Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Urwaruka rw’intwazangabo rusabwa kugira umutima wo gukunda igihugu mu bikorwa vyabo vya minsi yose

DSC 0236Umukuru w’igihugu  Petero Nkurunziza asaba abanyeshure bo muri kaminuza y’intwazangabo mu ntwaramiheto (ISCAM) ko umutima wo gukunda igihugu bowugira mu ngendo yabo ya minsi yose muvyo bakora gutyo bagire ijambo imbere y’abantu n’amakungu, kandi ngo uwo mutima niwo utegerezwa kubafasha kugira baharanire ivyo bafitiye uburenganzira n’itunga bafise. Ivyo yabibashikirije mu nyigisho yabahaye zo gukunda no kuzirikana igihugu kw’igenekerezo rya 24 Ntwarante 2020 mu nyubakwa za ISCAM i Bujumbura.

Nk’uko umuvugizi w’urwego rwo kwivuna abansi rw’Uburundi Floribert Biyereke yabimenyesheje inyuma y’izo nyigisho, ngo Umukuru w’igihugu yatanguye asaba abo banyeshure bo muri ISCAM kumenya iyo bava n’iyo baja, yibutsa n’Abarundi ko babwirizwa kumenya ivyamye bibaranga kuva kera kugira bashobore kumenya ico bari bongere bamenye n’iyo bagana. Ngo muri izo nyigisho yarerekanye ko Abarundi ari abana b’Imana ariko bakwongera bakaba abana ba basokuru na basokuruza, abana b’abavyeyi babibarutse, ab’igihugu n’abarezi. Prezida Nkurunziza ngo yarongeye ashimikira ku ruhara ntangere rw’abavyeyi mu ndero y’abana kugira babigishe imico n’akaranga kamye karanga Abarundi kuko ariryo shimikiro ry’iterambere mu kubafasha gutera imbere ngo bamenye iyo baja n’iyo bava bongere bamenye ikizira n’ikitazira. Niko guca amenyesha ko yerekanye ko indero y’abana b’ubu ikwiye gushimikirwa kugira ntihagire abafata imigenzo y’abandi ngo bayitiranye n’iyabo bibatume bakora ibidakorwa nk’uko bimaze kugaragara kw’isi aho abantu b’igitsina kimwe bishika bakwubakana. Ikindi naco ngo yaciye abamenyesha ko indero ikenewe ari uguhagararira no gushimikira cane ku migenzo yose myiza yaranze basogokuruza, Abarundi n’ababitangiye imbere. Yaheraheje abibutsa itunga bafise ry’ubutare aho yerekanye ko Uburundi bufise ubutunzi bukomeye kandi ko Abarundi bose bahamagariwe kubukingira no kuburwanira kugira ngo ntihagire ababaca mu ryahumye ngo babubanyage. 

Evelyne Niyonzima

 

Abiyunguruza na bisi basabwa kubanza gukaraba amazi meza n’isabuni imbere yo kwinjiramwo

thereseAbiyunguruza n’amabisi basabwa kubanza  gukaraba neza n’isabuni imbere yo kuzinjiramwo kugira bikingire indwara ya Coronavirus imaze iminsi yibonekeza kw’isi yose. Abiyunguruza n’amabisi basabwa kubanza  gukaraba neza n’isabuni imbere yo kuzinjiramwo kugira bikingire indwara ya Coronavirus imaze iminsi yibonekeza kw’isi yose. Ivyo vyashikirijwe n’uwurongoye ishirahamwe  ryo kwunguruza abantu  n’ibintu «ATRABU» Bosco Minani, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE kw’igenekerezo rya 25 Ntwarante 2020 . Bosco Minani yamenyesheje ko mw’ishirahamwe ATRABU bafashe ingingo kugira  abantu binjire mu mabisi bagize isuku mu minwe mu gukaraba kugira bikingire ico kiza. Izo ngingo ziriko zirakusrikizwa kuko barasizeho abantu basanzwe babikurikirana ku bituro aho bashira indobo bashizeko ibombo, irimwo amazi yo gukaraba n’isabuni. Yaravuze ko uwutwara imodoka n’umukokayi aribo babanza gukaraba imbere yuko abandi bakaraba. Ngo barafashe ingingo yuko abantu batonda ku mirongo, ivyo rero bikabafasha kugira bakarabe neza ata munigano. Ngo bariko barasaba uburyo  ubushikiranganji bw’amagara y’abantu,croix rouge hamwe n’igisagara ca Bujumbura kugira barabe ko bobafasha babahe ibikoresho bikenewe  kuko basanze arya masabuni atwara uburyo bwinshiishirahamwe ATRABU itoronka.

