Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abamenyeshamakuru biyemeje gushira imbere amategeko agenga umwuga wabo cane cane mu bihe vy’amatora yo mu 2020

LASIKu magenekerezo ya 16 na 17 Ntwarante 2020 mu ntara ya Muramvya, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru bwaratunganije umwiherero ku barongoye abandi mu bimenyeshamakuru hamwe n’abamenyeshamakuru kugira birimbure uko bakoze mu  matora yo mu 2005, 2010, 2015 hamwe n’itora ry’Ibwirizwa Shingiro ryo 2018. Uwo mwiherero wuguruwe n’umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru  Frédéric Nahimana,  aho mw’ijambo ryiwe  yamenyesheje ko intumbero y’iyo nama ari kugira birimbure bongere bitegurire neza amatora yo mu 2020,  mbere  utunenge twibonekeje mu matora yo mu myaka iheze  ntituje dusubire kwibonkeza. Yasavye  abamenyeshamakuru gushiraho icuka ciza imbere y’amatora kugira abenegihugu  bamenye ibiriko birakorerwa mu gihugu  ata bihuha bihabaye. Yabandanije asaba abamenyeshamakuru gutahura imvugo zikoreshwa n’abanyeporitike gutyo  bazitahuze abanyagihugu.  Imbere yaho umunyamabanga wa buramatari w’intara ya Muramvya Silas Niragira yari yabanje guha ikaze abari aho, abamenyesha ko amahoro n’umutekano bisasagaye muri iyo ntara.Umwunganirizi w’umushikiranganji  wo kumenyesha amakuru, Thierry Kitamoya mu nyigisho yatanze, yaramenyesheje ko amatora yo mu 2005 ari aya mbere yabaye abamenyeshamakuru bari mu runani.

Mu nyuma ayandi yagiye araba vyagiye biragenda uko nyene arico gituma vyoroshe kumenya ibitagenze neza hanyuma abamenyeshamakuru bakikosora. Yaciye atanga tumwe mu turorero tw’ibitagenze neza muri ayo matora, akavuga nk’abamenyeshamakuru bashika ku rubuga amasaha ageze kure,  abantu bagatangura gutora abamenyeshamakuru batarashika, abandi ntibaje iyo babarungitse ahubwo bagatangira amakuru mu mahoteri canke mu birabo, hari n’abandi bataha amatora atarahera hamwe n’abandi baca bazimya amaterefone yabo. Abo bose ngo baraheza bagatanga amakuru atariyo kuko baba batishikiye aho igikorwa nyezina kiriko kirabera.Jacques Bukuru ari mu batanze inyigisho,  yasavye abamenyeshamakuru guha ijambo abarongoye amashirahamwe ataho yegamiye  na cane cane abaharanira amahoro, abaharanira agateka ka zina muntu n’abandi  kuko nabo usanga hari ivyo baterera. Yabasavye kandi kuja hamwe mu bihe vy’amatora kuko vyoroha kudoma urutoke kuri uwo wese ariko aronona umwuga wo kumenyesha amakuru, canke bikoroha kuvugira uwuriko arahohoterwa ariko ararangura uwo mwuga. Igihe abamenyeshamakuru bagiye hamwe,  yabasavye gutanga amakuru yatanzwe n’ababifitiye uburenganzira kuko ariho baba batanze amakuru yizewe,  aha akavuga nko mw’ikomine bagatanga amakuru yatanzwe n’uwurongoye umugwi ujejwe gutegura amatora CECI.  Nestor Bankumunzi arongoye urwego rujejwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora CNC yamenyesheje ko mu nama zizokurikira hotunganywa izizoba ziraba uko ibimenyeshamakuru biriko birakora, gutyo aho basanze hari ikitakozwe neza bakebure abo vyega.  Yaciye asaba amaradiyo yose kuzokorera hamwe mu bihe vy’amatora. Mu gusozera iyo nama  umushikiranganji yarashimiye abayitavye bose kuko bagiye baravugisha ukuri ku vyabagoye, ikindi ni uko bagiye  bemeranije gukorera mu runani,  kwirinda kurwa mu makosa yagiye aragaragara, abagiye barayakora nabo ntibasubire kurungikwa mu bihe nk’ivyo vy’amatora.   

