Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Urwego CNC rwarahagaritse igisata co gutanga ivyiyumviro ku basoma mu kinyamakauru IWACU

 

Dah JQ6X4AAJU3 Copie 2Urwego rw’igihugu rujejwe gukurikirana ibikorwa vy’abamenyeshamakuru n’ibimenyeshamakuru CNC rwarahagaritse mu kiringo c’amezi atatu igisagata co gutanga ivyiyumviro ku basoma  (rubrique)  biciye ku buhinga ngurukanabumenyi c’ikinyamakuru IWACU. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umukuru w’urwo rwego, Ramadhan Karenga, ku muhingamo wo ku wa 11 Ndamukiza 2018, mu kiganiro yaremesheje ku bamenyeshamakuru.Urwego rw’igihugu rujejwe gukurikirana ibikorwa vy’abamenyeshamakuru n’ibimenyeshamakuru CNC rwarahagaritse mu kiringo c’amezi atatu igisagata co gutanga ivyiyumviro ku basoma  (rubrique)  biciye ku buhinga ngurukanabumenyi c’ikinyamakuru IWACU. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umukuru w’urwo rwego, Ramadhan Karenga, ku muhingamo wo ku wa 11 Ndamukiza 2018, mu kiganiro yaremesheje ku bamenyeshamakuru.Nk’uko umukuru  CNC,  Ramadhan Karenga yabandanije abishikiriza, ngo ico kiganiro ku bamenyeshakuru catunganijwe inyuma y’aho bari bamaze iminsi 2 bari mu nama ya bose yabasanzwe bagize urwo rwego. Iyo nama ya bose ngo yari iyo guhanahana ivyiyumviro ku cegeranyo c’ivyaranguwe mu mwaka w’2017.

Uko umwaka utashe, ngo urwego CNC ruratanga icegeranyo c’ivyaranguwe mu biro vy’Umukuru w’igihugu, Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka. Muri rusangi, ivyo ngo biri mu vyabakoranije mu kiringo c’iminsi ibiri hamwe no gusubiramwo amategeko ngenderwako y’urwego CNC.Vyongeye, ngo kuva ku wa 8 Ntwarante 2018, urwego CNC ruherutse kuronka itegeko rihinyanyuye rigenga imirimo yarwo. Iryo tegeko naryo ngo rije gusubirira iryo mu mwaka w’2013. Iyo nama y’iminsi ibiri, ngo yatunganijwe hisunzwe iryo tegeko rihinyanyuwe. Kuva iryo tegeko rishizweko umukono, ngo baciye bihutira guhinyanyura tumwe n’utundi  mu ngiro zayo kugira imirimo y’urwo rwego igende neza.Bisubiye muri iyo nama ya bose, ngo bararabiye hamwe ibibazo 2 bikomeye. Ivyo navyo ngo ni itegeko ngenderwako « code de conduite » mu gihe c’amatora yo guhinyanyura Ibwirizwa Shingiro, amatora ategekanijwe ku wa 17 Rusama 2018. Iyo nyifato abamenyeshamakuru n’ibimenyeshamakuru bategerezwa kugira mu gihe c’ayo matora, ngo yaremejewe n’urwego CNC. Iryo tegeko ngenderwako ngo kugira rije mu ngiro, abarongoye ibimenyeshamakuru bazorihanahanako ivyiyumviro n’abo mu rwego CNC.
Muri iyo nama ya bose y’abagize CNC, ngo barasuzumye ingene ibimenyeshamakuru vyakoze mu mezi atatu aheze.Mu bikorwa vy’iyo nama, ngo hariho ingingo zafashwe kugira umwuga wo kumenyeshamakuru ukorwe hisunzwe akarangamutima k’uwo mwuga. Ku bijanye n’itegeko ngenderwako mu matora yo guhinyanyura Ibwirizwa Shingiro , ngo bazokwisunga itegeko ryo mu mwaka w’2015, ryahinyanyuwe kugira rijane n’ibihe vya none. Muri izo ngingo, ikinyamakuru IWACU, ngo igisata co gutanga ivyiyumviro ku basoma hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi carahagaritswe mu kiringo c’amezi atatu, kuva ku wa 11 Ndamukiza 2018, kubera abo basomyi ngo hari igihe bandika ibintu biciye ku biri n’amategeko. Ico kiringo c’amezi atatu, ngo ni ico kwikosora kugira batosore utwo tunenge. Iradiyo (Imico kama) nayo nyene yaragabishijwe ku kiganiro caciye kuri iyo radiyo, aho bavuga imigenderanire iri hagati y’Uburundi n’ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Kuri ukwo kugabisha, n’ibimenyeshamakuru vya « Le Renouveau » na IWACU vyaragabishijwe navyo nyene ku nyandiko ziri mu rurimi rw’icongereza zica muri ivyo binyamakuru, ariko ngo aho vyasaba uruhusha rwo gukora, ngo bari basavye kwandika mu gifaransa gusa. Ku bijanye n’ikarata iranga umumenyeshamakuru n’abandi bakorera muri ico gisata, ngo kubera iryo tegeko ritunganya imirimo muri CNC, ngo rirabaha uburenganzira bwo gutanga iyo karata. Icifuzo ngo ni uko iyo karata yokoreshwa n’abamenyeshamakuru mu matora yo guhinyanyura Ibwiriza Shingiro ku wa 17 Rusama 2018.                                                                                         

