Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanywanyi b’ishirahamwe TUJANE-Microfinance basabwa kuriha ingurane ku kiringo gitegekanijwe


DSC 0112Abanywanyi b’ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana «Tujane-Microfinance » basabwa kuriha ingurane baba basavye ku kiringo gitegekanijwe kugira abandi bashobore gushikirwa kugira nabo bashire mu ngiro imigambi baba batunganije. Ivyo bakaba babisabwe n’umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda ku wa 10 Nzero 2020 igihe yariko yugurura icese ishami ry’iryo shirahamwe   «TUJANE-Microfinance » mu gisagara ca Bujumbura, mu nyubakwayitwa Tokyo Business Center  iri mu Ngangara hafi y’isoko « kwa Siyoni ».   Yarongeye asaba abanyabubanza n’abandi bose kwinjira muri iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kugira bajane bose mw’iterambere batabanje kuzera inze. Aho naho bakazojana mw’iterambere biciye mu gutunganya imigambi bashaka kurangura gutyo bagasaba ingurane bariha mu gihe gito iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana. Ngo ni naco ciyumviro nyamukuru catumye imvukira zo mu ntara ya Bubanza ziyumvira gushinga iryo shirahamwe aho ryuguruwe icese ku wa 15 Ruheshi 2018, icicaro gikuru caryo kikaba kiri ku murwa mukuru w’intara ya Bubanza. Yarongeye amenyesha ko iryo shirahamwe rikorana n’abarimyi, aborozi, abanguruza abantu n’ibintu ku makinga, abunguruza bantu n’ibintu ku mapikipiki hamwe n’abakozi ba Reta. Niko kubamenyesha ko umuntu ashobora gutanguza umutahe muto ariko agashika ku rugero ruhanitse mw’iterambere. 

Abakozi b’ishirahamwe «TUJANE-Microfinance » basabwakwitaho gutunganiriza ababitura bose
Umukuru w’Inama nshingamateka Pascal Nyabenda yarongeye asaba abakozi b’iryo shirahamwe gushika ku kivi, ntibagume mu biro gusa bambaye amashati maremare, birinde  kandi kuguma ku materefone birabira ibihita kuri watsap n’ibindi bihuha vyo ku buhinga ngurukanabumenyi, ahubwo batunganirize ababituye. Yarongeye abasaba gutunganiriza neza ababituye bose bataravye ngo uwu yambaye neza canke yamabaye nabi. Ati kenshi muzosanga mwanse gutunganiriza uwambaye nabi kumbure ariwo mwambaro wiwe w’akazi kuko hari nk’uwuzoba avuye kudandaza inyama, uwuvuye kurima, uwuvuye ku rusyo rw’ubududu n’ibindi. Abadandaza nabo yabasavye kubitsa amahera yabo mu gihe bahejeje kudandaza kugira birinde kuyararana mu nzu gutyo abasuma ntibabarare ku mugono. Twobamenyesha ko Pascal Nyabenda yatanguye ijambo ryiwe yipfuriza umwaka mushasha w’2020 abatumire bose n’abanywanyi b’iryo shirahamwe Tujane-Microfinace. Yarongeye amenyesha ko iyindi mvo yatumye bashinga iryo shami ry’i Bujumbura kwari ukugira borohereze abadandaza bo mu ntara ya Bubanza bashaka kuza kurangura ku murwa mukuru w’ubutunzi Bujumbura bataje batekeye amahera mu mifuko. Iryo shami ry’i Bujumbura kandi  kwari ugushaka kworohereza abanywanyi baryo bakorera i Bujumbura.

