Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umugambwe MSP Inkinzo usaba Reta gushira umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe mu ncungu z’Uburundi

 

DSC 0486Umugambwe MSP Inkinzo usaba Reta y’Uburundi gushira mu ncungu z’Uburundi umushikirangoma wa mbere, Petero Ngendandumwe kugira abarundi bose baje baramwibuka kw’igenekerezo rya 15 Nzero uko umwaka utashe. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umukuru w’umugambwe MSP Inkinzo, Tite Bucumi, ku muhingamo wo ku wa 15 Nzero 2019, aho inzego z’umugambwe mu ntara zitandukanye zari zaje gushira urugori rw’amashurwe ku ntatemwa y’umushikirangoma wa mbere, mu ntumbero yo kwibuka imyaka 54 iheze agandaguwe.Umugambwe MSP Inkinzo usaba Reta y’Uburundi gushira mu ncungu z’Uburundi umushikirangoma wa mbere, Petero Ngendandumwe kugira abarundi bose baje baramwibuka kw’igenekerezo rya 15 Nzero uko umwaka utashe. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umukuru w’umugambwe MSP Inkinzo, Tite Bucumi, ku muhingamo wo ku wa 15 Nzero 2019, aho inzego z’umugambwe mu ntara zitandukanye zari zaje gushira urugori rw’amashurwe ku ntatemwa y’umushikirangoma wa mbere, mu ntumbero yo kwibuka imyaka 54 iheze agandaguwe.Nk’uko umukuru w’umugambwe MSP Inkinzo yabandanije abishikiriza, ngo uwo mugambwe ufata umushikirangoma wa mbere, Petero Ngendandumwe nk’uwahagarariye intahe yo kwikukira, inyuma y’aho uwayiharaniye, Rudoviko Rwagasore yari ahejeje kugandagurwa.

Ico ngo nico gituma muri uyo mugambwe, uko umwaka utashe kw’igenekerezo rya 15 Nzero bama bibuka uwo mushikirangoma wa mbere yagandaguwe kuri iryo genekerezo nyene. Uwo mugambwe rero ngo umaze imyaka myinshi usaba Reta y’Uburundi ko yoshira uwo mushikirangoma wa mbere mu ncungu z’Uburundi kugira abarundi bose baze baramwibuka kw’igenekerezo rya 15 Nzero uko umwaka utashe.Kubona rero ngo baratumyeko inzego zirongoye umugambwe ku rwego rw’intara kugira bahurire ku musozi Vugizo, ahari intatemwa y’umushikirangoma wa mbere, ngo kwari ukugira bibonere ikibanza yashinguwemwo, na cane cane ko ari ikibanza cashinguwemwo abagize ico bamarira igihugu muri kahise. Vyongeye, ngo kubona yashinguwe hafi y’uwaharaniye intahe yo kwikukira, nico gituma mu mugambwe MSP Inkinzo bamufata nk’uwaharaniye intahe yo kwikukira. Ku kibazo co kumenya ko basavye muri Reta ko uwo mushikirangoma wa mbere yoshirwa mu ncungu z’Uburundi, Tite Bucumi yamenyesheje ko bobo baguma basemerera kandi bizera ko akamo kabo abaramutswa igihugu bakumva, ndetse ngo no muri abo barongoye igihugu, hari abazi ico yamariye igihugu.Kuba umushikirangoma wa mbere yari mu mugambwe UPRONA, uno munsi uwo mugambwe ukaba utamwibuka, ngo mu mugambwe MSP Inkinzo bobo bamufasheko akarorero. Uwo mushikirangoma wa mbere ngo yarashoboye gusubiza hamwe abanywanyi b’umugambwe UPRONA igihe bari bigabuye hagati y’abahutu n’abatutsi, bamwe biyita « Monrovia » abandi « Casablanca », ivyo ngo niwe yashoboye kubihagarika ndetse bikaba ico gihe vyari vyashitse no mu Nama Nshingamateka. Ico ngo nico gituma muri uwo mugambwe badashobora kumwibagira. Kabaye n’akaryo ko kuvunira akagohe abanywanyi b’umugambwe UPRONA, kwibuka uwo mushikirangoma yakoze ibikorwa bitandukanye muri uwo mugambwe, aho ngo yananditse n’ibitabu bitari bike.

Déo Misigaro
                                                                                                 

 

