Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanyeporitike basabwa gutanga ijambo ry’ihumure mu banywanyi babo igihe twimirije amatora

DSC 0041 CopieMu gihe Uburundi bwimirije amatora yo muri uyu mwaka w’2020, umuhuza w”abarundi, Edouard Nduwimana ahamagarira abanyeporitike kuguma hafi y’abanywanyi babo na cane cane urwaruka kugira ntihagire abanyeporitike baruyovya, mu ntumbero yo kurondera gusenyura inzego canke gucanishamwo Abarundi nk’uko vyagiye biribonekeza mu myaka iheze. Ako kamo yagateye ku wa 11 Ruhuhuma 2020, mu kiganiro n’abamenyeshamakuru aho yariko aca irya n’ino ibihe igihugu kiriko kiracamwo, aho muri rusangi intwaro rusangi iriko iratsimbatara, ivyo akabivuga afatiye ku kuntu Abarundi bariko baritunganiriza ivyabo ata kuzera inze. Nk’uko umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana yabandanije abishikiriza, ngo ni imbonekarimwe aho inzego zitorewe n’abanyagihugu zimara ibiringo vyazo, mu mahoro n’umutekano. Icigwa gikomeye Abarundi twokura muri iyo ngendo nziza, ngo n’uko batahuye ko aribo beneburundi, bashaka kwikura akagaye mu kwerekana ko bashoboye kwitunganiriza ivyabo. Vyongeye, ngo kw’igenekerezo rya 7 Ruheshi 2018, Uburundi bwateye iyindi ntambwe, mu kwitorera Ibwirizwa Shingiro, rifatiye ku vyiyumviro vy’abarundi ubwabo. Kuri uwo munsi, ngo niho Umukuru w’igihugu yashikiriza Abarundi ko atazosubira kwitoreza amabanga yo kurongora igihugu, n’aho iryo Bwirizwa Shingiro rishasha ryabimwemerera.

Imvugo ikaba yajanye n’ingiro aho umugambwe CNDD-FDD watanga uwuzowuserukira mu matora yo mu mwaka w’2020. Bisubiye, ngo kubona Umukuru w’igihugu yiyemeje kutazitoza mu mabanga yo kurongora igihugu, ngo ni igikorwa nkundagihugu, kije gutsimbataza intwaro rusangi n’umwumvikano mu barundi. Iyo nyifato ntangarugero iranga intwaro rusangi guhera ubu igiye kuranga amateka y’Uburundi. Eka ngo nta nkeka ko arivyo vyatumye Inama Nshingamateka y’Uburundi iriko irasaba ko yoshigwako iteka ryo kwitwa Imboneza-Nkundagihugu. Urwego rw’umuhuza rugasaba ko iryo tegeko riringaniza ico gikorwa ryokwihutishwa. Urwego rw’umuhuza kandi rurashima ukwumvikana kwaranze inzego z’igihugu muri iyi myaka iheze, uwo mwumvikano ngo niwo watumye Abarundi bakamisha ibikorwa amahoro n’umutekano, muri kino gihe, ngo umwansi w’abarundi ni ubukene.Mu gihe Uburundi bwimirije amatora yo muri uyu mwaka w’2020, umuhuza w”abarundi, Edouard Nduwimana ahamagarira abanyeporitike kuguma hafi y’abanywanyi babo na cane cane urwaruka kugira ntihagire abanyeporitike baruyovya, mu ntumbero yo kurondera gusenyura inzego canke gucanishamwo Abarundi nk’uko vyagiye biribonekeza mu myaka iheze. Ako kamo yagateye ku wa 11 Ruhuhuma 2020, mu kiganiro n’abamenyeshamakuru aho yariko aca irya n’ino ibihe igihugu kiriko kiracamwo, aho muri rusangi intwaro rusangi iriko iratsimbatara, ivyo akabivuga afatiye ku kuntu Abarundi bariko baritunganiriza ivyabo ata kuzera inze. Nk’uko umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana yabandanije abishikiriza, ngo ni imbonekarimwe aho inzego zitorewe n’abanyagihugu zimara ibiringo vyazo, mu mahoro n’umutekano. Icigwa gikomeye Abarundi twokura muri iyo ngendo nziza, ngo n’uko batahuye ko aribo beneburundi, bashaka kwikura akagaye mu kwerekana ko bashoboye kwitunganiriza ivyabo. Vyongeye, ngo kw’igenekerezo rya 7 Ruheshi 2018, Uburundi bwateye iyindi ntambwe, mu kwitorera Ibwirizwa Shingiro, rifatiye ku vyiyumviro vy’abarundi ubwabo. Kuri uwo munsi, ngo niho Umukuru w’igihugu yashikiriza Abarundi ko atazosubira kwitoreza amabanga yo kurongora igihugu, n’aho iryo Bwirizwa Shingiro rishasha ryabimwemerera. Imvugo ikaba yajanye n’ingiro aho umugambwe CNDD-FDD watanga uwuzowuserukira mu matora yo mu mwaka w’2020. Bisubiye, ngo kubona Umukuru w’igihugu yiyemeje kutazitoza mu mabanga yo kurongora igihugu, ngo ni igikorwa nkundagihugu, kije gutsimbataza intwaro rusangi n’umwumvikano mu barundi. Iyo nyifato ntangarugero iranga intwaro rusangi guhera ubu igiye kuranga amateka y’Uburundi. Eka ngo nta nkeka ko arivyo vyatumye Inama Nshingamateka y’Uburundi iriko irasaba ko yoshigwako iteka ryo kwitwa Imboneza-Nkundagihugu. Urwego rw’umuhuza rugasaba ko iryo tegeko riringaniza ico gikorwa ryokwihutishwa. Urwego rw’umuhuza kandi rurashima ukwumvikana kwaranze inzego z’igihugu muri iyi myaka iheze, uwo mwumvikano ngo niwo watumye Abarundi bakamisha ibikorwa amahoro n’umutekano, muri kino gihe, ngo umwansi w’abarundi ni ubukene.