Abanyabubanza basabwa kwijukira kuziganya gutyo bashobore gusaba ingurane yo kwirangurira imigambi y’iterambere
Umukuru w’urwego nshingwantwaro rw’iryo shirahamwe «TUJANE-Microfinance», umukenguzamateka Immaculée Ndabaneze nawe yasavye abanyabubanza kwijukira kuziganya gutyo bashobore no gusaba ingurane yo kurangura imigambi bazoba bitunganirije. Yarongeye amenyesha ko bagiye kwugurura amashami y’iryo shirahamwe mu makomine yose agize intara ya Bubanza kugira basange abanywanyi hafi. Yabonyeho akaryo ko guha ijambo abakenyezi babiri bamaze gusaba ingurane iryo shirahmwe,aho bashikirije ko bamaze kwiteza imbere mu migambi yabo yo kurima umuceri. Bamenyesheje ko bamaze no kugura ibitungwa bibasahiriza mbere bakagura n’ayandi matongo.Umukuru w’igisagara ca Bujumbura Freddy Mbonimpa nawe yarashimiye abanyabubabanza baje guteza imbere igisagara ca Bujumbura. Niko kumenyesha ko amashirahamwe bene ayo afasha abanyagihugu kwiteza imbere na cane cane abadafise ingwati batanga mu mabanki y’ubudandaji. 

Epitace Nduwayo

 

Ibihugu vy’Uburundi n’Ubushinwa birabandanya gutsimbataza imigenderanire myiza

IMG 20200112 163926Imigenderanire hagati y’Uburundi n’Ubushinwa irabandanya gutsimbatara. Ni muri iyo ntumbero kw’igenekerezo rya 12 Nzero 2020,  umushikiranganji ajejwe imigenderanire n’ayandi makungu wo mu gihugu c’Ubushinwa, Wang Yi yagize urugendo mu Burundi. Umushikiranganji Wang Yi akaba yarakiriwe n’Icegera ca Kabiri c’umukuru w’igihugu, Joseph Butore hamwe n’umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu, Ezechiel Nibigira, bagiriraniye inama yagutse yo gukomeza ubucuti hagati y’Uburundi n’Ubushinwa. Mu kiganiro yatanze, Wang Yi yamenyesheje ko ashima intambwe Uburundi bugezeko mu bijanye no gutsimbataza amahoro n’umutekano. Yabandanije amenyesha ko igihugu c’Ubushinwa gishigikiye igihugu c’Uburundi kukungene kirwanira ubwigenge bwaco. Ngo igihugu c’Ubushinwa kirashima kandi intambwe Uburundi bugezeko mu bijanye n’ubutunzi no kubaho neza kw’abanyagihugu. Wang Yi yamenyesheje kandi ko Uburundi n’Ubushinwa ari ibihugu bigenzi, ko kubw’ivyo bitegerezwa gushigikirana. Umushikiranganji Ezechiel Nibigira nawe yaramenyesheje ko Uburundi bushigikiye igihugu c’Ubushinwa ku ngingo cafashe yo guhagarika  imidugararo iri i Hong Kong. Yabandanije amenyesha ko Uburundi bushigikiye kandi Reta y’Ubushinwa ku ntambwe yagize mu bijanye no kurwanya imirwi y’iterabwoba iri mu ntara yigenga y’i Xinjiang. Nibigira yamenyesheje ko urugendo rw’umushikiranganji Wang Yi rwabaye akaryo ko kuronka inyishu nziza  ku migambi iza imbere igihugu c’Uburundi cari carasavye Ubushinwa ko bwotereramwo agacumu k’Ubumwe. Ngo igihugu c’Ubushinwa caremeye kuzofasha gusubiramwo ikibuga c’indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Ubushinwa ngo buzofasha kwubaka ibiro bishasha bizokoreramwo ubushikiranganji bw’imigenderanire n’ayandi makungu kandi hakaba hagiye kurungikwa umurwi w’abahinga uza kugira ivyigwa bijanye n’iyo nyubako.

