Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu gihugu hatarangwa ubutungane bwuzuye ngo ingingo isubirirwa n’ingimba

 

reeeooooaMu gihe ata butungane bwuzuye burangwa mu gihugu ingimba ica isubirira ingingo, iteka n’itekane, amahoro n’iterambere vy’abanyagihugu  birama bikaba umugani.Mu gihe ata butungane bwuzuye burangwa mu gihugu ingimba ica isubirira ingingo, iteka n’itekane, amahoro n’iterambere vy’abanyagihugu  birama bikaba umugani.Ivyo vyamenyeshejwe n’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA akaba  na kizigenza mu rwego rw’ubutungane, ku wa 22 Nyakanga 2017 ariko aratanguza umwaka w’ubutungane w’2017 ushira 2018, umwaka wisunga icivugo gihambaye kivuga kiti :«Ubutungane bwugururiwe bose, uruhara rw’amasentare n’izindi nzego z’ubutungane».Yamenyesheje ko gutanguza uwu mwaka w’ubutungane ari akaryo keza ko kurimbura ivyakozwe mu mwaka uheze w’ubutungane no kwiha intumbero y’ibikorwa vy’umwaka utanguye. Ngo haba mu Burundi canke hirya no hino kw’isi ubutungane bufise uruhara ntangere kuko ngo :

« karahara mu ruganda ntibacura ». Yamenyesheje ko muri kino gihe ata wokwirengagiza ibibazo bikiri mu barundi n’Uburundi vyatewe n’ubutungane buke canke ukudahana. Kazoza nako keza k’igihugu n’abana bacu gahagaze ku butungane bw’ukuri mu bisata vyose vy’ubuzima bw’igihugu. Uwo munsi rero ngo ukwiye kubera akaryo keza ku bakorera mu rwego rw’ubutungane uruhara rwabo mu buzima bw’abanyagihugu kandi umwuga bakora atari nk’iyindi, ko ari umuhamagaro kandi ari ibanga ribangirwa ingata. Yabasavye kwiha ihangiro ryo gukora ibishoboka vyose kugirango intambamyi n’inzitizi zose zituma abanyagihugu n’ababitura bose badashikira ubutungane ngo batunganirizwe bikwiye. Ngo arizeye ko muri uwu mwaka utanguye abazotunganirizwa bazoba benshi kurusha uwurangiye, mbere ngo abarundi bose ngo bahanze amaso icivugo c’uwu mwaka.Mu mwaka uheze ngo urwego rw’ubutungane rwaranguye imigambi myinshi nko gushira mu ngiro umugambi w’igihugu wo kworohereza abituye urwego rw’ubutungene n’ugufasha abatishoboye gushikira ubutungane. Ngo hari ukwegereza ubutungane abanyagihugu,  ukurwanya amabi afatiye ku gitsina, ukurwanya igiturire n’isesagurwa ry’ubutunzi bw’igihugu, ukuburanira inyungu za Reta haba mu gihugu hagati canke hanze y’igihugu, kuja inama n’ingingo no gusanga abakozi ku kivi. Ngo hari kandi ugushira mu ngiro imanza zaciwe, gutezurira bamwe mu bapgfunzwe hakurikijwe amategeko n’ibindi.

Ngo arashima ishirwaho ry’igisata abafise amikoro make bitura kugira batunganirizwe bitagoranye na cane cane mu kubaronsa abashingwamanza no kwunguruza masura yabo. Ivyo ngo bituma ubutungane bwizigirwa na bose kandi ingeso yo kwihanira irandurwanwa n’imizi. Icipfuzo ciwe akaba ri uko ubutungane bwobandanya butera imbere kurusha, bugashikira abo bose babwitura. Kugira iryo hangiro barishikeko bisaba ko umwe wese abigiramwo uruhara agakora yivuye inyuma na cane cane mu kurwanya igiturire, gusesagura amatungo y’igihugu n’izindi ngeso mbi zibangamiye igihugu. Naho biri uko yarashimye urugero urwego rw’ubutungane rugezeko mu kurwanya igiturire mbere bikaba bigaragara ko umwitwarariko wo kukirandurana n’imizi ari wose.