Barafise ingorane ijanye n’amazi nayo nyene mbere barayasavye  « croix rouge » kugira umuryango wo  kubaha amatangi  nabo bayashire ku bituro bitandukanye kugira umunyagihugu wese yuriye bus ashobore gukaraba. Ndetse n’uwurenganye wese  ashobore gukaraba. Ngo ibituro vyose vy’igisagara vyose birafise indobo irimwo amazi ariko ibituro vy’imodoka ziduga ruguru baracafise ikibazo c’amazi kuko bakoresha ayo baguze. Bosco Minani yaravuze kandi ko gutonda ku mirongo ari vyiza kuko kare hurira abakomeye, abarwaye n’abasaza bikanka ko burira kubera ata nguvuzo gusitana bafise bisi. Yaravuze ko bafise intambamyi z’ibituro bimwe bimwe  kugirango abava  mu makaritiye  bashobora kurorera bicaye, bashobore gutonda ku mirongo kugira umuntu yurire bivanye n’ukuntu yashitse. Barafashe ingingo yo gutanga terefone iyo umuntu bamutwaye ntibamushikane iyo aja aca abahamagara bagafata ingingo kandi n’imodoka bakayihana bibaye ngobwa barayishikiriza inzego z’umutekano bakayihana bisunze amategeko . Yarateye akamo abantu baja mu mabisi ko kuja bararaba, uwutwara imodoka abafashe nabi  bakabaterefona kugira bamenye ibiriko biraba. Ikindi yamenyesheje  ngo barya batwara imodoka canke abakokayi usanga bariko barishurana nabi n’abo batwara ugasanga nta bintu vy’urupfasoni birimwo . Ivyo rero vyatumwe babaha inyigisho zo kubaha hamwe n’inyigisho zo gukunda igihugu. Ngo uwigenjeje nabi bamuhanuye akananirana  baraheza bakamuha ibihano. Yarateye akamo abantu bose baja muri bisi ko bose bokaraba, ababishoboye nabo  ndetse bakagenda  ibikoresho vyo gukaraba mu minwe.

Thérèse Niyinkuru                                                   

 