Ababuramatari bahamagarirwa kubungabunga amahoro n’umutekano

kanyanaaaKw’igenekerezo rya 16 Nzero 2019 i Ngozi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarakoranije  baburamatari kugira baje inama ku bitegerezwa gukorwa muri uwu mwaka w’2019 hanyuma babandanye batsimbataza amahoro n’umutekano. Inyuma y’iyo nama, umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu yashimiye ba buramatari kubera umwimbu, amahoro n’umutekano biri mu gihugu abikesha bo. Kw’igenekerezo rya 16 Nzero 2019 i Ngozi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarakoranije  baburamatari kugira baje inama ku bitegerezwa gukorwa muri uwu mwaka w’2019 hanyuma babandanye batsimbataza amahoro n’umutekano. Inyuma y’iyo nama, umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu yashimiye ba buramatari kubera umwimbu, amahoro n’umutekano biri mu gihugu abikesha bo. Ngo Umukuru w’igihugu yarasavye ba buramatari ko umwimbu wabonetse boreka kuwanjanjwako no kuwusesagura, aho umwimbu wabonetse ku bwinshi bokwiyumvira ukuntu wohingurwa maze ukabikwa neza mbere bakanawushora mu bihugu bitandukanye , ahandi naho bakazowikorako mu gihe umwimbu utaba ushimishije. Ku bijanye n’umutekano, Karerwa yamenyesheje ko umukuru  w’igihugu asaba ba buramatari kurikanura cane kuko hasigaye umwaka umwe ngo Uburundi buje mu matora.

Ngo muri iki gihe haraboneka inyifato idasanzwe, abantu bakora ibikorwa vy’ukugumuka, kudurumbanya bigaca mu mvugo no mu nyandiko babicishije mu masengero no mu mashirahamwe atandukanye yitwa ko adaharanira inyungu za poritike. Ngo ibi bihe biragaragara ko himirije igihe c’amatora kuko hari ibivugwa mu masengero bitari bikwiye, hari abantu baduka bagaturira amasoko nk’uko biheruka kuba mw’isoko y’i Matana. Kubera ivyo, ngo Umukuru w’igihugu yasavye ba buramatari kugaba bacungere amashirahamwe yo kuguranana n’amasoko.  Ngo amakomite y’umutekano ahurikiyemwo bose yotsimbatazwa kugira ngo acungere umutekano mu gihugu. Umukuru w’igihugu  yasavye kandi ko hoboneka inzira mu masoko abazimya umuriro bacamwo iyo wadutse. Ngo Umukuru w’igihugu yibukije ba buramatari nk’uko bari ijisho n’ugutwi vyiwe, bategerezwa kwama ari indarangavye. Ngo ntawoja aravugira ba buramatari, nibave hasi bonyene bahagararire amahoro n’umutekano. Umukuru w’igihugu yahamagariye ba buramatari gusubira gutunganya ibikorwa rusangi, harabaye ukudebukirwa  kuko abarongozi bamwe bamwe ngo bibaza ko za miriyoni 500 zihabwa amakomine ku mwaka arizo zaje gusubirira ibikorwa rusangi naho zaje gusahiriza mu gukora imigambi izamura ubutunzi bw’amakomine.  Inyuma y’iyo nama ba buramatari bahaye Umukuru w’iguhugu akaganuke k’inka zitatu n’ibindi kugira bamwipfurize umwaka mwiza. Kubera iminwe iryoha inyuranye, Umukuru w’igihugu nawe yabahaye ku vyavuye mu mwimbu wiwe.

Aline Kanyana

 

 

Reta isabwa kongereza urugero rw’amafaranga agenewe inyubako zo guhingura no gushingura umwimbu

 

