Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Jenerari Major Ndayishimiye agiye kurahira vuba kugira arongore Uburundi

DSC 1894Sentare yubahiririza Ibwirizwa Shingiro yaratanze umuco ko ata mukuru w’igihugu w’imfatakibanza akenewe, ahubwo ko hotegurwa uwuheruka kwemezwa n’iyo Sentare ko yatsinze  itora ry’Umukuru w’igihugu ryabaye ku wa 20 Rusama 2020, Jenerari Major Evariste Ndayishimiye,  kugira ngo arahire bidatevye muri ayo mabanga.Ivyo vyashikirijwe n’uwurongoye iyo Sentare ku wa 12 Ruheshi 2020, igihe yarekana aho ihagaze kuvyo yari  yasabwe na Reta, hisunzwe ingingo y’121, agace ka 3 n’iya 288  Ibwirizwa Shingiro. Izo ngingo zikaba zivuga ko iyo Sentare ariyo ifise ububasha bwo kwemeza ko ikibanza c’Umukuru w’igihugu kigaragara ibisabwe n’Icegera c’Umukuru w’igihugu afadikanije na Reta, kandi ko mu kurindira ko haba amatora yo gusubiriza inzego, izari zihasanzwe ziguma zikora ukuri kwamye. 

Sentare yafashe iyo ngingo yisunze ingingo ya 121 y’Ibwirizwa Shingiro mu duce twaryo twa 4 na 6 itegekanya ko umukuru w’igihugu yitavye Imana canke bibonetse ko atagishoboye kurangura ayo mabanga, hategekanywa ko uwurongoye Inama Nshingamateka aba umukuru w’igihugu w’imfatakibanza mu ntumbero yo gutegura amatora y’uwundi mukuru w’igihugu mu kiringo kitarenza amezi atatu. Iyo Sentare yihweje iyo ngingo isanga ataba agiyeho kugira ngo arangize ikiringo c’Umukuru w’igihugu yari ahasanzwe, ariko kugira afashe gutegura amatora y’uwundi mushasha. Bitayeko iyo ngingo ntitomora ingene bigenda iyo Umukuru w’igihugu yitavye Imana haramaze gutorwa uwumusubirira. Sentare yafashe kandi iyo ngingo yisunze ko Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yitavye Imana uwumusubirira yaramaze gutorwa ariwe Jenerari Major Evariste Ndayishimiye, akaba yari arindiriye gusa itariki yo kurahira ngo yinjire mur’ayo mabanga, kuko Sentare yubahiriza Ibwirizwa Shingiro yamaze kwemeza ko ariwe yatsinze itora ry’Umukuru w’igihugu ku wa 20 Rusama 2020. Hisunzwe ivyo vyose, Charles Ndagijimana yamenyesheje ko Sentare yabonye ko ikiringo c’imfatakibanza kitagifise insiguro mu mategeko kubera ko Umukuru w’igihugu mushasha asanzwe yaratowe. Ari naco gituma yafashe ingingo ko uwo yatowe arahira vuba kugira ngo aje mu mabanga, kuko ingingo y’104 y’Ibwirizwa Shingiro mu gace kayo ka 1 itegekanya ko ikiringo c’Umukuru w’igihugu  gitangura ahejeje kurahira, kikarangira uwumusubirira yinjiye mur’ayo mabanga.

Evelyne Niyonzima

Ouvrir