Ladislas Manirakiza

 

Abarundi basabwa kurutisha ururimi kavukire indimi mvamakungu

KAMIUrurimi kavukire ni itunga ku gihugu, ni rwo turonkeramwo ubumenyi bwambere bukikije ubuzima bwacu kuva tukiri bato. Ku bw’ivyo, imbere y’ukwigana imico mvamakungu, abarundi barakwiye gutangura kumenya imico kavukire bakayikunda kandi bakayikundisha abandi. Ni muri iyontumbero basabwe kurutisha ururimi rw’ikirundi indimi mvamakungu vyashikirijwe n’umushikiranganji w’inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi Gaspard Banyankimbona mu birori vyo guhimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire wama uhimbazwa ku wa 21 Ruhuhuma uko umwaka utashe. Hano mu Burundi, uwo musi wahimbajwe kw’igenekerezo rya 17 Ntwarante 2020 mu gihe hari harangiye indwi yahariwe ururimi rw’ikirundi. Ivyo birori vyabereye mu kigo ca kaminuza co ku Mutanga bitewe iteka naba nyacubahiro batandukanye harimwo n’abahinga banonosoye ivy’indimi. Kubwa Banyankimbona, hisunzwe abahinga banonosoye ivy’indimi bo muri Kaminuza y’Uburundi, ni kaminuza y’urumuri rumurikira abarundi bose mu gushigikira akaranga kuko ifise uruhara runini mu bikorwa vyo guteza imbere ururimi rw’ikirundi mu mvugo, mu nyandiko no mu tugenegene. Banyankimbona yamenyesheje ko abarundi basanzwe bafise akaranga bahurirako ari nako bishimikije.

Uyo munsi rero wabaye akaryo ko gusuzuma aho ururimi kavukire  rugeze mu gutezwa imbere kugirango iteka abarundi bafise ntiritosekare. Abahinga banonosoye ivy’indimi baratanze inyigisho zerekeye akamaro ko kugumya ururimi kavukire baranigisha ibirugeramiye. Barashimikiye ahanini ko ururimi rw’ikirundi rutozimangana kuko kuva kuri basogokuru na basogokuruza nirwo rwamye ari intimatima y’itunga ry’igihugu kuko nirwo runyuramwo inyigisho z’ubumenyi, indero, ingeso nziza, agateka ka zina  muntu n’ubuhinga. Ku vyerekeye ibigeramiye ururimi rw’ikirundi, ahanini ni ukwiganza kw’indimi mvamakungu na cane cane indimi z’ibihugu bitunze. Abo bahinga rero batumirira abarundi bose kugira uruhara mu kugumya imico , imigenzo n’akaranga k’Uburundi bwaho hambere. Basavye kandi ubushikiranganji bw’indero,ikigo c’igihugu kijejwe guteza imbere ugusoma ibitabo no kunagura imico n’akaranga CEBULAC n’ubushikiranganji bw’imico kama, akaranga n’inkino,kurwiza inyigisho mu rwaruka zijanye n’imico n’Imigenzo y’abarundi mbere harwizwe udutabu two kumenyereza abana batobato gusoma ikirundi mu gihe hasigaye hibonekeza abarundi boroherwa gusoma n’ukwandika ururimi mvamakungu gusumba ururimi kavukire rw’ikirundi, ari naho imico n’akaranga bikomeza kuzimangana gutyo abarundi bakibagira ko uwutaye akaranga aba ataye akabanga.