Yamenyesheje ko gutuza ako karanda arivyo bizotera iteka ubutungane n’igihugu muri rusangi. Yarashimye ingendo yo gusanga abacamanza ku kivi no kurenganura abacamanza barenganijwe no guhana abakoze amakosa harimwo no kubirukana burundu ; ivyo bikaba vyatumye ibitari bike bihinduka ngo nibaterE imbere nk’umuzinga. Yarashimye n’ukugene ubushikiranganji bw’ubutungene bukorana n’ubundi bushikiranganji. Yabasavye kugira urunani rw’intamenwa mu gutunganirza abanyagihugu n’igihugu. Naho hari ivyo abakozi bo muri ubwo bushikiranganji baranguye neza hari n’ibindi bitagenze neza ariko kubatekerera impanuro zobafasha gutera imbere no guteza imbere urwo rwego kurusha. Kwamiza ku muzirikanyi icivugo c’uwu mwaka no gutunganiriza neza ababitura. Kwubaha abarundi n’abanyamahanga mu kubatunganirza, gukingira amatungo y’igihugu no kurwanya abarya ibiturire. Kwirinda guhemukira abanyagihugu mu kwitaho ubutungane bw’ingingo. Yabasavye guhanuza ababakurira n’abo basangiye imirimo, gushengeza abateza urubwa urwego rw’ubutungane.

Basabwe kurandurana n’imizi ingeso mbi yo gukingira ikibaba inkozi z’ikibi, gukingira amabanga y’igihugu mu kwirinda kuyandagaza. Barasabwe no kwubahiriza amasaha y’akazi.Ahiwe, Prezida NKURUNZIZA yiyemeje kubaba hafi ku neza n’inyungu z’abanyagihugu n’igihugu. Yarangije aha ubushimwe abacamanza, abashikirizamanza n’abanditsi barushije abandi mu kurwiza umwimbu, bamwe bakaba baronkejwe urwandiko rw’iteka n’ibahasha y’amahera ibihumbi 500, abandi  urwandiko rw’iteka n’ibahasha y’amahera ibihumbi 300. Imbere yaho umushikirizamanza kizigenza wa Republika, umukuru wa sentare ntahinyuzwa n’umushikiranganji w’ubutungane bari bashikirije amajambo,aho umwe wese yashikirije ivyaranguwe n’ivyagoranye mu mwaka urangiye w’ubutungane.

Epitace Nduwayo

 

Ubushinwa bugiye kubandanya gufashanya n’Uburundi mu bisata bitandukanye

joorrrrUbushinwa bugiye kubandanya butsimbataza imigenderanire iri hagati yabwo n’Uburundi mu bisata bitandukanye, ivyo navyo bikaba ari ibisata vy’ubutunzi, amagara y’abantu, amasoko ntanganguvu hamwe no guteza imbere igiterwa c’umuceri mu Burundi. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu mubonano Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yahaye uwugiye guserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi, Li Changlin, mu gatondo ko ku wa 22 Nyakanga 2017, aho yari aje kumushikiriza amakete amugena muri ayo  mabanga nk’uko icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana yabishikirije inyuma y’uwo mubobano Ubushinwa bugiye kubandanya butsimbataza imigenderanire iri hagati yabwo n’Uburundi mu bisata bitandukanye, ivyo navyo bikaba ari ibisata vy’ubutunzi, amagara y’abantu, amasoko ntanganguvu hamwe no guteza imbere igiterwa c’umuceri mu Burundi.

Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu mubonano Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yahaye uwugiye guserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi, Li Changlin, mu gatondo ko ku wa 22 Nyakanga 2017, aho yari aje kumushikiriza amakete amugena muri ayo  mabanga nk’uko icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana yabishikirije inyuma y’uwo mubobano Nk’uko yabandanije abishikiriza, ngo muri uwo mubonano uwo agiye guserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi yiyemeje ko agiye kubandanya atsimbataza imigenderanire y’igihugu ciwe n’Uburundi mu bisata bitandukanye. Navyo ni nk’ibisata vy’ubutunzi, indero, amagara y’abantu, amasoko ntanganguvu, n’ibindi. Ngo muri  uwo mubonano, uwo agiye guserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi yaribukije ibikorwa bitandukanye biriko birarangurwa mu Burundi bishigikiwe n’igihugu c’Ubushinwa, harimwo kwubaka ikirimba c’Umukuru w’igihugu.Vyongeye, ngo haruhande y’izo nyubako, igihugu c’Ubushinwa kiriko kirashigikira iyubakwa ry’amasoko ntanganguvu hamwe no guteza imbere igiterwa c’umuceri, aho bategekanya kukirima ku buryo bwa kijambere. Bisubiye ngo baraciye irya n’ino ingendo z’abategetsi zakozwe mu Bushinwa, aho akavuga umushikiranganji w’imigenderanire n’ugufashanya hamwe n’umukuru w’Inama Nkenguzamateka y’Uburundi, muri izo ngendo zose ngo baganiriye ibijanye no gutsimbataza imigenderanire iri hagati y’ibihugu vyacu. Ku giterwa c’umuceri, ngo umuceri wo mu Bushinwa urimwe mu Burundi, umwimbu wiyongera incuro zitatu ugereranije n’uwusanzwe urimwa mu Burundi.Ngo ni no muri iyo ntumbero hari intumwa z’Uburundi zagiye mu Bushinwa kugira baje kwiga ingene  uburimyi butunganijwe mu Bushinwa. Vyongeye  ngo bagiye gukomeza kandi imigenderanire mu bijanye n’imico n’akaranga kuko ngo abatimbo bo mu Burundi barakunda kuja mu Bushinwa guteramisha abashinwa kandi ngo barabikunda. Muri ivyo vy’imico, ngo bagiye gukomeza kandi ishure ryigisha ururimi rw’Igishinwa kubera ko basanze iryo shure abarundi barihurumbira. Ku wa 16 Gitugutu 2017, ngo harategekanijwe inama idasanzwe y’umugambwe uri ku butegetsi mu Bushinwa (PCC), aho bazoshiraho inzego nshasha z’uwo mugambwe mu ntumbero yo kubandanya batsimbataza amahoro n’umutekano hamwe n’imigenderanire.Muri uwo mubonano, ngo Prezida NKURUNZIZA yaboneyeho akaryo ko kumukeza muri ayo mabanga yashinzwe yo guserukira igihugu ciwe mu Burundi. Ibikorwa ngo birangurwa n’Ubushinwa mu Burundi ngo birashimishije. Umukuru w’igihugu arashima kandi kubona Ubushinwa bwabandanije gushigikira Uburundi no mu bihe bigoye, aho ibindi bihugu vyari vyahagaritse gufashanya n’Uburundi. Agasaba Ubushinwa nabwo gushira umutahe mu gisata c’ubutare, mu gihe azomara aserukira igihugu ciwe mu Burundi ngo bazobandanya gukorana neza na Reta y’Uburundi.Tubamenyeshe ko uwo agiye guserukira igihugu ciwe mu Burundi, mu mwaka w’2010, ngo yari umuhanuzi wa mbere mu buserukizi bw’Ubushinwa ngaha mu Burundi. 

Déo Misigaro                                                                                                      

 

 

Umuco w’abarundi ngo uri mu bituma bakunda kunywa inzoga nyinshi

sqqqqHari ibintu bitari bike bituma abantu bakunda kunywa inzoga. Muri ivyo harimwo akamenyero kava ku muco abarundi bafise, aho abakuze iyo bariko baranywa usanga basomya abana babo, aho wasanga iyo bishitse umuntu akagemura haba harimwo inzoga gutyo ugasanga niho abana batanguriye kuzinywa bakiri bato, n’ibindi. Ariko rero abantu benshi ngo ntibazi ko kunywa inzoga nyinshi zaba izemewe n’amategeko canke izitemewe n’amategeko ari uburozi mu bundi kandi ugasanga bazinywa batafunguye. Ingaruka ngo ni nyinshi haba ku magara y’abantu, mu muryango, mu kibano mbere no ku butunzi bw’igihugu. Ku bw’ivyo ngo abantu barakwiye kumenya izo ngaruka mbi zose kugirango bamenye ingingo zibereye bofata ku buzima bwabo no ku neza y’igihugu cose. Ivyo n’ivyashikirijwe n’umuganga Anzuruni Mamboleo ariko arashikiriza icigwa ku mabi afatiye ku kunywa inzoga nyinshi mu ruganda rwateguwe n’ishirahamwe BAPA rwahuza abashingamateka bo mu murwi wamaho ujejwe ibibazo vy’imibano. Hari ku wa 8 Nyakanga 2017. Hari ibintu bitari bike bituma abantu bakunda kunywa inzoga. Muri ivyo harimwo akamenyero kava ku muco abarundi bafise, aho abakuze iyo bariko baranywa usanga basomya abana babo, aho wasanga iyo bishitse umuntu akagemura haba harimwo inzoga gutyo ugasanga niho abana batanguriye kuzinywa bakiri bato, n’ibindi.

