Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umugambwe CNL urashima itunganywa z’inama zihuza abatware n’abanyeporitike

cnlllMu kiganiro umuvugizi w’umugambwe uharanira ukwishira n’ukwizana CNL, Thérence Manirambona, yahaye abamenyeshamakuru kuwa 21 Myandagaro 2019, arashima cane utwigoro tw’abaserukira intwaro two gutunganya inama y’abajejwe intwaro n’abaserukira imigambwe ku nzego zitandukanye mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe mu gihugu c’uburundi. Manirambona  ahamagarira abanyamigambwe muri rusangi, n’abanywanyi ba CNL  bose kwihanganiranira n’ugukorana neza n’abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru mu ntumbero y’ugutegura neza amatora ya 2020. Kugira vyose bigende neza, Manirambona yamenyeshaje ko umugambwe CNL wigishije kandi ubandanya wigisha abanywanyi bawo ingendo y’ukwubahana no kwubaha amategeko y’igihugu hamwe nay’umugambwe. Mu kiganiro umuvugizi w’umugambwe uharanira ukwishira n’ukwizana CNL, Thérence Manirambona, yahaye abamenyeshamakuru kuwa 21 Myandagaro 2019, arashima cane utwigoro tw’abaserukira intwaro two gutunganya inama y’abajejwe intwaro n’abaserukira imigambwe ku nzego zitandukanye mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe mu gihugu c’uburundi. Manirambona  ahamagarira abanyamigambwe muri rusangi, n’abanywanyi ba CNL  bose kwihanganiranira n’ugukorana neza n’abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru mu ntumbero y’ugutegura neza amatora ya 2020. Kugira vyose bigende neza, Manirambona yamenyeshaje ko umugambwe CNL wigishije kandi ubandanya wigisha abanywanyi bawo ingendo y’ukwubahana no kwubaha amategeko y’igihugu hamwe nay’umugambwe. Umugambwe CNL urasaba Reta kuba maso mugutunganiriza no mu kwubahiriza iteka n’itekane ku barundi bose atanumwe akumiriwe. Muri ico kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yarasavye abaserukira imigambwe itandukanye gukurikirana neza abanywanyi bayo na cane cane urwaruka kugira ngo bagwigishe kwihanganiranira, kwubahana no kubana neza mu butandukane bwabo bw’ivyiyumviro vya poritike. Mu ntumbero yogutorera inyishu nziza ibiza guhungabanya ubumwe, umugambwe CNL ufitaniye n’abanwanyi bawo be nab’iyindi migambwe itandukanye, Manirambona yahamagariye abanywanyi ba CNL kuguma batekanye, bafatanye mu nda, binengesera kutarwa mu mutego w’agasomborotso n’iterabwoba, bakitura na ntaryo ubutungane  igihe cose agateka n’uburenganzira  bwabo bitoroherejwe. Kuvyerekeye kwubaka amazu y’amanama, basavye abajejwe intwaro kuja barabaha urupapuro rubaha uburenganzira bwo kuhakorera ibikorwa vy’umugambwe. 

Donathe Ndayisenga 

(Uwimenyereza)

 

