Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ivyaranguwe n’ ubushikiranganji bujejwe imigabo n’imigambi ry’umuryango wa EAC birashimishije

ISA01Kw’igenekerezo rya 16 Nzero 2020, umushikiranganji mu biro vy’Umukuru w’igihugu ajewe imigabo n’imigambi y’umuryango w’ibihugu bigize Afrika y’Ubuseruko EAC, Isabelle Ndahayo yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru  kugira amenyeshe ivyaranguwe mu bushikiranganji arongoye kuva  ku wa 1 Mukakaro  gushika ku wa 31 kigarama 2019. Ndahayo yamenyesheje ko ashima ivyaranguwe muri ayo mezi atandatu aheze. Amenyesha ko  hatunganijwe inganda zo guhanahana amakuru n’ivyiyumviro ku bijanye n’imigabo n’imigambi y’ishirahamwe ry’ibihugu vyo muri Afrika y’Ubuseruko, hongera hatunganywa inama zo gutororokanya intererano z’abanyagihugu ku bijanye n’ishirwa mu ngiro ry’imigabo n’imigambi itanduganye y’umuryango wa EAC. Umushikiranganji Ndahayo akaba yaragirishije inama abakozi arongoye. Vyongeye mu bushikiranganji haratejwe imbere ibikorwa vyo gutorokanya ibiharuro bijanye n’ibirangurwa muri ico gisata. Harahimbajwe kandi isabukuru rigira 20 ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’Ubuseruko rimaze rigiyeho ku civugo: «Bene ishirahamwe basangiye gupfa no gukira ». Umushikiranganji Isabelle Ndahayo avuga ko ingorane ihari ari uko ubushikiranganji  bujewe imigabo n’imigambi y’ishirahamwe EAC bukurikirana ibikorwa  bishirwa mu ngiro n’izindi nzego. Kw’igenekerezo rya 16 Nzero 2020, umushikiranganji mu biro vy’Umukuru w’igihugu ajewe imigabo n’imigambi y’umuryango w’ibihugu bigize Afrika y’Ubuseruko EAC, Isabelle Ndahayo yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru  kugira amenyeshe ivyaranguwe mu bushikiranganji arongoye kuva  ku wa 1 Mukakaro  gushika ku wa 31 kigarama 2019. Ndahayo yamenyesheje ko ashima ivyaranguwe muri ayo mezi atandatu aheze. Amenyesha ko  hatunganijwe inganda zo guhanahana amakuru n’ivyiyumviro ku bijanye n’imigabo n’imigambi y’ishirahamwe ry’ibihugu vyo muri Afrika y’Ubuseruko, hongera hatunganywa inama zo gutororokanya intererano z’abanyagihugu ku bijanye n’ishirwa mu ngiro ry’imigabo n’imigambi itanduganye y’umuryango wa EAC. Umushikiranganji Ndahayo akaba yaragirishije inama abakozi arongoye. Vyongeye mu bushikiranganji haratejwe imbere ibikorwa vyo gutorokanya ibiharuro bijanye n’ibirangurwa muri ico gisata. Harahimbajwe kandi isabukuru rigira 20 ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’Ubuseruko rimaze rigiyeho ku civugo: «Bene ishirahamwe basangiye gupfa no gukira ». Umushikiranganji Isabelle Ndahayo avuga ko ingorane ihari ari uko ubushikiranganji  bujewe imigabo n’imigambi y’ishirahamwe EAC bukurikirana ibikorwa  bishirwa mu ngiro n’izindi nzego. Ivyo bigatuma haba ukwikwega kw’ishirwa mu ngiro ry’imigambi iba itegekanijwe. Ngo hariho kandi ukwikwega  mu bijanye no kuroranisha amategeko.

Aline Kanyana

 

Uwuserukira igihugu ca Misiri mu Burundi yaremeye ko igihugu ciwe kigiye gushigikira iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta “PPB”

