Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ishirahamwe ONATOUR rigiye guhingura ikizuku gikoreshwa ku mbabura

 

DSC 0002Ishirahamwe ryo gucukura ibizuku mu Burundi ONATOUR rifise ihangiro ryo guhingura ikizuku kugira gikoreshwe n’abantu benshi bashoboka mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Mu migambi bagiye gushira mu ngiro uyu mwaka, ngo bariko barondera imashini ishobora kubihingura ku buryo bizosohoka bimeze neza bitavungagurika. Ivyo vyashikirijwe n’umuyobozi mukuru w’ishirahamwe ONATOUR, Pascal Niyinkunda, ku wa 18 Mukakaro 2018, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, aho yariko ashikiriza imigambi iryo shirahamwe ririko rirarangura.  Ishirahamwe ryo gucukura ibizuku mu Burundi ONATOUR rifise ihangiro ryo guhingura ikizuku kugira gikoreshwe n’abantu benshi bashoboka mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Mu migambi bagiye gushira mu ngiro uyu mwaka, ngo bariko barondera imashini ishobora kubihingura ku buryo bizosohoka bimeze neza bitavungagurika. Ivyo vyashikirijwe n’umuyobozi mukuru w’ishirahamwe ONATOUR, Pascal Niyinkunda, ku wa 18 Mukakaro 2018, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, aho yariko ashikiriza imigambi iryo shirahamwe ririko rirarangura.  Nk’uko umuyobozi mukuru w’ishirahamwe ONATOUR, Pascal Niyinkunda yabandanije abishikiriza, ngo hari umuntu ari mu bakora amashiga ya kijambere yaje arababwira ko ashobora guhingura imbabura ikoresha ibizuku. Iyo mbabura ngo yarayizanye, barayigerageza ariko basanze hariho akantu ko guhinyanyura kugira ikore neza. Ubu rero mw’ishirahamwe ONATOUR  bariko bararondera imashini yo guhingura ikizuku cegeranye, gitandukanye n’ico baha abandi, ico naco kigashobora gukoreshwa kuri izo mbabura. Mu buyobozi bukuru bw’ishirahamwe ONATOUR, ngo barafise umurwi bahaye ico gikorwa, aho mu minsi bazoba batanze icegeranyo c’aho bagejeje igikorwa.

Ivyigwa biheze vyo guhingura neza ico kizuku cokoreshwa n’izo mbabura, bazoca bazigura ku bwinshi kugira abazikeneye bose bashobore kuzironka. Mu gihe ikizuku kirekura umwotsi bariko barakinjika, ngo nivyo bariko bariga kugira abo bahingura izo mbabura za kijambere bosiga inzira usohokanamwo, ico yise «  cheminée ». Uwo rero yiyemeje guhingura izo mbabura zikoresha ibizuku, ariko araraba uburyo yokoresha kugira umwotsi utogaruka. Umuyobozi mukuru w’ishirahamwe ONATOUR, Pascal Niyinkunda yamenyesheje ko ibizuku bitegura ibifungurwa neza, aho n’abakozi b’iryo shirahamwe bamaze kubigerageza.Ku bwiwe rero, ngo igihe ico kizuku cokoreshwa n’abantu benshi vyozana akunguko kenshi ku bijanye no gukingira ibidukikije. Ivyo akabivuga afatiye kubo basanzwe baronsa ivyo bizuku, abo nabo ngo ni abasirikare, uwo murwi nawo ukaba ukoresha inkwi nyinshi mu gutegura ibifungurwa vyabo, akabona ko iyo baba bakoresha inkwi, nta giti kiba gisigaye mu Burundi. Vyongeye, ufatiye ku giciro c’amakara muri kino gihe hamwe izo mbabura zikoresha ibizuku zo kwiragizwa mu bisagara, vyotuma imiryango ihatorera akayoko. Ariko rero ngo igiciro c’ivyo bizuku bikoreshwa ku mbabura vyoshingwa baravye uburyo bakoresheje kugira bashike kuri iryo hangiro.Bisubiye, mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, iyo ngo ni imigambi bariko barashira mu ngiro mw’ishirahamwe ONATOUR. Ku kibazo co kumeya ko atabariko barafasha muri uwo mugambi, umuyobozi mukuru w’iryo shirahamwe yasiguye ko bariko bakoresha uburyo bwabo, aho bategekanya kurondera ababafata mu mugongo uwo mugambi umaze gufata intumbero. Muri kino gihe, mw’ishirahamwe ONATOUR ngo bariko bimba ibizuku i Buyongwe, muri Kiremba, mu ntara ya Ngozi, i Matana, ahantu 2 hamwe n’i Gisozi, mu ntara ya Mwaro. Mu gihe ibitoro canke ubutera bihera haciye igihe biriko biracukurwa, ngo ibizuku vyovyo ntibihera kubera ko aho babikuye, baraheza bakahatunganya, bagaterako ubwatsi hejuru bakanavomera, gutyo hagaheza hakikora. Eka ngo ugereranije n’ibizuku bisanzwe biri mu Burundi « réserve en tourbes », bamaze gucukura ibiri munsi y’ibice 10%. Uko bisanzwe bimeze, ngo ibizuku bicukurwa mu gihe c’ici kubera muri ico gihe, imashini ntiziheza ngo zishaye kandi ivyo bimvye bareheza bacaga bavyanikira mu bibanza vyabigenewe. Mu gihe c’imvura naho, ngo baba bariko barategura imyonga aho baba baravyimvye.                                                                                   Déo Misigaro

