Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ubushikiranganji bwose buzoshimirwa kuco buzoba bwaranguye

img4Kw’igenekerezo rya 10 Munyonyo 2015, hari hatunganijwe inama n’urwego rw’igihugu ikaba yari ifise intumbero yo kuraba ingene imigambi ya Reta irangurwa.

                 Urwo rwego rusanzwe rukorana n’ibiro bikuru vy’umukuru w’igihugu (CEPOP) vyari vyatumiye abashikiranganji, abanyamabanga ntayegayezwa babo be n’abahinga mu gutunganya imigambi y’ibikorwa vya Reta. Ibirori vyo gutanguza iyo nama vyari bihagarariwe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo. Bariko barabira hamwe ingene integuro y’imigambi ya Reta itegurwa,ico isaba be n’uburyo itwara.

                 Iyi nteguro nayo ikaba iba ku mwaka ku mwaka hanyuma ikarungikwa mu nama nshikiranganji kugira ngo iyitosore. Umukuru w’igihugu nawe aca atanga urutonde rw’ingene ruzoja rurarangurwa ku kwezi ku kwezi.

Urwego CEPOP ruca rukurikirana uko ivyo bikorwa vya Reta vyagiye birarangurwa, rugatanga icegeranyo uko amezi atandatu aheze. Ruraheza rukerekana igituma ivyo bikorwa vyaranguwe canke bitaranguwe. Ivyo bikaba vyashikirijwe n’umugenduzi mukuru w’ibiro BESD (Bureau d’études et des stratégies du développement), Serge

                Ngendakumana. Icegera c’Umukuru w’igihugu akabona ko uwo mugambi uzotuma hakomezwa intwaro ibereye be n’irangurwa n’ubwira ibikorwa vy’inzego za Reta. Ivyo ngo bizotuma ingeso mbi yo kurya ibiturire igabanuka mu Burundi. Gaston Sindimwo ati umuntu uwo ari we wese ahamagarirwa kunezerwa n’ivyo yaranguye neza. Inzego za Reta zomenyera kubwira abo zirongoye ivyaranguwe.

Intambamyi zijanye no gushira mu ngiro ivyo Reta yiyemeje gukora ni nyinshi.

                Nkuko Serge Ngendakumana yabimenyesheje muri iyo nama yariko ibera kuri Sun Safari Club Hôtel, rimwe na rimwe ngo usanga ubushikiranganji budatanga icegeranyo c’ivyo bwaranguye ku gihe. Buhaguruka kuraba icokorwa igihe naco cararenze. Ukora igikorwa ategerezwa kumenya abo bagikorana, aho agikorera n’uburyo afise ingene bungana.

                Intambamyi igira kabiri ijanye n’uburyo. Ariko uko ubwo buryo buba bungana kose, abantu bategerezwa kwisuganya bagakoresha ubwo baba bafise. Ingorane igira gatatu ijanye n’ubuhinga. Aho naho ngo Reta yogwiza abahinga babinonosoye canke batabizi naho, ikabakarihiriza ubwenge bafise kugira nabo bashobore gutera intambwe.

                Ku vyerekeye uburyo naho, Abarundi ngo bakwiye kujijuka bagakora, bakarwiza umwimbu. Uburyo ngo buva mu matagisi, no mu makori, mu mahinguriro no muvyo bashora hanze. Reta nayo nyene yoja iraraba ingene uburyo bwoja buraboneka mu gutumira abarwizatunga bo hanze gushira imitahe yabo mu Burundi.

                                                                                                Térence Tigiri 

Ouvrir