Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi basabwa gusenga, kugiriranira imigenderanire myiza n’Imana, n’indongozi z’igihugu n’iz’amashengero

DSC 0rrr059Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza asaba abarundi gusenga,kugiriranira imigenderanire myiza n’Imana, n’igihugu, n’indongozi z’igihugu hamwe n’iz’amashengero. Yabateye ako kamo mu gihe yariko araha inyigisho zo kuzirikana no gukunda igihugu abaserukira amashengero atandukanye ahuriye ku civugo kivuga kiti : « Ubumwe mu budasa » harimwo n’Ishirahamwe Rukristu ry’impuhwe (MAC) ku wa 21 Ruhuhuma 2020, mu kigo ca kaminuza yigisha kuvura abantu INSP. Inyuma y’izo nyigisho, icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu Alain Diomède Nzeyimana akaba yamenyesheje ko abatumire b’uwo baronse izo nyigisho ku ncuro igira kane. Yarongeye amenyesha ko Umukuru w’igihugu,Petero Nkurunziza yaberetse imigenderanire iri hagati y’abakozi b’Imana n’abarundi muri rusangi hamwe n’iyo bategerezwa kugiriranira n’igihugu bavukamwo. Mu gusenga, abantu bategerezwa kugiriranira imigenderanire myiza n’igihugu cabibarutse, abavyeyi hamwe n’Imana, indongozi z’igihugu n’iz’amashengero. Niko kubibutsa ko Reta imaze kubona yuko itegerezwa kwibako yaciye iva ku bice 50 kw’ijana vy’amahera ikoresha ku mwaka ava mu gihugu ija ku bice 90 kw’ijana.

Ahanini ava mu matagisi n’amakori atozw, mu rudandazwa  hamwe n’ubutare. Niko kumenyesha ko n’ibihugu bitari bike vyo muri Afrika bitangara bibonye uko vyifashe mu Burundi.Yamenyesheje kandi ko umukuru w’igisagara ca Bujumbura Freddy Mbonimpa mw’ijambo ryiwe ry’ikaze yashimye ukugene bakorana n’abarongoye amashengero akorera mu gisagara ca Bujumbura, ariko akaba yaneguye utunenge yabonyemwo. Naho biri uko ngo amashengero yo mu Burundi yifashe neza. Yarongeye amenyesha ko ayo mashengero yashimiye Umukuru w’igihugu ku bikorwa bitandukanye yakoreye igihugu mu myaka 15 iheze abicishije mu ngingo zo gufasha abanyagihugu nko kuvuza abana bari munsi y’imyaka itanu ku buntu,kwibaruka ku buntu, no kwiga ku buntu ku banyeshure bo mw’ishure nshingiro.  Alain Diomède Nzeyimana yavuze kandi ko izo nyigisho zatangujwe n’abahanuzi bakuru mu biro vy’Umukuru w’igihugu aribo Serges Ngendakumana na Jean Claude Karerwa Ndenzako. Abo bakaba baciriye ku mayange abazitavye ukugene Abarundi basenga Imana n’imbere y’umuzo w’abazungu. Bababwiye n’amategeko 28 abakoroni bagenderako aho biboneka neza ko batagenzwa n’ineza ahubwo bagenzwa no gucinyiza ibihugu vya Afrika n’Uburundi burimwo.Mu kurangiza izo nyigisho zo kuzirikana igihugu, Umukuru w’igihugu Nkurunziza yasengeye abo bakozi b’Imana nabo baramusengera bongera bamugabira inka za kijambere zibiri hamwe n’impene zitandatu.   

Epitace Nduwayo

 

Abarundi barenga ibihumbi 80 nibo bari bamaze guhunguka gushika mu ntango z’ukwezi kwa Ruhuhuma

