Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida Nkurunziza : «Urumuri rw’amahoro ruzobere abarundi igiseke c’amahoro, umugisha n’urukundo»

tabulaaKw’igenekerezo rya 10 Nyakanga 2019 niho Umukuru w’igihugu, Petero Nkurunziza yatanguza icese urugendo rw’Urumuri rw’amahoro ku ncuro igira 13 ku civugo « Tuzirikane igihugu cacu, twongere tugiteze imbere »,rukazomara iminsi cumi.Kw’igenekerezo rya 10 Nyakanga 2019 niho Umukuru w’igihugu, Petero Nkurunziza yatanguza icese urugendo rw’Urumuri rw’amahoro ku ncuro igira 13 ku civugo « Tuzirikane igihugu cacu, twongere tugiteze imbere »,rukazomara iminsi cumi.Ibirori vy’uwo munsi  vyabereye ku murwa mukuru w’intara ya Karusi, hari hakoraniye abahurikiye mw’ ishirahamwe « Intwararumuri ».

Lire la suite : Prezida Nkurunziza : «Urumuri rw’amahoro ruzobere abarundi igiseke c’amahoro, umugisha n’urukundo»
 

Abegwa n’igisata c’amagara y’abantu basabwa guterera Reta ivyiyumviro vyogiteza imbere

Kuva kw’igenekerezo rya 16 gushika ku rya 18 Nyakanga 2019, Uburundi bwaratunganije inama ku rwego rw’igihugu ku bijanye n’amagara y’abantu. Kuva kw’igenekerezo rya 16 gushika ku rya 18 Nyakanga 2019, Uburundi bwaratunganije inama ku rwego rw’igihugu ku bijanye n’amagara y’abantu. Icivugo c’iyo nama kikaba ari « Amagara meza ni uburenganzira bwa kiremwa muntu, biciye mu gushira inguvu hamwe». Ihangiro ry’iyo nama akaba ari uguterera mw’itsimbatazwa ry’ibiganiro bihuza abo bose begwa n’igisata c’amagara y’abantu. Ivyo n’ivyashikirijwe n’Umushikiranganji  ajejwe amagara y’abantu no kurwanya SIDA, Thaddée Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku wa 11 Nyakanga 2019.Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo ico civugo kizotuma abitavye iyo nama bahanahana ivyiyumviro ku kungene umunyagihugu wese yivuza atavunitse.Abazoba bitavye iyo nama bazorabira hamwe kandi ivyerekeye gufungura neza, amagara meza y’abavyeyi n’ibibondo, batibagiye uruhara rw’abikorera ivyabo mu gushigikira igisata c’amagara y’abantu. Thaddée Ndikumana yarongeye amenyesha ko akarusho iyo nama izozana ari uguhuza abo bose begwa canke bashigikiye igisata c’amagara y’abantu kugirango bahanahane ivyiyumviro mu ntumbero yo gushigikira imigambi ya Reta mu gisata c’amagara y’abantu. Ikindi izofasha ni ugutororokaniriza hamwe imigambi n’ibikorwa Reta y’Uburundi yashize imbere mu bijanye n’amagara y’abantu bizoheze bishikirizwe mu nama ya ONU izoba kw’igenekerezo rya 23 Nyakanga 2019. Ica nyuma ngo ni uguhamagarira uwo wese afise ico aterera mu gisata c’amagara y’abantu kugirango ashigikire imigambi ya Reta.
Estella Niyongere

 

Ibihugu vy’Uburundi n’Ubuyapani bigiye gukomeza imigenderanire mu bisata bitandunye