oooiuddddReta isabwa kongerza urugero rw’amafaranga agenewe inyubako zo guhingura no gushingura umwimbu w’abenegihugu narirya bigaragara ko ugenda iyongera mu gihugu . Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’abashingamateka bahurikiye mu mugwi wamaho ushinzwe uburimyi, ubworozi, ibidukikije, iterambere ry’amakomine n’ibikorwa vya Reta aho bariko barashikiriza mu Nama Nshingamateka icegeranyo c’urugendo bagize mu ntara zimwe zimwe z’igihugu rwari rujanye n’ugusuzuma akarusho kavuye ku ntererano ya Reta n’abandi bayunganira mu vyerekeye iterambere ry’amakomine. Ico gikorwa kikaba cari citabwe n’umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi Déo Guide Rurema hamwe n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye . Hari kw’igenekerezo rya 15 Nzero 2019.Reta isabwa kongerza urugero rw’amafaranga agenewe inyubako zo guhingura no gushingura umwimbu w’abenegihugu narirya bigaragara ko ugenda iyongera mu gihugu . Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’abashingamateka bahurikiye mu mugwi wamaho ushinzwe uburimyi, ubworozi, ibidukikije, iterambere ry’amakomine n’ibikorwa vya Reta aho bariko barashikiriza mu Nama Nshingamateka icegeranyo c’urugendo bagize mu ntara zimwe zimwe z’igihugu rwari rujanye n’ugusuzuma akarusho kavuye ku ntererano ya Reta n’abandi bayunganira mu vyerekeye iterambere ry’amakomine. Ico gikorwa kikaba cari citabwe n’umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi Déo Guide Rurema hamwe n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye . Hari kw’igenekerezo rya 15 Nzero 2019.Nk’uko umukuru w’uwo mu Nama Nshingamateka wo  mugwi wo mu Nama Bernard Ndayisenga yabimenyesheje, ngo urwo rugendo rwari rufise n’izindi ntumbero zijanye no gusuzuma ibisata izo ntererano zakoreshejwemwo n’ibitashikiriwe, kumenya abaterera mu gisata c’iterambere ry’amakomine n’urugero umwe wese atererako, gusuzuma ko abenegihugu basabwa ivyiyumviro n’intererano mu gutegura imigambi y’iterambere, kumenya ko intumbero ya Reta yubahirizwa mw’ikoreshwa ry’intererano ihabwa amakomine n’ibindi. Yaramenyesheje kandi ko mu migambi yose irangurwa mu makomine yagendewe, abashingamateka basanze urwaruka, bantahonikora, n’abakenyezi ari imice itibagirwa kandi hariho imigambi ibategurirwa kugira biteze imbere babanje guhimirizwa kwishingira amashirahamwe kugira vyorohe kubafasha. Yamenyesheje ko abaserukira amakomine babajijwe bamenyesheje ko imigambi ikorwa hisunzwe ivyo abenegihugu bakeneye kandi bashira imbere y’ibindi. Niko guca amenyesha ko abashingamateka basanze izo ntererano zose zarafashije cane mw’iterambere ry’ibisata vy’ubuzima bw’amakomine. Ngo mu ntara zose zagendewe, abashingamateka basanze harubatswe ibintu bitari bike harimwo n’ivyankenerwa nk’amashure, amavuriro, amabarabara, inzu z’ibiro vy’ubuzi buri mu makomine, ibiraro, ibigwati, amavomo y’amazi, ibibuga, ingomero n’ibindi. Ariko rero ngo naho biruko basanze hari intambamyi zijanye n’ukudatunganya neza igikorwa co kuriha abatsindiye amasoko, ukubura amatara n’amazi bikwiye mu mashure, ukubura amabarabara meza ahuza amakomine n’ayandi canke intara n’izindi, ukubura ibikoresho n’abigisha bakwiye cane cane mu mashure y’imyuga, ngo amafaranga imiriyoni 500 atangwa na Reta aracari make, ukubura inyubako zo gushingura neza n’ubuhinga bwo guhingura umwimbu w’abenegihugu, ukudakurikiza amategeko ajanye n’ugutanga amasoko mu bijanye no gushira imbere abavuka komine, kandi ngo abenegihugu ntibazi akamaro k’amashirahamwe n’amakoperative n’ibindi.Yamenyesheje ko muri ico cegeranyo, Reta isabwa gutunganya neza ivy’amasoko kugira abayatsindira baronke amahera ku gihe, gukwiragiza amatara n’amazi bikwiye mu mashure, mu bigwati n’ahandi, kwubaka no gusanura amabarabara ahuza amakomine ; intara n’izindi kugira abenegihugu boroherwe mu kwiyunguruza no mu gushora umwimbu, kwongereza biboneka urugero rw’amafaranga agenewe inyubako n’ibindi. Amashirahamwe y’abunganira Reta nayo asabwa gushira ahabona uburyo bugenewe imigambi yo kwunganira komine, gutunganya imigambi hisunzwe iyiri mu gitabu c’imigambi y’iterambere rya komine ; indongozi za komine nazo ngo zisabwa kwigisha no guhimiriza abenegihugu  ibijanye n’ukubungabunga ibigize iterambere rya komine, kumenyesha amashirahamwe y’abavukakomine ibijanye n’amategeko yo gutanga amasoko n’ukuyubahiriza mu bijanye n’uburusho abavukakomine bahabwa. Ikindi naco yamenyesheje ni uko abenegihugu bokwijukira kuja mu mashirahamwe aharanira inyungu no kuyatunganya neza, bakongera bakagira ivyabo ivyakozwe mw’iterambere rya komine mu kubibungabunga no mu kubiteza imbere. Yasozereye amenyesha ko amahera Reta ishigikiza amakomine yunganiwe n’uburyo butangwa n’abayunganira bwatumye amakomine yisununura cane mu bikorwa vy’iterambere, kandi ko abenegihugu bashikirije ko imigambi ya komine ikorwa yisunga ahanini ivyo bakeneye kuko aribo baba babishikirije mu gitabu c’imigambi y’iterambere ikorwa.

Bimwe mu bibazo vyabajijwe umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi harimwo ikijanye n’ibiterwa vy’ikawa n’icayi aho babajije igitegekanijwe kugira igiterwa c’ikawa gisubire kwitabwaho n’abenegihugu maze giheze gisahirize mw’iterambere ry’amakomine, umushikiranganji yaciye amenyesha ko igisata c’ikawa cabayemwo ukudakorera mu muco, ariko ko mu vyerekana ko Reta iriko iragarukana umwizero muri ico gisata aruko guhera muri 2016-2017, reta yaciye itangura kuronsa abadandaza bo murico gisata ingurane ku nyungu nkeyi cane biciye mw’ibanki nkuru y’igihugu « BRB », irongera irarwanira inyungu z’igihugu n’izabenegihugu mu bijanye no gutuza urudandazwa rwa magendo,yongera ifata ingingo yo gushinga igiciro ntabanduka umuntu adashobora kuja munsi, kandi ngo abakozi bo mubushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi barasubiye kubasubiza iteka ry’uko bazoza barakurikirana igiterwa c’ikawa mu misozi no mu mitumba,ikindi naco ngo ni uko bariko barasubiramwo itegeko rigenga ingene ikigo ARFIC gikora kugira Reta isubire ironke inguvu kandi ico kigo gikore gikurikirana ineza y’abenegihugu. Nayo ngo mu bijanye n’igiterwa c’icayi yamenyesheje ko ata  mwitwarariko n’imyidogo myinshi irimwo kuko umwimbu uguma wiyongera.  