Déo Misigaro

 

Impunzi z’abarundi ziri mu gihugu ca Tanzaniya ziriko ziratahuka ku bwinshi

pitaKw’igenekerezo rya 10 Ndamukiza 2018, Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yarakiriye mu biro iwe uwuserukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi   kw’isi HCR  Filippo Grandi mu ntumbero yo kuvugana isbijanye n’impunzi z’abarundi ziri mu karere.Kw’igenekerezo rya 10 Ndamukiza 2018, Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yarakiriye mu biro iwe uwuserukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi   kw’isi HCR  Filippo Grandi mu ntumbero yo kuvugana isbijanye n’impunzi z’abarundi ziri mu karere.Mu nyuma y’uwo mubonano icegera c’umuvugizi w’umukuru w’igihugu Alain Diomede Hakizimana yamenyesheje ko urwo rugendo rwari rugamije kwirabira ikibazo c’impunzi  uko cifashe.Umukuru w’igihugu Petero NKURNZIZA ngo yaramumenyesheje amumenyesha ko impunzi ziriko zirataha ku bwinshi cane cane ziva mu gihugu ca Tanzaniya kuko basanzwe bafitaniye imigenderanire myiza n’ikimenyamenya  ni uko bahora baragiranira inama.

Ariko naho biri uko,  ngo haracari ikibazo ku mpunzi ziri mu gihugu c’Urwanda kuko n’iyo bifuje gutaha abategetsi bababera intambamyi.Yabandanije amumenyesha ko boraba neza ibiharuro bitangwa  bijanye n’ibitigiri vy’impunzi kuko bidaha ishusho nziza HCR.Filippo Grandi nawe ngo yarashimiye Reta y’Uburundi ukuntu yitaho impunzi, amwemerera ko azishikira  mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba aho zocumbitse.Yaranamwemereye ko bariko baritegurira gufasha mu bikorwa vyo gutahukana impunzi mu kwegeranya amafaranga yo kuzifasha kuko iyo bariko baronona ibidukikije ari ibihugu bihahombera.Aca anamwemerera ko bagiye gusubiramwo iyandikwa ry’impunzi kugira baronke ibitigiri nyakuri narirya hariho abariko barataha.Yamumenyesheje kandi ko urwo rugendo atarugize mu gihugu c’uburundi gusa  ahubwo ko yaciye muri Repuburika iharanira demokarasi ya Kongo (RDC) no mu Rwanda aho baganiriye n’umukuru w’igihugu c’Urwanda ibijanye n’impunzi z’abarundi ziri mu Rwanda nyene,  amumenyesha ko amakambi y’impunzi atohindurwamwo amakambi ya gisirikare.Ngo uwo mushitsi akaba   yasavye Umukuru w’igihugu ko hatunganywa ibiganiro hagati ya Reta y’Uburundi n’iy’Urwanda hamwe n’ishirahamwe HCR kugira ikibazo c’impunzi z’abarundi ziri mu Rwanda gitorerwe inyishu. 


