Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu ntara ya Ngozi : Abadandaza basabwa kwirinda kumarira umwimbu w’Uburundi mu bihugu vyo mu karere

qmqmqmAbadandaza basabwa gukora ibishoboka vyose kugira umwimbu w’ibiterwa mbumbarugo bigiye kwimburwa hamwe n’ikawa ntuherere mu bihugu vyo mu karere. Eka ngo bokwirinda no gukora urudandazwa rudaciye mu mategeko kubera ababikora vyerekana ko badafise umutima wo gukunda igihugu. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu nama Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yagirishije abakozi bakuru bakuru bo mu bigisata vy’ubutungane, ubutunzi, intwaro ibereye, abo mu nzego z’umutekano hamwe n’abadandaza bo mu ntara zitanu ziri ku mipaka y’ibihugu bisangiye imbibe n’Uburundi, arizo Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Cankuzo aho bavuganye ibijanye n’urudandazwa rw’ikawa hamwe n’ubutare, hari ku wa 3 Ndamukiza 2017, muri komine Marangara, intara ya Ngozi. Nk’uko icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana yabandanije abishikiriza, ngo muri iyo nama barabiye hamwe muri rusangi ubuzima bw’igihugu. Mu gihe abadandaza b’abarundi bitaho cane inyungu zabo, Umukuru w’igihugu yaragarutse kuri bimwe vyo kugarukira akaranga n’imico kama vy’abarundi, ico yise « moralisation de la société ». Ivyo rero ngo birashobora gufasha kubera ko abadandaza b’abarundi bitwara nk’abadakunda igihugu. Bisubiye, ngo bibonekera ku rudandazwa rudaciye mu mategeko bakora, aho usanga bashira imbere inyungu zabo. Urwo rudandazwa rudaciye mu mategeko ngo ni ubusuma mu bundi, eka ngo baba berekanye ko ata mutima wo gukunda igihugu bafise. Mu gihe hagiye gutangura igikorwa co kwamura ikawa ndetse n’ibiterwa mbumbarugo bigiye kwera, abo badandaza basabwa kwirinda guhereza umwimbu w’Uburundi mu bihugu duhana imbibe. Ku ntureka igihugu caciyemwo mu mwaka w’2015, ngo igihugu c’Ububirigi caragize uruhara muri ivyo bikorwa kubera ko Uburundi bwari bugiye gucukura ubutare. Ivyo bavuga vy’ibiringo, ngo cari icitwazo kubera ko no mu bihugu dusangiye imbibe ivyo vy’ibiringo ntibivugwa. Ku bijanye n’itegeko rigenga igisata c’ubutare, iryo tegeko ngo rimeze neza ku buryo igihe bazotangura gucukura ubutare «Nickel» i Musongati, ngo hazoba harimwo n’amafaranga yo kwubaka amashure, amavuriro hamwe n’amabarabara atandukanye harimwo n’ayindarayi. Iryo tegeko ngo ryararwanijwe gushika ndetse ngo Uburundi bukaba bwaritwaye kandi buratsinda, ubu ngo burindiriye indishi y’akababaro. Mu gisata c’ubutungane, ngo amategeko y’Uburundi aratomoye, hadakoreshejwe igitabu c’amategeko mpanavyaha ngo hashobora gukoreshwa amategeko duhuriyeko yo mu karere ka Afrika y’ubuseruko. Vyongeye, ngo nivyakenerwa amategeko azohinyanyumwo kugira ivyo kumarira umwimbu w’Uburundi mu bihugu duhana imbibe bihagarikwe. Abarongoye ikigo gishasha kijejwe gukurikirana ibijanye n’ubutare OBM bari bayitavye. Umukuru w’igihugu yarabavuniye urugohe ko inzahabu zo mu Burundi zishorerwa mu bihugu duhana imbibe zimaze gushirwako ibiranga ivyo bihugu, ngo bituma ivyo bihugu vyizigirwa n’abarwizatunga, gutyo bigatuma bazana imitahe muri ivyo bihugu nyene. Ivyo rero ngo bisa no kwisamburirako. Nk’abadandaza, Umukuru w’igihugu yabateye akamo ko gukora ibintu bizotuma abarundi n’abarezi babafashije gushika ku ntambwe bagezeko baguma babibuka. Tubamenyeshe ko imbere yo kugirisha iyo nama, yabanje kwugurura icese inyubakwa y’amakoraniro iri ngaho ku murwa mukuru wa komine Marangara.

