Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

CENI: Claver Nduwimana niwe yaraye atowe nk’umukenguzamateka agiye guserukira intara ya Muramvya

bvnnKw’igenekerezo rya 4 Rusama 2017 niho abajenema b’amakomine agize intara ya Muramvya barangura igikorwa co gutora umukenguzamateka azosubirira mu kibanza Célestin Ndayizeye yahora aserukira intara ya Muramvya mu Nama Nkenguzamateka, ubu akaba asigaye ari umushikiranganji w’ibidukikije. Ico gikorwa rero cabereye kw’ishure ryisumbuye rya Muramvya mu mutekano ntangere gihagarikiwe n’abanyamigambwe hamwe n’abasanzwe bakora mu murwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora CENI. Imigambwe yari yatanze abitoza yari CNDD-FDD hamwe na PAJUDE .Abajenama b’amakomine bategerezwa gutora bari 79 kandi bakaba baratoye bose maze Claver Nduwimana yari yahiganywe mu kibanza c’umugambwe CNDD-FDD akaba ariwe yatahukanye intsinzi ku majwi 76, PAJUDE ironka 0 ; ijwi rimwe riba impfagusa hamwe na babiri ataco bashimye kubivugako.Inyuma y’ayo matora umukuru w’umurwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora CENI, Pierre Claver Ndayicariye akaba yaramenyesheje ko amatora yabaye uwo munsi yerekana ukwubaha demokarasi hamwe n’abanyagihugu bishiriraho inzego ngo n’ikimenyamenya ni uko abari bitezwe gutora bose baje bikaba vyerekana ko bemera inzira y’amatora mu mahororo n’umutekano.

  Josélyne Ndayegamiye

                                                                           

 

Ibiganiro n’uwo mufise ivyo mupfa ngo ni isoko ry’ubutunzi bw’umutima

xdsssIbiganiro n’uwo mufise ivyo mudahurizako bisaba ko umwe muribo aba yaguye umutima ushaka kumenya uko abona ibi na biriya. Ico kiyago ngo ni isoko ry’ubutunzi bw’ubumenyi na kare ngo umutwe umwe ntiwigira inama, kandi ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’umwigisha muri kaminuza yanonosoye ivy’inyifato n’imvugo nziza, Adolphe Sururu, ku muhingamo wo ku wa 3 Rusama 2017, hari mu nama igira gatatu yo mu rukurikirane rw’inama zo kwigisha amahoro zitunganywa n’ikigo giserukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho indero, ubushakashatsi n’imico kama UNESCO, aho batanze ibiganiro ku bijanye n’«umuvukano utagira imbibe», ikiganiro cashikirijwe na patiri. Adrien Ntabona hamwe n’ «inguvu z’ibiganiro ku bafise ico badahurizako »cashikirijwe n’umwigisha, Adolphe Sururu. Nk’uko umwigisha wa kaminuza, Adolphe Sururu yabandanije abishikiriza inyuma y’ico kiganiro, ngo birakenewe ko iyo ufise uwo mutabona ibintu kumwe bisaba ko iyo mugiye mu biganiro wogenda wuguruye umutima, ushaka kumenya uko abona ibi na biriya. Na kare ngo abarundi barayamaze aho bavuze ko umutwe umwe utigira inama kandi ngo umutwe umwe wifasha gusara utifasha gusaba. Mu gihe ngo uriko uraganira n’uwundi hari aho usanga hari uko abona ibintu bitandukanye n’uko wewe uba ubibona, iyo usanze ari ibikwubaka ngo uba wungutse. Vyongeye, ngo kuganira bifasha kubana neza n’uwundi. Ngo ivyo uwo uriko urayaga nawe akwugururiye umutima, akabona ko ivyo avuze ubihaye ikibanza arumva y’uko adasuzuguwe, muri ico gihe, ngo imigenderanire yabo bantu iba yungutse. Ku bantu basanzwe bafitaniye amatati bakoresha inguvu, muri ico gihe ngo bavuga ko aho impfizi zibiri zirwaniye ubwatsi aribwo buhasigara. Abo bantu baganiriye bakagira aho bahuriza, ngo bituma ikibano ciza gitsimbatara, gutyo kikagira ibihengeri bike. Bisubiye, ngo iyo twubakiye ku mwumvikano, bituma n’ayandi matati yo mu nyuma dushobora kuyakinga mu buryo bwiza. Ivyo bigatuma amahoro mu mutima w’umwe wese aba yose, bigatuma haba kwiyumvira ibikorwa vy’iterambere. Ku kibazo co kumenya igihe abaganira atagushaka bafise n’inguvu zitangana, ngo muri ico gihe bica bisaba kwiyumvira na cane cane kazoza kuko ngo mudafise inguvu zingana uno munsi, ejo canke hirya y’ejo ibintu bishobora guhinduka. Muri ico gihe ngo haba hari ukwiyumvira gusambura, muri make rero ngo ntuba wubakiye kuri kazoza keza. Mu biganiro vy’abo bose bafise ivyo bapfa, ngo umwe wese yogenda kuganira n’uwundi bafise ukwizerana, ata n’umwe afise intumbero yo gutwara ico uwundi afise kandi adafise intumbero yo kwonona, ahubwo arondera ineza ya bose. Ku kibazo co kumenya uruhara rw’abahuza mu biganiro iyo ata gushaka kuhari, umwigisha wa kaminuza, Adolphe Sururu yamenyesheje ko uruhara rw’abahuza ari ukwumviriza ikibakiye umwe wese, hanyuma agatahura. Muri ico gihe, aca agerageza kubaza abari mu matati gutandukanya abantu bashira imbere n’ico bipfuza. Umwe wese amaze gushikiriza ivyo yipfuza, ngo abahuza baca baraba ico bogira kugira ubuzima bashaka baburonke ata wandya wangura, urwo ngo nirwo ruhara rw’abahuza.Imbere yaho, patiri, Adrien Ntabona yari yashikirije ikiganiro ku muvukano utagira imbibe, yamenyesheje ko inzira ishikana kuri uwo muvukano ari ukwiyumvamwo ko ushinzwe abandi, ukumva ko musangiye gupfa no gukira n’abandi. Mu Burundi naho, ngo ubushingantahe bwobidufashamwo kubera ko umushingantahe ari umuntu aharanira ubutungane kuri bose, agatabara bose ndetse agaharanira na ntaryo umwumvikano kuri bose. Mu gihe hari abavuga abagabo abandi nabo abashingantahe, ngo ibintu babibona kumwe gusa umushingantahe aba yaratiwe, agaharanira umuvukano uzira imbibe.

