Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi basabwa kugiriranira urukundo, birinde amacakubiri ayariyo yose

 

gastoooouIcegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo amenyesha ko Imana ihamagara uwishaka kandi ku gihe. Ahamagarira abarundi kugiriranira urukundo  birinde umutima w’amacakubiri. Ivyo yabishikirije ku wa 9 Kigarama 2018 mu gikorane co kwumviriza indirimbo categuwe n’ishengero rikwiza ubutumwa mu Burundi «MEB», rifatanije n’umugwi w’abaririmvyi “Igitsibo co mw’ijuru” muri zone Cibitoke, komine Ntahangwe ikukira Bujumbura.  Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo amenyesha ko Imana ihamagara uwishaka kandi ku gihe. Ahamagarira abarundi kugiriranira urukundo  birinde umutima w’amacakubiri. Ivyo yabishikirije ku wa 9 Kigarama 2018 mu gikorane co kwumviriza indirimbo categuwe n’ishengero rikwiza ubutumwa mu Burundi «MEB», rifatanije n’umugwi w’abaririmvyi “Igitsibo co mw’ijuru” muri zone Cibitoke, komine Ntahangwe ikukira Bujumbura.  Muri ico gikorane, Gaston Sindimwo yamenyesheje ko kubona yifatanije   n’abakristo b’iryo shengero “MEB” kugirango  asangire na bo ibihe vyo gushimira Imana mu  ndirimbo bari bateguye  no kubipfuriza iminsi mikuru yo kurangiza umwaka. 

Ahejeje gusoma mu gitabu ca Zaburi ya 22, kuva ku murongo w’  10 gushika ku w’12  n’izaburi ya 34 kuva  ku murongo  wa mbere gushika ku w’ 8  Gaston Sindimwo yasiguye ko ku Mana atakidashoboka. Ngo Imana ihamagara uwo ishaka kandi ku gihe ishaka. Abantu rero ngo basabwa kwihanganira ubushake bw’Imana. Yasavye abanyagihugu  bo muri zone Cabitoke  gihugu  kudasubira guhendwa nk’uko vyabaye mu mwaka w’2015 igihe baca amabarabara yabahuza n’ayandi makaritiye y’igisagara ca Bujumbura. Yabasavye kutazosubira kwifatanya n’abahungabanya umutekano narirya amatora yimirije aho usanga kenshi hari abikika mu kiza kugira ngo bayahungabnye. Ngo Imana ishaka ubumwe bwamye buranga abarundi kandi ngo n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yipfuza ko ubwo bumwe butsimbatara mu barundi. Yasavye abanyagihugu ba zone cibitoke  n’abarundi bose guhindura ingendo mu kuvavanura n’ivyo vyose bituma abarundi barabana ribi. Mwomenya ko uwuserukira imbere y’amategeko ishengero MEB, Frank Nyandoka yakiriye Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo aho yari yamenyesheje ko iryo shengero rinezerejwe cane no kumwakira n’abo bagendanye. Yaranamushimiye kubona yashimye kwifatanya n’abakristo b’iryo shengero. Ngo iryo shengero rifise ivyizigiro ko mu minsi isigaye yo kurangiza umwaka ko ikiganza c’Imana kizoba ku bakristo baryo n’igihugu cose kandi ko bazosengera cane Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo kugira ngo Imana imukomereze umutima wo gukunda ibikorwa kuko abikorana ubwira budasanzwe. Mu kurangiza ico gikorwa umugwi w’abaririmvyi  “Igitsibo co mw’Ijuru” ryahaye icubahiro Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo mu kumugira umunywanyi w’iteka w’uwo mugwi w’abaririmvyi.