Aline Kanyana na Christine Manirambona

 

Poritike yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu yisunze umugambi w’igihugu w’iterambere yaremejwe

Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibiri muri wa mugambi w’igihugu w’iterambere uzomara imyaka 10 (2018-2027), ibisata bitandukanye vyarategekanije ibizokorwa muri ico kiringo. Ni muri iyo ntumbero ikinyamakuru UBUMWE cegereye umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu no gutunganya intwaro n’inzego z’igihugu, Pontien Hatungimana kugira amenyeshe ivyategekanijwe mu bushikiranganji arimwo. Hatungimana yamenyesheje ko kuva uwo mugambi ugiyeho, ubushikiranganji bujejwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bukorana n’amakomine cane cane mu kuyaherekeza mu gutegura imigambi y’iterambere, bwihutiye gusubiramwo ibitabu birimwo imigambi y’iterambere y’amakomine  PCDC kugira amakomine ategure imigambi yisunze umugambi  w’igihugu  w’iterambere uzomara imyaka 10.

Yabandanije amenyesha ko mu bushikiranganji haheruka kwemezwa poritike nshansha yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu yanditswe hisunzwe umugambi w’igihugu w’iterambere, akaba arico gikoresho bazokwisunga. Muri   iyo poritike, ngo haranditswe ukungene imigambi izoshirwa mu ngiro, bongera  barashiramwo integuro y’ibikorwa bizotunganywa mu myaka itanu ya mbere. Ngo muri iyo poritike hategekanijwe gushiraho amategeko ajanye no kwegereza ubutegetsi. Hatungimana yamenyesheje ko hazoba itunganywa rishasha ry’amakomine. Musitanteri ngo azofashwa n’umunyamabanga wa komine. Ngo hazoshirwaho abayobozi  mu makomine bazoba bashizweho gutunganya ibisata vyahora bikorwa na Reta muri wa mugambi wo guha ubushobozi bwahorana Reta amakomine. Ngo imitumba ya rusansuma yose izoba ifise abayiserukira mu nama ya komine. Ngo hategekanijwe kuzamura igisata mpuzabushikiranganji kijejwe guhagararira ibikorwa vyo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu kugira gikore ico kijejwe congere kigire ico kivuze iyo habaye ukuzazanirwa mu bijanye no gushira mu ngiro amategeko. Ibisata bijanye n’iterambere ry’amakomine vyose, ngo bizohindurwa bitwarirwe mu bushikiranganji bujewe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Ngo bazotegura amakomine kugira ashobore kugira ubushobozi bwo kurangura ivyahora birangurirwa muri Reta.  Hazoba gukarihiriza ubwenge  abakozi ba komine mu bijanye no gufasha ababitura no guteza imbere amakomine. Ukwigenga kw’amakomine mu kwitoreza amakori n’amatagisi, ngo bituma komine ironka uburyo bwo kwitunganiza imigambi yashizwe imbere. Ngo bazoshiraho amategeko agenga amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura kugira ashobore kwigenga. Ngo hazokorwa icigwa gitandukanya amatagisi n’amakori yagenewe Reta n’ayagenewe amakomine.Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibiri muri wa mugambi w’igihugu w’iterambere uzomara imyaka 10 (2018-2027), ibisata bitandukanye vyarategekanije ibizokorwa muri ico kiringo. Ni muri iyo ntumbero ikinyamakuru UBUMWE cegereye umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu no gutunganya intwaro n’inzego z’igihugu, Pontien Hatungimana kugira amenyeshe ivyategekanijwe mu bushikiranganji arimwo. Hatungimana yamenyesheje ko kuva uwo mugambi ugiyeho, ubushikiranganji bujejwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bukorana n’amakomine cane cane mu kuyaherekeza mu gutegura imigambi y’iterambere, bwihutiye gusubiramwo ibitabu birimwo imigambi y’iterambere y’amakomine  PCDC kugira amakomine ategure imigambi yisunze umugambi  w’igihugu  w’iterambere uzomara imyaka 10. Yabandanije amenyesha ko mu bushikiranganji haheruka kwemezwa poritike nshansha yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu yanditswe hisunzwe umugambi w’igihugu w’iterambere, akaba arico gikoresho bazokwisunga. Muri   iyo poritike, ngo haranditswe ukungene imigambi izoshirwa mu ngiro, bongera  barashiramwo integuro y’ibikorwa bizotunganywa mu myaka itanu ya mbere. Ngo muri iyo poritike hategekanijwe gushiraho amategeko ajanye no kwegereza ubutegetsi. Hatungimana yamenyesheje ko hazoba itunganywa rishasha ry’amakomine. Musitanteri ngo azofashwa n’umunyamabanga wa komine. Ngo hazoshirwaho abayobozi  mu makomine bazoba bashizweho gutunganya ibisata vyahora bikorwa na Reta muri wa mugambi wo guha ubushobozi bwahorana Reta amakomine. Ngo imitumba ya rusansuma yose izoba ifise abayiserukira mu nama ya komine. Ngo hategekanijwe kuzamura igisata mpuzabushikiranganji kijejwe guhagararira ibikorwa vyo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu kugira gikore ico kijejwe congere kigire ico kivuze iyo habaye ukuzazanirwa mu bijanye no gushira mu ngiro amategeko. Ibisata bijanye n’iterambere ry’amakomine vyose, ngo bizohindurwa bitwarirwe mu bushikiranganji bujewe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Ngo bazotegura amakomine kugira ashobore kugira ubushobozi bwo kurangura ivyahora birangurirwa muri Reta.  Hazoba gukarihiriza ubwenge  abakozi ba komine mu bijanye no gufasha ababitura no guteza imbere amakomine. Ukwigenga kw’amakomine mu kwitoreza amakori n’amatagisi, ngo bituma komine ironka uburyo bwo kwitunganiza imigambi yashizwe imbere. Ngo bazoshiraho amategeko agenga amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura kugira ashobore kwigenga. Ngo hazokorwa icigwa gitandukanya amatagisi n’amakori yagenewe Reta n’ayagenewe amakomine.

