Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abantu basabwa kudakoresha abakozi bari munsi y’imyaka 18

7Abantu bose basabwa kudakoresha abana bari munsi y’imyaka 18 mu ntumbero yo kudahonyanga agateka kabo. Ivyo vyamenyeshejwe na David Ninganza arongoye ishirahamwe ryitaho ineza y’abana  « SOJEPAE » mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 16 Ntwarante 2020.David Ninganza yamenyesheje  ko kw’igenekerezo rya 16 Ntwarante uko umwaka utashe hama hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k’abana.

Yaravuze ko mw’ishirahamwe SOJEPAE bagomba kurwanya abantu usanga bakoresha nk’abakozi bo mu nzu batarakwiza imyaka, n’ukuvuga bari munsi y’imyaka 18. Ngo usanga bakora ibikorwa biruhije bidahuye n’imyaka yabo bigatuma bagira amagara mabi. Igituma abana babakoresha ibikorwa biremereye n’uko ata mategeko agenga abakozi bo munzu ahari agasaba ko yojaho kugira nabo bakingirwe .Ikindi David Ninganza yavuze n’uko abo bakozi atari abo mu nzu gusa,  ngo usanga babakoresha no mu bindi bisata bitandukanye nk’ubworozi canke uburimyi. Yarashimiye abantu bakora mu bisata vy’ikawa n’ipampa aho usanga ata bana bakoresha bari munsi y’imyaka 18.Yaravuze kandi ko hari aho usanga abo bana baja kurondera akazi barahinduye karangamuntu, bakandika imyaka myishi kugira babakire. Yarongeye avuga ko abo bana usanga babakoresha ibikorwa batabishoboye ugasanga babirukanye batanabahemvye. Ngo abana benshi iyo babimye amahera baca bitura iryo shirahamwe SOJEPAE, rikababakira kugira ribabaze iyo bavuka, mu ntumbero yo kurondera abavyeyi babo. Yaramenyesheje ko agateka k’abana gahonyangwa no mu kubadandaza bakabatwara mu bindi bihugu. Ngo ikibabaje n’uko ababadandaza aribo baronka amahera menshi nabo bagaca baronka make. Abakora urwo rudandazwa ngo igituma bahembwa menshi n’uko babanza kubaronderera ibipapuro, kubigisha indimi  z’iyo hamwe no kubaronderera aho bashikira. David Ninganza yarongeye avuga ko ikibabaje kandi usanga babakoresha ibikorwa vy’inguvu kandi bagakorera nk’ingo zishika 4, mbere ngo hari n’abo bakoresha akazi k’ubushurashuzi hamwe no kubakuramwo ibihimba bimwe bimwe bigize umubiri nk’akarorero amafyigo. David Ninganza yarasavye abavyeyi bose barungika abana guca amahera batarashikana imyaka ikwiye ko bobiheba kuko baba babahohoteye cane aho kubakingira. Yarasavye kandi Reta kwama ihagarariye na ntaryo amategeko akingira agateka k’abana bibaye ngombwa agasubirwamwo kugirango ivyaba bitarimwo vyinjizwemwo.

Thérèse Niyonkuru

 

Igiporisi c’Uburundi kigiye kuronswa ubuhinga n’ubushobozi kugira gishobore guhagararira umutekano

