Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abakenguzamateka basaba umushikiranganji w’indero ko yosubiriramwo ikibazo ca Reta abanyeshure batagikoze

DS21Umushikiranganji ajejwe indero, Janvière Ndirahisha yaragiye ku wa 13 Mukakaro mu Nama Nkenguzamateka kugira asigure igituma hari abanyeshure bo myaka y’9 na 10 batari bamenye mu mwaka uheze batemerewe gukora ikibazo ubugira 2 kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice ca 2 c’amashure yisumbuye. Abakenguzamateka barasavye umushikiranganji ko yogerageza agasubiriramwo ikibazo abo banyeshure nk’uko ubushikiranganji bw’indero bwari bwemeye ko umunyeshure yamenye mw’ishure mugabo akananirwa n’ikibazo kimuha uburenganzira bwo kubandanya igice ca 2 c’amashure yisumbuye azoguma yiyigishiriza i muhira mugabo hageze akaja gukora ico kibazo hamwe n’abandi. Ndirahisha yamenyesheje ko kubona hari abanyeshure bankiwe gukora ikibazo vyavuye kuri vyinshi, ngo hari abanyeshure bagiye kwiyandikisha aho batari bize hari n’abagiye gukora ikibazo kandi batari bamenye mw’ishure.

Yabandanije ahumuriza abakenguzamateka ko agiye kwiga icatumye abo banyeshure badakora ikibazo hanyuma arabe icokorwa. Umushikiranganji yamenyesheje ko agiye gushiraho itegeko rituma abanyeshure biga ingunga 2 n’iribuza abanyeshure guhindura imishatsi, inzara no kwambara amahereni. Ngo kubona impamyabushozi za Reta z’umwaka wa 2016 ushira umwaka w’ 2017 zitaraboneka, Ndirahisha yamenyesheje ko inzira bacishamwo amasoko zitarahera ari naco gituma abanyeshure babahaye amaseretifika. Abakenguzamateka barashimye ingingo yafashwe n’umushikiranganji w’indero yo kuzoboza umuyobozi ishure ryiwe ritazoba ryaronse 30% kubera bituma umuntu aguma ku mirimo hanyuma akitunganya neza mu vyakora. Umukuru w’Inama Nkinguzamateka, Révérien Ndikuriyo yarasavye umushikiranganji w’indero ko yasaba amakomine intererano yo gushiraho ibibanza vyo kwimenyerezamwo ivy’ubushakashatsi kugira abana b’Uburundi baronke ubumenyi bukwiye.
Aline Kanyana

 

 

Mu ntara za Ngozi, Kayanza na Muyinga Prezida NKURUNZIZA yarateye iteka ibirori vyo kwinjira inyubako zitandukanye zavuye mu nguvu z’abanyagihugu

hybbbbMu rugendo Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yagize  mu ntara za Ngozi, Kayanza na Muyinga, kuva ku wa 7 gushika ku wa 11 Mukakaro 2017 yararonse akaryo ko gutera iteka ibirori vyo kwinijra inyubako zitandukanye zavuye mu nguvu z’abanyagihugu mu ntumbero yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Izo nyubako zikaba ziri mu vyakozwe n’abo banyagihugu bitegekanijwe ko bizokwinjirwa mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 55 iheze Uburundi buronse intahe yo kwikukira.

 

Mu ntara ya Muyinga :  Ibitaro, isoko n’ikibuga  c’inkino vya kijambere  vyarinjiwe

