Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Jenerari Major Ndayishimiye agiye kurahira vuba kugira arongore Uburundi

DSC 1894Sentare yubahiririza Ibwirizwa Shingiro yaratanze umuco ko ata mukuru w’igihugu w’imfatakibanza akenewe, ahubwo ko hotegurwa uwuheruka kwemezwa n’iyo Sentare ko yatsinze  itora ry’Umukuru w’igihugu ryabaye ku wa 20 Rusama 2020, Jenerari Major Evariste Ndayishimiye,  kugira ngo arahire bidatevye muri ayo mabanga.Ivyo vyashikirijwe n’uwurongoye iyo Sentare ku wa 12 Ruheshi 2020, igihe yarekana aho ihagaze kuvyo yari  yasabwe na Reta, hisunzwe ingingo y’121, agace ka 3 n’iya 288  Ibwirizwa Shingiro. Izo ngingo zikaba zivuga ko iyo Sentare ariyo ifise ububasha bwo kwemeza ko ikibanza c’Umukuru w’igihugu kigaragara ibisabwe n’Icegera c’Umukuru w’igihugu afadikanije na Reta, kandi ko mu kurindira ko haba amatora yo gusubiriza inzego, izari zihasanzwe ziguma zikora ukuri kwamye. 

Sentare yafashe iyo ngingo yisunze ingingo ya 121 y’Ibwirizwa Shingiro mu duce twaryo twa 4 na 6 itegekanya ko umukuru w’igihugu yitavye Imana canke bibonetse ko atagishoboye kurangura ayo mabanga, hategekanywa ko uwurongoye Inama Nshingamateka aba umukuru w’igihugu w’imfatakibanza mu ntumbero yo gutegura amatora y’uwundi mukuru w’igihugu mu kiringo kitarenza amezi atatu. Iyo Sentare yihweje iyo ngingo isanga ataba agiyeho kugira ngo arangize ikiringo c’Umukuru w’igihugu yari ahasanzwe, ariko kugira afashe gutegura amatora y’uwundi mushasha. Bitayeko iyo ngingo ntitomora ingene bigenda iyo Umukuru w’igihugu yitavye Imana haramaze gutorwa uwumusubirira. Sentare yafashe kandi iyo ngingo yisunze ko Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yitavye Imana uwumusubirira yaramaze gutorwa ariwe Jenerari Major Evariste Ndayishimiye, akaba yari arindiriye gusa itariki yo kurahira ngo yinjire mur’ayo mabanga, kuko Sentare yubahiriza Ibwirizwa Shingiro yamaze kwemeza ko ariwe yatsinze itora ry’Umukuru w’igihugu ku wa 20 Rusama 2020. Hisunzwe ivyo vyose, Charles Ndagijimana yamenyesheje ko Sentare yabonye ko ikiringo c’imfatakibanza kitagifise insiguro mu mategeko kubera ko Umukuru w’igihugu mushasha asanzwe yaratowe. Ari naco gituma yafashe ingingo ko uwo yatowe arahira vuba kugira ngo aje mu mabanga, kuko ingingo y’104 y’Ibwirizwa Shingiro mu gace kayo ka 1 itegekanya ko ikiringo c’Umukuru w’igihugu  gitangura ahejeje kurahira, kikarangira uwumusubirira yinjiye mur’ayo mabanga.

Evelyne Niyonzima

 

Sindika y’abamenyeshamakuru “Burundian Journalist’s Alliance” yaremerewe gukorera ku mugaragaro

cccooohySendika y’abamenyeshamakuru yitwa «Burundian Journalist’s Alliance»  BJA mu ncamake yemerewe gukorera ku mugaragaro ku wa 5 Rusama 2020. Ivyo vyashikirijwe n’umukuru w’iyo sendika Melchior Nicayenzi mu gihe yariko arayitanguza icese ku wa 3 Ruheshi 2020 mu kigo c’abamenyeshamakuru. Yamenyesheje ko iyo sendika igizwe n’abamenyeshamakuru baturuka mu maradiyo, amateleviziyo n’ibinyamakuru vya Reta n’ivy’abigenga. Amenyesha ko mu gushinga iyo sendika bisunze Ibwirizwa Shingiro, Ibwirizwa rigenga ibimenyeshamakuru mu Burundi n’Ibwirizwa rigenga akazi. Yarongeye amenyesha ko iyo sendika yaje hageze kuko sendika y’abamenyeshamakuru yitwa UBJ yahagaritswe mu mwaka w’2015.

