Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abagumyabanga n’abarundi bose bahamagariwe gukomeza ingendo nziza yaranze intwari ku rugamba

 

DSC 0798Mu ntumbero yo guhimbaza indwi yahariwe intwari ziguze urugamba, kw’igenekerezo rya 12 Munyonyo 2018, indongozi z’umugambwe CNDD-FDD bari kumwe  n’abandi bagumyabanga bo mu nzego zitandukanye z’igihugu barahuriye ku cibutso c’intwari ziguze urugamba kiri ku mutumba Gifurwe muri Komine Mpanda  intara ya Bubanza  aho bashize ingori z’amashurwe  ku ntatemwa z’intwari zatanze ubuzima bwazo ziharanira guhabuza Demokarasi .Inyuma y’uwo mugirwa  umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye  akaba yaramenyesheje abari bitavye ivyo birori  vyo gutanguza indwi yahariwe intwari ku rugamba ko vyinshi muvyo  barwanira Uburundi bumaze kubishikako.Ivyo navyo ni amahoro, demokarasi, ubutungane, ubumwe n’iterambere n’ibindi.   Mu ntumbero yo guhimbaza indwi yahariwe intwari ziguze urugamba, kw’igenekerezo rya 12 Munyonyo 2018, indongozi z’umugambwe CNDD-FDD bari kumwe  n’abandi bagumyabanga bo mu nzego zitandukanye z’igihugu barahuriye ku cibutso c’intwari ziguze urugamba kiri ku mutumba Gifurwe muri Komine Mpanda  intara ya Bubanza  aho bashize ingori z’amashurwe  ku ntatemwa z’intwari zatanze ubuzima bwazo ziharanira guhabuza Demokarasi .Inyuma y’uwo mugirwa  umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye  akaba yaramenyesheje abari bitavye ivyo birori  vyo gutanguza indwi yahariwe intwari ku rugamba ko vyinshi muvyo  barwanira Uburundi bumaze kubishikako.Ivyo navyo ni amahoro, demokarasi, ubutungane, ubumwe n’iterambere n’ibindi.   Twobamenyesha ko ivyo birori vyatangujwe n’inkuka ya misa yabereye mw’isengero ry’i Gifurwe rikukira  paruwase Muzinda. Umusaserdoti  yari arongoye iyo nkuka ya misa, patiri Monasi  Surwavuba akaba yamenyesheje ko iyo umuntu arinze afata akanya ko kwibuka uwiwe aba afise imvo. Yaciye amenyesha ko mu vyabakoranije uwo munsi bifatiye ku mvo zitatu . Imvo ya mbere akaba ari uko bahuriye mu ngoro y’Imana kugirango bagire  umugirwa rukristu wo gusangira  n’ugutura Imana abavukanyi basangiye urugendo bayishimira ko yari yarababahaye bagafatanya urugendo kandi bakababera kirumara.  Imvo igira kabiri ngo yovuga ko kwari ukurimbura kahise babayemwo kameze nabi katabubatse canke katagaragaje ubuvukanyi babwirizwa kugiriranira nk’abasangira rugendo ku buryo uno munsi umuntu yokwifuza ko bitosubira. Imvo ya gatatu nayo ngo akaba yibaza ko kwari ukuraba ivyiza babayemwo bikabubaka ku buryo uno munsi bobifatirako kugira ngo barabe ingene botera iyindi ntambwe mu kwibuka intwari. Yaciye kandi amenyesha ko ubuzima barimwo buriko bubategurira ubundi buzima ari co gituma uwo mugirwa bawugira kuko bazi ko ababatanze kurenguka imigenderanire bari bafitaniye itaheze burundu kuko hari ho ikindi gihe bazosubira kubonana. Inyuma y’inkuka ya misa baciye bagira urugendo rubashikana ku ntatemwa z’abahoze ku rugamba . Baciye bashira ingori z’amashurwe kuntatemwa z’izo ntwari hakaba hatanguye umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ari kumwe n’icegera ciwe Josepf Ntakarutimana hakurikira uwuserukira intwari  Sylvestre Ndayizeye ari kumwe n’umukuru w’Inama Nkenguzamateka Reveriyano Ndikuriyo ,hakurikira umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda hakurikira abanyamabanga nshingwabisata hamwe n’abandi baserukiye ibisata bitandukanye n’abaserukiye imiryango yabuze. Mw’ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko izo ntwari zitari zigiye kwiba canke kurondera ubwicanyi ariko zahanira demokarasi ishingiye ku butegetsi bw’abanyagihugu. Ikindi izo ntwari zarwanira ngo ni ubutungane, uno munsi rero ngo akaba abona ko Reta  igerageza  gusabikaniriza bose itunga rusangi. Ivyo navyo ngo biheruka kwigaragaza aho Reta isigaye isahiriza iterambere mu makomine mu kuyashikiriza amafaranga angana n’imiriyoni amajana atanu uko umwaka utashe. Izo ntwari kandi ngo zarwanira iterambere mu gihugu,iterambere naryo ngo rikaba rikomoka ku banyagihugu.  Uno munsi baramaze gushika ku kivi n’ikimenyamenya  ngo ni ihangiro baja bariha ry’ukurwanya inzara.   Uwo munsi rero ngo kari akaryo ko kwibuka ibihe baciyemwo kugirango bibafashe kwubaka kazoza keza. Ikindi yaciye amenyesha ngo ni uko bahahuriye kugirango bige ingene bagiye kubana mu mahoro. Yarongeye amenyesha ko ingendo nziza ari uko abarundi bose bokwunga ubumwe bagateza imbere igihugu. Iyo ndwi rero ngo yari iyo kwisuzuma kugirango bazirikane neza ukuntu umurundi wese yororanirwa yaba uwuri mu mugambwe canke uwutari mu mugambwe. 


