Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ubushikiranganji bwo gutwara abantu n’ibintu bwaranguye ibitari bike mu gice ca mbere c’umwaka w’2019 ushira 2020

DSC 0329 lllk3Ku wa 13 Ruhuhuma 2020 umushikiranganji  ajejwe gutwara abantu n’ibintu, ibikorwa vya Reta, ibikoresho no gutunganya amatongo bwarashikirije icegeranyo c’ivyaranguwe mu mezi atandatu ya mbere y’ umwaka w’2019 ushira 2020. Ico cegeranyo cashikirijwe n’umushikiranganji aburamutswa  Jean Bosco Ntunzwenimana. Ivyaranguwe n’ubwo bushikiranganji bikaba vyashikirijwe mu mice ibiri, mu gisata co gutwara abanta n’ibintu biciye mu mazi hamwe n’ivyaranguwe mu gisata c’amabarabara. Mu gisata co gutwara abantu n’ibintu mu mazi  barashoboye gutunganya ikivuko ca Bujumbura, mu gusanura umuhora ubwato bwinjirana mu gupakururwa. Ico kivuko kikaba kizugururwa ku mugaragaro mu gice c’amezi atatu ya mbere y’umwaka w’2020. Muri ico gisata hari umugambi wo guteza imbere umuhora wo kwiyunguruza biciye mu kiyaga ca Tanganyika igice ca mbere, amahera yo gutunganya uwo mugambi akaba yaramaze kwemezwa n’ibanki ya Afrika ijejwe iterambere (BAD) hamwe n’ishirahamwe ry’ibihugu vya Buraya (U.E) amasezerano yerekeye iyo nfashanyo akaba azoshirwako umukono mu ntango z’uwu mwaka w’2020. Haratunganijwe ibikorwa vyo gusubiramwo ikivuko ca Rumonge, ubwato 5 bwararonkejwe ivyangombwa vyo gukora navyo bikaba biri mu vyaranguwe. Mu gisata co gutwara abantu n’ibintu kugira basuzume imiduga n’amapikipiki ko bikomeye  kandi bikwije ivyangombwa harashizweho umugambi ukoresha ubuhinga bwa none, bagatanga n’impapuro zitiganwa. Iyugururwa ry’uwo mugambi rikaba ryabaye ku wa 11 Ruhuhuma 2020. Haratanzwe impapuro 31650 zemeza ko amapikipiki n’imiduga bikomeye.

Harongeye hararihirwa asiransi imiduga ya Reta 325. Mu kwunguruza abantu, ishirahamwe OTRACO ryarunguruje abantu bagera ku 429244 mu 2019 mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu. Umushikiranganji Jean Bosco Ntunzwenimana yarongeye aramenyesha ko n’igisata  co gutwara abantu mu kirere catejwe imbere kuko hashoboye  kujaho umugambi wo gusanura ikibuga c’indege mpuzamakungu “Merchior Ndandaye” harimwo no kucagura, ivyo bikorwa bikaba bikiriko  birabandanya, muri Kigarama mu mwaka w’2019, ico kibuga caragenduwe n’umugwi ugizwe n’abahinga b’abarundi hamwe n’abashinwa bongera baratanga icegeranyo c’uko bagisanze. Kuri ico kibuga c’indege haraguyeko indege zitari nke. Mu gisata c’amabarabara harabaye ivyigwa hamwe n’ibikorwa bitari bike hari ivyarangiye n’ibindi bikibandanya muri aya mezi atandatu y’umwaka w’2019. Haratunganijwe ibikorwa vyo kwubaka no gusiga ikaburimbi ibarabara RN16 ku birometero 35, ibarabara RN5, hamwe na RN 18 hamwe n’ayandi ma barabara yasanuwe. Harabaye ibikorwa vyo kubungabunga amabarabara mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu. Umushikiranganji Jean Bosco Ntunzwenimana yarongeye aramenyesha ko hubatswe inyubako za Reta, Uburundi bukaba bwarasavye ingurane igera ku amadorari y’abanyamerika 161360000 kugira hubakwe ingoro zizosasamwo Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka hamwe n’izindi nyubako za Reta, harimwo n’amahera agenewe ivyigwa vyo kuzitunganya. Ubwo bushikiranganji bwarashoboye kugabanya amahera  yahora ikoresha mu gupanga amazu ikoreramwo yavuye kuri 510568208 aja ku 305948074 y’amafaranga y’amarundi. Mu gisata  co gutunganya amatongo n’ibisagara haratunganijwe amatongo atari make, yongera arapimwa. Muri ico gisata nyene haratunganijwe ibigwati 17 vy’amahoro. Umushikiranganji yarongeye arameneysha ko imvura yaguye  kuva muri Gitugutu 2019 gushika ubu yabandanije yica ibintu,kubw’ivyo bakaba barashizeho umurwi utororokanya ivyononekaye, Jean Bosco Ntunzwenimana agatumirira ba musitanteri ko boba barakora ibishoboka kugira imigenderanire hagati y’intara ntihagarare, ibisaba uburyo Reta ikaba yaramaze kuronka icegeranyo cavyo.  Kugira bagabanye impanuka ziterwa niyo mvura bagiye kuzibura imiserege minini minini, guhimiriza abanyagihugu ngo birinde kwubaka muri karitiye zidatunganijwe neza hamwe no mu bibanza bishobora gutera impanuka. Umushikinganji wo gutwara abantu n’ibintu yasozereye amenyesha ko kugira barangure imigambi itari mike  Reta yashinze ubwo bushikiranganji bashoboye gushimangira imigenderanire hamwe n’abasanzwe bafasha ubwo bushikiranganji mu kurangura imigambi.