6ga no gutabara mu gihe c’ibiza c’ibiza  n’isibe. Umuvugizi w’ubwobushikiranganji, Pierre Nkurikiye mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 15 Ndamukiza 2020, yamenyesheje ko  mu mugambi w’iterambere ry’igihugu bihaye intumbero nkuru nkuru 2 ku bijanye n’igisata c’umutekano, gukinga no gutabara mu gihe c’isibe. Intumbero ya mbere ngo ijanye n’ugucungera umutekano hagati mu gihugu no gufashanya n’izindi nzego zibijejwe mu gukingira umutekano ku mbibe z’igihugu, uguharanira ubwigenge bw’igihugu hamwe n’ukwikukira kw’igihugu. Umugambi ugira 2,  ngo ujanye n’ugukinga n’uguhangana n’ibiza bikunda gushikira igihugu. Muri izo ntumbero zibiri ngo hariho ibikorwa bitatu bitegekanijwe. Igikorwa ca mbere ngo kijanye  n’ugutunganya igiporisi c’Uburundi kikaba ica none haba mu buhinga, mu bumenyi no mu bikoresho kugira gishobore gukora ku rwego rw’igihugu canke mbere no ku rwego mpuzamakungu,  hagashobora  gutorwa umuti ku ngorane zibangamiye umutekano w’abanyagihugu n’ingorane ziterwa n’ibiza canke ibintu vyose biza bishira mu ngorane abanyagihugu.  Igikorwa ca kabiri ngo kijanye n’ukurwanya bivuye inyuma irwirirana ry’ibirwanisho bitunzwe n’abanyagihugu batabifiye uburenganzira no  kurwanya ubukozi bw’ikibibi ubwaribwo bwose n’ibikorwa vy’iterabwoba. Igikogwa ugira gatatu ngo ni uwo guhangana n’ibiza n’ukwongereza ubushobozi ku rwego rw’igihugu. Reta y’Uburundi yaratunganije umugambi w’igihugu w’iterambere wo kuva mu mwaka w’2018 gushika mu mwaka w’2027. Uwo mugambi ukaba uraba ibisata vyose bigize ubuzima bw’igihugu harimwo ubushikiranganji bujejwe umutekano, gukinga no gutabara mu gihe c’ibiza c’ibiza  n’isibe. Umuvugizi w’ubwobushikiranganji, Pierre Nkurikiye mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 15 Ndamukiza 2020, yamenyesheje ko  mu mugambi w’iterambere ry’igihugu bihaye intumbero nkuru nkuru 2 ku bijanye n’igisata c’umutekano, gukinga no gutabara mu gihe c’isibe. Intumbero ya mbere ngo ijanye n’ugucungera umutekano hagati mu gihugu no gufashanya n’izindi nzego zibijejwe mu gukingira umutekano ku mbibe z’igihugu, uguharanira ubwigenge bw’igihugu hamwe n’ukwikukira kw’igihugu. Umugambi ugira 2,  ngo ujanye n’ugukinga n’uguhangana n’ibiza bikunda gushikira igihugu. Muri izo ntumbero zibiri ngo hariho ibikorwa bitatu bitegekanijwe. Igikorwa ca mbere ngo kijanye  n’ugutunganya igiporisi c’Uburundi kikaba ica none haba mu buhinga, mu bumenyi no mu bikoresho kugira gishobore gukora ku rwego rw’igihugu canke mbere no ku rwego mpuzamakungu,  hagashobora  gutorwa umuti ku ngorane zibangamiye umutekano w’abanyagihugu n’ingorane ziterwa n’ibiza canke ibintu vyose biza bishira mu ngorane abanyagihugu.  Igikorwa ca kabiri ngo kijanye n’ukurwanya bivuye inyuma irwirirana ry’ibirwanisho bitunzwe n’abanyagihugu batabifiye uburenganzira no  kurwanya ubukozi bw’ikibibi ubwaribwo bwose n’ibikorwa vy’iterabwoba. Igikogwa ugira gatatu ngo ni uwo guhangana n’ibiza n’ukwongereza ubushobozi ku rwego rw’igihugu. Nkurikiye yamenyesheje kandi  ko  iringanizwa ry’ibikorwa bishirwa mu nteguro y’umwaka kugira baje barabona ku mwaka ku mwaka ingene ibikorwa bigenda biciye mu gutegekanya ibiharuro ngenderwako kandi bitanga intumbero. Iyo migambi yose iri mu ndinganizo ikorwa ku mwaka ku mwaka barayikorerako bagaheza bakayisuzuma ko iriko irashirwa mu ngiro.  Nkuririkiye yamenyesheje ko   bikenewe ko uburyo bw’amafaranga bwokwiyongera kugira imigambi ije mu ngiro neza. Yabandanije amenyesha ko bikenewe  ko inyamiramabi zoguma zongererezwa ubuhinga n’ubumenyi kugira zishobore kurangura imigambi neza kuko n’abahungabanya umutekano baguma barondera ubundi buhinga kugira bashore guca mu ryahumye inyamiramabi.  Ngo birakenewe  kandi ko haba inyigisho ku banyagihugu kugira batahure umugambi w’igiporisi cegereye abanyagihugu kuko kugira umutekano utsimbatare n’uko bose baba bawugizemwo uruhara. Kugira integuro y’imigambi yo gukinga mu gihe c’ibiza n’isibe haba ku rwego rw’igihugu, rw’intara gushika ku rwego rw’abakomine, ngo hariho amahangiro amwe amwe akeneye akarusho kugira imigenderanire yose igende neza. 
Aline Kanyana

