Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umugambi wo guhungabanya inzego zirongoye Uburundi ngo ugiye kwongereza umuvuduko muri Ruheshi

nyamUmugambi ugayitse wo kuburabuza abarundi biciye mu guhungabanya inzego bitoreye ngo ugiye kwongereza umuvuduko muri uku kwezi  kwa Ruheshi 2017 kuko abagize ikoraniro kaminuza ry’uwo mugambi mubi bahanye isango mu gisagara Génève mu gihugu c’Ubuswisi. Aho naho ngo bakaba  bikitse inyuma y’inama mpuzamakungu ijejwe agateka ka zina muntu. Ivyo vyamenyeshejwe n’umuhanuzi mu biro vy’Umukuru w’igihugu Willy Nyamitwe ari kumwe n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu Jean Claude Karerwa ku wa 2 Ruheshi 2017 mu kiganiro baremesheje ku batumire bo mu bisata bitandukanye (UE). Bamenyesheje kandi ko ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya ryiyemeje kuja imbere mu kuvuguruza abarundi kuko ariryo rifise urutonde rw’ibizokwigwa, rikaba ariryo rizoha agatutu ; akavunamusase n’agahimbazamusyi  abarundi  bakorana muri uwo mugambi mu kiringo iryo koraniro rizomara. Ngo bahisemwo kwinyegeza inyuma y’ikoraniro mpuzamakungu rijejwe agateka ka zina muntu kubera bagiriza Uburundi ibintu bitagira ifatiro n’ishingiro bibwira ko bashobora guhuma amaso amakungu. Ibihugu bigize iryo shirahamwe rero ngo bikoresha ico kibazo nkoramutima c’ibijanye n’agateka ka zina muntu kugira biharanire inyungu zavyo. Ngo vyambika ibara ibihugu vya Afrika n’Uburundi burimwo kugira bibone kubipfukama mu nda. Aho rero ngo ni hamwe akanyoni gashaka kurya akandi kakagiriza ko kanuka urukeke. Ico cegeranyo rero ngo kizokwagiriza imbonerakure gufata abantu ku nguvu n’ubundi bukozi bw’ikibi ; inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi zagirizwe kwica abo zijejwe gukingira. Ico cegeranyo kizovuga kandi ko abantu badasiba kunyuruzwa, ko hari abantu bakubagurwa, bakaborezwa igufa. Ngo kizovuga kandi ko abantu batishira ngo bizane na cane cane mu guserura ivyiyumviro n’ibindi. Bamenyesheje kandi ko hari n’ibindi ico cegeranyo kizorenzako uruho rw’amazi kuko kitazovuga ko igihugu c’Urwanda cigisha impunzi ibikorwa vya gisirikare; ko abagizi ba nabi banyuruje abantu hanyuma bakabica ataco bazira ibiziga bakabita mu nzuzi canke mu  mabarabara. Ngo ntikizovuga ko abashatse gutembagaza Reta bibereye mu Rwanda no mu Bubirigi. Barongeye bamenyesha ko Uburundi ata rukiza bwiteze ku nama y’i Génève kuko icegeranyo kizoshikirizwa Inama mpuzamakungu ijejwe agateka ka zina muntu ku wa magenekerezo ya 14 na 15 Ruheshi 2017 ari ikigabane uwutakizi yogira ngo ni gishasha. Ico cegeranyo ngo ni ikiza cifatira mu gahanga Uburundi cakozwe n’umugwi bise uwo abahinga bigenga (EINUB) cisunze inkuru zandikwa ku muhora w’ubuhinga ngurukanabumenyi WhatsApp. Reta y’Uburundi ngo yarabeshuje ico cegeranyo igishikiriza Inama mpuzamakungu ijejwe agateka ka zina muntu biba ivy’ubusa. Imvo nayo ngo akaba ari uko Uburaya bushaka ko Uburundi bufatirwa ingingo vyanse bikunze ingingo yo gushiraho umurwi ugiye kugira amatohoza. Ivyo ngo ni uko bene iyo mirwi yo gutohoza ishirwaho kugira ngo yemeze ingingo zamaze gufatwa. Barongeye bamenyesha ko igihugu c’Ubufaransa kiriko kiratera igitsure igihugu ca Boliviya ngo gitumeko vyihuta ikibazo c’Uburundi muri Ruheshi 2014 mu gihe ishirahamwe ry’abanyaburaya UE naryo ririko riremera umuryango w’ibihugu vyo mu buseruko bwa Afrika EAC ngo ritunganye ibiganiro hagati y’abarundi muri uku kwezi kwa Ruheshi na Mukakaro. Amezi ya Mukakaro na Myandagaro ngo ni ikiringo c’uburuhuko ku bakozi b’Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU nayo abahiga ko inzego zihinduka mu Burundi barondera  ingingo ntabanduka imbere yuko ikoraniro kaminuza ry’ishirahamwe ONU riba muri Nyakanga 2017. Ivyo ngo bizotuma abanyeporitike n’abajejwe imignderanire y’ibihugu bakurakuranwa ku Burundi, gutyo habe n’amarementanya atandukanye. Abari bitavye ico kiganiro baba abamenyeshamakuru canke abaserukira imigambwe n’amashirahamwe yigenga barabajije ibibazo bongera baratanga intererano y’ivyokorwa. Aho ngo ni uko Uburundi bwoserukirwa muri iyo nama y’i Génève kugira bushikirize nabwo icegeranyo c’ukugene ibintu vyifashe.