DSC 0082Igihugu ca Misiri ngo kizobandanya gifasha Ubuyobozi bukuru bw’iyandikiro ry’Ibinyamakuru vya Reta “PPB”. Ivyo vyashikirijwe n’uwuserukira ico gihugu mu Burundi, ambasaderi Abeer Bassiouny Radwan, igihe yagendera ubwo buyobozi bukuru mu ntumbero yo kwirabira ingene imirimo yaho itunganijwe, hari kw’igenekerezo rya 9 Nzero 2020.Igihugu ca Misiri ngo kizobandanya gifasha Ubuyobozi bukuru bw’iyandikiro ry’Ibinyamakuru vya Reta “PPB”. Ivyo vyashikirijwe n’uwuserukira ico gihugu mu Burundi, ambasaderi Abeer Bassiouny Radwan, igihe yagendera ubwo buyobozi bukuru mu ntumbero yo kwirabira ingene imirimo yaho itunganijwe, hari kw’igenekerezo rya 9 Nzero 2020.Ku bwa Ambassaderi Abeer Bassiouny Radwan, iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta ni igisata ngirakamaro ku gihugu c’Uburundi kuko abanditsi baho bahamagarirwa gutohoza, kwandika no kubika amakuru yanditswe ku buzima bw’igihugu mu bisata vyaco vyose. Ivyo bikazofasha n’abakiri bato kumenya kahise k’igihugu. Muri urwo rugendo akaba yaratanze akaganuke yari yaje yibangikanije kagizwe n’ibitabu vyo gusoma bigenewe igisata c’ububiko bw’ivyandikwa no kurahuriramwo ubwenge “Documentation”.Inyuma yo kugendura ibisata vyose bigize ubwo buyobozi bukuru, Ambassaderi Ambasaderi  Abeer Bassiouny Radwan yamenyesheje ko urwo rugendo rwamubereye akaryo keza ko kumenya aho ubwo Buyobozi Bukuru bw’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta bukorera n’ingene imirimo yabwo itunganijwe, imigambi butegekanya muri kazoza n’intambamyi bufise mu bikorwa vya minsi yose. Yarashimye ibikorwa biharangurirwa, cane cane ko amakuru asohoka ku gihe kandi ivyanditswe bishingurwa, bigasomwa n’abashakashatsi. Yarakeje kandi yongera aratera intege abakozi baho ku kuntu bitanga mu buryo buke bafise, ariko akazi kakagenda neza. Yarangije yemeye ko azoshikiriza igihugu ciwe uko yasanze vyifashe, kandi ko azofasha kugira ico gihugu gishigikire Ubuyobozi Bukuru bw’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta mu vyo yumvise bukeneye gusumba ibindi.Kw’izina ry’Ubuyobozi Bukuru n’iry’abakozi bose, umuyobozi mukuru w’imfatakibanza Longin NIYONKURU yarashimiye uwuserukira igihugu ca Misiri mu Burundi kur’urwo rugendo. Yamenyesheje ko uwo mushitsi baganiriye ku vyerekeye itunganywa y’imirimo mu buyobozi bukuru, aranamwereka ibisata bikeneye gushigikirwa na cane cane ibikoresho bifata amafoto, imashini nyabwonko, gukarihiriza ubwenge abakozi, gushingura ivyandikwa ku buhinga ngurukanabumenyi, kunagura urubuga ngurukanabumenyi hamwe no kugura ibikoresho nkenerwa vyotuma ubuyobozi bukuru bwisohorera ibinyamakuru “Imprimerie”,  kubisohorera ku bikorera utwabo bigahagarara kuko bitwara uburyo bwinshi.    Longin NIYONKURU yarangije ashimira Ambasaderi Abeer Bassiouny Radwan ku kaganuke yatanze, n’uko yemeye kuzofasha kugira ngo igihugu ciwe gishigikire ubuyobozi bukuru, akaba mbere yatanze n’intumbero yokwisungwa kugira haboneke n’abandi boterera kugira ibikorwa bigende neza. 
Donathe Ndayisenga(yimenyereza)

 

Abanywanyi b’ishirahamwe TUJANE-Microfinance basabwa kuriha ingurane ku kiringo gitegekanijwe