Ku wa 8 Mukakaro 2017, mu rugendo yagize mu ntara ya Muyinga, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarifatanije n’abatowe mu ntara ya Muyinga hamwe n’abanyagihugu mu birori vyo kwinjira icese inyubako zigizwe n’isoko ya kijambere y’i Bwasare, muri komine ya Gasorwe, ibitaro biherutse kwagurwa vyo muri komine ya Giteranyi hamwe n’ikibuga c’umupira w’amaguru co ku murwa mukuru w’intara ya Muyinga « Umuco » , gishasheko umusezero w’ikizungu. Izo nyubako zitadukanye zubatswe n’abanyagihugu babifashijwemwo n’ibiro vy’Umukuru w’igihugu mu kubaronsa ibikoresho bitandukanye nk’amabati, ivyuma vyo kwubaka, n’ibindi .Tubibutse ko izo ziri mu nyubakwa 55 zatororokanijwe kugira zinjirwe mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 55 iheze Uburundi bwikukiye.
Ku mutumba Bwasare, muri komine ya Gasorwe, mu ntara ya Muyinga, Prezida NKURUNZIZA ari kumwe na buramatari w’intara ya Muyinga hamwe n’abashingamateka n’abakenguzamateka batowe mu ntara ya Muyinga n’abandi bakozi bakuru bakuru, yarateye iteka ibirori vyo kwinjira icese isoko ya kijambere y’i Bwasare. Iyo soko ifise ibibanza 55 bashobora kudandarizamwo. Ico gihe Umukuru w’igihugu yasavye abanyamuyinga kwijukira gucuruza ibidandazwa bidasa, gutyo umwe azoze arashorera uwundi kubera ubudasa bwavyo. Muri komine ya Giteranyi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarateye iteka ibirori vyo kwinjira icese ibitaro vy’aho mu Giteranyi biherutse kwagurwa. Ivyo bitaro bikaba biherutse kwiyubakira aho abana baremvye barwarira. Iyo nyubakwa yakira abana ikaba ishobora kwakira abana 40. Haruhande y’iyo nyubakwa, harubatswe iyindi nzu bakiriramwo abandi barwayi baremvye, utuzu twa surwumwe, ibigega vy’amazi bibiri hamwe n’aho abakozi bivunira umusase.Muri ivyo bikorwa ahanini vyakozwe ku buryo bw’ibitaro, ibiro vy’Umukuru w’igihugu vyatanze intererano y’amabati.
Inyuma y’umutaga, Prezida NKURUNZIZA yararongoye ibirori vyo kwinjira icese ikibuga c’umupira w’amaguru ca kijambere citiriwe « Umuco » gishasheko umusezero w’ikizungu, aho buramatari n’abatowe muri iyo ntara bamugabiye ishashi z’inka zibiri. Inyuma yo kwinjira icese ico kibuga ca kijambere, Umukuru w’igihugu, Prezida NKURUNZIZA yaciye akurikirana urukino rwa nyuma rw’igikombe citiriwe Umukuru w’igihugu, urukino rwahuje umurwi « Olympic star » w’i Muyinga n’umurwi « Messager FC » w’i Ngozi.  Umurwi « Olympic Star » w’i Muyinga ukaba ariwo watahukanye intsinzi y’ibitsindo 2 kuri 1 c’umurwi « Messager FC » w’i Ngozi. Ku dushimwe twatanzwe, umukinyi yarushije abandi muri urwo rukino ni Saidi Slim akinira umurwi « Olympic Star » w’i Muyinga, yaronse ibahasha y’ ibihumbi 500 vy’amafaranga y’amarundi yatanzwe n’ibanki ECOBANK. Umurwi wa « Messager FC » w’i Ngozi waronse ibahasha y’imiriyoni 3 z ‘amafaranga y’amarundi. Umurwi « Olympic Star » w’i Muyinga, haruhande y’igikombe waronse, waranatahukanye ibahasha y’imiriyoni 5 z’amafaranga y’amarundi. Abagize icobaterera mu bikorwa vyo kwubaka ico kibuga bararonkejwe impapuro z’iteka bivanye n’ico umwe wese yaterereye. Mu ntara za Kayanza na Ngozi: Inyubakwa zigizwe n’amashure hamwe n’ibiro vy’abarongozi vyarinjiwe Ku wa 10 Mukakaro 2017, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarateye iteka ibirori vyo kwinjira icese inyubakwa zigizwe n’ishure ry’imyuga, ibiro vy’umukuru wa zone Mubuga, muri komine Ngozi n’intara ya Ngozi. Izo nyubakwa ziri mu rukurikirane rw’izindi 55 zatororokanijwe zizogenda zirinjirwa gushika mu kwezi kwa Myandagaro bihagarikiwe n’indongozi ku rwego rwo hejuru. Izo nyubakwa zubatswe n’abanyagihugu zinjirwa mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 55 iheze Uburundi buronse intahe yo kwikukira.