Ariko rero abantu benshi ngo ntibazi ko kunywa inzoga nyinshi zaba izemewe n’amategeko canke izitemewe n’amategeko ari uburozi mu bundi kandi ugasanga bazinywa batafunguye. Ingaruka ngo ni nyinshi haba ku magara y’abantu, mu muryango, mu kibano mbere no ku butunzi bw’igihugu. Ku bw’ivyo ngo abantu barakwiye kumenya izo ngaruka mbi zose kugirango bamenye ingingo zibereye bofata ku buzima bwabo no ku neza y’igihugu cose. Ivyo n’ivyashikirijwe n’umuganga Anzuruni Mamboleo ariko arashikiriza icigwa ku mabi afatiye ku kunywa inzoga nyinshi mu ruganda rwateguwe n’ishirahamwe BAPA rwahuza abashingamateka bo mu murwi wamaho ujejwe ibibazo vy’imibano. Hari ku wa 8 Nyakanga 2017. Umuyobozi ajejwe kurwanya indwara ngendanwa kandi zitandukira mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu, Jeanine Ahinkamiye yamenyesheje ko hari ibintu vyinshi bituma abantu banywa inzoga nyinshi kandi hakiri kare. Muri ivyo ngo harimwo ukutamenya ko inzoga zirenze urugero ari mbi, ukutagira ico ukora, umuco ufatiye k’ukugemura canke uguterera inzoga nyinshi, n’ibindi. Ku bwiwe ngo kenshi na kenshi abantu benshi banywa inzoga zirenze urugero kugirango biyibagize ingorane, bahunge ibibazo, binezereze n’abagenzi, bumve neza mu mibiri yabo, bumve amahoro, birinde uburwanabi, canke iyo ari nk’umuntu atinya canke afise isoni azinywa kugirango yubahuke, n’ibindi. Eka ngo hari n’imigani imwe imwe yerekana ingene inzoga zibonwa n’abarundi canke mu kibano, ngo akayoga kavuye ibunyongera, n’ibindi. Ingaruka mbi rero ngo ni nyinshi ku bijanye n’ibidukikije, ku magara y’abantu kuko benshi mu bazinywa ngo baba bagifise imyaka yo gukora. Mu cirwa cakozwe ngo abantu bangana n’ibice 84% bemeye ko banywa inzoga iminsi yose, ibice 74% bakazinywa kubera abagenzi babo hamwe n’ibice 17% bazinywa kubera abavyeyi babo.Abanywa inzoga nyinshi baragabishwa ku nkurikizi mbi zazo 
Muganga Anzuruni yamenyesheje ko ukunywa inzoga nyinshi bifise ingaruka mbi nyinshi ku magara y’abazinywa.