Kuva urwego ODECA rushizweho hamaze kuranguka ibitari bike mu gisata c’ikawa

IIIIUUUUUmushikiranganji w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije, Déo Guide Rurema yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru ku wa 19 Ntwarante 2020, i Bujumbura  aho yashikiriza abarundi aho ibikorwa vy’isizeni vy’umwaka w’2020 ushira uwa 2021 bigeze kuva aho urwego rwa Reta rujejwe guteza imbere igisata c’ikawa mu Burundi ODECA rushiriweho. Ibitari bike ngo biramaze kurangurwa kandi ngo birashimishije. Déo Guide Rurema yamenyesheje ko kuva abayobozi b’urwego ODECA bashizweho ngo barashima intambwe imaze gushikwako mw’irangurwa ry’ibikorwa bitandukanye bijanye n’isizeni ry’umwaka w’2020 ishira 2021. Ibikorwa bikuru bikuru bimaze kuranguka ngo ni ibikorwa bijanye no gushikiriza urwego ODECA amatonorero y’ikawa yahora akoreshwa n’ama « Sogestal » ane ariyo: Sogestal Mumirwa, Segestal Ngozi, Segestal Kirundo-Muyinga na Sogestal Kirimiro. Ico gikorwa ngo kikaba catanguye kw’igenekerezo rya 3 Ruhuhuma 2020. Ikindi naco ngo ni uko amatonorero 71 hamwe n’ikoborero ryo ku Buterere akaba ariyo yashikirijwe urwego ODECA . Muri ayo matonorero 71, 11 ni ayo Mumirwa, 31 yo muri Kirimiro, 15 yo mu ntara ya Ngozi hamwe na 14 yo muri Kirundo- Muyinga. Mu turere ikawa imaze guhishira, amatonorero ya ODECA yaratanguye kwakira ikawa. Isekeza ryo kwugurura icese kwakira ikawa rikaba ryabereye i Buhayira mu ntara ya Cibitoke kw’igenekerezo rya 20 Ruhuhuma 2020. Kugeza iki gihe ngo amatonorero ya ODECA amaze kwugururwa agera kuri 15 akaba ari ayo muri Mumirwa, nayo ni : Mugina, Murwi, Buhayira mu ntara ya Cibitoke; Musama, Isare iri mu ntara ya Bujumbura hamwe Nzorya iri mu ntara ya Bubanza. Muri Kirundo-Muyinga, hariho amatonorero Burengo, Nyange, Mwendo, Gitwenzi, Gitobe na Murehe ari mu ntara ya Kirundo hamwe na Rugerero, Gikingo na Gishambusha ari mu ntara ya Muyinga. Ayandi matonorero akazoza arugururwa bivanye n’uko ikawa ihishiye. Ayo nayo ngo ni aya Sogestal Ngozi aho amatonorero yose yo muri yo ntara ya Ngozi azokwugururwa hatarenga kw’igenekerezo rya 25 Ntwarante uyu mwaka nyene kuko ibikorwa vyo gutegura amameza n’imashini bisa n’ivyaheze. Na Sogestal Kirimiro ngo ibikorwa bikaba vyifashe uko nyene. Muri Sogestal Kirundo-Muyinga ngo amatonorero yose arakora, ayatashikirijwe urwego ODECA nayo ngo bariko bararaba ingene yokora bagiye inama n’abayobozi. Déo Guide Rurema yarongeye amenyesha ko umwimbu umaze kwegeranywa ku matonorero ya ODECA n’abigenga ungana n’ibiro 106 400,5 w’ikawa ihishiye nziza iyo bita Cerise A, n’ibiro 16 804 vy’ikawa ihishiye y’ibisorwa bita Cerise B. Aho akaba yaciye atera akamo abarimyi b’ikawa abamenyesha ko ihemba rya mbere rizoba imbere y’itariki 10 z’ukwezi kwa Rusama 2020 aca anabasaba kwubahiriza iryo sango. Mu ntumbero kandi yo kubandanya hitegurirwa neza isizeni, inama zitandukanye ngo  zaratunganijwe, inama yahuje abayobozi ba ODECA n’abafise amatonorero kugirango bigire hamwe itegeko rijanye no kwegeranya umwimbu hamwe no kuwuhinguramwo ikawa bita FullyWashed, Naturel Na Miel. Inama yahuje abayobozi ba ODECA n’abaserukira ama koperative y’abarimyi b’ikawa bahurikiye muri COCOCA kugirango barabire hamwe aho imyiteguro y’isizeni igeze, n’izindi. Ngo hari n’amashirahamwe y’abigenga yamaze kwerekana ko ashobora gukora no guhemba abarimyi mu kuzana ingwati. Ngo ni nk’ishirahamwe ETS Kaneza Leathitia ryatanze imiliyoni 123 750 y’amarundi, Ishirahamwe Matraco ryatanze imiriyoni 100 hamwe n’irindi ryitwa Kayanza Spéciality Coffee ryatanze imiriyoni 50. Ku batararonka impusha zo gukora nabo, urwego ODECA ruriko rurazitanga ku mashirahamwe y’abigenga akwije ibisabwa kugira batangure kwakira ikawa mu turerere imaze guhishira.Déo Guide Rurema yarangije ashimira Reta yo yitanze bimwe biboneka mu gufasha urwego ODECA rukajaho no mu kukuronsa uburyo bwo gukora kugira igisata c’ikawa gitunganywe neza maze uwabize akuya na cane cane umurimyi abukure mu cibo. Yarongeye aragabisha abantu bose batanga amakuru aca ivutu abarimyi ku mvo zitandukanye ko abazobisubira bazobihanirwa bimwe vy’akarorero kuko Reta iri ku kivi kandi ibikurikiranira hafi. Yaranasavye abarimyi, abajejwe intwaro, umutekano n’ubutungane n’abakorera mu gisata c’ikawa gusenyera ku mugozi umwe mu kurwanya bimwe biboneka uwo wese yohirahira agashorera mu bihugu bihana imbibe n’Uburundi ikawa biciye mu kinywabi. 