cfdderertyKuva mu mwaka w’2017 gushika ku wa 10 Ruhuhuma umwaka w’2020, ngo abarundi 80125 nibo bari bamaze guhunguka, kuri ico gitigiri ntiharimwo abarenga 250 bari bitezwe ko bahunguka ku wa 11 Ruhuhuma umwaka w’2020. Abo barundi batahuka biciye mu gufashanya hagati y’Uburundi n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw’isi HCR. Haruhande y’ivyo bitigiri vyabatahuka biciye muri ukwo gufashanya, hariho abandi batahuka kugushaka kwabo n’abandi batoroka amakambi y’impunzi. Kuri abo batahuka kugushaka kwabo, ngo hamaze kwakirwa abashika ibihumbi 18, abatoroka ngo biragoye kumenya igitigiri cabo kubera bategera inzego zibijejwe ngo bazimenyeshe ko bahungutse. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru  mu bushikiranganji ajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza muvyazo hamwe no gusubiza muzabo abaziteshejwe n’intambara, Nestor Bimenyimana, ku wa 11 Ruhuhuma 2020, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Kuva mu mwaka w’2017 gushika ku wa 10 Ruhuhuma umwaka w’2020, ngo abarundi 80125 nibo bari bamaze guhunguka, kuri ico gitigiri ntiharimwo abarenga 250 bari bitezwe ko bahunguka ku wa 11 Ruhuhuma umwaka w’2020. Abo barundi batahuka biciye mu gufashanya hagati y’Uburundi n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw’isi HCR. Haruhande y’ivyo bitigiri vyabatahuka biciye muri ukwo gufashanya, hariho abandi batahuka kugushaka kwabo n’abandi batoroka amakambi y’impunzi. Kuri abo batahuka kugushaka kwabo, ngo hamaze kwakirwa abashika ibihumbi 18, abatoroka ngo biragoye kumenya igitigiri cabo kubera bategera inzego zibijejwe ngo bazimenyeshe ko bahungutse. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru  mu bushikiranganji ajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza muvyazo hamwe no gusubiza muzabo abaziteshejwe n’intambara, Nestor Bimenyimana, ku wa 11 Ruhuhuma 2020, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Nk’uko umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza muvyazo, Nestor Bimenyimana yabandanije abishikiriza, ngo umugambi wo gutahukana impunzi, ni umugambi wa Reta wamaho watanguye mu mwaka w’2017, ivyo ngo vyavuye ku barundi bari bataye igihugu barahunga mu mwaka w’2015, ahanini bivuye ku bihuha. Kuva umugambi wo gutahukana impunzi utanguye mu mwaka w’2017, ngo abarundi barenga ibihumbi 80 nibo bari bamaze gutahuka mu gihugu c’amavukiro gushika ku wa 10 Ruhuhuma umwaka w’2020. Kuri ico gitigiri hakiyongerako abarenga 250 bari bitezwe ku wa 11 Ruhuhuma 2020. Abo barundi bahunguka biciye mu gufashanya hagati y’Uburundi n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw’isi HCR.Ariko ngo haruhande yabo barundi batahuka biciye mu gufashanya, hariho abarundi bahunguka kugushaka kwabo, hakaba nabatoroka amakambi y’impunzi. Abahunguka kugushaka kwabo, ubwo buyobozi bukuru n’inzindi nzego ngo bamaze kwakira abarundi ibihumbi 18, ibitigiri vy’abatoroka ngo biragoye kumenyekana kubera ko bategera inzego ngo babibamenyeshe. Ivyo bitigiri vy’abarundi bahunguka, ngo ni ivy’abarundi batse ubuhungiro mu bihugu dufitaniye amasezerano nyabutatu, ni ukuvuga Uburundi, igihugu catanze ubuhungiro hamwe n’ishirahamwe HCR. 
Urwanda, Kenya n’Ubuganda nta masezerano  kw’itahukanwa ry’impunzi z’abarundi arasinywa
Nestor Bimenyimana amenyesha ko Ibihugu navyo tudafitaniye ayo masezerano nyabutatu ari Urwanda, Ubuganda hamwe n’igihugu ca Kenya. ariko ngo muri Kenya, umushikiranganji w’intwaro yo  hagati mu Burundi  yaragizeyo urugendo, aho bavuganye n’ababijejwe ndetse ayo masezerano agiye gutegurwa.Ku kibazo co kumenya abarundi basigaye mu buhungiro, Nestor Bimenyimana yamenyesheje ko abasigaye mu bihugu dufitaniye amasezerano nyabutatu bazwi, ariko ngo mu bihugu tudafitaniye ayo masezerano ngo biragoye kumenya kubera ata rwego baganiriramwo. Mu gihugu ca Tanzaniya dufitaniye amasezerano nyabutatu, ngo basanze abarundi batari bake bamaze gutahuka, aho hasigayeyo abarundi 166000, bagabanganije mu makambi atatu ariyo Nduta, Nyamutenderi na Nyarugusu. Mu ntumbero yo kumenya igitigiri c’abarundi bakiri hanze, ngo ku wa 20 Munyonyo 2019, baragendeye igihugu ca Kenya, mw’ikambi y’i Kakuma, aho basanze muri iyo kambi hariyo abarundi barenga ibihumbi 15.Abarundi bari mu bisagara vya Nairobi na Mombasa, ibitigiri vyabo ntibizwi, ariko ngo ubuserukizi bw’Uburundi mu gihugu ca Kenya baravuga ko naho nyene hari abarundi benshi, nabo nyene ngo bariko baragerageza kubatahukana. Ku barundi bahungiye mu gihugu c’Urwanda, ngo igitigiri cabo ntikizwi, ariko ngo amatwi abasumira hariyo abarundi benshi. Mu ntumbero yo gutahukana abo barundi, ngo Uburundi bwipfuza ko hoba amasezerano nyabutatu ndetse ngo barabisavye mu nama barimwo i Génève, mu mpera z’umwaka w’2019. Vyongeye, ngo kubera ko imigenderanire hagati y’Uburundi n’Urwanda itifashe neza cane,  inama itegura ayo masezerano nyabutatu yobera mu kindi gihugu Atari Urwanda, nka Kenya canke Tanzaniya. Muri kino gihe, ngo Uburundi burarindiriye  ishirahamwe HCR risanzwe rifasha muri ivyo bikorwa ko ritanga intumbero kuri ico gisabo kugira ayo masezerano nyabutatu aboneke. Bisubiye, iyo ngorane y’amasezerano nyabutatu atayahari hagati y’Uburundi n’Urwanda, ngo no hagati y’Ubuganda n’Uburundi niko kw’uko, mu gihe muri ico gihugu hariyo abarundi benshi. Abarundi bahunguka bavuye mu gihugu c’Ubuganda ngo baratoroka, aho basaba ko ayo masezerano yobaho hagati y’Uburundi n’Ubuganda kugira abarundi bariyo batahuke mu mutekano.