Nathan Ntahondi

 

Mu ntara ya Ngozi Imana igiye kurenganura Uburundi n’abarundi muri uku kwezi kwa Kigarama

 

mopiKu Burundi n’abarundi, ngo ukwezi kwa Kigarama  ni ukwezi kwo kurenganurwa, ukwezi kwo gusesekarizwa, kuronka umusesekara. Imana igiye gushumbusha abarundi, eka ngo iyo Imana igushumbushije iguha incuro nyinshi. Imana yakuye mu buja abanyisraheri, ngo niyo izokiza abarundi n’Uburundi, iyo Mana ngo niyo irenganura abarenganijwe. Izo ni zimwe mu nyigisho zatanzwe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, ku wa 9 Kigarama 2018, aho yari yagiye gusangira igisabisho co kumunsi w’Imana n’abakristu bo mu rushengero rw’urutare rw’i Buye, muri komine Mwumba, mu ntara ya Ngozi.Ku Burundi n’abarundi, ngo ukwezi kwa Kigarama  ni ukwezi kwo kurenganurwa, ukwezi kwo gusesekarizwa, kuronka umusesekara. Imana igiye gushumbusha abarundi, eka ngo iyo Imana igushumbushije iguha incuro nyinshi. Imana yakuye mu buja abanyisraheri, ngo niyo izokiza abarundi n’Uburundi, iyo Mana ngo niyo irenganura abarenganijwe. Izo ni zimwe mu nyigisho zatanzwe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, ku wa 9 Kigarama 2018, aho yari yagiye gusangira igisabisho co kumunsi w’Imana n’abakristu bo mu rushengero rw’urutare rw’i Buye, muri komine Mwumba, mu ntara ya Ngozi.Nk’uko Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yatanguye abishibikiriza, ashimikiye ku vyahishuriwe umutumwa Yohani, ikigabane ca 21,kuva ku murongo wa 1 gushika ku w’8, igihe cose tuvyutse turi bazima, ngo tuba turi bashasha. Iyo Mana iba yatuvyuye ngo dukwiye kuyiha icubahiro kiyikwiye. Kubona rero ngo haba ijoro n’umutaga atacinjira mu kindi, ngo Imana niyo ibitunganya. Kurya handitse ko Imana ari itanguriro ikaba n’iherezo, ngo no kubaho kwacu canke no gupfa kwacu, ngo biri mu biganza vyayo. Igihe cose tubaye bashasha, ngo dukwiye gushimira Imana, tubeho tuzirikana ibihe tugenderamwo vy’Imana.Vyongeye, ngo ikintu gishasha, kijana n’ingendo nshasha. Mu karorero yafatiyeko muri izo nyigisho, yaragarutse ku mutumba Buye, hasanzwe hari muri kino gihe inyubako zitandukanye harimwo n’urushengero rw’urutare, aho kuri uwo mutumba, ngo mu myaka y’1980, ngo hari ishamba riteye ubwoba, aho hari n’abantu bategera abantu kugira babambure ivyabo. Ariko muri kino gihe, ngo harubatse, ntihagiteye akoba. Kubona uwo mutumba warahindutse, ngo si ku bugombe bw’abantu, ahubwo ngo ni ku bw’ikiganza c’Imana.

Umuhanuzi Yeremiya ngo niwe yavuze ko ibintu biremwa n’Imana, ikongera ikabikomeza. Bisubiye, ngo mu bintu bishasha Imana ikora, harimwo kurenganurwa kuko ngo hariho abo Imana igirira neza, mu nyuma bakaba abansi bayo kubera k’ukurenganya abandi. Uku kwezi kwa Kigarama ku barundi ngo ni ukwezi kurenganurwa, ukwezi kwo gusesekarizwa ku barundi n’Uburundi. Ku wa 26 Myandagaro, mu ntara ya Karuzi, Imana ngo yasezeraniye abarundi ko hagiye kuboneka ububasha bwo kunesha umwansi, Imana yasezeraniye kandi Uburundi ko hagiye kuboneka iriba rizokiza isi. Abarundi rero ngo dukwiye kumenya kugendera mu bihe vy’Imana. Ntihagire uwiririra ngo ararenganywa, ngo hariho Imana itarenganya ndetse inarenganura, abarenganijwe. Imana ikunda abantu bayo.Ku barenganijwe, ngo Imana igushumbushije, igushumbusha incuro nyishi. Imana yakuye mu buja abanyisraheri, ngo niyo izokiza abarundi n’Uburundi, Imana irenganura. Imana rero ngo igiye kunezereza abarundi incuro indwi zose, iyo umuntu anezerewe ngo afata ingingo nziza. Igihe cose ngo Imana irenganuye, haba amategeko mashasha.Imbere yaho, Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA ariko arashikiriza abashitsi bari baje kwifatanya n’umuryango w’Umukuru w’igihugu muri ico gisabisho, yasavye abari aho gusoma mu Baheburayo ikigabane ca 4, umurongo w’11 handitse ko hariho uburuhukiro bubikiwe abana b’Imana. Nk’abarundi ngo tugire umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, iryo hangiro tuzorishikako ari uko twumvirije kandi tukagendera ijambo ry’Imana hamwe n’ivyo abakozi b’Imana bashikiriza. Nitwashira mu ngiro ivyo vyose, ngo niho tuzoshika muri ubwo buruhukiro, dukwiye kumenya ko aha kw’isi turi ku rugendo.