Estella Niyongere

 

Abazohiganirwa ikibanza c’Umukuru w’igihugu mu 2020 Mwari mubazi?

Ikinyamakuru UBUMWE kigiye kuja  kirabashikiriza umwidondoro n’ibiranga abakwije ibisabwa n’umugwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora (CENI) kugira bazohiganirwe ikibanza c’Umukuru w’igihugu mu matora yo ku wa 20 Rusama 2020. Abo bazohiganirwa ico kibanza bakaba ari 7. Uwa mbere akaba ari uwashizwe imbere n’umugambwe CNDD-FDD Jenerali Major Evariste Ndayishimiye, uwashizwe imbere n’umugambwe CNL Agathon Rwasa, uwashizwe imbere n’umugambwe UPRONA Gaston Sindimwo, uwashizwe imbere n’umugambwe Sahwanya FRODEBU Léonce Ngendakumana, Domitien Ndayizeye yashizwe imbere n’ururani Kira- Burundi. Kuri abo batanu hiyongerako abigenga babiri aribo Dieudonné Nahimana na Francis Rohero.Jenerari Major.

NEVEE Evariste Ndayishimiye (CNDD-FDD)
Jenerari Major Evariste Ndayishimiye azohiganirwa ikibanza c’umukuru w’igihugu yizewe n’umugambwe CNDD-FDD yabaye uwa mbere mu gutwara dosiye yiwe mu mugwi CENI. Evariste Ndayishimiye akaba yavukiye i Musama ku wa 5 Ndamukiza 1968 muri zone Kibimba, komine Giheta, intara ya Gitega; akaba afise akabira k’Uburundi. Yubakanye na Angeline Ndayubaha, bakaba bafise abana batandatu.Mu 2014 niho yaronka impamyabushobozi mu gisata c’amategeko muri kaminuza “Sagesse d’Afrique” akaba yari yahatanguye ivyigwa mu 2012. Mu kurangiza amashure ya kaminuza yakoze ubushakashatsi ku bijanye no “Kurwanya ukudahana mu bihe birangiza intambara: akarorero ku Burundi”. Kuva mu 1991 gushika mu 1995 yaronse urupapuro rurangiza imyaka ibiri mu gisata c’amategeko kuri kaminuza y’Uburundi. Mu mwaka w’1990-1991 niho yaronka urupapuro rw’umutsindo rw’amashure yisumbuye kw’ishure ryisumbuye ry’i Muramvya. Kuva mu 1984 gushika mu 1990 yize amashure yisumbuye kuri Athénée y’i Bujumbura akaba rero yarangirije kuri Lycée Muramvya (1990-1991) nk’uko twabivuze hejuru ; kuva mu mwaka w’1976 gushika mu 1984 yize amashure y’intango kw’ishure ryo mu Kibimba ari naho yayarangirije.
Amaze gushingwa amabanga atandukanye  no kurangura ibintu bitari bike mu kazi
Mu 2016 niho yizerwa n’abagumyabanga bakamutora ngo abe umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD gushika ubu akaba ariwe akijejwe ayo mabanga. Mu 2015 gushika ubu niwe arongoye urwego nshingwantwaro rwa kaminuza y’ubuhinga y’i Gitega. Kuva mu 2015 gushika mu 2016 yari umuyobozi mwishikira mu biro vy’Umukuru w’igihugu. Kuva mu 2014 gushika 2015 yari umuyobozi mukuru w’ishirahamwe SOBUGEA. Kuva mu 2009 gushika mu 2014 yari arongoye urwego