Epitace Nduwayo   

 

 

Abadandaza b’igitoro basabwe kugitanga uko bitegerezwa

DSC 02136kw’igenekerezo rya 7 Ruheshi 2017 umushikiranganji w’amasoko ntanganguvu wubutare, Côme Manirakiza yaratunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu ntumbero y’ukubamenyesha ibijanye n’ukuntu igitoro kiriko kiratangwa mu gihugu cose.
Nk’uko yabandanije abimenyesha, ubwo bushikiranganji bumaze kubona rimwe na rimwe ikena ry’igitoro bwararungitse abakozi babwo kugira bishikire ku kivi, bamenye imvo nyamukuru ibituma. Abo bakozi ngo bamaze kw’ishikira mu bubiko bw’igitoro be n’aho bisanzwe bidandarizwa ku mapompo «station» ngo basanze ibitigiri vy’amaritiro y’ibitoro adandazwa bitahindutse kuva mu ntango z’uwu mwaka gushika muri ino minsi. Ariko ngo igitangaje ni uko imirongo y’imiduga irondera ibitoro ku mapompo basanga igenda yibonekeza rimwe na rimwe bigaheza ngo bikagaragara ko ababidandaza bamwe bamwe babigira nkana. Ubwo bushikiranganji rero bukaba bwaciye bumenyesha ko mu ntumbero y’ukurandurana n’imizi iyo ngeso yo gushaka kunyegeza ivyo bitoro bwaciye bumenyesha cane cane abadandaza ibitoro ibintu bimwe bimwe bategerezwa gukurikiza .Ubwa mbere ho ngo guhera igenekerezo rya 8 Ruheshi 2017 amapompo yose afise ububiko ategerezwa kubidandaza nkuko bitegerezwa. Inzandiko zerekana ko ipompo itariko irakora canke iriko irakora zitegerezwa kwama zamanitswe ku bwinjiriro bwa « station ». Ica kabiri ngo ni uko abakozi bo mu bushikiranganji bw’amasoko ntanganguvu, w’ubutare bagenduye guhera ku musi wa kane kw’igenekerezo rya 8 Ruheshi 2017 ububiko bwose bw’ibitoro hamwe n’amapompo abidandaza kugirango barabe ishirwa mu ngiro ry’izo ngingo. Ica gatatu bwamenyesheje ngo ni uko ububiko canke amapompo bizogaragara ko hari ibitoro bibitswe, bitariko biradandazwa buzohanwa hisunzwe amategeko y’Uburundi. Yaciye rero asaba abasanzwe barongoye amashirahamwe arangura n’ayadandaza ibitoro kwama bafise igitabu candikwamwo ivyinjiye n’ivyadandajwe hamwe n’ibikoresho vyo gupima urugero rw’ibitoro biri mu bubiko. Umushikiranganji Côme Manirakiza akaba yarangije amenyesha ko ingingo zafashwe, zari zihasanzwe zijanye n’urudandazwa rw’ibitoro zibandanya gukurikizwa. Yongeye kandi gusaba abo vyega kugira ngo izo ngingo zose zishirwe mu ngiro nk’uko bitegerezwa. Abamenyeshamakuru baciye babaza uwo mushikiranganji ko yokwizeza abarundi ku bijanye n’iryo boneka ry’igitoro, akaba yaciye abamenyesha ko igitoro kihari ahubwo kubona bumva ko hari aho gitangwa n’aho kidatangwa bitangaje. Ikindi kandi babajije kijanye n’amahera y’agaciro aho naho nyene akaba yamenyesheje ko amafaranga y’agaciro ahari ata kibazo kihari. Ikindi kandi babajije umushikiranganji bamubajije ko hamwe abo bantu bosanga batabikurikije ibihano bategekakanya kuri bo , umushikiranganji akaba yabishuye ko bazokurikiza amategeko igihugu kigenderako.
Christine Manirambona
na Gloriose Nshimirimana