Filippo Grandi arongoye HCR aratera intege impunzi azihanura gukora imigambi yo kwiteza imbere
Kw’igenekerezo rya 11 Ndamukiza 2018,bukeye bw’aho Filippo Grandi arongoye HCR yakirwa n’Umukuru w’igihugu, yaragize urugendo rwamushikanye hagati mu gihugu aho yashoboye gushika mw’ikambi y’impunzi y’i Musasa ,muri komine Kiremba ,intara ya Ngozzi isanzwe irimwo impunzi z’abanyekongobahamaze imyaka 11,ari naho yahuri n’abaserukiye impunzi zo mu amakambi y’aho i Musasa ,Gasorwe n’i Bwagiriza.Bakaba baramutuye ingorane bafise, nawe abarabaha inyishu zimwz zimwe yongera aranabatekerera impanuro zizobafasha kwiteza imbere.Ayo makuru tukazoyagarukako mu nomero ikurikira.

Josélyne  Ndayegamiye na

Epitace Nduwayo 
                          

 

 

Umuhuza w’abarundi arashima ukungene akorana n’umukuru w’igisagara ca Bujumbura

 

DSC 0229Kw’igenekerezo rya 12 Ndamukiza 2018, umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana yaragendeye ibiro vy’umukuru w’igisagara ca Bujumbura kugira barabire hamwe inyishu ku bibazo vy’abanyagihugu bituye umuhuza.Inyuma y’umubonano wabaye hagati y’umuhuza n’uwurongoye igisagara ca Bujumbura, Freddy Mbonimpa baragendeye aho bahora basuka imicafu iva mu mazu ku Buterere harengewe mu nyuma yaho baca ngo bagendera ikibanza c’imfatakibanza basigaye batamwo imicafu  biva mu ngo kiri muri karitiye Gisyo zone Kanyosha , komine Muha. Inyuma y’urwo rugendo, umuhuza w’abarundi  yarahaye ikiganiro abamemyeshamakuru aho yabamenyesheje ko ashimira umukuru w’igisagara ca Bujubura ukungene bagize iminsi bakorana ari  mu bijanye n’imyanda mu gisagara canke mu bijanye naho imiduga ihagara. Ngo naho vyose bitaragenda neza  hariho ivyahindutse. Umuhuza w’abarundi ngo yagendeye umukuru w’igisagara kugira bavugane    bijanye n’abanyagihugu  bo muri karitiye Gisyo bamwituye  bavuga ko indwara zigiye kubica kubera imicafu basigaye basuka hafi y’imihana  kugira abafashe  kubashikira imbere maze  ikibazo cabo gitorerwe inyishu ibereye. Ku bwa Nduwimana, ngo ku Buterere hariho ikibazo kubera aho bata imicafu huzuye kandi naho basigaye bata imicafu muri karitiye Gisyo ivyinfatakibanza hari ikindi kibazo kuko hegereye imihana y’abanyagihugu ari naco gituma ico kibazo kirengeye igisagara ca Bujumbura.

