Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ishure Kaminuza ry’ibihugu vya Afrika rigiye gushinga ibisata bimwe bimwe mu Burundi

 

IMG 7626Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo amenyesha ko ishure kaminuza ry’ibihugu vya Afrika rifise icicaro mu gihugu ca Sudani ryiyemeje gushira ibisata bimwe bimwe vyaryo mu Burundi.Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo amenyesha ko ishure kaminuza ry’ibihugu vya Afrika rifise icicaro mu gihugu ca Sudani ryiyemeje gushira ibisata bimwe bimwe vyaryo mu Burundi.Ivyo akaba yabivugiye ku kibuga c’indege ca Bujumbura ku wa 14 Nzero 2019,  igihe yari avuye mu gihugu ca Sudani aho yari yitavye ubutumire bw’iryo shure kaminuza, aho yaserukiye Uburundi mu nama y’urwego nshingwantwaro rwaryo,mbere akaba yaraharonkeye n’akaryo ko gutsimbataza ubucuti busanzwe hagati y’Uburundi n’igihugu ca Sudani.  Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Gaston Sindimwo yaramenyesheje ko abajejwe gutunganya imirimo muri iyo kaminuza biyemeje kuzoza gushinga ibisata mu Burundi. Akaba yaciye asaba umushikiranganji ajejwe inyigisho za kaminuza mu Burundi ko yoca aja hamwe  n’abarongozi b’iyo kaminuza kugira bigire hamwe ico iyo kaminuza yoza iterera mu gisata c’indero narirya uwo mushikiranganji ajejwe inyigisho za kaminuza  aheruka kugira urugendo muri ico gihugu ca Sudani aho yasezeranye n’abarongozi b’iyo kaminuza y’ibihugu vya Afrika ko hazoza abahinga bofasha muri ico gisata c’indero. 

Iyo kaminuza ikaba yaremeye ko hogenda mu kwezi kwa Ruhuhuma 2019  abanyeshure 60 kugira babe bariga ururimi rukoreshwa muri ico gihugu,  baze batangure kwiga mu kwezi kwa Nyakanga umwaka w’ishure utanguye kuko bazoba bamaze kumenya uwo rurimi. Gaston Sindimwo akaba yabandanije amenyesha ko urubanza rumwe rwamaze zibiri kuko yaciye abonana  n’umukuru  w’igihugu ca Sudani Beshir, hamwe n’ivyegera vyiwe hamwe n’abandi  bategetsi batandukanye. Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yabandanije amenyesha ko urwo rugendo rwabaye n’akaryo ko gutsimbataza imigenderanire  isanzwe hagati y’ibihugu vy’Uburundi na Sudani kuko Umukuru w’igihugu NKURUNZIZA yari yaragize urugendo muri ico gihugu mu mwaka w’2007, n’umukuru w’igihugu ca Sudani nawe akaba yaragendeye Uburundi ariho baciye bakomeza iyo migenderanire. Bakaba baravuganye ko hoshirwaho abahinga kugira hashobore gukomeza imigenderanire hagati y’ivyo bihugu uko ari bibiri. Gaston sindimwo yarongeye aramenyesha ko urwo rugendo yarugize mu gihe ico gihugu cari mu ngorane, ariko yashitse asanga ibintu biriko bigenda neza. Abamenyeshamakuru barabajije Icegera ca mbere c’umukuru w’igihugu ivyerekeye ingorane zibonekeza mu mugambwe w’abadasigana UPRONA asanzwe aturukamwo.  Gaston Sindimwo  yishuye ko mu mugambwe canke mu muryango hashobora kuboneka ico batumvikanako, ko mu bihe hariko hegereza amatora  ko bishika kenshi mu buzima bw’igihugu ko ingorane ziza ariko ko ata ngorane n’imwe idashobora kutorerwa inyishu kuko bafise umukuru w’umugambwe akora neza kandi bamushigikiye. Yaciye asaba abo mu ntara batanguye guhana abantu ko bobangira bakihutira ahubwo  kuja hamwe, naho ibere ryoba ryayaze ko vyose bizoja inzira imwe. Yarangije amenyesha abadasigana ko umugambwe UPRONA uhagaze neza cane kandi uzitaba amatora yimirije kandi ata muntu azoza kudurumbanya igihugu aciye mu mugambwe w’abadasigana UPRONA. 