Prezida NKURUNZIZA yarifadikanije n’abagumyabanga mu ndwi yahariwe intwari ku rugamba
Ku munsi ugira kabiri w’indwi yahariwe intwari ku rugamba, Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yari yateye iteka ibirori vyo guhimbaza uwo munsi, vyabereye ku ngoro nkuru y’umugambwe CNDD-FDD i Bujumbura. Hari kw’igenekerezo rya 13 Munyonyo 2018. Muri ivyo birori, imigwi y’intambo n’indirimbo yo mu mugambwe CNDD-FDD niyo yateramishije abatumire, izo ndirimbo zose zikaba zari zishimikiye kuri kahise karanze abagumyabanga, ingene umuhari wavutse, ingorane uwo muhari wagiye urahura nazo n’ibindi. Muri ivyo birori kandi barerekanye ireresi yerekana amasanamu y’ibihe bikuru bikuru vyaranze urugamba. Iyo reresi kabaye akaryo ko kwibutsa abagumyabanga ko guhimbaza indwi yahariwe intwari, ari ukwibuka abaguye ku rugamba n’abariho kandi ko ari ukwibuka ibihe vy’intambara mu kurondera amahoro. Ngo ni akaryo ko kwirimbura, ko kumenya iyo bavuye, aho bari n’iyo berekeje. Iyo reresi yarerekanye kandi intwari zabaye mu Burundi kuva ku ntwaro ya cami yongera yerekana n’ibikorwa vy’incungu z’Uburundi.                               Evelyne Niyonzima na Christine Manirambona

 

Intumbero Reta ifise mu gisata c’uburimyi ni iyo kurwiza umwimbu kugira ngo abenegihugu bashobore gufungura neza

ruremaUmushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi, Déo Guide Rurema arahumuriza kw’izina rya Reta y’Uburundi aboba bibaza ko bitazokworoha gutunganya neza ibidukikije, uburimyi n’ubworozi mu mwaka umwe. Aranagaruka ku  ngendo nshasha yo gutunganya neza ibisata arongoye kugira ngo habe akarusho ku benegihugu bakeneye kubaho neza mu gihugu gifise umwimbu ushimishije. Ivyo yabishikirije mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, ku wa 13 Munyonyo 2018, aho asanzwe arangurira ibikorwa i Bujumbura. Ni mukurikire ido n’ido ry’ico kiganiro.Umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi, Déo Guide Rurema arahumuriza kw’izina rya Reta y’Uburundi aboba bibaza ko bitazokworoha gutunganya neza ibidukikije, uburimyi n’ubworozi mu mwaka umwe. Aranagaruka ku  ngendo nshasha yo gutunganya neza ibisata arongoye kugira ngo habe akarusho ku benegihugu bakeneye kubaho neza mu gihugu gifise umwimbu ushimishije. Ivyo yabishikirije mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, ku wa 13 Munyonyo 2018, aho asanzwe arangurira ibikorwa i Bujumbura. Ni mukurikire ido n’ido ry’ico kiganiro.