 

Agateka k’abapfungwa gategerezwa kwubahirizwa aho bari mu mabohero

DSC 0287Kw’igenekerezo rya 18 Mukakaro 2018 niho Uburundi bwifatanya n’amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela yahoze arongoye igihugu ca  Afrika y’Epfo, yaharaniye agateka k’abapfungwa narirya yigeze gupfungwa imyaka 27 yose ku ntwaro karyanishamiryango kandi y’amacakubiri afatiye ku rukoba y’ico gihugu igihe caramutswa abazungu.Kw’igenekerezo rya 18 Mukakaro 2018 niho Uburundi bwifatanya n’amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela yahoze arongoye igihugu ca  Afrika y’Epfo, yaharaniye agateka k’abapfungwa narirya yigeze gupfungwa imyaka 27 yose ku ntwaro karyanishamiryango kandi y’amacakubiri afatiye ku rukoba y’ico gihugu igihe caramutswa abazungu.Ibirori vy’uwo munsi mukuru bikaba vyatunganijwe n’ubushikiranganji bw’ubutungane bufadikanije n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara imbabare « Croix rouge », bikaba vyabereye mu kigo c’ibohero rikuru rya Mpimba muri zone Musaga; komine Muha mu gisagara ca Bujumbura, birongowe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo.Mw’ijambo  Gaston Sindimwo yashikirije abari ngaho  yaramenyesheje ko umupfungwa ategerezwa kwubahirizwa mu vyerekeye  agateka kiwe haba mu bijanye n’isuku, kuvuzwa hamwe n’ugufungura neza.   