 

Afrika y’ubuseruko ngo izotera imbere mu gisata c’igitoro mu gihe izoba irangwamwo amahoro n’umutekano

mmpooUMUKURU w’igihugu, Petero NKURUNZIZA amenyesha ko kugira ibihugu bigize ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko (EAC) bitere imbere mu bijanye n’ubushakashatsi bw’ugucukura igitoro n’umwuka bisaba ko ibihugu bigize uwo muryango birangwamwo amahoro n’umutekano n’ukurwanya indyane hagati yavyo narirya bigize umuryango umwe. Indyane hagati y’ibihugu bigize uwo muryango ngo zituma abanyagihugu bo muri ako karere badasubira kwishira ngo bizane nk’uko vyategerezwa. Ivyo yabivuze ku wa 7 Ruheshi 2017 mw’ijambo ryo kwugurura inama  igira 8 y’umuryango wa Afrika y’ubuseruko ihariwe ubushakashatsi bujanye n’ugucukura igitoro  n’umwuka. Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje kandi ko izo ngorane zisubiza inyuma iterambere ry’ibihugu bigize uwo muryango n’abanyagihugu bavyo. Ngo niyo mpamvu amakungu ategerezwa kwubahiriza ubwigenge bw’ibihugu vya Afrika na cane cane ibigize ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko (EAC) nk’uko abigira ku bindi bihugu.  Ivyo bihugu kandi ngo vyategerezwa guhanahana ivyiyumviro n’ubuhinga ku bijanye n’ubushakashatsi ku gitoro n’umwuka. Amahinguriro ku bijanye n’igitoro n’umwuka nayo ngo yogira ingaruka nziza kw’iterambere ry’ibihugu vyo muri uwo muryango. Naho biri uko ngo vyokorwa vyubahirije amazi n’ibidukikije muri rusangi kuko bishobora kugira ingaruka mbi ku bantu, ku bidukikije nyene no ku gisenge c’isi. Ikindi ngo naho igihugu cose mu bigize uwo muryango ciyemeje ukwaco kwinjira muri uwo muryango hariho ivyo ibihugu biwugize bitegerezwa kwumvikana bigakorera hamwe mu ntumbero yo kurwanya intambamyi zose zotuma hataba iterambere. Prezida NKURUNZIZA yarifurije kuroranirwa  intumwa zaje ziserukira ibihugu vya Uganda, Kenya na Tanzaniya muri iryo koraniro rigira 8 ry’ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika y’ubuseruko (EAC) riraba ibijanye n’igitoro hamwe n’umwuka riba uko imyaka ibiri irangiye. Ngo kubona bahisemwo ko iryo koraniro ribera mu Burundi ni ikimenyamenya c’uko bipfuza ko ishirahamwe ryabo ritera imbere hamwe na Afrika yose. Kuva rero iryo koraniro ritangura kuba mu mwaka w’2003 gushika uwu mwaka ngo haramaze kuba intambwe itari nto muri ico gisata. Ngo iryo shirahamwe kugira riteze imbere ico gisata ritegerezwa guteza imbere nk’igisata c’amabarabara ya kaburimbo n’ay’indarayi hamwe n’izindi nyubakwa zotuma bidandazwa mu bindi bihugu canke bibihanahana hagati yavyo. Ivyo kandi ngo bisaba ko ivyo bihugu bishira uburyo mu kwigisha incabwenge ku bijanye n’ubuhinga bwo muri ico gisata. Bisubiye ngo ivyo bihugu bitegerezwa gushira inguvu hamwe mu ntumbero yo  gucukura