Muri izo ngo ni uko inzoga ziheza zikonona ibihimba bihambaye kurusha ibindi mu buzima bw’umuntu. Ivyo navyo ngo ni nk’igitigu, umutima, amafyigo hamwe n’umutwe cane cane ubwonko. Ivyo bihimba rero ngo birwaye ngo umuntu nta mahirwe yo kubaho igihe kirekire aba afise, ico bita ivyizigiro vyo kuramba ngo bica bigabanuka. Eka si ivyo gusa, ngo inzoga ziratuma umuntu arwara indwara ya kanseri. Iyo umukenyezi yibungenze akanywa inzoga ngo imbanyi irashobora gukoroka canke ugasanga umwana yagize ibibazo bitandukanye nk’ibihimba vyiwe ugasanga ntibimeze uko vyategerezwa kumera bivuye ku nzoga. Ngo hari abantu banywa inzoga nyinshi zikabatuma baja mu busambanyi batikingiye gutyo bakahakura indwara ya SIDA canke izindi ndwara zifatira mu bihimba vy’irondoka, ibihimba vyo mu mutwe birononekara gutyo ugasanga umuntu umengo asigaye ameze nk’umusazi, hari abasinzira ntibikangure iyo banyoye nyinshi, abavuga menshi, abiyegereza abantu kandi bidakenewe, urupfu ruza giturumbuka kubera inzoga, amasanganya aba menshi kuko hari abarwana, abicana mbere hari n’abiyahura kubera inzoga gusa.Muganga Anzuruni Mamboleo yamenyesheje ko iyo umuntu akunda kunywa inzoga nyinshi itunga ry’umuryango rica ricumbagira, agatangura gufata nabi umufasha wiwe canke abana biwe, ashobora gukubita umugore, kumwirukana eka ngo nta mutekano uheza ngo urangwe muri uwo muryango. Iyo umuntu yarwaye rero bivuye ku nzoga nyinshi ngo ayo mafaranga yivuzako araheza akava muri amwe yofashisha umuryango. Kandi ngo n’igihugu kiraheza kikahahombera kubera kiba kiriko kirasohora imiti izimvye cane. Ikindi naco ngo umuntu w’imborerwa usanga ari ingorane mu kazi kuko usanga atako agishobora kubera aguma yiyumvira inzoga gusa gutyo bigatuma yirukanwa mu kazi. Ku bwa muganga Anzuruni, ngo inzoga iza ubugira kabiri mu bintu bihitana abantu cane inyuma y’itabi kuko ngo hariho abantu ibihumbi 23 bapfa ku mwaka kubera inzoga ziba zatumye barwara indwara ya kanseri, urusina n’izindi. Ariko rero umuntu yama ari umuntu. Ngo nta miti ihari kugirango umuntu ahebe inzoga gusa ngo n’ukumufasha bukebuke, ukamwumviriza gushika akubwiye ingene anywa inzoga n’igituma gutyo hagakwirikira kumwereka bukebuke ingene yoziheba.

Estella Niyongere

 

 

Reta y’Uburundi yiyemeje kugarukira indero y’urwaruka no gufasha abanyeshure kuduza umwimbu

xxccdddUbushikiranganji bw’indero, inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi buherutse gufata ingingokw’izina rya Reta y’Ubumwe  mu ntumbero yo kuduza umwimbu mu mashure nshingiro, igice ca kabiri c’ishure nshingiro n’ayandi. Muri izo ngingo, harimwo itegeko nshikiranganji inomero 610/ 1300 ryo ku wa 5 Nyakanga 2017, ritunganya gushasha amafaranga atangwa n’abavyeyi barereye mu mashure yegukira Reta yose. Ayo mafaranga nayo ni ibihumbi 7 ku mwana yiga ataha hamwe n’ibihumbi 15 ku mwana yiga mw’ishure ry’uburaro. Ivyo bikaba  biri mw’itangazo ry’ubushiranganji bw’indero ryashirijwe n’umuvugizi w’ubwo bushikiranganji, Juma Edouard, ku wa 15 Nyakanga 2017, inyuma y’indwi imwe umwaka w’ishure w’2017 ushira uw’2018 utanguye. Nimusome iryo tangazo ido n’idoUbushikiranganji bw’indero, inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi buherutse gufata ingingokw’izina rya Reta y’Ubumwe  mu ntumbero yo kuduza umwimbu mu mashure nshingiro, igice ca kabiri c’ishure nshingiro n’ayandi.

Muri izo ngingo, harimwo itegeko nshikiranganji inomero 610/ 1300 ryo ku wa 5 Nyakanga 2017, ritunganya gushasha amafaranga atangwa n’abavyeyi barereye mu mashure yegukira Reta yose. Ayo mafaranga nayo ni ibihumbi 7 ku mwana yiga ataha hamwe n’ibihumbi 15 ku mwana yiga mw’ishure ry’uburaro. Ivyo bikaba  biri mw’itangazo ry’ubushiranganji bw’indero ryashirijwe n’umuvugizi w’ubwo bushikiranganji, Juma Edouard, ku wa 15 Nyakanga 2017, inyuma y’indwi imwe umwaka w’ishure w’2017 ushira uw’2018 utanguye. Nimusome iryo tangazo ido n’ido« Mu gihe twaraye dutanguye umwaka w’ishure w’2017 ushira 2018, ubushikiranganji bw’indero, inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi bushimye kwibutsa abegwa n’igisata c’indero bose, amategeko amwe amwe n’ingingo buheruka gufata zifise intumbero yo guteza imbere inyigisho no kuduza umwimbu mu mashure nshingiro, ayayakurira  yose ari mu gihugu ashingiye ku mategeko y’igihugu cacu.Ingingo nkurunkuru tuzisanga mu mategeko nshikiranganji akurikira :

