Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Denise NKURUNZIZA yarasangiye Pasika n’abarwaye bo mu bitaro vy’i Buye

C9or54QXgAARN5 Umupfasoni w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yaragendeye ku wa 17 Ndamukiza 2017 ibitaro vy’i Buye muri komine Mwumba, mu ntumbero yo gusangira n’abarwariye muri ivyo bitaro hamwe n’abibarutse, umunsi mukuru wa Pasika.Akaba yabashiriye imfungurwa zitetse, amafanta n’amata y’ifyufyu y’inka ahinguye bita «Natura». Yamenyesheje ko hari mu ntumbero yo kubipfuriza Pasika nziza kugira nabo bayihimbaze nk’abandi bakristu na cane cane ko ari ababanyi. Ngo iyo hari iminsi mikuru hari igihe abantu barya bakanywa ariko bakibagira abari mu bibazo arico gituma yiyumviriye kuraba abari mu bitaro inyuma ya Pasika. Yamenyesheje ko yabahaye ku mfugurwa nawe yihereje mu guhimbaza uwo munsi mukuru, nk’umuceri, ibiharage, igitoke hamwe n’ikinyobwa c’ifanta. Yaboneyeho akaryo ko gusaba abarundi bose kugira umutima nk’uwo mu kwibuka benewabo barwaye mu gihe cose baba bariko bahimbaza iminsi mikuru, ngo ni nakwo kugira umunsi mukuru neza. Ngo bituma n’abihebuye bagira umutima wo kwizera na cane cane mu gihe barwaye. Imbere yo kubashikiriza izo mfungurwa, umupfasoni w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA yasavye Imana kugira igirire neza abo barwayi mu gusubira kuronka amagara meza. Yarongeye asabira abaganga ku Mana kugira ibaronse umutima wo kubitaho no kubavura neza. Ibibondo n’abavyeyi baharwariye nabo yabasabiye kuronka amagara meza kugira nabo bashobore kwigirira akamaro no kukagirira igihugu. Muganga Jean Claude Ngendakumana asanzwe arongoye ivyo bitaro vy’i Buye yamenyesheje ko yakiriye neza urugendo rw’umupfasoni w’Umukuru w’igihugu aca aboneraho akaryo ko gushima imfashanyo yazaniye abarwayi bo mu bitaro arongoye. Yamenyesheje ko yama yibutse abarwaye kuko ata mezi atatu yari aheze aranguye igikorwa nk’ico kuri ivyo bitaro nyene. Arashima umutima wa kivyeyi afise mu kwama hafi y’impfuvyi n’abapfakazi. Yaciye asaba n’abandi bifise umutima w’ikigongwe gufasha abamerewe nabi na cane cane abarwariye mu bitaro batifise kandi bahamaze igihe kinini.

Epitace Nduwayo

 

Prezida NKURUNZIZA yaragiriye umunsi mukuru wa Pasika abanyagihugu bo mu ntara z’uburaruko bashonje

xcuoUmukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yarifadikanije n’abanyagihugu bo muri komine Mwumba mu bikorwa rusangi aho bariko bashira isima mu mangazini zo mw’isoko ya kijambere iriko yubakwa mu Vyerwa hamwe no kw’ishure nshingiro ry’ishengero ry’abangirikane ry’i Buye aho bariko bavanga isima n’urucekeri vyo gushira mw’iryo shure ry’igorofa, aho hari ku wa 17 Ndamukiza 2017. Umukuru w’igihugu kandi yarahaye imfashanyo igizwe n’ibiro 5 vy’umuceri ku muryango wose wa ba ntahonikora n’imiryango 840 benshi muri bo bakaba bari bagizwe n’abo mu bwoko bw’abatwa. Iyo mfashanyo ngo yayibahaye mu ntumero yo kwifatanya nabo mu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Imbere yaho Prezida NKURUNZIZA yari yagendeye imirima iri mw’itongo ryiwe ry’i Rutanga muri komine Gashikanwa aho yaboneyeho n’akaryo ko kwimbura ivyamwa bitamu rurimi rw’igifaransa «pastèques». Mu ntumbero yo kwifatanya n’imiryango y’abanyagihugu bakozweko n’inzara kubera uruzuba rwatse mu makomine atari make yo mu ntara z’uburaruko bw’igihugu nka Kirundo, Muyinga na Ngozi, umuhanuzi mu biro vy’Umukuru w’igihugu, Gédéon Ntibashirinzigo niwe yashikirije abo banyagihugu iyo imfashanyo yari yarungikanywe n’Umukuru w’igihugu,Petero NKURUNZIZA. Naho kwari ukugira Umukuru w’igihugu afashe iyo miryango ishonje guhimbaza Pasika. Ico gikorwa kikaba cabaye ku wa 14 Ndamukiza 2017, muri zone Mubuga, komine Ngozi. Aho hakaba hatanzwe imifuko y’umuceri 40 ku miryango 200, umwe umwe ukaba waronkejwe ibiro 10. Ku wa 15 Ndamukiza naho iyo mfashanyo yatanzwe muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga. Musitanteri w’iyo komine, Jean Claude Barutwanayo nawe yamenyesheje ko abo banyagihugu bari bakeneye imfashanyo y’ibifungurwa kubera umwimbu w’agatasi wagenze nabi biturutse ku ruzuba rwatse. Ngo komine nayo irafise ingorane kubera ko ku munsi ku munsi yama yakira abantu bashika 20 baza barondera imfungurwa ku buryo aheza akarondera abagateka kugira abafungurire. Inyuma yaho umuhanuzi mu biro vy’Umukuru w’igihugu Gédéon Ntibashirinzigo akaba yarashikirije imfashanyo y’umuceri nyene abanyagihugu bo muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo aho hakaba haronse imfashanyo imiryango 840, bakaba babasabikanirije imifuko 118 y’ibiro 50 vy’umuceri umwe umwe. Mu nyuma yarashikirije iyo mfashanyo nyene abanyagihugu bo muri komine Kiremba ahanini bagizwe n’abo mu bwoko bw’abatwa. Imiryango 240 yasabikanije imifuko 24 y’ibiro 50 umwe umwe. Ku muhingamo naho yashikirije iyo mfashanyo abanyagihugu bo muri komine Gashikanwa bashika aho haronse imfashanyo imiryango 790 ku buryo umwe umwe waronka ibiro bitanu kuko vyibonekeje ko abari bayikeneye babaye umurengera. Mwomenya ko mu ntango iyo mfashanyo yari igenewe imiryango 565 yari imifuko 52 y’ibiro 50 n’imifuko 54 y’ibiro 25. Iyo mfashanyo kandi ngo yaratanzwe no ku wa 17 Ndamukiza 2017 mu gitondo muri komine Ruhororo yo mu ntara ya Ngozi.

       Epitace Nduwayo

 

Hategekanijwe ko ubutunzi bw’ibihugu vya Afrika yo munsi ya Sahara buzoduga ibice 2,6% mu mwaka w’ 2017

kanyana 1Icegeranyo c’Ibanki y’isi yose cama gisohoka uko amezi 6 aheze cerekana ukungene ubutunzi bw’ibihugu vya Afrika n’Uburundi burimwo yo munsi ya Sahara buzoduga ku rugero b’ibice 2,6% mu mwaka w’ 2017. Ico cegeranyo carerekanye kandi ko mu myaka y’ 2014 n’ 2015, ubutunzi   bw’ibihugu vya Afrika yo munsi ya Sahara bwagabanutse ku rugero ruri hagati ya 8% na 0,6%. Abahinga b’Ibanki y’isi yose barerekana ko kugira hashobore kuba iterambere mu butunzi bw’ibihugu vya Afrika yo munsi ya Sahara hategerezwa gutezwa imbere inyubako. Ngo muri Afrika, kugira inyubako zitere imbere hakenewe imiriyaridi 48 ku mwaka ku mwaka. Ngo ubwo buryo ni bwinshi, amareta n’abayafasha ntibobishobora abikorerera ivyabo badafashije. Nico gituma ngo hoshirwaho amategeko atuma abikorera ivyabo bashirwa mu bategerezwa guteza imbere igisata c’inyubako. Ngo muri iki gihe, biraboneka ko muri Afrika igisata c’ubuhinga bw’ugutumatumanako amakuru cateye imbere aho abantu 700 ku 1000 usanga bafise amaterefone ngendanwa. Ngo igisata co gutumatumanako amakuru cateye imbere kubera abikorera ivyabo bagishizemwo imitahe. Icegeranyo c’Ibanki y’isi yose carerekanye ko igisata c’umuyagankuba kitateye imbere mu bihugu vya Afrika yo munsi ya Sahara, aho usanga ibice 35% vy’abanyagihugu aribo baronka umuyagankuba. Ngo ibihugu vya Afrika yo munsi ya Sahara, biraboneka ko mu myaka 20 iheze, amabarabara yagabanutse cane. Ngo kugira habe iterambere ry’umunyagihugu, birakenewe ko bokwagura aho batoza amakori atavuna ba nyarucari. Kugira umunyagihugu ashikirwe n’ubutunzi bufatiye ku butare n’agataka ngo bwocukurwa hisunzwe intwaro ibereye. Abahinga b’Ibanki y’isi yose bamenyesheje ko kugira Uburundi buronke umuyagankuba ukwiye muri iki gihe, hakwiye gutezwa imbere umuyagankuba ufatiye ku mishwarara y’izuba no kurondera kugura umuyagankuba mu bihugu vyo muri aka karere.