Déo Misigaro                                                                                                 

 

Ibimenyeshamakuru bikorera ku rubuga ngurukanabumenyi bitimenyekanishije ku rwego CNC biragabishwa

 

dsonAbayobozi b’ibimenyeshamakuru bikorera ku rubuga ngurukana bumenyi bitazwi n’amategeko basabwa kwegera urwego rugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora  CNC. Ako kamo bagatewe n’umukuru w’urwo rwego Nestor Bankumukunzi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Ubumwe ku wa 6 Kigarama 2018.  Abayobozi b’ibimenyeshamakuru bikorera ku rubuga ngurukana bumenyi bitazwi n’amategeko basabwa kwegera urwego rugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora  CNC. Ako kamo bagatewe n’umukuru w’urwo rwego Nestor Bankumukunzi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Ubumwe ku wa 6 Kigarama 2018.  Umukuru w’urwego  CNC Nestor Bankumukunzi yaremeje ko ubu hibonekeza irwirirana ry’ivyo binyamakuru, kandi  ko ivyo binyamakuru biri mu migwi ibiri umwe, ukaba ari uw’ibinyamakuru bizwi n’amategeko, uwundi mugwi nawo ukaba uw’ibinyamakuru bikora bitisunze  amategeko. Kuri uwo mugwi wa kabiri, umukuru w’urwego  CNC Bankumukunzi yaramenyesheje ko afise icizere ko abayobozi b’ivyo bimenyeshamakuru bagiye kwegera ico kigo kijejwe kumenyesha amakuru kugira bakore bisunze amategeko agenga uwo mwuga. Nestor  Bankumukunzi yavuzeko bene ivyo bimenyeshamakuru bishasha uburenganzira bwo kwemererwa gukora hisunzwe amategeko kandi ngo butangwa vyoroshe igihe urwo rwego rusanze bene kubisaba  bafise ubumenyi bukwiriye bufatiye ku mashure canke ku burambe muri uwo mwuga. 

Urwego rugaca rubisaba ikigo CNC kuza biracisha amakuru yavyo ku rubuga rw’urwo rwego kugira ashobore gushikira abanyagihugu benshi bashoboka, urwego CNC narwo rukaza rubatumira mu nyigisho zo kubakarihiriza ubwenge no mu ma nama yo gutereranira ivyiyumviro kugira bateze imbere umwuga. Uwuramutswa urwego CNC yaragabishije ibinyamakuru vyokwigira sindabibazwa mu kubandanya bikorera mu rufuri. Yaboneyeho akaryo ko kujijura yahereyeho bamwe  muri abo bayobozi bavyo boba bihenda bakibwira ko urwo rwego  ata buryo n’ubuhinga rufise rwo kumenya no gutora aho ivyo binyamakuru bikorera. Yarabamenyesheje ko uburyo bwo kumenya aho baherereye buhari kandi bukwiye. Yarangije asaba ko ivyo bimenyesha makuru ko vyokora mu ntumbero yo guteza imbere igihugu na beneco atari uko boba bariko bata umwanya. Ku binyamakuru bityoza canke bigatitura imico y’abarundi, co kimwe n’ibijuragiza abenegihugu, yamenyesheje ko abo bafatwa nk’inkozi z’ibibi kandi bazofatwa bagahanwa n’amategeko . Ku benegihugu basoma amakuru aca kuri izo mbuga ngurukana bumenyi zitazwi n’amategeko, abasaba kutajana nyabahururu  kuko amakuru yose yanditswe bidasigura ko ari ayukuri. Akabasaba kubanza kuyasuzuma kugira ntibatabwe mu manga. 