Ngo Reta irakwiye kugitorera inyishu muri rusangi. Nduwimana  yamenyesheje ko ico kibazo c’aho basuka imicafu iva mu mpangu  kidatorewe inyishu muri rusangi, ibiri i Bujumbura bizoba biri mu zindi ntara z’igihugu mu myaka iza. Yabandanije atera akamo Reta ko yoraba ukungene  imicafu yohingurwamwo ibintu bitandukanye nk’umuyagankuba n’ibindi. Umuhuza w’abarundi yamenyesheje ko abanyagihugu baba muri karitiye  Gisyo batarira busema kuko imicafu iva mu mpangu bata hafi yaho baba ishobora kubatera ingorane.  Umuhuza w’abarundi  akaba yamenyesheje ko bavuganye  kandi n’umukuru w’igisagara  ibijanye no kwegereza ubutegetsi abanyagihugu  nkuko ibwirizwa rigenga amakomine ribivuga kuko  hari abituye umuhuza harimwo n’abashingamateka bamumemyesha ko iryo bwirizwa ritariko rirakurikizwa mu gisagara. Kuri ico kibazo co kwegereza abanyagisagara ubutegetsi, ngo umukuru w’igisagara ca Bujumbura  yamenyesheje ko hari umurwi uriko uravyiga kugira ngo bikunde iryo bwirizwa rishobore kuja mu ngiro. Kw’igenekerezo rya 12 Ndamukiza 2018, umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana yaragendeye ibiro vy’umukuru w’igisagara ca Bujumbura kugira barabire hamwe inyishu ku bibazo vy’abanyagihugu bituye umuhuza.Inyuma y’umubonano wabaye hagati y’umuhuza n’uwurongoye igisagara ca Bujumbura, Freddy Mbonimpa baragendeye aho bahora basuka imicafu iva mu mazu ku Buterere harengewe mu nyuma yaho baca ngo bagendera ikibanza c’imfatakibanza basigaye batamwo imicafu  biva mu ngo kiri muri karitiye Gisyo zone Kanyosha , komine Muha. Inyuma y’urwo rugendo, umuhuza w’abarundi  yarahaye ikiganiro abamemyeshamakuru aho yabamenyesheje ko ashimira umukuru w’igisagara ca Bujubura ukungene bagize iminsi bakorana ari  mu bijanye n’imyanda mu gisagara canke mu bijanye naho imiduga ihagara. Ngo naho vyose bitaragenda neza  hariho ivyahindutse. Umuhuza w’abarundi ngo yagendeye umukuru w’igisagara kugira bavugane    bijanye n’abanyagihugu  bo muri karitiye Gisyo bamwituye  bavuga ko indwara zigiye kubica kubera imicafu basigaye basuka hafi y’imihana  kugira abafashe  kubashikira imbere maze  ikibazo cabo gitorerwe inyishu ibereye. Ku bwa Nduwimana, ngo ku Buterere hariho ikibazo kubera aho bata imicafu huzuye kandi naho basigaye bata imicafu muri karitiye Gisyo ivyinfatakibanza hari ikindi kibazo kuko hegereye imihana y’abanyagihugu ari naco gituma ico kibazo kirengeye igisagara ca Bujumbura. Ngo Reta irakwiye kugitorera inyishu muri rusangi. Nduwimana  yamenyesheje ko ico kibazo c’aho basuka imicafu iva mu mpangu  kidatorewe inyishu muri rusangi, ibiri i Bujumbura bizoba biri mu zindi ntara z’igihugu mu myaka iza. Yabandanije atera akamo Reta ko yoraba ukungene  imicafu yohingurwamwo ibintu bitandukanye nk’umuyagankuba n’ibindi. Umuhuza w’abarundi yamenyesheje ko abanyagihugu baba muri karitiye  Gisyo batarira busema kuko imicafu iva mu mpangu bata hafi yaho baba ishobora kubatera ingorane.  Umuhuza w’abarundi  akaba yamenyesheje ko bavuganye  kandi n’umukuru w’igisagara  ibijanye no kwegereza ubutegetsi abanyagihugu  nkuko ibwirizwa rigenga amakomine ribivuga kuko  hari abituye umuhuza harimwo n’abashingamateka bamumemyesha ko iryo bwirizwa ritariko rirakurikizwa mu gisagara. Kuri ico kibazo co kwegereza abanyagisagara ubutegetsi, ngo umukuru w’igisagara ca Bujumbura  yamenyesheje ko hari umurwi uriko uravyiga kugira ngo bikunde iryo bwirizwa rishobore kuja mu ngiro. Ngo abanyagihugu baratuye kandi umuhuza ikibazo kijanye n’amasoko yo mu gisagara ca Bujumbura yubatswe  kijambere mugabo vyabonetse ko  abadandaza bamwe bamwe basanze barabuze ibibanza vyabo. Ngo nko mw’isoko ya Kinama, bameyesha ko ishirahamwe ryahora ricungera umutekano baryirukanye bidaciye mu mategeko. Edouard  Nduwimana yamenyesheje ko ashima ko umukuru w’igisagara ca Bujumbura yatanze umuco ku bibazo abanyagihugu bafise, ngo kanatsinda muvyo ajejwe ni uko aba ikiraro hagati y’intwaro n’abanyagihugu hanyuma akabona guhanura Reta no kuyifasha guhindura ibintu bimwe bimwe. Umukuru w’igisagara Freddy Mbonimpa nawe yamesheje ko aho basuka imicafu iva mu mpangu  ku Buterere huzuye kandi amabarabara yononekaye, bituma bidakunda ko babandanya kuhakorera muri iki kiringo kuko bikenewe ko imashine zikomeye zahora zihakorera zirwaye mugabo ibikenewe kugira  zisubire zikore biriko biraronderwa. Ngo izo mashini rero zisubiriye gukora ikibazo co guta imicafu iva mu mpangu muri karitiye Gisyo kizoba kirangiye. Mbonimpa yameyesheje ko akamo k’abanyagihugu bo mu Gisyo basaba ko boreka guta imicafu iva mu mazu  hafi y’imihana yabo kumvikana kandi ngo birakwiye ko ikibazo kijanye n’ahatabwa imicafu cokwigwa n’inzego zo hejuru. Umukuru w’igisagara ca Bujumbura yameyesheje ko vyoba vyiza Reta ihaye igisagara ca Bujumbura ikibanza kinini kandi kiri kure y’imihana y’abantu co gutamwo imicafu iva mu mpangu  nkuko vyari vyaremewe imbere y’umwaka w’2015 kugira bikunde hashobore kwubakwa  ishirahamwe rijejwe guhinguramwo iyo micafu ibintu nkenerwa mu buzima bw’umuntu nk’ifumbire n’ibindi. Abanyagihugu bo muri karitiye Gisyo barashimye kubona ikibazo bafise umuhuza ariko aragikurikirana, bongera bibutsa ko hamwe ikiza c’indwara cotera kubera iyo micafu iva mu nzu bata ahegereye imihana, Reta yokoresha uburyo butari buke mukuvuza abarwaye.    

