Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abadandaza bo mw’isoko bahamagariwe kugira isuku aho bakorera ntihagire indwara zihaduka

sionAbadandaza bo mw’isoko bahamagariwe kubandanya bagira isuku aho baherereye naburya ikiza ca korera kimaze iminsi cibonekeza. Ako kamo katewe na Joseph Dukundane, komiseri w’isoko « Buyenzi City Market » ryo kwa Siyoni kw’igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2019 mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Abadandaza bo mw’isoko bahamagariwe kubandanya bagira isuku aho baherereye naburya ikiza ca korera kimaze iminsi cibonekeza. Ako kamo katewe na Joseph Dukundane, komiseri w’isoko « Buyenzi City Market » ryo kwa Siyoni kw’igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2019 mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Joseph Dukundane komiseri w’isoko ryo kwa Siyoni yamenyesheje ko abantu batagira isuku bagira amagara mabi akaba arinaco gituma bose babahimiriza kurikora aho baherereye.  Ngo kugira muri iryo soko ryabo hagume hari isuku ni  uko basizeho ibikoresho vyinshi batamwo    umwavu  birenga 30 kugira ntukwiragire. Ngo kugira bigende neza Ni uko hariho abantu baguma bagendura baraba ko ivyo bikoresho batamwo umwavu vyuzuye kugira babisese aho vyagenewe mu bibanza bibiri bubatse inyuma y’isoko. Yarongeye amenyesha ko kugira hagume isuku muri iyo soko bagiriraniye amasezerano n’ishirahamwe  «BCCO» kugira baze baratwara iryo yarara bitagoranye. Yaravuze ko bahimiriza abadandaza kugira isuku imbere yaho bariko barakorera uwubirenzeko agahanwa mbere bakanamwugarira kuko isuku riri mu bikorwa rusangi . Yaravuze kandi ko bafise abantu bakubura iminsi yose gushitsa no mw’ijoro bagikora isuku. Yaramenyesheje kandi ko bafise utuzu twa  surwumwe dukwiye hamwe n’ubwogero  kandi bakahagirira isuku ku munsi ku munsi. Ngo kugira hagume isuku harimwo ibintu bimwe bimwe bankiye kuzana kudandaza muri iyo soko, ivyo navyo ni nk’ibigori bitetse hamwe n’imisigati. Ngo iyo babizanye baca babitagaguza mw’isoko hagaca haza umwanda kuko batamenya uwabitayeho. Komiseri w’iyo soko agatera akamo abadandaza bose bayikoreramwo ko bogira isuku kugira ikiza ca korera ntikibatere.

Thérèse Niyonkuru
                                                                

 