Mu gihe turiko twitegurira amatora, abarundi barabandanya guhunguka
Mu gihe twimirije amatora abarundi bahunga ku bwinshi, ngo ubu ibintu biriko birahinduka kubera ko amatora ariko aritegurirwa, abajejwe kwakira impunzi bakabandanya kwakira abarundi batahutse mu gihugu c’amavukiro. Akarorero ngo ni abarundi 412 bakiriwe n’inzego zibijejwe ku wa 6 Ruhuhuma 2020, ndetse no ku wa 11 Ruhuhuma 2020, i Manyovu, ku rubibe rw’Uburundi na Tanzaniya, hari biteze kwakirwa  abandi barundi barenga 250, aho baca bajanwa mw’ikambi y’imfatakibanza y’i Gitara, muri komine Mabanda, mu ntara ya Makamba. Muri kino gihe turiko twitegurira amatora, ngo bazobandanya kwakira abarundi bahunguka kubera ko iyo bahungiye, baguma biyandikisha kugira batahuke.Hagati aho, ngo barakiriye n’abandi barundi 108 batorotse ikambi z’impunzi zo mu gihugu c’Urwanda, aho bakiriwe, mu ntara ya Kirundo. Abo barundi ngo baciye bajanwa mw’ikambi y’imfatakibanza y’i Songore, muri komine ya Kiremba, mu ntara ya Ngozi, kugira baronswe inyigisho zo gukunda igihugu. Muri iyo kambi ngo bahamara ukwezi kumwe bagaca basubizwa mu miryango yabo, umurwi wa mbere uheruka kurungikwa iwabo ku wa 10 Nzero 2020. Ku bijanye n’imfashanyo abarundi baronswa igihe bahungutse, Nestor Bimenyimana yamenyesheje ko umurundi ahunguka yakiranwa urweze, akaronswa urupapuro, urwo narwo rumufasha gushikira inzego zijejwe intwaro zishobora kumufasha muri ibi na biriya. Haruhande y’urwo rupapuro, barabatekerera imfungurwa zishobora kubamaza ikiringo c’amezi atatu, mu ntumbero yo kubaramira, imbere y’uko bimbura ivyo barimye.  kandi bararonswa n’udufaranga dushobora kubafasha mu minsi ya mbere, umwana ari munsi y’imyaka 18 ngo aronswa ibihumbi 70, uwurenza iyo myaka nawe akaronswa ibihumbi 140, ayo nayo akabafasha kwibeshaho mu minsi ya mbere. Abo inzu zabo zasidutse, ngo barafashwa n’ababanyi kwubaka inzu, Reta nayo ikabaronsa amabati n’amasuka kugira babahimirize kurima narirya ifumbire isigaye ihingurirwa mu Burundi. Ku bijanye n’utwo dufaranga baronswa, ngo baraba igitigiri c’abagize umuryango uko bangana. Ivyo ngo vyavuye mu nama nyabutatu yabereye muri Tanzaniya, ngo ni ukugira bahimirize impunzi guhunguka, iyo ntumbero yatanguranye n’umwaka w’2020.

Umugambi wo gutahuka impunzi urahanzwe n’ingorane zitandukanye
Ku kibazo c’ingorane zihanze umugambi wo gutahukana impunzi, ngo ni uburyo buke ikindi ngo ni ugutahura kumwe hagati ya Reta n’abasanzwe badufasha, iyo batanze intumbero y’uko abahunze botaha, ngo abafasha nabo bavuga ko hahunguka uwushaka. Iyindi ngorane ifatiye ku bihugu tudafitaniye amasezerano nyabutatu, aho muri ivyo bihugu ata murundi ashobora guhunguka yisanzuye ndetse hakaba n’ibihugu bidashaka ko abarundi bicumbikiye batahuka mu gihugu cabo. Muri kino gihe c’imvura, ngo n’ingorane kubera ko amabarabara yo muri Tanzaniya aranyerera cane, ugutahukana impunzi bigatwara uburyo bwinshi cane.  Vyongeye, muri kino gihe ngo nta mpuzi zihungutse zigica mu Gisuru, mu ntara ya Ruyigi, bitumwa n’uko ibarabara ryabomotse, ubu ngo impunzi zose zizanana i Makamba, gutyo bigatwara uburyo bwinshi kugira basubizwe mu ntara bahunze bavamwo. Ikambi mfatakibanza yo mu Kajaga, ishikiramwo impunzi zitahutse n’indege ngo yaratewe n’uruzi Rusizi, aho muri kino gihe ata gikorwa kiriko kiraharangurirwa, ndetse bakaba baherutse kurungikira ikete buramatari w’intara ya Bujumbura kigura abaronse ikindi kibanza. Iyo kambi abo yakira bayimaramwo amasaha 24, bagaca batahukanwa iwabo.                                                                                                            