 Aline Kanyana

 

Akaranda k’impene n’intama ngo kagiye kuranduranwa n’imizi

IMG 411Mu ntumbero yo gukinga indwara y’akaranda igeramiye bitungwa bito bito nk’impene n’intama, ubushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi bwaruguruye icese isekeza ryo gucandaga impene n’intama  zikwije amezi 4  rizoba mu gihugu cose. Mu ntumbero yo gukinga indwara y’akaranda igeramiye bitungwa bito bito nk’impene n’intama, ubushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi bwaruguruye icese isekeza ryo gucandaga impene n’intama  zikwije amezi 4  rizoba mu gihugu cose.Ivyo birori bakaba vyabereye muri komine Bugendana, intara ya Gitega ku wa 10 Ndamukiza 2018, bihagarikiwe n’umunyamabanga ntayegayezwa w’umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, Epaphras  Ndikumana. Mw’ijambo yashikirije mu gutanguza ivyo bikorwa, Epaphras  Ndikumana yamenyesheje ko iyo ndwara yahitanye ibitungwa bitari bike  kuko ku mpene 1635 zari zatanzwe ku mitumba 5 igize intara ya Gitega, 1158 zarapfuye zisiga zanduje n’izo  bari basanganywe  hapfamwo izigera 2650.Mu ntara ya  Gitega rero ngo niho hapfuye ibitungwa vyinshi   gusumba ahandi. Vyongeye, ngo si intara ya Gitega gusa yatewe n’ako karanda kuko n’intara za Kirundo,Mwaro, Muramvya,Karusi na Kayanza zarashikiriwe.

Ubu hagaharurwa ibitungwa 8555 bimaze gupfa.  Yaciye aboneraho gushimira  Reta y’Uburundi n’ Ibanki y’isi yose ukuntu bitanze kugira urwo rucanco ruboneke bidatevye kuko indwara yari guhava iguma itandukira n’izindi ntara zitari bwashikirwe. Arongera  ndetse ashimira n’aborozi kuko bavyifashemwo neza bagakorana, bagakurikiza impanuro bahabwa n’abaganga b’ibitungwa.Urwo rucanco rero ngo ruzotangwa mu gihugu cose bahereye  ku ntara zitandatu ako karanda kamaze kwibonekezamwo.Yarangije asaba aborozi ko boguma bihanganye, bakagumiza ivyo bitungwa mu nzu gushika aho bazobamenyeshereza ko indwara yaheze.Yaribukije aborozi ibimenyetso biranga iyo ndwara, ko mu gihe babonye igitungwa kijonjogoye, kikagira ibiseru birekera  mu nyuma amazuru akuma , bikagira ingorane yo guhema ntibirishe kubera biba bifise ibikomere ku rurimi  kandi ngo biruta cane harimwo n’amaraso ngo nta muti numwe uhari uvura iyo ndwara kiretse urucanco. Epaphras Ndikumana yarahimirije umworozi wese mu gihe abonye ivyo bimenyetso guca yitura umuganga w’ibitungwa abegereye. Buramatari w’intara ya Gitega, Venant Manirakiza  nawe yarashimye ico gikorwa kubona gitanguriye mu ntara arongoye kuko ibitungwa vyari bigeze ahatemba.Yongera ashimira  aborozi ukuntu bavyifashemwo neza mu gukurikiza impanuro,   bakareka ku bishora kandi bafise ubukene  aca abahimiriza guhaguruka, ntihasigare igitungwa na kimwe kidacandazwe aho yaciye aboneraho akaryo ko gusaba abajejwe intwaro n’umutekano n’abajejwe amagara y’ibitungwa kugira urunani, babandanye baherekeza abanyagihugu  gushika iyo ndwara iranduranywe n’imizi.                                                                                        