Abarimyi bagiye kuzohora bakoresha ifumbire ihinguriwe mu Burundi

DSCrure 0041Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi  n’ibidukikije,Déo Guide Rurema amenyesha  ko  igisata c’uburimyi caranzwe n’ibikorwa bikuru bikuru nko gutanga ifumbire ku banyagihugu ku giciro kitavuna , aho bavuye ku matoni ibihumbi 18 bakaja ku bihumbi 50. Muri ico gisata co kuronsa ifumbire abanyagihugu nyene Reta ikaba yarateye intege abanyamitahe mu kubaronsa uruhusha rwo guhingura ifumbire hano mu gihugu. Iyo fumbire ikaba ihingurwa havanzwe ibintu vyinshi, ngo iriko irageragezwa hagati mu gihugu kandi bakaba bamaze guhingura iyitari nke.Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi  n’ibidukikije,Déo Guide Rurema amenyesha  ko  igisata c’uburimyi caranzwe n’ibikorwa bikuru bikuru nko gutanga ifumbire ku banyagihugu ku giciro kitavuna , aho bavuye ku matoni ibihumbi 18 bakaja ku bihumbi 50. Muri ico gisata co kuronsa ifumbire abanyagihugu nyene Reta ikaba yarateye intege abanyamitahe mu kubaronsa uruhusha rwo guhingura ifumbire hano mu gihugu. Iyo fumbire ikaba ihingurwa havanzwe ibintu vyinshi, ngo iriko irageragezwa hagati mu gihugu kandi bakaba bamaze guhingura iyitari nke.Ivyo yabimenyesheje kw’igenekerezo rya 6 Ntwarante 2019, igihe yariko ashikiriza ibikuru bikuru vyaranguwe n’ubushikiranganji arongoye mu mwaka w’2018. Déo Guide Rurema yaribukije ko igisata c’uburimyi n’ubworozi ari igisata nkoramutima ku buzima bw’igihugu kuko ibice 90 kw’ijana vy’abarundi batunzwe n’uburimyi n’ubworozi. Umushikiranganji Déo Guide Rurema yamenyesheje ko ikindi cibonekeje cane mu gisata c’uburimyi ari itunganywa  ry’imyonga, aho vyibonekeza ko aho umuntu aciye hose hagati mu gihugu abona ko umuceri urimwa ahatari hake mu myonga. Ubushikiranganji buri kumwe n’abahinga bava mu gihugu c’Ubushinwa bariko baragira ubushakashatsi ku muceri wimbuka cane aho bashaka kuva ku matoni 5000 bakaja ku  matoni 10.000. Deo Guide Rurema yabandanije amenyesha ko ubushakashatsi bw’imbuto ko bwagizwe  ku giterwa c’ibigori , hakaba hibonekeje umwimbu ushimishije mu gihugu cose, ibiciro kw’isoko bikaba vyagumye bidahinduka. Uwo mugambi wo kuronsa abanyagihugu ibiterwa birobanuye watumye bakingira ibindi biterwa. Ku vyerekeye ibiterwa njabukamazi, Déo Guide Rurema yamenyesheje ko igiterwa c’ikawa cashigikiwe cane mu kugirirwa ubushakashatsi kugira barabe ibiterwa mbumbarugo vyobana n’ikawa. Ku vyerekeye kugurisha umwimbu uvuye mw’ikawa harahagaritswe amashirahamwe ashika 9 atashikirije agahembo kabo abarimyi ku gihe. Ku vyerekeye igiterwa c’icayi umwimbu urashimishije aho yasavye ko gucuruza icayi vyosubirwamwo neza kugira mu kudandaza icayi ntibice mu minwe y’abantu benshi kuko bituma igiciro gica kiba gitoya. Déo Guide Rurema yabandanije amenyesha ko ubushikiranganji arongoye buriko burashira inguvu cane mu kurwiza umwimbu w’ipampa hamwe n’ikigazi. Ku vyerekeye ibiterwa vy’amavoka n’ibizinu ngo bigiye kurwizwa cane kugira bitange umwimbu ushimishije.   Mu gisata c’ubworozi umushikiranganji  w’uburimyi n’ubworozi  yarongeye aramenyesha ko umugambi wo kuronsa ibitungwa abanyagihugu ubandanya kandi ushikira benshi baciye mu mugambi w’abasangirarugendo mw’iterambere, abanyagihugu bakaba bemeza ko wabafashije cane. Déo Guide Rurema yarongeye aramenyesha ko kwimisha ku rushinge vyiyongereye cane mu ntumbero yo kurwiza amata n’ifumbire kandi n’Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zikaba zaremeje integuro y’ibwirizwa yerekeye ukubangurira hakoreshejwe urushinge, hakaba hasigaye gusa ko Umukuru w’igihugu ariterako igikumu. Mu gisata c’ibidukikije haratewe ibiti bitanywa amazi menshi ku misozi ihanamye hamwe no guca imikobeko, hamwe no gukingira utubande. Inama Nshikiranganji ikaba yaremeje umunsi wa kane wahariwe gukingira ibidukikije aho kuri uwo munsi abakozi bazugara ibiro bakaja gukorera hagati mu gihugu  kugira babone ibihakorerwa, bongere nabo baterere kuko basanze hatangwa impusha nyinshi zo guca amakara, imbaho n’ibindi biti bidakurikije amategeko. Déo Guide Rurema yarangije atumirira abarimyi-borozi kwijukira amakoperative kugira bungurane ubumenyi. Abakozi bo muri ubwo bushikiranganji  nabo yabatumiye ko umwe umwe wese yogira umurima w’akarorero kugira abanyagihugu bamurabireko kandi bihatire  gukorana n’abarimyi neza. Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi yarashimiye abamenyeshamakuru ko bakoranye neza muri iyi myaka ibiri irangiye mu kwishikira hagati mu gihugu kuraba ivyo bakora hanyuma bakabitangaza mu binyamakuru bigatuma benshi babimenya.