 

CNIDH:Agateka ka zina muntu karateye intambwe mu mwaka w’2019 mu Burundi

5Agateka ka zina muntu kari kifashe neza mbere kakaba karateye n’intambwe mu mwaka w’2019 kiretse ko hibonekeje ukutihanganiranira hagati y’abari mu migambwe mu mihingo  imwe imwe y’igihugu. Ngo haribonekeje kandi abantu bagipfungwa vy’agateganyo bisabwe n’abarongoye intwaro canke bagapfungwa igihe kirenze igitegekanijwe n’amategeko. Ivyo vyashikirijwe n’uwurongoye umugwi w’igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH Sixte Vigny Nimuraba ku wa 15 Ndamukiza 2020 mu gihe yariko arashikiriza icegeranyo c’ivyaranguwe n’uwo mugwi mu Nama Nshingamateka.Yarongeye amenyesha ko mu bijanye n’umutekano hibonekeje imigwi y’abawuhungabanya mu ntara za Bubanza na Cibotoke ; iyo migwi ikaba yari ivuye muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo (RDC) n’Urwanda. Yavuze ko bakoreye ku madosiye 290 yerekeye ihonyangwa ry’agateka ka zina muntu uwo mugwi washikirijwe hamwe n’ayandi madosiye atatu wonyene wamenye. Muri ayo madosiye 173 yari yerekeye uburenganzira bafise mu bwigenge bwabo no mu vya poritike. Amadosiye 28 yari yerekeye uburenganzira bwabo mu bijanye n’ubutunzi, imibano, akaranga n’imico kama. Amadosiye yandi 53 yari yerekeye ukurondera gufashwa mu kuburana, gufashwa mu kubaho kwabo bifatiye ku bukene, guhabwa impanuro, kubahubura no kubavugira.