Anitha Bizimana

 

Umuntu amenye ko arwaye kanseri hakiri kare arivuza agakira canke bakayihagarika

Muganga Gabriel Nahayo amenyesha ko umuntu amenye hakiri kare ko arwaye kanseri avugwa agakira canke bagapfupfahaza. Ivyo yabimenyesheje ku wa 4 Ruhuhuma 2020 mu gihe amashirahamwe yo kurwanya, gupima hakiri kare abawaye kanseri bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ndwara  Muganga Gabriel Nahayo amenyesha ko umuntu amenye hakiri kare ko arwaye kanseri avugwa agakira canke bagapfupfahaza. Ivyo yabimenyesheje ku wa 4 Ruhuhuma 2020 mu gihe amashirahamwe yo kurwanya, gupima hakiri kare abawaye kanseri bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ndwara  Muganga Gabriel Nahayo yarongeye amenyesha ko kanseri ziri ubwoko bwinshi murizo hakaba iyo mu gitereko, iyo ku rukoba ifata imitsi itwara amaraso canke amazi bita ‘caposi’, agace k’iruhande y’ahaca umukoyo ku bagabo bita ‘prostate’, kanseri y’ibere ku bakenyezi, kanseri y’igice ca nyuma c’urusogi runini. Arongera akamenyesha ko kanseri yo mu rwinjiriro rw’igitereko ifise ibipimo mu Burundi ivyo navyo bikaba ari navyo bakoresha mu kuraba ko umuntu atarwaye. Umuntu rero ngo ayimenye hakiri kare biraheza bikamufasha ko ayihagarika . Amenyesha ko hari ibitaro nka Roi Khaled, Kira n’ibindi  bigirako bigakora n’igipimo ca kabiri kiraba uko ivyo babonye ubwa mbere vyoba vyerekana ko arivyo canke ari igihendabaja. Basanze hakenewe ibindi bipimo bakura agace k’inyama yo mw’iyinjiriro y’igitereko bakaja kuraba muri rugagamisha. Ivyo bipimo bikba bikorerwa mu kigo ca «Buja Path» no muri Roi Khaled.  Ku bijanye na kanseri yo ku rukoba abaganga babonye amabara ari ku rukoba canke mu kanwa baraheza bagafata akamanyu bakakarungika muri vya bigo bipima kanseri. Kanseri igira gatatu n’iyifata agace bita ‘prostate ku bagabo, iyo nayo bakaba bayipima mu maraso canke bagakoresha igipimo kumurika ingingo z’umuntu zihishije. Muganga Gabriel Nahayo amenyesha kandi ko na kanseri y’ibere nayonyene ngo bishoboka ko bayipima mu gukura akamanyu gato mw’ibere bakakajana gupima muri vya bigo gutyo bakabona uko vyifashe. Kanseri y’igice ca nyuma c’insogi nayo ikorwa n’abaganga bapima ivyo mu nda. Aho agahanura abantu bose barenza imyaka 50 kwipimisha n’aho ata kimenyetso yoba abona. Ikimenyetso ca mbere ngo ni amaraso aba mu mwanda mukuru. Ikindi gipimo bakoresha ni ukumurika bacishije mu kibuno kugira barabe ko ahariyo utuvyimba, basanze turiyo baraheza bakatubaga. Arongera akamenyesha ko ikibabaje ari uko bamwe mu barwaye bashobora kutamenya ko bamaze gufatwa bigatuma babimenya batevye. Amenyesha kandi ko ikibazo c’imiti kigoye kubera zitavurwa n’imiti imwe, akavuga ko nka kanseri yo mu jisho yatanguye kuboneka. Uburyo bwo kuvura kanseri bumaze kuboneka cane ngo ni ukubaga ariko nahonyene mu gihe yabonetse hakiri kare, ahandi naho imiti ntiza ku rugero rwiza. Iyo bikenewe ko umurwayi avurwa hakoreshejwe imishwarara naho abaganga bamurungika mu bindi bihugu nko mu Buganda, Kenya n’ahandi. 