Yaboneyeho akaryo ko kumenyesha abari aho ko uwo musi ujanye n’ukwibuka  Nelson Mandela yahoze arongoye Igihugu ca Afrika y’epfo kubera ukuntu yaharaniye agateka k’abanyororo igihe yari apfunzwe.  Akaba  yarakengurukiye ubushikiranganji  bw’ubutungane n’abafashije mw’itunnganywa ry’uwo musi mukuru.Gaston Sindimwo kandi yaciye abohoza abapfungwa 48  muribo harimwo abarekurwa n’ingingo y’ikigongwe c’Umukuru w’igihugu hamwe n’abari bakwije ibisabwa kugirango barekurwe. Yaciye abatekerera impanuro yuko atawosubira gukora ikosa rimutuma aja mw’ibohero ngo kubera  hariho abahabwa ikigongwe c’Umukuru w’igihugu bagasubira gukora ca caha nyene bari bagiriwe. Yaciye kandi asaba umushikiranganji  w’ubutungane gushiraho  umurwi ujejwe kuraba abo bose bahawe ikigongwe c’Umukuru w’igihugu kugirango baheze babanyarukirize.  Tubamenyeshe ko Gaston  Sindimwo yaciye ashikiriza itoni zibiri z’umuceri abanyororo.Umushikiranganji w’ubutungane Aimée Laurentine Kanyana  akaba yarakengurukiye Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu hamwe n’abashitsi  bashoboye kwitaba ivyo birori  vy’ukwigina uwo munsi mukuru witiriwe Nelson Mandela.  Yaramenyesheje kandi ko ikibazo kijanye n’amabohero bagishize imbere kuko bazi ko kutidegemvya ari ikintu  kibi cane ku muntu, ku gihugu no ku mashirahamwe atandukanye.   Yamenyesheje kandi ko badasinzira  bama bariko bariyumvira ku musi ku musi icotuma ikibanza barimwo bakivamwo kugirango bidegemvye.  Aimée Laurentine Kanyana akaba yaciye akebura abapfungwa  abamenyesha yuko  iyo umuntu yakoze icaha yoshika imbere ya  sentare akemanga ko yagikoze  agaheza agasaba ko bomucira inkoni ngufi hako yohendwa n’abandi ngo avuge ko atagikoze yerekana ko yera. Uwaserukiye abanyororo,  Réverien Kubwimana akaba yarakengurukiye Reta y’Uburundi n’abasanzwe bafasha ku twigoro bama bagira kugirango umunyororo yoroherwe mu buzima bwiwe.  Yarakengurukiye kandi Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ku kigongwe yama abagirira uko umwaka utashe. Réverien Kubwimana akaba yarangije kw’izina ry’abanyororo ko ako kigoro ubushikiranganji  bugira kugirango imanza zicibwe kare kobandanya umunyororo akoroherwa kurusha.
 Christine Manirambona na

Mélance Nshimirimana (Uwimenyereza)

 

 

Ishirahamwe ONELOP-Burundi ririko ririsuganya kugira rizoshigikire Reta mu matora yo mu 2020

 

dabudabuUmukuru w’ishirahamwe ridaharanira ivyicaro vya poritike ONELOP-Burundi, Gilbert-Becaud Njangwa amenyesha ko ishirahamwe arongoye rigiye kwegeranya  amahera angana n’imiriyoni amajana atatu zo guterera mu matora y’umwaka w’2020. Amenyesha ko azoyashikiriza Reta mu mpera z’umwaka w’2019. Yabishikirije ku wa 14 Mukakaro 2018 mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari kumwe n’abaserukira iryo shirahamwe mu ntara mw’ihoteri «Source du Nil».Umukuru w’ishirahamwe ridaharanira ivyicaro vya poritike ONELOP-Burundi, Gilbert-Becaud Njangwa amenyesha ko ishirahamwe arongoye rigiye kwegeranya  amahera angana n’imiriyoni amajana atatu zo guterera mu matora y’umwaka w’2020. Amenyesha ko azoyashikiriza Reta mu mpera z’umwaka w’2019. Yabishikirije ku wa 14 Mukakaro 2018 mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari kumwe n’abaserukira iryo shirahamwe mu ntara mw’ihoteri «Source du Nil».Ngo yatumyeko abaserukira  iryo shirahamwe mu ntara kugira bumvikane ukugene boyatororokanya kandi ngo bizoborohera kuko bafise abanywanyi barenga ibihumbi 53 ku buryo naho umunywanyi wese yotanga ibihumbi 10 boyashikana vyoroshe.  Ikindi yamenyesheje ni uko bariko baritegurira ukugene bazocungera amatora yo mu mwaka w’2020 ku buryo umunywanyi wese ayacungera ku biro vy’amatora bimwegereye. Avuga ko bamaze kumenyera ivyo gucungera amatora kuko bacungereye ukwiyandikisha, ukwiyamamaza, amatora y’amakomine, ay’ abashingamateka n’abakenguzamateka hamwe n’ay’Umukuru w’igihugu mu mwaka w’2015.