Anitha Bizimana

 

Abarundi baterwa akamo ko gushira imbere umukenyezi mu migambi yo gutegekanya kazoza

D1DAaO1WwAAo9apUko umwaka utashe kw’igenekerezo rya 8 Ntwarante, Uburundi burifadikanya n’ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe zina mukenyezi kw’isi yose. Uwo munsi rero akaba ari akaryo kuri Reta zose zo kw’isi n’Uburundi butavuyemwo ko kurimbura intambwe igezweko mu guteza imbere umukenyezi, haba mu vy’imibano, poritike no mu vy’ ubutunzi. Ni naho ibihugu bifatira mu kwiha irindi hangiro ryo gushira amategeko, amasezerano n’imigambi bijanye no guteza imbere umukenyezi. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji w’agateka ka zina muntu, imibano n’iterambere ridakumira Martin Nivyabandi mu kiganiro yagiriraniye n’abamenyeshamakuru ku wa 7 Ntwarante 2019. Ng’aha mu Burundi icivugo c’uno mwaka kikaba ari « Umukenyezi ashirwe imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza ».Uko umwaka utashe kw’igenekerezo rya 8 Ntwarante, Uburundi burifadikanya n’ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe zina mukenyezi kw’isi yose. Uyo munsi rero akaba ari akaryo kuri Reta zose zo kw’isi n’Uburundi butavuyemwo ko kurimbura intambwe igezweko mu guteza imbere umukenyezi, haba mu vy’imibano, poritike no mu vy’ ubutunzi. Ni naho ibihugu bifatira mu kwiha irindi hangiro ryo gushira amategeko, amasezerano n’imigambi bijanye no guteza imbere umukenyezi. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji w’agateka ka zina muntu, imibano n’iterambere ridakumira Martin Nivyabandi mu kiganiro yagiriraniye n’abamenyeshamakuru ku wa 7 Ntwarante 2019. Ng’aha mu Burundi icivugo c’uno mwaka kikaba ari « Umukenyezi ashirwe imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza ».Nk’uko yabandanije abimenyesha, ico civugo kibahamagarira kwama na ntaryo bashira imbere umukenyezi mu migambi yose yo gutegekanya kazoza. Catowe mu ntumbero yo gutsimbataza ikibanza c’iteka umukenyezi w’umurundikazi ahabwa mu muryango no mu gihugu mu kumwita «Umushinge w’amahoro n’iterambere ». Uwo munsi mukuru ukaba ushitse mu gihugu hamaze kurangurwa ibitari bike muri ico gisata. Martin Nivyabandi akaba avuga ku bijanye n’ishirwaho ry’umugwi w’igihugu hamwe n’ikigega ujejwe gukingira no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu; ishirwa mu ngiro ry’umugambi MERANKABANDI n’ibindi.Ukwezi kwose kwa Ntwarante rero kukaba ari ukwezi guhariwe umukenyezi. Ibikorwa bitari bike birategekanijwe kurangurwa: Ibiganiro n’inganda zitandukanye ; kuba Uburundi buzokwitaba inama yo gusuzuma aho iterambere ry’umukenyezi rigeze kw’isi yose i New York n’ibindi. Ubushikiranganji bw’agateka ka zina muntu, imibano n’iterambere ridakumira bwashize imbere ukwisununura kw’umukenyezi mu vy’ubutunzi kuko basanze ahanini no mu ngo ibintu bikunda kugorana ari uko ubutunzi bw’umukenyezi buba buri hasi, akazera  vyose k’umugabo ugasanga kwa kwubahana guciye kubura. Iyo umukenyezi afise ico yinjiza mu rugo basanze bigira akamaro kanini mu muryango. Ubwo bushikiranganji rero bubicishije mu mashirahamwe yo kuguranana burafise umugambi bise «Nawe Nuze ».Abagabo ubwa mbere ngo babona umengo ni ibije gusambura ingo ariko mu nyuma basanze nabo nyene bibateza imbere. Ibindi biriko birakorwa ni uko bariko baragira ivyigwa kugira bamenye uko ikigega c’ingwati gifasha abakenyezi cifashe. Hari n’uwundi mugambi uhari uriko urakorwa bafadikanije n’ubushikiranganji bw’akarere, umugambi w’abakenyezi imiriyoni 50 bari mu mashirahamwe atandukanye nk’iyo mu buseruko bwa Afirika, COMESA n’ayandi bariko baragenda bahanahana amakuru kugira abakoresha urudandazwa rugende neza. Ibindi ngo bagiye kwihutira ni uko bariko barahimiriza abakenyezi kwitaba amatora yo 2020 na cane cane mu nzego zo hasi. Ibwirizwa Shingiro rirategekanya ko n’imiburiburi abakenyezi baronka ibice 30 kw’ijana ariko ku mitumba basanze bigorana. Barikumwe n’ayandi mashirahamwe basanzwe bafashanya, bariko barakora ibishoboka vyose kugira abakenyezi bo hasi baserukirwe kuko ku mitumba ariho hari itanguriro ry’ubuzima. Ibibazo bikemutse ku mitumba  mu gihugu cose biba bimeze neza.