DSC 0112Abanywanyi b’ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana «Tujane-Microfinance » basabwa kuriha ingurane baba basavye ku kiringo gitegekanijwe kugira abandi bashobore gushikirwa kugira nabo bashire mu ngiro imigambi baba batunganije. Ivyo bakaba babisabwe n’umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda ku wa 10 Nzero 2020 igihe yariko yugurura icese ishami ry’iryo shirahamwe   «TUJANE-Microfinance » mu gisagara ca Bujumbura, mu nyubakwayitwa Tokyo Business Center  iri mu Ngangara hafi y’isoko « kwa Siyoni ».   Yarongeye asaba abanyabubanza n’abandi bose kwinjira muri iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kugira bajane bose mw’iterambere batabanje kuzera inze. Aho naho bakazojana mw’iterambere biciye mu gutunganya imigambi bashaka kurangura gutyo bagasaba ingurane bariha mu gihe gito iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana. Ngo ni naco ciyumviro nyamukuru catumye imvukira zo mu ntara ya Bubanza ziyumvira gushinga iryo shirahamwe aho ryuguruwe icese ku wa 15 Ruheshi 2018, icicaro gikuru caryo kikaba kiri ku murwa mukuru w’intara ya Bubanza. Yarongeye amenyesha ko iryo shirahamwe rikorana n’abarimyi, aborozi, abanguruza abantu n’ibintu ku makinga, abunguruza bantu n’ibintu ku mapikipiki hamwe n’abakozi ba Reta. Niko kubamenyesha ko umuntu ashobora gutanguza umutahe muto ariko agashika ku rugero ruhanitse mw’iterambere. 

Abakozi b’ishirahamwe «TUJANE-Microfinance » basabwakwitaho gutunganiriza ababitura bose
Umukuru w’Inama nshingamateka Pascal Nyabenda yarongeye asaba abakozi b’iryo shirahamwe gushika ku kivi, ntibagume mu biro gusa bambaye amashati maremare, birinde  kandi kuguma ku materefone birabira ibihita kuri watsap n’ibindi bihuha vyo ku buhinga ngurukanabumenyi, ahubwo batunganirize ababituye. Yarongeye abasaba gutunganiriza neza ababituye bose bataravye ngo uwu yambaye neza canke yamabaye nabi. Ati kenshi muzosanga mwanse gutunganiriza uwambaye nabi kumbure ariwo mwambaro wiwe w’akazi kuko hari nk’uwuzoba avuye kudandaza inyama, uwuvuye kurima, uwuvuye ku rusyo rw’ubududu n’ibindi. Abadandaza nabo yabasavye kubitsa amahera yabo mu gihe bahejeje kudandaza kugira birinde kuyararana mu nzu gutyo abasuma ntibabarare ku mugono. Twobamenyesha ko Pascal Nyabenda yatanguye ijambo ryiwe yipfuriza umwaka mushasha w’2020 abatumire bose n’abanywanyi b’iryo shirahamwe Tujane-Microfinace. Yarongeye amenyesha ko iyindi mvo yatumye bashinga iryo shami ry’i Bujumbura kwari ukugira borohereze abadandaza bo mu ntara ya Bubanza bashaka kuza kurangura ku murwa mukuru w’ubutunzi Bujumbura bataje batekeye amahera mu mifuko. Iryo shami ry’i Bujumbura kandi  kwari ugushaka kworohereza abanywanyi baryo bakorera i Bujumbura.

Abanyabubanza basabwa kwijukira kuziganya gutyo bashobore gusaba ingurane yo kwirangurira imigambi y’iterambere
Umukuru w’urwego nshingwantwaro rw’iryo shirahamwe «TUJANE-Microfinance», umukenguzamateka Immaculée Ndabaneze nawe yasavye abanyabubanza kwijukira kuziganya gutyo bashobore no gusaba ingurane yo kurangura imigambi bazoba bitunganirije. Yarongeye amenyesha ko bagiye kwugurura amashami y’iryo shirahamwe mu makomine yose agize intara ya Bubanza kugira basange abanywanyi hafi. Yabonyeho akaryo ko guha ijambo abakenyezi babiri bamaze gusaba ingurane iryo shirahmwe,aho bashikirije ko bamaze kwiteza imbere mu migambi yabo yo kurima umuceri. Bamenyesheje ko bamaze no kugura ibitungwa bibasahiriza mbere bakagura n’ayandi matongo.Umukuru w’igisagara ca Bujumbura Freddy Mbonimpa nawe yarashimiye abanyabubabanza baje guteza imbere igisagara ca Bujumbura. Niko kumenyesha ko amashirahamwe bene ayo afasha abanyagihugu kwiteza imbere na cane cane abadafise ingwati batanga mu mabanki y’ubudandaji. 