Josélyne Ndayegamiye

 

 

Ibihugu vy’Uburundi na Gabon birabandanya gutsimbataza imigenderanire isanzwe hagati yavyo

Umukuru w’igihugu ca Gabon Ali Bongo yaragendeye Uburundi kw’igenekerezo rya 13 Ndamukiza 2018, aho yamenyesheje ko urwo rugendo ruri mu rukurikirane rw’ingendo ariko aragira mu bihugu vyose bigize ishirahamwe ry’ubutunzi rihurikiyemwo ibihugu vya  Afrika yo hagati (CEEAC) mu ntumbero yo kurabira hamwe na bagenziwe ingorane zihanze ako karere kugira barondere ukugene zotorerwa inyishu.Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ahejeje kubonana na mugenziwe w’Uburundi Petero NKURUNZIZA.Umukuru w’igihugu ca Gabon Ali Bongo yaragendeye Uburundi kw’igenekerezo rya 13 Ndamukiza 2018, aho yamenyesheje ko urwo rugendo ruri mu rukurikirane rw’ingendo ariko aragira mu bihugu vyose bigize ishirahamwe ry’ubutunzi rihurikiyemwo ibihugu vya  Afrika yo hagati (CEEAC) mu ntumbero yo kurabira hamwe na bagenziwe ingorane zihanze ako karere kugira barondere ukugene zotorerwa inyishu.Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ahejeje kubonana na mugenziwe w’Uburundi Petero NKURUNZIZA.Prezida Ali Bongo ngo yabanje gushimira Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ku kugene yakiriwe hamwe n’abo bagendanye. Yamenyesheje ko yaje nk’Umukuru w’igihugu atwara akarere k’ibihugu vya Afrika yo hagati CEEAC kandi nk’umukuru w’igihugu ca Gabon. Ngo yari amaze kugendera ibihugu bigize uwo muryango hakaba hari hasigaye igihugu c’Uburundi na Cameroun.

Nk’uko yabiganiriye n’abandi bakuru b’ibihugu bamaze kobonana, ngo barumvikanye ko uwutwara akarere agira ingendo mu bihugu vyose bigize uwo muryango mu ntumbero yo kumenya ingorane zihanze akarere n’izituruka ku gihugu ubwaco. Yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu c’Uburundi yamuhaye inkuru zikomeye ku burongozi bw’ibihugu bihurukiye muri uwo muryango zizotuma aha ikirangaminsi abandi bakuru b’ibihugu. Ngo nta kibazo na kimwe bashaka ko kija ku ruhande ari nayo nzira yo guteza imbere ibihugu bigize uwo muryango. Yamenyesheje ko ikiraje ishinga ibihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe ahanini ari ibibazo vy’ubutunzi. Ngo hari abantu bakiri bato muri ivyo bihugu arico gituma hoja imbere kubagaburira no gutanga akazi. Ikindi kandi ngo mu gihe ivyo bihugu bishaka gutera imbere ni ukubanza gutsimbataza amahoro n’umutekano arico gituma ngo haherutse kuba inama i Libreville yahuje abashikiranganji bajejwe imigenderanire n’abajejwe kwivuna abansi. Ku bijanye n’ingorane ziri hagati y’Uburundi n’Urwanda bisanzwe bihurikiye muri iryo shirahamwe CEEAC yamenyesheje ko hari ugushaka ata na kimwe cobuza ko ingorane iyo ariyo yose itorerwa umuti. Igishimishije ngo ni uko muri aka karere bose bashaka kuva muri bene izo ngorane. Yamenyesheje kandi ko baganiriye n’ibijanye no gufashanya hagati y’Uburundi n’igihugu ca Gabon. 

