Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Urugo rw’intahemuka mu Burundi niwo mushinge w’iterambere ku gihugu

Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi ryahaye umuryango ikibanza ca mbere mu kuwufata nk’umushinge w’igihugu cose mw’iterambere rya komine, intara n’igihugu cose gutyo umukenyezi n’umugabo wiwe bakaba koko ishingiro ry’umuryango nayo abana babo n’abo batunze bakaboneraho kumererwa neza. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji ajejwe agateka ka zina muntu, imibano n’iterambere ridakumira, Martin Nivyabandi ku wa 14 Rusama 2019 mu gihe yatanguza inama yo kwemeza ubuhinga bwo kuganira mu muryango w’abakristu no mu muryango w’aba Islamu mu ntumbero yo gutunganya urugo rw’intahemuka. Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi ryahaye umuryango ikibanza ca mbere mu kuwufata nk’umushinge w’igihugu cose mw’iterambere rya komine, intara n’igihugu cose gutyo umukenyezi n’umugabo wiwe bakaba koko ishingiro ry’umuryango nayo abana babo n’abo batunze bakaboneraho kumererwa neza. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji ajejwe agateka ka zina muntu, imibano n’iterambere ridakumira, Martin Nivyabandi ku wa 14 Rusama 2019 mu gihe yatanguza inama yo kwemeza ubuhinga bwo kuganira mu muryango w’abakristu no mu muryango w’aba Islamu mu ntumbero yo gutunganya urugo rw’intahemuka. Ubwo buhinga bwo kwigisha ingo kwitunganya neza no gusubiza hamwe izifise ingorane n’izisa n’izasambutse watanguriye mu ntara ya Muyinga utangujwe n’ishirahamwe CRS rifashwe mu mugongo n’ikigo c’Abanyamerika kijejwe iterambere USAID. Umushikiranganji Martin Nivyabandi yamenyesheje rero ko ahari akaborerwe, ahari ubusambanyi, ahari ukutubahana hagati y’umugore n’umugabo urugo rusambuka. Ariko bicaye hamwe bakaganira baheza bagatorera inyishu ibibazo bari bafitaniye ku buryo basigara ari akarorero mu kibano. Urwo ngo nirwo rugo bita urwo intahemuka muri uwo mugambi bise amashiga. Yamenyesheje kandi ko bahisemwo yuko uwo mugambi ubanza kurangurirwa mu ntara imwe kugira babone ivyamwa vyawo. Mu nyuma baragendeye ingo zari zasambutse, abari batacumvikana basanga barashoboye gusubiza hamwe barashobora no kwiteza imbere kubera uwo mugambi.  Imwe muri iyo miryango rero ngo yarashoboye kwubaka inzu nziza, iragura ibitungwa, iragura amatongo kubera bamaze gusubiza hamwe, bakaja inama n’ingingo ku migambi bagiye kurangurira hamwe. Yamenyesheje ko ari muri iyo ntumbero biyumviriye gukoranya abaserukira intara n’ibigo vy’ingo n’imiryango kugira barabire hamwe yuko ubwo buhinga butokoreshwa mu ntara zindi no mu gihugu cose gutyo umuryango ukomere. Yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko muri kino gihe bagiye gukora kugira barabe ko ubwo buhinga bwokoreshwa mu gihugu cose kuko abitavye iyo nama babushimye. Muri ivyo hari ibijanye no gushira hamwe muvyo ubutunzi no gushira hamwe uburyo. Yarongeye amenyesha ko aho mu ntara ya Muyinga izo nyigisho babanje kuziha indongozi kandi umugore n’umugabo bakazironkera hamwe kuko basanze bigishije umugore gusa ataco baba bakoze co kimwe n’uko bokwigisha umugabo gusa.  Bari hamwe ngo nibo batorera inyishu ibibahanze kuko hari ababa bubakanye bakamara n’imyaka 10 batarigera baganira n’iminuta ibiri bica biba akaryo ko kuganira. Kuri abo bantu rero kaba kabaye akanya keza ko kuganira no kwiyibutsa ivya kera bakireshanya. Mu rugo rero habonetse amahoro n’igihugu cose kiba gitekanye. Ingo nyinshi zibayeho nabi kubera gushaka gukoresha ingimba canke bavuye mu miryango atababateye intege. Niko kumenyesha ko bazoshira hamwe n’ubundi buhinga bukoreshwa n’ayandi mashirahamwe. Uwo mugambi bise “Amashiga” ngo ukoreshwa mu bihugu 150 kw’isi nk’uko vyamenyeshejwe n’uwaserukiye ishirahamwe USAID, Audace Mpozeriniga. Uwo mugambi ngo ufise intumbero yo kurwanya ubusumbasumbane hagati y’abagabo n’abakenyezi hamwe n’ikumirwa ry’abakenyezi n’abigeme. Ufise kandi intumbero yo kurwanya ubukene, inzara, gufungura nabi biciye mu magara meza, kunywa amazi meza, gufungura neza, kurwiza umwimbu mu burimyi n’ubworozi hamwe n’intwaro ibereye. Mu Burundi uwo mugambi watangujwe mu mpera z’umwaka w’2014, ukaba uzomara imyaka itanu. Ico gihe ngo wari uje kurwanya ugufungura nabi vyari vyabaye ndanse.