Anitha Bizimana                                                                        

 

Ivyaranguwe n’ubushikiranganji bukurikirana ibikorwa muri EAC mu mezi 6 y’umwaka w’2018 ushira uw’2019 birashimishije

 

DSC hgg0539Kw’igenekerezo rya 17 Nzero 2019,umushikiranganji mu biro vy’Umukuru w’igihugu bijejwe imigabo n’imigambi y’umuryango w’ibihugu bigize Afirika y’ubuseruko (EAC)Isabelle Ndahayo  yarahaye ikiganiro  abamenyeshamakuru  mu ntumbero yo kubashikiriza icegeranyo c’ibikorwa bikuru bikuru vyaranguwe mu kiringo c’amezi atandatu ya mbere y’umwaka w’2018 ushira umwaka w’2019.Kw’igenekerezo rya 17 Nzero 2019,umushikiranganji mu biro vy’Umukuru w’igihugu bijejwe imigabo n’imigambi y’umuryango w’ibihugu bigize Afirika y’ubuseruko (EAC)Isabelle Ndahayo  yarahaye ikiganiro  abamenyeshamakuru  mu ntumbero yo kubashikiriza icegeranyo c’ibikorwa bikuru bikuru vyaranguwe mu kiringo c’amezi atandatu ya mbere y’umwaka w’2018 ushira umwaka w’2019.Yamenyesheje ko ku bijanye n’imigabo n’imigambi y’umuryango w’ibihugu bigize akarere ka Afirika y’ubuseruko ngo harabaye inganda zo kunagura  no gukwiragiza imigwi yo kwigisha ibijanye n’umuryango w’ibihugu bigize Afirika y’ubuseruko mu mashure yisumbuye mu Burundi ivyo bise (Club EAC).Harabaye umugwi ugira kabiri w’itunganywa ry’inama  ku bijanye no gutororokanya no guterera ivyiyumviro vy’abarundi  ku bijanye n’ishirwa mu ngiro ry’imigabo n’imigambi y’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko(EAC).Ubushikiranganji kandi bufadikanije n’ibiro vy’umunyamabanga mukuru w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko hamwe n’Inama Nshingamateka y’akarere ka Afrika y’ubuseruko EALA)barashoboye gutunganya inama zitandukanye zishika kuri 14 zatumye abanyagihugu bashobora kuronka akaryo ko gutanga intererano zabo ku bijanye n’ishirwa mu ngiro ry’imigabo n’imigambi ya EAC.

Umushikiranganji Isabelle Ndahayo yabandanije amenyesha ko ubushikiranganji bwatunganije ibijanye no guserukirwa kw’igihugu  biciye mu kworohereza intumwa mu kubaronsa ivyankenerwa vyose   harimwo amatike y’indege, gutunganya inama zishikirizwamwo ingingo ziba zafatiwe mu nama zitandukanye bagiranye n’ibindi bihugu. Harakozwe kandi ibikorwa vyo guhinyanyura amategeko kugira ashobore gusanishwa  n’amasezerano agenga isoko rusangi ry’umuryango wa Afirika y’ubuseruko. Vyongeye,ubwo bushikiranganji ngo bwarashoboye kugira umwiherero watumye amategeko ashika 7 agenga igisata c’amagara y’abantu, kuziganiriza  kazoza abakozi hamwe n’amategeko agenga uruja n’uruza. Muri ayo mategeko,  ivyategerezwa guhinyanyurwa bikaba vyarashoboye kurungikirwa inzego zibijejwe.Isabelle Ndahayo mu kurangiza, yaramenyesheje ko ata vyama vyera ngo de, ngo kuko bahuye n’ibibazo  bijanye no gusanisha amategeko amwe amwe n’amasezerano agenga isoko rusangi ry’umuryango w’ibihugu vyo muri Afirika y’Ubuseruko, ukwikwega mu bijanye no gutera igikumu ku masezerano amwe amwe y’umuryango wa EAC ,imigenderanire mibi iri hagati y’Uburundi n’Urwanda kuva aho Urwanda rurengeye kw’ibwirizwa Ngenderwako ry’umuryango w’ibihugu vyo muri Afirika y’Ubuseruko mu ngingo zaryo za gatanu na gatandatu ku bijanye no gutsimbataza amahoro n’umutekano hamwe no gutorera umuti amatati bidaciye mu nguvu ,kwikwega kw’inzego n’ubushikiranganji vyega mu bijanye no  kugena no gutanga amazina y’abaja guserukira igihugu mu bikorwa bitandukanye vy’akarere.Ariko n’aho biri uko Isabelle Ndahayo arashima ivyaranguwe n’ubushikiranganji arongoye  muri ayo mezi atandatu y’umwaka w’2018 ushira uw’2019.