Umutekano wifashe neza naho hatabura ibigorana

dfgtKw’igenekerezo rya 20 Myandagaro 2019, umuvugizi w’igiporisi c’Uburundi Pierre Nkurikiye yaramenyesheje ko mu gihe Uburundi buriko bwitegurira amatora,hari  abanyeporitike bamwe bamwe  bakwiragiza  ibihuha ku nyungu zabo, ariko ngo muri rusangi umutekano wifashe neza n’imyiteguro y’amatoraikaba  iriko igenda neza.Uwo avugira igiporisi c’Uburundi yaramenyesheje ko naho biri uko,  hagati mu gihugu, haja haribonekeza  imirwi y’Urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi batana mu mitwe n’abo mu mugambwe CNL. Aha yaravuze intara zimwe zimwe zagiye zibonekezamwo bene ubwo bubisha, agatanganzwa n’ingene urwo rwaruka rurwana ataco rupfa kandi abanyeporitike bari i Bujumbura bicarana, bakayaga, bagasangira. Kuri ico, avuga ko urwo rwaruka rukwiye gushira hamwe Inguvu zarwo rugatunganya  ibikorwa vyo kwiteza imbere rukareka kurwana rupfa ubusa. Igitangaje ngo  ni uko iyo hagize uwufatwa, ahanwa kw’izina ryiwe, nta mugambwe n’umwe uza kuvuga ko yari umunywayi wawo. Habaye ibitero, nibo nyene bakomereka canke bakahasiga ubuzima. Yaradondaguye ahantu hatari hake hibonekeje gutana mu mitwe  hagati y’ urwaruka. Nk’akarorero, ku wa 18 Myandagaro 2019, ku musozi Rubirizi mu ntara ya Cibitoke, hariho umurwi w’imbonerakure wariko urinonora imitsi, uhura n’urundi rwaruka rwo mu mugambwe CNL, baca barabahagarika, bavuga ko bidakwiye ko imbonerakure zinjira muri ako karere kabo. Baca batana mu mitwe. Imbonerakure zitatu zirakomereka, batatu bo mu mugambwe CNL nabo barahagarikwa bakorerwa amadossiye ubu bakaba bapfungiwe mw’ibohero rikuru rya Mpimba. Pierre Nkurikiye yavuze   ko hagiye haribonekeza ugusotorana nk’uko no mu ntara ya Kirundo komine Ntega, aho urwaruka rwo mu mugambwe CNLrwasambuye inzu y’uwurongoye umugambwe CNDD-FDD, baranamuhohotera bamutaburirako impuzu, bamutegeka kuva muri uwo mugambwe ngo aje mu mugambwe wabo. Mu mishamirano yose yagiye iba, nk’uko Pirre Nkurikiye   abandanya abimenyesha, igipolisi c’Uburundi cama cahashitse kigasukamwo mabisi.  Yarangije ashimira cane igiporisi c’Uburundi, akanatumiririra uwo wese yohohoterwa, kwitwara, bakareka kuja kubibwira abamenyeshamakuru kuko bobo hari aho badashika. Barabimenyesha ariko ntibahane. Akavunira akagohe urwo rwaruka rwirirwa rurashamirana, kwitegereza akarorero k’abanyeporitike b’i  Bujumbura kugira nabo bakunde babane neza,  basangire akabisi n’agahiye. Yaranabahamagariye kubaha inzego. Nayo kuba nyepolitike, abahamagarira kwigisha urwaruka ingeso nziza, bareke kuryana ataco bapfa, kuko aribo Burundi bw’ejo.Kw’igenekerezo rya 20 Myandagaro 2019, umuvugizi w’igiporisi c’Uburundi Pierre Nkurikiye yaramenyesheje ko mu gihe Uburundi buriko bwitegurira amatora,hari  abanyeporitike bamwe bamwe  bakwiragiza  ibihuha ku nyungu zabo, ariko ngo muri rusangi umutekano wifashe neza n’imyiteguro y’amatoraikaba  iriko igenda neza.Uwo avugira igiporisi c’Uburundi yaramenyesheje ko naho biri uko,  hagati mu gihugu, haja haribonekeza  imirwi y’Urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi batana mu mitwe n’abo mu mugambwe CNL. Aha yaravuze intara zimwe zimwe zagiye zibonekezamwo bene ubwo bubisha, agatanganzwa n’ingene urwo rwaruka rurwana ataco rupfa kandi abanyeporitike bari i Bujumbura bicarana, bakayaga, bagasangira. Kuri ico, avuga ko urwo rwaruka rukwiye gushira hamwe Inguvu zarwo rugatunganya  ibikorwa vyo kwiteza imbere rukareka kurwana rupfa ubusa. Igitangaje ngo  ni uko iyo hagize uwufatwa, ahanwa kw’izina ryiwe, nta mugambwe n’umwe uza kuvuga ko yari umunywayi wawo. Habaye ibitero, nibo nyene bakomereka canke bakahasiga ubuzima. Yaradondaguye ahantu hatari hake hibonekeje gutana mu mitwe  hagati y’ urwaruka. Nk’akarorero, ku wa 18 Myandagaro 2019, ku musozi Rubirizi mu ntara ya Cibitoke, hariho umurwi w’imbonerakure wariko urinonora imitsi, uhura n’urundi rwaruka rwo mu mugambwe CNL, baca barabahagarika, bavuga ko bidakwiye ko imbonerakure zinjira muri ako karere kabo. Baca batana mu mitwe. Imbonerakure zitatu zirakomereka, batatu bo mu mugambwe CNL nabo barahagarikwa bakorerwa amadossiye ubu bakaba bapfungiwe mw’ibohero rikuru rya Mpimba. Pierre Nkurikiye yavuze   ko hagiye haribonekeza ugusotorana nk’uko no mu ntara ya Kirundo komine Ntega, aho urwaruka rwo mu mugambwe CNLrwasambuye inzu y’uwurongoye umugambwe CNDD-FDD, baranamuhohotera bamutaburirako impuzu, bamutegeka kuva muri uwo mugambwe ngo aje mu mugambwe wabo. Mu mishamirano yose yagiye iba, nk’uko Pirre Nkurikiye   abandanya abimenyesha, igipolisi c’Uburundi cama cahashitse kigasukamwo mabisi.  Yarangije ashimira cane igiporisi c’Uburundi, akanatumiririra uwo wese yohohoterwa, kwitwara, bakareka kuja kubibwira abamenyeshamakuru kuko bobo hari aho badashika. Barabimenyesha ariko ntibahane. Akavunira akagohe urwo rwaruka rwirirwa rurashamirana, kwitegereza akarorero k’abanyeporitike b’i  Bujumbura kugira nabo bakunde babane neza,  basangire akabisi n’agahiye. Yaranabahamagariye kubaha inzego. Nayo kuba nyepolitike, abahamagarira kwigisha urwaruka ingeso nziza, bareke kuryana ataco bapfa, kuko aribo Burundi bw’ejo.