Ayandi madosiye 24 nayo yari yerekeye ubwigenge bw’abantu n’ibijanye n’ibintu bifatiye ku vyaha ariko uwo mugwi ufitiye uburenganzira bwo gukurikirana. Yarongeye amenyesha ko muri ayo madosiye 290 n’ayo atatu bakurikiranye uwo mugwi wasanze ufise uburenganzira bwo gukurikirana amadosiye 204 ni ukuvuga ibice 70,1 kw’ijana. Wasanze kandi udafise uburenganzira bwo gukurikirana amadosiye ashika 86 bakurikije ingingo ya 44 y’ibwirizwa rishinga uwo mugwi. Muri ayo madosiye kandi ayashika 188 yararangiye kwigwa nayo 103 akaba akiriko arakurikiranwa. Yarongeye amenyesha ko muvyo uwo mugwi  kandi waranguye  harimwo kugendera ubusho n’amabohero bakwongera bagatanga n’impanuro ku batagetsi mu ntumbero yo gufata neza abanyororo n’abo bose baba bapfunzwe vy’agateganyo. Uwo mugwi waragendeye ubusho 79. Muri ico gikorwa uwo mugwi ukaba warashoboye wumvirije abantu  2.413 bagizwe n’abagabo 2055 n’abakenyezi 237 harimwo 4 bafise abana bonka, urwaruka n’imiyabaga 116 n’abigeme 5. Kubera gutabariza abanyororo, abashika 154 bararekuwe. Uwo mugwi rero urashimishwa no kubona ibitigiri vy’abapfungwa vy’agateganyo vyateye bigabanuka muri uwo mwaka w’2019. Aho ni mu gihe ku banyororo 2.413 bari bapfunzwe abashika 87 bari bararengeje ikiringo co gupfungwa vy’agateganyo. Ku vyerekeye kugendera amabohero, umugwi CNIDH ngo  wagendeye ayashika 13 wongera uriga dosiye y’umwe umwe. Uwo mugwi wasanze ibitigiri vy’abanyororo ari umurengera. Uwo mugwi kandi urarajwe ishinga n’abanyororo barenza igihe co gupfungwa vy’agateganyo kuko ku banyororo 11.464 abashika 5.224 bari bapfunzwe ivyo agateganyo. Ku bijanye no gukinga ihohoterwa rya kiremwa muntu no gufatwa nabi nk’uko bitegekanijwe n’amasezerano mpuzamakungu, uwo mugwi wasanze hari abahohotewe n’abaporisi. Aho akavuga ababikorewe mu ntara ya Bubanza no muri parike ya Bubanza. Uwo mugwi warakurikiranye kandi abandi bantu bahohotewe na parike y’iyungururizo ya Ntahangwa. Uwo mugwi kandi warakoreye ku bijanye no gukubagura canke gufata ku nguvu abakenyezi. Wasanze hari abanyeshure 11 bafashwe ku nguvu kuri Lycée ya komine Murungurira muri komine Ntega, intara ya Kirundo mu mwaka w’ishure w’2018 ushira uw’2019. Umugwi CNIDH kandi warashikije abaserukira ubutungane abantu bahohotewe n’abapfunzwe ataco bagira wamaze gutohozako. Uwo mugwi wararonse abantu 13 bantahonikora basaba kwunganirwa mu bijanye n’ubutungane mu mwaka w’2019. Umukuru w’umugwi CNIDH, Sixte Vigny Nimuraba yarongeye amenyesha ko bashikirije Reta ibintu vyose bijanye no guhungabanya agateka ka zina muntu. Aho bakaba basavye ko agateka ka zina muntu kokingirwa hamwe n’ingingo zofatwa kugira gakingirwe. Uwo mugwi ukaba warashikirije Reta abajejwe intwaro, ubutungane n’abaporisi bagirizwa ivyo vyaha. Mu gisata c’ubutungane naho ku wa 23 Nzero 2019 hararekuwe abanyororo bashika 3000. Harongeye haravyurwa urubanza rwerekeye igandagurwa rya prezida Melchior Ndadaye. Ku bijanye n’ibimenyeshamakuru uwo mugwi umenyesha ko hari abamenyeshamakuru bo mu kinyamakuru Iwacu bapfunzwe. Ku bijanye n’uburenganzira bwo gutunga ibintu witirirwa, uwo mugwi umenyesha ko hibonekeje imiryango 4 yambuwe ivyayo n’abajejwe intwaro kandi bataronse inshumbusho. Umugwi CNIDH usaba Reta kwubahiriza amasezerano mpuzamakungu mu bijanye no gutanga ivyegeranyo. Usaba ubutungane kwubahiriza ibijanye no gutohoza ivyaha. Abarongoye imigambwe n’inani z’imigambwe basabwa kwubahiriza amambwirizwa n’amategeko agenga amatora. 
Epitace Nduwayo na 

Janvier Niyonkuru (Uwimenyereza) 

 

Abakenyezi birimizi barahamagarirwa kwijukira kuja mu mashirahamwe

1Abakenyezi bahurikiye mu mashirahamwe atandukanye y’uburimyi barakenguruka intambwe bagezeko mu kwiteza imbere, kurima kijambere, hamwe no gufungura neza kubera inyigisho baronkerayo ari naco gituma bahamagarira abagisigaye inyuma guhamvya abandi. Ako kamo katewe n’abarongoye amashirahamwe atandukanye y’abakenyezi  bavuganye n’ikinyamakuru UBUMWE ku magenekerezo ya 8 na 9 Ndamukiza 2020.Ni muvyisomere.

Dorothée Banyankirubusa : Asanzwe arongoye ishirahamwe TERIMBERE ry’abarimyi b’umuceri bakorera muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura.  Iryo shirahamwe  ry’abakenyezi ryatanguye kuva mu mwaka w’1991 rikaba riri mu ya mbere yatanguye hano mu Burundi ayandi mashirahamwe yagiye aravuka akaba yarahuye ubwenge kuri iryo shirahamwe. Iryo shirahamwe twaritanguye rifise intumbero yo kurwanya ubukene, abakenyezi twari kumwe twashaka kwitunganiriza uburaro bwiza kuko tutagira aho tuba heza twaba mu nzu z’ubwatsi. Abakenyezi rero twarashoboye kwubaka inzu zitari nke ku banyeshirahamwe tubanje kubumba amatafari duca turonka ababunganira abo rero baragize intambwe ya mbere, nakare ngo ibigiye inama bigira Imana.  Mw’ishirahamwe turongera tukarimira hamwe umuceri ari vyo bidufasha mu kwiteza imbere  kuko iyo twejeje turashobora kwikenura mu vyo dukenera mu buzima bwa minsi yose, turanafasha n’abatamakazi bari mu bo twatanguranye mw’ishirahamwe ubu bageze mu zabukuru, duca tubaronsa ivyankenerwa, gushika no kuvyambarwa, ayandi mafaranga tukayajana kuyabikisha muri banki kugira azodufashe kurima hageze. Ibibazo  vyinshi vyatewe n’ibihe Uburundi bwagiye buracamwo vyasubije inyuma ishirahamwe, ihindagurika ry’ibihe n’uko aho turima hagenda haragabanuka bivanye n’uko bagiye bahubaka. Izindi ntambamyi naho tugerageza kuzitorera inyishu n’uko abakenyezi baruka ubu batagifise umwete cane wo kurima tugaca tubasaba gutanga amahera y’umukozi ashobora kuduza ikivi.