Uwu mwaka naho ngo baracungereye ukwiyandikisha kw’itora ry’Ibwirizwa Shingiro ryo ku wa 17 Rusama 2018. Mu matora yo mu mwaka w’2020 rero ngo bazocungera ko atawocisha amajwi ku ruhande cane cane mu gihe co guharura. Bisubiye ngo abazocungera ayo matora ku rwego rw’igihugu bazoba ari 250 bazoba bafise uruhusha rw’umugwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora (CENI). Abandi ngo bazohabwa uruhusha n’umugwi ujejwe amatora mu ntara CEPI no mu makomine CECI. Iryo shirahamwe rero ngo rikeneye ko ayo matora yoba ay’akarorero mu Burundi no mu bihugu vy’akarere. Yarongeye ahamagarira Reta y’Uburundi kutitaba inama ya COMESA yimirije kubera i Lusaka muri Zambiya kuko yatswe Uburundi ata mvo n’imwe imenyeshejwe. Avuga ko habaye icitwazo c’umutekano muke mu gihe Uburundi burangwamwo amahoro n’umutekano. Bisubiye ngo ishirahamwe ry’ibihugu vya Buraya ryoba ariryo ryavyivanzemwo narirya ariryo rizofata mu mugongo ivyo gutunganya iyo nama. Amenyesha ko ivyo bije kwaka ubwigenge ibihugu bigize ishirahamwe COMESA mbere amasezerano agenga uwo muryango akaza asubira inyuma. Ahubwo ibihugu bigize uwo muryango ngo bikwiye gushira ico kibazo ku rutonde rw’ibizokwigwa. Arongera agasaba ko Uburundi bwosubizwa uburyo bwari bumaze gukoresha mu gutegura iyo nama. 

Epitace Nduwayo


 

 

API : Mu mezi 6 ya mbere y’umwaka w’2018, harashinzwe amashirahamwe 1522

 

dadadaUmuyobozi w’ikigo kijejwe kworohereza abanyamitahe (API), Léonard Sentore amenyesha  ko mu mezi 6 aheze, amashirahamwe 1522 yahawe    impapuro zo gukora, aho ni mu gihe mu kiringo nk’ico mu mwaka w’2017, hari hamaze gushingwa amashirahamwe 1160. Igitigiri c’amashirahamwe yashinzwe kikaba ciyongereye ku rugero rw’ibice 31,2%. Kuri ayo mashirahamwe yashinzwe, yatumye hatangwa ubuzi 12 400, aho ni mu gihe mu kiringo nk’ico nyene mu mwaka w’2017, hari habonetse ubuzi 10 689, bisigura ko igitigiri c’ubuzi ciyongereye ku rugero rw’ibice 16%.  Ivyo akaba  yabimenyesheje  ku wa 17 Mukakaro 2018, igihe  yariko ashikiriza ivyaranguwe n’ico kigo mu mezi 6 ya mbere y’umwaka w’2018.Umuyobozi w’ikigo kijejwe kworohereza abanyamitahe (API), Léonard Sentore amenyesha  ko mu mezi 6 aheze, amashirahamwe 1522 yahawe    impapuro zo gukora, aho ni mu gihe mu kiringo nk’ico mu mwaka w’2017, hari hamaze gushingwa amashirahamwe 1160. Igitigiri c’amashirahamwe yashinzwe kikaba ciyongereye ku rugero rw’ibice 31,2%. Kuri ayo mashirahamwe yashinzwe, yatumye hatangwa ubuzi 12 400, aho ni mu gihe mu kiringo nk’ico nyene mu mwaka w’2017, hari habonetse ubuzi 10 689, bisigura ko igitigiri c’ubuzi ciyongereye ku rugero rw’ibice 16%.  Ivyo akaba  yabimenyesheje  ku wa 17 Mukakaro 2018, igihe  yariko ashikiriza ivyaranguwe n’ico kigo mu mezi 6 ya mbere y’umwaka w’2018.