Ku mutumba Kibimba uri muri komine ya Muhanga, mu ntara ya Kayanza, Umukuru w’igihugu yarateye iteka ibirori vyo kwinjira icese ishure ry’imyuga rigizwe n’amasomero 9, inyubakwa 3 zo gukoreramwo ibikorwa vyo kwimenyereza « travaux pratiques », inyubakwa zirimwo ibiro bitandukanye hamwe n’utuzu twa surwumwe. Iryo shure rikazokwakira abanyeshure bayobewe ikibazo gitanga uburenganzira bwo gutangura igice ca kabiri c’ishure shingiro, rikaba rifise ubushobozi bwo kwakira abanyeshure 200.
Mu gihe ari ishure ry’imyuga, ngo rifise ibisata vyigisha ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru « informatique », guteranya ivyuma hamwe n’ivyo gukwiragiza amazi . Nk’uko twabimenyeshejwe na musitanteri wa komine Muhanga, Raymond Sindabizera, ngo iryo shure ryubatswe n’abanyagihugu mu bikorwa vy’iterambere rusangi, ibiro vy’Umukuru w’igihugu bikaba vyabaronkeje ibikoresho bigizwe n’isima, amabati n’ivyuma vyo kwubaka, rikaba rifise n’umuyagankuba, bizotuma ibikorwa vyo kwimenyereza vyoroha ku banyeshure narirya ari ishure ry’imyuga. Mu ntara ya Ngozi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarifatanije n’abanyagihugu bo muri komine Ngozi mu birori vyo kwinjira icese ibiro vya zone Mubuga, muri komine n’intara ya Ngozi. Uwo ngo ni umugambi witunganirijwe n’ikomine n’abanyagihugu ubwabo, ibiro vy’Umukuru w’igihugu bikaba vyabaronkeje amabati. Uwo ni umugambi wo kuronsa indongozi zitandukanye ibiro zikoreramwo haba mu makomine no ku mitumba. Ivyo biro vya zone Mubuga, bikaba bifise n’ahazokorera ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana, ibiro vy’abaporisi n’inyubakwa ishobora kwakira inama zitandukanye. Eka n’ivyo biro vya zone Mubuga vyubatswe n’abanyagihugu mu bikorwa vy’iterambere rusangi. Ku mutumba Rutanga, muri komine Gashikanwa, intara ya Ngozi, Prezida NKURUNZIZA yararonkeje imfashanyo igizwe n’umuceri urenga amatoni 4,5 imiryango 665 ifise amikoro make, aho umuryago waronswa ibiro 7 vy’umuceri. Iyo miryango ni iyo mu makomine ya Gashikanwa na Nyamurenza, mu ntara ya Ngozi. Inyuma y’igikorwa co gutanga iyo mfashanyo, Umukuru w’igihugu yarifatanije n’abanyagihugu bo ku mutumba Hayiro, mu bikorwa vy’iterambere rusangi vyo kwagura ishure ryisumbuye ryo kuri uwo mutumba Hayiro, uri muri komine Mwumba, intara ya Ngozi. Ivyo bikorwa vyari bijanye no gucanga umusenyi n’isima vyo gusiga hasi mu masomero abiri ariko arubakwa.  Kubwa musitanteri wa komine Mwumba, Emmanuel Ndayizeye, ngo ico gikorwa co kwiyubakira inyubako hakoreshejwe inguvu z’abanyagihugu ni ico gushima kubera ko bapfunyiriza urugendo abana bakwurikirana ivyigwa vyabo muri ayo mashure. Iryo shure ry’i Hayiro ryakira urwaruka rwo mu makomine ya Mwumba na Nyamurenza, aho ubu bagira ibirometero biri hagati ya 2 na 3. Mu bikorwa vyo kwubaka iryo shure, ngo ibiro vy’Umukuru w’igihugu vyatanze amabati, isima n’ivyuma vyo kwubaka.

Prezida NKURUNZIZA  ahimiriza abarundi kwijukira kuvomera indimiro mu gihe c’ici

Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yisunze igihe c’irima ryo mu myonga ku barundi, ku wa 11 Mukakaro 2017, yarateragiye ibiharage, amashu, ibiraya, itomati, irengarenga, intore n’ipiripiri mu murima ufise uburinganire bw’ihegitari uri ku mutumba Rutanga, muri komine ya Gashikanwa, mu ntara ya Ngozi. Ivyo bikorwa bikaba biri mu ntumbero yo guhimiriza abarundi kwijukira kuvomera indimiro zabo mu gihe c’irima c’ici kugira barime bimbure ibihe vyose vy’umwaka. Nk’uko yama abikora mu bihe vyo guteragira no kwimbura, Prezida NKURUNZIZA yatanguye gusenga ashira izo mbuto mu biganza vy’Imana. Eka ngo kuvomera no kwimbura ni ivy’Imana, agasaba ko abarundi bokwijukira kurima mu gihe c’ici kugira barime bimbure ibihe vyose vy’umwaka. Inyuma yo gusengera izo mbuto, Umukuru w’igihugu yaciye yifatanya n’abandi bari aho mu gikorwa co guteragira ivyo biterwa vyose twavuze mu ntumbero yo guha akarorero abarimyi kugira bijukire kuvomera indimiro mu gihe c’ici.
Aho ku mutumba Rutanga, haruhande y’uburimyi, Umukuru w’igihugu araharangurira kandi n’ubworozi bw’ibitungwa bitandukanye bigizwe n’inka, ingurube n’impene. Yaboneyeho akaryo ko kuja kuraba ingurube yororeye aho ku mutumba Rutanga. Inyuma yaho, yarakurikiranye imyimenyerezo y’umupira w’amaguru ku rwaruka ruri mu kiruhuko gikuru mu ntumbero yo gutororokanya urwaruka ruzoja mw’ishure ry’umupira w’amaguru « académie le messager FC ». Urwo rwaruka rukaba rufise hagati y’imyaka 8 na 15. Urwo rwaruka ruri mu mirwi itatu, abafise hagati y’imyaka 8 na 10, abafise imyaka iri hagati ya 11 na 12 hamwe n’abafise imyaka iri hagati y’imyaka 13 na 15. Inyuma y’ikiruhuko gikuru, ngo muri iyo mirwi itatu bazotoramwo abashika 25 mu murwi umwe wose. Urwo rwaruka 75 nirwo ruzoheza rugakurikirana inyigisho z’umupira w’amaguru mw’ishure « académie le messager FC ». Urwo rwaruka rusanzwe ruva mu makomine ya Ngozi, Mwumba n’ayandi makomine yegeranye n’izo komine kandi rukaba ruva mu miryango yifashe n’iyibayabaye. Eka ngo ni n’uburyo bwo kurufasha kugira rugire ico rwimariye mu kiruhuko c’amezi abiri kugira ntibaje mu bintu ata kamaro bibafitiye. Mu gusozera ibikorwa vy’uwo munsi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarifatanije n’abanyagihugu bo muri komine ya Mwumba mu bikorwa vy’iterambere rusangi vyo kwubaka isoko ya kijambere yo mu Vyegwa. Ivyo bikorwa vyari bijanye no gucanga umusenyi n’isima vyo gusiga hasi mu tuzu two kudandarizamwo.
Déo Misigaro