  Déo Misigaro

 

Ibisigarira vy’abantu bazuwe mu binogo rusangi 6 vyo ku Ruvubu mu ntara ya Karusi bishika 6.032

dddaazUmugwi w’igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR, ubicishije ku mukuru wawo, Pierre Claver Ndayicariye  warashikirije ku wa 14 Ruhuhuma 2020 mw’ihoteri Source du Nil, ivyo umaze gukora ku bijanye no kuzura ibisigarira vy’abantu bahambwe ikivunga mu binogo rusangi ku nkegera z’uruzi Ruvubu ku musozi Bukirasazi, zone Nyabibuye muri komine Shombo intara ya Karusi  mu Bwicanyi bwo mu mwaka w’1972.Uwo umugwi CVR ukaba waranguye ico gikorwa mu kiringo c’indwi zitatu kuva ku wa 17 Nzero 2020. Muri ico kiringo hakaba hazuwe ibisigarira vy’abantu 6.032 mu binogo rusangi 6 ku binogo 18 biri ku nkengera z’urwo ruzi. Umugwi w’igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR, ubicishije ku mukuru wawo, Pierre Claver Ndayicariye  warashikirije ku wa 14 Ruhuhuma 2020 mw’ihoteri Source du Nil, ivyo umaze gukora ku bijanye no kuzura ibisigarira vy’abantu bahambwe ikivunga mu binogo rusangi ku nkegera z’uruzi Ruvubu ku musozi Bukirasazi, zone Nyabibuye muri komine Shombo intara ya Karusi  mu Bwicanyi bwo mu mwaka w’1972.Uwo umugwi CVR ukaba waranguye ico gikorwa mu kiringo c’indwi zitatu kuva ku wa 17 Nzero 2020. Muri ico kiringo hakaba hazuwe ibisigarira vy’abantu 6.032 mu binogo rusangi 6 ku binogo 18 biri ku nkengera z’urwo ruzi. 

Umukuru w’umugwi CVR yarongeye amenyesha ko batohoje kandi bumvirije abakurambere baho bazuye ibisigarira vy’abahatawe. Bamwe muribo bababwira yuko ivyo bintu ari ubwa mbere bavyiganira abandi bantu kuko bari barabuze uwo boririra kuva babuze abavyeyi, abo bavukana, abacance, incuti zishika ku mutima n’abagenzi. Abo bantu rero ngo batashe baremurutse ku mitima. Abo bantu bavuga ko mu rwimo rwo mu mwaka w’1972 rwahama cane cane abantu bo mu bwoko bumwe, bwahiga abize, abifise, abigisha, abihebeye Imana, abashikiranaganji, abakozi bakuru bakuru ba Reta, abasoda n’abajandarume, abadandaza, abantu bose bakize. Ngo hari n’abandi urwo rwimo rwahitanye kubera babitiranije n’ubwo bwoko canke bafise ico bapfa n’ababahama. Pierre Claver Ndayicariye yarongeye amenyesha ko urwaruka rwegukira umugambwe ico gihe rwakoreshejwe cane mu gufata abantu rutumwe n’abatwara baba ba musitanteri canke abakonseye. Ico gihe kandi abashingantahe bari baratiwe ku mitumba bari barengewe ku buryo ubwanwa bwari bwapfutse umunwa kandi ata jambo bari bagifise. Yarongeye amenyesha ko abafatwa bahamagarwa ku ntonde zanditse, bajanwa mw’ibohero rikuru ry’i Gitega ari naho ibiduga vyabakura bamwe bamaze gupfa, abandi bagisambagirika, abandi ari bazima. Abashikanwayo bagihema baca bahohoshwa n’abasirikare babarasa bagaca bafurirwa n’imashini. Basehwa kandi n’amakamyo y’igisirikare canke izo bita ‘ngeringeri’ bakota canke baka abantu.  Naho biri uko yamenyesheje ko abavuganye n’umugwi CVR bose bemeza ko imbere y’urwo rwimo rw’1972 abarundi bo mu bwoko bwose babana neza. Bisubiye ayo marorerwa yakozwe mu kiringo c’amezi atatu, muri Rusama, Ruheshi na Mukakaro umwaka w’1972. Abicwa bava mu mihingo myinshi y’igihugu nka Muyinga, Karusi, Giheta, Bukirasazi, Ngozi, Ruyigi n’ahandi. Benshi kandi bapfa baririmba indirimbo z’Imana, abandi basaba ikigongwe. Abafatwa bagirizwa ko ari «Abamenja», ko bariye amafaranga yo kugurisha igihugu. Babanza gucishwa mu busho bw’amakomine canke mw’ibihero rikuru ry’i Gitega. Yarongeye aramenyesha ko urwimo rwo mu mwaka w’1972 rwokwegekwa ku ntwaro yariho ico gihe kuko ababikora babigira bitwaje ubukuru bahawe na Reta. Ababuze ababo basaba guhabwa ikiringo co kuririra ababo, bakabagandarira, bakagira n’imigirwa yose ijanye n’impfu. Amagufa yazuwe yohambanwa iteka kandi ababuze ababo bakabashingurana iteka mbere bagahabwa n’ijambo. Barongera bagasaba guhabwa impozamarira kandi Reta igatunganya neza intwaro mu bumwe, amahoro n’ubutungane ku buryo akabi nk’ako katosubira kuba mu Burundi. Yarongeye amenyesha ko hambavu y’ivyo bisigarira vy’abantu bakuye muri ivyo binogo rusangi vyo ku Ruvubu, bakuyeyo impuzu z’abagabo n’iz’abagore, ibirato, ibikomo, amarori, ibisigarira vy’amasasu n’ibindi. Ababonye ivyabaye ku Ruvubu bari mu gacerere, vyerekana ko bagendana intuntu n’akabonge ku mutima kubera imiryango myinshi itashoboye guhozwa amarira bakaba bamaranye intuntu imyaka 48. Yarongeye amenyesha ko hari abasaba ko hokwubakwa ivyibutso ; aho akavuga ko ivyo bisanzwe bitegekanijwe n’Ibwirizwa rishiraho uwo mugwi.Yarangije asaba abafise ivyo bazi, ivyo babonye gushikiriza no kwicisha bugufi mu kuvuga ivyakomerekeje Abarundi benshi. Abarundi bakwiye kumenya ko ukuri kubohora benshi, kugashigikira inkingi zo kunywanisha abasangiye igihugu. Abarundi kandi ntibakwiye kwitwa aberanda bose nk’uko batakoze amarorerwa bose. Hariho abantu b’intungane mu gihugu.