Itegeko nshikiranganji n° 610/ 1300 ryo ku wa 5 Nyakanga 2017 rishinga urugero rw’amafaranga atangwa n’abavyeyi barereye mu mashure yegukira Reta yose. Ayo mafaranga ni ibihumbi 7 ku mwana wese yiga ataha, n’ibihumbi 15 ku mwana wese yiga aba mu buraro. Nta muyobozi n’umwe arekuriwe gutoza ayandi mafaranga arenga kuri ayo. Turasubiriye kandi kwibutsa abayobozi n’abavyeyi y’uko abana bo mw’ishure nshingiro biga ku buntu, ata mafaranga y’ishure basabwa.Hari kandi itegeko nshikiranganji n° 610/ 1076 ryo ku wa 17 Mukakaro 2017 rishinga itegeko ngenderwako rizotunganya ubuzima bw’amashure yose, yaba aya Reta canke ay’abigenga. Iryo tegeko risaba abana kwigenza runtu, mu nyambaro no mu nyifato, mu kwubahiriza akaranga k’igihugu cacu. Kazoza keza kabo kari mu gitabu no mu makaye yabo. Bokwirengagiza rero ivyo vyose bibatesha umwanya, bigashobora no kubakwegera mu bitagira mvura, bikabakwegera mu manga. Turasavye abavyeyi ko bodufasha mu guhimiriza abana babo, mu gusuzuma inyambaro, no gukurikiranira hafi cane cane ibijanye n’ikoreshwa ry’amaterefone.Iri tegeko ritegerezwa gukurikizwa n’amashure yose ya Reta, mbere n’ay’abikorera utwabo, ata na rimwe rivuyemwo. Hari kandi n’amategeko nshikiranganji afatira ingingo amashure amwe amwe y’abigenga atashoboye kuronka umwimbu  ushimishije mu mwaka uheze. Amwe yugariwe igisata c’ishure nshingiro cose, ayandi umwaka w’indwi. Abavyeyi barereye mu mashure y’abigenga tubasavye kubanza gutohoza neza imbere yo kwandikisha abana babo muri ayo mashure, bamenye ko ayo mashure akwije amategeko. Ubushikiranganji ntibuzokwihanganira uwo wese atitwararika vy’ukuri ineza y’abana, atubaha kandi ngo yubahirize amategeko y’igihugu.Hari kandi itegeko nshikiranganji n° 610/ 1185 ryo ku wa 4 Myandagaro 2017 riringaniza ingene ibibanza bizotangwa mu buraro, hisunzwe ubumenyi n’ibisata nkoramutima mw’iterambere ry’igihugu.Ubushikiranganji burashima cane ingene igikorwa co gukuraho ubusumbasumbane mu bitigiri vy’abakozi b’abigisha  bakorera mu bisagara (imirwa mikuru y’intara n’amakomine) no hagati mu gihugu catunganijwe. Turashima cane cane intererano y’abaserukira amashirahamwe aharanira agateka k’abigisha (syndicats), hamwe n’abajejwe intwaro. Abahinduriwe ibibanza bose barasabwa kwihutira gushika mu bibanza vyabo bishasha, bakaja ku kivi.

Turasubiriye kandi kwibutsa abavyeyi y’uko abana ari ababo, ko uruhara rwabo ari ntangere kugira ngo aya amategeko yose ashobore kuja mu ngiro, cane cane abavyeyi bagize y’ama komite nshingwashure. Gutyo, inyigisho zitere imbere mu gihugu cacu. Abayobozi b’inyigisho mu ntara no mu makomine, hamwe n’abagenduzi basabwe gukurikiranira hagufi ishirwa mu ngiro ry’ingingo zose zaraye zifashwe. Uwurirenzeko wese akazofatirwa ingingo ibereye hisunzwe amategeko. Ingingo ruhasha, tutibagiye no kwugara ishure, zizofatwa kuva ku musi wa mbere igenekerezo rya 18 Nyakanga 2017. »

 

 