Irène Niyongabire

 

Amanota 70/200 niyo azofatwa ku bana bazokwungururizwa mu mashure akurikira ishure nshingiro

DSC04510Amanota mirongo indwi ku majana abiri (70/200) niyo azofatirwako ku bana bakoze ca kibazo ca Reta arico concours national kugira bungururizwe  mu gice ca kabiri c’amashure yisumbuye akurikira ishure nshingiro. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji w’indero Janvière Ndirahisha, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku wa 16 Myandgaro 2019.Amanota mirongo indwi ku majana abiri (70/200) niyo azofatirwako ku bana bakoze ca kibazo ca Reta arico concours national kugira bungururizwe  mu gice ca kabiri c’amashure yisumbuye akurikira ishure nshingiro. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji w’indero Janvière Ndirahisha, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku wa 16 Myandgaro 2019.Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo ikibazo cakozwe n’abana bangana 92406 harimwo n’abana bahawe amahirwe yo gusubira gukora ikibazo uno mwaka w’2019. Citabwe n’abangana ibice 99,7% vy’abari bitezwe. Abana n’umwana 58.001 nibo bashikanye amanota abaha uburenganzira bwo kwunguruzwa. Ni ukuvuga ko bangana ibice 63% vy’abakoze ikibazo. Ku vyerekeye kwungururizwa muri ya mashure ya Reta afise uburaro, hazokwungururizwayo abafise amanota angana canke arenga ijana ku majana abiri (100/200), bo mu bisata nkoramutima mw’iterambere ry’igihugu. Ni ukuvuga ibisata vy’imyuga n’ubuhinga.Yaboneyeho akaryo ko gukeza abana bashikanye ayo manota hamwe n’abavyeyi babo, atibagiye n’abarezi babo. Yagiriyeko yibutsa ko ubukiriro bw’igihugu ahanini buri mw’iterambere ry’amashure y’imyuga. Kabaye akaryo ko gushimira Umukuru w’igihugu ku kigoro Reta arongoye idahengeshanya gukora kugira ngo amashure y’imyuga agwire mu gihugu.Abana bifuza gusubiramwo umwaka (guhitira), amenyesha ko bazokwitura ubuyobozi bw’amashure. Abayobozi b’amashure nabo akabasaba kutagira n’umwe borenganya bisunze ibibanza biriho. Yarifurije abana bose kwitegurira neza umwaka w’ishure wimirije. Abavyeyi nabo yabasavye guhagurukira indero y’urwaruka bibarutse. Ati: “Ivyo urwaruka ruhejeje amashure yisumbuye rwaraye rutweretse ni akamaramaza. Bareretse igihugu cose, mbere n’amakungu babicishije ku mbuga ngurukanabumenyi inyifato n’ingendo vyo guhonyanga imico n’akaranga k’igihugu, bongera batyoza indero.” Akamenyesha rero ko ivyo batazovyihanganira na gato. Inzego zibijejwe ngo zizofata ingingo zibereye kugira ngo ivyo bintu babituze mu rwaruka. 
Gloriose Nshimirimana