Aline Kanyana

 

Ivyaranguwe n’ubushikiranganji bw’agateka ka zina muntu birashimishije, bukaba bwihaye amanota 98,3 kw’ijana

bahatUmushikiranganji w’agateka ka zina muntu no  gufatana mu nda, Martin Nivyabandi  amenyesha ko ibikorwa ubwo bushikiranganji aramutswa bwaranguye bishimishije ari naco gituma bwaronse amanota 98,3 kw’ijana. Ivyo yabishikirije kw’igenekerezo rya 9 Nzero 2020 mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, inyuma y’inama yari ihejeje guhuza abakozi b’ubwo bushikiranganji mu ntumbero  yo gusuzuma ivyaranguwe mu kiringo c’amezi atandatu aheze ,ni ukuvuga kuva  muri Mukakaro gushika muri Kigarama umwaka uheze w’ 2019.Umushikiranganji w’agateka ka zina muntu no  gufatana mu nda, Martin Nivyabandi  amenyesha ko ibikorwa ubwo bushikiranganji aramutswa bwaranguye bishimishije ari naco gituma bwaronse amanota 98,3 kw’ijana. Ivyo yabishikirije kw’igenekerezo rya 9 Nzero 2020 mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, inyuma y’inama yari ihejeje guhuza abakozi b’ubwo bushikiranganji mu ntumbero  yo gusuzuma ivyaranguwe mu kiringo c’amezi atandatu aheze ,ni ukuvuga kuva  muri Mukakaro gushika muri Kigarama umwaka uheze w’ 2019.Mu cigwa cashikirijwe na Salvator Ndayegamiye ajejwe gutunganya imigambi, kuyikurikirana no gusuzuma ivyaranguwe yemeza ko ata gisata na kimwe c’ubwo bushikiranganji caronse amanota ari musi ya 90 kw’ijana.