Mu ntara za Ngozi na Kayanza Prezida NKURUNZIZA arabandanya yifadikanya n’abanyagihugu mu bikorwa vy’iterambere rusangi

everinUmukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yarifadikanije  n’abanyagihugu bo mu ntara za Ngozi na Kayanza mu bikorwa vy’iterambere rusangi mu kwubaka inyubako zitandukanye zavuye mu nguvu z’abanyagihugu bo muri izo ntara. Hari kw’igenekerezo rya 15 Nyakanga 2017Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yarifadikanije  n’abanyagihugu bo mu ntara za Ngozi na Kayanza mu bikorwa vy’iterambere rusangi mu kwubaka inyubako zitandukanye zavuye mu nguvu z’abanyagihugu bo muri izo ntara.Hari kw’igenekerezo rya 15 Nyakanga 2017 Prezida NKURUNZIZA rero yabanje kuja kwifadikanya n’abanyagihugu mu bikorwa vy’iterambere rusangi kw’isoko ya kijambere iri muri zone Rukeco komine Busiga,intara ya Ngozi, yubatswe n’ishirahamwe ry’abadandaza ryitwa « Dushigikire urudandaza » bo ngaho nyene muri iyo zone. Ivyo bikorwa bikaba vyari ivyo guponda isima yakoreshejwe  ahari hashashe amabuye hanze imbere y’inzu zigenewe hagati mw’isoko. Mu bikoresho vyakoreshejwe mu kwubaka iyo  soko, ibiro vy’Umukuru w’igihugu ngo vyatanze amabati n’isima. Iyo soko kandi ngo bategekanya kuzoyinjira muri Kigarama 2017. Prezida NKURUNZIZA yabandanirije ibikorwa muri komine n’intara ya Kayanza, zone Kabuye ahari ishure rikuru rya komine kabuyeaho  bariko barangura ibikorwa vyo guheraheza inzu y’iryo shure igenewe inama. Twobamenyesha ko ivyo bikorwa biheze Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yaciye ava ngaho nyene muri zone Kabuye agendera kw’ikinga agana ibarabara rija i Ngozi muri zone Buye komine Mwumba, aho yagenda araramukanya n’abanyagihugu ikimenyetso c’urukundo hagati y’indongozi n’abatwarwa hamwe n’uko mu gihugu hari amahoro n’umutekano. 

Evelyne Niyonzima

 

 

Intsinzi y’umugambwe UPRONA mu mwaka w’1961 ngo yakijije abarundi ikimoko n’agasuzuguro vy’abakoroni

 

yhgggtttIntsinzi y’umugambwe UPRONA yo mu mwaka w’1961 ngo ni intsinzi ihambaye cane ku barundi, ku Burundi no ku badasigana, aho ku wa 18 Nyakanaga 1961 watahukana intebe 58 kuri 64 zari zitegekanijwe mu Nama Nshingamateka. Ivyo bimenyeshwa n’umunyamabanga mukuru w’umugambwe w’abadasigana UPRONA Olivier Nkurunziza  mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 14 Nyakanga 2017 mu gihe kuri uwu wa mbere, igenekerezo rya18 Nyakanga 2017  haheze imyaka 56 uwo mugambwe utahukanye iyo ntsinzi.Intsinzi y’umugambwe UPRONA yo mu mwaka w’1961 ngo ni intsinzi ihambaye cane ku barundi, ku Burundi no ku badasigana, aho ku wa 18 Nyakanaga 1961 watahukana intebe 58 kuri 64 zari zitegekanijwe mu Nama Nshingamateka.

Ivyo bimenyeshwa n’umunyamabanga mukuru w’umugambwe w’abadasigana UPRONA Olivier Nkurunziza  mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 14 Nyakanga 2017 mu gihe kuri uwu wa mbere, igenekerezo rya18 Nyakanga 2017  haheze imyaka 56 uwo mugambwe utahukanye iyo ntsinzi.Iyo ntsinzi rero ngo niyo yashikanye Uburundi ku ntahe yo kwikukira, iyo ntsinzi rero ngo ikaba yerekanye ubumwe bwaranga abarundi muri ico gihe, ko bari bafatanye mu nda, ko biyamiriza intwaro y’igikenye, intwaro yabuza abarundi kwitunganiriza ivy’igihugu cabo. Iyo ntsinzi kandi ngo yerekanye ishaka ridasanzwe ry’umuganwa Rudoviko Rwagasore n’abo bari kumwe nka Ngendandumwe, Paul Mirerekano,  André Nugu n’abandi benshi bari bafadikanije kurongora umugambwe berekanye mu budasa bw’ubwoko bwabo no mu buto bwabo ko bafatanye mu nda. Iyo ntsinzi kandi ngo yakijije abarundi ikimoko n’agasuzuguro k’ababirigi, iha abarundi kwitunganiriza ivy’igihugu.  Yamenyesheje ko uwo munsi ari intibagiranwa ku badasigana b’umugambwe UPRONA mbere bakawuhimbariza i Bujumbura uwu munsi ku rwego rw’igihugu.