Donathe Ndayisenga

(Uwimenyereza)

 

Abadandaza barenga 80 baraciwe amahadabu kubera batubahiriza ibiciro vy’isukari n’isima

COOAbadandaza barenga 80 bo mu makomine ya Muha na Ntahangwa baraciwe amahadabu kubera ukutubahiriza ibiciro bizwi n’amategeko ku bidandazwa vy’isukari n’isima. Ukwo gucibwa amahadabu, ngo kwatumye amafaranga arenga imiriyoni 10 z’amafaranga y’amarundi zinjira mu kigega ca Reta. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru ajejwe ubudandaji, Chrisologue Mutwa, ku wa 19 Ntwarante 2020, hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, aho yari aramutse amenyesha  Abarundi aho bagejeje igikorwa co kwubahiriza ibiciro bizwi n’amategeko, inyuma y’aho umushikiranganji w’ubudandaji agabishije abo bose batubahiriza ibiciro ko ingingo  ziberekeye zigiye gufatwa.Nk’uko umuyobozi mukuru w’ubudandaji, Chrisologue Mutwa yabandanije abishikiriza, ngo muri ino minsi hariho abadandaza bari bihaye uburenganzira bwo kuduza ibiciro uko bashaka na cane cane ku bidandazwa vy’isukari isima hamwe n’ibinyobwa vy’ishirahamwe Brarudi. Ni muri iyo ntumbero ubushiiranganji bw’ubudandaji, amahunguriro n’ingenzi bwafashe ingingo yo guhasha abo badandaza bihaye ingendo yo kutubahiriza ibiciro vyashinzwe n’amashirahamwe ahingura ivyo bidandazwa. 

Mu kiringo c’indwi abakozi bw’ubwo bushikiranganji bariko barakora, ngo abadandaza barenga 80 baramaze gucibwa amahadabu. Abo baciwe ayo mahadabu, ngo baciye basubira ku biciro bizwi n’amategeko, aho ni mu gihe umufuko w’ibiro 50 w’isima ya Buceco wari ugeze ku bihumbi birenga 30, uwo mufuko nyene uno munsi ngo uriko ugurishwa amafaranga y’amarundi 24500. Muri ico gikorwa co kwubahiriza ibiciro vy’isima, ngo abadandaza bakuru bakuru 8, baraciwe amahadabu y’ibihumbi 500 kuri umwe wese hamwe n’abadandaza bato bato 15, aho umwe wese yacibwa ihadabu ry’amafaranga ibihumbi 100.Ku bijanye n’ikidandazwa c’isukari, ngo ishirahamwe rihingura isukari SOSUMO, kuva muri Nzero umwaka w’2019, ngo ntiryigeze rigabanya isukari ritanga kubadandaza baranguriyaro, aho ryabandanije ritanga amatoni ari hagati y’2500 n’2700, ku kwezi ku kwezi. Ubwo bukene bw’isukari ngo ntibusiguritse, aho bwaterwa n’abadandaza bakeneye inyungu y’umurengera. Kuva igikorwa co guhasha iyo ngendo yo kwidugiriza ibiciro