Epitace Nduwayo

 

OBR: Abatozwakori barasiguriwe amategeko agenga gutanga ikori n’amatagisi

azerxxxKu wa 14 Ruhuhuma ikigo kijejwe gutororokanya amakori n’amatagisi OBR caratunganije inama ku batangakori mu ntumbero yo gutahura kumwe akamaro kayo mu kwubaka igihugu.  Ku wa 14 Ruhuhuma ikigo kijejwe gutororokanya amakori n’amatagisi OBR caratunganije inama ku batangakori mu ntumbero yo gutahura kumwe akamaro kayo mu kwubaka igihugu.  Iyo nama ikaba yuguruwe  na komiseri ajejwe amatora yo hagati mu gihugu Frederic Manirambona.Iyo nama yatunganijwe mu ntumbero yo gusigurira abatangakori bo mu gisata c’amahinguriro y’ibidandazwa biva hagati mu gihugu hamwe n’ibiva hanze bisabwa ko birihirwa ikori. Muri iyo nama  abahinga bikigo OBR basiguriye  ido n’ido uko amategeko agenga igihugu abitegekanya hamwe n’ibihano bihabwa uwutarishe neza ikori. Abatozwakori baboneyeho akaryo ko gushikiriza ibibazo kugira batahure neza ayo mategeko abagenga. Fréderic Manirambona akaba yaramenyesheje ko iyo nama yatunganijwe iri mu rutonde  rurerure rukorwa mu bice vyinshi vy’igihugu ku batozwakori kuko mu vyegeranyo bishika mu kigo OBR vyibonekeje ko hari abadatanga neza ikori uko amategeko abitegekanya. Iyo nama ikaba yabaye akaryo keza ko kubishimangira kuko ico kigo kitajejwe guhana ahubwo kibanza gusigura, hari aho hibonekeza ko hari abatangakori bataritanga bivuye kukutamenya. Fréderic Manirambona yasozereye amenyesha ko naho ikigo OBR kidashira imbere ibihano inyuma yo ku basigurira uwutazobishira mu ngiro azocibwa ihadabu.

Anitha Bizimana

 

Mu gihe c’impeshi haritezwe imvura irenze ku yitegekanijwe mu ntara nka zose z’Uburundi

