Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Reta irahumuriza abarimyi kuko yamaze gushinga igiciro ntarengwa ku kiro c’ikawa

mplReta yarashinze igiciro c’ikawa ku murimyi ataja munsi, naco kikaba ari amafaranga 500 ku kiro c’ikawa ihiye. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi Déo Guide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyeshemakuru. Uwo mushikiranganji yamenyesheje ko hafashwe ingingo mu nama zose zagirishijwe n’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu n’ubushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi kugira isekeza ryo kwegeranya umwimbu w’ikawa w’uwu mwaka w’2017 ushira umwaka uw’ 2018 ugende neza. Ngo igiciro ku murimyi w’ikawa ngo gitegerezwa kutaja munsi y’amafaranga y’amarundi 500 ku kiro c’ikawa ihishiye, ariko ngo ihemba ry’ikibiriraho kubashoye ikawa rirabujijwe. Yaravuze ko ihemba rizogirwa mu biringo bibiri. Ikiringo ca mbere kizoba imbere yuko ukwezi kwa Rusama kurangira ikawa imaze gushorwa, ihemba rya kabiri naryo rikazoba imbere y’impera z’ukwezi kwa Mukakaro umwaka w’2017. Yaravuze kandi ko ibigo begeranirizamwo ikawa ihishiye bikora bitisunze amategeko bigiye guhagarikwa, ikindi naco ngo ni uko ibigo begeranirizamwo ikawa ihishiye bitegerezwa gukoreshwa n’ababifitiye uburenganzira. Ngo birabujijwe gutonorera ikawa i muhira mu turere dusanzwe turimwo amatonorero y’ikawa. Yarongeye amenyesha kandi ko izo ngingo zitaraba intara ya Ruyigi, Rutana hamwe na Cankuzo. Guide Rurema yamenyesheje kandi ko Reta y’Uburundi itazokwihanganira uwo wese azogurisha ikawa mu kinyegero. Ngo aboneyeho akaryo ko gusaba abajejwe intwaro kuva hejuru gushika hasi hamwe n’abakomiseri b’intara ziri ku mbibe kuhagabira kugira batuze ingeso mbi isubiza igihugu mw’ihumbi mu gihe Reta iriko ikora uko ishoboye kwose kugira umwimbu w’ikawa nziza y’akanovera wiyongere. Ngo ubushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi buboneyo akaryo ko kumenyesha abajejwe intwaro n’abarimyi b’ikawa ko hari abakozi bo mu gisata c’ikawa bazogendera kugira barabe ingene isekeza ry’ishora ry’ikawa ririko riragenda bongere bahimirize abakorera muri ico gisata bose kuri izo ngingo zafashwe. Yasavye ashimitse abajejwe uburimyi mu ntara gukurikirana ico gikorwa kugira inyungu z’abakorera mu gisata c’ikawa bose zubahirizwe. Munyuma yaho umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi yaragendeye urugomero rwo ku ruzi Kajeke rwo kuvomera imirima. Kajeke ruri muri komine Mpanda intara ya Bubanza kugira bihweze ingorane zagiye ziraba. Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, Guide Rurema yagiye ajanye n’abahinga bava mu bindi bihugu ari kumwe n’abo mu Burundi kugira barabe ingorane zagiye ziraba hanyuma bashobore kubandanya barukora. Ngo abo bahinga bazomara indwi 5 mu Burundi kugira barabe amahinyu yagiye araba ku gice kimwe kimwe c’uwo mugambi bongere batange impanuro z’aho vyononekaye n’aho vyosanurwa. Yaravuze ko uwu mwaka w’2017 uzohera basuzumye neza ivyokorwa. Ngo mu mwaka w’2018 hazoca hasubirwamwo hanyuma mu mpera z’umwaka 2018 bazoba batanguye guha amazi abanyagihugu mu mirima yabo. Ngo nk’imigende itwara amazi mu mirima yarononekaye ngo abo bahinga bazoca babigira neza babicishije mu vyigwa bize.