Nk’uko umuyobozi w’ikigo API, Léonard Sentore yabandanije abimenyesha, ngo mu mezi 6  aheze, ayo mashirahamwe yashinzwe, hakoreshejwe umutahe w’imiriyaridi zirenga 14 z ‘ amafaranga y’amarundi  (14 738 136 380 fr). Ku bijanye no kuzana ibikoresho vyo kwubaka n’ibindi, hakoreshejwe imiriyoni zirenga 9 z’amadorari y’abanyamerika  hamwe n’ivyankenerwa  mu mirimo ya minsi yose ( matières première )  bifise agaciro k’imiriyoni zirenga 23 z’amadorari y’abanyamerika. Hisunzwe itegeko nshikiranganji inomero 540/184 ryo ku wa 20 Ruhuhuma 2018, risubiramwo itegeko nshikiranganji inomero 540/004 ryo ku wa 2 Nzero 2018, mu ngingo yaryo ya 5,ikigo API kirategekanya ko uwukeneye akarusho kw’ishirahamwe akeneye gushinga  atanga ingwati y’ibice 30% vy’umutahe wose.Imigambi 16 yaronkejwe uruhusha n’ikigo API,  yakoresheje umutahe w’imiriyaridi zirenga 41 z ‘amafaranga y’amarundi  (41 816 419 889fr), aho ni mu gihe yategekanya gukoresha umutahe w’imiriyaridi zirenga gato 59 (59 293 419 178fr), ni ukuvuga ibice 70,25%. Kuri iyo migambi 16, yari yategekanije gutanga ubuzi 466, ngo iyo migambi yatanze ubuzi 857, ni ukuvuga ibice 184%. Kuri ubwo buzi bwatanzwe, 705 ngo barategekanirizwa kazoza mw’ishirahamwe INSS, ni ukuvuga ibice 82%, ubundi 280 ngo buratanga ikori ku mushahara, ni ukuvuga ibice 32,7%. Kubona ubwo buzi bwaratanzwe,  hatangwa n’ikori ku mushahara, vyerekana ko bahemba abakozi udufaranga twisununuye kubera ko abari munsi y’umushahara w’ibihumbi 150 basanzwe ata kori batanga.Ku mashirahamwe yashinzwe, ibice 64% yegukira abanyamitahe b’abarundi, ibindi bice 36% ni ivy’amashirahamwe yashinzwe n’abanyamahanga. Ibisata navyo bashizwemwo iyo mitahe ni ibisata vyo gutwara abantu n’ibintu mu mabarabara no mu mazi ,ubutare, amagara y’abantu hamwe n’amahinguriro. iruhande yo gushinga amashirahamwe, ikigo API ngo caratanze inyigisho ku rwaruka rugizwe n’abantu  20 ku bijanye no gutunganya umugambi neza kugira ibanki zishobore kubaronsa ingurane zo gushira mu ngiro iyo migambi bababitunganirije. Vyongeye, mu bijanye n’impinyanyuro, amafaranga yahora arihwa yo kurondera urupapuro ruranga ishirahamwe « immatriculation » yavuye ku bihumbi 140 aja ku bihumbi 40, bakizera ko iyo mpinyanyuro n’izindi bizotuma Uburundi bwunguka ibibanza mu cegeranyo c’Ibanki y’isi yose cerekana uko ibihugu vyorohereza abanyamitahe.Ku bijanye n’uturusho, ngo ku mashirahamwe yashinzwe haratanzwe uturusho tw’imiriyaridi 15 z’amafaranga y’amarundi, aho ni mu gihe itegeko rigenga amafaranga Reta ikoresha ritegekanya ko utwo turusho tutorenga imiriyari 18 ku mwaka.Umuyobozi w’ikigo API, yamenyesheje ko utwo turusho dutanzwe vyerekana ko ubutunzi bw’igihugu buba buriko buriyongera . Utwo turusho ngo dutangwa kugira ayo mashirahamwe ashobore gukora atange ubuzi n’amakori yinjira mu kigega ca Reta. Mu mpanuro baha mwene ayo mashirahamwe, ngo ni uko bohemba abakozi bakorera agashahara gashobora kubabeshaho ndetse banategekanirize kazoza abo bakozi n’uko  bokwitura ikigo kijejwe kugenzura ko ivyahinguwe ko bikwije ibisabwa n’amategeko BBN, gutyo bishobore gushorwa mu karere Uburundi uherereyemwo.

