Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu ntara za Rumonge, Makamba, Rutana na Mwaro: Prezida Nkurunziza yaruguruye icese inyubakwa zitandukanye

la une 12Ku wa 25 Gitugutu 2017, Umukuru w’igihugu yaratanguye urugendo rwamushikanye mu ntara zitandukanye ahereye ku ntara za Rumonge, Makamba  aho yuguruye icese inyubakwa zitandukanye mu zitegekanijwe kwinjirwa mu gihe abarundi bariko barahimbaza imyaka 55 iheze igihugu c’Uburundi kironse intahe y’ukwikukira.Ku wa 25 Gitugutu 2017, Umukuru w’igihugu yaratanguye urugendo rwamushikanye mu ntara zitandukanye ahereye ku ntara za Rumonge, Makamba  aho yuguruye icese inyubakwa zitandukanye mu zitegekanijwe kwinjirwa mu gihe abarundi bariko barahimbaza imyaka 55 iheze igihugu c’Uburundi kironse intahe y’ukwikukira.

Ibirori vyo kwinjira izo nyubakwa bikaba vyahereye muri zone Gitaza,komine Muhuta,intara ya Rumonge ,aho Prezida NKURUNZIZA yuguruye icese ishure ry’imyuga rigizwe n’amasomero 4, ikigo batunganirizamwo imyimenyerezo y’imyuga hamwe n’ibiro vy’ubuyobozi bw’ico kigo.Aho nyene ,Umukuru w’igihugu baciye bamugabira inka y’imvyeyi hamwe n’utundi tuganuke tugizwe n’ivyo bimbuye bitandukanye hamwe n’ifi. Avuye aho , Prezida NKURUNZIZA yaciye aja muri komine Bugarama, aho yuguruye  icese ishure shingiro  rya Magara 2 rigizwe n’amasomero 9 ; n’aho nyene bakaba baciye bamugabira inyana y’inka, utuganuke tw’ivyimburwa bitandukanye hamwe n’ifi. Inyuma yaho Prezida NKURUNZIZA yaciye aja ku mutumba Mugara zone Gatete Komine Rumonge intara ya Rumonge nyene, kwugurura icese ikibanza c’iratiro cubatswe muri ya mafaranga 500.000.000, Reta iha amakomine ngo yiteze imbere, hakaba himirije no kwubakwa inzu yo kwakiriramwo ingezi. Yaciye atanga imfashanyo igizwe n’amatoni abiri y’umuceri ku miryango 200 ifise amikoro make aho umuryango umwe waronswa ibiro cumi vy’umuceri. Naho nyene akaba yaragabanye inka n’utundi tuganuke tw’ivyimburwa bitandukanye hamwe n’ifi. Aho nyene muri Komine Rumonge  zone Kigwena ku mutumba Gashasha, Prezida NKURUNZIZA yaruguruye icese ihinguriro ry’amavuta y’ikigazi (amamesa) « CIKAR ». Tubamenyeshe ko CIKAR rishobora guhingura itoni 4 z’amavuta  ku munsi mu gihe c’imvura n’itoni 2 mu gihe c’ici kuko ibigazi biba ari bike.Uwurongoye iryo hinguriro, Charles Kazungu akaba yamenyesheje ko hambavu yo guhingura amavuta, bazohingura n’amasabuni avuye mu mise y’ibigazi. Yamenyesheje kandi ko iryo hinguriro rikoresha abakozi bashika 100. Akaba yaciye aha Umukuru w’igihugu ingabire y’ingunguru zibiri z’amavuta. Prezida NKURUNZIZA akaba yaciye abandaniriza urwo rugendo muri komine Nyanza-Lac,  intara ya Makamba aho yuguruye icese inzu yo kwakiriramwo ingenzi yitwa « EAST AFRICAN HOTEL » ifise ivyumba vyo kuruhukiramwo , ibibanza vyo gufunguriramwo no kwivuna akanyota hamwe n’inzu y’inama. 