Gloriose Nshimirimana     
                                                                                                     

 

Abarundi basabwa kwirinda gusembera mu mahanga batisunze amategeko

DSC124509950Abanyeshure bari muri kaminuza basabwa kubandanya ivyigwa n’umwete mwinshi, nayo kuja hanze ngo bizobe mu mategeko ku wugiye kubandanya ivyigwa vyiwe vyo ku rundi rwego rwo hejuru. Izo mpanuro zikaba ziraba n’abandi barundi aho basabwa kwirinda gusembera mu mahanga batisunze amategeko. Ivyo ni bimwe muvyashikirijwe n’umuyobozi mukuru ajejwe ivy’ubuhinga n’ubushakashatsi mu bushikiranganji bw’indero Claver Nijimbere mw’ijambo ryiwe yashikirije ryo kugurura icese  inama zo guhanahana ivyiyumviro n’abanyeshure bo muri kaminuza yateguwe n’umwanditsi w’igitabu « Manamba mu buhungiro», ku vyerekeye ingaruka z’ubwimukira budakurikije amategeko. Hari kw’igenekerezo rya 6 Ntwarante 2019. Abanyeshure bari muri kaminuza basabwa kubandanya ivyigwa n’umwete mwinshi, nayo kuja hanze ngo bizobe mu mategeko ku wugiye kubandanya ivyigwa vyiwe vyo ku rundi rwego rwo hejuru. Izo mpanuro zikaba ziraba n’abandi barundi aho basabwa kwirinda gusembera mu mahanga batisunze amategeko. Ivyo ni bimwe muvyashikirijwe n’umuyobozi mukuru ajejwe ivy’ubuhinga n’ubushakashatsi mu bushikiranganji bw’indero Claver Nijimbere mw’ijambo ryiwe yashikirije ryo kugurura icese  inama zo guhanahana ivyiyumviro n’abanyeshure bo muri kaminuza yateguwe n’umwanditsi w’igitabu « Manamba mu buhungiro», ku vyerekeye ingaruka z’ubwimukira budakurikije amategeko. Hari kw’igenekerezo rya 6 Ntwarante 2019. 