UBUMWE : Kuva Reta ifashe ingingo yo gushira hamwe ubushikiranganji bw’ibidukikije n’ubwo uburimyi n’ubworozi, hari abibaza ko bitazokworoha gukingira neza ibidukikije mu gihe ico gisata cafatanijwe n’uburimyi n’ubworozi. Hari ico mwoshikiriza kuri uwo mwitwarariko? 
Umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi, Déo Guide Rurema (D.G.R) : Nk’uko mubizi, intumbero nyamukuru ni iyo kurwiza umwimbu kigira ngo abenegihugu bashobore kuronka imfungurwa bashobora kwihereza n’ivyo bashobora gushora ku masoko. Ariko kandi hari abibajije ko gushira hamwe ibisata vy’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi ataco bizokwonona. Abo bose bibajije uko ni bareme ahubwo ivyo bisata bigiye kuzotera imbere kuko imigambi yo kubiteza imbere izokorwa ifitaniye isano rikomeye. Ngira ndabahe akarorero. Mu gihe mu bushikiranganji bwahahora bw’ibidukikije bahora bafata ingingo yo guca imikobeko wasanga umugambi nk’uwo natwe mu burimyi n’ubworozi ariwo dushira imbere. Muca mwumva ko hari agahaze. Ico kumenya ni uko iyo turiko turavuga kurwiza umwimbu dukenera isi. Dukenera kandi ifumbire na cane cane rivuye mu bitungwa. Ariko ivyo vyose biri mu vyo twita ibidukikije. Turiko turarima rero turakenera n’amazi kugira ngo tuvomere imirima. Kare wahora usanga bidusaba gusaba impusha kugira ngo dushobore kuvomera imirima. Muca mwumva ko hari agahaze. Ubu rero ivyo tuzobikora vyoroshe. Ingingo iraba igisata cose izotegurwa hari isano hagati y’ivyo bisata. Abenegihugu rero ni bareme kuko ikituraje ishinga ni ugukingira ibidukikije, guteza imbere uburimyi n’ubworozi. Kandi muri iyo ntumbero turiko dukora twivuye inyuma.
UBUMWE : Hari abibaza ko umwimbu woba wariyongereye mu gihugu kuko ngo usanga ibiciro vyaragabanutse. Mwoba mwakoze iki kugira ngo umwimbu wiyongere mu gihugu ?


D.G.R : Ubu twafashe ingendo nshasha yo kwama hafi abarimyi kugira ngo tumenye ivyo bakeneye kurusha ibindi. Akazi ko mu biro ni ako mu biro nyene. Ivyegeranyo twama twabironse ariko twasanze bikenewe ko tugendera abo dukorana mu gihugu hagati kugira ngo dufate ingingo twese turi ku rubuga. Kudashika ku rubuga ngo wibonere ibikenewe haba hari agahaze. Ubu rero twafashe ingingo yo kwama twishikira ku rubuga kugira twibonere ibikenewe. Iyo rero tubibonye tugerageza gutorera umuti ibibazo baba bafise. Twasanze vyoba vyiza ko umwirimizi aronka ifumbire hakiri kare. Kuronka ifumbire ni kimwe ariko kandi kuyishikiriza abenegihugu ku gihe ni ikindi. Kare wasanga iyo fumbire ibashikira bamaze guteragira imbuto. Umwirimizi kandi aho kwama ategura kurima mu gihe yibaza ko ari co gihe azoronka imvura dusa n’uko turiko turabahimiriza kuvomera imirima yabo kuko inzuzi zihari ku bw’ico gikorwa. Eka hari n’ubuhinga abarimyi bigishwa butuma umwimbu wiyongera. Ikindi twakoreyeko muri iyi myaka ibiri irangiye ni ukuronderera abenegihugu imbuto zirobanuye. Ivyo biragira akarusho mu kurwiza umwimbu. Inyuma yo gufata ingingo zibereye twabonye umwimbu wiyongera. Ubu ugiye ku masoko usanga ibiciro vy’ibifungurwa vyaragabanutse. Ivyo turabishima cane mbere tugashimira abo bose baterera mu bisata vy’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi ku ntererano nziza batanga. Turashimira cane kandi abarimyi n’aborozi bakurikiza impanuro tubaha ari zo zituma barwiza umwimbu.
UBUMWE : Mgega iyo musaba abarimyi kudaturira ivyatsi mu gihe co kurima muba mushaka gushika kuki ? Ivyerekeye imiriro ya Nyakanga vyo vyoba vyifashe gute muri kino gihe ?
D.G.R : Ni vyo turabuza abarimyi guturira ivyatsi mu gihe co kurima kuko biheza bikonona akanovera k’isi ndimwa. Burya hari udukoko twibera mw’ivu canke ahandi duheza tugapfa kandi twari dufitiye akamaro umurimyi kuko hari ico dukora gituma isi ndimwa igira akanovera. Ikindi ivyo vyatsi nyene iyo bituriwe ntibiba bigifasha isi ndimwa nk’ifumbire. Murumva ko ari agahombo. Iyo habaye kwama haturirwa amashamba n’ivyatsi mu mirima usanga irya myotsi ishobora kwonona ibisenge bifasha mu gihe c’izuba canke c’imvura. Twaratanze inyigisho kenshi ko kizira guturira amashamba mbere n’ingingo zo guhana ababikoze zarategekanijwe. Imiriro ya Nyakanga ni mibi kuko ituma ibinyabuzima vyononekara harimwo n’igisenge. Ivyo bigira ingaruka mbi ku magara y’abantu. Dukeneye rero kwongereza akabombera k’isi ari co gituma nongeye gutera akamo abarimyi kwama bategura nyabarega mu mirima yabo eka mbere birinde cane guturira. Muri kino gihe rero nta miriro ya Nyakanga iriho. Ivyo tubikesha abenegihugu, indongozi n’abandi bose baterera mw’iterambere ry’igihugu.
UBUMWE : Mu minsi iheze twarabonye mwarifatanije n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA kugendura imirima n’iyororero vyiwe biri i Nyarusange mu ntara ya Gitega. Mbere ico gihe mukaba mwari kumwe n’abarongoye uburimyi n’ubworozi mu ntara zose z’igihugu. Mwari mufise intumbero iyihe ?
D.G.R :  Ego urugendo twagize mu bushikiranganji turi kumwe n’abarongoye ibisata vy’uburimyi n’ubworozi mu ntara rwari urugendo-shure aho twashimye kwibonera ingene Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA ateza imbere uburimyi n’ubworozi. Ivyo bikerekana ko ico gikorwa atari ico abantu bato bato gusa. Twasanze hari abantu bishinga gufata indege ngo bagiye kuraba ubuhinga bw’ibiriko birakorwa hanze y’igihugu kandi no mu gihugu hari abashobora kugira ico berekana. Natwe rero twashimye kwirabira ingene imirima y’Umukuru w’igihugu n’ubworozi bwiwe vyifashe. Twarashimye cane kuko afise imirima n’ibitungwa biteye igomwe. Kabaye akaryo keza ko kuronka inyigisho z’ingene Prezida NKURUNZIZA abigenza. Yaratweretse ko iyo umuntu yaciye neza imikobeko minini amazi ashobora guca ayigumamwo mbere akanyengetera ku buryo ibiterwa biguma bitotahaye n’aho izuba riba ryaka. Turashimishwa rero n’akamo twatewe n’Umukuru w’igihugu ko kurima no kworora atari ibikorwa vya ba nyarucari gusa. Uwo wese arashobora gutezwa imbere n’uwo mwuga w’iteka rikomeye.