Ibiranga intwaro rusangi mu Burundi ngo si agaseseshwa rumuri
Mu gihe twimirije amatora yo muri uyu mwaka w’2020, ngo mu bijanye na poritike, igihugu kigeze ku rugero rwoba ntangarugero muri kano karere duherereyemwo. Ivyo umuhuza w’abarundi akabivuga yisunze imigambwe yemewe n’amategeko, amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike, amashengero, ibinyamakuru bitandukanye, ivyo ngo ni ibimenyetso ntahinyuzwa vyerekana ko intwaro rusangi yashinze imizi. Kuri abo bose bazokwitoreza intebe y’Umukuru w’igihugu, yabasavye gushira imbere umutima wo gukunda igihugu, bahiganishwe imigambi y’iterambere, ku buryo iterambere riva ku munyagihugu rikamugarukako.Ku banyeporitike, umuhuza w’abarundi yabateye akamo ko kuguma hafi y’abanywanyi babo na cane cane urwaruka kugira rwirinde kujana nyabahururu, birinde abanyeporitike babakwegera mu bintazi. Vyongeye, ngo abo banyeporitike bakwiye gushira mu mutwe ko hahiganwa babiri, hagatsinda umwe, uwatsinze n’uwatsinzwe ko bose ari Abarundi bose, uwutsinze badatsindaho, na ntaryo batwarire bose. Ku barundi bahunze igihugu c’amavukiro, umuhuza w’abarundi abatera akamo ko gutahuka mu gihugu  nk’uko abanyeporitike bari barahunze igihugu mu mwaka w’2015 bariko barataha kugira bitabe amatora yo muri uyu mwaka w’2020. Kabaye n’akaryo ko gutera akamo abandi bari mu buhungiro mu bihugu dusangiye imbibe ko gutaha mu gihugu c’amavukiro, baze gusangira n’abandi ikivi co kwubaka igihugu. Ku makungu, ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika (UA), Ubumwe bwa Buraya (UE) basabwa kubona intambwe igihugu kigezeko, na cane cane babone ko ari igihugu gikwiye gushigikirwa mu twigoro kiriko kiragira mu gushaka ubwigenge n’iterambere birama hamwe no kunywanisha Abarundi. 