Déo Misigaro

                                                                                                

 

Mu ntara ya Ngozi : Abavyeyi bahamagariwe gushira abana bakwije imyaka yo kwiga mu mashure

esdzUmukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA ahamagarira abavyeyi gushira mw’ishure umwana wese akwije imyaka yo kwiga muri kino gihe amashure ariko arubakwa ku mitumba itandukanye y’igihugu. Ivyo ngo bizotuma bashobora kwitunga kubera urupapuro rw’umutsindo yarugereranije n’itongo ngendanwa.Ako kamo yagateye ku muhingamo wo ku wa 3 Ndamukiza 2017, aho yari yagiye kwifatanya n’abanyagihugu bo ku mutumba Kivumu, zone Cindonyi, muri komine Marangara, intara ya Ngozi mu bikorwa vy’iterambere vyo kwubaka isoko ya kijambere ifise ibibanza 131 gucururizamwo. Nk’uko Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yabandanije abishikiriza, ngo ibikorwa vy’iterambere bishoka mu gihe amahoro n’umutekano bisasagaye. Kuri ivyo, yateye akamo abanyagihugu bo muri komine Marangara ko kubungabunga amahoro n’umutekano. Mu gihe komine Marangara ngo iri inyuma mw’iterambere, yaboneyeho akaryo ko kubakeza kw’isoko ya kijambere bariko bariyubakira. Umukuru w’igihugu akaba yarabamenyesheje ko atazohengeshanya kubashigikira mu bikorwa nk’ivyo vy’iterambere mu kubaronsa amabati. Mu ntumbero yo kwiteza imbere, yabasavye gukorera mu makoperative, badandaze ibintu bitandukanye. Ivyo ngo bizotuma iterambere rinyaruka ku buryo amafaranga azova kuri umwe aja ku wundi kubera bazoba bacuruza ibidandazwa bidasa. Igishasha, ngo ahazoja isoko, hazoca hashirwa ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana, ivyo bikazotuma ubusuma butuzwa kubera ko amafaranga badandaje bazoca bayabitsa aho nyene. Mu gihe amashure ariko arubakwa ku bwinshi, Umukuru w’igihugu yateye akamo abavyeyi ko kwijukira kujana abana mu mashure, gutyo bitegurire kazoza kubera urupapuro rw’umutsindo ruzoba ari nk’itongo ngendanwa. Yarongeye abatera akamo ko kuvyara ku rugero, abo bashoboye kurera, kuvuza no gufungurira na Reta ishoboye gufasha. Vyongeye, muri kino gihe isi ndimwa yatitutse, yabasavye kwijukira gukingira ibidukikije, imisozi yose bayitereko ibiti, aho bishoboka bahatere ivyamwa. Mu myonga, yabateye akamo ko kurwiza amatuta y’ivyamwa kubera bishobora kubafasha mu gihe c’inzara. Prezida NKURUNZIZA avuye aho ku mutumba Kivumu, yaruguruye icese ishure nshingiro ryo ku mutumba Gicumbi, zone Giheta rigizwe n’amasomero 9 ryubatswe ku mfashanyo y’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibibondo UNICEF. Ku mutumba Runda, Umukuru w’igihugu yarifatanije n’abanyagihugu baho mu bikorwa vyo gucanga umusenyi n’isima vyo kwubaka ishure nshingiro rifise amasomero atandatu. Muri komine Gashikanwa, Umukuru w’igihugu ariko araganuka, yararonkeje umuririmvyi azwi kw’izina rya Rasta Nyandwi igitari c’ikizungu kubera mu kazi kiwe ko gucuraranga yahora akoresha igitari yabaje mu biti. Uwo muririmvyi yarashimye iyo ngabire izomufasha gukora umwuga wiwe yorohewe.