ico gitoro n’uwo  mwuka . Imbere y’uko atangura ijambo ryo kwugurura iyo nama, yabanje kuremesha umuryango wa EAC n’igihugu ca Kenya ku rupfu rw’umupfasoni Eunice Kilonzo yahora ajejwe ibijanye n’igitoro mu gihugu ca Kenya yitavye Imana. Umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu n’ubutare nawe , Côme Manirakiza yamenyesheje ko ari akaryo keza ku bitavye iyo nama ko kugendera ibibanza vy’iratiro vy’Uburundi na cane cane ikiyaga Tanganyika. Iryo koraniro rero ngo riha akaryo ibihugu bigize umuryango wa afrika y’ubuseruko guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n’igisata c’igitoro n’umwuka, uburusho burimwo hamwe n’ivyigwa bimaze gutera imbere muri ico gisata vy’aha n’ibindi. Yamenyesheje ko inama ya mbere yabaye muri Ntwarante 2003 i Naïrobi mu gihugu ca Kenya,  iyigira kabiri muri ntwarante 2005 i Entebbe mu gihugu c’Ubuganda , iya gatatu nayo i Arusha mu gihugu ca  Tanzaniya muri ntwarante 2007. Mu mwaka w’2009 yabereye i Mombasa mu gihugu ca Kenya, iyo muri Ruhuhuma umwaka w’2011 i Kampala mu gihugu ca Uganda ,  iyo  muri Ruhuhuma 2013 i Arusha mu gihugu ca Tanzaniya. Iyaheruka nayo ngo yabereye i Kigali mu gihugu c’Urwanda muri Ntwarante 2015, bukaba rero bubaye ubwa mbere ibereye mu Burundi. Niko kumenyesha ko mu Burundi , ubushakashatsi ku vyerekeye igitoro bwatanguye mu kiyaya ca Rusizi no mu kiyaga Tanganyika, aho bwakozwe ku buringanire bw’ibirometero kwadarato 1.477,5  hamwe no ku buringanire bw’ibirometero kwadrato 793,1 ku butaka bw’ikiyaya ca Risizi.Muri Kenya naho ngo ubushakashatsi bwasanze kiri hagati y’imiriyoni amajana  7 n’imiriyoni 50 y’ubugunguru bw’igitoro,  mu gihugu c’Ubuganda  kiri mu bibanza 6 ku miriyaridi 5 y’ubugunguru bw’igitoro. Urwanda narwo ngo rufise umwuka bita « méthane » ku metero kube imiriyaridi 55. Sudani y’ubumanuko nayo ikaba icukura ubugunguru bungana ibihumbi amajana 5 ku mwaka. Abandi bashikirije ijambo imbere yuko Prezida NKURUNZIZA yugurura iyo nama ni icegera ca kabiri c’umushikiranganji wa mbere wa Ugunda Ali Kirunda Kivejinju hamwe n’umunyamabanga nshingwabikorwa w’ishirahamwe EAC, Libérat Mfumukeko yashikirije ijambo ry’ikaze. Mu gusozera iyo nama, umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu n’ubutare, Côme Manirakiza yamenyesheje ko iyo nama ari akaryo ko gukorera hamwe mu gisata c’igitoro n’umwuka.  Aho akaba ari mu bijanye n’ubushakashatsi, gucukura igitoro hamwe no kubihanahana hagati y’ivyo bihugu. Naho biri uko ngo intambwe iracari ndende kugira ico gisata gitere imbere, giteze imbere ivyo bihugu n’abanyagihugu bavyo. Yamenyesheje ko iyindi ntambamyi ikiriho ari ukugira ivyo bihugu biringanize kumwe amategeko agenga ico gisata mu ntumbero yo gukura inzitizi zose zibonekeza.