Epitace Nduwayo

 

Ibihugu vy’Uburundi n’Ubushinwa birabandanya gutsimbataza imigenderanire myiza

IMG 20200112 163926Imigenderanire hagati y’Uburundi n’Ubushinwa irabandanya gutsimbatara. Ni muri iyo ntumbero kw’igenekerezo rya 12 Nzero 2020,  umushikiranganji ajejwe imigenderanire n’ayandi makungu wo mu gihugu c’Ubushinwa, Wang Yi yagize urugendo mu Burundi. Umushikiranganji Wang Yi akaba yarakiriwe n’Icegera ca Kabiri c’umukuru w’igihugu, Joseph Butore hamwe n’umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu, Ezechiel Nibigira, bagiriraniye inama yagutse yo gukomeza ubucuti hagati y’Uburundi n’Ubushinwa. Mu kiganiro yatanze, Wang Yi yamenyesheje ko ashima intambwe Uburundi bugezeko mu bijanye no gutsimbataza amahoro n’umutekano. Yabandanije amenyesha ko igihugu c’Ubushinwa gishigikiye igihugu c’Uburundi kukungene kirwanira ubwigenge bwaco. Ngo igihugu c’Ubushinwa kirashima kandi intambwe Uburundi bugezeko mu bijanye n’ubutunzi no kubaho neza kw’abanyagihugu. Wang Yi yamenyesheje kandi ko Uburundi n’Ubushinwa ari ibihugu bigenzi, ko kubw’ivyo bitegerezwa gushigikirana. Umushikiranganji Ezechiel Nibigira nawe yaramenyesheje ko Uburundi bushigikiye igihugu c’Ubushinwa ku ngingo cafashe yo guhagarika  imidugararo iri i Hong Kong. Yabandanije amenyesha ko Uburundi bushigikiye kandi Reta y’Ubushinwa ku ntambwe yagize mu bijanye no kurwanya imirwi y’iterabwoba iri mu ntara yigenga y’i Xinjiang. Nibigira yamenyesheje ko urugendo rw’umushikiranganji Wang Yi rwabaye akaryo ko kuronka inyishu nziza  ku migambi iza imbere igihugu c’Uburundi cari carasavye Ubushinwa ko bwotereramwo agacumu k’Ubumwe. Ngo igihugu c’Ubushinwa caremeye kuzofasha gusubiramwo ikibuga c’indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Ubushinwa ngo buzofasha kwubaka ibiro bishasha bizokoreramwo ubushikiranganji bw’imigenderanire n’ayandi makungu kandi hakaba hagiye kurungikwa umurwi w’abahinga uza kugira ivyigwa bijanye n’iyo nyubako.

Aline Kanyana na Christine Manirambona

 

Poritike yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu yisunze umugambi w’igihugu w’iterambere yaremejwe

Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibiri muri wa mugambi w’igihugu w’iterambere uzomara imyaka 10 (2018-2027), ibisata bitandukanye vyarategekanije ibizokorwa muri ico kiringo. Ni muri iyo ntumbero ikinyamakuru UBUMWE cegereye umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu no gutunganya intwaro n’inzego z’igihugu, Pontien Hatungimana kugira amenyeshe ivyategekanijwe mu bushikiranganji arimwo. Hatungimana yamenyesheje ko kuva uwo mugambi ugiyeho, ubushikiranganji bujejwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bukorana n’amakomine cane cane mu kuyaherekeza mu gutegura imigambi y’iterambere, bwihutiye gusubiramwo ibitabu birimwo imigambi y’iterambere y’amakomine  PCDC kugira amakomine ategure imigambi yisunze umugambi  w’igihugu  w’iterambere uzomara imyaka 10.