Niko kumenyesha ko abamenyeshamakuru bo mu Burundi batari bagifise urwego bavugiramwo mu  guhagararira amateka yabo n’umwuga wabo bisanzuye kuko hari  abantu babangamira abamenyeshamakuru n’umwuga wabo ku kutamenya. Yarongeye amenyesha ko sendika BJA ari ishirahamwe riharanira demokarasi kandi ryigenga kuko ata muryango wa poritike ryegamiye, ritegamiye Reta canke ishengero kanaka. Yavuze kandi ko rizokorera mu gihugu cose mu ntumbero yo kwunganira abamenyeshamakuru mu mwuga wabo no kubakingira mu gihe bariko barangura umwuga wabo nk’uko biri mu ngingo ya 48 y’Ibwirizwa rigenga kumenyesha amakuru mu Burundi ryo ku wa 14 Nyakanga 2018. Yarongeye amenyesha ko umumenyeshamakuru adakora neza umwuga wiwe canke ngo akunde igihugu camwibarutse akora ahuvya abanyagihugu. Yaboneyeho akaryo ko gutumira abamenyeshamakuru ngo binjire ku gushaka kwabo muri iyo sendika kuko imiryango yuguruye. Muri kino, igihe, iyo sendika ikaba imaze kuronka abanywanyi bashika 130.    Naho biri uko mu bibazo yabajijwe ntiyashimye kwerekana abagize komite nyobozi co kimwe no kwereka abamenyeshamakuru amategeko agenga iyo sendika kugira abashaka kuyinjiramwo babikore bazi uko itunganijwe. 

Epitace Nduwayo 

 

CVR : Intara ya Ngozi ishobora kuba irimwo ibinogo 300 vyahambwemwo abantu ikivunga

ddddeIbinogo vyahambwemwo abantu ikivunga ku buryo butabereye mu ntara ya Ngozi bishika 300, 60 bikaba biri muri komine Marangara nayo 6 ku mutumba Burenge wo muri iyo komine nyene. Ivyo vyashikirijwe n’icegera c’umukuru w’umugwi  ujejwe kumenya ukuri n’ukunywanisha Abarundi CVR, Clément Noé Ninziza ku wa 2 Ruheshi 2020 igihe bariko barakora amatohoza ku kungene ubwicanyi bwo mu mwaka w’1988 muri komine Marangara bwagenze mu gihe hari hahejeje gutorwa ikinogo cahambwemwo abantu ikivunga ku musozi Burenge.Clément Noé Ninziza yamenyesheje ko gutora ibinogo vyahambwemwo abantu ikivunga ku buryo butabereye ari ikimenyamenya c’uko ahantu haba hakozwe amabi mu bihe vy’intureka Uburundi bwagiye buracamwo. Yarongeye amenyesha ko  umurwi CVR witavye akamo watewe n’abajejwe intwaro mu ntara ya Ngozi bamaze gutora ikinogo catawemwo abantu bagandaguwe mu mwaka w’1988 muri komine Marangara ku mutumba Burenge. Yarongeye amenyesha ko igikorwa c’uwo mugwi kizofasha kuvura ibikomere abantu bafise biciye mu kumenya irengero ry’ababo.