Bukeye bwaho, ku wa 26 Gitugutu 2017, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaruguruye mu ntara ya Makamba nyene, inyubakwa zitandukanye z’iterambere ziri mu zitegekanijwe kwinjirwa mu gihe abarundi bariko bahimbaza imyaka 55 iheze Uburundi buronse intahe yo kwikukira. Ibirori vy’uwo munsi bikaba vyatanguriye muri Komine Nyanza-Lac, aho, Umukuru w’igihugu  yuguruye icese inzu yo kwakiriramwo ingenzi yubatswe na Komine hamwe n’abanyagihugu mu bikorwa vy’iterambere rusangi. Iyo nyubakwa ifise ivyumba 7 vyo kuruhukiramwo hamwe n’aho kugirira inama. Avuye aho, umukuru w’igihugu yaciye aja kwugurura icese ivuriro ritoyi ryo muri  Nyabutere ryubatswe na komine ifashijwe na Reta  ibicishije mu kigega kijejwe gusahiriza mw’iterambere ry’amakomine (FONIC). Iryo vuriro rikaba rifise aho abarwayi bashobora kuvurirwa bakaharara; ububiko bw’imiti n’aho bapimira indwara. Prezida NKURUNZIZA yaciye abandaniriza urugendo muri komine Mabanda aho yuguruye icese ibarabara Nyanza-Lac-Mabanda-Mugina ryubatswe mu ntererano y’Ibanki y’iterambere rya Afrika (BAD). Aho nyene muri komine  Mabanda, Umukuru w’igihugu yaruguruye icese ivuriro rikuru ryubatswe n’ishengero rya Pentekoti rifise ibisata vyose bitandukanye vy’ubuvuzi. Muri Komine Makamba naho, Prezida NKURUNZIZA yaruguruye icese igisata co gupimiramwo indwara. Muri iyo Komine nyene, yaruguruye icese ibiro vy’akarere k’ubuvuzi ka Makamba.Inyuma yaho, Umukuru w’igihugu yaruguruye icese inyubakwa y’iradiyo « Eagle Sport » yubatswe na « FONDATION PAIX BURUNDI » , akaba mbere yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru b’iyo radiyo aho yakeje abagize iciyumviro co gushinga iyo nsamirizi yigisha, igashikiriza ibijanye n’inkino kuko ngo inkino ari igisata gikomeye cane muri kino gihe kw’isi, kiri no mu bisata vyinjiza amafaranga menshi ku buryo kiza nko ku murongo ugira gatatu. Yarateye akamo abajejwe gutunganya ibijanye n’inkino ku rwego rw’igihugu ngo bumve neza ko inkino zifise uruhara rukomeye cane mu bijanye n’iterambere ry’urwaruka no mw’iterambere ry’igihugu kandi ngo bumve ko inkino zidategerezwa kuja mu gisagara ca Bujumbura gusa ahubwo zikwizwe hagati mu gihugu no ku mitumba yose.Yarakeje rero abandi bose bafise ibinyeshamakuru canke bifuza kuzobishinga ngo kuko bishobora gufasha abarundi mw’iterambere nko mu mubano, ubutunzi , inkino n’imico kama. Ngo abarundi nabo bakwiye gufata akanya bakagenzura ivyavuzwe bakaraba ko amakuru baronse ari amakuru y’imvaho.Ku wa 27 Gitugutu 2017, Umukuru w’igihugu yaruguruye kandi ihoteri HEENIODOR yo muri komine Kayogoro yubatswe  n’umurwizatunga Godefroid, hamwe n’ishure ry’imyuga NAZARETH riri muri iyo komine nyene  ryubatswe ku mfashanyo y’ishirahamwe AEPD.  Avuye ngaho i Makamba yaciye aja mu ntara ya Rutana aho yuguruye ikigo c’inyigisho z’ imyuga BENAA, kiri muri komine Rutana kikaba gifise naho bazubaka ikibuga c’inkino hamwe n’amazi azofasha abanyagihugu, ico kigo kandi kikaba carubatse inzu y’ingenzi. Inyuma yaho yaciye aja mu ntara ya Mwaro aho yuguruye icese ibarabara RN18 (Nyakararo-Mwaro-Kibumbu).         

 Gloriose Nshimirimana

(Uwimenyereza)

 

 

Ngo muri poritike yo kugabanya imodokari za Reta uburyo bwari bwitezwe ntibwabonetse bwose

Inyuma y’imyaka 4 Reta y’Uburundi itanguje poritike yo kugabanya imodokari ikoresha, ngo uburyo bwari bwitezwe ko Reta ihungukira ntibwakurikiye. Ivyo ahanini ngo vyatumwe n’uko hari abakozi baciye bashaka kuja muri iyo poritike yo kugabanya imodakari za Reta kandi ngo bamwe bamwe batari bafise imodokari z’akazi. Abo bakozi ngo bategerezwa guca baronswa igitoro « indemnité kilométrique », ivyo ngo bica biba umuzigo kuri Reta. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n’ibintu, Jean Claude Mpawenimana, ku wa 18 Gitugutu 2017 mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, aho yariko aca irya n’ino ukuntu iyo poritike yo kugabanya imodokari za Reta yagenze muri rusangi. 