Josélyne Ndayegamiye 


                                                       

                            

 

Amashure menshi ari mu ntara z’igihugu yugarijwe n’ibibazo bitari bike

DS788C 0026Umukuru w’umurwi wamaho ujejwe indero, urwaruka, inkino n’ukwinezereza, imico no guhanahana amakuru, Gloriose Nimenya yarashikirije icegeranyo abashingamateka c’urugendo bagize mu ntara zose z’igihugu. Intumbero y’urwo rugendo kukaba kwari ugusanga ku kivi abanyagihugu na cane cane kuraba ingene umwaka w’ishure w’2018 ushira uw’2019 watanguye hamwe n’ishirwa mu ngiro ry’ingingo zafashwe n’ubushikiranganji bujejwe indero, inyigisho z’ubuhinga n’imyuga. Ico gikorwa kikaba cabaye kirongowe n’umukuru w’Inama Nshingamateka y’Uburundi, Pascal Nyabenda. Umukuru w’umurwi wamaho ujejwe indero, urwaruka, inkino n’ukwinezereza, imico no guhanahana amakuru, Gloriose Nimenya yarashikirije icegeranyo abashingamateka c’urugendo bagize mu ntara zose z’igihugu. Intumbero y’urwo rugendo kukaba kwari ugusanga ku kivi abanyagihugu na cane cane kuraba ingene umwaka w’ishure w’2018 ushira uw’2019 watanguye hamwe n’ishirwa mu ngiro ry’ingingo zafashwe n’ubushikiranganji bujejwe indero, inyigisho z’ubuhinga n’imyuga.

Lire la suite : Amashure menshi ari mu ntara z’igihugu yugarijwe n’ibibazo bitari bike
 

Uburundi bukwiye gufatirwako akarorero k’umubano mwiza hagati y’abadasangiye amadini

 

KANYANAAUmunyamabanga  mukuru w’ishirahamwe ry’aba Islamu kw’isi yose, Sheikh Mohammad Bin Abdoul Karim Al Issa yagize urugendo mu Burundi kuva ku wa 13 Nzero 2019, ku butumire bw’umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana amenyesha ko Uburundi ari igihugu c’akarorero mu mubano mwiza hagati y’abadasangiye amadini n’ubwoko, ibindi bihugu vyo muri Afrika no kw’isi bikwiye gufatirako akarorero.Ivyo akaba yarabishimikiyeko igihe yahabwa imibonano n’abategetsi bakuru bakuru b’igihugu guhera ku Mukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA, umukuru w’Inama Nshingamateka ,Pascal Nyabenda n’abandi, amaze kwishikira mu bibanza vy’inzego bitandukanye n’aharangurirwa imirimo itandukanye akibonera ingene abarundi bo mw’idini ry’aba Islamu n’abo mu yandi madini basangira ikivi mu mwumvikano n’urukundo.Umunyamabanga  mukuru w’ishirahamwe ry’aba Islamu kw’isi yose, Sheikh Mohammad Bin Abdoul Karim Al Issa yagize urugendo mu Burundi kuva ku wa 13 Nzero 2019, ku butumire bw’umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana amenyesha ko Uburundi ari igihugu c’akarorero mu mubano mwiza hagati y’abadasangiye amadini n’ubwoko, ibindi bihugu vyo muri Afrika no kw’isi bikwiye gufatirako akarorero.Ivyo akaba yarabishimikiyeko igihe yahabwa imibonano n’abategetsi bakuru bakuru b’igihugu guhera ku Mukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA, umukuru w’Inama Nshingamateka ,Pascal Nyabenda n’abandi, amaze kwishikira mu bibanza vy’inzego bitandukanye n’aharangurirwa imirimo itandukanye akibonera ingene abarundi bo mw’idini ry’aba Islamu n’abo mu yandi madini basangira ikivi mu mwumvikano n’urukundo.