Thérèse Niyonkuru

 

Ikiyaga Victoria ngo gifashwe neza abarundi botera imbere

DSC04876Kw’igenekerezo rya 5 Rusama 2017 haratunganijwe ikiganiro ku bamenyeshamakuru kijanye n’umugambi wo mu karere k’ikiyaga Victoria uraba ibijanye no gukingira ibidukikije. Nk’uko umuhinga wo mu buyobozi bujejwe ibidukikije n’amazi n’ugutunganya amatongo n’ibisagara, Simon Sindayihebura yabimenyesheje ngo inama yari yateguwe n’ikigo c’akarere k’ikiyaga victoria kw’igenekerezo rya 5 na 6 muri Ruhuhuma 2017 i Mwanza mu gihugu ca Tanzaniya yari iyo kurabira hamwe ingene umugambi ujejwe gukingingira ibidukikije wo muri ako karere watunganije ibikorwa vyawo, kuraba ukuntu wabikoze no kuraba ukuntu bokuraho ibibera intambamyi kuri uwo   mugambi. Ngo kabaye akaryo keza ko kuraba ibintu vyoja mu mugambi ugira 3 bari bagiye gusaba kugira uwo mugambi ubandanye. Bimwe bimwe muvyo basavye bikenewe ku Burundi ngo n’ibijanye no kuvomera uruzi Rweru n’ibijanye no gushiraho agace k’ihemero ry’ibiyaga biri mu ntara ya Kirundo nk’ ibikorwa vyo gukingira ibidukikije, ivyo guca imikobeko ku mitumba y’amakomine uwo mugambi ugira 2 utakoreyemwo hamwe n’ukuntu amahera aja mu migambi y’abenegihugu batanga yoba menshi gutyo abantu bakora iyo migambi bakaba benshi kandi hakaboneka n’akarusho. Ikindi ngo ibikorwa bijanye n’uburovyi barabonye yuko mu Burundi babishizemwo ko inguvu nyinshi bosanga bariko batera imbere mu bijanye n’amagara meza. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere (BAD) ngo yaremeye ko igiye gushigikira imigambi y’iterambere yose igize akarere k’ikiyaga Victoria iriko irakorwa, ngo baranavuga ko ibijanye n’ugukingira ibidukikije, ibijanye n’ihindagurika ry’ibihe hamwe n’uburovyi bazobishira imbere. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe ibikorwa mu muryango wa Afrika y’ ubuseruko (EAC) ambasaderi Jean Rigi nawe yamenyesheje ko ibidukikije bitagira imbibe kandi ko muri uwo mugambi w’ico kiyaga victoria abari mu bihugu bihurikiye muri EAC biyemeje kwama bakorana n’uwo mugambi. Ngo muri ico kiyaga, Uburundi bufiseyo intererano n’inyungu zitari nke. Interano y’uburundi muri ico kiyaga n’imigambi irangurirwayo ngo ni uko burungikayo amazi menshi akoreshwa mw’iterambere ari nko mu burimyi , mu guhingura amasoko ntanganguvu , inzuzi, n’ ibiyaga. Ikindi ngo ni uko ufatiye ku kungene Uburundi bungana n’igice kiri mw’ihuriro ry’ico kiyaga Victoria usanga igihugu gifiseyo ibirometero kwadarato ibihumbi 13060 ukuyemwo igice c’amazi ya Tanganyika. Ivyo rero ngo bica vyerekana ko iyo migambi iharangurirwa ifitiye akamaro Uburundi. Yaranamenyesheje ko uburovyi n’ubworozi bw’amafi bwateye imbere muri ico kiyaga ari naco gituma ngo ico kiyaga gifashwe neza abanyagihugu bashobora gutera imbere.

Evelyne Niyonzima

 

Amashure afise uburaro asabwa gutunganya gushasha uburyo Reta itanga bufasha abanyeshure mu kubafungurira