Déo Misigaro                                                                                                                          

 

Ibihugu vy’Uburudi n’Uburusiya vyiyemeje gutsimbataza imigenderanire mu bisata bitandukanye

lataUwuserukira igihugu c’Uburusiya mu Burundi Varely A. Mikhaylov amenyesha ko igihugu ciwe gishimishwa n’imigenderanire myiza gifitaniye n’Uburundi, n’ikimenyamenya n’urugendo umushikiranganji w’imigenderanire y’Uburundi n’ayandi makungu hamwe n’uw’umutekano baherutse kugira mu gihugu c’Uburusiya, aho babonanye n’abategetsi batandukanye b’ico gihugu.Uwuserukira igihugu c’Uburusiya mu Burundi Varely A. Mikhaylov amenyesha ko igihugu ciwe gishimishwa n’imigenderanire myiza gifitaniye n’Uburundi, n’ikimenyamenya n’urugendo umushikiranganji w’imigenderanire y’Uburundi n’ayandi makungu hamwe n’uw’umutekano baherutse kugira mu gihugu c’Uburusiya, aho babonanye n’abategetsi batandukanye b’ico gihugu.Ivyo akaba yabimenyesheje ku wa 10 Ruhuhuma 2020 mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, igenekerezo igihugu c’Uburunsiya gisanzwe gihimbarizako umunsi wahariwe ubuserukizi bwaco mu makungu.

Twobamenyesha ko uwo munsi mukuru igihugu c’Uburusiya catanguye kuwuhimbaza mu mwaka w’2003.Muri ico kiganiro ambasaderi Varely A. Mikhaylov yaraciye ku mayange ibikorwa bitandukanye birangurwa mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire mu bisata bitandukanye hagati y’ivyo bihugu vyompi.Ambasederi Varely A. Mikhaylov yaramenyesheje ko igihugu c’Uburusiya kigiye gukomeza imigenderanire myiza n’Uburundi mu gufashanya mu bijanye n’ubutunzi  n’ubudandaji. Reta y’Uburusiya ngo yiyemeje kurushirizaho guteza imbere urudandazwa rw’ikawa y’Uburundi ishorerwa muri ico gihugu, no kuzana mu Burundi ibikoresho bitandukanye bikenewe mu gisata c’uburimyi.Kukaba rero ari ugushira mu ngiro amasezerano yo gufashanya yapfunditswe n’ivyo bihugu vyompi,hisunzwe imigambi yumvikanyweko mu nama yahuje igihugu c’Uburusiya n’ibihugu vya Afrika yabereye  mu gisagara ca Sochi muri ico gihugu nyene.Ku vyerekeye amatora Uburundi bwimirije muri uyu mwaka w’2020, ambasaderi Varely A. Mikhaylov yaramenyesheje ko ashigikiye ko amatora araba Abarundi ata gihugu co hanze coyivangamwo mu kuyahungabanya. Harimwo kandi uguhanahana ivyiyumviro hagati y’umurwi ujejwe amatora mu Burundi CENI be n’igihugu c’Uburusiya mu ntumbero yo gutegura amatora meza atekanye. Mu kurangiza,  Mikhaylov yahamagariye  bimwe mu bihugu vya Buraya  bikigomba gukandamiza ibihugu vyo muri Afrika ko bobiheba , ahubwo vyoshira hamwe inguvu mu kurwanya ibiza vy’indwara ziyadukiza ziteye ubwoba.
Donathe Ndayisenga(Uwimenyereza)

 

Abagwizatunga bahamagarirwa gushira imitahe yabo mu bisata bigize ubuzima bw’igihugu

ujnIcegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore ahamagarira abagwizatunga b’abarundi gushira imitahe yabo mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw’igihugu.Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore ahamagarira abagwizatunga b’abarundi gushira imitahe yabo mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw’igihugu.Ako kamo yagateye ku wa 11 Ruhuhuma 2020, igihe yugurura icese umugambi w’isuzumwa ry’ubuhinga bwo gutwara imiduga. Ibirori bikaba vyabereye ahari ikigo c’ishirahamwe rya Reta rijejwe gutwara abantu n’ibintu OTRACO mu gisagara ca Bujumbura.Joseph Butore yarakeje uwurongoye ishirahamwe OTRACO n’abakozi baryo, ku buhinga bushasha n’intambwe bagezeko mu bijanye no gukora neza mu kworohereza ababitura. Yarongeye arakeza n’abahinga bo mu bushikiranganji bujejwe gutwara abantu n’ibintu, eka mbere na Reta muri rusangi, atibagiye abo bose bamaze imyaka irenga itanu biga uwo mugambi gushika aho utangura ku mugaragaro. Ngo amaze kugendura ibibanza bitandukanye bazosuzumiramwo imiduga, yaratahuye ko ishirahamwe OTRACO yahora azi ejo hahise atari ryo bazobona ejo aho bukera. Barashoboye kumusigurira uburusho bwinshi buzoboneka uhereye ku kungene abitura ico kigo ca OTRACO bazoba boroherejwe, haba mu vy’umwanya canke mu kuronswa ivyo bifuza. Ikigega ca Reta naco nyene ngo kizohatorera akoyoko biciye mu kigo OBR hatibagiwe na bene gushira imitahe muri uwo mugambi. Ikindi yavuze n’uko uwo mugambi ari akarorero kerekana ko bikunda ko Reta n’abagwizatunga bikorera ivyabo bakorera hamwe. Joseph Butore akaba yamenyesheje ko uwo mugambi watunganijwe muri bwa buryo bita mu gifaransa Partenariat Publique-Privé (PPP)  aho Reta izana ivyo ishoboye kuronka hanyuma abagwizatunga nabo bakazana ivyo bashoboye kuronka bagaheza bakagira umugambi uzobateza imbere  ariko kandi ugateza imbere igihugu muri rusangi. Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu yasavye ko uwo mugambi worangurirwa no mu bindi bisagara ishirahamwe OTRACO risanzwe rifisemwo ibibanza. Yarangije ashimira abagwizatunga bo mu gihugu c’Ubuhindi, kuko aribo bariko barakorana na Reta muri uwo mugambi. 
Gloriose Nshimirimana

 

Uruhara rw’amaradiyo ni ntangere mu gihe c’amatora

IMG 20200213 WA0015Uburundi bwarifadikanije n’amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo kw’isi yose, wama uhimbazwa ku wa 13 Ruhuhuma uko umwaka utashe. «Guteza imbere ubutandukane bw’amakuru ashikirizwa ; uhereye aho ategurirwa gushika no ku nsamirizi asanzwe yumvikanirako», nico civugo catowe muri uwu mwaka w’2020. Ibikorwa bikaba vyuguruwe n’umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru Frédéric Nahimana, aho yamenyesheje ko ubutandukane bw’amakuru ashikirizwa bwoherekezwa n’uguha ijambo bose, kanatsinda ngo bisanzwe biri no mu mategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Uburundi bwarifadikanije n’amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo kw’isi yose, wama uhimbazwa ku wa 13 Ruhuhuma uko umwaka utashe. «Guteza imbere ubutandukane bw’amakuru ashikirizwa ; uhereye aho ategurirwa gushika no ku nsamirizi asanzwe yumvikanirako», nico civugo catowe muri uwu mwaka w’2020. Ibikorwa bikaba vyuguruwe n’umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru Frédéric Nahimana, aho yamenyesheje ko ubutandukane bw’amakuru ashikirizwa bwoherekezwa n’uguha ijambo bose, kanatsinda ngo bisanzwe biri no mu mategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo Abarundi bakeneye kwumva amakuru avuga ku bisata vyose vy’igihugu, kandi uwo wese afise ico aterera yoronswa ijambo hisunzwe amategeko n’akarangamutima k’umwuga, imico n’akaranga vyamye biranga Abarundi.