Déo Misigaro

Moïse Nkurunziza (uwimenyereza)                                                                                                                                                                                        

 

CNAC-Murimawisangi:Umwimbu w’ikawa uno mwaka uzoba mwiza gusumba uwari witezwe

IMG124Uko umwaka utashe mu Burundi, mu gihe c’ici hama haba isizeni y’ukwamura ikawa, abarimyi bakihanagura akuya baba barabize. Kw’igenekerezo rya 16 Mukakaro 2018, uwurongoye urunani rw’amashirahamwe y’abarimyi b’ikawa bo Burundi CNAC-Murimawi sangi, Joseph Ntirabampa yaratanze ikiganiro mu kinyamakuru UBUMWE aho yamenyesheje ko umwimbu wagenze neza muri rusangi. Yabandanije amenyesha ko hari hitezwe itoni y’ikawa angana n’94 000 none  hamaze kuboneka umwimbu ungana n’itoni 123 000 kandi isarura rikibandanya. Ntirabampa arashima ko ibintu biriko bigenda neza mbere n’ihemba ry’igice ca mbere ryarangiye naho hari abarimyi batararonka agahembo kabo. Yaramenyesheje kandi  ko urunani CNAC-Murimawisangi  ruriko rurasuzuma kugira rumenye amashirahamwe atonora ikawa atahemvye abarimyi n’igituma. Ngo birashoboka ko  igituma amashirahamwe amwe amwe atarahemba abarimyi  ari uko agiheraniye amabanki ayo nayo akaba adashobora gutanga amahera atarasubizwa aya mbere. Ntirabampa yamenyesheje  ko bishoboka ko igice ca kabiri c’ihemba kizotangura mu kwezi kwa Myandagaro 2018, ni ukuvuga ko kw’igenekerezo rya 25 Mukakaro 2018, ukwakira ikawa ku matonorero bizoba bihagaze  mu gihugu. Urunani CNAC-Murimawisangi ngo ruriko rurahimiriza abarimyi bahembwe amahera y’ikawa guca bagura ifumbire bazokoresha muri  Gitugutu 2018. Guhera muri uku kwezi kwa mukakaro gushika muri  Myandagaro 2018, abarimyi b’ikawa bariko barangura  igikorwa co gukata no gusasira ikawa.  Uko umwaka utashe mu Burundi, mu gihe c’ici hama haba isizeni y’ukwamura ikawa, abarimyi bakihanagura akuya baba barabize.