Mu Burundi, abari mu madini atandukanye babana neza ata gucanamwo
Kw’igenekerezo rya  16 Nzero 2019, niho Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yakiriye mu ntara ya Ngozi  umunyamabanga mukuru w’ishirahamwe ry’aba Islamu kw’isi yose, Sheikh Mohammad Bin Abdoul Karim Al Issa.Inyuma y’uwo mubonano, umuvugizi w’umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa akaba yaramenyesheje ko uwo mushitsi yashimiye cane Umukuru w’igihugu ku bikorwa bidasanzwe akora vyo kunywanisha abantu haba mu madini, haba mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw’igihugu. Ngo uwo mushitsi yaje mu Burundi kurahura ubumenyi kugira ivyo abona vyiza bimufashe kunywanisha abantu bo mu moko no mu madini atandukanye. Ngo uwo mushitsi yamenyesheje ko ari mu Burundi honyene kw’isi amadini abana mu mahoro, ata gucanamwo. Karerwa yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu nawe  yashimiye uwo mushitsi n’abo bagendanye, yongera abamenyesha ko ivyo Uburundi bukora bubikorera abarundi ubwa mbere n’isi yose muri rusangi kuko uwo wese akeneye kurahura ivyiza biri mu Burundi azoza yisanze. Kanatsinda ngo iyi ntambwe abarundi bagezeko hari ivyo bakuye ahandi.

Uburundi bugeze ku ntambwe ishimishije mw’itunganywa ry’inzego n’ubuzi ritavangura amadini n’amoko
Ku wa 15 Nzero 2019, umunyamabanga mukuru w’umuryango w’aba Islamu kw’isi yose,Sheikh Mohamed Bin Abdoul Karim Al Issa yarahawe umubonano n’ umukuru w’Inama Nshingamateka,Pascal Nyabenda.Inyuma y’uwo mubonano, umuvugizi w’mukuru w’Inama Nshingamateka y’Uburundi Alexis Badian Ndayihimbaze akaba yaramenyesheje ko uwo mushitsi yashimishijwe n’urugendo yagize mu Burundi  kuko yahora abwumva ariko akaba yasanze butandukanye cane n’ubwo yiboneye bivanye n’uko ibibanza vyose yagendeye yasanze bigizwe  n’aba Islamu n’abatari aba Islamu, aca amenyesha ko iyo ngendo  ari iyo gushigikira kugira iyo ntambwe igezweko ntitosekare ngo ize  isubire inyuma.Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo abo banyacubahiro baraganiriye ibijanye n’ingene imibano yifashe hagati y’aba Islamu n’abatari aba Islamu mu Burundi hamwe n’ivyo gufashanya.Yaramenyesheje kandi ko umukuru w’Inama Nshingamateka  yamenyesheje uwo mushitsi ko ashimishwa cane n’ukuntu aba Islamu bo mu Burundi babanye neza n’abatari aba Islamu kandi ko no mu mashirahamwe yo kwiteza imbere aboneka henshi usanga agizwe n’aba Isiramu n’abatari muri iryo dini. Ikindi yashimye ngo ni uko aba Isiramu bafasha mw’iterambere bakongera bagafasha gutsimbataza amahoro n’umutekano bivanye n’uko bimaze kuboneka ko mu gihugu c’Uburundi bijukiye gukorera hamwe. Ngo yaranamuciriye ku mayange uko Inama Nshingamateka y’Uburundi yubatswe,aranamubwira ko no mu rutonde rw’abashingamateka harimwo aba Islamu no mu basanzwe ari abakozi b’Inama Nshingamateka. Ngo yaramubwiye n’ivyo Inama Nshingamateka y’Uburundi ikenye kugira irangure neza amabanga yayo nk’ibikoresho bikewe mu kugendura ibikorwa vya Reta.  Umunyamabanga mukuru w’umuryango w’aba islamu kw’isi akaba yaremeye ko ico kibazo bagiye kukirabira hamwe bakaciga kandi  bakagitangira inyishu. 