Abanyagihugu bo muri iyo komine bari bakuze ico gihe yabasavye gufasha mu matohoza yo kumenya ivyabaye n’ukugene vyagenze hamwe no kumenya ibinogo vyose vyahambwemwo abantu haba mu mwaka w’1988, imbere yaho n’inyuma yaho. Yarongeye amenyesha ko ivyo bimaze kumenyekana bizofasha gutegura kazoza gutyo bavuge bati «ntibizosubire mu Burundi». Avuga ko ari naho ukuri kwoheza kukaba umushinge wo kwubaka igihugu. Arongera kamenyesha ko umugwi CVR nawo ahawo ukora ku neza y’igihugu, abanyagihugu na kazoza kabo keza. Buramatari w’intara ya Ngozi Albert Nduwimana nawe yarakengurukiye abagize umugwi CVR bafasha igihe cose babituye. Yameyesheje ko baganiriye n’abanyagihugu kugira bamenye ibinogo vyahambwemwo abantu ikivunga. Avuga ko iyo ntara irimwo ibinogo nk’ivyo vyinshi kuva  ku ntambara yo muri Myandagaro 1988. Yamenyesheje ko ubwo bubisha bwahavuye butandukira na komine Kiremba vyegeranye. Ico gikorwa gisaba ubukerebutsi narirya benshi mu babibonye batakiriho. Avuga ko Imana yahaye kiremwa muntu ingabirano itahaye ibindi bikoko kuko wewe avuga kandi yamuhaye kubiganza. Niko kumenyesha ko igikorwa gihesha iteka Abarundi bose kitaraba imigwi y’abantu. Musitanteri wa komine Marangara Emmanuel Ntaconsanze nawe yamenyesheje ko umutumba Burenge ari umwe mu mitumba 34 igize komine Marangara uriko ibinogo bitari bike  abantu bishwe mu mwaka w’1988. Yamenyesheje ko ivyo bisigarira vyo ku musozi Burenge babiguyeko bariko bimba umushinge wo kwubakamwo inzu y’inama iruhande y’ivuriro ry’i Burenge. Yarongeye amenyesha ko hari n’ibindi binogo ku mutumba Ruramba. Naho nyene abantu bavyubatseko bariko bimba umushinge w’aho bagira bubake inzu. Naho biri uko abanyagihugu bo muri iyo komine ngo babanye neza kandi n’umwimbu wifashe neza. Muri kino gihe asaba abanyagihugu kubandanya ibikorwa vyo kwiteza imbere. Inyuma yaho abanyagihugu bamwe bamwe bo muri iyo komine bari bakuze barashinze intahe  ukugene bashoboye kurokoka n’ukugene abantu bishwe. Uwitwa Elie Mugishawimana yamenyesheje ko mu mwaka w’1988 yari afise imyaka 10, yiga mu mwaka wa gatatu. Amenyesha ko mu bana bashika 30 baryamitswe hasi n’abasirikare ico gihe hashoboye kurokoka abashika 10 gusa. Avuga ko yakuze ari impfuvyi kuko abavyeyi biwe n’abo bavukana bishwe ico gihe. Naho biri uko yarashoboye kwiga, ubu akaba ariwe arongoye ivuriro ry’aho i Burenge. Aho muri komine Marangara intureka zahashitse ku wa 17 Myandagaro 1988 bihereye ku musozi Nyamugari. Bukeye kabiri indege yaciye iza iturira imisozi i Rubaya n’i Nyakarondo ku buryo abantu baca babura iyo bahungira. Muri ico gihe abasirikare nabo baba bariko bica abanyagihugu ahanini bakoresheje imipanga n’imbugita zo ku nkoho. Uwundi yashinze intahe ni uwitwa Jean Baptiste Savyimana aba ku mutumba Ruramba wo muri komine Marangara. Avuga ko ico gihe yari afise imyaka 32 n’abana batanu. Abasirikare bamusanze aryamye baca bamusaba amahera arayabura, mu nyuma baca bamusaba ikirwanisho afise avuga ko ataco afise. Niho baca bamusangana umupanga bagaca bamubwira kuryama hasi n’abana biwe batanu. Baciye barasa abana biwe nawe baca bamucumita imbugita yo ku nkoho ku kuboko, bongera bamutema n’igipanga kw’izosi aguye hasi baca bamucumita imbugita mu mu mugongo  baca bibaza ko yacikanye. Mu nyuma umukenyezi wiwe yaje asanga ari ikiruruma. Mw’ijoro yaciye amutenga ahari ibikomere ku mutwe aca agenda mw’ijoro kwivuza mu bitaro vy’i Marangara. Avuga ko no mu bitaro babasangayo kugira babahohoshe ariko abaganga baciye bavuga ko arwaye marariya kandi ava muri komine Vumbi abona kurokoka. Abandi banyagihugu bo muri iyo komine bamenyesha ko bishwe n’abari bajejwe kubakingira kuko nka musitanteri w’iyo komine ico gihe ariwe yakorana n’abasirikare mu kubarangira imihana y’abantu bo mu bwoko bw’abahutu. Uwo nyene niwe yagira no mu ndege y’abasirikare bazunguruka komine yose baturira n’imisozi kugira abantu ntibaronke n’ukugene bahunga. Uwundi yafashije muri ubwo bwicanyi ngo ni uwari arongoye iryo vuriro ry’i Burenge.

Epitace Nduwayo

 

Komine Mugongo-Manga Igiterwa c’icayi kirunganira mu kurwanya ubukene ku banyagihugu bakirima