gitanguye, ngo abadandaza bakuru bakuru b’isukari 5, baraciwe ihadabu ry’ibihumbi 500, kuri umwe umwe. Haruhande yabo badandaza bakuru bakuru, ngo na bamwe b’amaduka mato mato badandaza isukari ku giciro kirenze amafaranga 2400 ku kiro, bashika 50 baraciwe ihadabu ry’amafaranga ibihumbi 50 umwe wese, abo hagati na hagati baciwe ihadabu ry’ibihumbi 100.
Inyuma yo gucibwa amahadabu, abadandaza baguma bakurikiranwa n’abakozi b’ubushikiranganji
N’aho abo baciwe amahadabu basigaye bubahiriza ibiciro, ngo ubushikiranganji bw’ubudandaji bubamizako ijisho, aho abakozi b’ubwo bushikiranganji bakora kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu kugira ntibahave bagira ingendo yo kugaruza amafaranga batanzeko ihadabu. Muri ico gikorwa, umuyobozi mukuru w’ubudandaji arashima uko bakorana n’inzego z’umutekano kubera ko aho bagiye kwugarira abatubahiriza ibiciro, babaherekeza. Umuyobozi mukuru w’ubudandaji yaboneyeho akaryo ko kugabisha abandaza b’ibinyobwa vy’ishirahamwe Brarudi ko nabo nyene batisubiyeko ingingo zikomeye zigiye gufatwa. Ishirahamwe Brarudi ngo ntiryigeze riduza ibiciro, aho ifanta igurishwa amafaranga 700, ikinyobwa ca Amstel naco ari amafaranga 1800. Ku bijanye n’isima, ngo uno munsi ibiciro birubahirizwa. Igikorwa kigiye kubandanya kugira igiciro c’isukari cabuhirizwe c’2400 ku kiro.Ku kidandazwa c’isukari, ngo abakozi b’ubushikiranganji bw’ubudandaji barashikira mu bubiko bw’ishirahamwe SOSUMO, bagakurikirana abadandaza bakuru bakuru n’isukari baronse n’iyo bayijanye. Kuri ico kidandazwa nyene ngo hari ingendo yari isigaye yibonekeza aho hagati y’abadandaza bakuru hari abo bita abakomisiyoneri, abo nabo nibo bafasha kuranga ahari isukari, ibiciro ugasanga biri hagati y’130 000 n’135 000 ku mufuko w’ibiro 50, aho ni mu gihe SOSUMO yoyo itegekanya ko uwo mufuko wogurishwa amafaranga 114 000. Hariho n’abandi badandaza binjira muri SOSUMO kurangurayo isukari, ariko bagaca bayidandaza ku kiro, gutyo abadandaza bato bato bagaca bayibura, abo bafashwe ngo barariha ihadabu, ku kwezi gukurikira bagaca bakurwa ku rutonde rw’abadandaza barangurira isukari muri iryo shirahamwe.Tubamenyeshe koi co gikorwa kigiye kubandanya no mu zindi ntara zo mu gihugu hagati, mu ntumbero yo kwubahiriza ibiciro vyashinzwe n’amategeko.