Kw’igenekerezo rya 16 Mukakaro 2018, uwurongoye urunani rw’amashirahamwe y’abarimyi b’ikawa bo Burundi CNAC-Murimawi sangi, Joseph Ntirabampa yaratanze ikiganiro mu kinyamakuru UBUMWE aho yamenyesheje ko umwimbu wagenze neza muri rusangi. Yabandanije amenyesha ko hari hitezwe itoni y’ikawa angana n’94 000 none  hamaze kuboneka umwimbu ungana n’itoni 123 000 kandi isarura rikibandanya. Ntirabampa arashima ko ibintu biriko bigenda neza mbere n’ihemba ry’igice ca mbere ryarangiye naho hari abarimyi batararonka agahembo kabo. Yaramenyesheje kandi  ko urunani CNAC-Murimawisangi  ruriko rurasuzuma kugira rumenye amashirahamwe atonora ikawa atahemvye abarimyi n’igituma. Ngo birashoboka ko  igituma amashirahamwe amwe amwe atarahemba abarimyi  ari uko agiheraniye amabanki ayo nayo akaba adashobora gutanga amahera atarasubizwa aya mbere. Ntirabampa yamenyesheje  ko bishoboka ko igice ca kabiri c’ihemba kizotangura mu kwezi kwa Myandagaro 2018, ni ukuvuga ko kw’igenekerezo rya 25 Mukakaro 2018, ukwakira ikawa ku matonorero bizoba bihagaze  mu gihugu. Urunani CNAC-Murimawisangi ngo ruriko rurahimiriza abarimyi bahembwe amahera y’ikawa guca bagura ifumbire bazokoresha muri  Gitugutu 2018. Guhera muri uku kwezi kwa mukakaro gushika muri  Myandagaro 2018, abarimyi b’ikawa bariko barangura  igikorwa co gukata no gusasira ikawa.    Ku bijanye n’ihiganwa ryabaye mu mwaka w’2017 kugira barabe ikawa nziza, abarimyi bari bafise izo kawa bararonkejwe agashirukabute mu kongerwa amahera aho baronse amafaranga 2780 ku kiro c’ikawa kidatonoye. Muri uwu mwaka w’2018, imyiteguro yaratanguye kugira haboneke ikawa nyinshi zizoja mw’ihiganwa mu kuyihonja. Ngo ubu hariho akarusho kuko ikawa izohonjwa bakurikije akarere yaje ivamwo kugira ngo bimenyekane neza umutumba ikawa yavuyeko n’uwayirimye. Muri uku kwezi kwa Myandagaro 2018 ngo hazoza abashitsi bavuye hanze baje guhonja ikawa mbere n’abaguzi bazoba barimwo kuko riba ari ihayanishwa. Ntirabampa yamenyesheje ko igiciro c’ikawa cagumye ari amafaranga 500 ku kiro c’ikawa idatonoye.  Ngo ico giciro ni gito uravye inguvu umurimyi ashiramwo kugira aronke ikiro c’ikawa idatonoye. Ngo ivyo biraca inguvu abarimyi ari naco gituma babandanya basaba Reta ko yoduza ico giciro.

Aline Kanyana

 

 

Komine Rugombo Itongo riri ku musozi Gabiro-Ruvyagira ryashikirijwe COGERCO na Reta

 

DSCvvf 0030Sentare idasanzwe ijejwe guca imanza z’amatongo n’ayandi matungo (CSTB) yarashikirije ishirahamwe COGERCO na Reta y’Uburundi itongo ry’amahegitari 1507 riri mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo ku musozi Gabiro-Ruvyagira baburanira n’ishirahamwe RUGOFARM. Iyo sentare yarushikirije ku wa 16 Mukakaro 2018 aho Reta yari yaserukiwe n’umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi ; ubushikiranganji w’ibikorwa vya Reta, gutwara  abantu n’ibintu hamwe n’ugutunganya amatongo n’ibisagara. Sentare idasanzwe ijejwe guca imanza z’amatongo n’ayandi matungo (CSTB) yarashikirije ishirahamwe COGERCO na Reta y’Uburundi itongo ry’amahegitari 1507 riri mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo ku musozi Gabiro-Ruvyagira baburanira n’ishirahamwe RUGOFARM. Iyo sentare yarushikirije ku wa 16 Mukakaro 2018 aho Reta yari yaserukiwe n’umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi ; ubushikiranganji w’ibikorwa vya Reta, gutwara  abantu n’ibintu hamwe n’ugutunganya amatongo n’ibisagara. Urubanza rwasomwe  ku wa 18 Ndamukiza 2018 ruvuga ko ishirahamwe RUGOFARM itsinzwe muri vyose. Yashinze kandi ko amahegitari 280 yegukiye ishirahamwerijejwe guteza imbere igiterwa c’ipampa   COGERCO hamwe n’ibigazi biri muriryo. Yashinze ko amahegitari  asigaye arimwo ibigazi yegukiye Reta y’Uburundi, ko ishirahamwe RUGOFARM ririha imiriyoni 50 Reta y’Uburundi aciye amahegitari 4 ryegukiye ari ku ruhande rwo haruguru y’ibarababara rikuru rija muri RDC ahari ihinguriro ry’iryo shirahamwe.  Bisubiye amagarama y’urwo rubanza azotangwa n’uwatsinzwe murubanza. 