Déo Misigaro

  

 

Umugambi wo gutsimbataza ubutungane kuri bose ugiye mu gushirwa ngiro n’ishirahamwe OAG

qqqqIshirahamwe rijejwe gukurikirana ingene Reta ikora (OAG) ryaratunganije uruganda mu ntumbero yo gushikiriza umugambi bise gusenyera ku mugozi umwe muvyo gutsimbataza no gucira inzira ubutungane kuri bose. Hari kw’igenekerezo rya 24 Ntwarante 2017 Nk’uko icegera c’uwurongoye OAG,Jérome Niyonzima yabimenyesheje, ngo urwo ruganda rwari rwerekeye gushikiriza ibintu bikuru bikuru bizorangurwa muri uwo mugambi mu ntumbero yo gutsimbataza ubutungane kuri bose. Uwo mugambi kandi ngo ugiye kuzoshirwa mu ngiro n’amashirahamwe menshi kandi ngo ufise inkingi 3 zizowurangurirwamwo. Izo nkingi ngo kukaba ari ugucira inzira ubutungane kuri bose, kugira urwaruka rushobore kuronswa ubuzi no kwibeshaho, hamwe n’uko abakenyezi bogira ikibanza n’uruhara mu gutsimbataza amahoro n’umutekano. Mw’ishirahamwe OAG ngo barashima utwigoro twibonekeza uravye muri poritike y’igihugu. Mu vyerekeye ubutungane ngo barabona ko harimwo intumbero zirashe zoshikana ubutungane kuri bose. Ariko ngo ivyo ari vyo vyose naho vyoba vyanditse neza, mu ndinganizo y’igihugu birashobora kugorana gushira mu ngiro ari naco gituma umuntu wese aseruka akabigiramwo uruhara. Yaranamenyesheje ko kugira ubutungane bwibonekeze hakiriho agahaze kuko hakiriho abatazi ko hariho abashingwamanza bababuranira canke ko bababuraniye batobivuga neza gutyo bakabatsindisha bivuye ku kutamenya hamwe n’ikindi c’uburyo buke. Muri OAG rero mu nkingi yo guharanira ubutungane kuri bose, ngo bafise igikorwa co kumenyesha abanyagihugu ko bafise uburenganzira bwo kuburanirwa, gushikira ubutungane n’inzego zose, ukubamenyesha amateka bafise no kudomako urutoke ku vyoza vyononera ubutungane kuri bose. Yaheraheje amenyesha ko iyo ata butungane kuri bose buhari haca haba ukwihanira, hakarwira igiturire hakongera hagaca haba ka mpingayanje na ka mwana wa mama.

Evelyne Niyonzima  

 

Prezida NKURUNZIZA asaba ibihugu bigize umuryango wa EAC guhangana n’ihindagurika ry’ibihe n’indwara z’ivyaduka rizana