Nk’uko yabandanije abimenyesha, yarashimye ibikorwa vyategekanijwe n’ibiro vy’umwanditsi w’igitabu « Manamba mu buhungiro » yongera amenyesha ko abandika ibitabu bakanabishikiriza icese ari benshi cane ariko abandika ibitabu bakagirako bakigisha abanyagihugu ibijanye n’ivyo banditse badakunze kuboneka. Yarashimiye umwanditsi w’igitabu « Manamba mu buhungiro » ku mutima yagize wo  gutunganya inama zo guhimiriza urwaruka, abavyeyi n’indongozi zitandukanye z’igihugu kubijanye no guhimiriza kutirukira ubwimukira budakurikije amategeko, mu kwirukira gucumbika mu mahanga bataye igihugu cabo. Yasavye urwaruka rwiga muri za kaminuza kuzofata nkama inyigisho bazokuramwo mu kuzobaza ibibazo vyose vyotuma bamenya ukuri ku buzima bwo mu mahanga. Yarasavye Reta y’Uburundi na cane cane ubushikiranganji bw’indero n’amashure y’imyuga ko ico gitabu cokwiragizwa mu mashure yose kugira abana b’Uburundi bavavanure n’agatima ko kwama biyumvira guhunga igihugu cabo. Yarongeye asaba Reta n’abafashanya nayo ko imigambi bagiye kurangura ku neza y’urwaruka rw’Uburundi na cane cane kubahimiriza gukunda igihugu cabo, boyifata mu mugongo mu gufasha mw’irangurwa ryayo bivanye n’ireresi izokinwa ijanye n’ibiri muri ico gitabu hamwe n’ivyo ico kigo cofasha mu kworohereza abana b’Uburundi gutahuka mu gihugu cabo. Umwanditsi w’igitabu « Manamba mu buhungiro», Mohamed El Amin Nibaruta nawe mw’ijambo ryiwe, yamenyesheje ko ku bijanye n’ubwimukira budakurikije amategeko, mu bisanzwe igihugu cose hariho amategeko kigenderako agenga ingene abantu bacinjiramwo n’ingene bagisoka, hakaba n’ibijanye no kuhaka indaro vy’agateganyo canke kuhaba burundu. Niko guca amenyesha ko iyo umuntu akurikije amategeko, ata ngorane agirana na Reta yaho asavye indaro. Yarongeye amenyesha ko umwimukira ashobora kugira inkurikizi zo kwirukanwa ku nguvu, ashobora kugira amagara mabi afatiye ku kwihebura, gucurwa bufuni na buhoro, gupfungwa n’ibindi. Yaheraheje asaba abanyeshure ba kaminuza gushira imbere ivyigwa kugira baze bateze imbere imiryango n’igihugu cabo batiriwe baraja kujuragirika.

Evelyne Niyonzima

 