  Déo Misigaro                                                                                        

 

Inyubako n’amabarabara ngo vyerekana intambwe igihugu kigezeko mw’iterambere

DSC04680Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yaratunganije inama ku bakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji bwo gutwara abantu n’ibintu n’ibikorwa vya Reta ku wa 2 Rusama 2017 ku murwa mukuru w’intara ya Rumonge. Intumbero y’iyo nama kwari ukurabira hamwe ivyaranguwe n’ibisata bitandukanye vy’ubwo bushikiranganji, intambamyi zatumye bimwe bitaranguka n’inyishu zayo hatibagiwe ibitegekanijwe kurangurwa mu mezi ari imbere. Mw’ijambo ryo gutanguza inama, Joseph Butore yamenyesheje ko iyo nama yatunganijwe mu ntumbero ya Reta yo gushigikira no gukurikirana ibikorwa vyo guteza imbere igihugu biciye ku bushikiranganji butandukanye nk’ubwo gutwara abantu n’ibintu n’ibikorwa vya Reta bwari bwaramukiwe uwo munsi. Ngo hakurikijwe imirimo ubwo bushikiranganji buhamagariwe gukora, biragaragara neza ko ari ubushikiranganji bushobora gufasha cane mu guteza imbere ubutunzi bw’igihugu biciye nko ku nyubako nziza, amabarabara meza ahuza intara n’ibihugu bisangiye imbibe n’Uburundi, amabarabara y’indarayi, ibibuga vy’indege hamwe n’ibivuko. Ariko ngo kugira ngo ivyo bigerweko, harakenewe abakozi babifitiye ubumenyi n’ubushobozi kandi b’inkerebutsi badasiba kandi badacererwa ku kazi hatibagiwe gukunda igihugu. Yahereye aho ahanura abakozi bo muri ubwo bushikiranganji na cane cane abakozi bakuru bakuru barongoye abandi, kwama bitwararika iminsi yose gushira mu ngiro imigambi bateguye kurangura mu 2017. Ngo iyo migambi bakwiye kuyigira iyabo kugira ngo bashobore kuyishira mu ngiro neza. Butore yabandanije asaba abakozi bose bo muri ubwo bushikiranganji gukora neza gusumba kugira ngo baduze amanota yo muri uwu mwaka kuko ngo ayo ubwo bushikiranganji bwaronse mu mwaka uheze w’2016 angana na 73, 3%, naho atari mabi, ari munsi y’ayo Reta yari ibitezeko. Yabandanije ashima ivyashitsweko nk’amabarabara amwe ahuza intara yubatswe hamwe n’uko ibarabara ry’indarayi Dar-es-Salaam –Kigoma ryasubiriye gukora, ivyo ngo bigatuma ibidandazwa biza i Burundi bishika vuba biciye ku kiyaga Tanganyika. Ngo abarwizatunga baremeza ko iyo nzira ituma bunguka amafaranga angana n’ibice 40% y’ayo bahora batanga bacishije ibidandazwa vyabo i Kobero ku mupaka Uburundi buhana na Tanzaniya. Ariko ngo haracariho agahaze kanini mu bijanye n’imodoka zitwara abantu mu bisagara hamwe n’ivyo kunagura ibikoresho vyo ku kivuko no ku kibuga c’indege vya Bujumbura hakurikijwe igihe tugezemwo. Ku vyerekeye Reta, Butore yamenyesheje ko ataco itazokora kugira ngo ishigikire ubwo bushikiranganji mu ntumbero yuko bwokworoherwa mu gushira mu ngiro imigambi bwiyemeje.