Ibihugu vy’Uburundi n’Ubuyapani bigiye gutsimbataza imigenderanire mu bisata vy’ubutunzi, ugutwara abantu n’ibintu ni ukuvuga ko abayapani bazozana imitahe mu Burundi hamwe rero n’umugambi wo gusubiramwo ikivuko ca Bujumbura n’ibindi.Ibihugu vy’Uburundi n’Ubuyapani bigiye gutsimbataza imigenderanire mu bisata vy’ubutunzi, ugutwara abantu n’ibintu ni ukuvuga ko abayapani bazozana imitahe mu Burundi hamwe rero n’umugambi wo gusubiramwo ikivuko ca Bujumbura n’ibindi.Ivyo ni ivyavugiwe mu mubonano Icegera ca Kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yahaye uwuserukira igihugu c’Ubuyapani mu Burundi Takayuki Miyashita ku wa 10 Nyakanga 2019, igihe yari aje kumusezera kuko ikiringo ciwe carangiye nk’uko vyashikirijwe n’umuvugizi w’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu,  Hassan Ngendakumana inyuma y’uwo mubonano.Hassan Ngendakumana, yamenyesheje  kandi ko mu vyavugiwe muri uwo mubonano harimwo n’ivyavuye muri ya nama igira indwi yahuje ibihugu vya Afirika n’Ubuyapani mu gisagara ca Yokohama. Bakaba bavuganye ingene ivyavuye muri iyo nama bizoja mu ngiro na cane cane ivyerekeye ugufashanya hagati y’ibihugu vy’Ubuyapani n’Uburundi. Ngo  baravuganye kandi n’ivyerekeye ibikorwa Ubuyapani bufashamwo mu Burundi ingene vyotezwa imbere kurusha uko vyahora. Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu ngo akaba yarabwiye uwo mushitsi ingene ibintu vyagenze muri iyo nama, aranamubwira ko yabonanye n’umushikiranganji wa mbere w’igihugu c’Ubuyapani, aho bavuganye ingene Uburundi bwobandanya bukorana n’ico gihugu  kugira ngo ivyo bihugu bibandanye bitsimbataza imigenderanire bisanzwe bifitaniye. Uwuserukira igihugu c’Ubuyapani  Takayuki Miyashita, nawe  yamenyesheje ko ashima cane kubona Uburundi ari igihugu gifise amahoro n’umutekano. Akamenyesha ko agiye kubwira abagwizatunga b’Abayapani ko bokwitabira cane ibisata bimwe bimwe vyotuma imitahe yisununura, gurtyo ubutunzi bw’Uburundi butere imbere kurusha. Ikindi yavuze cerekeye ivyo yari yemereye Umukuru w’igihugu c’Uburundi aho yaja kumuha amakete amugena mu mabanga yo guserukira igihugu c’Ubuyapani mu Burundi. Prezida Nkurunziza rero akaba yari yamusavye ko yogarukana ibiro vy’igisata ca Reta y’Ubuyapani citaho ivyo gufashanya (JICA) mu Burundi, navyo akaba arangije ikiringo ciwe mu Burundi abigarukanye. Ikindi yari yamusavye ngo kwari guhamagarira igihugu c’Ubuyapani gufasha mw’isubirwamwo ry’ikivuko ca Bujumbura, navyo nyene ngo akaba agiye abikoze.   

Gloriose Nshimirimana

 