cverrAmashure afise uburaro asabwa gutunganya gushasha  kandi mu muco uburyo Reta itanga bufasha abanyeshure mu kubafungurira.Ivyo bikaba ari ivyavugiwe mu nama yahuje ku wa 5 Rusama 2017 abegwa bose n’ikibazo c’indero na cane cane abayobozi  n’abaserukiye abayobozi b’amashure afise uburaro mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro ku kungene amashure afise uburaro yotunganywa gushasha kandi neza  kuko hariho amashure usanga atunganya neza uburyo Reta itanga gutyo ntihagire amadeni baharurwako.Iyo nama ikaba yari irongowe n’umushikiraganji w’indero, amashure matomato n’ayisumbuye, Janvière Ndirahisha. Nk’uko umushikiranganji Janvière Ndirahisha yabivuze, ngo iyo nama yaje hageze kuko basanze amafaranga Reta itanga mu mashure afise uburaro hariho abayatunganya neza ntihagire amadeni bagira mbere ngo bakanacaguzako n’abandi usanga bagumana amadeni bakagaruka gusaba ngo babongere ayandi. Iyo nama rero ngo yabaye akaryo keza ko kurabira hamwe ibitagenda neza gutyo bagaheza bakabitorera inyishu bari hamwe. Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo amashure make muri menshi afise uburaro niyo yibonekeje ko agerageza gutunganya neza uburyo Reta itanga bwo gufasha abana biga bafise indaro mu vyerekeye ukubafungurira. Ayo nayo ngo ni ishure ryisumbuye ryo mw’Ijenda hamwe n’Ishure ryisumbuye ryo mu Cibitoke. Ku bw’ivyo, Janvière Ndirahisha akaba yahanuye abayobozi b’amashure ko bogerageza bagatunganya neza nk’abavyeyi uburyo Reta itanga mu kugerageza gukoresha amafaranga itanga agakwira, mu gucungera neza ikoreshwa ry’amazi n’amatara kugirango ntasesagurwe, mu gukoresha imodoka ico zagenewe ico naco ngo ni ukuzisumisha ibifungurwa vy’abanyeshure zikareka kwirirwa zirashomba amatafari canke imbaho nk’uko vyibonekeza kenshi hamwe rero ngo n’abasanzwe baba mu nzu Reta yari yubakiye abakozi ko bogerageza bakaziriha kuko asanzwe ari na make eka ngo n’abafise amadeni bakayariha gutyo ayo mafaranga agakora ico yagenewe.   Inyuma y’ukugendera uburaro bw’abanyeshure hamwe n’ikibanza bafunguriramwo, Janvière Ndirahisha akaba yaciye ahanura abavyeyi nabo ko bakwiye gufasha abana babo canke abipfuza ko abana babo biga mu mashure y’uburaro mu kubarungikana imatera bagiye kw’ishure kuko vyibonekeje ko abanyeshure batari bake baryama hasi kandi ku matera zaheze canke zatabutse na cane cane ngo ko ariho bamara umwanya munini gutyo batashe bakazitahana. Umuyobozi w’ishure ryisumbuye ryo mu Cibitoke, Léonard Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko kugirango ayo mafaranga Reta itanga akwire, ngo baraheza bakabanza kugira idoriya ry’ingene ibiciro bimeze ku masoko gutyo ngo bagaheza bakagira ububiko bw’ibifungurwa vyinshi icarimwe nk’ibishobora kumara ibice bibiri vy’amashure. Ikindi naco ngo ni uko mu gutunganya ubwo buryo hama hajamwo umuco.

Estella Niyongere

 

Abanyagihugu basabwa gutera ibiti bikorwamwo impuzu mu kubitera mu bibanza bitandukanye