Nathan Ntahondi

 

 

Amafaranga imiriyoni 23 niyo yatanzwe n’ishirahamwe ry’amabanki yo mu Burundi azofasha mu nkino zatunganijwe na EALA zikazobera mu Burundi

DSC 0116Intumwa z’ishirahamwe ry’amabanki mu Burundi  zaratanze intererano y’amafaranga y’amarundi  angana imiriyoni 23  azofasha gutunganya ihiganwa rizohuza Inama Nshingamateka na nkenguzamateka z’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko kuva ku wa 30 Munyonyo gushika ku wa 11 kigarama 2018 i Bujumbura. Iryo higanwa rikaba ryama ritunganywa n’Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka ya Afrika y’ubuseruko « EALA » uko umwaka utashe. Iyo ntererano bayishikirije Umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda ku wa 14 Munyonyo 2018 mu gihe yari abahaye umubonano. Intumwa z’ishirahamwe ry’amabanki mu Burundi  zaratanze intererano y’amafaranga y’amarundi  angana imiriyoni 23  azofasha gutunganya ihiganwa rizohuza Inama Nshingamateka na nkenguzamateka z’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko kuva ku wa 30 Munyonyo gushika ku wa 11 kigarama 2018 i Bujumbura. Iryo higanwa rikaba ryama ritunganywa n’Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka ya Afrika y’ubuseruko « EALA » uko umwaka utashe. Iyo ntererano bayishikirije Umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda ku wa 14 Munyonyo 2018 mu gihe yari abahaye umubonano.Audace Bukuru arongoye  ishirahamwe ry’amabanki mu Burundi yamenyesheje ko baje gushikiriza urwego rw’Inama Nkenguzamateka na Nshingamateka intererano y’amabanki. Yaravuze ko bitavye akamo batewe ko gutanga intererano kubera izo nkino zizobera mu gihugu c’Uburundi kandi bigatwara uburyo bwinshi. Ngo iyo ntererano batanze ingana n’imiriyoni 23  z’amafaranga y’amarundi.Icegera ca kabiri c’Umukuru w’Inama Nkenguzamateka, Anicet Niyongabo  yamenyesheje ko ku mwaka ku mwaka Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka z’ibihugu bigize  umuryango wa Afrika y’ubuseruko  (EALA)  zitunganya inkino zitari nke zitandukanye ziba rimwe mu mwaka zikabera mu bihugu 6 bigize akarere ka Afrika y’ubuseruko (EAC). Muri uno mwaka rero Inama Nhingamateka na Nkenguzamateka  zikaba zaratewe iteka ryo  gutunganya  izo nkino zizobera mu Burundi kuva ku wa 30 Munyonyo gushika  ku wa 11 Kigarama 2018. Yaravuze ko bamwe mu  bashingamateka n’abakenguzamateka  bava muri ivyo bihugu baje kuraba ko ibibuga bimeze neza n’uko hariho amahoteri bazoshikiramwo . Ubwoko 8 bw’inkino nibwo buteganijwe kuzobera mu Burundi , Umukenguzamateka Anicet Niyongabo yarashimiye cane iryo shirahamwe ry’amabanki mu Burundi ryabaterereye kugira izo nkino zizogende neza. Ngo bazokwakira abantu bashika 800 arico gituma bariko barasaba intererano kuko uburyo bugoye kuronka.