buhhInyuma y’imyaka 4 Reta y’Uburundi itanguje poritike yo kugabanya imodokari ikoresha, ngo uburyo bwari bwitezwe ko Reta ihungukira ntibwakurikiye. Ivyo ahanini ngo vyatumwe n’uko hari abakozi baciye bashaka kuja muri iyo poritike yo kugabanya imodakari za Reta kandi ngo bamwe bamwe batari bafise imodokari z’akazi. Abo bakozi ngo bategerezwa guca baronswa igitoro « indemnité kilométrique », ivyo ngo bica biba umuzigo kuri Reta. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n’ibintu, Jean Claude Mpawenimana, ku wa 18 Gitugutu 2017 mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, aho yariko aca irya n’ino ukuntu iyo poritike yo kugabanya imodokari za Reta yagenze muri rusangi. Nk’uko uwo muyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n’ibintu, Jean Claude Mpawenimana yabandanije abishikiriza, ngo ivyo vyatumye iyo poritike igira ibibazo mw’irangurwa ryayo na cane cane afatiye ku ntumbero bari bihaye. Ariko rero n’aho ubwo buryo butakurikiye, ngo hari ibintu vyiza vyashitsweko nko kugurisha imodokari 860 mu myaka ine iyo poritike imaze iriko irarangurwa, ivyo ngo vyatumye uburyo bw’amafaranga butari buke bwinjira mu kigega ca Reta. Amafaranga yinjiye agashobora gutangwa n’ubushikiranganji bw’ikigega ca Reta no gutunganya imigambi y’iterambere. Ikindi cagenze neza, ngo ni uko umuduga umaze kuba uw’umuntu utakiri uwa Reta, ngo araheza akawufata neza kubera ukoreshwa ku buryo bwiwe.Ariko rero, ngo kubona batashitse kw’ihangiro ry’amafaranga bari biteze ko yinjira, vyatumye Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu ashiraho umurwi, aho ngo batanze icegeranyo c’ukuntu iyo poritike yagenze, wongera unatanga n’intumbero y’ukuntu iyo poritike yobandanya. Ico cegeranyo ngo carashikirijwe ababijejwe, ubu ngo bashobora kuba bariko bagica irya n’ino kugira barabe icokorwa kugira uwo mugambi ubandanye.

Vyongeye, ngo Reta igishiraho iyo poritike kwari kugira igabanye uburyo bwasesagurwa n’abakozi ba Reta mu bijanye no kuriha amafaranga imodokari zaba zakoreshejweko hamwe no gukoresha izo modokari nyene ibitajanye n’imirimo ya Reta. Ivyo vyose ngo vyaza kuba umuzigo kuri Reta bigatuma ihahombera uburyo bwinshi. Muri iyo poritike, ngo ibikwiye guhinyanyurwa, ni uko imiduga myishi yari ishaje, aho wasanga  nabo bazihaye badashoboye kuzitunga kugira zibafashe mu mirimo y’igihugu nk’uko vyari bitegekanijwe. Inzego zimwe zimwe ngo zarihuse kugurisha imodokari zafasha mu mirimo ya minsi yoseNgo vyarabonetse aho wasanga mu nzego zimwe zimwe z’igihugu baciye baboneraho akaryo ko kugurisha imodokari kugira bazishikirize, bataravye ineza y’inzego barimwo, ico yise mu gifaransa « après moi le déluge ». Inkurikizi, ngo n’uko inzego izi canke ziriya zasigaye zifumbereje ata modokari zifise zituma akazi kagenda neza. Ivyo rero ngo vyatumye hari inzego zija kwitura ubushikiranganji bwo gutwara abantu n’ibintu babashikiriza ko imodakari bahora bakoresha zagurishijwe ndetse ko n’imirimo itakigenda neza. Muri iyo myidogo, baca banasaba ko boronswa izindi modokari nayo amikoro ari matoya.Ku kibazo co kumenya ko abanyamabanga ntayegayezwa boba bagiye kuronswa imodokari z’akazi inyuma y’izindi 33 z’abashikiranganji n’abandi banyacubahiro, Jean Claude Mpawenimana yarabibeshuje, ahubwo ngo ababivuga bafatiye ku modokari zirenga gato 26 zo mu bwoko bwa « camionnettes » zigiye kugurwa. Izo nazo ngo zigiye kugurwa uno mwaka zikaba zigenewe ubushikiranganji budafise za modokari zifasha mu mirirmo ya minsi yose, ico bita « véhicules de liaison », n’izindi nzego z’igihugu ziri mu bukene bw’imodokari kugira imirimo ya Reta ibandanye irangurwa.Urwego ruronswa imodokari bisunze icubahiro c’umwe n’uwundiKu kibazo co kumenya igituma Uburundi bugura imodokari zizimvye kandi igihugu gikenye, umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n’ibintu yamenyesheje ko imodokari zironswa inzego zitandukanye baravye icubahiro c’umwe n’uwundi. Ku bwiwe rero, ngo nk’urwego rw’Umukuru w’igihugu, ntirushobora kuronswa imodokari zisanzwe. Ndetse ngo n’agateka k’igihugu kabonekera mu ndongozi zaco.  Uburundi rero ngo si agati kirebanga. Bisubiye, ngo izo modokari zizimba kubera ifaranga ry’Uburundi rigenda rita agaciro, ivyo rero ngo bituma izo modokari zishika ngaha zizimvye. 