IMG 20170419 WA0013Igiti ngo gifise akamaro ntangere mu buzima bwa kiremwa muntu wese. Iyo umuntu abonye igiti ngo abona impwemu ahema, akanovera k’isi, imvura, ico yambara, eka igiti ngo ni ubuzima. Ku bw’ivyo ngo vyari ngombwa ko abanyagihugu bagerageza gutera ibiti aho babaye na cane cane bakarwiza ibiti bifise ico bivuga muri kahise k’igihugu c’Uburundi. Ivyo navyo ni nk’ibiti bihingurwamwo impuzu, inkofero amasakoshi n’ibindi hamwe n’ivyo babazqmwo ingoma kuko bigenda birahona. Ivyo biti navyo ngo ni umumanda, umuvumuvumu n’umuhororo hamwe n’umuvugangoma. Ivyo ni ivyamenyeshejwe n’uwurongoye ishirahamwe “Murundikazi Fashion” ryitaho kugarukana no guteza imbere umwambaro wa kera w’impuzu z’ibiti, Annick Kabatesi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo ico ciyumviro co kugarukana no guteza imbere umwambaro wa kera w’impuzu z’ibiti cavuye mu nyigisho zo mu mashure mato mato yaronse aho ngo mu mwaka wa gatanu mu gitabu «dusome» hari inkuru y’umwana yitwa Bayaga yakunda kubazagiza. Uwo mwana rero ngo umunsi umwe abaza inarume ingene aba kera bambara gutyo amwishura ko bambara impuzu zava mu biti vy’umumanda n’umuhororo. Ngo guhera aho ico ciyumviro caciye kiguma mu bwenge bwiwe gutyo araheza akigira umugambi kuko yumva ko akwiye gushigikira akaranga k’igihugu camwibarutse kandi ngo iyo umuntu afise umugambi araheza akawurangura buhorobuhoro. Annick Kabatesi yamenyesheje ko ubudasa buri hagati y’impuzu z’ibiti bambara kera n’iz’ubu ngo ni uko abakera bari bafise aho bagejeje mu kuzikora ari naho yahereye. Kera ngo mu kuzambara babanza kuzisiga amavuta y’inka kugirango zorohe. Ariko ubu ngo bakora impuzu zambarwa zitarinze gusigwa amavuta kuko mu kuzikora babanza gushira munsi iharire (igitambara coroshe) gutyo ngo n’umunyamahanga agaheza akayambara kandi ngo uko umuntu ayambara niko igenda iroroha. Ikindi naco ngo ni uko iz’ubu zica ku mutayeri akaziha iforoma bivanye n’ingene umuntu avyipfuza. Izo mpuzu ziramesuzwa muri ya mazu akoresha ubuhinga bwa none kandi ngo ziragororwa. Ngo uwabonye impuzu y’igiti ya kera yomenya n’iy’ubu kuko ngo igumana ibara rimwe ariryo ry’inginagina kuko ngo uretse igitambara c’iharire yongeramwo ngo nta kindi kintu na kimwe akoresha kugirango ihindure ibara canke yorohe. Ku bwiwe ngo abanyamyuga bafise ubwenge n’ubuhinga mvamutwe. Ngo baguma mu bintu vy’ubushakashatsi, barondera ico bokongerako kandi ico biyumviriye bagaheza bakaraba ko ari ikintu c’ingirakamaro. Izo mpuzu z’ibiti rero ngo zirazimvye kuko ngo mu kuzikora bisaba ubwenge bwinshi kandi ngo bigafata n’umwanya munini. Ikindi naco ngo ibiti babikura mu ntara zo hagati mu gihugu bigaheza bigahingurirwa mu ntara ya Gitega. Annick Kabatesi akaba yamenyesheje ko abanyagihugu batobato badashobora kugura iyo mpuzu bayipfuza nabo nyene baheza bakahungukira vyinshi naho bidashoka vyibonekeza. Ngo uwufise igiti gikorwamwo izo mpuzu ngo arakidandaza akaronka amafaranga, ngo iyo ingenzi zije kuratira ijisho ivyo vyiza biva mu giti ngo amafaranga zinjije mu gihugu araheza akubakwamwo amashure,amavuriro ,amabarabara n’ibindi gutyo ugasanga abana canke abakuze bose bahungikiye mu buryo ubu canke ubundi. Annick Kabatesi akaba yaciye asaba Reta ibicishje mu bushikiranganji bubijejwe kugerageza ibishoboka vyose kugirango ibandanye guhimiriza abanyagihugu ngo bijukire gutera no kurwiza ibiti na cane cane ivyo bita kera ngo n’ibiti vy’Imana kuko vyari bifise ico bisigura muri kahise k’Uburundi. Ivyo biti nyene ngo biriko birahona ubu ngo ntivyaterwa ahari ho hose kenshi ngo wabisanga ku bigabiro, ku rugo n’ahandi ariko ngo ntavyaboneka mu mashamba. Mu ntumbero yo kurwiza ivyo biti ngo vyoterwa ku mashure ari naho abana bokura babizi kandi bakunda akaranga k’igihugu cabo, ku nkengera z’inzuzi, ku makomine, ku bitaro, mu kigo ndangamico n’ahandi. Ikindi naco ngo Reta yogerageza igihe habaye amahiganwa yo hanze y’igihugu mu bijanye no kwerekana imico kama y’igihugu hakaza haragenda abamenyeshamakuru kugirango baze bararata ivyo vyiza Uburundi bufise kuko ngo iyo umuntu afise iciza arakirata.