Kanseri nyinshi zifata Abarundi ahanini ziterwa n’imigera        Muganga Gabriel Nahayo yamenyesheje kandi ko kanseri nyinshi zifata abarundi ziterwa n’imigera. Muri iyo migera hakaba iyo bashobora gukinga n’incanco nk’uwutera kanseri yo mw’iyinjiriro ry’igitereko ari nayo nyinshi mu Burundi. Mu bihugu biteye imbere urwo rucanco rukaba rwatanguye mu myaka y’2005 n’2006. Akamenyesha ko no mu bihugu bitwegereye urwo rucanco ruriho mbere no mu Burundi rukaba rumaze kugeragezwa mu ntara za ngozi na Rumonge mu mwaka w’2017. Amenyesha ko hamaze kuba inama nyinshi ariko ubushikiringanji bw’amagara y’abantu bukaba buriko burabikurikirana  akibaza ko habuze uburyo kugira urwo rucanco ruboneke. Rumaze kuboneka ngo coba ari ikintu gikomeye. Yarongeye amenyesha ko hari n’umugera utera kanseri yo kurukoba n’uwutera kanseri y’umushishito. Ku mugera utera kanseri y’igitigu nawo amenyesha ko urucanco ruriho ariko rukaba ruronswa abana bakiri bato. Ari naco gituma kanseri yo mu gitigu isigaye yibonekeza gusa mu bantu bakuze kuko urwo rucanco rwatanguye mu myaka y’2003. Amenyesha kandi ko ikindi gitera kanseri ari itabi ari naco gituma amashirhamwe arwanya kunywa itabi ari menshi cane mbere n’abantu banywa n’ibitigiri vy’abanywa itabi bikaba vyaragabanutse cane. Abanywa itabi bakaba basigaye ahanini mu rwaruka n’imiyabaga, usanga ubu no mu bubare abanywa itabi basigaye ari bake cane. Ikindi gishobora kuba intandaro yo kurwara kanseri ngo ni ibiro vyinshi ariko ico kibazo kikaba kiri mu bantu bake mu Burundi. Ivyo bikava ku gufungura nabi, akamenyesha ko kugira umuntu avuge ko afungura neza ategerezwa gufungura amagarama amajana ane y’imboga n’ivyamwa. Ikindi bene abo bantu bokora ni ukugira imyimenyerezo mu kwinonora imitsi. Kurenza ibiro bikaba bitera indwara nyinshi harimwo ivumbuka ry’amaraso, igisukari mbere na kanseri zitandukanye. Igikomeye rero ngo n’uko umuntu yomenya ko ari mu migwi ibangamiwe na kanseri iyi canke iriya gutyo akipimisha hakiri kare kugira azitire ataronerwa. Nka kanseri yo mu gitereko nayo ikinda gukarira abakenyezi bamaze kurangura amabanga y’abubatse barenza imyaka 30, abari muri uwo mugwi bakaba basabwa kwipimisha hakiri kare. Muganga Jean marie Harimenshi nawe arongoye ikigo ‘Buja Path’ gipima kanseri amenyesha ko ku bantu bamaze kwipisha muri ico kigo bangana 351 basanze abashika 130 bamaze kurwara kanseri. Ahanini bakaba basanze benshi muribo barwaye kanseri yo mu rwinjiriro rw’igitereko na kanseri yo mu rusogi runini.