Epitace Nduwayo

 

 

Uburundi n’Ubuganda bisangiye akaranga ko kuba intatangwa mu kwifatanya n’amakungu mu kugarukana umutekano aho bikenewe

vbuuuoIbihugu vy’Uburundi n’Ubuganda ngo bisangiye akaranga ko kuba intatangwa mu kwifatanya n’amakungu mu bikorwa vyo kugarukana umutekano mu bihugu aho wahunganye. Ivyo bikaba ari bimwe mu vyavugiwe mu mubonano Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yahaye icegera ca kabiri c’umushikiranganji wa mbere w’igihugu c’Ubuganda akaba  n’umushikiranganji ajejwe iyinjira ry’igihugu c’Ubuganda mw’ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko (EAC ), Kirunda Kivejinja akaba ari  nawe arongoye inama y’abashikiranganji bagize umuryango wa EAC. Hari kw’igenekerezo rya 7 Ruheshi 2017. Nk’uko umuvigizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yabimenyesheje, ngo Kirunda Kivejinja yari yaje yitavye inama mpuzamakungu ihariwe igitoro mu karere ka Afrika y’ubuseruko (EAC), haruhande y’iyo nama akaba yasavye  ko Umukuru w’igihugu c’Uburundi yomwakira. Ivyo baganiriye rero ngo bikaba vyari ibijanye n’umuryango basangiye n’ibindi bihugu bitanu vya Afrika y’ubuseruko. Murivyo ngo bakaba bavuze ko bategerezwa gufashanya nk’abasangiye umuryango. Aho naho ngo uwo mushikiranganji ajejwe iyinjira ry’igihugu c’Ubuganda mu muryango wa EAC, akaba yavuze ko uravye  abanyagihugu bari muri ako karere ukongera ukaraba n’ubutunzi buhari, bagiye hamwe bagakoresha neza ivyo bafise muri uwo muryango ngo boba bameze nk’urugo rufise umugeni kandi ngo abasaba umugeni baza ari benshi ariko bakamuha abakoze ibikorwa vy’umusavyi. Uwo mugeni rero ngo ni ico gitoro, ubutare, amazi hamwe n’inguvu z’abanyagihugu. Ariko rero igihambaye ngo ni ukuba nk’abagize umuryango umwe ugizwe n’abantu bamwe basangiye ugupfa n’ugukira, bagafatana mu nda bakongera bagashira inguvu hamwe. Iruhande y’ivyo bibazo bijanye n’umuryango wa EAC, ngo baraganiriye kandi n’ibijanye n’ukubungabunga amahoro n’umutekano hirya no hino kw’isi,  narirya ibihugu vy’Uburundi n’Ubuganda vyompi bifise ingabo zagiye gufasha kugarukana amahoro  muri Somaliya no mu bindi bihugu. Prezida NKURUNZIZA yiyemeje kuzobandanya ashigikira urwaruka ruhurikiye mw’ishirahamwe Afrika Mashariki Fest Uwo munsi nyene, imbere y’umubonano yahaye Kindo Kivejinja, Prezida NKURUNZIZA yari yakiriye mu biro iwe abahurikiye mw’’ishirahamwe  Afrika Mashariki Fest  risanzwe ritunganya amahuriro yo kwinonora imitsi mw’ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko. Nk’uko uwurongoye iryo shirahamwe mu Burundi Fabrice Niragira yabimenyesheje, ngo muri uwo mubonano Prezida NKURUNZIZA yaronse akaryo ko kubashimira ku gikorwa cakozwe igenekerezo rya 27 Ruheshi 2017,  co gutunganya mu gisagara ca Bujumbura ihiganwa ry’amahoro bise « Bujumbura Peace Run ». Yongera arabatera intege ababwira ko mu bikorwa bindi bariko barategura azobashigikira kugira bibandanye bigenda neza. Ngo baranavuganye ko no mu mwaka uza igikorwa nk’ico kizotegurwa kandi kizoba igenekerezo,rya 26 Rusama 2018. Prezida NKURUNZIZA yarabamenyesheje kandi ashima ico gikorwa abana b’Uburundi biyumviriye co gufasha nk’urwaruka rwo mu muryango wa EAC, bagiye hamwe kugira basigurire abandi akamaro kari mw’iyinjira ry’Uburundi muri Afrika y’ubuseruko. Abo bari muri iryo shirahamwe bakaba nabo baciye bashimira Umukuru w’igihugu bongera baranashimira ababashigikiye bose muri ico gikorwa bari batunganije.

Evelyne Niyonzima

 

Ngo birakenewe ko amashirahamwe ya Reta yotungaywa ukundi kugira ashobore gutera imbere