Estella Niyongere

 

Ugukoresha umusegetera urimwo umuti ngo ni uburyo burashe bwo kwikingira indwara ya marariya

bvghUwurongoye umugambi w’igihugu ujejwe kurwanya marariya (PNILP), Dionise Nizigiyimana ahamagarira abanyagihugu kwijukira gukoresha umusegetera urimwo umuti n’ugupompa imibu kugira bikingire indwara ya marariya. Ako kamo yagateye mw’ijambo yashikirije ryo kwugurura inama nkarishabwenge yari yatunganijwe n’ico gisata arongoye ikaba yari   yatumiwemwo abamanyeshamakuru kugira bahanahane ivyiyumviro ku buryo burashe bwo kurwanya indwara ya marariya. Nk’uko Dionise Nizigiyimana yabandanije abivuga muri iryo jambo ngo uruhara rwo gukoresha umusegetera urimwo umuti no gupompa imibu ni ntangere mu kwikingira indwara ya marariya. Dionise Nizigiyimana akaba yarateye akamo abanyagihugu bose ngo bakoreshe imisegetera irimwo imiti kugira bikingire indwara ya marariya yabaye ikiza mu Burundi kandi bikenewe bakongera bagapompa imibu mu nzu n’ahandi hose irundanye. Ngo ikindi naco ni uko uwiketse ko arwaye iyo ndwara yonyaruka kwipimisha kwa muganga. Ngo iyo ndwara ya marariya irakarira abana hamwe n’abagore bibugenze.Yavuze ko abakenyezi bibungeze bategerezwa gufata umuti wa marariya incuro zitatu kugira bikingire iyo ndwara. Yarongeye aramenyesha ko batanze imisegetera ishika 121.727 mu gihugu cose, bongera bayiha abafise abana bari munsi y’imyaka itanu hamwe n’abakenyezi bibungenze imisegetera 574.590. Vyongeye ngo uko imyaka itanu iheze bazokwama batanga imisegetera. Ngo ikindi naco ni uko mu ntara ya Ngozi kugira ico kiza c’indwara ya marariya kigabanuke ni uko bakoresheje ubuhinga bwo gupompa. Abamenyeshamakuru barabajije igituma indwara ya marariya iguma igaruka ku bantu bafashe imiti. Dionise Nizigiyimana yishuye ko abantu bikunda gushikira ari abafata imiti uko muganga atababwiye ntibayiheze canke ugasanga umuti umwe usangiwe n’abarwayi babiri. Baramubajije igituma umuti wa marariya wo mu bwoko bwa « Quinine » ukizimvye. Yabishuye ko umuti wa marariya bawutanga ku buntu uwukeneye nawe akaja kuwutora   kw’ivuriro rimwegereye. Abamenyeshemakuru barabajije ibijanye n’umuti witwa   «Amodiakine» woba utagikora . Dionise Nizigiyimana akaba yishuye ko abahinga bariko baravyiga kugira bamenye ukuri. Uwurongoye umugambi w’igihugu ujejwe kurwanya marariya akaba yarangije atera akamo abamenyeshamakuru guterera mu guhimiriza abanyagihugu kurara mu musegetera urimwo umuti hamwe no gufata umuti neza kandi bubahirije amasaha muganga yababwiye kuko ijwi ry’abamenyeshamakuru rishika kure.

Thérèse Niyonkuru                                                                      

.                  

 

Intwazangabo ziheruka kurangiza kaminuza y’igiporisi zararahiye imbere y’Umukuru w’igihugu