Ku bijanye no gutwara abantu n’ibintu mu gisagara, ngo hariho intumbero yo gutunganya gushasha ico gikorwa. Imirwi yarashizweho kugira inonosore ico kibazo yongere inatange intumbero  yofatwa, aho yanatanze icegeranyo c’ukuntu vyogenda. Ubu rero ngo ico cegeranyo kiri mu minwe y’umushikiranganji wo gutwara abantu n’ibintu, aho nawe yashizeho uwundi murwi  urongowe n’umunyamabanga ntayegayezwa wiwe kugira nabo bagire ico bashikirije kuri ico cegeranyo. Kuri ico kibazo, ngo ibizoshikwako bizojanwa mu Nama nshikiranganji kugira nayo itange intumbero y’ukuntu vyotunganywa.Ku kibazo kimaze iminsi c’imodokari zitwarirwa ibubamfu zitwara abantu aho abasanze batwara abantu bidoga, Jean Claude Mpawenimana yamenyesheje ko iyo ngingo imaze umwaka umwe ifashwe, ico kiringo ngo ni gitoya cane ntibisigura ukuntu mu gisagara amabisi yunguruza abantu ashaje. Ico rero akabona ko ari icitwazo, izo modokari ngo zari zisanzwe zishaje. Ariko ngo ingorane barayibona aho batuye ico kibazo Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, nawe ngo hari ivyo yabasavye. Mu ndwi zitarenga zibiri ngo bazoshobora gusozera ico gikorwa kugira bamuhe icegeranyo c’ivyo bashitseko, kugira arabe ingingo yofatwa. Ivyo ngo bigashobora gufasha kugira imirongo yibonekeza ku bituro vy’ama bisi ishobore guhera.                                                                                                            Déo Misigaro

 

 

Igisata c’ubutare ngo ni ntasubirizwa mw’iterambere

mineIgisata c’ubutare mu Burundi ngo gitunganijwe neza ku buryo Uburundi n’abarundi baharonkera akoyoko. Ako karusho ngo kibonekeza ku buryo butandukanye. Ivyo vyamenyeshejwe n’umushikiranganji w’amasoko ntanganguvu, ubutare n’agataka, Côme Manirakiza mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE kw’igenekerezo rya 16 Gitugutu 2017. Uwo mushikiranganji aramenyesha kandi yuko ugucukura ubutare mu mu Burundi biriko birashirwa  mu ngiro. Agira ati : « Haheze igihe kitari gito hakorwa ubushakashatsi mu gisata c’ ubutare mu gihugu cacu, ariko ntivyoguma bivugwa uko gusa, ni ngombwa ko hagira igikorwa kugira ubwo butunzi Imana yaduhaye busahirize mw’iterambere ry’igihugu ». Igisata c’ubutare mu Burundi ngo gitunganijwe neza ku buryo Uburundi n’abarundi baharonkera akoyoko.

Ako karusho ngo kibonekeza ku buryo butandukanye. Ivyo vyamenyeshejwe n’umushikiranganji w’amasoko ntanganguvu, ubutare n’agataka, Côme Manirakiza mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE kw’igenekerezo rya 16 Gitugutu 2017. Uwo mushikiranganji aramenyesha kandi yuko ugucukura ubutare mu mu Burundi biriko birashirwa  mu ngiro. Agira ati : « Haheze igihe kitari gito hakorwa ubushakashatsi mu gisata c’ ubutare mu gihugu cacu, ariko ntivyoguma bivugwa uko gusa, ni ngombwa ko hagira igikorwa kugira ubwo butunzi Imana yaduhaye busahirize mw’iterambere ry’igihugu ».Muti vyogenda gute ? umushikiranganji Manirakiza amenyesha ko icukurwa ry ‘ubutare mu Burundi ryisunga amategeko bijanye( itegeko n’ibwirizwa  bigenga ubutare mu Burundi). Ku bijanye n’uruhusha rwo kubucukura, amenyesha ko bivana n’urugero rw’uruhusha(ni icukurwa ryisunga ubuhinga bwa none canke ubuhinga busanzwe(industrielle ou artisanale), hamwe  n’ubutare ubwo aribwo. Yabanje kutumenyesha ko ubutare buriko buracukurwa muri kino gihe ari « Coltan », Wolframite, Cassiterite n’inzahabu. Hambavu y’ubwo hariho amabuye y’akabuyenge kimbonekarimwe. Si ivyo gusa ngo n’agataka karinjiriza amahera igihugu, aho twovuga urucekeri, amabuye, ibumba n’ibindi. Kimwe kimwe cose ngo kirafise ingingo y’ amategeko yisungwa iyo hageze ko cimburwa.Kuboba bibaza ko Uburundi buzimbwa muri iryo cukurwa, uyo mushikiranganji arabahumuriza mu kumenyesha ko amategeko akurikizwa.