 

 

 

Igice ca gatatu c’ibarabara rikuru RN3 (Nyamitanga – Chanic) caratanguye gukorwa

duuuuuIgice ca gatatu c’ibarabara rikuru RN3 rihuza ibihugu vy’Uburundi, Urwanda na Tanzaniya caratanguye gukorwa. Ico gice kiva i Nyamitanga gushika kuri Chanic, mu gisagara ca Bujumbura, uburyo bwatanzwe n’urunani rw’amabanki y’ibihugu vy’abarabu « fonds saoudien, fonds koweitien, OFID hamwe na BADEA ». Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru w’igisata kijejwe amabarabara, Vincent Nibayubahe, ku wa 3 Mukakaro 2017, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Nk’uko uwo muyobozi mukuru w’igisata kijejwe amabarabara, Vincent Nibayubahe yabandanije abishikiriza, ngo iryo barabara rihuza ibihugu vyo mu karere rigenda rirakorwa ibice bice. Ubu rero ngo ku ruhande rw’Uburundi hasigaye gukorwa ibice vya Nyanza-Lac- Rumonge hamwe na Rumonge- Bujumbura. Ariko rero, ngo no kuri ivyo bice bibiri, hari icizere kubera hari abamaze kwemera gufasha. Aho akavuga nk’ikigega c’Ingoma ya Arabie Saoudite «fonds saoudien » cemeye gutanga imiriyoni 15 z’amadorari y’abanyamerika mu bikorwa vyo gukora igice ca Nyanza-Lac- Rumonge, n’abandi ngo bari inyuma.

Vyongeye, ngo mu migambi y’ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD, intumbero ni uko bohuza ibihugu vyoroshe, ico yise « désenclavement ». Ku bwiwe rero, ngo kubona iyo banki yaratanze uburyo bwakoze igice ca kabiri (Mugina-Mabanda- Rumonge), ngo nta nkeka ko n’ubundi buryo bazobutanga kugira iryo barabara rishike i Bujumbura. Bisubiye, ngo inyuma y’ibarabara rikuru RN1 iryo barabara, ngo rifitiye akamaro kanini igihugu kubera ko haca ibidandazwa vyinshi, rikongera rikaduhuza n’igihugu ca Tanzaniya hamwe n’igihugu c’Urwanda. Igihugu ca Tanzaniya naco gisanzwe gishika kw’ibahari, uciye i Kigoma, igisagara kiri ku nkengera y’ikiyaga Tanganyika. Ku ngenzi, ngo ni akarere karimwo ivyo kuratira ijisho, ico yise «zone touristique» , kubera ikiyaga Tanganyika, ibigazi n’ishamba cimeza rya Kigwena. Mu gihe iryo barabara riri mu misozi ihanamye cane mu gice ca Rumonge- Bujumbura, umuyobozi mukuru w’igisata c’amabarabara yamenyesheje ko uburyo bubonetse ubuhinga buriho bwo kuritunganya. Mu bice bimeze nabi, ngo bashobora kuricisha mu mazi canke bakaricisha mu musozi « tunnel ». Igice ca mbere c’iryo barabara, ngo cari Ruhwa- Nyamitanga, ku burebure bw’ibirometero 50, uburyo bwo kuhakora bwatanzwe n’ibanki ya Afrika ijejwe iterambere. Bisubiye BAD, ngo no ku ruhande rw’Urwanda, iyo banki niyo yatanze uburyo bwo gukora igice ca Ntenderi- Mityazo-Gisiza, ico gice kikaba kiriko kirakorwa muri kino gihe. Ibarabara rya Bubanza-Ndora ryubatswe mu misozi ibomoka cane
Ibarabara rya Bubanza-Ndora ngo rigizwe n’ibice biribiri, arivyo Bubanza-Ntamba hamwe na Ntamba-Ndora. Ku gice ca Bubanza-Ntamba ngo ntangorane, ingorane ziri ku gice ca Ntamba-Ndora kigizwe n’imisozi ihanamye cane, itemba kandi inyerera « glissements ». Ku bwiwe rero, ngo ico gice cari gikeneye gukorwa n’ubuhinga buhanitse cane, ivyo navyo ngo bisaba uburyo bwinshi cane. Eka ngo uravye uburyo bwatanzwe n’ibikorwa vyakozwe, ngo birashimishije. Ariko ngo barahamagaye abashobora kwiga isi y’aho hubatswe iryo barabara uko imeze, isoko ikaba yatsindiye ishirahamwe ry’abarabu MEG, abo nabo ubu ngo bari ku kazi. Abo ngo nibo bazokwerekana isi yaho uko imeze, gutyo bamenye ibikoresho vyokoreshwa kuri ico gice c’ibarabara ca Ntamba-Ndora. Ku bikorwa vyakozwe, ngo igice ca Bubanza-Ntamba vyarakiriwe vy’imfatakibanza. Ku gice ca Ntamba-Ndora, ngo kubona isi yaho ibomoka cane, ngo si ikosa ry’igisata kijejwe amabarabara canke ry’ishirahamwe ryubatse iryo barabara. Iryo barabara risanzwe riri mu karere gatemba kandi kabomoka cane, aho agatanga akarorero k’ibarabara rikuru RN10, rija mu Kayanza riciye i Nyeshenza, aho naho nyene ngo hama hariko harabomoka. Ku bwiwe rero, ngo ni ibisanzwe, igikuru ni uko igihe cose bikenewe iryo barabara ryoza rirasanurwa. Kw’ibarabara rya Makebuko-Ruyigi, ngo ibikorwa vyo kurisanura vyari bitunganije mu bice bibiri. Igice ca mbere cari Makebuko-Butaganzwa, ku burebure bw’ibirometero 22. Ku buryo bwari bwarategekanijwe, ngo basanze hashobora kuvamwo uburyo bwo gukora ikindi gice cari gisigaye. Ishirahamwe ryari ryatsindiye isoko yo gukora ica mbere niryo ryaciye ribandanya gukora igice kigira kabiri. Ubu rero ngo baherutse kwakira igikorwa kugira barabe ko ryakozwe neza, ico yise « pré-réception technique », iryo yakira ry’igikorwa ritegura iyakirwa ry’igikorwa vy’imfatakibanza.