nshingwantwaro rw’ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge (HMK).Kuva mu 2006 gushika mu 2007, yari umushikiranganji w’intwaro hagati mu gihugu n’umutekano w’igihugu.Kuva mu  2004 gushika mu 2006 yatwara ibiro bikuru vya gisirikare bijejwe ibikoresho. Kuva mu 2003 gushika mu 2004 yari mu mugwi ujejwe ishirwa mu ngiro ry’amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Mu mwaka w’2001 ushira uw’2003 yari umukuru w’umugwi w’abakunda igihugu mu muhari warwana CNDD-FDD.Kuva mu 1997 gushika mu 2000 yari umuvugizi w’uburongozi bukuru bw’ingabo no gutegeka amakambi yaremesha indwano y’umuhari CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye niwe yagize iciyumviro co gushinga ikigega c’igihugu co guteza imbere amakomine (FONIC). Evariste Ndayishimiye arafise ubuhinga bwo gutunganya ibiganiro hagati y’impande zifitaniye amatati mu ntumbero yo kuzitorera inyishu. Yararongoye umugwi w’umuhari CNDD-FDD mu biganiro vyahuje uwo muhari na Reta vyashitse ku masezerano yo guhagarika intambara burundu ku wa 16 Munyonyo 2003. 
Yarashoboye kwitabira inama zitandukanye arongera araronka ubushimwe n’uburusho
Evariste Ndayishimiye yarashoboye kwitabira inama yabereye mu gisagara ca  Caux mu gihugu c’Ubuswise yo gutatura amatati yatunganijwe n’ishirahamwe «Initiative et Changement». Yaritabiriye inama yo kwigisha ibijanye no gutatura amatati, iyo nama ikaba yari yatunganijwe n’ishirahamwe ‘Woodrov Wilson International Center of Scholars’. Yararongoye intumwa za Reta mu biganiro vy’amahoro n’umuhari PALIPEHUTU-FNL. Yatanguye poritike akiri mu mashure yisumbuye kuko mu myaka y’1989 n’1990 yari umukuru w’umugwi ujejwe imibano n’ubutunzi mu muhari w’urwaruka JRR ukukira umugambwe UPRONA kuri Athénée y’i Bujumbura. Kuva mu 1994 gushika mu 2003 yari mu muhari CNDD-FDD. Kuva mu  1991 gushika mu 1995 yari arongoye ishirahamwe ry’abanyeshure bo muri paruwasi Murayi (ASSEMU). Mu mwaka w’2005 ushira uw’2006 yari icegera c’Umukuru wa komite y’igihugu ijejwe inkino (CNO). Kuva mu 2008 gushika mu 2016 naho yari umukuru w’iyo komite. Yararonse kandi amasertifika n’uburusho butandukanye.Jenerali major Evariste Ndayishimiye arakoresha neza ubuhinga bwa none bwo mu biro. Aravuga arongera arandika neza indimi zine: Ikirundi, Igiswahiri, Igifaransa n’Icongereza. Mu bindi yaranguye mu muhari CNDD-FDD ni ugutunganya ikimenyetso c’umugambwe CNDD-FDD kirimwo inkona. Yararongoye intumwa za Reta mu biganiro vyayihuza n’umuhari PALIPEHUTU-FNL vyashitse ku masezerano yo guhagarika intambara ku wa 7 Nyakanga 2006).