Ikindi ngo n’uko ibisata vyose vy’ubwo bushikiranganji vyateye bija imbere nk’umuzinga umuntu agereranije n’imbere yaho. Nk’uko vyashikirijwe n’umushikiranganji, ngo ivyo vyatumwe n’ukuntu abakozi n’abakoresha bakorana neza hamwe n’uko ubwo bushikiranganji bwihaye intumbero yo gusuzuma ivyaranguwe ku ndwi ku ndwi, mu kiringo c’ukwezi hamwe n’uko amezi atatu hamwe n’atandatu arangiye.Umushikiranganji Martin Nivyabandi yaramenyesheje kandi ko naho ivyaranguwe bishimishije, intambamyi zitabuze.Mu ntambamyi ubwo bushikiranganji bufise hakaba harimwo iyo uburyo buke canke buteba kuboneka, iyo ibisata vyabwo bidafise ubuhinga bwa none bwa interInete hamwe n’imigambi imwe imwe ubwo bushikiranganji bwariko burakora ariko abatanga uburyo bakaba barakuyemwo akarenge. N’ubwo biri uko, Umushikiranganji w’agateka ka zina muntu yararemesheje ko izo ntambamyi zizogenda ziratorerwa umuti kandi ko ubwo bushikiranganji bwihaye intumbero yo gukora bigashimwa bakoresheje uburyo baba bafise.Ku kibazo c’abahuye n’ibiza, umushikiranganji Nivyabandi yamenyesheje ko Reta y’Uburundi yagarukiye ku bahuye n’ibiza mbere akaba yaboneyeho n’akaryo ko gushimira abarundi ku mutima wo gufashanya ubaranga. Ivyo yabivuze yisunze ukuntu abanyagihugu bo mu ntara za Kirundo na Muyinga bamaze kwegeranya intererano bakaba bamaze no kuzishikiriza abahuye n’imyuzurira mu ntara ya Cibitoke. Yarashimiye kandi urwaruka rwo mu ntara ya Cibitoke mu butandukane bwabo bariko bafasha kuduza impome z’amazu yabomowe n’ibiza biheruka guhitana abantu n’ibintu muri iyo ntara, Reta nayo ikaba yiteguye kubaha ibisakazo. Abanyagihugu bo ku Winterekwa no ku Buterere bahuye n’imyuzurira ngo nabo nyene bariko barafashwa bafashijwemwo n’amashirahamwe ya Croix-Rouge na OIM.Ikindi kibazo cabajijwe Ni ic’abakozi ba Reta batangirwa amahera yo kuvuzanya muri « Mutuelle » bidoga ko  bataronka imiti bita « spécialités ». Kuri ico kibazo, umushikiranganji Nivyabandi akaba yamenyesheje ko muri Reta hafashwe intumbero yo gutanga imiti ikora nk’iyo kandi igakiza abantu neza bita « génériques ». Mu gihe iyo yindi miti itaraboneka, ico kigo co kuvuzanya kiratanga uwo muti. Akaba yaciye aboneraho akaryo ko kumenyesha ko ubushikiranganji bw’amagara y’abantu bwafashe ingingo zose kugira imiti y’amagendu ituzwe.    

Thérèse Niyonkuru

 

CENI:Igikorwa co gushira mu mashini abantu bashasha bazokwitaba amatora kiriko kigenda neza