Imashini 2 zifasha kuyungurura amazi ku Buterere zigiye gusubirizwa

DSC gghj0039Ubushikiranganji bw’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi bufadikanije n’ikigo kijejwe gusukura igisagara ca Bujumbura SETEMU bigiye gusubiriza imashini zibiri, zitwa «Vis d’Archimède » zari zarapfuye mu kibanza co kuyungurura amazi acafuye co ku Buterere. Ivyo rero ngo bizofasha kugira amazi y’ikiyaga Tanganyika ntasubire guhumana. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi w’amazi n’isuku, Jérémie Nkinahatemba, ku wa 5 Ntwarante 2019, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Ubushikiranganji bw’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi bufadikanije n’ikigo kijejwe gusukura igisagara ca Bujumbura SETEMU bigiye gusubiriza imashini zibiri, zitwa «Vis d’Archimède » zari zarapfuye mu kibanza co kuyungurura amazi acafuye co ku Buterere. Ivyo rero ngo bizofasha kugira amazi y’ikiyaga Tanganyika ntasubire guhumana. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi w’amazi n’isuku, Jérémie Nkinahatemba, ku wa 5 Ntwarante 2019, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Nk’uko umuyobozi mukuru w’amazi n’isuku, Jérémie Nkinahatemba yabishikirije, ngo amapompe afasha kuduza amazi acafuye avuye mu mahinguriro hamwe nayo mu gisagara ca Bujumbura ziri kuri « Chanic » aherutse gusubirizwa. Amazi acafuye avuye mu mahinguriro ya Afritan, ihinguriro rihingura insato hamwe nayo mw’ishirahamwe Brarudi mu misi iheze yahora agenda mu kiyaga Tanganyika ngo asigaye aduzwa mu kibanza co ku Buterere kugira ayungururwe, akurwemwo ubucafu. Izo pompe zasubirijwe ngo ni zitatu, aho zaguzwe ku buryo butanzwe na Reta y’Uburundi.Vyongeye, mu bushikiranganji bw’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi bufadikanije n’ikigo kijejwe gusukura igisagara SETEMU ngo bagiye gusubiriza imashini 2 zapfuye, ico yise «Vis d’Archimède », izo nazo ngo zifasha kuyungurura amazi acafuye avuye mu makaritiye ya kera yo mu gisagara ca Bujumbura. Muri ico kibanza gisanzwe kirimwo imashini zitatu, muri kino gihe ngo hakora imashini imwe gusa. Izo mashini rero ngo zaraguzwe ziri mu nzira ziza, aho mu kiringo c’amezi abiri canke atatu zishobora kuba zashitse. Ivyo rero ngo bizofasha kugira amazi y’ikiyaga Tanganyika ntazosubire guhumana.Ku kibazo co kumenya ahavuye amafaranga yo kugura ayo ma pompe kubera ari menshi, umuyobozi mukuru w’amazi n’isuku yamenyeshe ko ico kibazo cafashwe mu minwe na Reta y’Uburundi kubera ko ikiyaga Tanganyika gifitiye akamaro kanini igihugu. Muri ico kiyaga, iruhande y’ibinyabuzima biriyo, ngo ibice 98% vy’amazi akoreshwa mu gisagara ca Bujumbura ava mu kiyaga Tanganyika. Nico gituma hambavu yo kugura izo pompe, ngo haraguzwe n’ibindi bikoresho bifasha bigizwe n’imiti yo guhumanura amazi « produits chimiques » hamwe n’ibimodokari bifasha kwegeranya amazi acafuye yo mu tuzu twasurwumwe igihe twuzuye mu gisagara ca Bujumbura. Ikibazo co gukingira ikiyaga Tanganyika, ngo Reta yagifashe mu minwe na kare ngo amazi n’ubuzima, arico gituma Reta yasizemwo inguvu nyishi kugira ikingire ico kiyaga.

Ubuyobozi bujejwe ikiyaga Tanganyika bugiye gufasha gukingira ikiyaga Tanganyika
Bisubiye, hiruhande y’utwo twigoro twa Reta y’Uburundi, ngo hari umugambi urangurwa n’ubuyobozi bujejwe gukingira ikiyaga Tanganyika « autorité du lac Tanganyika», umugambi usangiwe n’ibihugu 4 bisangiye ico kiyaga, uwo mugambi ukaba ufashwe mu mugongo n’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya ngo nabo nyene barategekanya kugura ibikoresho nk’ivyo nyene kugira ico kiyaga gishobore gukingirwa. Kubona rero ngo inguvu zishirwa ku Burundi, n’uko arico gihugu gifise igisagara kinini ku nkengera z’ico kiyaga, vyumvikana ko n’imicafu ishobora kuba myishi kubera hahurira abantu benshi.Mu nteguro, ngo barategekanya kuronsa ibikoresho bikwiye ikigo SETEMU, kugira gisubire kugira ubushobozi nk’ubwo cari gifise kera, ivyo bikaba vyofasha gusukura igisagara ca Bujumbura. Muri iyo migambi yose, ngo barategekanya kuronsa vya bimodokari bita « hydro cureurs », izo zigafasha kwegeranya amazi acafuye yo mu gisagara. Muri ico kiganiro, w’amazi n’isuku, Jérémie Nkinahatemba yaboneyeho akaryo ko kugaruka ku nkurikirikizi zishobora gushikira ku bihaye amatongo mu kibanza cari cagenewe kwagurirwamwo kirya kibanza co kuyungurura amazi co ku Buterere. Ico kibanza mu gihe kigiye kuronswa izindi mashini zibizi, zikora ijoro n’umutaga, ngo abantu bahabaye bishobora kubagirako ingaruka z’ubu canke muri kazoza.Ico kibanza kigitunganywa mu mwaka w’1986, ngo cari kwakira ibice 38% vy’amazi acafuye yo mu makaritiye ya kera yo mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe ico kibanza cakira amazi acafuye yo mu mahinguriro atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura, ayo mazi yo mu mahinguriro ngo usanga arimwo ubumara bushobora kugira ingarukambi ku magara y’abantu. Abantu babaye muri ico kibanza, ngo ni nk’uko babaye ahari akazu ka surwumwe kanini. Vyongeye, ngo abo bantu rero ngo bashobora kuhandurira indwara ziboneka ubwo nyene « malaria, choléra, fièvre typhoïde », n’izindi. Eka ngo baranashobora kuhandurira indwara zimara igihe kinini, izo nazo ni kanseri, izifatira mu bihimba vy’ihumekero, izo mu mafyigo hamwe nizo mu mutwe.