Arsène Ingabire (Uwimenyereza) 

 

Haratangujwe umugambi w’akarorero wo gushikana ubuhinga bwa none mu banyagihugu

 

bbbnghUmugambi w’akorerero wo gushikana ubuhinga bwa none mu banyagihugu biciye mu kigega FSU waratangujwe na Reta y’Uburundi hamwe n’amashirahamwe asanzwe akorera mu gisata co gutumatumanako  amakuru mu gihugu c’Uburundi. Uwo mugambi ukaba watangujwe n’ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru n’ubushikiranganji murwa mukuru w’intara ya Gitega.Umugambi w’akorerero wo gushikana ubuhinga bwa none mu banyagihugu biciye mu kigega FSU waratangujwe na Reta y’Uburundi hamwe n’amashirahamwe asanzwe akorera mu gisata co gutumatumanako  amakuru mu gihugu c’Uburundi. Uwo mugambi ukaba watangujwe n’ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru n’ubushikiranganji murwa mukuru w’intara ya Gitega.Uwurongoye ubwo bushikiranganji Evelyne Butoyi yamenyesheje ko uwo mugambi ufise intumbero yo gushikana kure ubuhinga bwa none kuva mu bisagara gushika ku mitumba yose yo hagati mu gihugu. Muri rusangi  ngo ubuhinga bwa none bwifashe neza mu Burundi ugereranije n’ibihugu vyo mu karere Uburundi buhererereye mwo, kuko bushika mu ntara zose z’igihugu, kikaba kandi ari igikorwa ngirakamaro. Kugira ico gikorwa gishoboke bisaba inguvu nyinshi zitandukanye kugira bafashe abanyagihugu gutahura akamaro ko gukoresha ubuhinga. Ubwo buhinga bawa none buzofasha rero guhindura ubuzima abanyagihugu basanzwe babamwo, bikazofasha mu guhanahana amakuru, ibidandazwa n’ibindi.

Ubwo buhinga bwa none hamwe bobwijukira, urwaruka rwoshobora kuronka ubuzi narirya mu Burundi hibonekeza urwaruka rwinshi rwugarijwe no kubura akazi, bisigura ko ico gisata gikorewemwo neza hoboneka umuti w’ibibazo bitandukanye abanyagihugu bagashobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Umushikiranganji Evelyne Butoyi yabandanije amenyesha ko naho hari ibimaze gukorwa intambwe  ikiri ndende kuko hifuzwa guteza imbere amategeko agenga igisata c’ubuhinga bwa none kuko amategeko ahari amaze imyaka myinshi, bisigura ko atakijanye n’ibihe kuko ubuhinga bwa none butera imbere ku mwanya ku mwanya. Ubuhinga bwa none rero abantu bose zo kwijukira kubukoresha ata n’umwe akumiriwe kugira hashikweko iterambere rirama mu gihugu. Reta yarabonye ko ubuhinga bwa none ari kirumara mw’iterambere niho yaciye ishiraho itegeko ry’Umukuru w’igihugu ryo  mu 2017, rishiraho ikigega kizofasha  uwo mugambi wo gushikiriza ubuhinga bwa none abanyagihugu batari bake. Ico kigega kikaba kizofasha mu nyubako rusangi kugira abanyagihugu bibafashe muvyo bakeneye vyose. Evelyne Butoyi yabandanije amenyesha ko uwo mugambi ari uwo bari basanzwe bariko barakoresha mu bushikinganji bwo gutumatumanako amakuru, mugabo bakaba bahora bafise uburyo buke, Reta yahora itanga muri ubwo bushikiranganji  amafaranga angana imiriyoni 28, ariko muri uno mwaka w’ 2018 ikaba yatanze amafaranga angana n’imiriyoni 56 bisigura ko barwije na kabiri. Naho biri uko ngo si amafaranga yokwira gukora uwo mugambi, niho Reta yaciye itumirira amashirahamwe akorera mu gisata co gutumatumanako amakuru yigenga, gushiraho umugwi ujejwe kuraba ingene ico kigega kijejwe gufasha gushikana ubuhinga bwa none mu banyagihugu kizokora kugira abanyagihugu bashobore gushikirwa n’ubuhinga bwa none bongere babukoreshe. Ico kigega kizofasha mu kurwiza amazu bashobora gukoresherezamwo ubwo buhinga bwa none.Umushikiranganji yarangije amenyesha ko uwo mugambi uzofasha cane mw’iterambere mu gihe abanyagihugu bowijukira, mu guhanahana ibidandazwa, mu gukomeza imico n’akaranga, ugashobora gusangaho ibipapuro umuntu akenera  mu buzima bwa minsi yose hamwe n’ibindi vyinshi bizofasha mu kworohereza abanyagihugu bose ata n’umwe akumiriwe. 