Ibikorwa bijanye n’ibarabara rya Nyakararo-Mwaro-Gitega, igice ca mbere ibikorwa vyaraheze, ubu ngo bariko batunganya ibikorwa bibangabanganwa n’ibarabara. Ivyo navyo ngo n’isoko ya kijambere yo mu Kibumbu, ishure y’imyuga ry’i Makamba muri komine ya Bisoro n’ibarabara ry’ivu ry’ibirometero 42. Ku gice ca kabiri, ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD yaremeje muri Kigarama 2016 ko ibikorwa bibandanya. Mu ndwi zibiri, ngo bazotanguza ibikorwa vy’ibanze vy’igice ca kabiri. Ivyo navyo ngo bizokurikirwa no gutanga amasoko kugira hahiganwe abashobora kwubaka ico gice kigira kabiri.  Ibarabara rikuru RN16 (Bururi-Gitega), ngo urunani rw’amabanki y’abarabu « fonds saoudien, fonds koweitien, BADEA na OFID » rwaratanze imiriyoni 48 z’amadorari y’abanyamerika azofasha gukora igice ca mbere c’uburebure bw’ibirometero 37. Ubwo buryo bukaba ari ingurane Reta y’Uburundi yafashe. Ico gice kiva i Bururi kigashika i Makaba. Ubu ngo bariko bagura ibikoresho vyo mu biro n’imodokari zikenewe kugira ivyo bikorwa bikurikiranwe. Mu minsi iza ngo bazocisha amadosiye mu kinyamakuru ca Reta kugira abipfuza kwubaka iryo barabara baze guhiganwa.
Déo Misigaro

 

 

Uburundi ngo buramaze kwunguka ibitari bike kuva bwinjiye mu muryango wa EAC

CAM00512 1Umushikiranganji ajejwe iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko, Isabelle Ndahayo, amenyesha ko inyuma y’imyaka cumi Uburundi bwinjiye muri iryo shirahamwe, EAC, bumaze kwunguka ibitari bike. Ivyo yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, kuwa 27 Ruheshi 2017 i Bujumbura. Muri ico kiganiro, umushikiranganji Isabelle Ndahayo yamenyesheje ko igihugu c’Uburundi cagize akunguko kanini mu myaka cumi kimaze cinjiye muri iryo shirahamwe. Muri ico kiganiro ngo Uburundi bwashimye gutegura indwi yahariwe ukwibuka imyaka cumi bumaze muri iryo shirahamwe aho mbere icivugo : ”imyaka cumi irangiye uburundi bwinjiye mw’ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko : inyungu bwaharonkeye, ivyaranguwe, uturusho,intambamyi n’imigambi ya kazoza » ari naco cashizwe imbere.