Evelyne Niyonzima

 

CAFOB itera akamo abanyeporitike guha ikibanza kibereye umukenyezi mu matora yo mu 2020

 

mamoooUrunani rw’amashirahamwe y’abakenyezi CAFOB rutera akamo abajejwe abanyeporitike kwitwararika ikibanza c’abakenyezi mu matora y’2020 kugira kuva ku mitumba gushika ku nzego nkuru z’igihugu n’imiburiburi ibice 30 kw’ijana biri mw’Ibwirizwa Shingiro ntibihare.  Rurongera rugatera akamo abarongoye imigambwe gushira abakenyezi mu kibanza ciza ku ntonde z’abitoza kuko nabo bafise ivyiyumviro baterera birashe kandi bashobora gutunganiriza abandi, mbere bikunze bagashika no ku rugero rw’abagabo. Ivyo vyashikirijwe n’umuhuzabikorwa w’urunani CAFOB Cécile Mubindi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 8 Nzero 2019. Urunani rw’amashirahamwe y’abakenyezi CAFOB rutera akamo abajejwe abanyeporitike kwitwararika ikibanza c’abakenyezi mu matora y’2020 kugira kuva ku mitumba gushika ku nzego nkuru z’igihugu n’imiburiburi ibice 30 kw’ijana biri mw’Ibwirizwa Shingiro ntibihare.  Rurongera rugatera akamo abarongoye imigambwe gushira abakenyezi mu kibanza ciza ku ntonde z’abitoza kuko nabo bafise ivyiyumviro baterera birashe kandi bashobora gutunganiriza abandi, mbere bikunze bagashika no ku rugero rw’abagabo. Ivyo vyashikirijwe n’umuhuzabikorwa w’urunani CAFOB Cécile Mubindi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 8 Nzero 2019. Yarongeye  atera akamo abakenyezi n’abigeme kwitoza no gutora kuko aribwo buryo burashe bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo bijanye n’imigambi y’iterambere. Vyongeye ngo boshira ubwoba bakumva ko biyubatse kandi bafise ico bomarira abandi n’igihugu kandi bashigikirane. Yamenyesheje kandi ko mu runani rw’amashirahamwe y’abakenyezi CAFOB bipfuza y’uko abakenyezi bokwitoza ku rugero rukwiriye kugira nabo bagire uruhara mw’itunganywa ry’imigambi y’igihugu, gutunganiriza no gufasha abanyagihugu mw’iterambere. Ngo nico catumye urunani rw’amshirahamwe y’abakenyezi CAFOB rwabishize mu bikorwa bazokora uwu mwaka w’2019 kugira bashobore kwitegurira amatora yo mu mwaka w’2020. Amenyesha ko bihweje bagasanga mu nzego zo hejuru zifata ingingo, haba mu Nama Nshingamateka, mu Nama Nkenguzamateka no muri Reta igitigiri c’ibice 30 kw’ijana bitegekanijwe mw’Ibwirizwa Shingiro cubahirijwe. N’aho biri uko ico gitigiri nticubahirijwe mu bindi bisata vy’ubuzima bw’igihugu aho abaja muri ivyo bibanza bica mu kugenwa. Ishirahamwe CAFOB rero ngo ryipfuza kugikorerako ariko rikaba ritararonka uburyo bwo kubikora. Iryo shirahamwe riripfuza gutunganya ibiganiro bihuza abakenyezi ndetse n’abagabo kugira bagire ico babivuzeko mbere bashikirize n’ivyipfuzo vyabo na cane cane ku bijanye n’iryo genwa ahanini ritubahiriza ivyo bitigiri bisanzwe biri mw’Ibwirizwa Shingiro. Amenyesha ko ibikorwa bagiye gutangura ari ibikorwa bijanye n’abakenyezi bo mu mitumba kubera hoho amategeko adashinga ico gitigiri kubera abantu bitoza ku giti cabo. Basanze rero abakenyezi ari bake cane ku buryo badashikana ibice 20 kw’ijana. Kubera iryo shirahamwe rifise imigambi ririko rirangurirayo bashaka guca bahimiriza abakenyezi bama bariko barakorana kugira bazokwitoze mu nzego zifata ingingo ku mitumba no mu ma karitiye, mu nzego z’amakomine , mu nzego zo kubungabunga umutekano n’ibindi mu makomine indwi bakoreramwo mu gihugu hagati. Izo komine akaba ari komine Mugina na Mabayi zo mu ntara ya Cibitoke, zone Maramvya yo muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, komine Giheta yo mu ntara ya Gitega, komine Ndava yo mu ntara mu ntara ya Mwaro hamwe na komine Nyanza-Lac na komine Kayogoro zo mu ntara ya Makamba. Muri ayo makomine bakaba bakorerayo umugambi wo kurwanira ubwigenge mu gufungura neza badasize inyuma uruhara rw’abakenyezi basanzwe bakorana n’ishirahamwe INADES Formation Burundi. Muri uwo mugambi ishirahamwe CAFOB ryigisha abakenyezi bahurikiye mu makoperative kuba inkerebutsi mu gukurikirana inyigisho zose zijanye no kugwiza umwimbu kugira habe ubwigenge mu gufungura. Bahimiriza rero abakenyezi bahurikiye mu makoperative INADES Formation Burundi isanzwe ifasha mu burimyi kwitoza ku rugero rukwiriye mu nzego zirongora koperative.