Aline Kanyana

 

Inama Nshingamateka yaremeje integuro y’ibwirizwa riraba ivy’amakoperative mu Burundi

C9yvVUfWsAAlFFKKw’igenekerezo rya 19 Ndamukiza 2017, abashingamateka baremeje ijana kw’ijana integuro y’ibwirizwa riraba ivy’amakoperative mu Burundi. Iyo nteguro y’ibwirizwa ikaba yari yasubijwe inyuma n’ibiro vy’Umukuru w’igihugu kugira basubire bayinonosore. Umukuru w’umurwi wamaho ujejwe ibibazo vya poritike, intwaro,imigenderanire hamwe n’ibikorwa mu muryango wa Afrika y’ubuseruko, Gélase Daniel Ndabirabe yabanje gusigurira abashingamateka ico uwo murwi washitseko. Abashingamateka bakaba barahanahanye ivyiyumviro bitari bike mu guhinyanyura ingingo zimwe zimwe zo muri iryo bwirizwa. Ngo ayo mashirahamwe rero akazoba akurikiranwa n’ikigo kijejwe guteza imbere amashirahamwe n’amakoperative « ANACOOP » mugabo ngo ntikizokwivanga mu bikorwa vy’ayo mashirahamwe. Ngo iciza kiri muri iryo tunganywa ry’ayo makoperative ngo ni uko ayo mashirahamwe azoba agifashwa na Reta mugabo babicishije mu kigo ANACOOP mu ntumbero yo gukoresha neza ubutunzi no gufashanya mu gushiraho ubuzi, mu gushigikira inyigisho,indero, iterambere ry’abanyagihugu n’ibindi. Ivyo vyose ngo bikaba bisaba ko hoba amategeko agenga amakoperative hakabaho kandi n’urwego ruyagenzura rukongera rugakurikiranira hafi ibikorwa vy’ayo makoperative. Inyuma yaho abashingamateka 105 bakaba baremeje ijana kw’ijana iyo nteguro.

Thérèse Niyonkuru

 

Mu Nama Nshingamateka : Umurwi w’abashingamateka 9 bagiye guserukira Uburundi muri EALA waremejwe

C92QE95W0AAzjseKu wa 20 Ndamukiza 2017, Inama Nshingamateka y’Uburundi yaremeje ku majwi 109 kw’110 umurwi w’abashingamateka 9 baturuka mu migambwe n’inani biri mu Nama Nshingamateka y’Uburundi bagiye gusasa mu Nama Nshingamateka ya Afrika y’ubuseruko (EALA). Muri abo bashingamateka 9, batanu bava mu mugambwe CNDD-FDD, babiri bo mu runani Amizero y’abarundi, umwe wo mu mugambwe UPRONA hamwe n’umwe wo mu bwoko bw’abatwa. Ivyo bikorwa vyari birongowe na Pascal Nyabenda asanzwe arongoye Inama Nshingamateka y’Uburundi. Nk’uko umukuru w’Inama Nshingamateka y’Uburundi, Pascal Nyabenda yatanguye abishikiriza, ngo yisunze ingingo ya 50 y’itegeko rigenga Inama Nshingamateka ya Afrika y’ubuseruko, ngo riravuga ko abatorwa iyo ari abashingamateka mu bihugu iwabo babanza gutanga imihoho muri ayo mabanga baba baratorewe kandi ngo ntibaba ari n’abashikiranganji. Umukuru w’Inama Nshingamateka akaba yaciye amenyesha abashingamateka 110 bari bitavye ivyo bikorwa ko amatora aba ku mugaragaro bakirije ukuboko kandi bagatora umurwi wose badatora izina ry’umwe wese. Ariko hari umushingamateka yasavye ko ayo matora yoba mu mwiherero mu kwandika ku gapapuro ico yatoye, ibitemewe n’umukuru w’Inama Nshingamateka y’Uburundi. Bahejeje kwumvikana uko baza gutora, abagiye guserukira Uburundi muri EALA baciye baza imbere y’abashingamateka kugira babibonere. Kuri abo bashingamateka 9, batanu bo mu mugambwe CNDD-FDD ni Jean Marie Muhirwa yari yagiye gusubira mu kibanza c’umushingamateka Hafsa Mossi yagandaguwe ku wa 13 Mukakaro 2016, Burikukiye Victor, Mo Mamo Karerwa, Léontine Nzeyimana yahora ari umushikiranganji ajejwe iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa Afrika y’Ubuseruko hamwe na Rurakamvye Pierre Claver. Mu mugambwe UPRONA n’umupfasoni Burikukiye Marie Claire, mu runani Amizero y’abarundi, ni Sophie Nsavyimana, Christophe Nduwayo hamwe n’umutwa Alfred Ahingejeje. Uwo murwi wemejwe ku majwi 109 hamwe n’umwe ataco yabivuzeko. Tubamenyeshe ko inyuma yo kwemerera igihugu ca Sudani y’ubumanuko kwinjira muri uwo muryango ugizwe n’ibihugu 6, abo bashingamateka ba EALA ni 54.

