Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Integuro y’ibwirizwa rigenga uturusho tw’Umukuru w’igihugu, icegera ciwe n’umushikiranganji wa mbere yaremejwe

DSC 1191Ku wa 20 Ruhuhuma 2020, Inama Nshingamateka yarize yongera iremeza integuro y’ibwirizwa rigenga impembo n’uturusho tw’Umukuru w’igihugu, icegera ciwe, umushikiranganji wa mbere hamwe n’abandi bashikiranganji bagize Reta baronswa igihe bakiri mu mabanga n’igihe bayavuyemw.Iyo nteguro ikaba yatowe ku majwi 100 kw’100, ni ukuvuga abashingamateka 84 bari bahari hamwe na 16 bari batumye.Iyo nteguro yatunganijwe ngo mu ntumbero yo kwisunga ibwirizwa Shingiro rishasha kubera ko hari inzego nshasha zitari muryahora. Izo ni zimwe mu nsiguro zatanzwe n’umushikiranganji w’ubutungane, Aimée Laurentine Kanyana yari yaserukiye Reta muri ivyo bikorwa kugira atange imvo n’imvano yatumye Reta irungika iyo nteguro y’ibwirizwa aho muri urwo rwego, ibikorwa vyari birongowe na Pascal Nyabenda, aramutswa urwego rw’Inama Nshingamateka.Nk’uko umushikiranganji, Aimée Laurentine Kanyana yabandanije abishikiriza, ngo iyo nteguro y’ibwirizwa rigenga impembo n’uturusho Umukuru w’igihugu, icegera ciwe, umushikiranganji wa mbere n’abashikiranganji baronswa, ije gushira mu ngiro Ibwirizwa Shingiro rishasha kuko hari inzego nshasha zitahora mu rya kera.

Izo nzego nshasha rero ngo vyari bikenewe y’uko abazoba bazirongoye, bagenerwa ingene bazoshobora kuronswa utwo dushirukabute. Nk’abandi barundi bose bakora imirimo itandukanye ya Reta, abo bazoba barongoye izo nzego ngo hariho utwo Reta yabageneye bivanye n’imirimo bajejwe kugira babesheho imiryango yabo.Ahanini rero ngo ntacahindutse ku rwego rw’Umukuru w’igihugu, ibintu nyamukuru vyahindutse ngo ni ahari Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu hagiye icegera c’Umukuru w’igihugu kimwe, ahari icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu haja umushikiranganji wa mbere, ku bashikiranganji bagize Reta ngo ntacahindutse atari ukwandika neza ingingo z’iyo nteguro y’ibwirizwa.Mu bibazo vyashirijwe n’abashingamateka, barashatse kumenya uturusho Umukuru w’igihugu atekererwa igihe arangije ikiringo ciwe, uko tungana, kuri ico kibazo, Aimée Laurentine Kanyana yamenyesheje ko utwo turusho tuzogenwa n’itegeko ry’Umukuru w’igihugu afatiye ku bihe igihugu kirimwo muvy’ubutunzi. Ku bijanye n’uko ata yandi mabanga uwugenywe mu mabanga yo kurongora igihugu yokora ndetse no ku bashikiranganji, aho bashaka kumenya ko iyo urimye ugashora umusesekara urwo ruba ari urudandazwa, aho umushikiranganji w’ubutungane yamenyesheje ko ari vyiza ku bagize Reta kwitaho uburimyi kugira batange akarorero keza ku barundi. Umusesekara ngo urashobora kugurishwa n’umufasha canke uwundi muntu wese ahagarariye uwo munyacubahiro muri ivyo bikorwa.Izo nteguro z’amabwirizwa ngo n’aho zitegurwa, ngo ni ngombwa ko hagira abazihagararira, zigakurikiranwa mw’ishirwa mu ngiro ryazo kandi ngo abashinzwe amabanga, bagafatwa neza kugira ntibazoze gusaba uwo bimye. Ku bijanye n’uko ayo mabanga yo kurongora igihugu hamwe no ku bagize Reta atajana n’urudandazwa, ngo uwo wese yipfuza kugira urudandazwa arabisabira uruhusha akaronswa inomero ndangamudandaza, aho ngo araheza akamenyekana, adasavye urwo ruhusha, aba aciye kubiri n’amategeko, ivyo navyo birahanwa. Ku kibazo co kumenya igihe abo banyacubahiro bataronswa utwo turusho, ngo ni igihe baba bahemukiye igihugu, ukerekana umutima wo kudakunda igihugu, abasaba ubuhungiro hanze, abatukisha izina ry’igihugu, abo mu turusho baba bafise nko kuronswa igitabu c’inzira c’iteka, ngo boheza bakacakwa bisabwe n’umushikiranganji w’ubutungane. 