Epitace Nduwayo  

 

Intara zihamagariwe gufashanya mu gihe hari iyigize ikibazo

Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero Nkurunziza ahamagarira  ba buramatari gukomeza umugirwa wo gufashanya hagati y’intara iyo hateye ibiza  nk’uko bimaze iminsi mu bice bitandukanye vy’igihugu aho imvura ihitana abantu n’ibintu.Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero Nkurunziza ahamagarira  ba buramatari gukomeza umugirwa wo gufashanya hagati y’intara iyo hateye ibiza  nk’uko bimaze iminsi mu bice bitandukanye vy’igihugu aho imvura ihitana abantu n’ibintu.Ako kamo yakabateye ku wa 4 Ruhuhuma 2020 nk’uko vyashikirijwe n’icegera c’umuvigizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomede Nzeyimana inyuma y’inama yo mumwiherero Prezida Nkurunziza yagirishije ba buramatari bahuriye ku murwa mukuru w’intara ya Ngozi.Yamenyesheje ko umukuru w’igihugu yabifurije umwaka mwiza aragaruka kuvyaranze iminsi mikuru irangiza n’iyitangura umwaka ko hibonekeje ko amahoro n’umutekano bisasagaye mu gihugu kuko abavyipfuza  baridagaduye  abandi baninahaza Imana mu mutekano ntangere.Muri iyo nama,Umukuru w’igihugu ngo yashimikiye  ku kibazo c’imvura iguma ihekura Uburundi   n’ibintu bikahatikirira,akaba rero yahamagariye ba buramatari gukomeza wa mugambi w’igihugu “Ewe Burundi urambaye” mu gutera ibiti n’uguca imiserege aho hose bikenewe, aho yasivye igasiburwa bakongera bakagarukira  abo bose bahuye n’ivyago.Ku bijanye n’imicafu yibonekeza mu gisagara ca Bujumbura n’ahandi, Umukuru w’igihugu yahamagariye abanyamitahe gushing amashirahamwe yo guhingura imicafu kugira abantu babe ahantu heza. Ngo imicafu irashobora kuvamwo amakara gurtyo vya bikorwa vyo kwicira ibiti ku misozi bishobora no kubihonya bigasezererwa.  Mu kurangiza Prezida Nkurunziza yateye akamo ba buramatari ko kugarukira ikibazo  c’uburozi cabaye ndanse  mu bice bitandukanye vy’igihugu kuko ntibikiri agaseseshwa rumuri   ababikora basigaye bavyiyemerera ku mugaragaro.Mu nyuma y’iyo nama Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yaciye agendera irerero ry’impfuvyi “JEHO KUKI” riri mu Vyerwa komine Mwumba, intara ya Ngozi azishiriye imfashanyo igizwe n’itoni y’ibiraya,itoni y’umuceri hamwe n’ibiro 500 vy’ibiharage.

Joselyne Ndayegamiye


              

 

UPRONA : Gaston Sindimwo niwe yatowe n’abadasigana kugirango azohiganirwe ikibanza c’Umukuru w’igihugu mu 2020