Déo Misigaro

 

Reta yarahagaritse vy’agateganyo gutanga ama “visa” ku banyamahanga bashaka kwinjira mu Burundi kubera ikiza ca Coronavirus

LPRReta y’Uburundi yarafashe ingingo yo guhagarika vy’agateganyo gutanga urupapuro rutanga uburenganzira bwo kuba mu gihugu “visa” ku banyamahanga binjira mu Burundi. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji ajejwe imigenderanire y’Uburundi n’amakungu, Ezéchiel Nibigira ari kumwe n’umushikiranganji w’amagara y’abantu, Thadée Ndikumana, mu nama bagiranye n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi hamwe n’abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye, ku wa 19 Ntwarante 2020, aho yamenyesheje ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukinga ko ikiza Coronavirus cinjira mu gihugu.  Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo mu Burundi nta muntu numwe araboneka afise umugera wa Coronavirus.

Ati biramaze kuboneka ko mu bihugu bihana imbibe n’Uburundi hariho abamaze kwandura iyo ndwara, ari naco gituma bafashe iyo ngingo yo kudatanga amaviza ku binjira mu gihugu. Ngo ingingo zitari zike rero zarafashwe mu Burundi, nk’izijanye n’ukugira isuku, gushira ukwabo abaje bavuye mu bihugu bitandukanye. Yaramenyesheje kandi ko n’izindi ngingo zizobandanya zifatwa mu ntumbero yo gukingira Abarundi n’abanyamahanga baba mu Burundi. Ezéchiel Nibigira yaramenyesheje ko guhagarika gutanga ama”visa” ari ivyagateganyo gushika hafatwe iyindi ngingo. Ngo ntisigura ko ari ukwugara imbibe z’Uburundi ariko ko ari ugukinga ko uwo mugera wibonekeza mu Burundi. Abarundi nabo baje bava mu bihugu vyatewe n’iyo ndwara bakaba bashirwa ukwabo.Umushikiranganji w’amagara y’abantu n’ukurwanya SIDA, Thadée Ndikumana, nawe akaba yamenyesheje ko kurwanya ico kiza mu Burundi biri imice 2. Ngo baramaze gutegura imirwi y’abantu ihangana n’ibiza vyadutse. Ibikoresho bikaba vyarabonetse biguzwe mu buryo bwa Reta y’Uburundi n’ubw’abayifasha. Yarashimiye igihugu c’Ubushinwa n’ibindi bihugu nka Reta zunze ubumwe za Amerika kuko bifasha mu kuronsa Uburundi ibikoresho. Nk’uko babikoze mu kurwanya indwara ya Ebola, ngo bagiye kubikomeza na cane cane ku kibuga c’indege mpuzamakungu ca Bujumbura n’ahandi abanyamahanga binjirira nko ku Ruhwa, Gasenyi-Nemba  na Kobero kuko hinjirira abantu benshi. Akaba yarangije amenyesha ko bagiye kuja hamwe n’ababafasha haba mu bijanye n’ubuhinga n’uburyo mu ntumbero yo kurwanya bivuye inyuma ikiza iki na kiriya.      

Gloriose Nshimirimana

 

Uranani rw’urwaruka rugendana umugera wa Sida RNJ rwaratanguje ikigo co guha imiti abawugendana

IBISUrunani rw’urwaruka rugendana umugera wa Sida RNJ rwaruguruye icese ikigo co gufasha abagendana uwo umugera muntmbero yo  kubaha imiti yo gupfupfahaza no kubafasha ku bindi bijanye n’amagara yaabo. Ico kigo cuguruwe icese n’umunyamabanga nshingwabikorwa w’inama y’igihugu ijejwe kurwanya Sida Désiré Nduwimana ku wa 19 Ntwarante 2020 yari yaserukiye ubushikiranganji bw’ amagara y’abantu no kurwanya Sida. Désiré Nduwimana yarashimiye urwo runani ku kubona rwashizeho ikigo co gukurikirana urwaruka rugendana umugera wa Sida. Yamenyesheje ko ico kigo gikwiye gutera imbere hamwe no gushigikirwa haba mu kuronka ikibanza cagutse n’uburyo bwo kwubaka ikigo cegukira urwo runani kugira rushobore kurangura imirimo cishinze corohewe. Aho ngo coshigikirwa na Reta hamwe n’amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu gisata co guharanira agateka k’abana n’iterambere ryabo hamwe n’ayakorera mu gisata c’amagara y’abantu. Yamenyesheje kandi ko ico cari icipfuzo cavuye mu nama zibiri zahuje urwaruka. Umuyobozi nshingwabikorwa w’urunani RNJ Plus, Audrey Inarukundo nawe yamenyesheje ko ico kigo buguruye kizokwitaho urwaruka rugendana uwo mugera nyene  mu gupima ko boba bagendana uwo mugera nyene  no gupima urugero rw’umugera uri mu maraso hamwe no guha imiti abagendana uwo mugera.