Thérèse Niyonkuru                                                            

 

 

Igisata c’imyuga gifise uruhara rukomeye mw’iterambere ry’iguhugu n’abanyagihugu

 

DSC 00099Igisata c’imyuga kirakomeye cane mw’iterambere ry’igihugu n’abantu mbere Reta ikaba yagihaye ikibanza kibereye muri wa mugambi wa Reta w’iterambere ry’imyaka cumi. Ivyo vyamenyeshejwe n’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore igihe yari ahejeje kugendera ibibanza birimwo ibikoresho bifasha kwigisha neza ubuhinga n’imyuga ku wa 13 Munyunyo 2018.Igisata c’imyuga kirakomeye cane mw’iterambere ry’igihugu n’abantu mbere Reta ikaba yagihaye ikibanza kibereye muri wa mugambi wa Reta w’iterambere ry’imyaka cumi. Ivyo vyamenyeshejwe n’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore igihe yari ahejeje kugendera ibibanza birimwo ibikoresho bifasha kwigisha neza ubuhinga n’imyuga ku wa 13 Munyunyo 2018.Yarongeye amenyesha ko imyuga itobaho mu gihe abayigisha batoba babizi canke ngo ibikoresho bibe bimeze neza. Niko kumenyesha ko yagendeye ivyo bigo mu ntumbero yo kwirabira ibikoresho bihari n’ukugene bimeze mu mashure y’imyuga ari mu gihugu. Yamenyesheje kandi ko kabaye akaryo ko kwirabira ukugene ivyo bikoresho bikora n’ukugene bikoreshwa kugira urwaruka rwokwiga imyuga rukayimenya gutyo rugashobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Yamenyesheje ko aho yaciye ibintu yabishize mu migwi ine. Ubwa mbere ngo hariho imashini zikora, zikoreshwa kandi n’abigisha bafise ubumenyi bukwiye mbere n’abanyeshure bavyiga bakurikira. Ubwa kabiri naho yiboneye imashini n’ibindi bikoresho bidakoreshwa bitumwe n’uko atabazi kubikoresha neza canke usanga iyo mashini ibuze akantu gato kugira ikore. Ubwa gatatu yabonye ibikoresho bikomeye kandi bikora neza, bifise n’abazi kubikoresha ariko bidakoreshwa mu kwigisha imyuga bivanye n’uko integuro z’ivyigwa bijanye zahindutse. Ubwa kane hakaba n’ahandi  ibikoresho vyotuma ivyigwa vy’imyuga bitangwa neza bitahari. Yaribukije ko ibikoresho bifasha kwigisha imyuga canke ubuhinga bizimvye cane ariko gusaba abo vyega bose kubikoresha neza no kubibungabunga. Yamenyesheje ko kubikoresha neza ari ukubiha agaciro mu kuraba ukugene bokorana n’abandi banyamyuga inyuma y’ivyigwa kugira izo mashini zikore cane gutyo zitange n’uturusho haba kw’ishure ubwaryo no ku bushikiranganji. Yarongeye ahimiriza abarongoye amashure kugira habe imigambi irashe hagati y’ahigishirizwa imyuga n’aho irangurirwa mu buzima bwa minsi yose. Yarakeje abo yasanze ibintu vyifashe neza, aca yemeza ko Reta ahayo izokora uko ishoboye mu ntumbero yo guteza imbere igisata c’imyuga. Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore yazindutse kare abanza kugendera ishure ryigisha ubuhinga n’imyuga ryo mu Kamenge (ETS) aho yasanze abanyeshure batarinjira mu masomero. Muri iryo shure bakaba bamumenyesheje ko imashini nyinshi zimaze imyaka 50 ariko zikoreshwa mbere bakaba bazikorera n’ivyuma vyo kuzisanura mu gihe zidakora. Iryo shure rero rikaba ryigisha imyuga myinshi nko kubaza, guteranya ivyuma, ibijanye n’umuyagankuba, gukanika imodoka, ubuhinga bwo gutumatumanako n’ibindi. Ubugira kabiri yagendeye ishure ry’imyuga ryo mu Kigobe, aho naho bakaba bigisha imyuga yo gukanika imodoka, abatunganya ibijanye no guhingura imfungurwa nk’imitobe, ibisuguti, imikate n’ibindi. Hari kandi n’igisata co kwakira ingenzi no gukinjika. Ubugira gatatu yagendeye ikigo comuri zone  Buyenzi gitegura abashaka gushinga amashirahamwe y’imyuga nko gukora imifundikizo y’imitobe n’amacupa ajamwo imitobe, imisumari, gukora intsinga zo kuzitira, ibipukuru vyo gutekera ibintu, gutekera amazi meza, guhingura ifu, spageti, ifu y’isoya, ubupapuro bwo kwihanagura imicafu hamwe no gushona impuzu n’amasakoshi yo mu bitenge. Ubwa nyuma naho yagendeye ikigo gihingura ibitabu vyo mu bushikiranganji bw’indero RPP. Aho naho akaba yasanze bafise imashini zigezweho kandi zikora neza. Aho hose icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu yari aherekejwe n’umushikiranganji w’amashure shingiro, amashure yisumbuye, ay’imyuga no kwigisha abakuze gusoma no kwandika, Janvière Ndirahisha.