Déo Misigaro       

 

Harashinzwe ishirahamwe rishasha ry’aba Scouts n’aba Guides bunze ubumwe

IMG 10535Ishirahamwe rishasha ry’aba Scouts n’aba Guides bunze ubumwe bo mu Burundi ryaratunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru ku wa 21 Ruhuhuma 2020. Intumbero y’ico kiganiro ngo kukaba kwari ukumenyesha abanyagihugu bose bamaze kuryumva canke batararyumva iryari ryo kugira rihumurize abo vyahungabanije ryongere ritekanye imitima yahahamutse yumvise ishingwa ry’aba Scouts n’aba Guides bunze ubumwe mu Burundi.Ivyo ni ivyashikirijwe n’umukuru w’ iryo shirahamwe, Kamikazi Fiona mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, i Bujumbura.Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo hari  imvo zatumye aba Scouts n’aba Guides bakuze bagira ico ciyumviro co gushinga iryo shirahamwe. Muri izo harimwo izijanye no kwisunga  intumbero y’amashirahamwe y’aba Scouts n’aba Guides ku rwego rw’isi yose, gukorera hamwe no kugira inzego zimwe ngo ntibasanzaze inguvu kandi basangiye intubero imwe. Ikindi naco ngo bipfuza guha urwaruka inyigisho z’akanovera z’aba Scouts n’aba Guides zishingiye ku karangamutima k’umuhari wabo. Ikindi gihambaye ngo ni uko bipfuza gushiraho ingendo yo kudakumirana  mw’iterambere hagati y’abahungu n’abakobwa, abigeme n’abagabo bagafatwa ku rugero rumwe hamwe no gushiraho ubuhinga bwo gutanga indero bidaciye mu mashure kandi bihuye n’imyaka bagezemwo mu ntumbero yo gufasha urwaruka rwaba Scouts n’aba Guides, mu gukamisha ubwenge, ubumenyi n’inyigisho z’aba Scouts N’aba Guides bakuze.  Fiona Kamikazi yarongeye amenyesha ko iryo shirahamwe ry’aba Scouts n’aba Gudes bunze ubumwe mu Burundi ryiteguriye kugira imigenderanire ishingiye ku mwumvikano n’ukwubahana vy’amashirahamwe 2 yari ahasanzwe ariyo ishirahamwe ry’aba Scouts n’irindi ry’aba Guides. Iryo shirahamwe rishasha rero ngo rije kugira buzuzanye, ritere intege ayo mashirahamwe yari ahari arico gituma ngo atogira impungenge.  Akarangamutima k’iryo shirahamwe rishasha ngo kazobonekera mu bikorwa kandi ngo bizeye ko bose bazobona ko ari bene mugabo umwe. 

Estella Niyongere

 