Yamenyesheje ko biteze akarusho kanini mu gutunganiriza urwaruka rugendana umugera wa Sida. Yarongeye amenyesha ko igishasha ari ugutanga imiti ku bagendana uwo mugera kuko gupima bahora babikora. Yarongeye amenyesha ko bafise intambamyi y’abo bapima babarungitse mu bindi bigo ntibemere kuko bumva ko bisanzuye muri ico kigo. Ico kigo gishasha co kuronsa imiti urwaruka rugendana umugera wa Sida bacitiriye umwana yafashije gushinga urwo runani ariko akaba yaritavye Imana ahejeje kumenya ukugenae yakumiriwe n’umuryango wari waramwakiriye abavyeyi biwe bamaze kwitaba Imana. Baciye bacita « Holistc Youth Center Juste Saint Rachel ».Ico kigo ngo kiraha icizere urwaruka n’imiyabaga bagendana umugera wa Sida kuko kirongowe n’urwaruka kandi ari narwo rujejwe ibikorwa bitandukanye kirangura . Muri ico kigo kandi barapima umugera, urugero rwawo mu maraso, barumviriza urwaruka rucituye, bakaruha impanuro mu bijanye n’irondoka rijanye n’amagara meza, agateka k’urwaruka hamwe no kubaha inyigisho zo kwikingira no gukingira abandi.Urwo runani ruramaze kuronka udushimwe rwahawe n’ishirahamwe  ONUSIDA mu mwaka w’2016, agashiriwe rwahawe n’ishirahamwe  Giz mu mwaka w’2015, ako rwahawe n’urwego rw’igihugu rujejwe kurwanya sida  CNLS hamwe n’ako bahawe n’ubushikiranganji bujejwe amagara y’abantu nk’ishirahamwe ry’urwaruka ryatunganije neza imirimo rijejwe mu kurwanya Sida mu rwaruka.  

Yarongeye amenyesha mu ntambamyi afise hari abo bapima basanga bagendana umugera wa Sida babarungitse mu kindi kigo ntibemere kujayo kubera bavuga ko batisanzura bikwiye.   

Epitace Nduwayo 

 

Prezida Nkurunziza asaba abarundi kuvavanura n’amacakubiri bubake igihugu

EN LIGKw’igenekerezo rya 20 Ntwarante 2020, abavugizi b’inzego z’igihugu n’ubushikiranganji bari baramutse bishura ku bibazo vy’abamemyeshamakuru hamwe n’abanyagihugu bakoresheje uburyo bwa terefone nk’uko vyama bigenda uko amezi atatu arangiye. Bakaba uwo munsi bari ku murwa mukuru w’intara ya Cibitoke. Barishuye rero ku bibazo bitandukanye bishimikiye cane cane ku magara y’abantu, poritike,umutekano ,ubutunzi hamwe n’indero .Mw’ijambo ry’intangamarara umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Ndezako Karerwa, yashikirije yabanje gushikiriza indamutso y’umukuru w’igihugu aho yaramukije abarundi abipfuriza amahoro ubumwe ,iterambere n’ubutungane.

Ngo kubera iki kiganiro gishitse isi yose irajwe ishinga n’ikiza ca Coronavirus Yasavye abarundi bose ko bokwirikiza impanuro z’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu kugira buzitire butaronerwa.  Ngo mu gihe ico kiganiro gishitse mu Burundi harangwa amahoro n’umutekano arashimira cane yongera akeza abantu bitanga ijoro n’umurango kugirango amahoro n,umutekano bisagarare mu gihugu cose. Prezida Nkuruziza aratera akamo abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu na cane cane muri iki gihe co kurimira impeshi . Agahimiriza kandi urwaruka ko rwobandanya ruja mu makoperative n’amashirahamwe rwame  rwibuka ko nyamwigendako atarimira impeshi; kuko imitwe ikora ikoranye kandi tubiri tuvurana ubupfu. Prezida Nkurunziza yaravuze ko hatanzwe uburyo bw’amahera bwaronkejwe abanyagihugu bahurikiye mu makoperative agize imitumba yose yo mu Burundi  kugira bashikirwe n’iterambere. Yarasavye kandi urwaruka ko rutojana nyabahururu mu kwirinda kunywa ibiyayuramutwe.  Ikindi ngo bokwima amatwi inyigisho mbi abanyamahanga bamwe bamwe babashiramwo kubera ari  abansi b’Abarundi. Yarashimiye kandi ibikorwa bimaze iminsi bikorwa n’umurwi ufasha abarundi kumenya ukuri no gusubiza hamwe CVR. Yarasavye abarundi bose ko bovavanura n’amacakubiri yazanywe n’abakoroni, bakubaka igihugu c’Uburundi. Yarasavye kandi Abarundi bose kurikanura nariya twimirije amatora birinde ibihuha bakomeze ibikorwa vy’iterambere. Yarongeye arasaba abanyamigambwe ko bokwirinda imvugo mbi zica ivutu abanyagihugu.