Ngo ishirahamwe rya Afrika y’Ubuseruko ryitaho iterambere mu vy’ubutunzi kuko ngo ivyo bihugu vyiyemeje gukorera hamwe ku neza ya kimwe kimwe cose kugira rishike kw’ihangiro ryiyemeje. Umushikiranganji Isabelle Ndahayo yibukije ko Uburundi bwateye igikumu ku masezerano yo kwinjira mw’ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko kw’igenekerezo rya 18 Ruheshi 2007 i Kampala mu gihugu c’Ubuganda, maze cinjira icese kuwa mbere Mukakaro 2007. Muri ico kiganiro Isabelle Ndayaho yamenyesheje ko Uburundi bwinjiye mw’ishirahamwe EAC bufise intumbero yo kwugurura imihora bucishamwo ibidandazwa,gikura canke gishora hanze uravye aho giherereye. Ngo carondera kandi guteza imbere ubutunzi, gufashanya n’ibindi bihugu bigize Ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko mu bisata bitandukanye. Gutuma ubuzima bw’abenegihugu bwisununura no Gushikira iterambere rirama kandi ridakumira kuri bose .kw’igenekerezo rya 01 Mukakaro 2017, ngo igihugu c’Uburundi kizohimbaza imyaka cumi iheze cinjiye mw’Ishirahamwe rya Afrika y’Ubuseruko. Ngo kazoba ari akaryo keza ku burundi ko gukubitiza agatima mpembero kuvyo bwiyemeje mu bijanye no gutanga umuganda wabwo mu kwubaka Ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko.Ngo kazoba ari akaryo keza kandi ku benegihugu bose mu butandukane bwabo, uhereye ku batwara gushika k’umwenegihugu muto muto ;ngo hatibagiwe kandi n’ingorane Uburundi bwagiye buragira muri ukwo kwinjira kwabwo mw’ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko.
Abandanya amenyesha ko kwinjira muri EAC atari urubanza ruba rimwe rukaba ruheze, ah’ubwo ngo ni umugambi ugamije kuzoshika kwishingwa rya Reta Zunze Ubumwe ya Afrika y’Ubuseruko biciye ku ntambwe zimwe zimwe nko gutoreza hamwe amakori n’amatagisi ku rugero rumwe no mu ndinganizo imwe, gushinga isoko rusangi, hamwe n’ishingwa ry’ifaranga rimwe muri iryo Shirahamwe. Isabelle Ndahayo ati « Uburundi bumaze gushika kubitari bike kuva bwinjiye muri EAC : bimwe muri vyo hari ugushira mu ngiro amasezerano agenga ibijanye no gutoreza hamwe amakori n’amatagisi ku rugero rumwe n’indinganizo imwe n’ibindi bihugu bigize iryo shirahamwe ». Kubwo uwo mushikiranganji, ngo umugambi wo kworohereza ibijanye n’ urudandazawa no gutwara ibintu n’imiduga warateye imbere biboneka. Yanatanze akarorero ku modoka yahora imara iminsi mirongo ibiri n’umwe mu nzira ikuye ibintu ku kivuko c’i Dar Es Slaam canke i Mombasa ibizana i Bujumbura ubu itarenza iminsi itandatu . Yaranagarutse ku ngorane zimwe zimwe zibonekeza muri ico gikorwa c’iyinjira ry’Uburundi muri EAC. Aha yashikirije ko kwigenga mubijanye no gusanisha amategeko amwe nkoramutima igihugu gisanzwe gikoresha n’amasezerano agenga isoko rusangi ry’iryo shirahamwe no kwigenga mu bijanye no gusanisha inzego zimwe zimwe. Umushikiranganji, Isabelle Ndahayo yarishuye kandi ibibazo vy’abamenyeshamakuru. Ku kibazo co kumenya ikiriko kirakorwa muri EAC kugira ngo imigenderanire hagati y’Uburundi n’Urwanda isubire kumera neza, yishuye ko ico kibazo abarongoye EAC bagifise mu minwe. Ngo ni ukurindira rero ico bazoshobora gukora mu ntumbero yo gufasha ivyo bihugu kwongera kwunga imigenderanire myiza.
Nathan Ntahondi na
Alphonse Nahayo
(uwimenyereza)

 

 