Umugambwe w’abadasigana UPRONA waratunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe, ku wa 1 Ruhuhuma 2020, aho bemeje icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo kugira azowuserukire mw’itora ry’Umukuru w’igihugu rizoba ku wa 20 Rusama 2020. Ibirori vyabereye ku kibuga c’inkino co muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, bikaba vyari vyitabwe n’abarongoye umugambwe ku rwego rw’igihugu, urwego rw’intara n’amakomine. Bari batumiye kandi n’abaserukira imigambwe ikorera mu Burundi yemewe n’amategeko, uwuserukiye ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati hamwe n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi.Umugambwe w’abadasigana UPRONA waratunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe, ku wa 1 Ruhuhuma 2020, aho bemeje icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo kugira azowuserukire mw’itora ry’Umukuru w’igihugu rizoba ku wa 20 Rusama 2020. Ibirori vyabereye ku kibuga c’inkino co muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, bikaba vyari vyitabwe n’abarongoye umugambwe ku rwego rw’igihugu, urwego rw’intara n’amakomine. Bari batumiye kandi n’abaserukira imigambwe ikorera mu Burundi yemewe n’amategeko, uwuserukiye ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati hamwe n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi.Mw’ijambo ryashikirijwe n’umukuru w’umugambwe Abel Gashatsi, yamenyeshe ko umugambwe arongoye uzokwitaba amatora yose yimirije. Kw’izina ry’abadasigana yarashimye uwo batoye ngo azobaserukire, kuko aho agejeje kumenya amabanga y’igihugu atacomubuza guhiganwa n’uwariwe wese azova mu wundi mugambwe.  Yasavye abadasigana kuja guhiganwa bafatanye mu nda bongere bace mu makanda ya Rwagasore, ata kwigisha amacakubiri, kanatsinda ngo UPRONA ni umugambwe w’abarundi bose. Ngo ikibaraje ishinga ni uko Umurundi wese yoshira imbere ubumwe bw’abarundi, agashira imbere iterambere rirama maze ivy’igihugu bisabikanywe n’abanyagihugu mu butandukane bwabo. Yabasavye kandi kwirinda gusotorana n’abo badasangiye umugambwe. Ikindi ngo n’uko bohiganwa badahezanyayo gutyo bazokwemere aho intahe izoba yashize.Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo ari nawe yagenywe n’umugambwe UPRONA ngo azowuserukire mw’itora ry’umukuru w’igihugu ryimirije,  nawe yamenyesheje ko uwo munsi ari ntibagiranwa ku badasigana bose n’abakunzi ba UPRONA ndetse no ku barundi bose bipfuza ko intwaro rusangi n’iterambere ry’igihugu vyova mu majambo bikaja mu ngiro bikozwe na UPRONA. Nk’uwashizwe imbere n’uwo mugambwe mu guhiganirwa ikibanza c’Umukuru w’igihugu, yamenyesheje ko afise akanyamuneza ntangere n’ inguvu zikwiye zo guteza imbere igihugu nk’izari zifiswe n’ababitangiye imbere barwaniye intahe yo kwikukira barongowe n’umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore.
 Umugambwe w’abadasigana UPRONA urafise imigambi uzoshira imbere
Gaston Sindimwo amenyesha ko hamwe abarundi bokwizera UPRONA bakayihunda amajwi, bafise imigambi myiza izoteza imbere Abarundi bose atawusigaye inyuma.  Muriyo aravuga ibice 30% vy’abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo bizoja ku bice 50%. Mu ntumbero yo gusangiza Abarundi bose amabanga y’igihugu, ngo nta ntara n’imwe itazoba ifise umushikiranganji. Muri iyo Reta nyene izoba irongowe n’umugambwe w’abadasigana UPRONA, bamwe bagendana ubumuga nabo nyene bazoshikirwa. Mu gisata ca poritike ngo bazoha ishusho nshasha igihugu mu bijanye na poritike na cane cane mu guha ubwigenge Abarundi gukora ata bwoba ariko bakurikije amategeko. Ikindi ngo n’uko bazonagura imigenderanire bafitaniye n’amakungu. Bazohagararira bimwe biboneka ishirwa mu ngiro ry’amasezerano y’i Arusha. Bazonagura inzego z’ubutungane hamwe n’iz’umutekano. Bazosubiramwo gushasha itunganywa rya wa mugambi w’igihugu ujejwe ukuri n’ukurekuranira hamwe n’umurwi w’igihugu ujejwe amatati y’amatongo n’ayandi matungo y’igihugu. Mu gisata c’ubutunzi, ngo bafise intumbero yo guteza imbere ubutunzi gutyo Uburundi buve mu bibanza vya nyuma buharurwe mu bihugu biteye imbere. Ivyo ngo Abarundi uhereye kuri batobato bazovyibonera mu kibano cabo ca minsi yose, mu kubaho neza, mu gufungura neza, mu kwivuza no kwigisha abana kubuntu gushika ku myaka 18. Uburimyi n’ubworozi buzotezwa imbere ndetse n’ibanki ijejwe kuronsa abanyagihugu ingurane ku nyungu itavuna ishingwe. Amakomine azoronswa yamfashanyo yahora itangwa gushika ku muriyaridi w’amafaranga y’amarundi. Mu gisata c’imibano, amagara y’abanyagihugu hamwe n’indero y’urwaruka, nivyo bibazo nyamukuru Reta izoba irongowe n’umugambwe w’abadasigana UPRONA izohagurukira ubwa mbere. Vyongeye, iyo Reta izobandanya kwitwararika umugambi wo kunganisha imishahara. Agahembo karonswa abakukurutse, kazoshika ku bice 75% vy’amafaranga bahora bahembwa. Ikindi naco ngo n’uko abo bakukurutse bovuzwa ku buntu. Ido n’ido ry’ imigambi izorangurwa ngo bazoyishikiriza mu minsi iri imbere. 
Hari abashobora kwibaza vyinshi kuri iyo migambi
Gaston Sindimwo ati : « Hari  abashobora kwibaza ingene icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu avuga ko hari ibikenewe guhinduka. Ego cane kuko imyenge y’inzu imenywa n’uwuri muri yo ». Arongera  ati : «  Mu myaka hafi itanu ndi icegera c’Umukuru w’igihugu, yabaye akaryo keza ko kubona aho igihugu kigeze n’ikibereye guhinduka muri iki gihe kugira ngo gitere intambwe iboneka mu nzira y’iterambere ». Yaciye ahamagarira abadasigana bose n’incuti zabo guhunda amajwi umugambwe wa Rwagasore batsinde amatora, Uburundi bwisununure amakungu atangare. Yarangije asaba abari mu bushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu, ko bohamagara abatowe ngo bazoserukire imigambwe kugira basinye amasezerano abanyaporitike bumvikanyeko « code de conduite », ko bemeye guhiganwa badahezanyayo, bagahiganwa atawutuka canke atyoza uwundi, ariko bahiganwe baraba iterambere ry’igihugu.
Gloriose Nshimirimana