cccfIgiterwa c’ icayi ni kirumara cane ku banyagihugu bari mu ntara kama ya Mugamba kuko ngo nico kibafasha kujana abana kw’ishure, mu kubagurira amakaye canke kubarihira amashure. Ivyo vyashikirijwe n’umurimyi w’icayi Ruzariya Sinimanga wo muri komine Mugongomanga intara ya Bujumbura  mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE Ku wa 30 Rusama 2020. Ruzariya Sinimanga yamenyesheje ko icayi ari nk’inzahabu muri iyo komine kuko uwufise icayi kimufasha muvyo akenera we nyene hamwe n’umuryango wiwe. Ishirahamwe  ririma rikongera rigahingura icayi OTB rigura icayi amafaranga 250 ku kiro. Uravye ayo mahera womengo ni make ariko nayo aduze vuba kuko Ruzariya Sinimanga yatanguye kugisoroma babagurira ku ikiro c’icayi amafaranga 25, ubu rero barwije incuro 10 barakenguruka cane. Umusoromyi w’icayi arashobora gusoroma ibiro biri hagati ya 40 canke 50 bivanye nuko yazindutse akagisoroma hakiri kare izuba ritaraba ryinshi, bisigura ko hagera ko ahembwa afise ibiro biri hagati ya 600 na 750.Icayi ngo ntigisoromwa n’uwariwe wese, harimwo ubuhinga kuko bisaba kuraba amababi atatu akiremvye ayandi ukayatemera hasi kugira ntikigume kiduga gisumbana, kigume kireha. Gukorera icayi ni nkenerwa ku murimyi na cane cane ku kibagara uko ubonye ivyatsi vyamezemwo kandi mu gihe c’imvura biramera cane, bisabwa ko babagara uko amezi 3 aheze. Icayi birasabwa kandi ko gikatwa kugira gisubire kunaga gitotahaye kandi kirwiza umwimbu, bikaba bikorwa ngo imyaka 2 iheze,  kandi biri mu bivuna umurimyi kuko bizimvye, ariko aragerageza akabikora. Ishirahamwe OTB riraronsa abarimyi ifumbire ku giciro kitavuna, bayitanga baravye umwimbu w’icayi ufise kuko no mu kuriha bakata amahera kuyo babahemba. Umurimyi hageze ko bamuhemba yaratoye amase baca bamuharurira amafaranga 200. Igituma amahera y’icayi ari kirumara ni uko batayatanga uko umurimyi ashoye icayi, basoroma amezi 2, bagaca babahemba ku kwezi kugira 3. Uwasavye ideni agashobora kuryishura canke ari igihe co kugura akabuto akakagura akabona kuronka ibiterwa mbumbarugo, n’uwugura igitungwa akakigura kikazomwunganira muri kazoza. Ruzariya Sinimanga yasozereye amenyesha ko naho igiterwa c’icayi cadugije igiciro ku kiro, 250 ayo mahera aracari make kuko adashobora kugura  ikiro c’umunyu. Agasaba ko   bishobotse Reta yosubira kuduza igiciro ku murimyi  w’icayi kugira nabo bagikorere bezwe n’umutima.

Anitha Bizimana

 

Abana bagendana ubumuga bwo kutabona bararekuriwe kwiga hamwe n’abandi babona

ibihaAbana batabona ni abana nk’abandi abavyeyi basabwa kubafata co kimwe n’ababona mu kubajana kw’ishure no kubakorera vyose nk’ibikorerwa abadafise ubumuga bwo kutabona. Ivyo vyashikirijwe n’umwe muri abo bana, Mugisha Violette igihe yaganira n’ikinyamakuru UBUMWE igenekerezo rya 22 Rusama 2020.  Yavuze ko akiri muhira yari azi ko ariwe wenyene atabona akwumva umengo ubuzima bwiwe buzoherera muhira. Ntakwisanzura yari afise mu muryango, ntiyigera abona ko abavyeyi bamukunda. Ngo amaze gushika mu kigo ‘Fondation Penn’. Kiri muri karitiye « Asiatique » komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura yahasanze abandi bana basangiye ubumuga aca yumva aremye, aca abona ko atari wenyene  ku buryo yahungukiye n’abagenzi basangiye ubumuga akumva ko yisanzuye. Avuga ko iyo ariko araganira n’umuntu badasangiye ubumuga atamwisanzurako nk’uwo basangiye ikibazo.

Arashima cane ko bamushize mw’ishure yizeye ko rizomushikana aho azovamwo ikintu gikomeye mu gihugu muri kazoza. Thérence Nininahazwe uwundi mwana atabona yaganiriye n’ikinyamakuru UBUMWE yamenyesheje ko kuva atanguye kwiga yiyumvisemwo ko abaye uwundi muntu.Akaba yavuze  ko bagerageza gukurikirana inyigisho baronswa kandi ko ivyigwa bibananira mw’ishure biheza bikananira n’ababona. Noneho ngo mu buzima ntacoroshe kuko naho bakoresha ubuhinga buhanitse, nko mugusoma bobo bakoresha gukorakora ku ndome canke ibiharuro,  ntibibatera ikibazo. Barabimenyera bigatuma bashobora gutegura ivyigwa nk’abandi banyeshure,   batagendana ubumuga bwo kutabona. Bisubiye ngo barashoboye. Asaba abandi bana batabona ko bariho kubwo ubugombe bw’Imana ko batokwihebura.Ukwihebura ku mwana atabona kenshi biva mu muryango aba abayemwo. Basaba abavyeyi gufata co kimwe abana bose ata nkunzi kuko umwana agendana ubumuga  ari umwana nk’abandi kandi iyo yitaweho atera imbere nk’abandi. Abo bana bagendana ubumuga nabo ngo barashimira cane ikigo « Fondation Penn cabakiriye  bagasaba abakirongoye ko boshishikara kubitaho n’aho bibatwara uburyo bwinshi. Babasaba kudacika intege kuko bobo ataco bafise bobaha ariko Imana yonyene izobahemba.