Baca babahimiriza ko muribo hovamwo abitoza ku nzego za komine no ku mitumba kugira bagire ico bamariye abakenyezi n’abanyagihugu. Ishirahamwe CAFOB rirafise kandi abaremeshakiyago bama bariko barahura n’abo bakenyezi buri ndwi. Muri uwu mwaka w’2019 ngo bazoshimikira ku mvo zituma abakenyezi batitoza, ibituma badatorwa, ibikenewe bongere baganire ku ruhara bogira kugira nabo bumve yuko ari ngombwa ko nabo boja muri izo nzego. Ku mitumba hasanzwe hari amatati n’ingorane zitari nke zifatiye ku buzima bw’abakenyezi no guhohoterwa gutyo bakaba bogira uruhara rukomeye mu gutunganiriza abakenyezi benewabo. Yarongeye amenyesha ko mu bituma abakenyezi batitoza ahanini biva ku bibanza bahabwa usanga biri hasi, hamwe baba gusa abazezwanzu bama mu bikorwa vy’urugo. Ivyo rero bituma bataronka n’umwanya wo kwitaba inama n’ibikorwa vy’iterambere biraba abanyagihugu bose ; bigatuma abagira ubumenyi buke. Iyindi mvo ngo n’uko bafise amikoro make bigatuma bataronka intererarano basabwa mu migambwe canke kugira biyamamaze gutyo bashobore gutorwa. Yarongeye amenyesha ko n’ukwo kutaronka umwanya wo kwitabira ibikorwa vy’iterambere bituma bikengera, bakabona ko umengo ntavyo boshobora. N’iyo hageze gutora usanga badahaye amajwi abakenyezi bagenzi babo kubera ko babona umengo ntavyo boshobora kandi aribo benshi mu gihugu. Ibituma naho abari mu mugambwe bataba benshi amenyesha ko biva ku kungene imigambwe itunganya intonde z’abitoza. N’abashoboye kuja muri izo nzego vyatumwe n’uko baturuka mu mugambwe watsinze amatora kuko hoho ku rutonde hatorwa benshi gutyo abakenyezi bagaheza bagashikirwa. Mu migambwe itaronse amajwi menshi ngo uca usanga abakenyezi ari bake cane canke atanabarimwo. Kugira ibintu bihinduke amenyesha ko ku ntonde imigambwe yoza irakuranya umugabo n’umugore. Uko biri ubu ngo n’uko usanga abagabo ari nka babiri canke batatu ku mutwe w’urutonde bigatuma abakenyezi baba bake batorwa mu nzego zifata ingingo kuko hatowe nk’abashingamateka babiri baca baba abagabo gusa. Ikindi kibabera intambamyi usanga ari uko mu migambwe abavuga bati mbega yamariye iki umugambwe bitumwe n’uko ataba yarashoboye gutanga intererano nk’izitangwa n’abagabo kubera ya mikoro make. Iyindi ntambamyi ngo n’uko bibagora gufatanya amabanga yo mu rugo n’ay’ ibikorwa vy’umugambwe. Bituma abakenyezi bitoza babanza kubinonganza bagahitamwo n’intambamyi zimwe zimwe bakura mu nzira. Amenyesha ko  bigaragara ko hari abakenyzi bakeneye gushigikirwa ariko urunani rw’amashirwahamwe CAFOB ico rushoboye ngo ni ukubaha inyigisho no kubahimiriza kugira bazotore bongere bitoze. Naho biri uko bishobotse ngo bazoshigikira abakenyezi bafise ishaka ryo kwitoza na rirya iryo shirahamwe rikorana n’abakenyezi bose ritaravye imigambwe bakomokamwo. Yarongeye amenyesha ko mu gutegura Ibwirizwa rigenga amatora izo ntambamyi zose abakenyezi bafise hamwe n’urwaruka na cane cane abigeme bazifatirako. Ariko akibaza ko mu nama ubushikiranganji bwakoresheje abaserukira imigambwe mu ntumbero yo gutunganya iryo bwirizwa abakenyezi bari bayitavye boba barashikirije ivyo bibazo vyose. Abakenyezi n’urwaruka rero ngo ni imigwi ikwiye guserukirwa mu nzego zitunganya ubuzima bw’igihugu ariko ivyo bakabanza gutegekanywa n’amategeko. Ivyo kandi ngo vyoshika no mu nzego zo hasi kugira abakenyezi bashobore gushigikirwa kandi baserukirwe mu nzego zo ku mitumba n’amakaritiye. Ngo vyoba mu ntumbero yo gutsimbataza uruhara rw’abakenyezi b’imboneza mu gutunganiriza abandi bakenyezi bagize ingorane mu ngo no mu kibano kuko aho batari usanga abagabo bazirenzako uruho rw’amazi.  Bisubiye ibiraba ubuzima bw’igihugu ngo biraba imigwi y’abantu bose. Ku rwego rwo ku mitumba ngo ni naho bashobora kwigira ibibazo bijanye n’ubutunzi, bijanye n’indero y’urwaruka, ukungene bashobora kugwiza umwimbu; ibibazo bituma abanyagihugu batobato bagira ijambo. Ngo vyotuma n’amabi akorerwa abakenyezi n’abigeme afatiye ku gitsina n’ayakorerwa abakenyezi  atorerwa inyishu kugira abakenyezi ntibasubire kwidoga ko abakuru b’imitumba n’amakaritiye batabumviriza kugira babatunganirize mu gihe hatarimwo abakenyezi. Kenshi ngo baca bahengamira ku bagabo, ugasanga uwakorewe icaha atamenya n’uko ashobora kwitura inyamiramabi mu gihe batamutunganirije. Bisubiye abakuru b’imitumba bumvikanisha abantu mu gihe ari amatati gusa atari icaha cakozwe.