Epitace Nduwayo

 

Imigenderanire iri hagati y’igihugu ca Etiyopiya n’Uburundi irabandanya

Mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire myiza isanzwe hagati y’ibihugu vy’Uburundi na Etiyopiya, ku wa 13 Rusama 2019, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarakiriye mu biro iwe intumwa idasanzwe y’umushikiranganji wambere  w’igihugu ca Etiyopiya Mulatu Teshome,aho bavuganye ibijanye n’ishirwa mu ngiro ry’amasezerano yo gukomeza imigenderanire hagati y’ivyo bihugu vyacu vyompi yashizweko umukono mu mwaka w’2014.Mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire myiza isanzwe hagati y’ibihugu vy’Uburundi na Etiyopiya, ku wa 13 Rusama 2019, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarakiriye mu biro iwe intumwa idasanzwe y’umushikiranganji wambere  w’igihugu ca Etiyopiya Mulatu Teshome,aho bavuganye ibijanye n’ishirwa mu ngiro ry’amasezerano yo gukomeza imigenderanire hagati y’ivyo bihugu vyacu vyompi yashizweko umukono mu mwaka w’2014.Nk’uko vyashikirijwe n’uwo mushitsi w’iteka, Mulatu Teshome inyuma y’uwo mubonano, ngo yaranezerejwe cane n’ikiganiro yagiriraniye n’Umukuru w’igihugu c’Uburundi,mbere bakaba bipfuza ko imigenderanire iri hagati y’ivyo bihugu bibiri yoshishikara gutera imbere . Yaravuze kandi ko igihugu ciwe cipfuza kugira ico giterereye mu migambi y’iterambere y’igihugu c’Uburundi.                                                                                                                                                   
Thérèse Niyonkuru

 

Abanonosoye ibijanye no kwakira abavyeyi bibaruka biyongereye bizotuma abahitanwa n’imbanyi bagabanuka