Abarundi bahamagariwe kwitabira amatora umutima uri mu nda

CNDIHUwurongoye umurwi w’igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH, Sixte Vigny Nimuraba asaba abarundi  gutahura neza ko igihe c’amatora ari igihe gisanzwe cane, igihe gito kiza hanyuma kikagenda.Vyongeye ngo uko amatora aza abasanga ni nakwo bayajamwo kandi arikwo anabasiga. Ni ukuvuga ko n’ubwo hari abahindurirwa amabanga ivyo ari ibintu bisanzwe kuko mu kibano nko ku mutumba usanga umubanyi wawe ariwe mugumye mubana mugafashanya uko mwahora, ari naho yaboneye akaryo ko kubahamagarira kwitaba amatora umutima uri mu nda, bakaguma batekanye haba imbere yayo, mu matora nyezina mbere n’inyuma yayo.Ako kamo akaba yagateye mu kiganiro  yaremesheje ku bamenyeshamakuru ku wa 21 Ruhuhuma 2020.Sixte Vigny Nimuraba yaribukije ko mu myaka iheze mu gihe c’amatora, agateka ka zina muntu vyashika kagahungabana, ariko ntibisigura ko bizokwama uko. Ibintu rero bituma agateka ka zina muntu gahungabana mu gihe c’amatora ngo ni vyinshi. Hari abantu ngo badatahura ko amatora ari ihiganwa risanzwe, riza hanyuma rigahera maze abantu bakabisikanya ku  butegetsi. Rimwe na rimwe abo badatahura usanga bariko barashaka gukoresha inguvu canke kwigenza uko amategeko atabibarekurira. Ivyo rero bigatumwa n’uko abantu baba bataratahura neza ico ari co demokarasi canke ihiganwa ku bibanza vya poritike. Uwuhungabanya agateka ka zina muntu rero kenshi ngo usanga aba ari umuntu akingiwe ikibaba n’umuntu afise ikibanza muri Reta canke afise ibindi igihugu kiba camujeje. Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo kugira agateka ka zina muntu ntigahungabane mu gihe c’amatora, mu murwi CNIDH bariteguye bihagije kuko mu mezi bamaze bariko barakora hamaze kurangurwa vyinshi. Ati : turamaze gushikira imirwi itandukanye kugira tubone yuko umwe wese yatahuye uruhara ategerezwa kugira mu gukingira agateka ka zina muntu. Muri iyo mirwi harimwo iyidaharanira ivyicaro vya poritike, bakaba baraganiriye ingene boza barafashanya kugirango bacunge abohungabanya agateka ka zina muntu bongere babahanure. Ngo barashoboye kuvugana kandi n’abashingamateka cane cane bari mu murwi ujejwe ivy’amategeko hamwe n’agateka ka zina muntu kandi bikaba bigeze kure aho bari no mu gushika ku masezerano yerekana ingene bazoza barakurikirana ibintu bijanye n’agateka ka zina muntu. N’urwaruka ruri mu migambwe itandukanye baraganiriye, barabereka uruhara bafise mu gukinga ihungabanywa ry’agateka ka zina muntu. 

Ntacotuma Abarundi bacika ivutu kubera bagiye mu matora
Sixte Vigny amenyesha ko atacotuma abantu bacika ivutu ngo bagiye mu matora ahubwo ko botahura ko ari ihiganwa kugira bashireho canke bahindure ababarongora. Ku bwiwe, amaze kubona ko hari abantu bariko barahunguka imbere y’amatora ngo ni ikimenyetso vy’ukuri cerekana ko ibintu bishobora kugenda neza. Kubona ko Uburundi bugira bube ubwa mbere muri Afrika, aho umukuru w’igihugu afata ingingo we nyene akavuga ati jewe ndatanze reka mbise abandi ngo ni ikintu cerekana yuko aho bariko baraja ari heza cane. Uravye abantu bemererwa guhiganwa ingene bangana, yamenyesheje yuko abona vy’ukuri ko mu Burundi bariko baraba akarorero gusumvya abandi. Ngo ivyabaye muri kahise vyarabaye ariko ngo aho abarundi bageze uno munsi arizeye ko hari intambwe itandukanye n’aho baciye.Akaba yarangije amenyesha ko bagiye kubandanya bakora kugira babone yuko umunyagihugu yubahirijwe kandi afise uburenganzira bwiwe hanyuma bareke uwushaka guhiganwa wese aze ahiganwe mu mutekano no mu kwubaha abandi.        

Gloriose Nshimirimana

 

Abarundi basabwa gusenga, kugiriranira imigenderanire myiza n’Imana, n’indongozi z’igihugu n’iz’amashengero