fdeerUbunyamabanga nshingwabikorwa bw’ishirahamwe ry’ibihugu vyo muri Afrika y’ubuseruko (EAC) bufadikanije n’ubushikiranganji bukukira ibiro vy’Umukuru w’igihugu bujejwe gukurikirana ibikorwa muri EAC n’ubushiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya SIDA bwaratunganije kuva ku wa 29 gushika ku wa 31 Ntwrante 2017, inama igira gatandatu ihariwe ubuhinga n’ubushakashatsi ku bijanye n’amagara y’abantu mu bihugu bigize umuryango wa EAC .Iyo nama ikaba yatunganijwe mu ntumbero yo kugenzura no kurwanaya indwara zihanze akarere n’uguhangana n’ihindagurika ry’ibihe hamwe no kwumvibikwiye gukorwa kugira hatuzwe ivyo vyose bituma indwara ziguma zirwirirana. Ibirori vyo kwugurura icese iyo nama bikaba vyatewe iteka n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, aho yateye akamo ibihugu bigize uwo muryango wa EAC ngo bishire inguvu hamwe bihangane n’ihindagurika ry’ibihe n’indwara z’ivyaduka rizana. Hariho n’abandi banyacubahiro batari bake nk’abaserukiye ibihugu vyabo, abahinga n’abashakashatsi bari bitavye ivyo birori.Mw’ijambo ryiwe rero, Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza   yarashimiye abatunganije iyo nama bakemera n’uko ibera mu Burundi kuko hari bamwe bamwe bavuga ibinyoma ko mu Burundi ata mutekano uhari kandi ngo ni iteka n’umunezero ku gihugu.Yarashimiye abantu bose bama bitangiye igihugu mu gihe kibituye. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yamenyesheje ko ahatagira amagara meza ataterambere rishoboka ni naco gituma isi yose itegerezwa guhaguruka kugira abantu n’isi babako bikingirwe. Yaragarutse ku kibazo c’ihindagurika ry’ibihe rituma indwara z’ivyaduka rizana. Yaraboneyeho akaryo ko gushimira abaganga bitanga ijoro n’umurango kugira barokore ubuzima bw’abantu aca abasaba ko mu bikorwa vyabo bokwama basenga kugira Imana ibafashe kuko ariyo muganga mukuru.Yasavye abitavye iyo nama ko iyo yobagirira ikimazi mu guhanahana ubumenyi mu bijanye n’amagara y’abantu n’ugukingira ibidukikije. Umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda Sida, Josiane Nijimbere nawe nyene yarashimye kubona iyo nama ibereye mu gihugu c’Uburundi ashimira n’abayitunganije kandi ngo ije hageze kuko ari akaryo ko kwigira hamwe ukuntu bagiye gukinga, kuvura no kugenzura imiti iva mu gihugu ija mu kindi bongere bungurane ubwenge ku bijanye n’ubuvuzi.Yavuze ko ari akaryo kandi ko kwitunganya kugira begeranye uburyo n’ibikoresho bikenewe kugira bakingire amagara y’abanyagihugu. Muri iyo nama nyene   komite ijejwe gutunganya iyo nama yararahiye imbere y’Umukuru w’igihugu n’abayitavye biyemeza ko bagiye kurangura neza ibikorwa babashinze. Ku munsi ugira kabiri kw’igenekerezo rya 30 Ntwarante 2017 ibintu nyamukuru vyari ku rutonde kwari ukurabira hamwe incanco zokorwa , n’ibimenyetso biranga indwara iterwa n’imicafu, guhimiriza abanyagihugu kwisuzumisha no kwirinda indwara z’ibiza, gushiraho imiti nyayo yica koko imikorobe, hamwe no kurabira hamwe ikibanza gikwiye guharirwa igisata c’amagara y’abantu n’ihindagurika ry’ibihe mu karere. Barerekanye   ivyavuye mu bushakashatsi bwakozwe aho Prosper Niyongabo umuyobozi akaba n’umushakashatsi kw’ishure kaminuza ry’ubuhinga mu vy’ubuvuzi INSP yamenyesheje ko iyo nama izoba ngirakamaro ku barundi mu kwirinda indwara z’andukira kandi mu mwanya muto. Ubwo bushakashatsi bukaba bwagizwe ku ndwara za Ebola, marariya, igituntu n’izindi akamenyesha kandi ko ubwo bushakashatsi bwakozwe n’abahinga bava mu bihugu vyose bigize akarere bakaba barashize ahabona ibituma indwara ziguma ziyongera nk’irwirirana ry’abantu , inzara, ihindagurika ry’ibihe, uruja n’uruza, hamwe n’imiti iba idakwije ubushobozi kuri izo ndwara bigatuma umuntu avurwa ntakire neza ku buryo aguma yanduza abandi atazi ko akirwaye. Yaragarutse ku ndwara ya marariya yabaye ikiza mu Burundi aho yaciye ahimiriza abantu bose kurwanya marariya mu kuryama mu musegetera urimwo umuti wica imibu iminsi yose kuko aribwo buryo nyabwo bwo kuzitira tutaronerwa . Twobamenyesha ko mu gihe inama yariko iraba hariko haradandazwa imiti n’ibikoresho bitari bike bakoresha mu gisata c’ubuvuzi.