Imirwi ibucukura iratandukanye. Abarundi babikora ku buhinga bubayabaye basabwa kubikorera mu makoperative. Ahantu hakekwa ubutare bwinshi niho baca basaba amashirahamwe abifitiye uburyo n’ubuhinga bwo  ku bikora ngo arangure ico gikorwa. Ico gihe amategeko  ategekanya ko haca hatangwa uruhusha rw’ubushakashatsi nyezina. Igice ca mbere ni imyaka 3. Uwugira ubushakashatsi adashoboye guheza, baca bamwongera iyindi 2, adahejeje kandi baramwongera iyindi 2 ya nyuma. Yose hamwe ni imyaka 7. Mwomenya yuko muri ico kiringo c’imyaka 7, hagize igishikira iryo shirahamwe ntirishobore gusohora icegeranyo c’ibikorwa bifatirwako kugira ngo icukurwa nyezina rishobore kuba (rapport de faisabilité), aca agenda ataco asavye, uburyo yakoresheje bukaba impfagusa kuri we. Igihugu gica kirondera uzobandanya ubwo bushakashatsi, gushika atange ca cegeranyo, aheze aronke uruhusha rwo gucukura. Hageze gucukura ubwo butare haca hashingwa ishirahamwe rishasha rigizwe na Reta n’uwo murwizatunga yagize ubushakashatsi gushika icegeranyo kiboneke. Ibwirizwa rigenga ubutare mu Burundi rivuga ko Reta igira n’imiburiburi ibice cumi kw’ijana (10%), muri iryo shirahamwe rishasha riba rishinzwe ngo ricukure ubwo butare.Reta rero ngo irahungukira vyinshi. Aho  ni nko ku matagisi atangwa imbere yuko bushorwa(taxe ad valorem), ku makori yo ku mishahara y’abakozi, hamwe  n’ikori ritangwa ku nyungu y’ishirahamwe.Ivyo biheze, Reta n’uwo murwizatunga baca bagabura inyungu ifatiye ku bice ifise mw’ishirahamwe. Umutu yihweje neza Reta iraronka akarusho kari hagati y’ibice 60 na 70 kw’ijana.Imigambi itegekanywa Ubwo bushikiranganji burafise umugambi wo kuronka isuzumiro ry’ubwo butare (laboratoire d’analyse). Iryo naryo ryofasha kumenya gutandukanya imigwi yabwo. Kubera gushika ubu ubutare butowe bugenda ikivunga gupimirwa mu mapimiro yo mu bindi bihugu nka Tanzaniya na Afrika y’Epfo. Aho naho turahatakariza inyungu kuko ntacerekana ko batihenze canke batonaduhenda. Ikindi ni uko kubutwara yo no kubupimisha bidutwara amahera menshi, mu gihe vyokorerwa hano yoca yinjira mu bigega vy’igihugu cacu. Ikindi ngo ubwo bushikiranganji buranategekanya  kugira ihinguriro hano mu gihugu rikozwe ku buhinga mpuzamakungu. Habonetse abafasha muri ico gikorwa ngo barahawe ikaze. 

   Yolande Nintunze                                                                      

 

 

Urwego rwo kwivuna abansi ngo rugiye gutera intambwe mw’itunganywa ry’ibiharuro bijanye n’iterambere

ubueUbushikiranganji bwo kwivuna abansi  no kwitaho abahoze ku rugamba  bwaratunganije ku wa 17 Gitugutu 2017,  inama nkarishabwenge  ijanye n’ikoreshwa  ry’ibiharuro vyo mu  gisata kijejwe gutunganya ibiharuro   bijanye n’iterambere muri ubwo bushikiranganji. Intwazangabo mu gisirikare zijejwe ibikorwa n’ibisata  bitandukanye zari zatumiwe kugira zitange intererano y’ukugene hoshirwaho ihuriro ry’ibiharuro   bijanye n’iterambere mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi. Bukaba bwari bwatumiye abahinga batandukanye  na cane cane abo mu gisata ISTEBU ngo bababwire uko vyogenda kugira igisata gitunganya ibijanye n’ibiharuro mu rwego rwo kwivuna abansi gikore neza gutyo ibizovamwo bize bifashe abategetsi bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi gufata ingingo zibereye.Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi  no kwitaho abahoze ku rugamba  bwaratunganije ku wa 17 Gitugutu 2017,  inama nkarishabwenge  ijanye n’ikoreshwa  ry’ibiharuro vyo mu  gisata kijejwe gutunganya ibiharuro   bijanye n’iterambere muri ubwo bushikiranganji.