DSC 0rrr059Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza asaba abarundi gusenga,kugiriranira imigenderanire myiza n’Imana, n’igihugu, n’indongozi z’igihugu hamwe n’iz’amashengero. Yabateye ako kamo mu gihe yariko araha inyigisho zo kuzirikana no gukunda igihugu abaserukira amashengero atandukanye ahuriye ku civugo kivuga kiti : « Ubumwe mu budasa » harimwo n’Ishirahamwe Rukristu ry’impuhwe (MAC) ku wa 21 Ruhuhuma 2020, mu kigo ca kaminuza yigisha kuvura abantu INSP. Inyuma y’izo nyigisho, icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu Alain Diomède Nzeyimana akaba yamenyesheje ko abatumire b’uwo baronse izo nyigisho ku ncuro igira kane. Yarongeye amenyesha ko Umukuru w’igihugu,Petero Nkurunziza yaberetse imigenderanire iri hagati y’abakozi b’Imana n’abarundi muri rusangi hamwe n’iyo bategerezwa kugiriranira n’igihugu bavukamwo. Mu gusenga, abantu bategerezwa kugiriranira imigenderanire myiza n’igihugu cabibarutse, abavyeyi hamwe n’Imana, indongozi z’igihugu n’iz’amashengero. Niko kubibutsa ko Reta imaze kubona yuko itegerezwa kwibako yaciye iva ku bice 50 kw’ijana vy’amahera ikoresha ku mwaka ava mu gihugu ija ku bice 90 kw’ijana.

Ahanini ava mu matagisi n’amakori atozw, mu rudandazwa  hamwe n’ubutare. Niko kumenyesha ko n’ibihugu bitari bike vyo muri Afrika bitangara bibonye uko vyifashe mu Burundi.Yamenyesheje kandi ko umukuru w’igisagara ca Bujumbura Freddy Mbonimpa mw’ijambo ryiwe ry’ikaze yashimye ukugene bakorana n’abarongoye amashengero akorera mu gisagara ca Bujumbura, ariko akaba yaneguye utunenge yabonyemwo. Naho biri uko ngo amashengero yo mu Burundi yifashe neza. Yarongeye amenyesha ko ayo mashengero yashimiye Umukuru w’igihugu ku bikorwa bitandukanye yakoreye igihugu mu myaka 15 iheze abicishije mu ngingo zo gufasha abanyagihugu nko kuvuza abana bari munsi y’imyaka itanu ku buntu,kwibaruka ku buntu, no kwiga ku buntu ku banyeshure bo mw’ishure nshingiro.  Alain Diomède Nzeyimana yavuze kandi ko izo nyigisho zatangujwe n’abahanuzi bakuru mu biro vy’Umukuru w’igihugu aribo Serges Ngendakumana na Jean Claude Karerwa Ndenzako. Abo bakaba baciriye ku mayange abazitavye ukugene Abarundi basenga Imana n’imbere y’umuzo w’abazungu. Bababwiye n’amategeko 28 abakoroni bagenderako aho biboneka neza ko batagenzwa n’ineza ahubwo bagenzwa no gucinyiza ibihugu vya Afrika n’Uburundi burimwo.Mu kurangiza izo nyigisho zo kuzirikana igihugu, Umukuru w’igihugu Nkurunziza yasengeye abo bakozi b’Imana nabo baramusengera bongera bamugabira inka za kijambere zibiri hamwe n’impene zitandatu.   

Epitace Nduwayo

 

Abarundi barenga ibihumbi 80 nibo bari bamaze guhunguka gushika mu ntango z’ukwezi kwa Ruhuhuma