nyegahahhahUmuhinga mu kigo kijejwe kugenzura uko imvura igwa, izogwa ari nyinshi, nkeya canke irenze urugero ku yiba itegekanijwe, ko hazoba ubushuhe canke uruzuba IGEBU, Déo Babonwanayo amenyesha ko integekanyagihe kw’irima y’impeshi kigizwe n’amezi ya Ntwarante, Ndamukiza na Rusama mu mwaka w’2020 yerekana ko mu ntara nka zose z’Uburundi hazoboneka imvura ikwiriye muri ico kiringo. Amenyesha kandi ko hitezwe imvura nyinshi mu turere twa Kumoso, Bututsi, Imbo, Kirimiro, Mugamba n’igice ca Bugesera. Ivyo akaba yabishikirije ku wa 11 Ruhuhuma 2020 mw’itangazo ryarangiza inama yari yatunganijwe n’ikigo IGEBU mw’ihoteri Source du Nil, mu gisagara ca Bujumbura. Arongera akamenyesha ko mu burere busigaye naho nyene imvura izoba ikwiye. Bisubiye ngo integekanyagihe yerekana kandi ko igihe c’impeshi catanguranye n’ukwezi kwa Nzero 2020 mu ntara kama zose zo mu Burundi kiretse igice co mu ntara kama ya Kumoso na Bugesera aho impeshi yatanguranye na Ruhuhuma 2020 nk’uko vyahora iyo hatabaye ihindagurika ry’ibihe n’ibirere. Yarongeye amenyesha ko imvura izocika mu magenekerezo ya 20 y’ukwezi kwa Rusama 2020 mu ntara kama z’Imbo, Kumoso, bweru na Bugesera. Mu bindi bice naho impeshi ikazorangirana na Rusama 2020. Basaba abarimyi kubandanya batera kubera imvura izocika itevye. Yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko ico kigo kizoguma kimenyesha amakuru yerekeye ibirere harimwo n’arya atangwa ku munsi ku munsi kandi hagize igihinduka ko bazobimenyesha na cane cane ko hahora haba ibintu bihinduka.Umuhinga mu kigo kijejwe kugenzura uko imvura igwa, izogwa ari nyinshi, nkeya canke irenze urugero ku yiba itegekanijwe, ko hazoba ubushuhe canke uruzuba IGEBU, Déo Babonwanayo amenyesha ko integekanyagihe kw’irima y’impeshi kigizwe n’amezi ya Ntwarante, Ndamukiza na Rusama mu mwaka w’2020 yerekana ko mu ntara nka zose z’Uburundi hazoboneka imvura ikwiriye muri ico kiringo. Amenyesha kandi ko hitezwe imvura nyinshi mu turere twa Kumoso, Bututsi, Imbo, Kirimiro, Mugamba n’igice ca Bugesera. Ivyo akaba yabishikirije ku wa 11 Ruhuhuma 2020 mw’itangazo ryarangiza inama yari yatunganijwe n’ikigo IGEBU mw’ihoteri Source du Nil, mu gisagara ca Bujumbura. Arongera akamenyesha ko mu burere busigaye naho nyene imvura izoba ikwiye. Bisubiye ngo integekanyagihe yerekana kandi ko igihe c’impeshi catanguranye n’ukwezi kwa Nzero 2020 mu ntara kama zose zo mu Burundi kiretse igice co mu ntara kama ya Kumoso na Bugesera aho impeshi yatanguranye na Ruhuhuma 2020 nk’uko vyahora iyo hatabaye ihindagurika ry’ibihe n’ibirere. Yarongeye amenyesha ko imvura izocika mu magenekerezo ya 20 y’ukwezi kwa Rusama 2020 mu ntara kama z’Imbo, Kumoso, bweru na Bugesera. Mu bindi bice naho impeshi ikazorangirana na Rusama 2020. Basaba abarimyi kubandanya batera kubera imvura izocika itevye. Yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko ico kigo kizoguma kimenyesha amakuru yerekeye ibirere harimwo n’arya atangwa ku munsi ku munsi kandi hagize igihinduka ko bazobimenyesha na cane cane ko hahora haba ibintu bihinduka.
Imvura nyinshi yaguye muri Gitugutu, Munyonyo na Kigarama 2019 yarononye ibintu bitandukanye
Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw’ibidukikije ; uburimyi n’ubworozi, Emmanuel Ndorimana mu kwugurura iyo nama yamenyesheje ko ihindagurika ry’ibihe rifise ingaruka mbi kw’isi yose na cane cane ku Burundi, iyo ikaba ari intamabamyi kw’iterambere ry’igihugu. Ivyo vyatumye hibonekeza mu ntara zimwe zimwe imyuzurira ahandi imisozi ibomoka bigahitana ibintu n’abantu abandi nabo bakabura aho bakika umusaya. Ibintu bibangamiwe akaba ari imirima, inzu, amagara y’abantu, amabarabara n’ingomero zaba izo kuvomera imirima n’inzuzi.  Yaboneyeho akaryo ko kumenyesha Abarundi batanguye kubona ingaruka mbi zituruka kw’ihindagurika ry’ibihe. Umugambi w’igihugu “Ewe Burundi Urambaye” uriko utuma hacibwa imikobeko hongera haterwa ibiti ku misozi ihanamye mu ntumbero yo gukinga inkukura no gukingira ibidukikije.  mukuru w’ikigo IGEBU Augustin Ngenzirabona nawe akaba yamenyesheje ko ico cegeranyo c’ukugene ibihe vy’impeshi bizoba vyifashe mu mezi ya Ntwarante, Ndamukiza na Rusama gishikirijwe inyuma y’inama y’abahinga mu bijanye n’ihindagurika ry’ibirere igira 54 yabereye i Nairobi muri Kenya.  Iyo nama ngo yahuza inzego z’amareta, amashirahamwe yitaho ibijanye n’ibihe hamwe n’abo bose bakoresha ibiharuro vyegeranywa n’ibigo bijejwe kugenzura ibihe n’ibirere. Muri iyo nama rero ngo basanze mu mezi ya Ntwarante, Ndamukiza na Rusama hazorwa imvura irenze urugero na cane cane mu bihugu vyo mu karere ka Afrika y’ubuseruko nk’Uburundi, Ethiopie, Urwanda, Uganda, Kenya, Somalie, Tanzanie na Sudani y’ubumanuko. Yarongeye amenyesha ko n’ubushuhe buzoba burenze urugero muri ayo mezi kandi mur’ivyo bihugu nyene. 