Hariko harategurwa itegeko riherekeza iribuza gukoresha ubumwanya
Ku bijanye n’itegeko inomero 100/099 ryo ku wa 8 Myandagaro 2018, ribuza kwinjiza mu gihugu, gukora, kudandaza no gukoresha ubumwanya hamwe n’ibindi bikoresho vyose bikoze mu bumwanya, ngo mu ngingo yaryo yaratanga ikiringo co kudandaza ivyo bari bamaze kwinjiza mu gihugu. Uno musi rero, ngo nta bumwanya buriko burinjira mu gihugu. Mu bushikiranganji bw’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi, ngo barafashe intumbero, aho hariko harategurwa irindi tegeko mperekeza ry’iyo nyene rituma abafise amahinguriro bakora ubundi bumwanya bushobora kubora. Iryo tegeko ririko rirategurwa n’abo mu bushikiranganji bw’ibidukikije bafadikanije nabo mu bushikiranganji bw’ubudandaji, mu misi iri imbere ngo rigashobora kuzoja ahabona kugira rifashe.Muri ivyo bintu bikoze mu bumwanya n’amacupa avamwo amazi ari muri uwo mugwi, muri kino gihe rero ngo bariko baravugana  n’abahingura amazi, gutegekanya ingene ayo macupa yo kwegeranywa kugira agarukanwe mu mahinguriro y’amazi. Eka ngo hari n’umugambi wo gutunganya ayo macupa avamwo amazi, ico yise « plan de gestion des bouteilles d’eau minérale » kugira asubire guhingurwa gushasha « recyclage ». Muri ukwo kwegeranya ayo mazi, ngo abazanye ayo macupa, rimwe ryavuye ku mafaranga 50 rija ku mafaranga 150 canke 200, mu bushikiranganji rero ngo ntibakeneye gusubira kuyabona ayo macupa azibira imigende itwara amazi ndetse mwene ayo macupa, ngo akoreshwa rimwe gusa.Tubamenyeshe ko amacupa avamwo amazi bivugwa ko akoresha rimwe, ariko ayo macupa akaba ashirwamwo amavuta canke inzoga, gutyo bigashobora gutera indwara abayakoresha akarenga rimwe. 

Déo Misigaro                                                                                                    

 