Yabandanije amenyesha ko mu bushikiranganji haheruka kwemezwa poritike nshansha yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu yanditswe hisunzwe umugambi w’igihugu w’iterambere, akaba arico gikoresho bazokwisunga. Muri   iyo poritike, ngo haranditswe ukungene imigambi izoshirwa mu ngiro, bongera  barashiramwo integuro y’ibikorwa bizotunganywa mu myaka itanu ya mbere. Ngo muri iyo poritike hategekanijwe gushiraho amategeko ajanye no kwegereza ubutegetsi. Hatungimana yamenyesheje ko hazoba itunganywa rishasha ry’amakomine. Musitanteri ngo azofashwa n’umunyamabanga wa komine. Ngo hazoshirwaho abayobozi  mu makomine bazoba bashizweho gutunganya ibisata vyahora bikorwa na Reta muri wa mugambi wo guha ubushobozi bwahorana Reta amakomine. Ngo imitumba ya rusansuma yose izoba ifise abayiserukira mu nama ya komine. Ngo hategekanijwe kuzamura igisata mpuzabushikiranganji kijejwe guhagararira ibikorwa vyo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu kugira gikore ico kijejwe congere kigire ico kivuze iyo habaye ukuzazanirwa mu bijanye no gushira mu ngiro amategeko. Ibisata bijanye n’iterambere ry’amakomine vyose, ngo bizohindurwa bitwarirwe mu bushikiranganji bujewe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Ngo bazotegura amakomine kugira ashobore kugira ubushobozi bwo kurangura ivyahora birangurirwa muri Reta.  Hazoba gukarihiriza ubwenge  abakozi ba komine mu bijanye no gufasha ababitura no guteza imbere amakomine. Ukwigenga kw’amakomine mu kwitoreza amakori n’amatagisi, ngo bituma komine ironka uburyo bwo kwitunganiza imigambi yashizwe imbere. Ngo bazoshiraho amategeko agenga amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura kugira ashobore kwigenga. Ngo hazokorwa icigwa gitandukanya amatagisi n’amakori yagenewe Reta n’ayagenewe amakomine.Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibiri muri wa mugambi w’igihugu w’iterambere uzomara imyaka 10 (2018-2027), ibisata bitandukanye vyarategekanije ibizokorwa muri ico kiringo. Ni muri iyo ntumbero ikinyamakuru UBUMWE cegereye umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu no gutunganya intwaro n’inzego z’igihugu, Pontien Hatungimana kugira amenyeshe ivyategekanijwe mu bushikiranganji arimwo. Hatungimana yamenyesheje ko kuva uwo mugambi ugiyeho, ubushikiranganji bujejwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bukorana n’amakomine cane cane mu kuyaherekeza mu gutegura imigambi y’iterambere, bwihutiye gusubiramwo ibitabu birimwo imigambi y’iterambere y’amakomine  PCDC kugira amakomine ategure imigambi yisunze umugambi  w’igihugu  w’iterambere uzomara imyaka 10. Yabandanije amenyesha ko mu bushikiranganji haheruka kwemezwa poritike nshansha yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu yanditswe hisunzwe umugambi w’igihugu w’iterambere, akaba arico gikoresho bazokwisunga. Muri   iyo poritike, ngo haranditswe ukungene imigambi izoshirwa mu ngiro, bongera  barashiramwo integuro y’ibikorwa bizotunganywa mu myaka itanu ya mbere. Ngo muri iyo poritike hategekanijwe gushiraho amategeko ajanye no kwegereza ubutegetsi. Hatungimana yamenyesheje ko hazoba itunganywa rishasha ry’amakomine. Musitanteri ngo azofashwa n’umunyamabanga wa komine. Ngo hazoshirwaho abayobozi  mu makomine bazoba bashizweho gutunganya ibisata vyahora bikorwa na Reta muri wa mugambi wo guha ubushobozi bwahorana Reta amakomine. Ngo imitumba ya rusansuma yose izoba ifise abayiserukira mu nama ya komine. Ngo hategekanijwe kuzamura igisata mpuzabushikiranganji kijejwe guhagararira ibikorwa vyo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu kugira gikore ico kijejwe congere kigire ico kivuze iyo habaye ukuzazanirwa mu bijanye no gushira mu ngiro amategeko. Ibisata bijanye n’iterambere ry’amakomine vyose, ngo bizohindurwa bitwarirwe mu bushikiranganji bujewe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Ngo bazotegura amakomine kugira ashobore kugira ubushobozi bwo kurangura ivyahora birangurirwa muri Reta.  Hazoba gukarihiriza ubwenge  abakozi ba komine mu bijanye no gufasha ababitura no guteza imbere amakomine. Ukwigenga kw’amakomine mu kwitoreza amakori n’amatagisi, ngo bituma komine ironka uburyo bwo kwitunganiza imigambi yashizwe imbere. Ngo bazoshiraho amategeko agenga amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura kugira ashobore kwigenga. Ngo hazokorwa icigwa gitandukanya amatagisi n’amakori yagenewe Reta n’ayagenewe amakomine.