Mu kigo c’ishirahamwe METALUSA harabonetse ibisigarira vy’abantu babiri

Kw’igenekerezo rya 9 Nyakanga 2019, umurwi w’igihugu ujewe kumenya ukuri n’ukunywanisha Abarundi CVR waratunganije igikorwa co kuzura ibisigarira vy’abantu 2 bari bahambwe mu kigo c’ishirahamwe rijejwe guteranya ivyuma METALUSA. Mu kiganiro catanzwe na komiseri mu murwi CVR, patiri Pascal Niyonkuru yamenyesheje ko baje kwegeranya ibisigarira vy’abo bantu kugira bazohambanwe iteka nk’uko amategeko y’umurwi CVR abisaba.Kw’igenekerezo rya 9 Nyakanga 2019, umurwi w’igihugu ujewe kumenya ukuri n’ukunywanisha Abarundi CVR waratunganije igikorwa co kuzura ibisigarira vy’abantu 2 bari bahambwe mu kigo c’ishirahamwe rijejwe guteranya ivyuma METALUSA. Mu kiganiro catanzwe na komiseri mu murwi CVR, patiri Pascal Niyonkuru yamenyesheje ko baje kwegeranya ibisigarira vy’abo bantu kugira bazohambanwe iteka nk’uko amategeko y’umurwi CVR abisaba.Yabandanije amenyesha ko mu kurindira ko abo bantu babahambana iteka, ivyo bisigarira bagiye kubibikana iteka mu kibanza c’umurwi CVR mu kurindira ko  uwo murwi ushikirizwa aho wasavye abajejwe intwaro ko woza urashingura ibisigarira vy’abantu bitowe mu ntara zitandukanye zo mu Burundi. Ngo bakoranye n’abari mu ntwaro n’abo mw’ishiramwe METALUSA, umurwi CVR uzogira amatohoza kugira umenye ingene abo bantu bapfuye. Patiri Niyonkuru yaremeje ko biboneka ko abo bantu bishwe mu myaka itari iya hafi mu gihe n’ishirahamwe METALUSA ryatanguye gukora mu mwaka w’1953. Ngo mu kwezi kwa Mukakaro 2019 niho umurwi CVR watanguye kuronka amakuru avuga ko mu kigo ca METALUSA hariho ibisigarira vy’abantu vyubuwe   n’abakozi  bariko barimba umuserege utwara amazi. 

Aline Kanyana

 

Ibihugu vya Afrika yo hagati n’Uburundi burimwo vyarahagurukiye urugamba rwo kurwanya igiturire