 

Inyigisho zironswa abanyeshure bari mu buruhuko bwo muci zirabungura ubumenyi

abanaInyigisho zo gukunda igihugu, inyigisho z’imibano, zo kumenya kwiyungunganya mu buzima bwa minsi yose hamwe no kumenya gukora ibikorwa vy’amaboko nizo  zironswa abanyeshure bari mu buruhuko bo muri zone ya kanyosha. Izo nyigisho ngo zifitiye akamaro kanini abanyeshure bazikurikiranye neza harimwo n’abavyeyi babo kuko zibungura ubumenyi. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umukuru wa zone kanyosha, Jean Pierre Niyonkuru mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 1 myandagaro 2019.Inyigisho zo gukunda igihugu, inyigisho z’imibano, zo kumenya kwiyungunganya mu buzima bwa minsi yose hamwe no kumenya gukora ibikorwa vy’amaboko nizo  zironswa abanyeshure bari mu buruhuko bo muri zone ya kanyosha. Izo nyigisho ngo zifitiye akamaro kanini abanyeshure bazikurikiranye neza harimwo n’abavyeyi babo kuko zibungura ubumenyi. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umukuru wa zone kanyosha, Jean Pierre Niyonkuru mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 1 myandagaro 2019. Akaba  yabimenyesheje ko ico gikorwa co kwegeranya abanyeshure mu gihe c’uburuhuko kiri mu ntumbero Reta yihaye kugirango babarinde ivyo vyose biza kubasamaza canke kubatesha umurongo. Muri ivyo bibasamaza harimwo ivyo bita amaligala, ingeso mbi zo kunywa ibiyayura mutwe, ingeso mbi zijanye n’ubuhumbu, n’ibindi. Ngo nico gituma na zone Kanyosha mu vyo ishira imbere ico gikorwa co kuronsa inyigisho nk’izo abanyeshure mu gihe c’uburuhuko kirimwo. Jean Pierre Niyonkuru yamenyesheje ko ubu abanyeshure  bamaze kwitaba izo nyigisho bashika ku 3 025. Ariko kubera babandanya guhimiriza abavyeyi babicishije ku bakuru b’imitumba canke mu mashengero ngo ico gitigiri kirashobora kwongerekana. Iyo abo banyeshure batariko bakora ibikorwa vy’amaboko baba bari ku mashure ya ECOFO Kanyosha ya mbere hamwe n’iya kabiri. Muri ico gihe, ngo abo banyeshure baba bariko baronswa inyigisho zijanye no gukunda igihugu, z’imibano, ingene bofasha abavyeyi mu bikorwa vy’imuhira hamwe n’izo kumenya kwiyungunganya mu buzima. Ku bijanye n’ibikorwa vy’amaboko, ngo hariho gusibura imiserege yasivye, guharura, gusibura inkengera y’ikiyaga Tanganyika, n’ibindi. Ikindi naco ngo izone ya Kanyosha iri kumwe n’amashirahamwe amwe amwe ariko arayifasha nka ANAKOM ry’imvukira bo muri yo zone, AJAP n’ayandi bari bateguye igihe uburyo bwoboneka ko boshira amabuye n’umusenyi mu mabarabara amwe amwe yononekaye iyo muri iyo zone kugirango imidoka zirengane neza. Jean Pierre Niyonkuru yarongeye amenyesha ko basavye mu mashirahamwe hirya no hino uburyo kugirango bubonetse n’ivyo bikorwa vyo mu buruhuko birangiye, bashobore kuronsa amakaye yosahiriza mu bikoresho vy’ishure. Yaheraheje atera akamo abavyeyi batararungika abana babo muri izo nyigisho kubaronsa uruhusha kuko abanyeshure bazikurikiranye bahungukira vyinshi.