cfdderertyKuva mu mwaka w’2017 gushika ku wa 10 Ruhuhuma umwaka w’2020, ngo abarundi 80125 nibo bari bamaze guhunguka, kuri ico gitigiri ntiharimwo abarenga 250 bari bitezwe ko bahunguka ku wa 11 Ruhuhuma umwaka w’2020. Abo barundi batahuka biciye mu gufashanya hagati y’Uburundi n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw’isi HCR. Haruhande y’ivyo bitigiri vyabatahuka biciye muri ukwo gufashanya, hariho abandi batahuka kugushaka kwabo n’abandi batoroka amakambi y’impunzi. Kuri abo batahuka kugushaka kwabo, ngo hamaze kwakirwa abashika ibihumbi 18, abatoroka ngo biragoye kumenya igitigiri cabo kubera bategera inzego zibijejwe ngo bazimenyeshe ko bahungutse. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru  mu bushikiranganji ajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza muvyazo hamwe no gusubiza muzabo abaziteshejwe n’intambara, Nestor Bimenyimana, ku wa 11 Ruhuhuma 2020, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Kuva mu mwaka w’2017 gushika ku wa 10 Ruhuhuma umwaka w’2020, ngo abarundi 80125 nibo bari bamaze guhunguka, kuri ico gitigiri ntiharimwo abarenga 250 bari bitezwe ko bahunguka ku wa 11 Ruhuhuma umwaka w’2020. Abo barundi batahuka biciye mu gufashanya hagati y’Uburundi n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw’isi HCR. Haruhande y’ivyo bitigiri vyabatahuka biciye muri ukwo gufashanya, hariho abandi batahuka kugushaka kwabo n’abandi batoroka amakambi y’impunzi. Kuri abo batahuka kugushaka kwabo, ngo hamaze kwakirwa abashika ibihumbi 18, abatoroka ngo biragoye kumenya igitigiri cabo kubera bategera inzego zibijejwe ngo bazimenyeshe ko bahungutse. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru  mu bushikiranganji ajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza muvyazo hamwe no gusubiza muzabo abaziteshejwe n’intambara, Nestor Bimenyimana, ku wa 11 Ruhuhuma 2020, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Nk’uko umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza muvyazo, Nestor Bimenyimana yabandanije abishikiriza, ngo umugambi wo gutahukana impunzi, ni umugambi wa Reta wamaho watanguye mu mwaka w’2017, ivyo ngo vyavuye ku barundi bari bataye igihugu barahunga mu mwaka w’2015, ahanini bivuye ku bihuha. Kuva umugambi wo gutahukana impunzi utanguye mu mwaka w’2017, ngo abarundi barenga ibihumbi 80 nibo bari bamaze gutahuka mu gihugu c’amavukiro gushika ku wa 10 Ruhuhuma umwaka w’2020. Kuri ico gitigiri hakiyongerako abarenga 250 bari bitezwe ku wa 11 Ruhuhuma 2020. Abo barundi bahunguka biciye mu gufashanya hagati y’Uburundi n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw’isi HCR.Ariko ngo haruhande yabo barundi batahuka biciye mu gufashanya, hariho abarundi bahunguka kugushaka kwabo, hakaba nabatoroka amakambi y’impunzi. Abahunguka kugushaka kwabo, ubwo buyobozi bukuru n’inzindi nzego ngo bamaze kwakira abarundi ibihumbi 18, ibitigiri vy’abatoroka ngo biragoye kumenyekana kubera ko bategera inzego ngo babibamenyeshe. Ivyo bitigiri vy’abarundi bahunguka, ngo ni ivy’abarundi batse ubuhungiro mu bihugu dufitaniye amasezerano nyabutatu, ni ukuvuga Uburundi, igihugu catanze ubuhungiro hamwe n’ishirahamwe HCR. 
Urwanda, Kenya n’Ubuganda nta masezerano  kw’itahukanwa ry’impunzi z’abarundi arasinywa
Nestor Bimenyimana amenyesha ko Ibihugu navyo tudafitaniye ayo masezerano nyabutatu ari Urwanda, Ubuganda hamwe n’igihugu ca Kenya. ariko ngo muri Kenya, umushikiranganji w’intwaro yo  hagati mu Burundi  yaragizeyo urugendo, aho bavuganye n’ababijejwe ndetse ayo masezerano agiye gutegurwa.Ku kibazo co kumenya abarundi basigaye mu buhungiro, Nestor Bimenyimana yamenyesheje ko abasigaye mu bihugu dufitaniye amasezerano nyabutatu bazwi, ariko ngo mu bihugu tudafitaniye ayo masezerano ngo biragoye kumenya kubera ata rwego baganiriramwo. Mu gihugu ca Tanzaniya dufitaniye amasezerano nyabutatu, ngo basanze abarundi batari bake bamaze gutahuka, aho hasigayeyo abarundi 166000, bagabanganije mu makambi atatu ariyo Nduta, Nyamutenderi na Nyarugusu. Mu ntumbero yo kumenya igitigiri c’abarundi bakiri hanze, ngo ku wa 20 Munyonyo 2019, baragendeye igihugu ca Kenya, mw’ikambi y’i Kakuma, aho basanze muri iyo kambi hariyo abarundi barenga ibihumbi 15.Abarundi bari mu bisagara vya Nairobi na Mombasa, ibitigiri vyabo ntibizwi, ariko ngo ubuserukizi bw’Uburundi mu gihugu ca Kenya baravuga ko naho nyene hari abarundi benshi, nabo nyene ngo bariko baragerageza kubatahukana. Ku barundi bahungiye mu gihugu c’Urwanda, ngo igitigiri cabo ntikizwi, ariko ngo amatwi abasumira hariyo abarundi benshi. Mu ntumbero yo gutahukana abo barundi, ngo Uburundi bwipfuza ko hoba amasezerano nyabutatu ndetse ngo barabisavye mu nama barimwo i Génève, mu mpera z’umwaka w’2019. Vyongeye, ngo kubera ko imigenderanire hagati y’Uburundi n’Urwanda itifashe neza cane,  inama itegura ayo masezerano nyabutatu yobera mu kindi gihugu Atari Urwanda, nka Kenya canke Tanzaniya. Muri kino gihe, ngo Uburundi burarindiriye  ishirahamwe HCR risanzwe rifasha muri ivyo bikorwa ko ritanga intumbero kuri ico gisabo kugira ayo masezerano nyabutatu aboneke. Bisubiye, iyo ngorane y’amasezerano nyabutatu atayahari hagati y’Uburundi n’Urwanda, ngo no hagati y’Ubuganda n’Uburundi niko kw’uko, mu gihe muri ico gihugu hariyo abarundi benshi. Abarundi bahunguka bavuye mu gihugu c’Ubuganda ngo baratoroka, aho basaba ko ayo masezerano yobaho hagati y’Uburundi n’Ubuganda kugira abarundi bariyo batahuke mu mutekano.