Intwazangabo mu gisirikare zijejwe ibikorwa n’ibisata  bitandukanye zari zatumiwe kugira zitange intererano y’ukugene hoshirwaho ihuriro ry’ibiharuro   bijanye n’iterambere mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi. Bukaba bwari bwatumiye abahinga batandukanye  na cane cane abo mu gisata ISTEBU ngo bababwire uko vyogenda kugira igisata gitunganya ibijanye n’ibiharuro mu rwego rwo kwivuna abansi gikore neza gutyo ibizovamwo bize bifashe abategetsi bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi gufata ingingo zibereye.Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba, Aloys Ndayikengurukiye yamenyesheje ko hari akarusho kanini cane kuko ngo bahora badafadikanije n’ico gisata ariko ngo ukintu ciyongeye ni uko ibiharuro vyose bazoba bakeneye bazobisanga muri iryo huriro batarinze kuja mu bindi bisata kimwe kimwe nk’uko bahora babikora.Yarangije amenyesha ko ivya ngombwa bikenewe  kugira uwo mugambi urangurwe  bihari ngo ibindi navyo bazoza barabironka uko iminsi igenda bakaba kandi bizeye ko na Reta izobibaronsa.
Abavuga ivy’ubuzi bwoba bwimirije gutangwa mu bitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge ngo ni abangushi
ruhande y’iyo nama nkarishabwenge ijanye n’ikoreshwa ry’ibiharuro bijanye n’iterambere, ubushikiranganji  bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba, bubicishije ku muvugizi wabwo, Koroneri Baratuza Gaspard  bwarabeshuje amakuru amaze iminsi aca ku mbunga  ngurukanabumenyi  avuga yuko ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge vyoba vyimirije gutanga akazi ku baganga cumi na batanu (15) hamwe n’abaforoma bashika ku majana abiri na bane (204).Koroneri Gaspard Baratuza  akaba yamenyesheje ko ubwo bushikiranganji buboneyeho kumenyesha abarundi n’amakungu yuko abakwiragiza izo nkuru ari ibindi bashaka gushikako mugabo atari vyo nagatoyi. Ngo ntihagire rero umuntu n’umwe ahendwa ngo hagire abamwaka ibi na biriya ngo nivyaba ngombwa yuko ivyo bitaro bikenera abo bishobora gukoresha bizoca mu binyamakuru bizwi vya Reta nka « Le Renouveau » canke ahandi hose mu matangazo. Yarangije asaba ko hatogira ababesha abarundi ngo  babake igiturire ku mvo izi na ziriya.  
 Gloriose Nshimirimana (Uwimenyereza)

 

 

 

Hagiye gucibwa imikobeko ahari isi ihanamye mu ntara z’Uburundi

pag10Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo atera akamo abarundi kwijukira gukingira isi ndimwa mu guca imikobeko bakayiterako ubwatsi, mu ntumbero yo gushigikira no gufata isi ndimwa itwarwa n’inkukura. Ubwo bwatsi haruhande yo gufasha gukingira iyo si ndimwa, ngo buzonafasha kugaburira ibitungwa narirya hagiye gusohoka itegeko ritunganya gushasha ivy’ubworozi, aho ibitungwa vyose bigiye kwororerwa mu mpongore. Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo atera akamo abarundi kwijukira gukingira isi ndimwa mu guca imikobeko bakayiterako ubwatsi, mu ntumbero yo gushigikira no gufata isi ndimwa itwarwa n’inkukura. Ubwo bwatsi haruhande yo gufasha gukingira iyo si ndimwa, ngo buzonafasha kugaburira ibitungwa narirya hagiye gusohoka itegeko ritunganya gushasha ivy’ubworozi, aho ibitungwa vyose bigiye kwororerwa mu mpongore. Ivyo bikaba biri mw’ijambo Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yashikirije, ku wa 14 Gitugutu 2017, abanyagihugu ku mutumba Rutambiro, muri komine Mugongo-Manga, iri mu ntara ya Bujumbura, aho hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza no kugarukira ku bo vyashikiye.