Imvura nyinshi yagiye  yibonekeje yaturutse ku bushuhe bwinshi bwibonekeje mw’ibahari Indiyano
Abahinga batandukanye bashikirije ibiganiro barerekanye neza ko imvura nyinshi yibonekeje mu gihe c’agatasi co kuva muri Gitugutu gushika muri Kigarama 2019 yaturutse ahanini ku bushuhe burenze ku bwahahora  bwibonekeje mw’ibahari Indiyano n’imiyaga myinshi yavayo. Bamenyesheje kandi ko ibihe nk’ivyo vyaheruka kwibonekeza mu mwaka w’1997. Abajejwe uburimyi nabo bahanura abarimyi kurima ibiterwa birinda imvura nk’amateke, ibijumbu, imyumbati, ibitoke n’ibiterwa vy’ibinyantete. Kubera ibiharage vyo hasi vyononywe n’imvura bahanura abarimyi ko borima ibiharage vy’ibiremberwa. ‘ biri uko imvura nyinshi yatumye ivyatsi vyo kugaburira ibitungwa vyiyongera mbere n’umwimbu w’amata wiyongera. Barashikirije kandi ko Abarundi bokwitegura guhangana n’ikiza c’inzige zishobora gutera Uburundi kubera zimaze gutera ibihugu vyinshi vyo muri Afrika y’ubuseruko. Izo nazo ngo zishobora kugenda hagati y’ibirometero 100 n’150, zikongera zikarya itoni ibihumbi 35. Aho rero basaba kubika mu bigega umwimbu w’integabizoza no kunoba inzige bakazirya mu gihe zotera Uburundi. 

Epitace Nduwayo

 

Abanyeporitike basabwa gutanga ijambo ry’ihumure mu banywanyi babo igihe twimirije amatora

DSC 0041 CopieMu gihe Uburundi bwimirije amatora yo muri uyu mwaka w’2020, umuhuza w”abarundi, Edouard Nduwimana ahamagarira abanyeporitike kuguma hafi y’abanywanyi babo na cane cane urwaruka kugira ntihagire abanyeporitike baruyovya, mu ntumbero yo kurondera gusenyura inzego canke gucanishamwo Abarundi nk’uko vyagiye biribonekeza mu myaka iheze. Ako kamo yagateye ku wa 11 Ruhuhuma 2020, mu kiganiro n’abamenyeshamakuru aho yariko aca irya n’ino ibihe igihugu kiriko kiracamwo, aho muri rusangi intwaro rusangi iriko iratsimbatara, ivyo akabivuga afatiye ku kuntu Abarundi bariko baritunganiriza ivyabo ata kuzera inze. Nk’uko umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana yabandanije abishikiriza, ngo ni imbonekarimwe aho inzego zitorewe n’abanyagihugu zimara ibiringo vyazo, mu mahoro n’umutekano. Icigwa gikomeye Abarundi twokura muri iyo ngendo nziza, ngo n’uko batahuye ko aribo beneburundi, bashaka kwikura akagaye mu kwerekana ko bashoboye kwitunganiriza ivyabo. Vyongeye, ngo kw’igenekerezo rya 7 Ruheshi 2018, Uburundi bwateye iyindi ntambwe, mu kwitorera Ibwirizwa Shingiro, rifatiye ku vyiyumviro vy’abarundi ubwabo. Kuri uwo munsi, ngo niho Umukuru w’igihugu yashikiriza Abarundi ko atazosubira kwitoreza amabanga yo kurongora igihugu, n’aho iryo Bwirizwa Shingiro rishasha ryabimwemerera.