Prezida NKURUNZIZA arashimira ba buramatari ku bikorwa bamaze kurangura mu mwaka w’2017

buramatari2Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yaragirishije inama ba buramatari muri komine Ryansoro iri mu ntara ya Gitega, aho hari kuwa 14 Mukakaro 2017. Nk’uko umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Karerwa Jean Claude yabishikirije abamenyeshamakuru inyuma y’iyo nama, ngo Petero NKURUNZIZA yabanje guha ijambo ba buramatari bose kugira ngo umwe wese ashikirize ingene vyifashe mu ntara arongoye. Ngo inyuma y’ivyashikirijwe na ba buramatari bose vyaragaragaye ko muri rusangi vyifashe neza mu bisata vy’ umutekano n’iterambere. Ariko kandi abarongoye intara bose basavye Umukuru w’igihugu ko yoshishikara kubafata mu mugongo ku bijanye n’inyubako rusangi. Muri iyo nama kandi ngo Umukuru w’igihugu yarahaye ijambo umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu. Uwo nawe ngo yarashimiye ba buramatari bose kuko bakora batiziganya mu kurwanya inzoga zitemewe n’amategeko no gusaba abubakanye hadakurikijwe amategeko ko bokubakana amategeko akurikijwe. Ahenshi rero ngo mu ntara baramaze kwumva ako kamo. Umukuru w’igihugu ngo yaciye nawe afata ijambo, aho yashimiye ba buramatari kubera bakora batiziganya kugira ngo amahoro n’umutekano bishishikare kubumbatirwa. Ngo yarabashimiye cane ingene batunganije neza ihimbazwa ry’umunsi mukuri wo kwibuka imyaka mirongo itanu bamaze bikukiye. Ngo yarabashimiye ingene bariko bakora bivuye inyuma kugira ngo ingo zose zo mu Burundi zibeho zubahirije amategeko. Ngo Umukuru w’igihugu yaboneyeho akaryo ko gusaba abarongoye intara ko ikibazo c’amasoko ariko asubizwa mu minwe y’amakomine cokorwa amategeko yubahirijwe kugira ngo amakori n’amatagisi avuye muri ayo masoko afashe igihugu. Ikindi ngo bokwirinda ko haba ukuvangatiranya kw’ibidandanzwa muri ayo masoko kandi ntihabe akajagari mu kuyatunganya. Ngo gushira ayo masoko mu minwe y’amakomine ba buramatari bokwirinda ntihabe akajagari hagati y’abayahorana n’amakomine. Ngo yasavye ba buramatari kwama na ntaryo babera akarorero abo barongoye. Ngo ni bababere urumuri kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere. Ngo yasavye ko abenegihugu bokwama bigishwa kuziganya kuko ayo mafaranga baziganije ashobora gufasha mu gutanga ingurane kugira ngo abenegihugu babandanye biteza imbere. Ngo yarasavye abafise amabanki gufasha abenegihugu kugira ngo biteze imbere mu kubaronsa ingurane zitavuna. Ku bw’ivyo rero ngo ni bashire imbere inyungu y’igihugu. Ikindi Umukuru w’igihugu yashikirije muri iyo nama ngo ni uko hazotunganywa igikorwa co kwungura ubumenyi ba buramatari gishobora kuzobera mu bindi bihugu kugira ngo baronswe ubumenyi butuma batunganya intwaro neza aho baherereye. Aha ngo igihugu c’Ubushinwa ngo kirashobora kuzofasha muri ico gikorwa.

Umukuru w’igihugu kandi ngo yarasavye ko ata bokwikika mu kiza muri ya migambi yo kuvura abana batarenza imyaka itanu ku buntu n’abakenyezi bibaruka. Ngo yarasavye kandi abatahuka mu gihugu bari baragiye mu bindi bihugu ariko kandi bakaraba ko hatoba harimwo inkozi z’ikibi. Muri iyo nama kandi, ngo Perezida NKURUNZIZA yarasavye ko abavyeyi bokurikirana abana babo bari mu buruhuko. Ngo indero nziza ni yo abavyeyi basabwa guha abana babo mu kubabera akarorero. Ngo hari abana batanguye gusaba ibisigi kandi abavyeyi bakiriho. Ngo iyo ndero si yo kuko ibisigi ari ivyabana batakigira abavyeyi. Yasavye kandi ko ibikorwa vyo mu buruhuko bw’abanyeshure vyotunganywa neza kugira ngo bishike kwihangiro nyakuri. Ngo yarasavye kandi ba buramatari kutama bariko basaba ibiro vy’Umukuru w’igihugu ngo ni bibaterere mu vy’inyubako. Ahubwo ngo nibakorane n’imvukira z’intara kugira ngo haboneke ibikoresho. Abarwizatunga b’izo ntara ngo boterera cane. Yasavye kandi ba buramatari gusaba abo barongoye gufatana mu nda bari kukivi. Ngo yarangije iyo nama asaba ba buramatari ko hotunganywa mw’ikomine yose n’iburiburi ibibuga bibiri vy’inkino kugira ngo habe ugutsimbataza amahoro biciye mu nkino.

Nathan Ntahondi

 

 

Reta y’Uburundi ngo yagize ukwikukira kwabwo ishimikiro ry’ingendo itegerezwa gukurikiza

nzobonaUmunyamabanga mukuru wa Reta akaba n’umuvugizi wayo, Philippe Nzobonariba amenyesha ko Reta y’Uburundi yagize ukwikukira kwabwo ishimikiro ry’ingendo yayo haba mu bijanye na politike canke mu bijanye n’ubutunzi ari naco gituma ishira ukwikukira kw’igihugu imbere ya vyose.Ku bw’ivyo ngo abanyagihugu nibo babwirizwa kuronka ijambo imbere y’abandi kandi ingingo bafashe mu bijanye n’ingene botwarwa canke bokwiteza imbere ngo ntivuguruzwa.