    Josélyne Ndayegamiye

 

Igiturire na magendo ngo bigiye guhagurukirwa birwanywe

DSC 0040Igiturire na magendo ngo biri mu bintu vyica igihugu kuko ubikwirikiranije biva mu gisata kimwe bikaja mu kindi. Ivyo rero ngo ni ibintu bigiye guhagurukirwa n’amategeko mu kiringo c’ukwezi, ngo ashobora kuzoba yahindutse kugira uwufashwe muri ayomakosa aheze acirwe urubanza. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu nama Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yagiranye n’abakozi bakuru bakuru bo mu rwego rw’ubutungane, umutekano, kwivuna abansi, abo mu ntwaro mu gihugu hagati, abajejwe igendereza n’abo muri sentare ijejwe kurwanya igiturire bo mu ntara zitanu,arizo: Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Cankuzo, ku wa 31 Ntwarante 2017, ku murwa mukuru wa komine Gashikanwa, mu ntara ya Ngozi. Nk’uko icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana yabimenyesheje inyuma y’iyo nama, ngo Uburundi bwarateye intambwe muri iyi myaka itatu, ni ukuvuga mu mwaka w’2015, uw’2016 hamwe n’uwu turimwo. Ivyo rero ngo bikabonekera ku kuntu amafaranga ariko arakoreshwa ari ayatozwa mu gihugu hagati ata mfashanyo. Nk’abarongoye abandi, Umukuru w’igihugu yabasavye gukomeza uwo murindi amafaranga atozwa abandanye yiyongera. Ivyo ngo vyashitsweko kubera akageso ko kurya igiturire na magendo vyarwanijwe. Abo barongozi bakaba bavuye ngaho bihaye intumbero yo kurwanya ako karanda, na cane cane mu bisata vy’ubutare, imiti, ibifungurwa hamwe n’abanyuruza amafaranga y’igihugu. Abo bantu ngo bagiye guhagurukirwa barwanywe. Ndetse ubu ngo uwo wese azofatwa muri ayo makosa, ntakumwihanganira, ico yise « tolérance zéro à la corruption ». Vyongeye, ngo n’amategeko agiye guhindurwa, mu kiringo c’ukwezi kugira uwuzofatwa azoce acirwa urumukwiye. Mu rwego rw’ubutungane, ngo hari ingingo yafashwe n’umwe muribo, ngo ntihoba kuvuguruzanya bitabonetse neza aho vyaturutse. Aho bagatanga akarorero ngo k’ikamyo yafatiwe mu Kirundo itwaye mandarine zivuye mu Rumonge, ngo ariko ku mpapuro z’inzira zerekana ko itagiye kure, igiye mu gisagara ca Bujumbura. Abo bantu bagize uruhara mu bintu nk’ivyo ngo bofatwa gute ? Mu gisata c’ubutare, baragarutse kuri bwa butare bwa « Coltan », aho abasuma b’ubwo butare bafatiwe mu Kayanza bacirwa urubanza, ariko bungururije urubanza mu ntara ya Ngozi bakambikwa izera. N’abaciye urwo rubanza mu ntara ya Ngozi bari bafashwe ngo ubu bashobora kuba bidegemvya. Aho kuri ico kibazo, umushikiranganji w’ubutungane yamenyesheje ko abo bantu n’aho bashobora kuba bararekuwe ata kintu na kimwe co mu rwego rw’ubutungane bashobora gukora mu Burundi kubera batacizewe n’abanyagihugu. Muri iyo nama nyene, baragarutse ku bijanye no kugarukira imico n’akaranga vy’abarundi « moralisation de la société », nk’indongozi zo ku rwego rwo hejuru, ngo bakwiye gutunganiriza ababagana. Mu kibano naho, ngo kubona bageze aho bari uno munsi, ngo hari ababafashije kugira bagere kuri iyo ntambwe, bafashe barya babafashije kugera aho bageze, na kare ngo urukwavu rurakura rukonka abana. Mu buzi butandukanye, ngo bijukire gushimira abakora neza, abakora nabi nabo bahanwe. Ngo rero imbere yo gufata ingingo babanze kuzihweza neza, kubera ko bari mu bantu bafata ingingo zikomeye. Kuri ivyo vyo kugarukira imico kama, basabwa ko vyobonekera mu nyambaro, imvugo n’ingendo bibe koko ibiranga umurundi, intumbero ngo ni uko twese ivyo twobibona kumwe. Uwo mugambi wo kugarukira imico kama watanguriye mu gisagara ca Bujumbura ukazokwira igihugu cose.