Iruhande y’inyigisho urwaruka rwaritavye ibikorwa vy’amaboko

Mu rukurikirane rw’izo nyigisho, kw’igenekerezo rya 8 Myandagaro 2019, abanyeshure bo muri komine Muha barifadikanije nabakora mu gisata co   gukingira ibidukikije mu kurandura icatsi cimeza  conona amazi n’ibinyabuzima biba muri ico kiyaga Tanganyika. Uwari arongoye  ivyo bikorwa Yvonne  Cishahayo ari nawe  arongoye ikigo kijejwe gukingira ibidukikije OBPE muri  komine Muha   yamenyesheje ko  umunsi wa kane  bawuhariye  ibikorwa vyo gukingira ibidukikije mu gutera ibiti, guca imikobeko, kuzibura imiserege y’amazi n’ibindi. Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo urwaruka rurakwiye kumenya ko rufise uruhara runini mu gukingira ibidukikije kuko n’ibo burundi bw’ejo, nibo bazobibazwa mu myaka iri imbere. Vyongeye ngo dukwiye kukigira igikorwa c’umuntu wese aho aherereye kuko isi yononekaye yononekarira abayibako bose. Ikiyaga Tanganyika ngo ni itunga rikomeye ku gihugu kuko kiduha vyinshi amazi, n’ifi  biryoshe cane, uruja n’uruza rw’ibidandazwa niyo bica. Mu kurangiza Yvonne yahamagariye urwaruka n’abarundi bose  kumenya  igihugu cabo  icariko n’akamaro kibafitiye, gutyo ngo niho bazoca bumva ko kugikingira ari ibwirizwa kuribo.Twobamenyesha ko muri izo nyigisho zizomara amezi abiri abo banyeshure bari mu buruhuko bariko  barahabwa harimwo n’izijanye no kwirinda ikiza Sida, kubana neza , gukingira ibidukikije n’ibindi. 