GASRGaston Sindimwo 
Gaston Sindimwo niwe yashizwe imbere n’umugambwe w’abadasigana UPRONA ngo yitoze mu kibanza c’Umukuru w’igihugu muri uyu  mwaka w’2020. Yavukiye muri zone Nyakabiga, komine Mukaza mu Gisagara ca Bujumbura ku wa 28 Munyonyo 1965. Arubatse akaba afise abana babiri kandi ni umurundi. Gaston Sindimwo afise « Master » mu gisata c’imigenderanire no gufashanya n’ayandi makungu, akaba yarironkeye muri kaminuza yigisha gutunganya imigambi (EDESDM) y’i Paris mu Bufaransa mu 2019. Yaronse « baccalauréat » mu gisata c’imigenderanire no gufashanya n’ayandi makungu kuri kaminuza ya « Saint Lawrence University » y’i Kampala mu Buganda mu mwaka w’2015. Yararonse kandi « Certificat)  urupapuro rwemeza ko yanonosoye ibijanye no gutunganya amashirahamwe muri ISCO mu vyirwa vyo ku mugoroba kuri kaminuza y’Uburundi mu mwaka w’1998. Yararonse n’urundi rupapuro rwo gutunganya no gukurikirana ibikorwa vya poritike kuri kaminuza yigisha ibijanye n’intwaro kuri kaminuza y’i Paris mu Bufaransa mu mwaka w’2011. Yaronse urupapuro rw’umutsindo rw’amashure yisumbuye y’ubuhinga yo kuri ETSA y’i Gitega mu mwaka w’1989. Yarangije umwaka w’icumi kuri Koleji  yo mu Kivoga mu mwaka w’1986. Yatoye ikibazo ca Reta kirangiza amashure y’intango kw’ishure « Saint Michel » y’i Bujumbura mu mwaka w’1981. 
Yarashinzwe n’amabanga ahambaye y’igihugu
Kuva ku wa 20 Myandagaro 2015 gushika ubu ni Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu. Kuva mu mwaka w’2010 gushika mu 2015 yari icegera c’umuyobozi mwishikira mu biro vy’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu. Kuva mu mwaka w’2013 gushika mu 2015 yari arongoye urwego nshingwantwaro muri Posita y’Uburundi. Kuva mu mwaka w’2009 gushika mu  2010 yari umunyamabanga nshingwabikorwa w’umugambwe UPRONA ajejwe ivya poritike. Kuva mu mwaka w’2000 gushika mu 2009 yari arongoye ishirahamwe “TIME-Service”. Kuva mu mwaka w’1998 gushika mu 2000 yari umunyabigega mw’ishirahamwe “International Medical Corps (IMC). Kuva mu mwaka w’1990 gushika mu mwaka w’1998 niwe yacapa ibitabu mu ruganda rukora ibitabu “Les Presses de l’Unité”.  Yarokoze n’ibindi bijanye n’inkino hamwe n’ibikorwa vy’umugambwe UPRONA
Kuva mu mwaka w’2019 yari arongoye umugwi w’umupira w’amaguru “Inter Star”. Kuva mu mwaka w’2015 ari mu nama ya komine Mukaza. Mu 2015 yari arongoye umugwi ujejwe inyiyamamazo y’umugambwe UPRONA mu matora yo mu mwaka yo muri uyo mwaka nyene. Kuva muri Myandagaro 2016 gushika ubu ni umukuru urwego rukuru  rujejwe imigabo n’imigambi y’umugambwe UPRONA. Mu mwaka w’2012 yari muri komite y’igihugu mu gutegura umunsi mukuru w’aho Uburundi bwahimbaza imyaka 50 bumaze bwikukiye. Mu mwaka w’2010 yari umuyobozi w’umugwi wategura amatora yo mu mwaka w’2010 ku rwego rw’umugambwe UPRONA. Kuva mu mwaka w’1978 gushika mu 1981 yari arongoye badiridiri abapiyoniye mu gisagara ca Bujumbura.
Yaragize n’ibindi vyigwa biciye mu gukarisha ubwege
Mu mwaka w’1981 yarize ivyo gukunda igihugu muri URSS. Mu mwaka w’2013 yize icongereza mu kigo “William’s Academy”. Muri 2012 yize ibijanye no gutatura amatati mu nyigisho zatangwa n’ishirahamwe “Initiative et Changement”. Mu mwaka w’2012 yaritabiye inama yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye no gutunganya ukundi gusha ibijanye n’intwaro. Gaston Sindimwo aravuga kandi arandika neza ikirundi, igifaransa,igiswahiri n’icongereza.
Epitace Nduwayo