Aha yavuze ko Reta izokwitaho nk’ibijanye no gushiraho amategeko meza azotuma ibisata bitandukanye bishobora kurangura neza imirimo bishinzwe. Umushikiranganji wo gutwara abantu n’ibintu hamwe n’ibikorwa vya Reta Jean Bosco Ntunzwenimana nawe yarashikirije ivyashoboye kurangurwa muri ubwo bushikiranganji ajejwe mu mezi atatu aheze. Ivyo navyo bijanye ahanini n’amabarabara yubatswe, ivyo gutwara abantu n’ibintu vyateye intambwe mu gihugu no mu karere hamwe n’ivyo kwubaka hamwe no gusanura inyubako z’ubuzi bwa Reta n’inzu zibamwo abarongozi bakuru b’igihugu. Yaranashikirije ibikiriko birarangurwa n’ibitegekanijwe kuzorangurwa. Ntiyibagiye no gushikiriza intambamyi ubwo bushikiranganji bwahuye nazo mw’irangurwa ry’imigambi bwishinze. Izo nazo zijanye ahanini n’amategeko hamwe n’uburyo. Yarabandanije amenyesha ko mu mezi atatu ya mbere y’uwu mwaka, harishwe amafaranga y’amarundi angana na 1.978.153.509 yo gupangira ubuzi bwa Reta hamwe n’ayashika ku 121.068.572 yo gupanga inzu zibamwo abategetsi bakuru bakuru b’igihugu. Joseph Butore, yamenyesheje ko amafaranga atavuze uko angana,   Reta yo ironka ku mazu yayo ipangishije ari make cane y’inticantikize. Abayobozi bakuru b’ubuzi buri mu bisata bikuru bikuru vy’ubwo bushikiranganji arivyo, gutwara abantu n’ibintu, amabarabara n’inyubako, bahavuye bahabwa ijambo barashikiriza ivyo baranguye, ibiriko birakorwa, ibitaranguwe n’imvo zabitumye n’ivyo bategekanya gukora kugira ngo batorere inyishu ingorane bahuye nazo. Inyuma yo guhanahana ivyiyumviro ku vyashikirijwe, Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu yarabatekereye impanuro zo gukoresha neza uburyo bahabwa kugira ngo bashobore kurangura imigambi biyemeje gutyo ubushikiranganji bushobore kuba inkingi y’iterambere ry’ubutunzi bw’igihugu nk’uko Reta ibuvyitezeko.   