Epitace Nduwayo                               

 

Abanyeshure bashasha 4875 nibo bitezwe kuzokwiga muri Kaminuza nkuru y’ Uburundi mu mwaka w’2018 ushira uw’2019

 

ggghyoUmuyobozi wa Kaminuza y’Uburundi François Havyarimana yararemesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru ku wa 9 Nzero 2019 mu Kigo co ku Mutanga, mu ntumbero yo gushikiriza icese igitigiri c’abanyeshure bemerewe kwiga mu mwaka wa mbere w’ibisata bitandukanye vyo muri Kaminuza y’Uburundi (U.B).Umuyobozi wa Kaminuza y’Uburundi François Havyarimana yararemesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru ku wa 9 Nzero 2019 mu Kigo co ku Mutanga, mu ntumbero yo gushikiriza icese igitigiri c’abanyeshure bemerewe kwiga mu mwaka wa mbere w’ibisata bitandukanye vyo muri Kaminuza y’Uburundi (U.B).Uwo munsi rero yari aramutse atangaza icese ingene abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye, bakoze kandi bagatora ca kibazo ca Reta gitanga uburenganzira bwo kwiga muri  Kaminuza, mu mwaka w’2017, bashizwe mu bisata vyo muri kaminuza y’Uburundi.Havyarimana François yamenyesheje ko bivuye ku ntumbero nshasha ubushikiranganji bw’amashure ya Kaminuza n’ubushakashatsi bwatanze, umunyeshure ari we yitorera igisata ashaka kwigamwo.Umunyeshure wese ngo yari afise uburenganzira bwo kwitorera ibisata 3 akeneye kwigamwo.Mu nyuma rero haciye hashirwaho umugwi wo gukwiragiza abo banyeshure mu bisata basavye ariko hisunzwe igitigiri igisata cose gishobora kwakira, ivyo umunyeshure yize mu mashure yisumbuye, na cane cane  amanota yaronse muri ca kibazo ca Reta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza, kugira ngo Umunyeshure ntahave aja mu gisata ashaka ariko ata bumenyi buhagije afise bwo kukijamwo.Umuyobozi wa kaminuza y’Uburundi amenyesha ko ico gikorwa kirangiye baciye basohora urutonde rwerekana igisata umunyeshure wese yashizwemwo.Yamenyesheje kandi ko kubera basanze ibibanza vyose bituzuye, baciye batumako abanyeshure batari biyandikishije muri uwo mugwi wa mbere kugira biyandikishe. François Havyarimana akaba yaramenyesheje kandi ko mu kwiyandikisha ubwa mbere bari bafatiye ku manota angana n’ibice 56 kw’ijana(56%) umunyeshure yaba yarose mu kibazo ca Reta.Ariko kuri iryo yandika rigira kabiri, baciye bafatira ku bice 54%.Uwo mugwi rero ugira kabiri uriko uriyandikisha, baciye bemerera n’abo mu mugwi wa mbere bari bamaze gushira mu bisata, ko uwutanezerejwe n’igisata bamushizemwo afise imvo ziboneka, ko yosaba bakamuhindurira.Umuyobozi wa Kaminuza y’Uburundi yamenyesheje rero ko ivyo vyasohowe vyari vyerekeye abo biyandikishije mu mugwi wa kabiri, abiyandikishije mu murwi wa mbere mugabo batari bashizwe mu bisata, abiyandikishije mu mugwi wa mbere basavye guhindurirwa igisata, hamwe n’abahejeje mu myaka y’imbere y’umwaka w’2017 ariko batari baraje kwiga.Hisunzwe ivyo rero, Umuyobozi wa Kaminuza y’Uburundi yaramenyesheje ko abanyeshure bashizwe mu bisata vyo muri kaminuza y’Uburundi bangana n’4875.Abo rero ni mu gihe baba bateranije abo mu mugwi wa mbere n’uwa kabiri harimwo kandi n’abo mu myaka y’imbere