Mu gihe turiko twitegurira amatora, abarundi barabandanya guhunguka
Mu gihe twimirije amatora abarundi bahunga ku bwinshi, ngo ubu ibintu biriko birahinduka kubera ko amatora ariko aritegurirwa, abajejwe kwakira impunzi bakabandanya kwakira abarundi batahutse mu gihugu c’amavukiro. Akarorero ngo ni abarundi 412 bakiriwe n’inzego zibijejwe ku wa 6 Ruhuhuma 2020, ndetse no ku wa 11 Ruhuhuma 2020, i Manyovu, ku rubibe rw’Uburundi na Tanzaniya, hari biteze kwakirwa  abandi barundi barenga 250, aho baca bajanwa mw’ikambi y’imfatakibanza y’i Gitara, muri komine Mabanda, mu ntara ya Makamba. Muri kino gihe turiko twitegurira amatora, ngo bazobandanya kwakira abarundi bahunguka kubera ko iyo bahungiye, baguma biyandikisha kugira batahuke.Hagati aho, ngo barakiriye n’abandi barundi 108 batorotse ikambi z’impunzi zo mu gihugu c’Urwanda, aho bakiriwe, mu ntara ya Kirundo. Abo barundi ngo baciye bajanwa mw’ikambi y’imfatakibanza y’i Songore, muri komine ya Kiremba, mu ntara ya Ngozi, kugira baronswe inyigisho zo gukunda igihugu. Muri iyo kambi ngo bahamara ukwezi kumwe bagaca basubizwa mu miryango yabo, umurwi wa mbere uheruka kurungikwa iwabo ku wa 10 Nzero 2020. Ku bijanye n’imfashanyo abarundi baronswa igihe bahungutse, Nestor Bimenyimana yamenyesheje ko umurundi ahunguka yakiranwa urweze, akaronswa urupapuro, urwo narwo rumufasha gushikira inzego zijejwe intwaro zishobora kumufasha muri ibi na biriya. Haruhande y’urwo rupapuro, barabatekerera imfungurwa zishobora kubamaza ikiringo c’amezi atatu, mu ntumbero yo kubaramira, imbere y’uko bimbura ivyo barimye.  kandi bararonswa n’udufaranga dushobora kubafasha mu minsi ya mbere, umwana ari munsi y’imyaka 18 ngo aronswa ibihumbi 70, uwurenza iyo myaka nawe akaronswa ibihumbi 140, ayo nayo akabafasha kwibeshaho mu minsi ya mbere. Abo inzu zabo zasidutse, ngo barafashwa n’ababanyi kwubaka inzu, Reta nayo ikabaronsa amabati n’amasuka kugira babahimirize kurima narirya ifumbire isigaye ihingurirwa mu Burundi. Ku bijanye n’utwo dufaranga baronswa, ngo baraba igitigiri c’abagize umuryango uko bangana. Ivyo ngo vyavuye mu nama nyabutatu yabereye muri Tanzaniya, ngo ni ukugira bahimirize impunzi guhunguka, iyo ntumbero yatanguranye n’umwaka w’2020.