Ngo ni mu ntumbero yo kwibutsa abadasigana n’abarundi bose ko kubona igihugu kigeze ngaha uwo mugambwe ubifisemwo uruhara kuko ubucishije ku muganwa Rudoviko Rwagasore washikanye igihugu ku ntahe yo kwikukira. Naho biri uko ngo abansi b’igihugu baciye bagandagura Rudoviko Rwagasore haheze iminsi 25 umugambwe utahukanye iyo ntsinzi, igihugu kitarashikirizwa iyo ntahe yo kwikukira. Aho rero ngo bari bahejeje guhungabanya ivyiyumviro vya Rwagasore n’abo bari kumwe bituma abarundi baguma bacanamwo. Asaba abarundi bo mu bwoko butandukanye n’imigambwe itanduakanye na cane cane abadasigana kuguma bafatanye mu nda mu ntumbero yo gushigikira iyo ntahe yo kwikukira. Niko kumenyesha ko Rwagasore yipfuza igihugu gitekanye kandi giteye imbere muvyo ubutunzi. Ngo ni akaryo keza rero ku barundi ko gukubitiza agatima mpemebero bibaza bati : Mbega ivyo Rwagasore yipfuza twarabigezeko? Ngo niko abarundi nibo batwara igihugu, nibo bicungerera umutekano ariko avuga ko hari ivyo abarundi bagikeneye gushikako kuko muvyo ubutunzi abarundi baracakenye. Rwagasore rero ngo yipfuza yuko umurundi muto wese yotera imbere muvy’indero, amagara y’abantu, ivyo imico n’imibano ari navyo biraje ishinga umugambwe UPRONA. Ngo ni naho havuye icivugo c’umugambwe UPRONA arico : «Ubumwe, ubutungane n’iterambere». Umugambwe UPRONA rero ngo wipfuza ko ubutungane bukora neza kugira abanyagihugu ntibabandanye barengaywa kandi hariho abajejwe kubatunganiriza. Uwu mwaka rero ngo biyemeje guhimiriza urwaruka kugira rukunde igihugu mu kurwitaho, rushigikire ibikorwa vy’iterambere. Urwaruka rero ngo rutegerezwa gutsimbataza intahe yo kwikukira, ntibabe ba sindabibazwa ku biraba igihugu no kutajana nyabahururu.

Amenyesha kandi ko bahimbawe no kubona imyaka 56 iheze uwo mugambwe ukiriho kandi uterera muvy’ ubuzima bw’igihugu iryo rikaba ari iteka kuko hari imigambwe yarondeye intahe yo kwikukira muri kino gihe yamaze kuzimangana. Naho uwu mwaka bashize imbere guhimiriza urwaruka ngo bazobandanya n’umugambi batanguye wo kubandanya basubiza hamwe abadasigana. Mu mwaka uheze kandi ngo uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu ntara zose, uwu mwaka naho uzohimbarizwa mu makomine yose y’igihugu mu ntumbero yo gushikira abadasigana bose no kumenya ibibazo bafise; bakazohera mu makomine agize intara ya Kirundo mu ndwi y’uw’ 25 Nyakanga 2017. Kunywanisha abadasigana baba abakuze canke urwaruka ni umwitwarariko wa minsi yose w’indogozi z’umugamwe UPRONA. Ngo bazoboneraho no kubahimiriza kugira bitegurire amatora yo mu mwaka w’2020.Kuri uwu wa mbere igenekerezo rya 18 rero bashira ingori z’amashurwe ku ntatemwa ya Rwagasore n’abana biwe hanyuma ibirori bibandanirize ku Mugumya.

Epitace Nduwayo

 
Ouvrir