y’2017, ariko batari baraje kwiga.Muri ico gitigiri, 4703 nibo bakoze ikibazo ca Reta co mu mwaka w’2017, 3429 barashoboye kuronka kimwe mu bisata bari bitoreye, ni ukuvuga ko ibice 72,9 kw’ijana (72,9%) vy’abari biyandikishije.Umuyobozi wa kaminuza y’Uburundi, François Havyarimana yaramenyesheje ko baravye igisata ku gisata, basanga abanyeshure bashizwe mu bisata uku gukurikira: Igisata cigisha ibijanye n’ubutunzi (FSEG) bangana n’418, igisata cigisha amategeko (Droit) bangana n’153, igisata cigisha ibijanye ubuhinga (Faculté des sciences) bangana n’426 ,igisata cigisha n’ubuhinga (Faculté des sciences de l’Ingénieur) bangana n’270, igisata cigisha ubudandaji (ISCO) bangana n’469, igisata cigisha ukunonora imitsi (IEPS) banga n’198,igisata cigisha imibereho y’abantu (FPSE) banga n’402, igisata cigisha uburimyi n’ubworozi (FABI) banga n’357, igisata cigisha ivy kwigisha  (IPA) bangana  n’1141, igisata cigisha indimi n’imico y’abantu, bangana n’1041.Naho rero abanyeshure bakwiragijwe mu bisata bitandukanye, umuyobozi wa Kaminuza y’Uburundi yaribukije ko hari ibisata, kugira umunyeshure avyigemwo abanza gukora ikibazo.Ivyo navyo ngo ni igisata cigisha ubuhinga bwo kuvura (Faculté de Médecine), igisata c’ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru (TIC:Téchnologie de l’Information et de la Communication) hamwe n’igisata gishasha co gutororokanya ibiharuro bijanye n’iterambere (Institut des statistiques Appliquées) kizokugururwa hariya i Nyamugerera, muri komine Musigati, intara ya Bubanza muri uwu mwaka buca utangura.Ibibazo vyo kwinjira mu bisata vy’ubuganga no gutororokanya ibiharuro ngo bikaba vyararangiye n’ababitoye baza barabimenyeshejwe. Ikibazo co kwinjira mu gisata c’ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru kizokorwa  batanguye umwaka w’2018 ushira uw’2019, mu ntango z’uwu mwaka.Bafashe ko muri abo banyeshure bashizwe mu bisata vyo muri Kaminuza y’Uburundi hari abashobora kuba baza biga mu mashure y’abigenga, canke ko harimwo abatoye canke bazotora ibibazo vyo kwinjira muri ivyo bisata bitatu vyavuzwe, baciye babona ko n’abatari baronse ibibanza mu biyandikishije mu mugwi wa mbere, bohabwa ibibanza mu bisata vyo muri kaminuza.Ni naco gituma rero umunyeshure wese yiyandikishije yaronse ikibanza mu gisata iki canke kiriya, muri kaminuza y’Uburundi. Umuyobozi wa Kaminuza y’Uburundi, François Havyarimana yarangije amenyesha ko ata makete azosubira kwakirwa y’abasaba guhindurirwa ibisata.Ariko hazokwakirwa, ay’abashobora kuba bataronse igisata, ariko bari basanzwe bariyandikishije, kandi bakwije ibisabwa, ni ukuvuga abaronse n’imiburiburi amanota 54 kw’ijana(54%) muri ca kibazo ca Reta.Yaramenyesheje kandi ko urutonde rw’abo banyeshure n’ibisata bashizwemwo ruza rumanitse mu kigo ca kaminuza y’Uburundi kiri mw’i Rohero (Campus Rohero).Urwo rutonde nyene rukazomanikwa mu kigo ca Kaminuza y’Uburundi kiri i Gitega (Campus Zege).Akaba yasozereye asaba rero abo banyeshure bose ko bokwitegura kubera umwaka w’2018 ushira uw’2019 uzotangura mu minsi ya vuba. 
 NZOSABA Ferdinand (uwimenyereza)

 