DSC07607Igikorwa co kwegeraniriza  mu mashini amazina y’abantu 117 863 bashasha bazotora cari kigeze  ku bice 45% ku wa 8 Nzero 2020, umunsi bamwe mu bagize Reta y’Uburundi bari bishikiye mu nyubakwa z’ikigo CECORES, mu kibanza kiriko cegereranirizwamwo amazina n’imyidondoro  vy’abantu bashasha bazokwitaba amatora yo muri uwu mwaka w’2020. Abo nabo bagizwe n’abanditse basaba gukosorerwa umwidondoro wabo, abasavye guhindirirwa aho bazotorera, n’abandi bose bagize ico basaba. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umukuru w’umurwi w’igihugu ujejwe gutegura amatora CENI, Pierre Claver Kazihise,igihe abo banyacubahiro bari barangije urugendo rwabo muri ico kibanza mbere banashima uko ico gikorwa kiriko kirarangurwa.Igikorwa co kwegeraniriza  mu mashini amazina y’abantu 117 863 bashasha bazotora cari kigeze  ku bice 45% ku wa 8 Nzero 2020, umunsi bamwe mu bagize Reta y’Uburundi bari bishikiye mu nyubakwa z’ikigo CECORES, mu kibanza kiriko cegereranirizwamwo amazina n’imyidondoro  vy’abantu bashasha bazokwitaba amatora yo muri uwu mwaka w’2020. Abo nabo bagizwe n’abanditse basaba gukosorerwa umwidondoro wabo, abasavye guhindirirwa aho bazotorera, n’abandi bose bagize ico basaba. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umukuru w’umurwi w’igihugu ujejwe gutegura amatora CENI, Pierre Claver Kazihise,igihe abo banyacubahiro bari barangije urugendo rwabo muri ico kibanza mbere banashima uko ico gikorwa kiriko kirarangurwa.Nk’uko umukuru w’umurwi CENI, Pierre Claver Kazihise, yabandanije abishikiriza, ngo igitigiri mfatakibanza c’abantu bazokwitaba amatora yo mu mwaka w’2020, ni 5 128 286.