Abantu bavuganye baramenyana gutyo ntibasubire kwinubana
Ku wa 15 Nzero 2019, ibiro vy’umuhuza w’abarundi bifadikanije n’umunyamabanga mukuru w’ishirahamwe ry’aba islamu kw’isi yose yari yitavye ubutumire bw’umuhuza w’abarundi,baratunganirije hamwe inama yahuje abaserukira amadini akorera mu Burundi mu ntumbero yo gutsimbataza umubano mwiza hagati y’abantu badasangiye amadini n’ubwoko yabereye i Bujumbura.Iyo nama ikaba yuguruwe icese n’ Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo,aho yamenyesheje ko akamaro k’amadini ari uguhuza abantu ku kwemera kumwe. Yamenyesheje kandi ko amadini y’ukuri yigisha amahoro kandi ko mu Burundi biri uko. Naho biri uko ngo abansi b’amahoro n’abatovyi baguma bariho. Yasavye umunyamabanga mukuru w’ishirahamwe ry’aba islamu kw’isi yose kuzoshikiriza umwami w’Ingoma ya Arabie Saoudite ko mu Burundi abantu babana mu mahoro n’umwumvikano naho hari abanyamahanga bavuga ayamuhe ngo biracika mu Burundi.Mw’ijambo ryiwe Umunyamabanga mukuru w’ishirahamwe ry’aba islamu kw’isi yose , Mohamed Bin Abdoul Karim Al Issa nawe yamenyesheje ko yanezerejwe no kuronka ubutumire bw’umuhuza w’abarundi. Yarongeye amenyesha ko urwo rugendo rwamuhaye akaryo ko kwibonera yuko mu Burundi abantu babanye neza mu butandukane bwabo, ivyo akaba yahora avyumva ku matwi ari muri Arabie Saoudite.  Akaba yaramenyesheje ko bihimbaye kubona abarundi barangwa no kwihanganiriranira hagati y’abadasangiye imico, amadini n’ubwoko. Umuhuza w’abarundi Edouard Nduwimana mw’ijambo ryiwe yamenyesheje ko umuhanuzi Mohamed yamenyesheje ko kizira yuko umu Islamu ahohotera uwo badangiye idini. Bigaragara ko Islamu irangwa n’amahoro n’umwumvikano. Yarongeye amenyesha ko aba Islamu bo mu Burundi aribo batwara urumuri rw’amahoro kandi bitabira ibikorwa vy’iterambere bahamagarirwamwo na Reta. Niko kumenyesha ko aharangwa ukwizera harangwa urukundo ; aharangwa urukundo hakarangwa amahoro ; aharangwa amahoro harangwa Imana nayo aharangwa Imana abantu baronka ivyo bakeneye.Twobamenyesha ko  Umuhuza w’abarundi , Edouard Nduwimana ariwe yakiriye uwo mushitsi w’iteka umunsi yashika mu Burundi ku wa 13 Nzero 2019 akongera akanamuha inzimano mw’ihoteri Club du Lac.

Epitace Nduwayo, Aline Kanyana

Evelyne Niyonzima

 

Amakaminuza atashikanye amanota 40% yarugawe uwu mwaka w’2019

 