Abanonosoye ibijanye n’irondoka rijanye n’amagara meza bita abanonosoye kwakira abavyeyi bibaruka babaye benshi bizotuma abahitanwa n’imbanyi mu Burundi baganuka. Ivyo vyamenyeshejwe n’umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya ikiza SIDA Jean Baptiste Nzorironkankuze, ku wa 17 Rusama 2019, ariko aratanguza umunsi mukuru wahariwe abanonosoye ivyo kwakira bavyeyi. Abanonosoye ibijanye n’irondoka rijanye n’amagara meza bita abanonosoye kwakira abavyeyi bibaruka babaye benshi bizotuma abahitanwa n’imbanyi mu Burundi baganuka. Ivyo vyamenyeshejwe n’umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya ikiza SIDA Jean Baptiste Nzorironkankuze, ku wa 17 Rusama 2019, ariko aratanguza umunsi mukuru wahariwe abanonosoye ivyo kwakira bavyeyi. Yarongeye amenyesha ko uwo munsi usanzwe uhimbazwa ku wa 5 Rusama uko umwaka utashe ariko uwu mwaka w’2019 mu Burundi bashimye kuwuhimbaza ku wa 17 Rusama. Yarongeye amenyesha ko haheze imyaka irenga 17 uwo munsi utanguye guhimbazwa ku rwego mpuzamakungu. Icivugo c’uwu mwaka akaba ari: “Abanonosoye ibijanye no kwakira abavyeyi: baharanira agateka ka’bakenyezi”.  Uwurongoye ishirahamwe ry’abanonosoye ibijanye n’irondoka rijanye n’amagara meza Bernadette Nkanira nawe yamenyesheje ko mu Burundi abavyeyi bibaruka neza ku rugero rushimishije kuko ibice birenga 86 kw’ijana bibarukira kwa muganga. Amenyesha ko ihangiro bihaye ari uko abavyeyi bibarukira kwa muganga bashika ku bice ijana kw’ijana. Naho biri uko amenyesha ko Uburundi bukiri kure uravye aho ibindi bihugu bigeze kuko abavyeyi bashika 334 bahitanwa n’imbanyi bariko baribaruka. Imvo nyamukuru nazo ngo ni uko bakirwa n’abantu batabinonosoye, aba nabo bakaba batararwira kandi n’abamaze guheza bakaba bataronka akazi biturutse ku kugene ubutunzi bw’igihugu bwifashe. Amenyesha ko ababinonosoye bakora ako kazi ari 192 ku bashika 1.319 babifisemwo impamyabushobozi.  Umuyobozi w’ikigo kijejwe irondoka rijanye n’amagara meza, Juma Ndereye amenyesha ko hakiri intambwe kugira ibitigiri vy’abavyeyi bahitanwa n’imbanyi igihe bariko baribaruka canke abana basandaba igihe co kuvuka bigabanuke. Naho biri uko amenyesha ko Uburundi bwateye imbere mu kugabanya ibitigiri vy’abavyeyi bahitanwa n’imbanyi mu gihe co kwibaruka n’abana basandaba igihe co kuvuka agereranije n’ibitigiri vyo mu bihugu vyo mu karere. Aho amenyesha ko mu mwaka w’1994 ibitigiri vy’abavyeyi bahitanwa n’imbanyi bariko baribaruka bari 1250 ku bavyeyi ibihumbi 100 bibarutse; mu gihe mu mwaka w’2010 bari ku bavyeyi 500 bahitanwa n’imbanyi ku bavyeyi ibihumbi 100 bibarutse. Nayo itohozwa ryakozwe mu mwaka w’2016 ushira uw’2017 yerekenye ko abavyeyi bahitanwa n’imbanyi bari 334 ku bavyeyi ibihumbi 100 bibarutse. Amenyesha ko bagereranije n’ibindi bihugu ibitigiri vy’abavyeyi bahitanwa n’imbanyi hamwe n’abana basandaba abariko baravuka vyagabanutse ku bice birenga 70 kw’ijana mu gihe kw’isi yose ari ibice 45 kw’ijana. Niko kumenyesha ko habaye akigoro gakomeye naho ukwibaruka vyategerezwa kuba umunsi mukuru n’umunezero mu muryango aho kuba igihe co kugandara, ivyo bikaba bitategerezwa kuba ku bavyeyi bibarukira mu bitaro canke mu mavuriro. Amenyesha ko arico gituma baguma bakora ibishoboka vyose kugira ntihagire umuvyeyi asubira guhitanwa n’imbanyi mu gihe ariko yibarukira kwa muganga naho bishika ibintu ntibikorwe nk’uko vyategerezwa. Yarongeye amenyesha ko hakiri ubukene bw’abaganga b’abahinga mu gukurikirana bakenyezi bibungenze hamwe n’abakurikirana abana. Iyindi ntambamyi ngo yahora ari ubukene bw’abo banonosoye ibijanye n’irondoka rijanye n’amagara meza na cane cane gukurikirana no kwakira bavyeyi bibaruka, abo umuntu yokwita abakirizi babinonosoye. Muri kino gihe ngo kaminuza zishika 7 zarashizeho ico gisata kandi hamaze guheza abashika 1.319 ariko abamaze kuronka akazi bakaba ari 192 gusa, abo nabo bakaba ari ibice 15 kw’ijana vy’abaronse iyo mpamyabushobozi. Hakaba n’ingorane y’ivyigwa bakurikirana itaremezwa neza muri za kaminuza zose kiretse mw’ishure INSP.