Anitha Bizimana                                                                                                                                                 

 

Ni iteka ku Burundi bwatowe na EALA ngo butunganye inkino zahuje abatowe mu bihugu vya EAC

 

rrrzzzUmukuru w’Inama Nshingamateka y’Uburundi Pascal Nyabenda arashima kubona Inama Nshingamateka y’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko EALA yashimye ko ihiganwa ry’inkino rigira 9 rihuza Inama Nshingamateka zo mu bihugu vyo mu muryango wa Afrika y’ubuseruko (EAC) bibera mu Burundi. Ivyo yabishikirije ku wa 1 Kigarama 2018 mu gihe yariko arashikiriza ijambo ryo kwugurura icese izo nkino mu nyubakwa z’ ishirahamwe rijejwe gutunganya igisata c’ikawa ARFIC i Bujumbura.Umukuru w’Inama Nshingamateka y’Uburundi Pascal Nyabenda arashima kubona Inama Nshingamateka y’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko EALA yashimye ko ihiganwa ry’inkino rigira 9 rihuza Inama Nshingamateka zo mu bihugu vyo mu muryango wa Afrika y’ubuseruko (EAC) bibera mu Burundi. Ivyo yabishikirije ku wa 1 Kigarama 2018 mu gihe yariko arashikiriza ijambo ryo kwugurura icese izo nkino mu nyubakwa z’ ishirahamwe rijejwe gutunganya igisata c’ikawa ARFIC i Bujumbura.Yamenyesheje ko izo nkino zibereye mu Burundi incuro igira kabiri , irya heruka rikaba ryahabere  Burundi mu mwaka w’2011.Yarongeye amenyesha ko iryo higanwa ritanga akaryo kuri abo batowe n’abanyagihugu bo mu bihugu vyabo (bashingamateka n’abakenguzamateka) bo muri ivyo bihugu bigize umuryango wa Afrika y’ubuseruko (EAC) hamwe  n’abashingamateka bo ku rwego rw’ uwo muryango EALA ko kumenyerana gutyo bashore gukora ku neza y’abanyagihugu bo muri ivyo bihugu. Yamenyesheje ko bazoharonkera n’akaryo ko gutembera i Bujumbura birabire ubwiza bw’igihugu c’Uburundi. Yarongeye amenyesha ko kubona izo nkino zibereye mu Burundi ari uko umutekano wifashe neza mu gihugu cose. Ivyo birori vyari vyitabwe kandi n’Umukuru w’Inama Nshingamateka y’igihugu ca Kenya, Justin Muturi. Izo nkino zitabwe n’ibihugu vya Kenya Uganda, Tanzaniya, Sudani y’ubumanuko hamwe n’Uburundi.Inyuma yaho haciye haba urugendo rwabashikanye ku kibuga c’inkino citiriwe umuganwa Ludoviko  Rwagasore ari naho habereye urukino rwa mbere rwuguruye izo nkino. Urwo rukino rw’umupira w’amaguru rwahuje umugwi Haleluya FC Umukuru w’igihugu asanzwe akinamwo n’umugwi userukira abashingamateka n’abakenguzamateka b’ivyo bihugu EALA, aho Haleluya FC yatsinze umugwi wa EALA ibitsindo 4 kuri 1.