Abanyeshure bitavye  ibikorwa vyo mu buruhuko bazohungukira vyinshi 

Ibikorwa n’inyigisho biriko bihabwa abana bari mu buruhuko bizobafasha  mu kutaja mu bintazi no gusamazwa n’abashaka kubajana mu bikorwa vyo guhungabanya igihugu. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe na Kankiko Norbert ajejwe igisata c’imibano n’imico kama mu gisagara ca Bujumbura mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Ubumwe kw’igenekerezo rya 14 Myandagaro 2019.Yamenyesheje ko, uko umwaka w’ishure utashe igisagara ca Bujumbura cama gitunganya ibikorwa ku banyeshure bari mu buruhuko mu ntumbero yo kubafasha kugira  ntibaje mu bintazi nk’ibiyayura mutwe, kwandura indwara zifatira mu bihimba vy’irondoka,gutwara inda z’indaro n’ibindi. Abo bana rero  bariko barahabwa  inyigisho zo gukunda igihugu, gutegura amatuta y’ibiti azofasha mu gushira mu ngiro wa mugambi ewe Burundi urambaye, kurandura ca catsi cimeza ku nkengera z’ikiyaga Tanganyika kidufitiye akamaro kenshi,guca  imikobeko ku mitumba ihanamiye igisagara ca Bujumbura  mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Hejuru y’ivyo bikorwa ngo baratunganije inkino,n’ ibijanye no kubungabunga amahoro aho baherereye. Ngo ikirangaminsi c’ ivyo bikorwa cari kumara  iminsi 20 ariko isa niyarenze bitumwe n’uko mu ntango abanyeshure n’abavyeyi batavyumva bagiye barabitahura buke buke haza umwe umwe ariko gushika ubu bavyitaba ari benshi.Yamenyesheje kandi ko ivyo bikorwa ari ngirakamaro ku banyeshure, ku bavyeyi ndetse no ku gihugu kuko ivyo bakora bisaba ubuhinga n’ubumenyi ku buryo umwana azovyitaho ashobora kuzovyifashisha mu buzima. Vyongeye barabigisha gukora kandi babikunze .Mu kurangiza Norbert ,yahamagariye abavyeyi n’abanyeshure kwitaho ivyo bikorwa kuko birafasha abana gutegura kazoza kabo  no ku gihugu. 

Josélyne Ndayegamiye na

Estella Niyongere                                                                    

 

Isabukuru « ImbonerakureDay » igaragaza ishaka ry’ukuri ryo gushika kw’iterambere