ecouterIgiturire ni akaranda kazingamitse ibihugu bitari bike vyo ku mugabane wa Afrika arico gituma urwo rugamba ari urwo abantu benshi ata muntu umwe yorwifasha. Ivyo vyamenyeshejwe n’umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye Jeanne d’Arc Kagayo ku wa 3 Nyakanga 2019 ariko yugurura inama y’iminsi ibiri yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye no kurwanya igiturire yabereye mw’ihoteri OutLook iri ku musozi wa Vugizo . Igiturire ni akaranda kazingamitse ibihugu bitari bike vyo ku mugabane wa Afrika arico gituma urwo rugamba ari urwo abantu benshi ata muntu umwe yorwifasha. Ivyo vyamenyeshejwe n’umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye Jeanne d’Arc Kagayo ku wa 3 Nyakanga 2019 ariko yugurura inama y’iminsi ibiri yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye no kurwanya igiturire yabereye mw’ihoteri OutLook iri ku musozi wa Vugizo . Iyo nama yatunganijwe n’ubushikiranganji bujejwe intwaro ibereye n’ubw’akazi n’abakozi ba Reta  bufadikanije n’ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika (UA) yahuje ibihugu ndwi vyo mu karere ka Afrika yo hagati kugira bigire hamwe ukugene borwanya igiturire no gusesagura amatungo ya Reta mu buzi bwa Reta. Umushikiranganji Jeanne d’Arc Kagayo yamenyesheje rero ko iyo nama yatunganijwe kandi mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano y’ibihugu bihurikiye mw’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika yo gutunganya neza ubuzi bwa Reta kugira harwanywe igiturire.Yarongeye amenyesha ko ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika ryiyumviriye ukugene ibihugu vyoja hamwe kugira bihanahane ivyiyumviro ku kugene horwanywa ako karanda gasubiza inyuma iterambere ry’ibihugu. Rero bakaba  bategekanya kurabira hamwe ukugene botunganya amategeko n’ukugene akazi ka Reta kotunganywa kugira umunyagihugu yituye abakozi ba Reta atunganirizwe batabanje kumutevya canke kumugora kugira abanze gutanga igiturire. Bategekanya kuzoraba ko abatwara bagaruka bakabwira abanyagihugu baba barabatoye ukugene uburyo bwa Reta bukoreshwa. Mu buzi bwa Reta kandi barakwiye gutunganya imirimo hakoreshejwe ubuhinga bwa none kuko vyogabanura ya mibonano canke gutanga ibiturire. Yarongeye amenyesha ko kugira abakozi ba Reta barwanye igiturire babwirizwa kugendera akarangamutima k’amabanga bashinzwe. Umushikiranji ajejwe akazi n’abakozi ba Reta, Felix Mpozeriniga nawe yamenyesheje ko kugira igiturire kirwanywe mu buzi bwa Reta ar’uko hatojaho intambamyi ku banyagihugu bitura abakozi ba Reta. Ngo ni muri iyo ntumbero mu mwaka w’2014 Reta yatunganije ukundi gushasha akazi ka Reta. Aho akaba yamenyesheje ko abanyagihugu begerejwe ibintu vyinshi bari bakeneye mu ntara nk’impusha zo kugendesha imodoka n’ibindi vyuma, igitabo c’inzira n’ibindi. Umukuru w’umurwi mpuzwajambo mw’ishirahmwe ry’Ubumwe bwa Afrika witaho kurwanya igiturire , Begoto Miaron nawe yamenyesheje ko amasezerano ya Afrika ashira imbere ugutunganya neza ubuzi bwa Reta mu ntumbero yemejwe mu nama igira 16 yabereye i Addis-Abeba mu gihugu ca Etiyopiya ku wa 31 Nzero 2011  yahuje abakuru b’ibihugu. Ayo masezerano bakaba bayemeje mu ntumbero yo kurwanya igiturire biciye mu gutunganya neza ubuzi bwa Reta.  Yamenyesheje ko naho biri uko ibihugu vyose bifise ingorane y’intwaro ibereye ariko ibihugu bito bito bifise ingorane yo gushiraho amategeko mu ntumbero yo kurwanya amabi afatiye ku kurya igiturire no gusesagura amatungo ya Reta.  Kurwanya igiturire bitegezwa kuba ikintu ca mbere mu gutsimbataza intwaro ibereye. Uwuserukira umurwi w’ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika, Issaka Garba Abdou nawe yamenyesheje ko kutagendera akaranga hamwe n’ububegito bubera mu buzi bwa Reta bituma ubutunzi bw’igihugu busubira inyuma. Ivyo bituma abanyagihugu badasubira kwizera abakozi ba Reta basaba ko babatunganariza. Bisubiye ngo iterambere rirama ntiryoshoboka mu gihe hadatsimbataye intwaro ibereye. Nico gituma abakozi ba Reta,muri Afrika bategerezwa gukorera mu muco kandi bakareka kuba ba sindabibazwa. Agenda 2063 nayo y’Ubumwe bwa Afrika UA iremera ko intwaro ibereye arico kintu ca mbere kizotuma Afrika itera imbere kandi ibaho mu mahoro. Yarongeye amenyesha ko amasezerano ya Afrika yerekana ukugene ubuzi bwa Reta bwotunganywa mu  muco yemejwe mu mwaka w’2011 ariko yatanguye gukurikizwa muri Mukakaro 2016 ahejeje gushirwako umukono n’ibihugu 15 nk’uko vyasabwa. 

Epitace Nduwayo

 