Imigwi iserukira izo nzego yahiganywe mu nkino z’umupira w’amaguru (Football) ku bagabo, inkino z’umupira w’amaboko Volleyball ku bagabo n’abakenyezi, urukino rwa Netball ku bakenyezi hamwe n’ugusiganwa ku birere birebire. Icibonekeje muri izo nkino n’uko umugwi waserukiye Uburundi wari imbere mu rukino rw’umupira w’amaboko muri Volleyball ku bagabo kuko watsinze umugwi userukira Kenya ku maseti atatu kuri imwe kandi ari nawo mugwi ugira kabiri ukomeye, aho hakaba hari ku wa 2 Kigarama 2018. Kenya nayo ikaba yatsinze umugwi wa Uganda ku maseti atatu kuri imwe ku munsi wa mbere igenekerezo rya 3 Kigarama 2018.  Ku wa 4 Kigarama naho umugwi wa Kenya watsinze umugwi wa Tanzaniya iseti zitatu ku busa mu rukino rwa Volleball nyene. Muri urwo rukino nyene umugwi w’Uburundi wirahiye umugwi wa EALA ku maseti atatu ku busa ku wa 5 Kigarama 2018. Ku wa 4 naho umugwi w’Uburundi watsinze uwa Uganda  amaseti atatu kuri imwe. Kenya nayo yatsinze amaseti atatu kuri imwe. Harabaye kandi n’inkino zitandukanye mu mupira w’amaguru aho vyibonekeje  ko umugwi wa Tanzaniya uri imbere y’iyindi migwi kuko watsinze umugwi wa EALA ibitsindo bibiri ku busa ku wa 5 Kigarama 2018, mu gihe umugwi w’Uburundi wariwanganije  uhejeje k n’umugwi wa Uganda ku gitsindo kimwe ku kindi. Mu rukino rwa Volleyball mu bakenyezi naho umugwi wa Uganda na Kenya yasa  n’iyiri imbere. Bitegekanijwe kandi ko izo nkino zirangira icese uwo munsi  ku wa 10 Kigarama 2018 ari naho hatangwa udushimwe ku migwi izoba yarushije iyindi naho intumbero y’izo nkino ari ukunywanisha abanyagihugu bo mu bihugu bigize umuryango w’ibihugu vya Afrika vya Afrika y’ubuseruko EAC. 
Epitace Nduwayo

 

Reta y’Uburundi irashimishwa n’umwimbu w’uburimyi uguma wiyongera mu ntara zose z’igihugu