La une 2021 Umunsi wa gatandatu, igenekerezo rya 17 Myandagaro 2019 ni umunsi w’intibagiranwa mu mateka y’urwaruka ruhurikiye mu muhari w’imbonerakure ukomoka ku mugambwe CNDD-FDD uramutswa igihugu, zikaba ari nazo zigize igice gihambaye c’urwaruka  rw’Uburundi. Uwo munsi tuvuze hejuru niho hatunganywa ibirori vyo guhimbaza isabukuru y’imbonerakure « ImbonerakureDay », vyabereye mu ntara zose z’igihugu, bikaba vyaranzwe n’ingendo z’amahoro mbere hakaba haranabaye idefire. Iyo sabukuru rero yahimbajwe ku civugo « Kuba Imbonerakure, ni kuba  inkingi y’iterambere mu gihugu ». Kabaye akaryo ko kwerekana inguvu z’Imbonerakure zo gushigikira amahoro, amwe yama akamishwa ibikorwa vy’iterambere. Kabaye kandi  n’akaryo keza ku Mbonerakure ko kwereka abarundi n’amakungu ico bari vy’ukuri, ni ukuvuga inkomezi zo kwitangira igihugu zikiyumvirwako nk’abakorera inyungu z’igihugu gusa , babigirana umutima wa kivandimwe ushimikiye  ku butungane, amahoro, barongowe n’umwitwarariko wo gushikanira  igihugu  ico kibazeyeko.Umunsi wa gatandatu, igenekerezo rya 17 Myandagaro 2019 ni umunsi w’intibagiranwa mu mateka y’urwaruka ruhurikiye mu muhari w’imbonerakure ukomoka ku mugambwe CNDD-FDD uramutswa igihugu, zikaba ari nazo zigize igice gihambaye c’urwaruka  rw’Uburundi. Uwo munsi tuvuze hejuru niho hatunganywa ibirori vyo guhimbaza isabukuru y’imbonerakure « ImbonerakureDay », vyabereye mu ntara zose z’igihugu, bikaba vyaranzwe n’ingendo z’amahoro mbere hakaba haranabaye idefire. Iyo sabukuru rero yahimbajwe ku civugo « Kuba Imbonerakure, ni kuba  inkingi y’iterambere mu gihugu ». Kabaye akaryo ko kwerekana inguvu z’Imbonerakure zo gushigikira amahoro, amwe yama akamishwa ibikorwa vy’iterambere. Kabaye kandi  n’akaryo keza ku Mbonerakure ko kwereka abarundi n’amakungu ico bari vy’ukuri, ni ukuvuga inkomezi zo kwitangira igihugu zikiyumvirwako nk’abakorera inyungu z’igihugu gusa , babigirana umutima wa kivandimwe ushimikiye  ku butungane, amahoro, barongowe n’umwitwarariko wo gushikanira  igihugu  ico kibazeyeko.Isabukuru « ImbonerakureDay» yaragize abo yungukiye n’abayigizemwo agahombo. Abo yungukiye ni Imbonerakure zose kubera amahoro, ubumwe, demokarasi n’iterambere ndetse n’amateka y’igihugu bahisemwo mu bisata  bitandukanye bigize ubuzima bw’igihugu, muri yo hakaba abaganga, abaminuje mu vyigwa vy’ubuhinga butandukanye (injeniyeri), abarimu, abakozi bakuru bakuru ba Reta, abarimyi n’aborozi, ata bindi bintu bibatwara umwanya atari uguteza imbere igihugu mu bisata bitandukanye. Muri defire zabaye z’iyo sabukuru, benshi bagiye barerekena  ivyimburwa n’ibitungwa  vy’ubwoko butandukanye   vyavuye mu kuya babize, guryo bagaragaza ko Imbonerakure zagize koko iterambere ry’igihugu umwitwarariko wabo. Ni kubera kandi ivyo vyamwa vyavuye mu bikorwa vyabo bashoboye guterera amatora yo mu 2020. Ihangiro ico gice gihambaye c’urwaruka rw’Uburundi ruhurikiye mu mugambwe CNDD-FDD rwihaye,  mu ncamake ni iryo guterera umuganda wabo mu migambi y’iterambere yose, haba mu kuyiyumvira, mu kuyirangura, mu kuyigiramwo uruhara, atari ka burorerezi ngo bagarukire ku gukomera amashi  abandi.Inyuma y’Imbonerakure, abandi bungukiye mw’isabukuru « ImbonerakureDay » ni abarundi benshi bafashe uwo mugirwa nk’isoko ryo kuvomamwo ubwenge n’ibikorwa, intumbero yavyo ikaba ari ugushira hamwe utwigoro two guteza imbere igihugu atagisata na kimwe gisigaye inyuma. Kubw’ivyo hakazoseruka abagabo n’abakenyezi basangiye ishaka ryo gukura amaboko mu mpuzu bagasangira urugamba rwo guharanira iterambere kandi  bafatiye ku karorero keza babonera ku mwitwarariko w’inzego zishiriweho n’abenegihugu biciye mu matora, wo guhimiriza abanyagihugu kugira umwete wo kwiteza imbere bose  mu gutorera inyishu ibibazo bahura igihe cose. Mbe muti ni bande bahombeye mw’isabukuru « ImbonerakureDay »? Ni abo bantu bose bakoresheje ubwenge n’ivyiyumviro vyabo bashaka guta igihugu mu manga, bagasiga iceyi urwaruka cibarutse kandi kizeyeko vyinshi, na cane cane Imbonerakure mu kwereka abarundi n’amakungu iyindi shusho  inyuranye rwose  n’uko bari vy’ukuri, mu kwemeza ko ari imigwi y’inkorabara, barwanya ico cose cozamura ubutunzi bw’igihugu, ndetse ngo barwanya iterambere ry’igihugu. Abo rero ni bamwe basanganywe  intumbero mbi yo guhagarika umurindi w’iterambere ry’Uburundi mu gushigikira integuro mbi ziteye kubiri n’amateka  aranga inkingi za demokarasi yashinze imizi mu gihugu c’Uburundi. Mu kutumviriza abo bangushi no mu kwigana akarorero keza k’Imbonerakure , urwaruka rw’Uburundi muri rusangi ruzoshika aho  rwishimira ico rwaterereye mu twigoro two gushikana Uburundi kw’iterambere rirama kandi ridakumira.