 

Reta y’Uburundi yariteguriye kurwanya inzige igihe zokwinjira mu gihugu

Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi Déo Guide Rurema amenyesha ko  Reta y’Uburundi ibicishije ku bushikiranganji arongoye yiteguriye kurwanya inzige igihe zoramuka ziteye mu gihugu.Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi Déo Guide Rurema amenyesha ko  Reta y’Uburundi ibicishije ku bushikiranganji arongoye yiteguriye kurwanya inzige igihe zoramuka ziteye mu gihugu.Ivyo akaba yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku wa 4 Ruhuhuma 2020, inyuma y’aho inzige zibonekeje mu bihugu vy’akarere Uburundi buherereyemwo kugira abimenyeshe abanyagihugu gutyo bicare babizi.Ariko rero umushikiranganji Déo Guide Rurema agasaba abarimyi kuguma ku kivi barimira impeshi kugira umwimbu ugume wiyongera ku rugero rushimishije.Déo Guide Rurema  yavuze ko yihweje uko ibihugu bibanyi vyo mu karere vyamaze guterwa n’izo nzige kandi ko n’ibindi bihugu bishobora kuzoterwa, ngo Reta y’Uburundi ibicishije ku bushikiranganji arongoye yamaze kumenya amakuru y’izo nzige kandi ko yamaze gutegekanya ibikenewe kugira yitegure kurwanya ico kiza c’inzige. Yaciye anamenyesha ko mu bikorwa biriko birategurwa bijanye no kuzirwanya harimwo gushiraho integuro yo gukinga ikiza kugira ntigishike giturumbuka, kugira ingendo zo guhanahana ivyiyumviro mu bihugu bimaze guterwa n’ivyo biza, gushiraho ubuhinga  bwo gutumatumanako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu, guhimiriza abanyagihugu kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazifungura, gushigikira ibigo vy’ubushakashatsi no guteza imbere ibikoresho vyo kurwanya izo nzige hamwe n’ibindi. Yarongeye amenyesha ko ubushikiranganji arongoye bwamaze kwiga ubuhinga bwofasha kurwanya izo nzige harimwo n’ukuzitora n’iminwe, no gukoresha imiti y’ibiterwa ihinguwe. Ariko rero ngo gukoresha imiti ihinguwe mu buryo bwa none sivyo ubushikiranganji bushira imbere kuko igihe cose hakoreshejwe imiti ihinguwe bisaba gupompa ahantu hanini hakoreshejwe indege, ivyo bigatuma hashobora kutosekazwa ubuzima bw’abantu no kwonona ibidukikije . Ikindi naco ngo inzige zishwe n’iyo miti ziba ari indya z’inyoni ndetse n’abantu bigatuma ubuzima bwabo butosekara. Yaheraheje ahamagarira amashirahamwe akorera mu gisata c’uburimyi kwifatanya n’ubushikiranganji bw’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi mu gushiraho integuro yo gukinga ico kiza, kandi ko ubushikiranganji bwamaze gufata ingingo zose zikenewe zo gukurikirana ico kiza n’uko buzokwamana n’abarimyi mu kubashigikira biciye muri wa mugambi wo kwegera abanyagihugu mu kubaha inyigisho n’impanuro mu gisata c’uburimyi n’ubworozi. 