Schola Uwanyirigira

                     

                   
              

 

 

Abakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji bw’ikigega ca Reta basabwa kubera akarorero abandi bakozi

bbbvnnAbakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji bw’ikigega no gushira mu minwe y’abakorera ivyabo amashirahamwe Reta ifisemwo umutahe kubera akororero abandi, barwanye ubunyonyezi ndetse ibikorwa bikorwe mu muco. Imigambi yatunganijwe kurangurwa mu mwaka w’2017, iyidasaba uburyo bwinshi ishirwe mu ngiro, iyisaba uburyo bwisununuye nayo izoshirwe imbere mw’itunganywa ry’amafaranga Reta izokoresha mu mwaka w’2018. Izo ni zimwe mu mpanuro Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yatekereye abayobozi bakuru n’abayobozi b’ibisata bitandukanye hamwe n’abakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji bw’ikigega ca Reta, ku 5 Rusama 2017, hari mu nama yo kurabira hamwe aho imigambi bihaye kurangura mu mwaka w’2017 igeze mu mezi atatu ya mbere y’uwu mwaka.Nk’uko Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yabandanije abishikiriza, ngo mu gihe hari ugutanako umwikomo igihe imigambi icererewe mu bisata ibi canke biriya, agira inama abo bakozi bakuru umwe wese gukora ico ategerezwa gukora, ibindi bizoheza bije mu ngiro. Muri rusangi rero, Joseph Butore arashimira ikigo kijejwe kwegeranya amatagisi n’amakori OBR kubona cabandanije kuduza umwimbu muri kino gihe abafasha Uburundi bamwe bamwe bari biyonjoroye. Ivyo ngo vyatumye ibikorwa vya Reta bibandanya, ndetse n’imigambi imwe imwe ikabandanya ishirwa mu ngiro. Mu gihe komiseri mukuru w’ikigo OBR asaba ko boronswa abakozi kubera ibikorwa bibandanya vyiyongera kubera ko hari umugambi wo kuduza amafaranga yegeranywa hagati mu gihugu, aho Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko ata kibazo mu gihe umwimbu w’ico kigo ubandanya wiyongera. Mu gihe ubuyobozi bujejwe gutanga amasoko buterwa agatoke ko budindiza imigambi itandukanye, Joseph Butore yamenyesheje ko ico kibazo kizotorerwa umuti n’itegeko rishasha ryatowe n’Inama Nshingamateka ryimirije kuja mu ngiro. Mu mpanuro yabatekereye, mu gihe bajejwe kwegeranya uburyo bukoreshwa, ayafasha mu migambi itandukanye no gucungera ingene ubwo buryo bukoreshwa, basabwa kubera akarorero abandi bakozi. Eka ngo bakwiye kurwanya ubunyonyezi, gutanga amasoko biciye mu muco, gutyo ubutunzi bw’igihugu bubone gucungerwa neza. Ku mushikiranganji w’ikigega ca Reta, Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore amusaba kurwiza inama nk’izo kugira baganire uko ibikorwa vyifashe mu bushikiranganji aramutswa. Ku bijanye n’ibanki y’isi hamwe n’ibanki ya Afrika ijejwe iterambere, ngo bafitaniye imigenderanire myiza n’Uburundi, ariko bagasaba ko imigambi iba yimirije kurangurwa Reta yokora ibishoboka nko gutanga umuzibukiro aho ibikorwa bizorangurirwa kugira binyaruke, aho bakavuga nk’ibikorwa vyo kwubaka urugomero rw’umuyagankuba rwa Jiji-Murembwe, ibikorwa bishigikiwe n’ibanki y’isi. Imbere yaho, umushikiranganji w’ikigega ca Reta, Domitien Ndihokubwayo yamenyesheje mw’ijambo ryiwe ko mu mezi atatu ya mbere y’umwaka w’2017, hatororokanijwe mu gihugu imiriyaridi 178,67 z’amafaranga y’amarundi, mu mwaka w’2016 mu kiringo nk’ico nyene, hari hatororokanijwe imiriyaridi 149,79 z’amafaranga y’amarundi, ni ukuvuga ko yiyongereye ku rugero rw’imiriyaridi 28,88 z’amafaranga y’amarundi, urugero rw’ibice 19,28%. Ku bijanye n’uburyo buva hanze, habonetse ibihumbi 437 389,61 y’amadorari y’abanyamerika, ahanini yatanzwe n’amashirahamwe afasha Uburundi nk’ibanki ya Afrika ijewe iterambere n’ibanki y’isi yose, n’ayandi.