bbnnbReta y’Uburundi ngo irashimishwa n’ukuntu umwimbu  w’uburimyi uguma wiyongera mu ntara zose z’igihugu bigatuma ibiciro bigabanuka, ivyo navyo ngo bikaba vyatumwe n’ikoreshwa neza ry’ifumbire kandi nziza. Ivyo ni bimwe muvyo umushikiranganji w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije, Déo Guide Rurema yamenyesheje mu kiganiro yahaye  abamenyeshamakuru,  kw’igenekerezo rya 5 Kigarama 2018. Reta y’Uburundi ngo irashimishwa n’ukuntu umwimbu  w’uburimyi uguma wiyongera mu ntara zose z’igihugu bigatuma ibiciro bigabanuka, ivyo navyo ngo bikaba vyatumwe n’ikoreshwa neza ry’ifumbire kandi nziza. Ivyo ni bimwe muvyo umushikiranganji w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije, Déo Guide Rurema yamenyesheje mu kiganiro yahaye  abamenyeshamakuru,  kw’igenekerezo rya 5 Kigarama 2018. Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo mu ntumbero yo kubandanya kuronsa abenegihugu ifumbire ku giciro kitavuna n’ibindi bituma isi igumana uburyohe, ubushikiranganji bw’uburimyi-ubworozi n’ibidukikije ngo bwashaka kumenyesha abarimyi ko Reta y’Uburundi ikurikiranira hafi umugambi wo kuronsa abarimyi ifumbire n’ibindi bituma isi igumana uburyohe biciye muri wa mugambi w’igihugu wo kuronsa abarimyi ifumbire ku giciro kitavuna.Niko guca amenyesha ko Reta ishimira abarimyi-borozi bakurikije impanuro bagiye barahabwa zijanye no kurima kijambere. Ngo ubushikiranganji bwaramaze gutanguza irihishwa ry’amahera ya avanse kw’ifumbire kuva kw’igenekerezo rya 19 Munyonyo 2018, ico kiringo kikazorangira igenekerezo rya 19 Nzero 2019. Yaranamenyesheje kandi ko  nk’uko biyemeje kuba hafi y’abenegihugu, ubushikiranganji bwatanze ikiringo c’amezi abiri yo kuriha avanse kugira ngo ifumbire ishike kare imbere y’iteragira. Yaranamenyesheje ko bishimiye urugero bagezeko mu mugambi wo kuronsa ifumbire abenegihugu ku giciro kitavuna hamwe n’akamaro k’uwo mugambi, ivyo navyo ngo bikabonekera kw’ifumbire iboneka kandi abenegihugu bayironka ku giciro kitavuna aho bavuye ku matoni 7 mu mwaka w’ 2012 bakaba bageze ku matoni ibihumbi mirongo 50  mu 2017.

Ikindi naco ngo umwimbu wariyongereye mu ntara zose , ibiciro ngo vyaragabanutse kandi biguma bitaduga ku bifungurwa vyose. Ngo kubera umwimbu wiyongereye vyatumye abenegihugu babaho neza n’igihugu gitera intambwe mw’iterambere. Niko guca amenyesha ko bashima utwigoro twa Reta twibonekeza mu gushigikira uwo mugambi, ivyo navyo bigahesha iteka igihugu. Ngo naho ibiciro bigenda birahindagurika bivuye ku mahera y’agaciro, Reta yama igira akigoro kadasanzwe kugira ibiciro bigume hahandi biciye mu kworohereza abenegihugu. Ariko rero ngo kubera iryo hindagurika ry’amahera y’agaciro n’iduzwa ry’ ibiciro vy’ifumbire mu mahinguriro bakuramwo ifumbire, ibiciro bigiye kumera uku : ikiro c’ifumbire ya DAP cagurwa 1200F kigiye kuja kuri 1360F ikiro ca Urée cagurwa 1040F kizogurwa 1076F, igiciro ca KCI cagurwa 1080F kizogurwa 1084F, ikiro c’ifumbire NPK cagurwa 1080F kizogurwa 1176F, ikiro c’ishwagara ivura ubukarihe bw’isi cagurwa  120F  kizogurwa 160F. Yaheraheje amenyesha ko ubushikiranganji bumenyesha abarimyi -borozi ko Reta izobandanya umugambi wo kuronsa ifumbire abenegihugu ku giciro kitavuna n’ibindi bifasha kugira ngo isi igumane uburyohe, ikabizeza kandi ko ivyo bizoguma bihari ku rugero rukwiye kandi ko iyo fumbire izoguma ari nziza. Yaciye aboneraho akaryo ko kumenyesha ko ubushikiranganji bukurikiranira hafi   ibijanye n’umugambi wo gushiraho ihinguriro rizokora ifumbire y’ikizungu ivanze n’iyikirundi mu gihugu, bikazotuma haboneka akarusho maze umwimbu wiyongere mu gihugu cose kandi iyo fumbire igume iboneka.

Evelyne Niyonzima

 

 
Ouvrir