Evelyne Niyonzima

 

Ibigo bitoza amakori vyo mu bihugu vyo muri EAC vyadugije umwimbu ku bice 11 kw’ijana mu mezi atandatu

Umwimbu mu bigo bitoza amakori n’amatagisi mu bihugu vy’umuryango wa Afrika y’ubuseruko wiyongereye ku bice 11 kw’ijana  mu mezi atandatu atangura umwaka w’2019-2020 bagereranije n’umwimbu wari wabonetse mu mezi atandatu ya mbere y’umwaka w’2018 -2019. Ivyo vyamenyeshejwe n’umukuru w’ikigo OBR Audace Niyonzima ku wa 31 Nzero 2020 mu gihe yariko arasozera inama yahuje abarongoye ibigo bitoza amakori n’amatagisi mu bihugu bigize uwo muryango ku wa 30 na 31 Nzero 2020.Umwimbu mu bigo bitoza amakori n’amatagisi mu bihugu vy’umuryango wa Afrika y’ubuseruko wiyongereye ku bice 11 kw’ijana  mu mezi atandatu atangura umwaka w’2019-2020 bagereranije n’umwimbu wari wabonetse mu mezi atandatu ya mbere y’umwaka w’2018 -2019. Ivyo vyamenyeshejwe n’umukuru w’ikigo OBR Audace Niyonzima ku wa 31 Nzero 2020 mu gihe yariko arasozera inama yahuje abarongoye ibigo bitoza amakori n’amatagisi mu bihugu bigize uwo muryango ku wa 30 na 31 Nzero 2020.Yarongeye amenyesha ko barabiye hamwe ibibazo bibahanze bose nk’ic’igituro kimwe ca duwane, bakaba basanze bikenewe ko bakurikirana kurusha ibidandazwa bica muri ico gituro kimwe kuko hari aho usanga baca babinyuruza,usanga amakori ntiyinjiye mu gihugu na kimwe. Ku bijanye  no gutoza amakori ku buhinga bwa none nahonyene basanze bokorera hamwe kugira bashireho ubuhinga bose basangiye mu ntumbero yo guhanahana amakuru vyoroshe. Ivyo ngo vyotuma kandi n’ivyo bakorera hamwe bisa babikora vyoroshe na cane cane ikiguzi ubwo buhinga butwara bakoreye hamwe. Yamenyesheje ko bumvikanye gushiraho umugwi ugizwe n’abahinga kugira barabe ukugene umwe wese atoguma agura ubuhinga yisangije gutyo batore ubuhinga bumwe bokoresha bwotuma ivyo bigo vyose bigira akarusho. Umukuru w’ikigo OBR Audace Niyonzima yarongeye amenyesha ko barabiye hamwe ukugene abakozi bigenza ku kazi kugira. Aho akaba yatanze akarorero ko muri Kenya aho bagira amatohoza, bagakurikirana umukozi mu gihe basanze afise ubutunzi budasiguritse bagaca bamukurikirana bibonetseko ari ubwo yanyuruje bakabugarukana mu kigega ca Reta. Naho nyene ngo bashizeho umugwi werekana neza ukugene mu bigo vyose boronka ubuhinga bwo gukora ayo matohoza ku bakozi  bavyo. Yamenyesheje ko bongeye barabira hamwe ukugene hosubirwamwo igitabo c’amakori kugira kibe kimwe n’amakori batoza ku bidandazwa biva hanze y’ivyo bihugu bigize umuryango wa EAC n’ibiva muri uwo muryango ajane n’ibihe. Ivyo ngo vyotuma babona ko amakori barihisha muri kino gihe abereye gutyo ntihabe agahombo na cane cane kubera hari ibidandazwa vyari vyaragabanijwe amakori ariko ubu bikorerwa mu bihugu bigize uwo muryango, mu gihe basanze biva mu bindi bihugu vyoca biduzwako amakori. Yarangije amenyesha ko basanze ubuhinga bwo kwegeranya ibiharuro butaratera imbere mu bihugu vyose, bigasaba ko bunagurwa kugira bakoreshe ibiharuro bimwe.

Epitace Nduwayo

 
Ouvrir