 

Ababa mu Burundi bategetswe kwikingira umugera wa Coronavirus mu gukwirikiza amabwirizwa y’isuku

MINOKwirinda kuramukanya hakoreshejwe amaboko, gusomana canke kugwana mu nda, gutunganya aho abantu bakarabira ku bitaro ku buzi ku bibuga vy’umupira n’ahandi hahurira abantu benshi ni zimwe mu ngingo zasohowe  n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu kugira abantu bikingire ca kiza  c’umugera wa Coronavirus nk’uko vyashikirijwe n’uwurongoye ubwo bushikiranganji Thadée Ndikumana mw’itangazo yashize ahabona mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kw’igenekerezo rya 16 Ntwarante 2020.Umushikiranganji Thadée Ndikumana   yarashikirije rero ingingo 6 ngenderwako kugira Abarundi bashobore kwikingira ikiza ca Coronavirus:

1. Kuva kw’igenekerezo rya 17 Ntwarante 2020, ingenzi zose hamwe n’abarundi bavuye mu bihugu vy’Ubwongereza, Reta zunze ubumwe za Amerika na Osatraliya, bongewe ku bategerezwa kumara iminsi 14 basuzumwa mu kibanza categekanirijwe ico gikorwa.

2. Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu busubiye gusaba bushimitse ko ingenzi n’abarundi binjiye mu gihugu baciye ku kibuga c’indege mpuzamakungu ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye canke ku mipaka yose yinjira mu gihugu baba abaciye mu mabarabara canke mu biyaga, bokworohereza abakozi b’ubushikiranganji bujejwe kubasuzuma.

3. Kuva habonetse uwurwaye ikiza ca Coronavirus mu gihugu c’Urwanda, twarakiriye ku w’Imana igenekerezo rya 15 Ntwarante 2020 abantu binjiye mu gihugu c’Uburundi bangana n’261. Abo bantu bavuye mu Rwanda bagizwe n’abanyeshure bo mu mashure y’isumbuye 75, abo muri Kaminuza 24, abantu bakuze harimwo abavyeyi bari bavuye gutora abana 132, abahungutse 10 n’abanyamahanga 20. Abo bantu bose rero barapimwe kandi nta kimenyetso na kimwe ca coronavirus basanze bafise. Nico gituma ingingo yafashwe ari kubakurikiranira mu mihana iwabo canke mu bibanza vyatowe vyo kubacumbikira.

4. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y’abantu no kurwanya Sida, busaba abanyagihugu ko bogabanya ingendo mu bihugu birimwo abamaze gufatwa n’ikiza ca Coronavirus.

5. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y’abantu burasubiye guhumuriza abarundi kuko gushika kw’igenekerezo rya 17 Ntwarante 2020 ata muntu n’umwe arinjira mu gihugu arwaye ikiza ca Coronavirus.

6. Ubushikiranganji busavye bushimitse gukurikiza amabwirizwa y’isuku mu kwitaho gukaraba n’amazi meza n’isabune igihe cose, gutegekanya amazi n’isabune ku mavuriro ibitaro, n’ahandi hahurira abantu benshi (amashure, ibibuga vy’inkino, ibiro, amasengero,amahoteri, uburiro,n’ubunywero, amasoko). Ivyo bizofasha kugira abagendera muri ivyo bibanza bashobore kugira isuku. Muri kino gihe vyofasha gukinga kugira ico kiza nticinjire mu gihugu, busaba ko umugenzo wo kuramukanya abantu bakorana mu minwe canke barwana mu nda woba urahagaritswe.                      