Ico gitigiri ngo ni mfatakibanza kubera ko kitaratosorwa. Urwo rugendo bamwe mu bagize Reta bagize muri ico kibanza,  bari bitavye ubutumire bw’umurwi CENI kugira babereke aho bagejeje igikorwa co kwandika abashasha bazotora. Inyuma y’igikorwa co kwandika bashasha bazotora catunguye ku wa 9 gushika ku wa 12 Kigarama 2019, ngo baciye batororokanya ibiharuro rvyavuyemwo vyose, muri ivyo ngo harimwo abanditse basaba gukosorerwa umwidondoro wabo, abasavye kwimurwa hamwe n’abandi bose bagize ico basaba, babishire mu mashini, bitosorwe hanyuma basohore intonde ntabanduka z’abazotora n’aho bazotorera. Ico gikorwa co gushira mu mashini abo bashasha bazotora, ngo catanguye ku wa 6 Nzero 2020, kandi kiriko kigenda neza, aho nk’umurwi CENI ngo bari batumiye abo bagize Reta kugira birabire aho kigeze.Ico gikorwa kigeze ku rugero rw’ibice 45%, inyuma y’iminsi ibiri n’igice bariko barakora. Aho ku bantu bashasha 117863 biyandikishije, ku wa 8 Nzero 2020, igihe c’isaha zine, aho abagize Reta baja kuraba ico gikorwa, bari bamaze gushira mu mashini abantu 52 620, aho mu minsi itatu ngo ico gikorwa gishobora kuba caheze. Abarundi ngo nta makenga bogira kubera ko ivyo batoye bikingiye neza.Umushikiranganji w’inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi, Gaspard Banyakimbona yari mu bagize Reta bari bagize urugendo ahariko hegeranirizwa ivyo biharuro, yarakeje umurwi CENI kuko ngo witeguriye gutunganya amatora meza baravye aho igikorwa kigeze. Muri urwo rugendo, abo bashikiranganji baraberetse aho bashize ivyo bakuye mu gihugu hagati, barabereka uko bakurikiranya  mu gusuzuma ivyatosowe gushika n’aho bavyandikira mu mashini. Muri abo bariko bakora ico gikorwa, ngo bishitse hakagira uwihenda, ngo siwe aheza agakosora, hariho abandi bakurikira baheza bagakosora utwo dukosa dushora kuba.
Abaserukira imigambwe barashimishwa n’intambwe umurwi CENI ugezeko mu gutegura amatora yo mu 2020
Inyuma y’urugendo bamwe mu bashikiranganji  bagize ku wa 8 Nzero  2020 mu nyubakwa z’ikigo CECORES umurwi CENI uriko uratunganirizamwo ibikorwa vy’ubuhinga vyo gutegura amatora, bukeye bw’aho ku wa 9 Nzero 2020, uwo murwi CENI nyene waratunganije urugendo ku banyamigambwe hamwe n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike kugira birabire uko igikorwa co kwandika mu mashini nyabwonko abatari bashoboye kwiyandikisha mu mwaka w’2018 kiriko biragenda.  Umukuru w’umurwi CENI, Pierre Claver Kazihise akaba yaramenyesheje ko urwo rugendo CENI yarutunganije ku banyamigambwe, abaserukira amasengero hamwe n’abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike mu ntumbero yo gushira mu ngiro ihangiro yihaye yo gukorera vyose ahabona kandi ku mugaragaro. Abo bari baje aho uwo murwi CENI uriko ushira mu mashini nyabwonko abo bari biyandikishije, baraberetse uko isuzuma rigenda, ko baraba ko ibiri mu bitabu bihuye n’icegeranyo catanzwe n’abakozi ba CENI batunganije igikorwa c’iyandikwa. Mu nyuma y’aho bongeye barabereka ikibanza bariko batunganirizamwo igikorwa co kwegeraniriza mu mashini amazina y’abantu. Abo baje baserukira imigambwe n’amashirahamwe hamwe n’amasengero bashikirije amakenga bafise, ko hoshobora kuza uwundi agashiramwo ikindi gitabu, canke ugasanga hari abo yasimvye. Abahinga bajejwe ico gikorwa barabijeje ko hari isuzumwa ku mwanya ku mwanya bivanye n’izo mashini nyabwonko uko zikora kandi  atawushobora kuzana ikindi kintu co hanze canke gishasha izo mashini ngo zivyakire. Abanyamigambwe  barongeye barabaza ivyerekeye ikarata y’itora ko izoguma ari iyakoreshejwe mu mwaka w’2020.Pierre Claver Kazihise yamenyesheje ko hazosohoka ikarata y’itora nshasha ku bantu  bose biyandikishije, rero atawogira ubwoba ko yoba yaramutakaranye.  Abo banyamigambwe n’abarongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike n’amasengero barashimye intambwe ivyo bikorwa bigezeko. Pierre Claver Kazihise akaba yaramenyesheje ko muri iryo yandikwa ryo muri Kigarama 2020 handitswe abantu 117863 biyongera ku 4768142 bari biyandikishije mu mwaka w’2018 hamwe n’abatari bwakwize imyaka 242281. Igitigiri mfatakibanza akaba ari 5128286, igitigiri ntabanduka kikaba kizomenyekana neza muri Ruhuhuma 2020.

Déo Misigaro na

Anitha Bizimana


                                               

 

OBEM : Abarongoye amashirahamwe basabwa gutanga intonde z’abakukurutse no gufasha urwaruka kwimenyereza akazi