C EAeHnXoAQP yOUmukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarakeje intwazangabo 56 zarahiye mbere ziranaronswa impapuro z’umutsindo inyuma y’inyigisho zaronkejwe na Kaminuza y’igiporisi. Ibirori vy’iyo migirwa vyabaye ku wa 5 Rusama 2017 muri kamiuza y’igipolisi iri mu Mitakataka, intara ya Bubanza. Mw’ijambo ryiwe, Prezida NKURUZIZA yavuze ko iyo kaminuza yashizweho kugira ngo amahoro n’umutekano vyubahirizwe mu Burundi. Ngo iyo igihugu gifise intwazangabo zizi ico zikora kiraheza kikagira amahoro n’umutekano. Prezida NKURUNZIZA yaboneyeho akaryo ko kwibutsa intwazangabo n’inyamiramabi zirongoye abandi ko zitegerezwa gukingira inyungu y’umunyagihugu wese. Ngo ihangiro ryo gusasagaza amahoro n’umutekano mu gihugu ntiryoshikwako mu gihe igihugu kidafise intwazangabo zifise ubumenyi bukwiye. Yamenyesheje abaronkejwe izo mpapuro ko ubumenyi butigera bwuzura, ngo bisabwa ko haba ishaka ryo kwama barondera ubumenyi. Yabasavye kugendera ibanga mu kwama na ntaryo bubahiriza ingingo zerekeye inyamiramabi ziri mw’Ibwirizwa Shingiro ry’igihugu. Yarabasavye kandi kwirinda basesankuyoze. Ngo baze bame bagendera akarangamutima k’umwuga wabo. Prezida NKURUNZIZA yaramenyesheje kandi ko Reta ataco itazokora kugira ngo iyo kaminuza y’igiporisi ishigikirwe. Yarashimiye cane abapolisi bama bariko barangura ibikorwa vy’iterambere. Muri iryo jambo, Perezida NKURUNZIZA yabanje gushimira Imana Mushoboravyose yashoboje abarundi gushika ku munsi wo kwakira imiyabaga igiye gukurikirana inyigisho za kaminuza z’igipolisi. Ngo mu majambo atandukanye yama ashikiriza ngo ntahengeshanya kwama avuga ko amahoro n’umutekano ari ryo shingiro ry’iterambere. Ngo ni ikigabane kitazokwigera gihara mu migambi ya Reta y’Uburundi. Ngo ni muri iyo ntumbero yo kwama aha ikibanza c’iteka umutekano. Ngo yishikiye kurahiza intwazangabo z’umurwi wa kabiri zironkejwe impapuro z’umutsindo. Yaranazikeje kw’iteka ziteye mu kuronka impamyabushozi. Umushikiranganji w’umutekano, Alain Guiyaume Bunyonyi, nawe mw’ijambo ry’ikaze yarashimiye Umukuru w’igihugu yashimye kwishikira muri ivyo birori ngo vyerekana agaciro aha urwego rw’inyamiramabi, araha kandi ikaze abatumire bose bitavye ivyo birori. Ngo kuba Umukuru w’igihugu yashimye kwishikira muri ivyo birori ngo vyerekana agaciro aha urwego rw’inyamiramabi. Yaciye ashimira kaminuza y’igipolisi ku bijanye n’ivyo iyo kaminuza irangura. Ngo iyinjira rya kaminuza y’igipolisi y’Uburundi mw’ishirahamwe mpuzamakungu ry’amakaminuza y’igipolisi rizokwerekana ishusho nziza y’Uburundi. Eka nawe nyene yasavye intwazangabo zaronkejwe impapuro z’umutsindo kugendera imico ngenderwako iranga intwazangabo z’igipolisi c’Uburundi. Ngo ni ugukunda igihugu, ukudahengama, ugukurikiza amategeko, uburwaneza, ubuntu n’ibindi. Basabwe kwerekana ubutwari mu kazi kabo. Eka n’uwurongoye ishure kaminuza ry’igipolisi, OPC2 Nahimana Anaclet, yarafashe ijambo aho yashimiye cane Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA kuba yishikiye gutanga impapuro z’umutsindo ku ntwazangabo z’umurwi ugira kabiri kuva igipolisi c’uburundi gisubiwemwo. Ngo kuba yishikiye gukora ico gikorwa ngo vyerekana ko Reta yitayeho cane umutekano w’igihugu. Eka mbere yasavye abaronkejwe izo mpapuro kuba abizigirwa mu gutanga akarorero keza. Eka mbere yarahaye n’impanuro imikangara yemerewe gukurikirana inyigisho z’ishure nkuru y’igipolisi zibaha uburenganzira bwo kuba intwazangabo. Ngo kuva iryo shure ritangura rimaze kuramura intwazangabo zingana 1383, abagabo 1313, abakenyezi 70 n’abihebeye Imana 7. Yasavye ko hariho amategeko agenga iryo shure yogenda asubirwamwo kugira ngo rijane n’ibihe vya none. Yaranasavye Umukuru w’igihugu ko iryo shure ryoronswa inyubakwa zikwiye n’ibarabara nyabagendwa. Mwomenya ko intwazangabo zitatu za mbere zaronkejwe udushimwe.

Nathan Ntahondi

 
Ouvrir