Joselyne Ndayegamiye

 

Abamenyeshamakuru biyemeje gushira imbere amategeko agenga umwuga wabo cane cane mu bihe vy’amatora yo mu 2020

LASIKu magenekerezo ya 16 na 17 Ntwarante 2020 mu ntara ya Muramvya, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru bwaratunganije umwiherero ku barongoye abandi mu bimenyeshamakuru hamwe n’abamenyeshamakuru kugira birimbure uko bakoze mu  matora yo mu 2005, 2010, 2015 hamwe n’itora ry’Ibwirizwa Shingiro ryo 2018. Uwo mwiherero wuguruwe n’umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru  Frédéric Nahimana,  aho mw’ijambo ryiwe  yamenyesheje ko intumbero y’iyo nama ari kugira birimbure bongere bitegurire neza amatora yo mu 2020,  mbere  utunenge twibonekeje mu matora yo mu myaka iheze  ntituje dusubire kwibonkeza. Yasavye  abamenyeshamakuru gushiraho icuka ciza imbere y’amatora kugira abenegihugu  bamenye ibiriko birakorerwa mu gihugu  ata bihuha bihabaye. Yabandanije asaba abamenyeshamakuru gutahura imvugo zikoreshwa n’abanyeporitike gutyo  bazitahuze abanyagihugu.  Imbere yaho umunyamabanga wa buramatari w’intara ya Muramvya Silas Niragira yari yabanje guha ikaze abari aho, abamenyesha ko amahoro n’umutekano bisasagaye muri iyo ntara.Umwunganirizi w’umushikiranganji  wo kumenyesha amakuru, Thierry Kitamoya mu nyigisho yatanze, yaramenyesheje ko amatora yo mu 2005 ari aya mbere yabaye abamenyeshamakuru bari mu runani.

Mu nyuma ayandi yagiye araba vyagiye biragenda uko nyene arico gituma vyoroshe kumenya ibitagenze neza hanyuma abamenyeshamakuru bakikosora. Yaciye atanga tumwe mu turorero tw’ibitagenze neza muri ayo matora, akavuga nk’abamenyeshamakuru bashika ku rubuga amasaha ageze kure,  abantu bagatangura gutora abamenyeshamakuru batarashika, abandi ntibaje iyo babarungitse ahubwo bagatangira amakuru mu mahoteri canke mu birabo, hari n’abandi bataha amatora atarahera hamwe n’abandi baca bazimya amaterefone yabo. Abo bose ngo baraheza bagatanga amakuru atariyo kuko baba batishikiye aho igikorwa nyezina kiriko kirabera.Jacques Bukuru ari mu batanze inyigisho,  yasavye abamenyeshamakuru guha ijambo abarongoye amashirahamwe ataho yegamiye  na cane cane abaharanira amahoro, abaharanira agateka ka zina muntu n’abandi  kuko nabo usanga hari ivyo baterera. Yabasavye kandi kuja hamwe mu bihe vy’amatora kuko vyoroha kudoma urutoke kuri uwo wese ariko aronona umwuga wo kumenyesha amakuru, canke bikoroha kuvugira uwuriko arahohoterwa ariko ararangura uwo mwuga. Igihe abamenyeshamakuru bagiye hamwe,  yabasavye gutanga amakuru yatanzwe n’ababifitiye uburenganzira kuko ariho baba batanze amakuru yizewe,  aha akavuga nko mw’ikomine bagatanga amakuru yatanzwe n’uwurongoye umugwi ujejwe gutegura amatora CECI.  Nestor Bankumunzi arongoye urwego rujejwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora CNC yamenyesheje ko mu nama zizokurikira hotunganywa izizoba ziraba uko ibimenyeshamakuru biriko birakora, gutyo aho basanze hari ikitakozwe neza bakebure abo vyega.  Yaciye asaba amaradiyo yose kuzokorera hamwe mu bihe vy’amatora. Mu gusozera iyo nama  umushikiranganji yarashimiye abayitavye bose kuko bagiye baravugisha ukuri ku vyabagoye, ikindi ni uko bagiye  bemeranije gukorera mu runani,  kwirinda kurwa mu makosa yagiye aragaragara, abagiye barayakora nabo ntibasubire kurungikwa mu bihe nk’ivyo vy’amatora.   

Ladislas Manirakiza

 
Ouvrir