Umugambi wo gutahuka impunzi urahanzwe n’ingorane zitandukanye
Ku kibazo c’ingorane zihanze umugambi wo gutahukana impunzi, ngo ni uburyo buke ikindi ngo ni ugutahura kumwe hagati ya Reta n’abasanzwe badufasha, iyo batanze intumbero y’uko abahunze botaha, ngo abafasha nabo bavuga ko hahunguka uwushaka. Iyindi ngorane ifatiye ku bihugu tudafitaniye amasezerano nyabutatu, aho muri ivyo bihugu ata murundi ashobora guhunguka yisanzuye ndetse hakaba n’ibihugu bidashaka ko abarundi bicumbikiye batahuka mu gihugu cabo. Muri kino gihe c’imvura, ngo n’ingorane kubera ko amabarabara yo muri Tanzaniya aranyerera cane, ugutahukana impunzi bigatwara uburyo bwinshi cane.  Vyongeye, muri kino gihe ngo nta mpuzi zihungutse zigica mu Gisuru, mu ntara ya Ruyigi, bitumwa n’uko ibarabara ryabomotse, ubu ngo impunzi zose zizanana i Makamba, gutyo bigatwara uburyo bwinshi kugira basubizwe mu ntara bahunze bavamwo. Ikambi mfatakibanza yo mu Kajaga, ishikiramwo impunzi zitahutse n’indege ngo yaratewe n’uruzi Rusizi, aho muri kino gihe ata gikorwa kiriko kiraharangurirwa, ndetse bakaba baherutse kurungikira ikete buramatari w’intara ya Bujumbura kigura abaronse ikindi kibanza. Iyo kambi abo yakira bayimaramwo amasaha 24, bagaca batahukanwa iwabo.                                                                                                            

  Déo Misigaro

 

Ibisigarira vy’abantu bazuwe mu binogo rusangi 6 vyo ku Ruvubu mu ntara ya Karusi bishika 6.032

dddaazUmugwi w’igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR, ubicishije ku mukuru wawo, Pierre Claver Ndayicariye  warashikirije ku wa 14 Ruhuhuma 2020 mw’ihoteri Source du Nil, ivyo umaze gukora ku bijanye no kuzura ibisigarira vy’abantu bahambwe ikivunga mu binogo rusangi ku nkegera z’uruzi Ruvubu ku musozi Bukirasazi, zone Nyabibuye muri komine Shombo intara ya Karusi  mu Bwicanyi bwo mu mwaka w’1972.Uwo umugwi CVR ukaba waranguye ico gikorwa mu kiringo c’indwi zitatu kuva ku wa 17 Nzero 2020. Muri ico kiringo hakaba hazuwe ibisigarira vy’abantu 6.032 mu binogo rusangi 6 ku binogo 18 biri ku nkengera z’urwo ruzi. Umugwi w’igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR, ubicishije ku mukuru wawo, Pierre Claver Ndayicariye  warashikirije ku wa 14 Ruhuhuma 2020 mw’ihoteri Source du Nil, ivyo umaze gukora ku bijanye no kuzura ibisigarira vy’abantu bahambwe ikivunga mu binogo rusangi ku nkegera z’uruzi Ruvubu ku musozi Bukirasazi, zone Nyabibuye muri komine Shombo intara ya Karusi  mu Bwicanyi bwo mu mwaka w’1972.Uwo umugwi CVR ukaba waranguye ico gikorwa mu kiringo c’indwi zitatu kuva ku wa 17 Nzero 2020. Muri ico kiringo hakaba hazuwe ibisigarira vy’abantu 6.032 mu binogo rusangi 6 ku binogo 18 biri ku nkengera z’urwo ruzi. 