Déo Misigaro

                                                                                                            

 

Uburundi na Republika iharanira demokarasi ya Kongo ngo bisangiye ugupfa n’ugukira

dfsdUmukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarakiriye icegera c’umushikiranganji wa mbere akaba n’umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu hamwe n’ugufashanya wa Republika iraharanira Demokarasi ya kongo (RDC), Léonard SHE-OKITUNDU yari amuzaniye ubutumwa bwa mugenziwe, Joseph Kabila. Hari ku wa 4 Rusama 2017 ku kirimba c’Umukuru w’igihugu i Bujumbura. Icegera c’umushikiranganji wa mbere Léonard SHE-OKITUNDU avuye muri uwo mubonano yamenyesheje ko Uburundi ari igihugu kivukanyi, kigenzi kandi kibanyi c’igihugu ca Kongo. Ngo yagize urwo rugendo mu ntumbero yo gutsimbataza umubano mwiza hagati y’ivyo bihugu uko ari bibiri hamwe no kwama bagiriranira imibonano na cane cane mu gutsimbataza umutekano hamwe no guhanahana ibidandazwa. Yarongeye amenyesha ko ivyo bihugu bikeneye kunagura ishirahamwe ry’ubutunzi ry’ibihugu vyo mu biyaga binini (CEPGL) ivyo bihugu bisangiye. Ngo hoca hatsimbatazwa n’amashirahamwe yandi arikomokako. Muri kino gihe kandi ngo hariho n’icipfuzo co gusubiramwo amategeko agenga ishirahamwe ry’ubutunzi ry’ibihugu vya Afrika yo hagati (CEEAC) ivyo bihugu bihurikiyemwo, aho naho bikaba bisaba ko ibihugu bishikiriza ivyohinduka. Ngo hari no kuraba ivyoshikirizwa n’ivyo bihugu mu gutsimbataza ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika (UA), aho ni mu gihe kuri uwu wa mbere nyene hategekanijwe inama y’abashikiranganji i Kigali mu Rwanda. Yarongeye amenyesha kandi ko muri kino gihe muri RDC ibiganiro vyahuje abanyeporitike biriko biraja mu nzira nziza kuko hamaze kugenwa umushikiranganji wa mbere, ubu nawe akaba ariko arabonana n’abanyeporitike bose mu ntumbero yo gushinga Reta ihurikiyemwo abanyekongo bo mirwi itandukanye yo muri ico gihugu. Mu gihe kandi hategekanijwe amatora imbere y’uko uwu mwaka urangira, Reta ya RDC yasavye Reta y’Uburundi kuzofasha ico gihugu mu gutunganya ayo amatora. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA akaba yarashimye ubutumwa yarungikiwe na mugenziwe wa RDC Joseph Kabila indamutso ya kivukanyi, yo kwipfuriza amahoro n’ineza Uburundi, abarundi n’Umukuru w’igihugu c’Uburundi. Ngo baganiriye kandi n’aho igihugu ca Kongo kigejeje itegurwa ry’ amatora yimirije, yongera asaba ko Uburundi bwogifata mu mugongo narirya bufatwa nk’igihugu cashoboye gutunganya amatora mu bihe bidasanzwe. Ikindi yamusavye ngo ni uko igihugu ca RDC, Uburundi n’Urwanda vyokorana kugira ishirahamwe CEPGL risubire kunagurwa. Prezida NKURUNZIZA yarongeye aramwemerera ko Uburundi buzokora ibishoboka vyose kugira bugiranire umubano mwiza n’ibihugu bihana imbibe no gukomeza imigenderanire n’ibindi bihugu. Yaranamushimiye ku kubona igihugu ca Kongo carafashije kugira inkozi z’ikibi zari zameneye muri ico gihugu mu ntumbero yo guhungabanya umutekano mu Burundi zifatwe. Yamumenyesheje kandi ko Uburundi na Kongo ari ibihugu bibanyi bisangiye ugupfa n’ugukira kuko iyo habaye ibibazo mu gihugu kimwe zica zibonekeza no mu kindi. Yamusavye gukorera hamwe kugira ibibazo biri muri ivyo bihugu bibandanye bitorerwa umuti. Ku bijanye no kunagura ishirahamwe CEPGL ngo yipfuza ko imigenderanire hagati y’Uburundi n’Urwanda yobanza ikanagurwa kuko yoba ari intango nziza yo kunagura iryo shirahamwe.