2Anarissa Ndamuhawenimana: Asanzwe aserukira ishirahamwe BAVYEYI TURERERE UBURUNDI ryo mu ntara ya Bubanza, rikaba rifise irerero ry’impfuvyi. Mw’ishirahamwe kugira dushobore kubafungurira abakenyezi turi  kumwe  turarima ibiterwa bisanzwe biba mu ntara kama y’Imbo dusanzwe duherereyemwo. Ivyo navyo bikaba ari ibigori, umuceri, imyumbati, ibijumbu, ibiharage hamwe n’imboga. Twebwe abakenyezi duhurikiye muri iryo shirahamwe turateye imbere cane kuko turaharonkera inyigisho zo kurima kijambere, kumenya amategeko agenga igihugu n’ayakingira umukenyezi, tukamenya kandi imigambi igezweho y’uburimyi n’ibindi kugira umukenyezi nawe ntasigare inyuma mw’iterambere, kanatsinda ntirishoboka umukenyezi adateye imbere. Izo nyigisho turonkera mw’ishirahamwe ntizigarukira ngaho gusa, ubwo bumenyi turaheza tukabushikana mu miryango iwacu bigatuma turima kandi tukwongera tukworora kijambere kuko uburimyi bwama bujana n’ubworozi. Mw’itongo ry’umukenyezi ari mw’ishirahamwe usanga rikayangana, ukabona vy’ukuri ko hari umukenyezi aciye ubwenge.  Naho twateye imbere mukuja hamwe, ingorane zozo ntituzibura bivanye na cane cane n’ihindagurika ry’ibihe, iyo ikirere kigenze nabi umwimbu twari twiteze ntuheza ngo uboneke. Iyo rero umwimbu utabonetse, birahungabanya cane umurimyi kuko aba yakoresheje inguvu nyinshi na cane cane umukenyezi aba ariho aziga agahuzu kiwe n’ak’abana iyo ari umunywanyi.  Ikindi gihora kitugora mw’ishirahamwe ni igihe ifumbire tutayironse ku gihe bivuye ku gusamara canke igashika itevye navyo biratuma umwimbu utagenda neza kuko aca «umugani ngo uwugutanze kurima aba agutanze gusoroma». Abakenyezi batari mw’ishirahamwe nobatumirira kwinjira mu mashirahamwe asanzwe ari aho batumbereye kuko «nyamwigendako ntarimira impeshi» kandi «akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze». Hejuru yo kwiteza imbere bazoronkerayo inyigisho zibamenyesha ko hari ivyo barekuriwe mu rugo, ntibagume barenganywa umengo bobo bategerezwa gutega amashi abagabo kandi nabo bashoboye.