Epitace Nduwayo

 

Abarundi basabwa kwitegurira neza guhimbaza imyaka 57 iheze bikukiye

Abarundi basabwa kwitegurira guhimbaza ku buryo budasanzwe imyaka 57 iheze Uburundi bwikukiye aho basabwa ko boba bafise umwambaro ubaranga kandi uhinguriwe mu gihugu boshobora kuronka batarinze gukoresha amahera y’agaciro. Ivyo ni ivyashikirijwe n’uwujejwe gutunganya ibikorwa vy’Umukuru w’igihugu akaba ari nawe arongoye umugwi w’igihugu ujejwe gutunganya imanza, Zéphyrin Maniratanga,hari ku wa 16 Rusama 2019, inyuma y’inama yahuje abagize uwo mugwi yabaye uwo munsi nyene.Abarundi basabwa kwitegurira guhimbaza ku buryo budasanzwe imyaka 57 iheze Uburundi bwikukiye aho basabwa ko boba bafise umwambaro ubaranga kandi uhinguriwe mu gihugu boshobora kuronka batarinze gukoresha amahera y’agaciro. Ivyo ni ivyashikirijwe n’uwujejwe gutunganya ibikorwa vy’Umukuru w’igihugu akaba ari nawe arongoye umugwi w’igihugu ujejwe gutunganya imanza, Zéphyrin Maniratanga,hari ku wa 16 Rusama 2019, inyuma y’inama yahuje abagize uwo mugwi yabaye uwo munsi nyene.Nkuko yabimenyesheje ngo muri uwo munsi mukuru wama uhimbazwa kw’igenekerezo rya 1 Mukakaro uko umwaka utashe urahambaye arico gituma hazoba idefire ku mirwa mikuru yose y’igihugu c’Uburundi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura,  aho hazoba hari idefire y’abanyagihugu hamwe n’iyindi y’abasoda n’abaporisi. Ku bijanye na defire y’abanyagihugu, umugwi wose usabwa kutarenza abantu 57 bazokwitaba iyo defire. Zéphyrin Maniratanga yasavye abarundi, bose kwitegurira neza iyo defire, ngo hazoba hariho n’agashimwe gashimishije ku mugwi uzokwigenza neza. Ku bw’ivyo ngo imigwi yose yogerageza kurondera abahinga bakabigisha ingene bodefira kugirango agashimwe ntikaze kabacike. Mu ntumbero yo gutsimbataza intahe yo kwikukira, abarundi bazodefira ngo bogerageza bakaba bafise umwambaro ubaranga, uranga abarundi kandi uhinguriwe mu gihugu c’Uburundi hakoreshejwe amafaranga y’igihugu hatarinze gukoreshwa amafaranga y’agaciro. Aho rero ngo umugwi ubishoboye woba ufise impuzu z’ibitenge canke amashati y’ibitenge gutyo umwe wose ukihitiramwo ibara wipfuza. Zéphyrin Maniratanga yarongeye asaba abamenyeshamakuru ko bogerageza guhera mu ntango z’ukwezi kwa Ruheshi bakarwiza ibiganiro bifatiye ku ntahe yo kwikukira. Ivyo navyo ngo bifasha mu kuzirikana no gukunda igihugu c’Uburundi kandi ngo hari abahinga bashoboye gusigura neza akamaro k’ intahe yo kwikukira. Ikindi naco ngo hari inyubako zitandukanye zizokwinjirwa kuva mu kwezi kwa Mukakaro gushika muri Munyonyo zubastwe hakoreshejwe uburyo bw’abarundi. Muri izo harimwo amashure, amavuriro amahoteri n’izindi. Zéphyrin Maniratanga yaheraheje amenyesha ko hazoba hari n’agashimwe kitiriwe igisagara gisukuye ari naho yaciye asaba abanyagisagara kuza barasukura aho babaye.