Abakozi b’Imana basabwe kuremesha amahoro muri kino gihe twimirije amatora

DS C 0019Abakozi b’Imana bo mu madini n’amashengero atandukanye basabwe kuremesha amahoro, baremurure imitima y’abaremerewe muri kino  gihe Uburundi bwimirije ibiringo vy’amatora yo mu mwaka w’2020. Ahanini rero ngo muri ivyo biringo, abarundi bamwe bamwe barahagarikwa umutima n’amatora, abakozi b’Imana baterwa akamo ko gutstimbataza no kuremesha amahoro mu bayoboke babo. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana, ku wa 7 Ntwarante 2019, aho yariko yugurura icese ibikorwa vy’inama yo guhanahana ivyiyumviro n’abarongoye amashengero n’amadini atandukanye, muri kino gihe Uburundi buriko bwitegurira amatora yo mu mwaka w’2020, kugira babandanye kuremesha abayoboke babo.Abakozi b’Imana bo mu madini n’amashengero atandukanye basabwe kuremesha amahoro, baremurure imitima y’abaremerewe muri kino  gihe Uburundi bwimirije ibiringo vy’amatora yo mu mwaka w’2020. Ahanini rero ngo muri ivyo biringo, abarundi bamwe bamwe barahagarikwa umutima n’amatora, abakozi b’Imana baterwa akamo ko gutstimbataza no kuremesha amahoro mu bayoboke babo. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana, ku wa 7 Ntwarante 2019, aho yariko yugurura icese ibikorwa vy’inama yo guhanahana ivyiyumviro n’abarongoye amashengero n’amadini atandukanye, muri kino gihe Uburundi buriko bwitegurira amatora yo mu mwaka w’2020, kugira babandanye kuremesha abayoboke babo.Nk’uko umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana yabandanije abishikiriza, ngo nk’abarongoye amadini n’amashengero atandukanye, ni akaryo keza ko kurabira hamwe ingene bokorana neza n’impanuro bohana muri bino bihe turiko twegereza amatora yo mu mwaka w’2020. Igihe c’amatora, ngo imitima ya bamwe bamwe irahungabana, abantu bakabura amahoro. Mu mirimo y’abo abakozi b’Imana, ngo harimwo igikorwa co kuremesha amahoro mu mitima y’abayoboke babo, bagasabwa kubandanya bakorana neza n’urwego rw’umuhuza, mu gikorwa co kuremesha amahoro mu barundi.Umuhuza w’abarundi afise uruhara runini rwo guhuza abarundi, kuremesha abarundi, biciye mu biganiro mu gihe abona ko hashobora kuba icuka kibi mu gihugu. Iyo nama yagiranye n’abo barongoye amadini n’amashengero atandukanye yabaye muri iyo ntumbero. Inama nk’izo ziratunganywa haba ku banyeporitike, amashengero hamwe n’abo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike. Vyongeye, ngo nk’abakozi b’Imana, kuremesha amahoro ngo nirwo ruhara rwa mbere bafise mu bikorwa vyabo vya minsi yose. Ikindi, ngo abakozi b’Imana basabwa kunywanisha abarundi, ico ni igikorwa cabo. Bisubiye, ngo abo bakozi b’Imana ntibakwiye kwibagira ibihe vya vuba igihugu caciyemwo, kubera ko hari n’abo muribo vyahungabanije, bituma bahunga igihugu. Yaboyeho akaryo ko gusaba abakozi b’Imana bahunze igihugu gutahuka bagaruke kwubaka amashengero yabo. Eka ngo nk’abakozi b’Imana, yabasavye kwijukira ibikorwa vy’iterambere, batunganye imigambi bisunze wa mugambi watunganijwe n’abarundi wo kuva mu mwaka w’2018 gushika mu mwaka w’2027. Iterambere nabo nyene rirabaraba, na kere ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ubusa. Abashinga amashengero bagende bubaka amashure n’amavuriro kandi bubaka n’amashengero meza.Mu gisata c’ibidukikije, umuhuza w’abarundi yabasavye kwisunga umugambi w’igihugu wo gukingira ibidukikije « Ewe Burundi urambaye ». Nk’amashengero n’amadini, basabwe guteragira ibiti, bakingire isi ndimwa kubera ihindagurika ry’ibihe ari ikibazo gihanze isi yose. Ku bijanye n’amatora yo mu mwaka w’2020, mu ntumbero yo kuyitegurira neza, yabasavye gukomeza ubumwe mu butandukane bw’amashengero n’amadini barimwo. Urabanza rw’amatora ngo ni urubanza rw’abarundi, nabo nyene badasigaye inyuma kubera ko mu bazokwitoza barimwo, iyo ufise urubanza uraheza ugaterera kugira ruzogende neza. Kuri ayo matora, yabasavye guterera amatora, kandi bongere bayoboke inzego zitwara igihugu muvyo bakora vyose. Imbere yaho, umuhanuzi ajejwe ubutunzi mu biro vy’umukuru w’igisagara ca Bujumbura, Christophe Kinshasa yamenyesheje ko abakozi b’Imana ari abantu bakomeye kubera ijambo ryabo rishika kure kubera ko bakoranya abantu benshi mu gihe c’amasengesho. Eka ngo n’abarundi muri kamere kabo, ngo baremera Imana arico gituma n’ijambo ry’abakozi b’Imana rishika kure. 

 Déo Misigaro                                                                                             

 
Ouvrir