kaminuzaKw’igenekerezo rya 14 Nzero 2019, ubushikiranganji bujejwe inyigisho  za kaminuza n’ubushashatsi bwaratunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru kugira bumenyeshe ingingo zafashwe mu ntumbero yo kugarukana akanovera k’inyigisho muri za kaminuza. Muri ico kiganiro Banyankimbona yamenyesheje ko amakaminuza atashikanye amanota 40% yugawe uwu mwaka w’2019. Umushikiranganjii ajejwe inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi, Gaspard Banyankimbona yamenyesheje ko mu kwezi kwa  Myandagaro 2018, hatunganijwe isuzuma ry’ukungene amakaminuza  yifashe yaba ay’abigenga canke aya Reta. Ngo igikorwa co gusuzuma amakaminuza y’abigenga caramaze kurangira, hakaba hategekanijwe isuzuma rya kaminuza za Reta mu mpera y’ukwezi kwa Nzero 2019. Banyankimbona yaragarutse ku mwiherero ubushikiranganji bujejwe za kaminuza  bwatunganije mu kwezi kwa Munyonyo 2018 mu ntara ya Gitega, ngo muri uwo mwiherero abawitavye barashoboye kurabira hamwe ibijanye n’ukungene abakozi biyemereza  bo nyene amasezerano y’akazi bivanye n’ivyo bajejwe. Kw’igenekerezo rya 14 Nzero 2019, ubushikiranganji bujejwe inyigisho  za kaminuza n’ubushashatsi bwaratunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru kugira bumenyeshe ingingo zafashwe mu ntumbero yo kugarukana akanovera k’inyigisho muri za kaminuza. Muri ico kiganiro Banyankimbona yamenyesheje ko amakaminuza atashikanye amanota 40% yugawe uwu mwaka w’2019. Umushikiranganjii ajejwe inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi, Gaspard Banyankimbona yamenyesheje ko mu kwezi kwa  Myandagaro 2018, hatunganijwe isuzuma ry’ukungene amakaminuza  yifashe yaba ay’abigenga canke aya Reta. Ngo igikorwa co gusuzuma amakaminuza y’abigenga caramaze kurangira, hakaba hategekanijwe isuzuma rya kaminuza za Reta mu mpera y’ukwezi kwa Nzero 2019.

Banyankimbona yaragarutse ku mwiherero ubushikiranganji bujejwe za kaminuza  bwatunganije mu kwezi kwa Munyonyo 2018 mu ntara ya Gitega, ngo muri uwo mwiherero abawitavye barashoboye kurabira hamwe ibijanye n’ukungene abakozi biyemereza  bo nyene amasezerano y’akazi bivanye n’ivyo bajejwe. Ngo bararabiye hamwe kandi ukuntu kaminuza zikwiragijwe hirya no hino mu ntara, bararaba ibijanye n’indero idakumira n’ibijanye n’ubushakashatsi. Abari mu mwiherero bararabiye hamwe agaciro umuntu ahejeje kaminuza afise mu bijanye n’ubumenyi, baranarabira hamwe kandi n’ukuntu bigenjeje umwe wese mu vyo ajejwe mu gutunganya neza ukuva ku nyigisho za kera za kaminuza  gushika ku nyigisho zishasha bita BMD. Ngo abari mu mwiherero, bararabiye hamwe ibijanye n’ukungene inyigisho za kaminuza zitangwa ku mugoroba. Banyankimbona yamenyesheje ko ari mu ntumbero yo gusubiza akanovera inyigisho za kaminuza bafashe ingingo yo kubuza kwakira abanyeshure muri uwu mwaka w’2019 kaminuza zimwe zimwe. Ngo  ubushikiranganji bugomba bufashe kugira abanyeshure bose basohoke bafise ibisabwa, mbere n’abatunganya ivyigwa babitunganye kuko bafise ibikenewe  bivanye n’ivyigwa bagiye kwigisha. Ni no muri iyo ntumbero nyene  ubushikiranganji bujejwe inyigisho za kaminuza buzohora bumenyesha abarundi ku mwaka ku mwaka ibisata vyemewe kugururwa kugira abantu ntibazimire. Ngo guhera kw’igenekerezo rya 21 Nzero 2019, hazoshirwa ahabona ibisata birekuwe haba mu za kaminuza za Reta canke muzigenga kugira umuntu wese azoshobore kubimenya mu gihe abikeneye. Ngo ivyo bikaba vyakozwe kugira ngo ayo makaminuza ntagwe mu kaga canke ate mu kaga abana b’Uburundi. Ivyo bihano bizoshobora kumara umwaka umwe ari nka hamwe izo kaminuza zokwitunganya neza zigakora ibisabwa. Banyankimbona yaragarutse kuri kaminuza zibiri zaronse impusha zo kwugurura, hanyuma kubera kwitunganya nabi basanze zarugaye zitabimenyesheje ubushikiranganji. Ngo kugira ntihagire abatanga impamyabushobozi bazitiriye izo kaminuza, ubushikiranganji bwaciye bufata ingingo yo kuzugara burundu. 