Déo Misigaro

                                                                                                      

 

Abashikiranganji n’abarongoye ibisata bitandukanye vya Reta basabwa kubitunganya bisunze intwaro ibereye

DSC 0134kkkkAbashikiranganji n’abayobozi barongoye ibisata bitandukanye vya Reta n’amashirahamwe Reta ifisemwo imitahe basabwe kugorora ibijanye n’intwaro ibereye, ibijanye no gukoresha neza amatungo ya Reta, gutunganya neza ibijanye n’imishahara y’abakozi bisunze intumbero ya Reta no gufata neza ibikoresho vya Reta. Ivyo vyamenyeshejwe n’umunyamabanga mukuru wa Reta akaba n’umuvugizi wayo Firipo Nzobanariba ku wa 19 Ndamukiza 2017 mu gihe hari hahejeje kuba umwiherero wa Reta wabereye muri komine Bukirasazi, mu ntara ya Gitega.Iyindi mpanuro baronse ngo ni iyijanye n’inyifayo ibereye mu buzima bwa minsi yose hamwe n’inyigisho zo gukunda igihugu ku buryo umuntu ashinzwe amabanga y’igihugu atagenda ayita ayiwe. Imana ngo iba yabatumbereje ahantu bagaca bibaza ko ata bandi bari bahashoboye, aho kubera urumuri canke imboneza haba ku kazi canke mu kibano. Ngo bigenze gutyo n’abo barongoye bazoba urumuri. Iyindi mpanuro Umukuru w’igihugu yabatekereye kandi ngo ni uko abashikiranganji, abayobozi bakuru bakuru n’abakozi bosenyera ku mugozi umwe kugira akageso ko gusuzugurana kaveho gutyo ntihagire uwushaka kurengera shebuja kuko bavuga ngo igitugu kirakura ntigisumba izosi. Noneho kwubaha ngo ni umuhamagaro w’Imana kandi uwutabigenza gutyo ntaho yishikana. Nzobonariba yamenyesheje kandi ko uwo mwiherero utari uwusanzwe kuko wari wugururiwemwo n’izindi ndongozi zo mu bisata bikuru bikuru vyo mu buzi bwa Reta bituruka mu bushikiranganji butandukanye nk’abayobozi bakuru bakuru bo mu bisata vya Reta, amashirahawme Reta ifisemwo imitahe hamwe n’abanyamabanga ntayegeyezwa mu bushikiranganji butandukanye. Yarongeye amenyesha ko imyiherero itatu yabaye mu mwaka uheze w’2016 muri Ntwarante, muri Mukakaro no muri Kigarama; intumbero n’indinganizo yayo kwari ukurabira hamwe intambamyi zishobora gushika mu bisata bitandukanye kugira Reta ishobore gushika kw’ihangiro yihaye ryo kurwiza umwimbu, gukomeza intwaro ibereye, kurwanya ibiturire no kurangura imigambi nyamukuru.Mu mwiherero wa nyuma rero abashikiranagnji basanze vyoba vyiza abarongoye ibisata bikuru bikuru bijejwe gushira mu ngiro ivyo babonye ko ari intambamyi boba bahari kubera aribo umuntu yokwita ukuboko kw’ukuryo kw’abagize Reta mu bisata bitandukanye, uwubibazwa imbere ya vyose akaba ari urya ajejwe kuvyegeranya. Muri uwo mwiherero rero bari batumiye abajejwe kubungabunga no gukoresha amatungo ya Reta kugira imigambi yishinze iranguke neza. Aho rero ngo ibisata bikukira Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu vyabanje kurabira hamwe intambamyi ziri kuri umwe umwe wese. Aho ni mu gihe Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu nawe yariko arabira hamwe n’abayobozi bakuru bakuru bakukira igisata atwara. Ngo muri ivyo bisata vyose hari hatumiwemwo abanyamabanga ntayegeyezwa mu bushikiranganj bwose kuko aribo bajejwe gushira mu ngiro ingingo zose zifatwa imbere yuko baha ivyegeranyo abashikiranaji. Abarongoye amashirahamwe y’ubutunzi ya Reta n’abarongoye amashirahamwe yose Reta ifisemwo umutahe baronse akaryo ko kwumviriza ivyo abashikiranganji babarongoye bahora begeranya gutyo bakaba bagiye bazumvise. Impanuro batekerewe rero ntibazitekereye umushikiranganji wenyene ahubwo zatekerewe n’abo bose bitwa ukuboko kwiwe mu gikorwa ico arico cose. Yamenyesheje ko muri uwo mwiherero abawutumiwemwo babahaye ivyo bazogorora kandi babahaye n’ikiringo c’amezi atatu yo kubikora kugira mu mwiherero uzokurikira bazosange impanuro bahawe barazikurikije neza. Ngo babasavye, umwe wese kugorora aho abona bamutoye amahinyu kugira nibagaruka ntibazosange hahandi bamutora amahinyu hakirwaye.   Ngo babamenyesheje ko bitabereye ko umuyobozi kanaka avugwa ko ariwe yatembeje amatungo y’ishirahamwe rya Reta canke iryo ifisemwo umutahe.