Epitace Nduwayo

 

Igice ca kabiri c’ibarabara rya Gitega-Mwaro kigiye kwubakwa mu ntango z’umwaka w’2019

 

DSC 0132 1Igice ca kabiri c’ibarabara rya Mwaro-Gitega, Kibumbu-Gitega ngo kizotangura kwubakwa ku wa 7 Nzero 2019, isoko rikaba ryatsindiye ishirahamwe ryo mu gihugu c’Ubushinwa, ivyo bikorwa bikazotwara uburyo burenga imiriyaridi 26 z’amafaranga y’amarundi (26. 715. 171. 719) yatanzwe n’ibanki ya Afrika ijejwe iterambere (BAD) bisabwe na Reta y’Uburundi. Ivyo bikorwa bikazokorwa mu kiringo c’amezi 18. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru w’ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi, Vincent Nibayubahe, ku wa 15 Munyonyo 2019, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, aho yaciye irya n’ino ibikorwa biriko birakorwa mu gisata c’amabarabara.Igice ca kabiri c’ibarabara rya Mwaro-Gitega, Kibumbu-Gitega ngo kizotangura kwubakwa ku wa 7 Nzero 2019, isoko rikaba ryatsindiye ishirahamwe ryo mu gihugu c’Ubushinwa, ivyo bikorwa bikazotwara uburyo burenga imiriyaridi 26 z’amafaranga y’amarundi (26. 715. 171. 719) yatanzwe n’ibanki ya Afrika ijejwe iterambere (BAD) bisabwe na Reta y’Uburundi. Ivyo bikorwa bikazokorwa mu kiringo c’amezi 18. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru w’ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi, Vincent Nibayubahe, ku wa 15 Munyonyo 2019, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, aho yaciye irya n’ino ibikorwa biriko birakorwa mu gisata c’amabarabara.Nk’uko Vincent Nibayubahe yabandanije abishikiriza, ngo amafaranga yasigaye ku bikorwa vyo kwubaka ibarabara rya Nyakararo-Mwaro, ayo mafaranga ariko arakora ibikorwa vyo gusiga ikaburimbo amabarabara yo mu gisagara ca Mwaro. Ayandi ngo ariko arafasha mu bikorwa vyo gushira ikariyeri mu mabarabara y’imigenderanire muri iyo ntara nyene. Ayandi mafaranga yasigaye ku bikorwa vyo kwubaka ibarabara rya Mugina-Mabanda-Nyanza-Lac, ngo barasavye mw’ibanki BAD ko yokoreshwa mu bindi bikorwa. Ariko ngo kubera ibikorwa vyo gutanga isoko vyatevye gatoya, bari basavye kwongerwa ikiringo, aho iyo banki yabishuye ku wa 12 Munyonyo 2018, inyishu baronse ni uko ayo mafaranga azokoreshwa gushika ku wa 31 Kigarama 2019. Ayo mafaranga yasigaye ku bikorwa vy’ibarabara rya Mugina-Mabanda-Nyanza-Lac ngo azofasha gushira ya matara afasha uruja n’uruza mu mahuriro 15 y’amabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura, ico bita « feux tricolores ». Ayandi akazofasha mu gushira ikaburimbo ku mabarabara amwe amwe yo mu gisagara ca Makamba hamwe n’akabarabara ko mu gisagara ca Nyanza-Lac.Ku bijanye n’igice ca kabiri c’ibarabara rya Gitega- Mwaro, Gitega-Kibumbu, ngo isoko ryatsindiwe n’ishirahamwe ry’abashinwa, ibikorwa bikazotwara amafaranga y’amarundi arenga imiriyaridi 26 (26. 715 .171. 719), ubwo buryo bwatanzwe n’ibanki BAD bisabwe na Reta y’Uburundi. Mu nteguro, ibikorwa bitegekanijwe gutangura ku wa 7 Nzero 2019, bikazomara ikiringo c’amezi 18. Muri ivyo bikorwa mu gisata c’amabarabara, ngo igice c’ibarabara rya Nyanza-Lac- Rumonge, ibihugu vy’abarabu vyaremeye gutanga uburyo biciye mu mabanki, « Fonds koweitien, fonds saoudien, BADEA na OFID ». Muri ayo mabanki ngo abiri aramaze gutanga uburyo bemeye, n’abandi basigaye hagati y’amagenekerezo ya 23 na 24 Munyonyo 2018, ngo intumwa zayo zirashobora kuba zaje kugira batange  uburyo busigaye. Inyuma yaho, ngo hazoca hakurikira ibikorwa vyo gutanga isoko ryo kwubaka iryo barabara. 