Estella Niyongere

 

Mu ntara ya Mwaro Abagumyabanga basabwa gutsimbataza ubumwe no kutanjanjwa ku mahoro bafise

FRDAbagumyabanga bo mu ntara ya Mwaro basabwa gutsimbataza ubumwe no kutanjanjwa ku mahoro bafise. Izo zikaba ari impanuro batekerewe n’umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw’igihugu, Evariste Ndayishimiye mw’ijambo yashikirije kw’igenekerezo rya 11 Rusama 2019, aho yari yaramutse yifatanya n’abagumyabanga bo muri iyo ntara mu bikorwa rusangi vyo kwubaka ingoro y’umugambwe CNDD-FDD yo ku rwego rw’intara ya Mwaro.Abagumyabanga bo mu ntara ya Mwaro basabwa gutsimbataza ubumwe no kutanjanjwa ku mahoro bafise. Izo zikaba ari impanuro batekerewe n’umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw’igihugu, Evariste Ndayishimiye mw’ijambo yashikirije kw’igenekerezo rya 11 Rusama 2019, aho yari yaramutse yifatanya n’abagumyabanga bo muri iyo ntara mu bikorwa rusangi vyo kwubaka ingoro y’umugambwe CNDD-FDD yo ku rwego rw’intara ya Mwaro.Muri iryo jambo, Evariste Ndayishimiye yarakeje abagumyabanga bo mu ntara ya Mwaro ku ntambwe bagezeko yo kwiyubakira ingoro y’umugambwe, ashima n’ingene bashira imbere ibikorwa ari navyo kazoza keza kabo, ngo narirya icivugo c’uno mwaka bacitiriye « Umwaka w’ubuhizi mw’iterambere. Gira aho uba wubahwe ». Yaramenyesheje ko umwaka w’2005 wabura kazoza keza ku benegihugu, aca amenyesha ko ubu umugambwe CNDD-FDD ushitse ku ntambwe igira gatatu y’intumbero y’ishaka ryo gukingira abarundi. Niko guca asaba abagumyabanga b’i Mwaro gutsimbataza ubumwe n’uko amahoro bafise batoyarekura ngo bayanjanjweko gutyo birinde guhendwa ntibasubire guhungabanya amahoro. Yaciye anabamenyesha ko igihe cose umugambwe CNDD-FDD uzoba uramutswa igihugu mu Burundi, abarundi batazosubira gucanamwo kandi ata ndwano izosubira kuba mu gihugu.Evariste Ndayishimiye yavuze kandi ko bavuye ku ntambwe ya mbere yo kurondera amahoro, iyikurikira ni uko Reta yoramutswa ari indongozi zishingiye ku benegihugu bisigura ko ubutegetsi bashaka ari uko mu Burundi bogira indongozi nziza. Yaciye abasaba kwitegurira amatora kuko ari igihe ubutegetsi bwinagura kandi amatora ngo niyo ategura kazoza. Mu kuyitegurira rero, indongozi mu mvukira z’intara ya Mwaro yazihanuye gukorera neza abenegihugu, ko abanyeporitike bokwitonda, imboneza z’abagumyabanga nabo abahanura kuja ku kivi. Ku bw’intambwe igira gatatu yo kubaho neza, yabasavye kumenyera kuba mu bigwati, kuja mu mashirahamwe y’amakoperative gutyo ngo batangure kwiyumvira uko bazohingura ivyo bimbuye. Yaheraheje yibutsa abagumyabanga ko aribo karorero mu guharanira amahoro n’umutekano no kuyabumbatira, aca abasaba kubana neza n’abo badasangiye imigambwe no kwiyumvira ko ata murundi n’umwe azosubira gusonza. Ikindi yabasavye ni uko bobungabunga amagara yabo, bakitwararika kubaho neza, kwiga gukingira ibidukikije no kuba akarorero mw’iterambere ry’igihugu. Yaciye aboneraho akaryo ko gusaba uwurongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Mwaro kuba akarorero keza no gukora ibishoboka vyose kugira abagumyabanga bose bamwiyumvemwo. Twobamenyesha ko abagumyabanga bo mu ntara ya Mwaro baciye bamugabira inka, intama biherekejwe n’ibiseke bitandukanye vy’ivyimburwa. 