Aline Kanyana

 

Ivyaranguwe n’ubushikiranganji bw’agateka ka zina muntu birashimishije, bukaba bwihaye amanota 98,3 kw’ijana

bahatUmushikiranganji w’agateka ka zina muntu no  gufatana mu nda, Martin Nivyabandi  amenyesha ko ibikorwa ubwo bushikiranganji aramutswa bwaranguye bishimishije ari naco gituma bwaronse amanota 98,3 kw’ijana. Ivyo yabishikirije kw’igenekerezo rya 9 Nzero 2020 mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, inyuma y’inama yari ihejeje guhuza abakozi b’ubwo bushikiranganji mu ntumbero  yo gusuzuma ivyaranguwe mu kiringo c’amezi atandatu aheze ,ni ukuvuga kuva  muri Mukakaro gushika muri Kigarama umwaka uheze w’ 2019.Umushikiranganji w’agateka ka zina muntu no  gufatana mu nda, Martin Nivyabandi  amenyesha ko ibikorwa ubwo bushikiranganji aramutswa bwaranguye bishimishije ari naco gituma bwaronse amanota 98,3 kw’ijana. Ivyo yabishikirije kw’igenekerezo rya 9 Nzero 2020 mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, inyuma y’inama yari ihejeje guhuza abakozi b’ubwo bushikiranganji mu ntumbero  yo gusuzuma ivyaranguwe mu kiringo c’amezi atandatu aheze ,ni ukuvuga kuva  muri Mukakaro gushika muri Kigarama umwaka uheze w’ 2019.Mu cigwa cashikirijwe na Salvator Ndayegamiye ajejwe gutunganya imigambi, kuyikurikirana no gusuzuma ivyaranguwe yemeza ko ata gisata na kimwe c’ubwo bushikiranganji caronse amanota ari musi ya 90 kw’ijana.

Ikindi ngo n’uko ibisata vyose vy’ubwo bushikiranganji vyateye bija imbere nk’umuzinga umuntu agereranije n’imbere yaho. Nk’uko vyashikirijwe n’umushikiranganji, ngo ivyo vyatumwe n’ukuntu abakozi n’abakoresha bakorana neza hamwe n’uko ubwo bushikiranganji bwihaye intumbero yo gusuzuma ivyaranguwe ku ndwi ku ndwi, mu kiringo c’ukwezi hamwe n’uko amezi atatu hamwe n’atandatu arangiye.Umushikiranganji Martin Nivyabandi yaramenyesheje kandi ko naho ivyaranguwe bishimishije, intambamyi zitabuze.Mu ntambamyi ubwo bushikiranganji bufise hakaba harimwo iyo uburyo buke canke buteba kuboneka, iyo ibisata vyabwo bidafise ubuhinga bwa none bwa interInete hamwe n’imigambi imwe imwe ubwo bushikiranganji bwariko burakora ariko abatanga uburyo bakaba barakuyemwo akarenge. N’ubwo biri uko, Umushikiranganji w’agateka ka zina muntu yararemesheje ko izo ntambamyi zizogenda ziratorerwa umuti kandi ko ubwo bushikiranganji bwihaye intumbero yo gukora bigashimwa bakoresheje uburyo baba bafise.Ku kibazo c’abahuye n’ibiza, umushikiranganji Nivyabandi yamenyesheje ko Reta y’Uburundi yagarukiye ku bahuye n’ibiza mbere akaba yaboneyeho n’akaryo ko gushimira abarundi ku mutima wo gufashanya ubaranga. Ivyo yabivuze yisunze ukuntu abanyagihugu bo mu ntara za Kirundo na Muyinga bamaze kwegeranya intererano bakaba bamaze no kuzishikiriza abahuye n’imyuzurira mu ntara ya Cibitoke. Yarashimiye kandi urwaruka rwo mu ntara ya Cibitoke mu butandukane bwabo bariko bafasha kuduza impome z’amazu yabomowe n’ibiza biheruka guhitana abantu n’ibintu muri iyo ntara, Reta nayo ikaba yiteguye kubaha ibisakazo. Abanyagihugu bo ku Winterekwa no ku Buterere bahuye n’imyuzurira ngo nabo nyene bariko barafashwa bafashijwemwo n’amashirahamwe ya Croix-Rouge na OIM.Ikindi kibazo cabajijwe Ni ic’abakozi ba Reta batangirwa amahera yo kuvuzanya muri « Mutuelle » bidoga ko  bataronka imiti bita « spécialités ». Kuri ico kibazo, umushikiranganji Nivyabandi akaba yamenyesheje ko muri Reta hafashwe intumbero yo gutanga imiti ikora nk’iyo kandi igakiza abantu neza bita « génériques ». Mu gihe iyo yindi miti itaraboneka, ico kigo co kuvuzanya kiratanga uwo muti. Akaba yaciye aboneraho akaryo ko kumenyesha ko ubushikiranganji bw’amagara y’abantu bwafashe ingingo zose kugira imiti y’amagendu ituzwe.    

Thérèse Niyonkuru

 
Ouvrir