Igice ca mbere c’ibarabara Bururi-Gitega kigiye gukorwa ku burebure bw’ibirometero 35
Ibarabara rya Bujumbura- Rumonge, ngo ni ibarabara Uburundi bukora bubifashanijemwo n’igihugu ca Tanzaniya. Ku ruhande rw’igihugu ca Tanzaniya, ngo ibanki BAD yaramaze gutanga uburyo bwo kwubaka ibirometero 260, ni igice kiva i Kabingo-Kibondo gushika i Manyovu ricaga rifatana n’ibarabara rya Mugina. Ku ruhande rw’Uburundi, ngo ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD yaremeye gutanga uburyo bwo gukora ibirometero 45, kuva kuri Dama gushika i Gitaza. Ubu rero ngo barindiye ko urwego nshingwantwaro rw’iyo banki rukorana kugira bashobore gutera umukono ku masezerano yo gutanga ubwo buryo. Uwo muyobozi mukuru w’ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi akaba yizeye ko vuba urwo rwego ruzokorana.Ku bijanye n’ibarabara rya Bururi-Gitega, ngo igice caryo kiva i Bururi- Gakuba, ku burebure bw’ibirometero 35, uburyo ngo bwarabonetse, ni ingurane Reta y’Uburundi yafashe mu mabanki :« Fonds koweitien, fonds saoudien, OFID na BADEA ». Muri kino gihe, ngo bariko basubiramwo ivyigwa vyakozwe, bigategekanywa kuba vyaheze mu mpera z’ukwezi kwa Munyonyo. Abo bariko barasubiramwo ivyo vyigwa ngo nibo bazokurikirana ibikorwa vyo kwubaka iryo barabara. Inyuma y’ico kiringo co gusubiramwo ivyo vyigwa, ngo hazoca ikiringo c’amezi 3 kugira ibikorwa nyenzina bitangure.Kubijanye  n’ibarabara rya Nyamitanga-Chanic, ngo ibikorwa vyo kuryubaka bigeze ku rugero rw’ibice 80%. Ivyo bikorwa ngo bikaba vyategekanywa gusozerwa mu kwezi kwa Kigarama, ariko ico kiringo kigashobora kwongerwako amezi makeya. Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Buraya ribicishije kuri CELON, ngo bagiye gutanga imiriyoni 3 z’amafaranga y’amanyaburaya, ayo akazofasha gukora neza ibarabara rihuza Uburundi n’igihugu ca Kongo, (RDC)igice kiva kuri « Club des vacances » gushika ku rubibe, uburebure bw’ibirometero 4, aho bategekanya gushirako « béton bituminé » kugira ibarabara rikomere.Vyongeye, kw’ibarabara rya Bujumbura-Bugarama RN1, ngo bariko barasanura ibice vy’iryo barabara vyononekaye ku buryo bwatanzwe n’Ibanki y’isi yose, ubwo nabwo bukaba ari imiriyoni 25 z’amadorari y’abanyamerika. Ikindi gice c’ubwo buryo, ngo cafashije gukora imiserege itwara amazi muri karitiye Carama hamwe no guha inzira uruzi rwa Gasenyi.

Mu minsi iri imbere, imodokari ninini zigizwe n’ikamyo ntizizosubira guca mu gisagara ca Gitega
Uburyo bwasigaye ku bikorwa vyo kwubaka igice ca kabiri c’ibarabara rya Gitega-Nyangungu-Ngozi, ngo buzofasha kwubaka ibarabara rizoca hagati y’ihoteri « Tropitel » na « Tamotels » rikazohuza ibarabara rya Gitega-Bujumbura hamwe n’ibarabara rya Gitega-Ngozi riciye Kwibuka rigashika munsi y’ahari ishure kaminuza ISA. Iryo barabara ngo rizofasha kugira imodokari nini zigizwe n’amakamyo kugira ntizice mu gisagara ca Gitega. Ubwo buryo  nyene, ngo buzofasha gushira ikariyeri mw’ibarabara riva kw’i Bubu rigashika i Bugendana. Mu gisagara ca Gitega, barategekanya kwubaka ibirometero 6 vy’amabarabara y’ikaburimbo, kuri ubwo buryo nyene bwasigaye, ayo mabarabara akazoba aje kwiyongera ku yari ahasanzwe.Mu ntara ya Ngozi, ngo barategekanya kwubaka ibirometero 10 vy’ibarabara ry’ikaburimbo. Iryo barabara rikazova ku murwa mukuru w’iyo ntara, riciye mu Vyegwa vya Ngozi gushika ku Kanyaru, ariko ngo bazogenda barakora ibice bito bito, bivanye n’uko uburyo buzogenda buraboneka. Isoko ryo gukora iryo barabara ryahawe ishirahamwe SOGEA SATOM.  Ku mabarabara ya Bururi-Makamba hamwe n’ibarabara rya Gihofi-Cankuzo, ngo harabaye ibikorwa vyo gutera umukono ku masezerano hagati y’ishirahamwe ry’Ubushinwa n’ubushikiranganji bw’ikigega ca Reta, aho muri kino gihe ngo bariko bararondera uburyo kugira ayo mabarabara yubakwe.