Abarundi bazogenderwa n’Urumuri rw’amahoro ku ncuro igira 13

wisoniMu gihe urumuri rw’amahoro buca rugira urugendo rugira 13 mu gihugu, uwurongoye abagize komite ijejwe  kurutegura « Intwararumuri », Jenerari Agricole Ntirampeba  Mwamba, yararemesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru kw’igenekerezo rya 5 Nyakanga 2019  i Bujumbura mu ntumbero yo gushikiriza ingene urwo rugendo rwateguwe, n’ingene rwatangujwe n’Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza,  ibikorwa  vy’iterambere rusangi bizorurangurirwamwo, aho ruzotangurira mu ntara ya Karusi n’aho ruzosozererwa mu ntara ya Rumonge.Mu gihe urumuri rw’amahoro buca rugira urugendo rugira 13 mu gihugu, uwurongoye abagize komite ijejwe  kurutegura « Intwararumuri », Jenerari Agricole Ntirampeba  Mwamba, yararemesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru kw’igenekerezo rya 5 Nyakanga 2019  i Bujumbura mu ntumbero yo gushikiriza ingene urwo rugendo rwateguwe, n’ingene rwatangujwe n’Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza,  ibikorwa  vy’iterambere rusangi bizorurangurirwamwo, aho ruzotangurira mu ntara ya Karusi n’aho ruzosozererwa mu ntara ya Rumonge.Jenerari Agricole Ntirampeba Mwamba arongoye « Intwararumuri »  akaba yamenyesheje ko iciyumviro c’urwo rumuri rw’amahoro cavuye mu nkino zahora zitunganywa mu gisagara ca  Athènes mu  gihugu c’Ubugiriki  mu kinjana c’umunani imbere y’ivuka rya Yezu Kristu. Ariko ngo inkino nyezina zikaba zatanguye mu 1896.

Urumuri rw’amahoro mu Burundi, ngo ni iciyumviro c’ihumure mu gihugu cacu mu bikorwa vy’iterambere rusangi. Urwo rumuri rw’amahoro mu Burundi rukaba rwatunganijwe n’Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza mu mwaka w’2006 inyuma y’umwaka umwe gusa yimitswe mu mabanga yo kurongora igihugu.Ubu rukaba rugeze ku ncuro ya cumi na gatatu ku civugo « Tuzirikane igihugu cacu, twongere tugiteze imbere. »Nk’uko Agricole Ntirampeba Mwamba yabandinije abimenyesha ngo Urumuri rw’amahoro mu Burundi ni ikimenyetso cerekana ko umuco  watamanzuye mu Burundi bwabaye mu ntambara z’urutavanako ariko hakaba harabonetse abagabo ijunja n’ijambo, barwanira igihugu mu kukironderera amahoro. Akarorero akaba ari Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza.Urugendo rugira 13 rw’urumuri rw’amahoro rw’uyu mwaka rukazotangura ejo aho bukera ku wa  10 kugeza ku wa  20 Nyakanga 2019. Rukazotangurira mu ntara ya Karusi rusozererwe  mu ntara ya Rumonge. Urwo rumuri rw’amahoro, ngo ruba ruherekejwe n’ibikamyo bitwaye imifuko y’isima, amabati hamwe n’ivyuma vyo kubandanya ibikorwa biriko bikorwa n’abenegihugu. Agricole Ntirampeba Mwamba akaba yavuze ko uyu mwaka urumuri ruzoba ruherekejwe n’imifuko ibihumbi amajana abiri (200.000), y’isima yo kwubaka ibirasi vy’amashure atandukanye, amabati ibihumbi mirongo itanu (50.000) yo gusakara ibirasi , amasoko hamwe n’ibibuga vy’inkino. Ivyuma vyo kwubakisha ( fer à beton) ibihumbi cumi (10.000) vyo guheraheza ibirasi amajana ane (400). Mu bibazo vyabajijwe n’abamenyeshamakuru, barashatse kumenya nimba mu ncuro ya 13 y’urugendo rw’urumuri rw’amahoro hari gishasha bazoba bazanye, Agricole  Ntirampeba  Mwamba yamenyesheje ko ata gishasha, kimwe gusa bazoba bagiye gufata mu mugongo ibikorwa abenegihugu basanzwe bariko barakora kandi bihere mu kiringo categekanijwe.  Yarangije asaba abajejwe intwaro kuzokwitaba urwo rubanza no gutanga intererano zikenewe kugira ico ikorwa kizogende neza. 

Irène Niyongabire

 
Ouvrir