Imvugo ikaba yajanye n’ingiro aho umugambwe CNDD-FDD watanga uwuzowuserukira mu matora yo mu mwaka w’2020. Bisubiye, ngo kubona Umukuru w’igihugu yiyemeje kutazitoza mu mabanga yo kurongora igihugu, ngo ni igikorwa nkundagihugu, kije gutsimbataza intwaro rusangi n’umwumvikano mu barundi. Iyo nyifato ntangarugero iranga intwaro rusangi guhera ubu igiye kuranga amateka y’Uburundi. Eka ngo nta nkeka ko arivyo vyatumye Inama Nshingamateka y’Uburundi iriko irasaba ko yoshigwako iteka ryo kwitwa Imboneza-Nkundagihugu. Urwego rw’umuhuza rugasaba ko iryo tegeko riringaniza ico gikorwa ryokwihutishwa. Urwego rw’umuhuza kandi rurashima ukwumvikana kwaranze inzego z’igihugu muri iyi myaka iheze, uwo mwumvikano ngo niwo watumye Abarundi bakamisha ibikorwa amahoro n’umutekano, muri kino gihe, ngo umwansi w’abarundi ni ubukene.Mu gihe Uburundi bwimirije amatora yo muri uyu mwaka w’2020, umuhuza w”abarundi, Edouard Nduwimana ahamagarira abanyeporitike kuguma hafi y’abanywanyi babo na cane cane urwaruka kugira ntihagire abanyeporitike baruyovya, mu ntumbero yo kurondera gusenyura inzego canke gucanishamwo Abarundi nk’uko vyagiye biribonekeza mu myaka iheze. Ako kamo yagateye ku wa 11 Ruhuhuma 2020, mu kiganiro n’abamenyeshamakuru aho yariko aca irya n’ino ibihe igihugu kiriko kiracamwo, aho muri rusangi intwaro rusangi iriko iratsimbatara, ivyo akabivuga afatiye ku kuntu Abarundi bariko baritunganiriza ivyabo ata kuzera inze. Nk’uko umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana yabandanije abishikiriza, ngo ni imbonekarimwe aho inzego zitorewe n’abanyagihugu zimara ibiringo vyazo, mu mahoro n’umutekano. Icigwa gikomeye Abarundi twokura muri iyo ngendo nziza, ngo n’uko batahuye ko aribo beneburundi, bashaka kwikura akagaye mu kwerekana ko bashoboye kwitunganiriza ivyabo. Vyongeye, ngo kw’igenekerezo rya 7 Ruheshi 2018, Uburundi bwateye iyindi ntambwe, mu kwitorera Ibwirizwa Shingiro, rifatiye ku vyiyumviro vy’abarundi ubwabo. Kuri uwo munsi, ngo niho Umukuru w’igihugu yashikiriza Abarundi ko atazosubira kwitoreza amabanga yo kurongora igihugu, n’aho iryo Bwirizwa Shingiro rishasha ryabimwemerera. Imvugo ikaba yajanye n’ingiro aho umugambwe CNDD-FDD watanga uwuzowuserukira mu matora yo mu mwaka w’2020. Bisubiye, ngo kubona Umukuru w’igihugu yiyemeje kutazitoza mu mabanga yo kurongora igihugu, ngo ni igikorwa nkundagihugu, kije gutsimbataza intwaro rusangi n’umwumvikano mu barundi. Iyo nyifato ntangarugero iranga intwaro rusangi guhera ubu igiye kuranga amateka y’Uburundi. Eka ngo nta nkeka ko arivyo vyatumye Inama Nshingamateka y’Uburundi iriko irasaba ko yoshigwako iteka ryo kwitwa Imboneza-Nkundagihugu. Urwego rw’umuhuza rugasaba ko iryo tegeko riringaniza ico gikorwa ryokwihutishwa. Urwego rw’umuhuza kandi rurashima ukwumvikana kwaranze inzego z’igihugu muri iyi myaka iheze, uwo mwumvikano ngo niwo watumye Abarundi bakamisha ibikorwa amahoro n’umutekano, muri kino gihe, ngo umwansi w’abarundi ni ubukene.

Ibiranga intwaro rusangi mu Burundi ngo si agaseseshwa rumuri
Mu gihe twimirije amatora yo muri uyu mwaka w’2020, ngo mu bijanye na poritike, igihugu kigeze ku rugero rwoba ntangarugero muri kano karere duherereyemwo. Ivyo umuhuza w’abarundi akabivuga yisunze imigambwe yemewe n’amategeko, amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike, amashengero, ibinyamakuru bitandukanye, ivyo ngo ni ibimenyetso ntahinyuzwa vyerekana ko intwaro rusangi yashinze imizi. Kuri abo bose bazokwitoreza intebe y’Umukuru w’igihugu, yabasavye gushira imbere umutima wo gukunda igihugu, bahiganishwe imigambi y’iterambere, ku buryo iterambere riva ku munyagihugu rikamugarukako.Ku banyeporitike, umuhuza w’abarundi yabateye akamo ko kuguma hafi y’abanywanyi babo na cane cane urwaruka kugira rwirinde kujana nyabahururu, birinde abanyeporitike babakwegera mu bintazi. Vyongeye, ngo abo banyeporitike bakwiye gushira mu mutwe ko hahiganwa babiri, hagatsinda umwe, uwatsinze n’uwatsinzwe ko bose ari Abarundi bose, uwutsinze badatsindaho, na ntaryo batwarire bose. Ku barundi bahunze igihugu c’amavukiro, umuhuza w’abarundi abatera akamo ko gutahuka mu gihugu  nk’uko abanyeporitike bari barahunze igihugu mu mwaka w’2015 bariko barataha kugira bitabe amatora yo muri uyu mwaka w’2020. Kabaye n’akaryo ko gutera akamo abandi bari mu buhungiro mu bihugu dusangiye imbibe ko gutaha mu gihugu c’amavukiro, baze gusangira n’abandi ikivi co kwubaka igihugu. Ku makungu, ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika (UA), Ubumwe bwa Buraya (UE) basabwa kubona intambwe igihugu kigezeko, na cane cane babone ko ari igihugu gikwiye gushigikirwa mu twigoro kiriko kiragira mu gushaka ubwigenge n’iterambere birama hamwe no kunywanisha Abarundi. 

Déo Misigaro                                                                                                                          

 
Ouvrir