DSC 0ghy949Umukuru w’igihugu c’Uburundi nawe Petero NKURUNZIZA nawe yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu ca Gabon yaje kugira baganire ibijanye n’akarere basanzwe basangiye na rirya ariwe akarongoye muri kino gihe, bongere baganire n’ibijanye n’imigenderanire hagati y’ibihugu vyabo uko arai bibiri. Ngo baganiriye ku bijanye n’ukugene ibihugu bigize uwo muryango vyotera imbere bisunze ibibazo bahura navyo. Kugira ikibazo ngo ni kimwe ariko kumenya ukugene ugitorera inyishu ni ikindi. Igikorwa yakoze ngo kiri mu rukurikirane rw’ingendo yagize mu bihugu bigize uwo muryango mu ntumbero yo kurabira hamwe ukugene ibihugu bigize uwo muryango vyotera imbere, bigire kazoza keza. Ngo yaboneyeho karyo ko kumutera intege no kumukeza kuva aka karere kabayeho bubaye ubwa mbere haba ingendo nk’iyo aho Umukuru w’igihugu yafashe ingendo yo kugendera bagenzi babo. Ivyo ngo bikazomufasha gutegura inama y’abakuru b’ibihugu afise intumbero gutyo bafate ingingo zibereye ntizibe inama zo gutakaza umwanya. Ikigira kabiri naco ngo ni uko ibibazo bihanze ako karere atari ibijanye n’amatora ahubwo ari ibijanye n’ubutunzi. Ibijanye n’amatora navyo ngo biraba igihugu kimwe kimwe ukwaco gikurikije ubwigenge bwaco. Ku bijanye n’amatora mu Burundi navyo ngo biraba abarundi bo benebwo nayo ibindi bihugu bigakurikira canke bigashigikira. Ako karere nako ngo kabaye hafi kazokurikira kongere gashigikire. Amategeko agenga ishirahamwe CEEAC ngo akwiye guhinyanyurwaUrwo rugendo umukuru w’igihugu ca Gabon Ali Bongo Ondimba yagize mu Burundi kuri uwo wa 13 Ndamukiza 2018 rwasozerewe n’itangazo ryasohowe n’abashikiranganji b’imigenderanire b’ibihugu vy’Uburundi na Gabon aribo Alain Aimé Nyamitwe na Noël Nelson Messone,ariko rikaba ryasomwe n’umushikiranganji w’imigenderanire w’Uburundi, Alain Aimé Nyamitwe.Iryo tangazo rivuka ko Abakuru b’ibihugu vy’Uburundi, Petero NKURUNZIZA  n’uw’igihugu ca Gabon, Ali Bongo Ondimba basaba ko amategeko agenga ishirahamwe ry’ubutunzi rihurikiyemwo ibihugu vyo muri Afrika wkubera hari ibice bimwe bimwe birimwo umutekano muke. Izo mpinyanyuro zotuma haba kwihutira kugarura umutekano aho bikenewe mu bihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe.Nk’uko umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu w’Uburundi, Alain Aimé Nyamitwe yabishikirije mw’itangazo ryateweko umukono nabo bashikiranganji babiri, ngo urugendo Umukuru w’igihugu ca Gabon yagize mu Burundi, ngo ruri mu rukurikirane rw’izindi ariko aragira mu bihugu bihurikiye mw’ishirahamwe CEEAC. Vyongeye, ngo urwo rugendo rwari urwo gukomeza imigenderanire iri hagati y’ibihugu vyacu. Muri urwo rugendo, ngo kabaye akaryo ko guca irya n’ino amasezerano ibihugu vyacu vyateyeko umukono.  Icibonekeje, ngo n’uko imigenderanire iri hagati y’ibihugu vyacu yifashe neza cane.Abo bakuru b’ibihugu bose, basavye umurwi uhurikiwemwo na bose ko bonagura ibikorwa mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire iri hagati y’ibihugu vyacu. Umukuru w’igihugu ca Gabon, Ali Bongo Ondimba arakeza Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Petero NKURUNZIZA kubona mu Burundi amahoro n’umutekano bibandanya gutsimbatara. Ku bijanye n’ishirahamwe CEEAC, abo bakuru b’ibihugu vyacu basavye ko amategeko agenga iryo shirahamwe kubera ko hari ibice bimwe bimwe mu bihugu bigize iryo shirahamwe hari umutekano muke, ivyo ngo vyofasha kwihutira gutabara igihe cose bikenewe. Izo mpinyanyuro ngo zokorwa hisunzwe ingingo zapfundikiwe mu nama y’abashikiranganji b’imigenderanire b’ibihugu bigize uwo muryango, inama yabaye ku magenekerezo ya 3 na 4 Ntwarante 2018, yabereye i Libreville, ku murwa mukuru w’igihugu ca Gabon. Ku muhingamo wo ku wa 13 Ndamukiza 2018, akaba yaherekejwe na mugenziwe arongoye igihugu c’Uburundi, Petero NKURUNZIZA hamwe n’abagize Reta y’Uburundi.                                                                                                            