3Genéviève Ntirampeba : Ari mwishirahamwe ry’abagendana umugera wa Sida mu Ntara ya Rutana, twatanguye ishirahamwe dufise intumbero yo guhimiriza abakenyezi bagendana umugera wa Sida uko bitwara,ko batorera amaboko bakaguma ku kivi hamwe n’abandi bakenyezi. Abakenyezi bagendana umugera wa Sida bari mw’ishirahamwe bararima ibiterwa mbumbarugo turabahimiriza kurima imboga nyinshi, hamwe n’itomati kugira bashobore gufungura neza, bagire amagara meza. Abo bakenyezi kandi twarabatahuje ko imbere yuko bashora umwimbu bobanza bakavyihereza nabo hamwe n’abana babo kugira bagire amagara meza, hanyuma bagashora umusesekara. Abakenyezi bari mw’ishirahamwe bameze neza ntiwomenya ko bagendana umugera wa Sida, bari ku kivi mw’iterambere nk’abandi Abarundi bose, bakorera hamwe, hariho n’abashoboye kuronka agatahe gato bakadandaza bikabafasha kwiteza imbere.Tugiye hamwe, n’uwukeneye kugura utwo agura aca ashorera uwo bari kumwe mw’ishirahamwe bakabona kunganiranira. Bivanye n’intambwe tugezeko mw’iterambere  turiko turagera kw’ihangiro kuko abo bakenyezi bagarukanye umwizero ko nabo bafise ubuzima, ivyo batari bazi igihe baza mw’ishirahamwe. Ikindi dushimikirako cane hejuru yo kwiteza imbere n’ugutanga kwitwara neza inyigisho ku banywanyi zo kureka kwanduza  umugera wa Sida abandi,bakitwaraneza bakaremenshanya bakaguma ku kivi.

Anitha Bizimana

 

«Uburundi buriko bwandika amateka mashasha»

rauAbarundi ngo baramaze kubona icabaryanishije, muri kino gihe ngo Uburundi buriko bwandikisha amateka mashasha, aho Umukuru w’igihugu yatowe n’abanyagihugu agiye kurangiza ibiringo yandikiwe n’amategeko. Eka ngo ni n’ubwa mbere amatora abaye hari umwuka mwiza wa poritike. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umukuru w’Inama Nkenguzamateka, Révérien Ndikuriyo, ku muhingamo co ku wa 13 Ndamukiza 2020, mu nyubakwa za “Lycée Scheppers”, iri muri komine Mukaza, mu gisagara ca Bujumbura, mu nama yo gutsimbataza amahoro n’umutekano n’iterambere ku batowe baserukira abanyagihugu n’abarongoye imirimo itandukanye bo mu gisagara ca Bujumbura.Nk’uko umukuru w’Inama Nkenguzamateka, Révérien Ndikuriyo yabishikirije, ku bagiye guhiganwa mu matora, yamenyesheje ko mu matora haburana babiri, hagatsinda umwe. Inyuma y’amatora, yabasavye kuzoshira aho intahe ishize. Uburundi ngo buriko bwandika amateka mashasha, aho ari imbonekarimwe Umukuru w’igihugu atorwa akamara ibiringo arekuriwe n’amategeko. Ku wa 18 Nyakanga 1961, aho umugambwe UPRONA watsinda, uwari awurongoye ari nawe yaharaniye intahe yo kwikukira, umuganwa Ludoviko Rwagasore yaciye agandagurwa, ku wa 13 Gitugutu 1961. Eka ngo n’uwaharaniye intwaro rusangi, Melchior Ndadaye ntiyaronse akanya ko gushira mu ngiro ivyiyumviro vyiwe vya poritike kubera ko yaciye agandagurwa, ku wa 21 Gitugutu 1993, inyuma y’amezi atatu, umugambwe wiwe Sahwanya FRODEBU uhejeje gutsinda amatora. Vyongeye, ngo ni ubwa mbere amatora abaye mu Burundi hari umwuka mwiza wa poritike. Icipfuzo ngo n’uko ayo mateka mashasha Uburundi buriko burandika yomara imyaka myishi kugira igihugu kibandanye gitera imbere.Ku banyeporitike, yabasavye guhiganisha ivyiyumviro vya poritike, bame na ntaryo bashikiriza ivyiyumviro vyubaka igihugu. Bisubiye, ngo amatora agiye kuba amahoro n’umutekano bitsimbataye mu gihugu cose, aho n’imirwi y’abasuma yatujijwe mu gihugu cose. Vyongeye, ngo amatora agiye kuba impunzi ziriko ziratahuka, aho impunzi zishika 1000 zakirwa n’inzego zibijejwe ku ndwi ku ndwi.