Umuyobozi mukuru w’ikigo kijejwe gutunganya no kugarukira akazi mu Burundi Emmanuel  Nduwarugira amenyesha ko abagiye barakurikiza impanuro n’inyigisho bahawe n’ico kigo bamaze gushinga intahe ku buzi baronse abandi ku migambi yo kwiyungunganya bitunganirije.Ivyo yabimenyesheje mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 7Nzero 2020.Umuyobozi mukuru w’ikigo kijejwe gutunganya no kugarukira akazi mu Burundi Emmanuel  Nduwarugira amenyesha ko abagiye barakurikiza impanuro n’inyigisho bahawe n’ico kigo bamaze gushinga intahe ku buzi baronse abandi ku migambi yo kwiyungunganya bitunganirije.Ivyo yabimenyesheje mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 7Nzero 2020. Yaciye amenyesha ko  abaheza amashure ari benshi kandi abatari bake bazi ko muri kahise mu gihugu hari kaminuza imwe mu gihugu ariko ubu hariho amakaminuza arenga umunani kandi yose araramura ivyo bigatuma abarondera ubuzi  baba benshi.Emmanuel  Nduwarugira  yamenyesheje kandi ko ikigo OBEM rero uko gitunganijwe mu bikorwa gitegerezwa kurangura  hariho kumenya abashomeri uko bangana mu gihugu hakaba no kumenya ubuzi buriko buratangwa mu gihugu ingene bungana.  Ico gikorwa ngo  ntikiborohera kubera uburyo kuko kugira bamenye abatagira ubuzi bose bisaba ko bokwira igihugu cose. Yaremeje  ko bamaze guheza intara 2 mu  kwegeranya ibiharuro vy’abarondera ubuzi  hakaba n’izindi ntara 4, aho bamaze kugendera amakomine nk’abiri canke imwe ku ntara imwe imwe.Yarongeye amenyesha ko ku ciyumviro cabo bifuza gukwira amakomine yose y’intara zose kugira bamenye neza igitigiri c’abarondera ubuzi bongere bamenye n’ivyo bize.  Inyuma y’aho baraheza bakagendera amashirahamwe atanga ubuzi hamwe n’amahinguriro kugirango bamenye ubuzi buhari. Ico kigo rero ngo kiraheza kigashira ahabona ubwo buzi kugirango ababukeneye baje kwipima. Ikigo OBEM ngo ntigikoresha ikibazo, ahubwo kiraranga ubwo buzi iyo buri kibihawe na bene kubutanga.   Ngo ico kigo rero kimaze imyaka itanu kandi nticashotse cinjira mu kazi gahambaye cane ko kumenya abashomeri uko bangana . Igituma rero ngo ni uko   babanje kurondera ibikoresho  kugirango bashobore gushika ku mahinguriro yose. Yaciye atanga akarorero ko bari bafise poritike y’igihugu iraba ivy’akazi mugabo ata gitabu cerekana ingene iyo poritike  yoja mu ngiro. Ikindi bihutiye gukora ngo ni ugushiraho igitabu  cegeranya imyuga yose ikorwa n’iyishoboka mu Burundi ;ico gitabu bagikoranye n’ubushikiranganji bw’indero kugirango urwo rwaruka rubone imyuga ihari. Iyo rero habonetse uburyo barabasanga aho bari bakabaha inyigisho canke nabo bakabitura bakabasigurira ico bokora. Hari kandi n’abashinga intahe batari bake bigishijwe n’ico kigo OBEM nyene bamaze kwitunganiriza ubuzi kandi bageze ku rwego rwiza .Ku bijanye n’intambamyi ico kigo  OBEM kigira, ubwa mbere n’uko ubuzi bukenye mu gihugu,ikindi ni uko bene gutanga ubuzi haba mu mashirahamwe canke mu mahinguriro bataborohereza kubumenyekanisha ahubwo bashima kubicisha ku binyamakuru. Yaciye agirako asaba amashirahamwe ko ku mwaka ku mwaka bobaha urutonde rw’abakozi bakoresha,abakukurutse ,abinjiye canke abitavye Imana. Ikindi ngo ni uko yotanga imyimenyerezo ku barondera ubuzi.Uwo muyobozi mukuru  w’ikigo OBEM, Emmanuel  Nduwarugira akaba yasavye ko Reta yogifasha gushiraho itegeko risaba amahinguriro kumenyesha abakukurutse canke abakozi afise uko bangana.
 Christine Manirambona

 
Ouvrir