 Déo Misigaro 

Epitace Nduwayo

 

 

Umurwi CENI ugeze ku ntambwe yo kumanika intonde mfatakibanza z’abiyandikishije kugira bazoje mu matora yimirije

 

DSC 005578Inyuma y’aho umukuru w’umurwi w’igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora (CENI), Pierre Claver Ndayicariye  atereye akamo abarundi biyandikishije kugira bazokwitabe amatora yo kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro , kuja kuraba aho biyandikishirije ko bari ku ntonde mfatakibanza zasohowe n’uwo murwi,  ikinyamakuru UBUMWE  carashoboye gushika mu bibanza bitandukanye vyo mu makomine ya  Muha na Mukaza yo mu gisagara ca Bujumbura kuraba uko ibikorwa biriko biragenda.Inyuma y’aho umukuru w’umurwi w’igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora (CENI), Pierre Claver Ndayicariye  atereye akamo abarundi biyandikishije kugira bazokwitabe amatora yo kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro , kuja kuraba aho biyandikishirije ko bari ku ntonde mfatakibanza zasohowe n’uwo murwi,  ikinyamakuru UBUMWE  carashoboye gushika mu bibanza bitandukanye vyo mu makomine ya  Muha na Mukaza yo mu gisagara ca Bujumbura kuraba uko ibikorwa biriko biragenda.Nk’uko uwurongoye umurwi CENI yari yatangaje ko ivyo bikorwa vyari bitegekanijwe gutangura kuva ku wa  2 gushika ku wa 6 Ndamukiza 2018, ikinyamakuru UBUMWE cahavuye ku wa 4 Ndamukiza gica muri komine Muha,aho cashoboye kubona ko hari ibibanza bimwe bimwe batari bwaheze kumanika intonde z’abiyandikishije.

Ariko n’ubwo vyari uko, abakozi ba CENI bari ku murimo wo kumanika izo ntonde kandi n’abanyagihugu bariko baraza kuraba ko amazina yabo ari kuri izo ntonde ni uko yanditse neza. Icibonekeje n’uko abanyagihugu batariko baraza ku bwinshi kuraba izo ntonde. Haza umwe umwe. Abakozi ba CENI bakaba batumenyeshe ko uwo basanze atanditswe ariko yaje yibangikanije ka gapapuro k’iyandikwa, baheza bagasubira kumwandika kugira bazobishikirize umurwi CENI.Ku wa 5 Ndamukiza, ikinyamakuru UBUMWE carongeye kiragendera mu bibanza vy’iyandikiro biri muri komine Mukaza, aho casanze intonde z’abiyandikishije zimanitse ndetse n’abanyagihugu bariko baraza kuziraba ariko n’aho nyene haza bakebake.Muri ivyo bibanza vyose twashoboye kugendera, abakozi b’umurwi w’igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora CENI, batumenyesheje ko bafise icizere ko ikiringo kizorangira abanyagihugu bose biyandikishije, baraje kuraba ko bari ku ntonde n’uko amazina yabo yanditswe neza.      

 Gloriose Nshimirimana  na   

Alain Ndayisenga  (Yimenyereza)

 
Ouvrir