Jacqueline Niyonkuru

 

Igiterwa pasiteke cimbuka mu ntara zishushe kandi gifise akamaro kanini ku magara y’abantu

vvvrIgiterwa  ca pasiteke Abarundi bocijukira cobateza imbere kandi kikabafasha no kugira amagara meza mu gufungura neza. Ivyo vyashikirijwe n’umushakashatsi mu kigo ISABU Cyrille Mbonihankuye  agira ubushakashatsi ku vyamwa, ku mboga no ku mashurwe, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 18 Rusama 2020Igiterwa  ca pasiteke Abarundi bocijukira cobateza imbere kandi kikabafasha no kugira amagara meza mu gufungura neza. Ivyo vyashikirijwe n’umushakashatsi mu kigo ISABU Cyrille Mbonihankuye  agira ubushakashatsi ku vyamwa, ku mboga no ku mashurwe, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 18 Rusama 2020Cyrille Mbonihankuye yamenyesheje ko igiterwa ca pasiteke cashitse mu Burundi mu mwaka w’2011, ari ubwoko 3, batanguye kukigeragereza  muri ISABU Gihanga mu kigo ca Mugerero. Icatumye bahera ngaho i Gihanga n’uko igiterwa ca pasiteke gisanzwe kiba ahashushe. Mu Burundi aho cimbuka cane ni mu biyaya vy’Imbo na  Kumoso, hamwe no mu ntara kama ya bugesera.

Pasiteke rero kuva aho ishikiye ni igiterwa kiriko kiraharwira  kandi gisanzwe cimbuka ugereranije n’ibindi vyamwa bitamyeho mu Burundi. Hari ubwoko 3 bushobora kurimwa, ubwitwa “sukari”,  umurimyi yagikwirikiranye neza arashobora kwimbura amatoni 15 kw’ihegitari kandi zisanzwe ziryoshe cane ari nazo zatanguye gushika mu gihugu; izindi zitwa “Cremson”  kuri hegitare hashobora kwimbuka  amatoni 8, hamwe n’izindi zitwa “shuga  Baby” baronka amatoni 6 kw’ihegitare.  Ico giterwa gishobora kubikwa nk’imyungu isanzwe irimwa mu Burundi kanatsinda kiri mu bwoko bwayo naho gifungurwa nk’icamwa, kigizwe n’ibice 93 kw’ijana vy’amazi. Cyrille Mbonihankuye atumirira Abarundi bose kugifungura na cane cane abarimyi kuko gifise vyinshi mu vyo umubiri ukenera. Ivyunyunyu biri muri pasiteke bikaba vyose ari ngirakamaro bituma agira amaraso akwiye hamwe na mavitamine nyinshi zirimwo izifasha amaso kubona neza hamwe n’ibindi. Cyrille Mbonihankuye yarongeye aramenyesha ko ico giterwa naho cera mu mwanya muto gisaba gukorerwa, kubagarirwa barandagura utwatsi twamezemwo, gusasirwa bakwongera bagapompa. Cyrille Mbonihankuye yasozereye amenyesha ko ibibazo abashakashatsi bagira  kuri ico giterwa ari uko mu Burundi atahariho barima umurima wo kurwiza imbuto za pasteke, zica ziboneka zizimvye, ikindi kijanye n’aho bashorera ico giterwa kuko gifungurwa mu gisagara ca Bujumbura honyene kandi cari igiterwa gishobora gushorwa no hanze y’igihugu, gishobora kumara iminsi myinshi gisoromwe  kitarafungurwa kandi kitarapfa. Hari kandi n’indwara  zitera ico giterwa zitarashobora kumenyekana kugira zitorerwe umuti, vyongeye ntihagira igisata co gukwiragiza ico giterwa hagati mu gihugu.                                              

Anitha Bizimana

 
Ouvrir