Louis Kamwenubusa

 

Iteka Bikira Mariya yatewe ntirikomoka ku butore bwiwe gusa rikomoka ku nema y’Imana

Kw’igenekerezo rya 15 myandagaro  2019 Ekreziya gatorika niho yahimbaza kw’isi yose iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya. Ibirori bikaba  vyabereye ku maparuwase atandukanye yo mu ntara zose z’igihugu. Kw’igenekerezo rya 15 myandagaro  2019 Ekreziya gatorika niho yahimbaza kw’isi yose iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya. Ibirori bikaba  vyabereye ku maparuwase atandukanye yo mu ntara zose z’igihugu. Ikinyamakuru Ubumwe kikaba carashoboye kugendera kuri katedrale Regina Mundi ahabereye inkuka y’imisa. Patiri Agathon Gahungu yasomye inkuka y’imisa y’uwo musi, mu nsiguro y’inkuru nziza ya Ruka y’uwo musi akaba yabanje guca ku mayange ibintu bine Ekreziya gatolika isaba ko abantu bokwemera kuri Bikira Mariya. Ivyo navyo ngo ni uko Bikira Mariya yavyaye kandi akaguma ari umubikira; ikindi ngo ni uko Bikira Mariya ari nyina w’Imana yavyaye Yezu akaba Imana yuzuye kandi akaba umuntu yuzuye akaba Imana nka se. Igikurikira ngo ni uko Bikira Mariya yasamwe ata gicumuro bisigura yuko ca gicumuro abantu bakirira mw’ibatisimu we yakigiriwe ataravuka. Ica kane naco ngo ni uko Bikira Mariya yurijwe mw’Ijuru umutima  n’umubiri. Yaciye amenyesha ko ico ca kane c’uko Bikira Mariya yurijwe mw’ijuru umutima n’umubiri arico bariko barahimbaza uwo musi. Kwurizwa mw’ijuru umutima n’umubiri rero ngo ni iteka Bikira Mariya yaronse,arikuye ku bweranda bwuzuye bwa Yezu Kristu. Ngo nico gituma Bikira Mariya yateguwe araheza arakingirwa n’igicumuro c’inyanduruko kubera bitashoboka ko Imana ibana n’igicumuro. Iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya ngo ryamye riri mu kwemera kw’abakristu kuva kera. Ku wa mbere munyonyo 950 ngo niho Ekreziya ya vyemeza, vyemezwa na papa piyo w’12.   Iteka Bikira Mariya yatewe ngo ntirikomoka ku butore bwiwe gusa ariko rikomoka ku nema y’Imana hamwe no ku bukuru bw’umwana wiwe Yezu Kristu. Ubuninahazwa Bikira Mariya yaronse nibwo Ekreziya izoronka kandi niko umwe wese azoronka niyigenza nkawe. Gahungu Agathon akaba yasavye abakristu kwama bakanuye kugirango shetani ntibace mu ryahumye.  Bikira Mariya ngo yaraciye mu magorwa ariko ntiyahemukiye Imana. Bikira Mariya rero ngo aratwigisha kugira umuhamagaro wo kuba beranda. Ikindi ngo ni uko yamye yizigiye Imana ari co gituma abakristu bokwama bayizigiye. Ikindi kandi ngo ni uko abigisha gufashanya bagaheza bagatangarira ivyiza vy’Imana. Ikindi kandi ngo ni uko yarinze ibimugora vyose adahemukiye Imana ari co gituma umukristu naho yogorwa atoheza ngo yemere kugoka ahubwo ari ho habonekera ubweranda.   

Christine Manirambona

 
Ouvrir