Abanditsi b’imanza b’iyo sentare idasanzwe ica imanza z’amatongo n’ayandi matungo bahejeje gupima amahegitari 4 ahawe ishirahamwe RUGOFARM, Umukuru wa sentare idasanzwe ica imanza z’amatongo n’ayandi matungo, Pascal Ngendakuriyo yaciye ashikiriza  ijambo aho yamenyesheje ko RUGOFARM ihawe ikiringo c’amezi 12 kugira ibe yarishe Reta izo miriyoni 50 aciye ayo mahegitari ane. Mu gihe bitabaye gutyo hagaruke mu minwe ya Reta. Bisubiye ngo iryo shirahamwe rihawe ikiringo c’indwi imwe kugira ribe ryasambuye inzu ziri mu mahegitari yegukiye ishirahamwe COGERCO canke Reta y’Uburundi canke Reta ibisambure ku buryo bw’iryo shirahamwe. Yasavye umushikiranaganji ajejwe ibikorwa vya Reta, gutunganya amatongo n’ibisagara kuzorungika abakozi bapima amatongo ku buhinga bwa none kuza gupima neza ayo  mahegitari 4 yegukiye ishirahamwe ROGOFARM. RUGOFARM ryasabwe kandi gusambura n’aho bahingurira amavuta y’amamesa. Kubera igihe urunbanza rwari mu mburano hari abanyagihugu baharimye ibiterwa vyera kare basabwe gusoroma ariko ntibasubizeho ibindi biterwa.   Buramatari w’intara ya Cibitoke  nawe nyene yarafashe ijambo ashimira sentare idasanzwe ijejwe guca imanza z’amatongo n’ayandi matungo ku kugene yaciye urwo rubanza. Yarashimiye kandi n’abanyagihugu ku kugene bihanganye batekanye mu kurindira ko urubanza rucika. Iryo tongo rero ngo  ryotunganywa neza kugira abanyagihugu bahatorere akoyoko.Umushingwamanza w’ishirahamwe RUGOFARM, Janvier Nsabimana nawe avuga ko iyo sentare itari ifise ububasha bwo guca urwo rubanza. Reta y’Uburundi ngo ntiyigeze ihunga nayo iyo sentare itunganiriza abanyazwe utwabo igihe c’intambara zitandukanye. Bisubiye ngo ishirahamwe RUGOFARM ryaguriye iryo tongo ishirahamwe RUZIZI ryahawe mu mwaka w’1928 rikaronka impapuro zemeza iryo tongo mu mwaka w’1947. Yarongeye amenyesha ko bitumvikana ukugene Reta y’Uburndi  yosoroma ivyo itarimye nk’ibigazi n’ibiterwa njabukamazi birimwo. Yamenyesheje ko iryo shirahamwe rigiye kwitura inzego zindi mu ntumbero yo kurondera gutunganirizwa. 
Naho biri uko umushingwamanza w’ishirahamwe COGERCO mu mburano ziwe yari yamenyesheje ko iyo sentare mu ngingo igira 5 y’Ibwirizwa rishinga iyo sentare ko  iyo sentare ifise ububasha bwo guca imanza z’amatongo n’ayandi matungo hagati y’abahunze ubwabo canke n’abasigaye kibuze hagati y’abantu n’inzego za Reta canke abigenga. Bisubiye ngo itongo ishirahamwe COGERCO ryaburanira ryatanguye kuririmamwo ipampa mu mwaka w’1984 ariko RUGOFARM rica ryikika mu kiza co mu mwaka w’1993 kugira riryigarurire. Ikindi yamenyesheje ni uko ibigazi biri muri iryo tongo vyatewe mu mwaka w’2013 kandi ishirahamwe COGERCO ryashingishije urubanza ku wa 20 Mukakaro 2012. Ni nayo mpamvu sentare yafashe ko  gutera ivyo bigazi urubanza rurimwo vyerekana ko vyagizwe nkana arico gituma RUGOFARM ritosaba inshumbusho n’imwe.   

Epitace Nduwayo

 
Ouvrir