Epitace Nduwayo    

 

1Rusama 2017: Ihimbazwa ry’umunsi mpuzamakungu w’abakozi n’akazi : Umukuru w’igihugu asaba abarundi gutandukanya ibikorwa vyiza na bibi

cxvdKw’igenekerezo rya 1 Rusama 2017, Uburundi bwarifatanije n’ibindi bihugu vyo kw’isi mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n’akazi ku civugo «Twijukire ibikorwa, vyo soko ry’iterambere ry’imiryango yacu n’igihugu». Ivyo birori rero bikaba vyaratunganijwe mu ntara zose z’igihugu birongowe n’abaserukiye Reta.Ibirori nyamukuru bikaba vyabereye ku murwa mukuru w’intara ya Makamba birongowe n’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA, aho yasavye abarundi gutandukanya ibikorwa vyiza na bibi, muri ivyo bikorwa bibi, ngo hariho ibisubiza inyuma igihugu n’imiryango. Ibikorwa vyiza ngo biba vyemewe n’amategeko agenga igihugu, ibikorwa bibi navyo birahanwa. Ahanini mw’ijambo ryiwe, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yagarutse kw’ijambo yashikirije ku muhingamo wo ku wa 30 Ndamukiza 2017, aho ahamagarira abarundi kwijukira ibikorwa kugira bateze imbere imiryango yabo n’igihugu. Vyongeye, asaba abarundi kuja hamwe mu budasa bwabo bijukire ibikorwa vy’iterambere. yasavye abajejwe intwaro gukora ibishoboka kugira ingendo y’abubaka bidaciye mu mategeko ituzwe, ivyo ngo ninavyo bituma uguharika bibandanya vyibonekeza. Kuri abo bose bacanishijemwo abarundi bafatiye ku moko, ngo abarundi bakwiye kumenya ko ata moko ahari mu Burundi. Iyo haba hari ubwoko mu Burundi, ngo bamwe bose baba bafise ururimi rwabo, imico n’akaranga vyabo. Ku barongozi batandukanye, yabasavye kurwanya urudandaza rudaciye mu mategeko rw’ubutare, ikawa n’isukari. Ku myitwarariko y’icegera c’uwurongoye urunani mpuzamasendika COSYBU n’uwaserukiye abakoresha, yasavye ko Reta yorwiza akazi kugira ubushomeri mu rwaruka bugabanuke n’uko ukubaho kw’abakozi kwokwisununura, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yamenyesheje ko iyo myitwarariko yose ifise inyishu mw’ijambo yashikirije buca uwo munsi mukuru uhimbazwa. Icegera c’umukuru w’urunani mpuzamasendika yarasavye ko amashirahamwe ataronse ibice 34% Umukuru w’igihugu yaronkeje abakozi ba Reta ko abo bakozi boronswa twa turusho two ku mushahara, umukozi aronswa uko umwaka utashe. Umukuru w’igihugu yasozereye ijambo ryiwe aronsa udushimwe abitanze kurusha abandi mu mwaka w’2016, nk’umushikiranganji w’umutekano, Alain Guillaume Bunyoni yaronkejwe ibahasha y’imiriyoni 2 z’amarundi hamwe n’urupapuro rw’iteka, umumenyeshamaku akorera iradiyo y’igihugu, Léonidas Ninteretse yaronkejwe umuriyoni w’amarundi, n’urupapuro rw’iteka. Muri ubwo bushimwe, abarongoye amakomine 20 ya mbere yakoze gusumvya ayandi muri vya bikorwa vyararikirwa abanyeshure bari mu buruhuko yararonkejwe ubushimwe bugizwe n’ibahasha y’imiriyoni 3 n’urupapuro rw’iteka , eka yarahaye ubushimwe n’abandi tutiriwe turadondagura. Umukuru w’igihugu nawe nyene yararonkejwe ingabire y’inka y’imvyeyi n’inyana yayo, zitwa bikorwa na yabikorwa.                                                                                                

Ngo nta terambere rirama rishoboka ahatari umwumvikano hagati y’abakozi n’abakoresha

Ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu w’abakozi n’akazi vyabereye mu ntara ya Ruyigi vyari birongowe n’Umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda ari kumwe n’abashingamateka n’ abakenguzamateka batowe muri iyo ntara hamwe n’abakozi bajejwe imirimo itandukanye mu rwego rw’Inama Nshingamateka. Umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda mw’ijambo ryiwe yaragarutse kw’ijambo ryari ryaraye rishikirijwe n’Umukuru w’igihugu rijanye n’uwo munsi mukuru. Buramatari w’intara ya Ruyigi Abdallah Hassan mw’ijambo ryiwe yarahaye ikaze umukuru w’inama Nshingamateka n’abandi banyacubahiro hamwe n’abadi bose bari bitavye ivyo birori, yongera araca kumayange ingene intara arongoye yifashe mu bijanye na poritike, ubutunzi n’imibano. Uwuserukiye abakozi mu ntara ya Ruyigi , Antoine Manirakiza yarashikirije ijambo kw’izina ry’urunani rw’amashirahamwe y’abakozi aho yamenyesheje ko ata terambere rirama rishoboka igihe ata mwumvikano uri hagati y’abakozi n’abakoresha.

Abakozi n’abakoresha basabwa kwigira ingendo nshasha kugira bashobore kurwiza umwimbu

Ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n’akazi vyabereye mu gisagara ca Bujumbura vyari birongowe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo. Mw’ijambo yashikirije kw’izina ry’Umukuru w’igihugu na Reta arongoye yarasavye abari bavyitavye, kwigira inama y’ingendo nshasha izobashikana ku yindi ntambwe mu mwaka uza bahimbaza umunsi mukuru nk’uwo.Yamenyesheje kandi ko uwu mwaka hibonekeje inzara mu ntara zimwe zimwe biturutse kw’ihindagurika ry’ibihe. Naho biri uko ngo biribonekeza ko umwimbu w’impeshi uzogenda neza, akaba yaciye asaba abarimyi kuzoziganya uwo mwimbu kugira ntibawumarire ku masoko. Ahanini rero iryo jambo rikaba ryasa n’iryari ryaraye rishikirijwe n’Umukuru w’igihugu.   Uwaserukiye abakozi Tharcise Gahungu ari nawe arongoye urunani rw’amasendika COSYBU, mw’ijambo ryiwe yamenyesheje ko ata terambere rishoboka mu gihe hatabaye umwumvikano hagati y’abakozi n’abakoresha. Yamenyesheje kandi ko abakozi n’abakoresha bakwiye kuja hamwe bakaraba ibikenewe gukosorwa kugira umwimbu wiyongere mbere bagategurira hamwe imigambi boshira imbere. Ngo barashima kubona Reta yarafashe ingino yo kwugurura konte ya sendika y’abigisha yari yarugaye. Barashima kandi kubona Reta yarashoboye kwumvikana n’abigisha ikabaha akarusho kuva mu mwaka uheze w’2016. Naho biri uko ngo COSYBU iranegura kubona Reta itashize mu ngiro ivyari vyumvikanyweko n’abakoreha, abaserukira abakozi na Reta ku bijanye no gusubizaho twa turusho ku bakozi bandi ba Reta. Yamenyesheje kandi ko hakiri utunenge mu bijanye n’intwaro ibireye nko gutanga amasoko ya Reta no mw’itunganywa ry’amashirahamwe ya Reta. Ngo haracibonekeza ibiturire no gusesagura amatungo ya Reta. Yarasavye kandi Reta kugarukira ishirahamwe ONATEL ngo rigeze aho umwansi ashaka kandi rifitiye akamaro kanini Reta n’abakozi baryo. Imanza abakozi batsinze ngo ntizishirwa mu ngiro biturutse ku kagagazo k’abayobozi bamwe bamwe, ivyo bigatuma amashirahamwe ya Reta ahagirira agahombo kuko bitebe bitebuke bategerezwa gushumbushwa. Ngo itegeko ry’Umukuru w’igihugu ryoshirwa mu ngiro kugira umuyobozi yagiriye ikosa abe ariwe ariha inshumbusho n’indishi y’akababaro ku mukozi yirukanywe hadakurikijwe amategeko. Akazi ngo kotangwa ku mugaragaro gutyo kakaronka uwarushije abandi. Yamenyesheje kandi ko amashirahamwe yigenga nayo nyene yokwitwararika gutegekaniriza kazoza abakozi hamwe no kubavuza. Umukuru w’igisagara ca Bujumbura nawe Freddy Mbonimpa mw’ijamabo ry’ikaze yasavye abanyagisagara kwijukira ibikorwa vy’iterambere no kugira isuku mu gisagara.

Thérèse Niyonkuru

Epitace Nduwayo  

Déo Misigaro

 
Ouvrir