Umunsi wahimbajwe mu Burundi ku civugo «Ntihigera haruta iwawe».Nk’uko, Gaston Sindimwo yabandanije abishikiriza, ngo Reta y’Uburundi yiyemeje gukora ibikorwa vyo guhangana n’ivyo biza hamwe no kugarukira kubo vyashikiye. Mu mwaka w’2016, mu ntumbero yo kugarukira ku bo vyashikiye, ngo harabaye ugutanga amaraso ku buryo ata muntu ashobora kubura amaraso na cane cane abapfasoni batakaza amaraso menshi bariko baratanga ubuzima. Vyongeye, ngo umugambi w’i Sendai wo kuva mu mwaka w’2015 gushika mu mwaka w’2030 ngo Reta igiye kubandanya ikora ibikorwa vyo gukingira ibisagara hamwe n’inyubako.Muri ivyo bikorwa, ngo mu mwaka w’2017, haratangujwe mu kiringo c’umwaka  umugambi wo guca imikobeko bakanayiterako ubwatsi ahantu hose hari isi ihanamye mu ntara zose z’Uburundi. Ubwo bwatsi haruhande yo gufata isi ndimwa, ngo buzofasha kugaburira ibitungwa narirya ibitungwa bigiye kwororerwa mu mpongore. Bisubiye, ngo Reta irashimira abo bose bayishigikira mu migambi yo gukinga ibiza. Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yasavye ababijejwe ko imbere yuko umwaka w’2020 uhera bokwereka ishusho y’Uburundi uko buzoba bumeze mu guhangana n’ibiza. Yaboneyeho akaryo ko gutera akamo abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura kwirinda ibiza.Ibiza kandi ngo biri ubwoko bwinshi ngo si imvura nyinshi, uruzuba canke umuriro, ngo hari n’ivyo igihugu caciyemwo mu mwaka w’2015, navyo ngo ni ikiza mu bindi. Muri kino gihe ngo amahoro n’umutekano biriko birasasagara.Yabasavye  rero gutera akamo bagenzi babo bahunze guhunguka, baze bifatanye na bagenzi babo kwubaka igihugu.

Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi, Sévérin Bagorikunda nawe yamenyesheje ko umugambi wo guca imikobeko uje hageze kubera abarundi berenga ibice 90% batunzwe n’uburimyi n’ubworozi. Vyongeye, ngo uko umwaka utashe, mu ntara kama ya Mirwa, ngo inkukura itwara amatoni 100 y’ivu kw’ihegitari, mu ntara kama ya Buyogoma igatwara amatoni 18 hamwe n’amatoni 4 mu ntara kama za Buyenzi na Kirimiro. Kuri uwo murindi, ngo bizotuma isi ndimwa ita uburyohe bwayo mu myaka iri imbere. Amatongo akingiwe rero, ngo bizotuma abarimyi bimbura n’umusesekara uboneke bashobora gushora ku masoko yo hanze y’Uburundi. Iruhande y’igikorwa co guca imikobeko, Sévérin Bagorikunda yamenyesheje ko yisunze utwigoro twa Reta two kuronsa  abarimyi ifumbire ku giciro kitavuna, imbuto zirobanuye, kuvomera indimiro hamwe no kurima igiterwa mu ntara cimbukamwo  ngo nta nkeka ko izo ngingo zose zizotuma umwimbu wiyongera.Tubamenyeshe ko uwusanzwe arongoye ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD, Garry Conille yamenyesheje ko ataco ritazokora kugira rishigikire utwigoro two gukinga impanuka ziturutse kw’ihindagurika ry’ibihe, ndetse ngo ni n’akaryo keza ko gusaba ko amasezerano y’i Sendai yoshirwa mu ngiro. Ibikorwa vy’uwo munsi vyari vyatunganijwe n’ubushikiranji bw’umutekano, aho n’umushikiranganji aburamutswa Guillaume Bunyoni yari yahishikiye ari kumwe na mugenzi we wo gushigikirana Martin Nivyabandi.     

Déo Misigaro                                                                                                        

 

 

Umugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri iragi rya Ndadaye urasaba ko ukuri kw’igandagurwa ryiwe kwoja ahabona

Umugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri iragi rya Ndadaye waratunganije ku wa 20 Gitugutu 2017 i Bujumbura ikiganiro ku bamenyeshamakuru. Uwurongoye uwo mugambwe, Kefa Nibizi akaba yamenyesheje ko umugambwe arongoye usaba abarundi bose ko igenekerezo rya 21 Gitugutu 2017 ryo kwibuka imyaka 24 iheze incungu ya demokarasi igandaguwe, ryobabera akaryo ko kwirimbura bakaraba ko bacubahiriza ingendo ya demokarasi. Yabandanije amenyesha ko kugira inyifato inyuranye na demokarasi ataho bitaniye no gushinyagurira uwitanze akigura intwaro rusangi Melchior Ndandaye. Nibizi yarateye akamo abahevye amatora bagahitamwo inzira y’igikenye kugaruka mu nzira y’intwaro rusangi mu ntumbero yo gusonera incungu ya demokarasi. Yaramenyeheje ko umugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri iragi rya Ndadaye wasavye abafasha mu biganiro bihuza abarundi vyatangujwe n’akarere k’ibihugu vya Afirika y’ubuseruko ko bobisozera mu maguru masha, hagati y’abanyeporitike badakurikiranwa n’ubutungane bw’Uburundi kugira intwaro rusangi ishishikare gushinga imizi.nyakuri