  Déo Misigaro

 

Ikigo ISTEEBU caragize itohoza rigira 3 kw’irwirirana ry’abantu rifatiye ku magara y’abantu

DSC 0813mmmUMUYOBOZI mukuru w’ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro bijanye n’iterambere ISTEEBU, Nicolas Ndayishimiye amenyesha ko ico kigo giheruka kwegeranya ivyiyumviro mu banyagihugu kugira gitange ibiharuro vy’ukuri ku vyerekeye irwirirana ry’abantu rifatiye ku magara y’abantu. Ivyo akaba yabivuze mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Uwo muyobozi yamenyesheje ko ikiyo ingorane z’umutekano muke igihugu gihitiyemwo zitaba, iryo tohoza riba ryakozwe mu mwaka w’ 2015 mu ntumbero yo kwerekana ukungene amagara yifashe mu migambi y’ikimpumbi OMD. Ngo ivyo biharuro bizokwerekana ivyakozwe mu gisata c’amagara y’abantu naho bitanguye bitevye, vyongere vyerekane urugero imigambi y’iterambere rirama itanguriyeko. Ndayishimiye yamenyesheje ko iryo tohoza ryagizwe ku ngo zingana n’18200 zo mu gihugu cose kandi ibiharuro bizovamwo bizotuma haboneka urugero ibiharuro vy’ irwirirana rifatiye ku magara y’abantu ku ntara no ku gihugu bigezeko. Yabandanije amenyesha ko irwirirana rifatiye ku magara y’abantu rigira 3 rizokwerekana urugero ihohoterwa rifatiye ku gitsina rigezeko. Ngo ibiharuro mfatakibanza bizoboneka muri Rusama 2017 nayo ibiharuro vya nyuma bizoboneka muri Gitugutu 2017 bitevye muri Munyonyo 2017 kubera ibipimo vy’indwara ya Sida bitaraboneka. Ngo ku vyerekeye amatohoza ajanye n’indwara ya SIDA, imbere yuko amaraso y’abantu bagizweko amatohoza bayajana aho bayapima, babanza gukuraho ikintu cose cotuma umuntu amenya ati uwu ni naka yari muri iri tohoza. Ngo iryo tohoza riba uko imyaka 5 iheze kandi ivyo biharuro bikoreshwa mu gufata ingingo. Ngo ubushikiranganji bw’amagara y’abantu burarindiriye ibiva mw’itohoza kw’irwirirana rifatiye ku magara y’abantu rigira 3 kugira bushobore gushiraho umugambi ugira 2 ujanye n’uguteza imbere amagara meza. Mwomenya ko iryo tohoza kw’irwirirana ry’abantu rifatiye ku magara y’abantu rigira 3 rizotwara amafaranga y’amarundi. angana n’imiriyaridi 5.

Aline Kanyana

 

 
Ouvrir