Aline Kanyana

 

Abakenguzamateka baremeje integuro z’amabwirizwa 2 harimwo ibarabara Rumonge-Nyanza-Lac

666DSC 0564Abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro z’amabwirizwa zibiri  ku wa 15 Nzero 2019.Iya mbere ikaba yari yerekeye iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’ibihugu bikoresha umuyagankuba wo kumishwarara y’izuba,irya kabiriikaba yerekeye ingurane y’ibanki y’abarundi  izofasha mu kwubaka ibarabara RN3,agace ka Rumonge-Nyanza-Lac.Abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro z’amabwirizwa zibiri  ku wa 15 Nzero 2019.Iya mbere ikaba yari yerekeye iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’ibihugu bikoresha umuyagankuba wo kumishwarara y’izuba,irya kabiriikaba yerekeye ingurane y’ibanki y’abarundi  izofasha mu kwubaka ibarabara RN3,agace ka Rumonge-Nyanza-Lac.Integuro y’ibwirizwa rigenga iyinjira ry’Uburundi mu muryango  w’ibihugu bikoresha umuyagankuba uva ku mishwarara y’izuba ikaba yasiguwe n’umushikiranganji ajejwe amazi, ubutare n’agataka  Côme Manirakiza  aho yerekanye  akamaro k’iyinjira ry’Uburundi muri uwo muryango. Yamenyesheje rero ko icicaro c’uwo muryango kiri mu gihugu c’Ubuhindi.Uburundi  bukaba bwaramaze gutanga imigambi itatu muri uwo muryango. Iyo nayo  ikaba yerekeye kurondera ubuhinga bw’izuba bokoreshwa mu myuga mito mito, n’uburimyi , gushiraho imihora y’imishwarara y’izuba aho idashika, guteza imbere ibisakazo vyegeranya imishwarara y’izuba (plaque solaire ) hamwe no guteza imbere ivyuma vyo kwiyunguruza nk’imodoka, amagari ya moshi hakoreshejwe  imishwarara y’izuba. Abakenguzamateka bari aho barabajije umushikiranganji yegwa n’ico gisata, ibibazo bijanye n’amasanganya akunda kwibonekeza bivuye ku kugene intsinga z’amatara zashizwe mu mpangu canke bivuye ku vyuma bitandukanye bikoresha umuyagankuba wa REGIDESO.

Umushikiranganji Côme Manirakiza akaba yishuye avuga ko mu bushikiranganji arongoye haheruka gushirwaho urwego rujejwe gucungera ivy’amasoko ntanganguvu bakongera bagatorera inyishu ibibazo bihari. Ku kibazo naco kijanye n’amatara yo ku mabarabara yibwa , yamenyesheje ko  abarundi bakwiye kuronka inyigisho zijanye no kwubaha  inyubakwa rusangi. Abakenguzamateka baciye basaba ko ata mukozi wa REGIDESO yosubira kudandaza ibikoresho vy’iryo shirahamwe.Integuro nayo ijanye n’ingurane y’ibanki y’abarabu ku bijanye n’iyubakwa ry’ibarabara rya Bujumbura –Nyanza-Lac  agace ka  Rumonge –Nyanza-Lac ikaba yasiguwe n’umushikiranganji ajejwe  ibikorwa vya Reta Jean Bosco Ntunzwenimana aho yagarutse ku kamaro k’iryo barabara niryatangura gukora. Yamenyesheje ko rizotuma ubuzima bw’abanyagihugu  bwisununura n’urudandaza hamwe n’uruja n’uruza  bikoroha.
Abakenguzamateka bakaba basavye uwo mushikiranganji ko ibikorwa vyo kwubaka iryo barabara bobiha abahinga babishoboye kugira ntiribe nk’ibarabara rya Bujumbura-Cibitoke agace ka Nyamitanga kuko iyo imvura iguye bigorana kuricamwo kandi ryari rikozwe vuba. Ariko n’aho biri uko, umushikiranganji Jean Bosco Ntunzwenimana yamenyesheje ko ikibazo c’iryo barabara rya Nyamitanga bakizi, akaba yarabahumurije abamenyesha ko ingorane nyamukuru ari  uburyo kandi biteguriye kubikosora.

Josélyne Ndayegamiye                                                                          

 

 
Ouvrir