Umukuru w’umugwi CVR yarongeye amenyesha ko batohoje kandi bumvirije abakurambere baho bazuye ibisigarira vy’abahatawe. Bamwe muribo bababwira yuko ivyo bintu ari ubwa mbere bavyiganira abandi bantu kuko bari barabuze uwo boririra kuva babuze abavyeyi, abo bavukana, abacance, incuti zishika ku mutima n’abagenzi. Abo bantu rero ngo batashe baremurutse ku mitima. Abo bantu bavuga ko mu rwimo rwo mu mwaka w’1972 rwahama cane cane abantu bo mu bwoko bumwe, bwahiga abize, abifise, abigisha, abihebeye Imana, abashikiranaganji, abakozi bakuru bakuru ba Reta, abasoda n’abajandarume, abadandaza, abantu bose bakize. Ngo hari n’abandi urwo rwimo rwahitanye kubera babitiranije n’ubwo bwoko canke bafise ico bapfa n’ababahama. Pierre Claver Ndayicariye yarongeye amenyesha ko urwaruka rwegukira umugambwe ico gihe rwakoreshejwe cane mu gufata abantu rutumwe n’abatwara baba ba musitanteri canke abakonseye. Ico gihe kandi abashingantahe bari baratiwe ku mitumba bari barengewe ku buryo ubwanwa bwari bwapfutse umunwa kandi ata jambo bari bagifise. Yarongeye amenyesha ko abafatwa bahamagarwa ku ntonde zanditse, bajanwa mw’ibohero rikuru ry’i Gitega ari naho ibiduga vyabakura bamwe bamaze gupfa, abandi bagisambagirika, abandi ari bazima. Abashikanwayo bagihema baca bahohoshwa n’abasirikare babarasa bagaca bafurirwa n’imashini. Basehwa kandi n’amakamyo y’igisirikare canke izo bita ‘ngeringeri’ bakota canke baka abantu.  Naho biri uko yamenyesheje ko abavuganye n’umugwi CVR bose bemeza ko imbere y’urwo rwimo rw’1972 abarundi bo mu bwoko bwose babana neza. Bisubiye ayo marorerwa yakozwe mu kiringo c’amezi atatu, muri Rusama, Ruheshi na Mukakaro umwaka w’1972. Abicwa bava mu mihingo myinshi y’igihugu nka Muyinga, Karusi, Giheta, Bukirasazi, Ngozi, Ruyigi n’ahandi. Benshi kandi bapfa baririmba indirimbo z’Imana, abandi basaba ikigongwe. Abafatwa bagirizwa ko ari «Abamenja», ko bariye amafaranga yo kugurisha igihugu. Babanza gucishwa mu busho bw’amakomine canke mw’ibihero rikuru ry’i Gitega. Yarongeye aramenyesha ko urwimo rwo mu mwaka w’1972 rwokwegekwa ku ntwaro yariho ico gihe kuko ababikora babigira bitwaje ubukuru bahawe na Reta. Ababuze ababo basaba guhabwa ikiringo co kuririra ababo, bakabagandarira, bakagira n’imigirwa yose ijanye n’impfu. Amagufa yazuwe yohambanwa iteka kandi ababuze ababo bakabashingurana iteka mbere bagahabwa n’ijambo. Barongera bagasaba guhabwa impozamarira kandi Reta igatunganya neza intwaro mu bumwe, amahoro n’ubutungane ku buryo akabi nk’ako katosubira kuba mu Burundi. Yarongeye amenyesha ko hambavu y’ivyo bisigarira vy’abantu bakuye muri ivyo binogo rusangi vyo ku Ruvubu, bakuyeyo impuzu z’abagabo n’iz’abagore, ibirato, ibikomo, amarori, ibisigarira vy’amasasu n’ibindi. Ababonye ivyabaye ku Ruvubu bari mu gacerere, vyerekana ko bagendana intuntu n’akabonge ku mutima kubera imiryango myinshi itashoboye guhozwa amarira bakaba bamaranye intuntu imyaka 48. Yarongeye amenyesha ko hari abasaba ko hokwubakwa ivyibutso ; aho akavuga ko ivyo bisanzwe bitegekanijwe n’Ibwirizwa rishiraho uwo mugwi.Yarangije asaba abafise ivyo bazi, ivyo babonye gushikiriza no kwicisha bugufi mu kuvuga ivyakomerekeje Abarundi benshi. Abarundi bakwiye kumenya ko ukuri kubohora benshi, kugashigikira inkingi zo kunywanisha abasangiye igihugu. Abarundi kandi ntibakwiye kwitwa aberanda bose nk’uko batakoze amarorerwa bose. Hariho abantu b’intungane mu gihugu.

Epitace Nduwayo

 
Ouvrir