Igisata ca poritike
Abamenyeshemakuru barabajije igituma amashirahamwe mpuzamakumgu atubahiriza ingingo zafashwe na Reta y’Uburundi yisunze amasezerano y’amahoro yapfunditse i Arusha. Umuvugizi w’umukuru w’igihugu Jean Claude ndezako Karerwa akaba yavuze ko igihugu kigengwa n’amategeko kandi abaje kuhakorera bagendera kuri ayo mategeko. Ngo nta murundi n’umwe akumirwa mu gukorera muri ayo mashirahamwe.  Yaravuze ko ONG nyinshi zakwirikije amategeko abanse kuyikwirikiza babafatira ingingo yokubahagarika. 

Igisata c’ubutunzi
Ikindi babajije n’ikijanye no gukuraho ubusumbasumbane bw’imishahara. Umuvugizi w’ubushikiranganji bujejwe abajozi n’akazi  Liboire Bigirimana  yavuze ko bageze ku mwanya wo guharura uburyo bwose bukenewe. Ngo muri ya porike nshansha naho umukozi wese azohembwa bivanye n’akazi yakoze.Barabajije ikibazo kijanye n’abaguma baduza ibiciro haba kw’isukari,isima hamwe n’ibinyobwa vya Brarudi. Umuvugizi w’ubushikiranganji bw’ubudandanji Gloriose yamenyesheje ko ico kibazo bakizi bamaze guhana abadandaza bashika 80 bakaba baratanze ihadabu ishika ku miriyoni 10.

Amagara y’abantu
Harabajijwe ikijanye n’ikiza c’indwara ya coronavirus imaze y’ibonekeza mu bihigu bitandukanye ko hariko harinjira abantu benshi baca mu mipaka y’Uburundi ko batazohava bayizana mu Burundi. Umuvugizi w’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya SIDA Jean Bosco Girukwishaka akaba yamenyesheje ko abavuye hanze bose bafise ibibanza babateguriye bashikiramwo kugira babasuzume. Ikindi yabasavye n’uko bokwirikiza impanuro z’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu, aho basabwa kwirinda kuramukanya barwana munda canke bakoranako kandi bakarabe n’amazi meza n’isabuni.

Igisata c’umutekano
Abamenyeshamakuru barabajije ikibazo kijanye n’abantu bitwaje ibirwanisho bafatiwe mu ntara ya Bujumura ico bari baje gukora. Umuvugizi bw’umutekano  Pierre Nkwirikiye akaba yishuye ko bari baje guhungabanya umutekano mu kwiba no kwica abanyagihugu.Bakaba bavuze ko atawabatumye.

Igisata c’indero
Harabajijwe ikibazo kijanye n’abigisha bakoze ikibazo baragitora ariko bakaba batararonswa amakete yo kubarungika iyo baja gukorera. Umuvugizi w’ubwo bushikiranaganji yishuye avuga ko batari bazi ico kibazo ko kihari ariko bagiye kugifata mu minwe kugira babatunganirize.

Igisata c’ibidukikije
Harabajijwe ibijanye n’amabaraba menshi mu gihugu yabomotse ico bariko barakora kugira asanurwe. Umuvugizi w’ubushikiranganji bw’ibikorwa vya Reta yamenyesheje ko amabarabara yose ari ku rutonde rwogukorwa yose bazoyakora kuko uburyo bwabonetse.Ikindi cabajijwe b’ikibazo co gukuraho ubumwanya  yuko boba bararonse ikibusubirira. Umuvugizi w’ubushikirangaji bw’ibidukikije yamenyesheje ko hariho abumvise umugambi wo gukora ibitekezo bibora akaboneraho gutera akamo abafise imitahe ko bokwitaba ako kamo ko gukora ivyo bitekezo.

Thérèse Niyonkuru

 
Ouvrir