Iciyumviro co kwegeranya amafaranga y’amatora ngo cabaye umugisha ku Burundi
Mu gihe isi ihanzwe n’indwara ya Coronavirus, umukuru w’Inama Nkenguzamateka yaboneyeho akaryo ko gushimira icese uwazanye iciyumviro co kwegeranya amafaranga y’amatora yo mu mwaka w’2020, iyo bitagenda uko, ngo ayo mafaranga ntiyari kuboneka. Amatora ashitse Abarundi bari ku kivi aho bariko biyubakira amashure, amavuriro n’ibibuga vy’inkino, aho ibibuga 9 vyashizweko imisezero ya kijambere. Ivyo ngo ni ivyiza bishigikiye ayo mateka mashasha Uburundi buriko burandika.Ku macakubiri yaranze igihugu muri kahise, umukuru w’Inama Nkenguzamateka yamenyesheje abari bitavye iyo nama ko urwego rw’Inama Nkenguzamateka rwasavye ko abo bazanye amacakubiri mu Burundi boshengezwa. Ibisigarira vy’abantu bishwe mu biza igihugu cagiye kiracamwo, yasavye ko  vyoshirwa mu biyo bitameneka kugira abagendera igihugu bazoze barabibereka gutyo  ivyo bintu ntibizosubire kuba mu gihugu c’Uburundi. Ku bijanye n’ikiza ca Coronavirus, yasavye abari ngaho ko bohimiriza abo bajejwe kurongora kwubahiriza ingingo ziriko zirafatwa n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu kugira bikingire ico kiza. Mu gihe abatowe bariko barasozera ikiringo cabo, yarabashimiye kubona bakoranye neza. Mu gihe igisagara ca Bujumbura gihanzwe n’imyuzurira, yasavye ababijejwe kwirinda gutanga ibibanza vyo kwubaka mu bibanza bitarekuwe n’amategeko. Abantu bemere kwubahiriza amategeko, bicishe bugufi niho iyo myuzurira itazosubira kwibonekeza.

Abarundi basabwe kuvyara abo bashoboye kurera
Ku bijanye n’umurindi w’igwirirana ry’abantu, yasavye abari ngaho guhimiriza abo bajejwe kwibaruka abo bashoboye kurera, niho bazokura bafise amagara meza. Ku buringanire bw’igihugu bw’ibirometero kwadarato 27834, ngo habaye Abarundi imiriyoni 12,  ku kirometero kwadarato hakaba abantu 450, ivyo bitigiri ngo ni binini cane. Aho yagarutse ku mwigisha wo mu ntara ya Kayanza yasambanije abana 19, iyo ngo niyo nzira izananamwo ubwo bwinshi bw’abarundi. Uwo mwarimu yamusabiye igihano c’imyaka 475 ngo kubera ubwo ari ubukoko mu bundi. Eka ngo urwego rw’Inama Nkenguzamateka rugiye gutanguza urugamba yise “gukura imfyisi mu ntama” kugira iyo ngeso y’abarimu bagoba izo baragiye ituzwe. Imbere yaho, mw’ijambo ry’ikaze, umukuru w’igisagara ca Bujumbura, Fréddy Mbonimpa yamenyesheje ko ababaye mu gisagara ca Bujumbura babandanya kwubahiriza ingingo zafashwe n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu kugira bikingire ikiza ca Coronavirus. Mu ntumbero yo gutegura amatora meza, ngo bobandanya gutsimbataza amahoro n’umutekano ndetse bakaba baranayaterereye.                                                                                                 

Déo Misigaro

 

Sentare yubahiriza Ibwirizwa Shingiro yarashikirije aho ihagaze ku madosiye y’imigambwe yayituye atakiriwe n’umurwi CENI

DSC 0536Sentare ijejwe kwubahiriza Ibwirizwa Shingiro yarashikirije ku wa 27 Ntwarante 2020, ivyavuye mw’isuzumwa ry’amadosiye  y’imigambwe yari yayituye inyuma y’aho umurwi ujejwe gutunganya amatora CENI wari wanse kwakira amadosiye y’abazoyiserukira mu matora y’abashingamateka n’abagize inama mpanuzwajambo z’amakomine. Urunani Kira-Burundi rukaba rwemerewe vy’imfatakibanza mu ntara zitanu zonyene ari zo. Bururi, Muramvya, Mwaro, Rutana na Rumonge. Imigambwe Frodebu nyakuri iragi rya Ndadaye, FPN Imboneza hamwe na FNL, amadosiye y’abanwanyi bayo, Sentare ijejwe kwubahiriza Ibwirizwa Shingiro ikaba itayemeje mu ntara zose bari basavye. 

Gloriose Nshimirimana

 
Ouvrir