Ibarabara ry’ibirometero 5 n’imetero 800 rizokwubakwa hagati y’ikirimba c’Umukuru w’igihugu n’uruzi Gikoma
Mu rutonde rw’ibikorwa bitegekanijwe ahariko hubakwa ikirimba c’Umukuru w’igihugu, ngo bazokora ibarabara rifise uburebure bw’ibirometero 5 n’imetero 800, aho amasezerano yo kwubaka iryo barabara yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Ayo masezerano hagati y’igihugu c’Ubushinwa n’ubushikiranganji bw’ikigega ca Reta yerekeye uburyo burenga gato imiriyoni 43 z’amadorari y’abanyamerika, uburyo bumwe muri ubwo bukazofasha kwubaka iryo barabara. Ivyo bikorwa bikaba bizoba ari ivyo guhindura ibarabara rya RN1 kugira barihuze n’ibarabara RN9 rija mu ntara ya Bubanza, rikazoca hagati y’uruzi Gikoma n’ikirimba c’Umukuru w’igihugu, aho n’ivyigwa vyaheze bikozwe n’abashinwa.Tubamenyeshe ko muri kino gihe c’imvura, umuyobozi mukuru w’ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi, Vincent Nibayubahe yaboneyeho akaryo ko gusaba abajejwe intwaro mu makomine atandukanye gufasha mu bikorwa vyo gukingira amabarabara, mu bikorwa bito bito bashoboye. Ivyo ngo vyofasha kugira uburyo buja muri ico gisata co gukingira amabarabara bukoreshwe mu bindi bisata nko kugura imiti n’ibindi.

Déo Misigaro
                                                                                             

 

Urwaruka ruhimirizwa kwerekana ko rushoboye narirya rwifuza guserukirwa mu nzego

 

DSC 0004Mu Burundi eka no kw’isi,  ivyigwa bitandukanye birerekana ko urwaruka ari rwo rwinshi, ariko usanga rwugarijwe n’ibibazo bitandukanye nk’ukubura akazi n’ibindi. Mu Burundi eka no kw’isi,  ivyigwa bitandukanye birerekana ko urwaruka ari rwo rwinshi, ariko usanga rwugarijwe n’ibibazo bitandukanye nk’ukubura akazi n’ibindi. Iyo indwano iteye usanga arwaruka barushira imbere, rugakoreshwa mu bintu vy’ubugizi bwa nabi ariko bakibagira ko urwaruka hari aho vyabonetse rwagiye rurahindura ibintu. Muri Afrika eka no mu Burundi, abarondeye intahe y’ukwikukira bari bakiri mu rwaruka. Mu Burundi, mu migambwe urwaruka rurakora cane mu kurondera amajwi ariko ivyigwa bitandukanye vyerekana ko urwo rwaruka rudaserukiwe bikwiye mu nzego zifata ingingo. Ni muri iyo ntumbero, ikinyamakuru UBUMWE cegere  ku wa 16 Munyonyo 2018 uwurongoye inama nkuru y’urwaruka, Evariste Nzosaba kugira amenyeshe ibiriko birakorwa kugira urwaruka ruserukirwe bikwiye mu nzego zifata ingingo.Nzosaba yamenyesheje ko Inama nkuru y’urwaruka ihurikiyemwo urwaruka ruri mu migambwe no mu mashirahamwe adaharanira ivya poritike. Yabandanije amenyesha ko mu nama nkuru y’urwaruka bahamagarira urwaruka gukora cane kuko arirwo rufise inguvu, rukerekana ko rushoboye hanyuma rukizerwa na bose. Nzosaba yamenyesheje ko mu Burundi urwaruka ruserukiwe mu  nzego zifata ingingo ariko ruronse ibibanza bisumbirije ivyo rufise ubu koba akarusho kuko  iterambere ry’uno munsi rihagaze ku rwaruka. Inama nkuru y’urwaruka ngo bahimiriza  urwaruka gukora ku buryo ibikorwa vyarwo bishimwa hanyuma amatora abaye abanyagihugu bakaruhunda amajwi. Nzosaba yamenyesheje ko abagize Inama nkuru y’urwaruka  bihaye ihangiro ryo kwegera abanyeporitike kugira babamenyeshe ko bikwiye ko boza barashira imbere  urwaruka iyo hageze ko batanga amazina y’abashirwa mu nzego zifata ingingo kuko nabo bashoye. Yabandanije amenyesha ko basaba n’urwaruka ruri mu migambwe ko rwoza rurasaba ababarongoye ko n’imiburiburi muri za  ntonde zugaye bahora bakora boza bararwibuka. 

Aline Kanyana

 
Ouvrir