Indongozi z’umugambwe CNDD-FDD zivuka mu ntara ya Mwaro zisabwa gukunda igihugu n’abenegihugu
Indongozi z’umugambwe CNDD-FDD zisabwa gukunda igihugu hamwe n’abenegihugu. Ivyo vyashikirijwe n’umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw’igihugu Evariste Ndayishimiye, inyuma y’inama yagiranye n’indongozi z’umugambwe CNDD-FDD zivuka mu ntara ya Mwaro kw’igenekerezo rya 11 Rusama 2019.Nk’uko yabimenyesheje, ngo yari yabagendeye kugira abakeze ku ntambwe bashitseko mu gutsimbataza intwaro ibereye, demokarasi, no mu gutsimbataza ibikorwa vy’abenegihugu kuko umugambwe CNDD-FDD nk’umugambwe uri ku butegetsi, ari umugambwe utegerezwa kuguma ufasha Reta mu guhimiriza abenegihugu kugira bagume barangura ibikorwa vy’iterambere. Ikindi naco ngo yari yabagendeye kugira abakeze yongere abakengurukire na cane cane ko bari baherutse kwitorera indongozi mu mugambwe zibarongora mu ntara no kugira yirabire ko batoye neza kandi batoye uwo bizeye.  Ngo iyo nama yari iyo gukaburira indongozi umutima wo gukunda igihugu no gukunda abenegihugu kugira batunganye igihugu kurusha uko bagisanze mu 2005 ngo kuko ico gihe batoranye igihugu kitari ciza, cari kivuye mu bihe bibi. Yamenyesheje ko yabasavye kutarekura iciza bafashe ahubwo bateze imbere intambwe bashitseko kugira ngo bashike kw’iterambere vy’ukuri aho umurundi wese yumva ko atunze kandi atunganiwe mu gihugu ciwe. Ngo yarabahaye impanuro zisubira gutuma umwe wese yikabura ku mutima kuko abarundi bari barataye akaranga ko kwitwa abarundi bivanye n’uko baza barabateranya babigisha ko ari abatutsi, abahutu abatwa, batakiri abarundi ari naco gituma kenshi ngo indongozi ziriko ziratunganya ivy’abarundi bose usanga zishobora kwihenda ugasanga ziriko zigira agatima ko kwikunda, zikunda abiwabo aho kumenya ko ziriko zitunganya ivy’abarundi bose. Yaheraheje amenyesha ko arico gituma nk’indongozi z’umugambwe iyo bahuye babigisha bakongera bakababwira ko bomenya ko umugambwe CNDD-FDD uriho kugira ukorere abarundi bose, indongozi nazo zigatunganiriza abarundi bose. 

 Evelyne Niyonzima

 

Prezida NKURUNZIZA arashimira abagize inyabune ijejwe guhagararira umutekano akaba yabahaye amanota 97,5 kw’ijana

Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarashimiye cane abagize inyabune mu gikorwa co gutsimbataza amahoro n’umutekano mu gihugu, mbere aca abahaye amanota 97,5 kw’ijana aruta ayo baronkejwe mu nama zo kurimbura uko umutekano wifashe mu gihugu zatunganijwe imbere. Ivyo vyashikirijwe n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa, kuwa 7 Rusama 2019, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA arangije inama yo gushishoza ingene umutekano w’ifashe mu gihugu yagiranye n’abaserukira intwaro, ubutungane, umutekano, n’abenegihugu ku murwa mukuru wa komine Mutaho iri mu ntara ya Gitega.Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarashimiye cane abagize inyabune mu gikorwa co gutsimbataza amahoro n’umutekano mu gihugu, mbere aca abahaye amanota 97,5 kw’ijana aruta ayo baronkejwe mu nama zo kurimbura uko umutekano wifashe mu gihugu zatunganijwe imbere. Ivyo vyashikirijwe n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa, kuwa 7 Rusama 2019, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA arangije inama yo gushishoza ingene umutekano w’ifashe mu gihugu yagiranye n’abaserukira intwaro, ubutungane, umutekano, n’abenegihugu ku murwa mukuru wa komine Mutaho iri mu ntara ya Gitega.Nk’uko Jean Claude Karerwa yabishikirije abamenyeshamakuru, ngo Umukuru w’igihugu amaze gushikirizwa ingene umutekano wifashe mu gihugu, yaciye afata ijambo atanga impanuro zihambaye zitegerezwa gushirwa mu ngiro n’abo bose bajejwe ikibazo c’amahoro n’umutekano mu gihugu. Ngo ku bijanye n’umuvuduko w’abagendesha imodoka mu mabarabara utuma haba amasanganya, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yatanze impanuro asaba ko abagendesha imodokari ko bogendera ku mivuduko yemewe n’amategeko eka mbere ngo yasavye n’abagendera mu modoka ko bokwama bakebura abazitwara kugira ngo babatware mu bwitonzi. 
Ngo hari abandi bafata inzira yo kwiyahura kubera irwirirana kw’abantu
Aha rero Umukuru w’igihugu ngo yasavye  ko hoba isekeza ryo kwigisha cane kuvyara ku rugero kuko ngo iyo uwavyaye benshi bimunaniye kurera abo yibarutse araheza agaca afata ingingo yo kwiyahura.Kubijanye n’imanza ngo zicibwa ata butungane burimwo, ivyo na vyo bigatumwa n’uko hariho abacamanza batarategera neza akarangamutima k’umwuga wabo, ngo mu gihe hari urubanza biboneka ko rwaciwe ngondagondwe ngo ba buramatari na ba musitanteri bohagararira umunyagihugu bagaca basaba umushikiranganji w’ubutungane kugira ngo aterere mu gufata ingingo kuri urwo rubanza. Ngo abacamanza batisunga gukora umwuga wabo bahagarariye inyungu z’abanyagihugu bazofatirwa ibihano bikomeye. Ikindi ngo kigaragara ni uko abana basigaye banywa ibiyayuramutwe bari mu mashure. Rero ngo abarundi bose bofasha kugirango iyo ngendo ihagarare. Ngo Prezida NKURUNZIZA yasavye kandi guhagararira amahoro n’umutekno ku mbibe z’igihugu na cane cane ku rubibe Uburundi buhana n’Urwanda. Ikindi ngo cagaragaye muri iyo nama ngo ni uko hari utugwi tw’abantu usanga tugendagenda tuja mu ntara n’izindi kuri ubwo bitazwi ico turiko turakora. Ngo hatanzwe uturorero two mu ntara za Ngozi, Bujumbura, Bubanza na Muyinga usanga haboneka bene utwo tugwi tw’abantu. Ngo abajejwe umutekano bokurikirana hafi utwo tugwi mu kumenya iyo abo bantu baja n’iyo bavuye n’ico bariko barakora. Ngo ikindi Umukuru w’igihugu yasavye ni uko horonderwa uwo wese ari mu gihugu atabifitiye uburenganzira afatwa agusubizwa iyo yaje ava. Ngo hari abandi bokuvira hasi bagahashwa abo nabo ngo ni bamwe bigira abavugishwa baca ivutu abarundi ngo hazoba ibi canke biriya. Eka ngo hari n’abandi bakoresha amaterefone mu kwiba abantu kenshi, baba bapfunzwe. Ngo yaciye asaba ko abakoresha bene ayo materefone bapfunzwe ko boyakwa.Mu kurangiza,  Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yasavye abagize inyabune kugira rwabo umugambi wo gukingira ibidukikije. Ikindi yasavye ngo n’uko abarundi bose bokwitegurira amatora meza yimirije. Ngo nivyagarara ko hari indongozi sindabibazwa iriko ikora nabi muri kino gihe twimirije amatora ngo izoca ibogozwa.Mwomenya ko iyo nama yo gushishoza ingene amahoro n’umutekano vyifashe mu gihugu yakurikiye iyabereye mu ntara ya Kayanza ku wa 22 Ruhuhuma 2019.

Nathan Ntahondi

 
Ouvrir