Ngo uwo mugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri iragi rya Ndadaye utera akamo abarundi bose bahungiye hanze y’igihugu na cane cane abanyeporitike bagomba gukoresha ubuhungiro nk’umukenyuro wa poritike ngo bagaruke mu gihugu cabibarutse kugira bafashanye n’abandi barundi kwubaka «Uburundi bushasha » bwatangujwe na Ndadaye. Nibizi yamenyesheje ko umugambwe arongoye usaba ushimitse Reta y’Uburundi kubandanya urubanza rw’abagandaguye Ndadaye kugira abateguye ubwo bwicanyi bamenyekane bongere bakubitwe intahe mu gahanga. Ku bw’uwo mugambwe, ngo ntivyumvikana ko hari uguhanwa gusa abatumwe gukora ico caha c’agahomerabumwa, ababatumye nabo bakaba batarakorwako. Uwo mugambwe usaba kandi ko urubanza rw’abagandaguye Ndadaye rwokurwa mu mabi umurwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira CVR uriko uratohozako gutyo ubutungane bw’Uburundi bukabandanya igikorwa cabwo narirya bamwe mu bagirizwa ako kabi kabishe bamaze gucibwa urubanza. Uwo mugambwe urateye intege Reta y’Uburundi gutohoza neza kugira bimenyekane  ko ata bindi bihugu bifise uruha mw’igandagurwa rya Ndadaye hanyuma ukuri kwose kuri muri ubwo bwicanyi kumenyekane.Umugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri iragi rya Ndadaye waratunganije ku wa 20 Gitugutu 2017 i Bujumbura ikiganiro ku bamenyeshamakuru. Uwurongoye uwo mugambwe, Kefa Nibizi akaba yamenyesheje ko umugambwe arongoye usaba abarundi bose ko igenekerezo rya 21 Gitugutu 2017 ryo kwibuka imyaka 24 iheze incungu ya demokarasi igandaguwe, ryobabera akaryo ko kwirimbura bakaraba ko bacubahiriza ingendo ya demokarasi. Yabandanije amenyesha ko kugira inyifato inyuranye na demokarasi ataho bitaniye no gushinyagurira uwitanze akigura intwaro rusangi Melchior Ndandaye. Nibizi yarateye akamo abahevye amatora bagahitamwo inzira y’igikenye kugaruka mu nzira y’intwaro rusangi mu ntumbero yo gusonera incungu ya demokarasi. Yaramenyeheje ko umugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri iragi rya Ndadaye wasavye abafasha mu biganiro bihuza abarundi vyatangujwe n’akarere k’ibihugu vya Afirika y’ubuseruko ko bobisozera mu maguru masha, hagati y’abanyeporitike badakurikiranwa n’ubutungane bw’Uburundi kugira intwaro rusangi ishishikare gushinga imizi. Ngo uwo mugambwe Sahwanya FRODEBU Nyakuri iragi rya Ndadaye utera akamo abarundi bose bahungiye hanze y’igihugu na cane cane abanyeporitike bagomba gukoresha ubuhungiro nk’umukenyuro wa poritike ngo bagaruke mu gihugu cabibarutse kugira bafashanye n’abandi barundi kwubaka «Uburundi bushasha » bwatangujwe na Ndadaye. Nibizi yamenyesheje ko umugambwe arongoye usaba ushimitse Reta y’Uburundi kubandanya urubanza rw’abagandaguye Ndadaye kugira abateguye ubwo bwicanyi bamenyekane bongere bakubitwe intahe mu gahanga.

Ku bw’uwo mugambwe, ngo ntivyumvikana ko hari uguhanwa gusa abatumwe gukora ico caha c’agahomerabumwa, ababatumye nabo bakaba batarakorwako. Uwo mugambwe usaba kandi ko urubanza rw’abagandaguye Ndadaye rwokurwa mu mabi umurwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira CVR uriko uratohozako gutyo ubutungane bw’Uburundi bukabandanya igikorwa cabwo narirya bamwe mu bagirizwa ako kabi kabishe bamaze gucibwa urubanza. Uwo mugambwe urateye intege Reta y’Uburundi gutohoza neza kugira bimenyekane  ko ata bindi bihugu bifise uruha mw’igandagurwa rya Ndadaye hanyuma ukuri kwose kuri muri ubwo bwicanyi kumenyekane.

Aline Kanyana

 

 
Ouvrir