DSCO1623Umukomiseri arongoye ishirahamwe rijejwe gukurikirana ingene amashirahamwe ya Reta akora SCEP, Pacifique Munyeshongore, amenyesha ko ubutunzi bw’amashirahamwe ya Reta amwe amwe butifashe neza,bitumwe n’uko menshi muri yo yatanguye gukora mu myaka y’1980  ku buryo usanga afise ibikoresho bishaje, Reta nayo ikaba itagitanga uburyo muri ayo mashirahamwe. Ivyo akaba yabivuze ku wa 5  Ruheshi 2017, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Yabandanije amenyesha ko muri ibi bihe, ibihugu vyose vyo kw’isi bigendera ku ntumbero y’ihiganwa, ata nyamwigendako ariho kandi mu bwigenge, arico gituma amashirahamwe ya Reta atagishobora guhiganwa n’ayandi mashirahamwe y’abikorera ivyabo yo mu gihugu. Amenyesha kandi ko iyindi mpamvu ari uko ata mategeko ahari akingira ayo mashirahamwe ya Reta mu vyerekeye ihiganwa.  Ngo ivyo bituma ubutunzi bw’amashirahamwe  ya Reta bugenda bugabanuka. Ngo ikindi gituma ubutunzi bw’amashirahamwe ya Reta butembagara ni uko usanga rimwe na rimwe budatunganijwe neza kandi ugasanga n’uburyo bubonetse  aribwo buciye buja guhemba abakozi kenshi na kenshi usanga ari ingwizamurongo. Ngo mu mashirahamwe ya Reta haraba ihiganwa ry’amasoko kugira bishoboke kugenzura ukungene amasoko atangwa ariko iryo higanwa riratuma hagera igihe ibikoresho bibura kubera usanga bateba gutunganya igikorwa c’abahiganirwa ayo masoko. Munyeshongore yatanze akarorero k’ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru ONATEL rifise ingorane y’ukubaho. Ibikoresho vy’iryo shirahamwe ngo ni ivyakera kandi ntirishobora gutera imbere kubera hari ayandi mashirahamwe menshi yo gutumatumanako afise ubuhinga buhanitse muvy’ubuhinga ngurukanabumenyi. Munyeshongore yamesheje kandi ko bikenewe ko haba ivyigwa vyo kwerekana neza ukungene  amashirahamwe ya Reta yosubira gutunganywa gushasha. Ngo kugira ishirahamwe rya Reta ritere imbere birashoboka ko ryohabwa abigenga bakarikoreramwo mu gihe kinaka, birashoboka kandi ko ryokwugururira imiryango abigenga bakazana imitahe canke bakarishira mu minwe y’abikorerera ivyabo burundu. Ngo urwego rw’abashikiranganji rwari rujejwe gukurikirana ibibazo vy’ubutunzi mu mashirahamwe ya Reta rugiye gukorana mu minsi ya vuba kugira rutange intumbero y’ivyokorwa kugira ayo mashirahamwe ya Reta ageze ahatemba ashobore kunagurwa.

Aline Kanyana

 

 

Mu makomine ya Ngozi na Mwumba : Prezida NKURUNZIZA yarifadikanije n’abanyagihugu mu bikorwa rusangi, aratanga n’imfashanyo kuri ba ntahonikora

DSC 0163Mu rugendo Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yagize kuva kw’igenekerezo rya 2 gushika ku rya 5 Ruheshi 2017 mu buraruko bw’igihugu rwamushikanye mu ntara  za Kayanza na Ngozi, ku wa 3 Ruheshi, bukeye bw’aho yari yagirishije inama abaserukiye abandi mu nzego z’igisirikare, igiporisi n’igendereza  hamwe n’abo mu bushikiranganji butandukanye bwegwa n’ibijanye n’umutekano muri komine Muhanga, intara ya Kayanza, yarifadikanije n’abanyagihugu bo mu makomine ya Ngozi na Mwumba, intara ya ngozi  mu bikorwa rusangi yongera aratanga imfashanyo ku miryango ya ba ntahonikora bo muri ayo ma komine. Mu bikorwa vy’uwo munsi, Prezida NKURUNZIZA yabanje kuja kwifadikanya n’abanyagihugu bo muri zone Mivo, komine Ngozi mu bikorwa vy’iterambere rusangi vyo kwubaka isoko ya kijambere ya zone Mivo, ikaba yubatswe ku ntererano y’abanyagihugu. Iyo soko ngo ikazoba ifise ibibanza 123 vy’inzu hamwe n’ikibanda nk’uko musitanteri w’iyo komine Radjabu Songambere yabimenyesheje. Inyuma y’ivyo bikorwa rusangi yaciye atanga imfashanyo ku miryango 300 ya bantahonikorra bo muri iyo zone nyene umuryango umwe umwe ukaba waronswa ibiro 10 vy’umuceri. Prezida NKURUNZIZA yaciye abandaniriza ibikorwa muri zone Buye, komine Mwumba ahari ishure shingiro rya Hayiro bakaba bariko barangura ibikorwa rusangi vyo kwagura iryo shure, mu ntumbero yo  kuryongerako amasomero 3 n’ibiro vy’abarongozi b’ishure. Ikindi naco twobamenyesha ni uko Umukuru w’igihugu yaciye atanga imfashanyo ku miryango 800 ya ba ntahonikora bo muri komine Mwumba, umuryango umwe wose ukaba waronkejwe ibiro 10 vy’umuceri n’ibiharage.

Evelyne Niyonzima

 

 
Ouvrir