Ivyo yabishikirije mu kiganiro yaremesheje ku bamenyeshamakuru ku wa 14 Mukakaro 2017, aho yabanje kwibutsa ko mu kwezi kwa Ruheshi no mu ntango z’ukwezi kwa Mukakaro 2017 habaye inama zitandukanye n’ibikorwa vyabaye vyerekeye igihugu c’Uburundi. Muri vyo harimwo ibijanye n’inama nkuru ya ONU iraba ivy’agateka ka zina muntu igira 35 yabereye mu gihugu c’Ubuswisi, inama y’abashingamateka bo mu muryango w’ibihugu vya Buraya, inama nkuru y’umutekano, iraporo yasohowe n’ishirahamwe ry’agateka ka zina muntu ryitwa FIDH, n’ibindi. Ivyo navyo ngo bikaba vyatumye Reta yiyumvira kugira ico ishikirije kuri ivyo vyose vyavuzwe.  Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo izo nama zose zerekana ishaka ry’amakungu na cane cane ibihugu vya Buraya ryo kubandanya imigenderanire n’Uburundi ariko bimwe bimwe muri vyo ngo vyotegerezwa kwirinda gukoresha igikenye kuko atari vyo vyereka Uburundi inyifato canke ingendo butegerezwa gukurikiza. Ku bwa Reta y’Uburundi ngo izo nama zose muri rusangi zashitse ku ngingo zishimishije kuko ikigaragara ari uko nka bose bemera yuko habaye intambwe ishimishije n’akarusho kanini haba mu vya politike canke mu bijanye n’umutekano. Ngo ni naco gituma ingingo zose z’agahotoro zikandamiza Uburundi zari zashikirijwe n’ishirahamwe ry’ibihugu vya Buraya ku mohe y’ingoma y’Ububirigi zagiye ziraterwa ivyatsi gutyo amakungu aranka kuzemeza. Ku bijanye n’ivyavuye mu nama nkuru ya ONU iraba ivy’agateka ka zina muntu igira 35, Philippe Nzobonariba akaba yamenyesheje ko Reta y’Uburundi yaronse akaryo ko kwerekana ko ivyegeranyo vyose vyagiye birashikirizwa vyuzuyemwo ibinyoma ko n’ico ataho gitaniye n’ivya mbere. Ivyo vyegeranyo ngo vyari bifise aho bihengamiye na cane cane ko ngo ata na hamwe havugwa ububisha bwakozwe n’abari bagumutse, abakorewe amabi atandukanye harimwo abajejwe umutekano n’ibindi. Ico rero ngo kikaba cerekana ko ivyo vyegeranyo biba bifise aho bihengamiye. Ikindi naco ngo ni uko ijambo ihonyabwoko ryari ryabaye nk’uruvyino ku bashaka gutyoza Uburundi aho ngo ryakoreshwa incuro zirenga 70 ariko ubu bakaba barikoresheje incuro 2 gusa. Philippe Nzobonariba akaba yamenyesheje ko Reta y’Uburundi haba mu bijanye na politike canke mu bijanye n’ubutunzi ishira ukwikukira kw’igihugu imbere ya vyose. Ku bw’ivyo ngo abanyagihugu nibo babwirizwa kuronka ijambo imbere y’abandi kandi ingingo bafashe mu bijanye n’ingene botwarwa canke bokwiteza imbere ngo ntivuguruzwa. Ngo mu ngingo ziriko zirafatwa mu bijanye no kunagura ubutunzi bw’igihugu, ngo harimwo ishingwa ry’umurwi ujejwe gukurikirana umugambi w’igihugu w’iterambere, uwo nawo ukaba ariwo uzomurikira abafashanya n’Uburundi kuko guhera ubu bazoza bashigikira mu vyo Reta iberetse canke mu vyo ishira imbere gusumba ibindi. Mu bibazo vyagiye birashikirizwa n’abamenyeshamakuru harimwo abashatse kumenya aho Reta y’Uburundi ihagaze ku bijanye n’icegeranyo giheruka gushikirizwa n’umurwi CNIDH mu Nama Nshingamateka aho yavuze abantu bishwe, abasinzikarijwe ubuzima n’ibindi. Philippe Nzobonariba akaba yamenyesheje ko ata vyama vyera ngo de. Ngo nico gituma Reta yashizeho ingingo zerekeye guhana, gutyo ngo uwo wese ahohotewe, arenganijwe, n’ibindi agaheza akitura ubutungane bukamutunganiririza.

Estella Niyongere

 

 
Ouvrir