Abashikiranaganji bagize Reta ngo baranguye neza imigambi bari bishinze mu mwaka w’2016

Umwiherero wahuje Reta y’Uburundi ku wa 19 Ndamukiza 2017 washitse ku cemezo ko abagize Reta baranguye neza imigaambi bari bishinze mu mwaka uheze w’2106.Ivyo vyamenyeshejwe n’umuvugizi wa Reta y’Uburundi Filipo Nzobanariba inyuma y’uwo mubonano wabereye ku kirimba c’Umukuru w’igihugu c’i Gitega. Nk’uko Nzobonariba yabandanije abivuga uwo mwiherero waje wuhirira uwari wabaye ku wa 18 Ndamukiza wari wugururiwemwo abayobozi bakuru mu bisata vya Reta n’amashirahamwe Reta ifisemwo umutahe wabereye muri komine Bukirasazi.Abashikiranganji rero ngo bakoranye kugira banoganze ivyo bari baraye bavuze bari kumwe n’abayobozi bakuru hamwe n’abanyamabanga nshingwabikorwa bo mu bushikirangani batandukanye. Baboneyeho akaryo ko kumenyesha ivyaranguwe mu mwaka uheze w’2016, aho naho hakaba hari habaye imyiherero 3 mu ntumbero yo kuraba ukugene horwizwa umwimbu mu bijanye n’ubutunzi no mu bikorwa. Ngo umuhinga akora mu biro vy’Umukuru w’igihugu yegeranije ukugene imigambi ya Reta yatunganijwe mu bushikiranganji bumwe bumwe bwose ivyaranguwe hisunzwe intumbero n’indinganizo yasanze abashikiranagnji barakoze bimwe bishimishije mu mwaka uheze. Umukuru w’igihugu ngo yaciye abasaba gukurikiza impanuro bari baraye baronse mu bijanye n’ukugene bategerezwa kwifata imbere y’abayobozi bakuru bakuru n’abandi bose bakorera mu bushikiranganji bajejwe. Ngo ivyagoranye ahanini ni ibijanye n’uburyo buba bukeneye kwegeranywa. Iyindi akaba ari imigambi iba ikomeye isaba n’abandi bunganira mw’irangurwa ryayo na cane cane bijanye n’amasoko ya Reta aba akeneye abahinga baja gukora iyo migambi ku buryo ata wovuga ngo umugambi w’amezi atatu waracerewe. Aho yatanze akarorero k’ikarata karangamuntu ijanye n’ubuhinga bwa none bisaba kubanza kwumvikana n’abahinga baba bavuye hanze ku kugene bayikora n’uburyo bisaba. Ibindi vyagoranye ngo ni ibisaba ko amategeko abanza guhinyanyurwa, ayo nayo akaba ariyo bagiye kwicarira. Yamenyesheje kandi ko mu mezi atatu bazosubira guhura mu ntumbero yo kurabira hamwe ibizoba vyazanye ingorane n’ibizoba vyiyongereyeko.

Epitace Nduwayo  

 
Ouvrir