Umukenyezi niwe akorwako ubwa mbere n’ihindagurika ry’ibihe

 

fffgoAbapfasoni b’amikoro make bo mu makomine ya Mutimbuzi, Bubanza, Busoni, Muramvya hamwe na komine Kayogoro, mu ntara ya Makamba barashima umugambi wo gukingira ibidukikije biciye mu kubigisha ubuhinga bwo gukora amashiga ya kijambere akoresha inkwi nkeya hamwe no kubaronsa amatara akoresha imishwarara y’izuba. Aho abakenyezi 428 bahurikiye mu  mashirahamwe baronkejwe ubumenyi bwo guhingura amashiga ya kijambere bongera baronswa amatara akoresha imishwara y’izuba. Umugambi watangujwe n’igisata kijejwe iterambere ridakumira mw’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD, ibikorwa vyatangujwe icese mu ma komine ya Mutimbuzi na Bubanza, ku wa 8 Nzero 2019.Abapfasoni b’amikoro make bo mu makomine ya Mutimbuzi, Bubanza, Busoni, Muramvya hamwe na komine Kayogoro, mu ntara ya Makamba barashima umugambi wo gukingira ibidukikije biciye mu kubigisha ubuhinga bwo gukora amashiga ya kijambere akoresha inkwi nkeya hamwe no kubaronsa amatara akoresha imishwarara y’izuba. Aho abakenyezi 428 bahurikiye mu  mashirahamwe baronkejwe ubumenyi bwo guhingura amashiga ya kijambere bongera baronswa amatara akoresha imishwara y’izuba. Umugambi watangujwe n’igisata kijejwe iterambere ridakumira mw’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD, ibikorwa vyatangujwe icese mu ma komine ya Mutimbuzi na Bubanza, ku wa 8 Nzero 2019.Nk’uko vyashikirijwe n’abakenyezi begwa n’uwo mugambi mu kigwati c’abahungutse kiri ku mutumba Buhomba, zone Maramvya, komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura, ikigwati catanzwemwo amatara 85 akoresha imishwarara y’izuba, ngo ayo matara azobafasha gukora ibikorwa vyo gukinjika habona. Vyongeye, iruhande yo kuronswa ayo matara akoresha imishwarara y’izuba, baranaronkejwe ubumenyi bwo gukora amaziko ya kijambere, ayo nayo agakoresha inkwi nkeya, aho ku nkwi bahora bakoresha gatatu, ukoresheje iziko rya kijambere, izo nkwi nyene zishobora gukora gatanu canke gatandatu.Kubwa Clotilde Nzokirantevye, asanzwe aba aho muri ico kigwati, ngo inyuma yo kuronswa ubwo bumenyi, we na bagenzi we baramaze kwubakira ababaye muri ico kigwati amashiga 48. Aho muri ico kigwati, ngo ayo mashiga bayubaka ku buntu. Iziko rya kijambere rimwe ngo bagashobora kuryubaka mu masaha atatu, vyumvikana ko ku munsi bashobora kwubaka amashiga 3. Mu gihe uwo mugambi intumbero yawo ari ugukingira ibidukikije kubera ko basanze aribo bahangwa no kuronka inkwi zo gukinjika ibifungurwa vy’umuryango, uwo mugambi kandi indinganizo yawo n’uko umukenyezi nawe yogira ikimusahiriza mu kuronka uburyo, hako yama azera vyose kumunega wiwe.Mu ntumbero yo kurondera uburyo bwosahiriza imiryango biciye ku bapfasoni bato bato, abanonosoye ubwo buhinga bwo gukora amashiga ya kijambere bamenyesheje ko iziko rimwe ryubakwa ku bihumbi 5. Ayo mashiga hamwe yo rwizwa, vyotuma ibiti bicibwa bigabanuka, gutyo ibidukikije bikaba biriko birakingirwa. Nk’uko abakenyezi b’aho mu kigwati co ku mutumba Buhomba, muri komine Mutimbuzi, hasanzwe hari imiryango 168, ngo ibisate vy’amafaranga 1000 bishobora gukora iminsi 5, aho ni mu gihe ku mashiga ya kera, ivyo bisate nyene vyakora imisi 2 gusa.Eka na buramatari w’intara ya Bubanza, Nobus Thérence Butoyi nawe nyene arashima imigambi nk’iyo yakirwa neza n’abanyagihugu. Aho muri komine Bubanza, ngo ibintu bihingurwa n’abakenyezi bashigikiwe n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere barabishima.Aho mu ntara ya Bubanza, umukenyezi yashinze intahe ku kunguko kari muri iyo migambi, yamenyesheje ko ayo matara akoresha imishwarara y’izuba azotuma badasubira gufungurira imiryango yabo mu kizime, abana bazokwigira ahabona bongere bajishe ibisimbo n’inkoko kuri ayo matara nyene. Aho yaboneyeho gusaba ko uwo mugambi wo kwiragizwa no mu zindi ntara. Ayo matara mu gihe ashobora gufasha gushiramwo umuriro mu materefone ngendanwa, ngo arashobora gutuma abo bakenyezi baronka udufaranga two kwikenura. Uwaserukiye uwusanzwe aserukira ishirahamwe PNUD yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko umugambi ugiye kubandanya, aho bategekanya kuronsa ubumenyi bwo gukora amashiga ya kijambere no kubaronsa amatara akoresha imishwarara y’izuba  abapfasoni 5000 bo mu ntara za Kirundo, Makamba, Rutana na Rumonge.

Déo Misigaro                                                                                                   

 
Ouvrir