Ikindi yamenyesheje nuko Reta y’Uburundi ishima ingene amaradiyo ari mu Burundi akora, akayatera intege zo kurushirizaho na cane cane muri iki gihe igihugu cimirije ibihe vy’amatora. Ati umunsi mukuru wahariwe iradiyo woba akaryo ko guhindura ingendo kugira ngo intumbero nyamukuru y’amaradiyo n’ibindi bimenyeshamakuru ibe iyo kwubaka igihugu kirangwa n’amahoro na cana cane abamenyeshamakuru bakaguma mu ntumbero bishinze yo kutifatanya n’abashaka gusubiza inyuma intambwe nziza igihugu kigezeko, mu gutsimbataza amahoro n’umutekano vyo soko ry’iterambere rirama kandi ridakumira. Frédéric Nahimana yaboneyeho akaryo ko gukebura insamirizi zitanga inkuru zo mu bisagara gusa canke zitanga inkuru z’ibisata bimwe no guha ijambo abantu bamwe canke ku rugero rutangana. Akaba yarangije atera akamo amaradiyo ngo abandanye ashigikira umugambi mukuru w’igihugu ugana iterambere uzoshika mu 2027.Uwurongoye ishirahamwe ry’amaradiyo akorera mu Burundi «ABR»  Onésime Harubuntu, nawe yamenyesheje ko umunsi mukuru wahariwe iradiyo kw’isi yose, ushitse mu gihe igihugu cimirije kwinjira mu bihe vy’amatora. Ati: uruhara rw’amaradiyo ni ntangere. Ngo bifuza rero ko amaradiyo akorera mu Burundi yogira uruhara mu gutsimbataza demokarasi mu bazohiganwa bose nk’uko amategeko abisaba, gutyo berekane ko iteka biteye kuva mu mwaka w’2005 n’ubu bakirigendera, mu gukorera mu runani bagashikiriza abanyagihugu ido n’ido uko amatora ariko aragenda. Yaboneyeho akaryo ko gusubira gusaba Reta ko yobandanya iba umuvyeyi w’amaradiyo, na cane cane igakubita inzu ibipfunsi canke igahinyanyura itegeko rishinga ca kigega co gufasha ibimenyeshamakuru kugirango gitangure gusahiriza amaradiyo, na cane cane ko ikiringo co gutangura gukoresha ubuhinga bwiswe numerique gitera cegereza kandi ata buryo bwinshi amaradiyo afise. Atera akamo n’abasanzwe bafasha ko kuronsa  abamenyeshamakuru ubuhinga bugezweho n’ibikoresho bigezweho.    

Gloriose Nshimirimana

 

Ubushikiranganji bwo gutwara abantu n’ibintu bwaranguye ibitari bike mu gice ca mbere c’umwaka w’2019 ushira 2020

DSC 0329 lllk3Ku wa 13 Ruhuhuma 2020 umushikiranganji  ajejwe gutwara abantu n’ibintu, ibikorwa vya Reta, ibikoresho no gutunganya amatongo bwarashikirije icegeranyo c’ivyaranguwe mu mezi atandatu ya mbere y’ umwaka w’2019 ushira 2020. Ico cegeranyo cashikirijwe n’umushikiranganji aburamutswa  Jean Bosco Ntunzwenimana. Ivyaranguwe n’ubwo bushikiranganji bikaba vyashikirijwe mu mice ibiri, mu gisata co gutwara abanta n’ibintu biciye mu mazi hamwe n’ivyaranguwe mu gisata c’amabarabara. Mu gisata co gutwara abantu n’ibintu mu mazi  barashoboye gutunganya ikivuko ca Bujumbura, mu gusanura umuhora ubwato bwinjirana mu gupakururwa. Ico kivuko kikaba kizugururwa ku mugaragaro mu gice c’amezi atatu ya mbere y’umwaka w’2020. Muri ico gisata hari umugambi wo guteza imbere umuhora wo kwiyunguruza biciye mu kiyaga ca Tanganyika igice ca mbere, amahera yo gutunganya uwo mugambi akaba yaramaze kwemezwa n’ibanki ya Afrika ijejwe iterambere (BAD) hamwe n’ishirahamwe ry’ibihugu vya Buraya (U.E) amasezerano yerekeye iyo nfashanyo akaba azoshirwako umukono mu ntango z’uwu mwaka w’2020. Haratunganijwe ibikorwa vyo gusubiramwo ikivuko ca Rumonge, ubwato 5 bwararonkejwe ivyangombwa vyo gukora navyo bikaba biri mu vyaranguwe. Mu gisata co gutwara abantu n’ibintu kugira basuzume imiduga n’amapikipiki ko bikomeye  kandi bikwije ivyangombwa harashizweho umugambi ukoresha ubuhinga bwa none, bagatanga n’impapuro zitiganwa. Iyugururwa ry’uwo mugambi rikaba ryabaye ku wa 11 Ruhuhuma 2020. Haratanzwe impapuro 31650 zemeza ko amapikipiki n’imiduga bikomeye.

Harongeye hararihirwa asiransi imiduga ya Reta 325. Mu kwunguruza abantu, ishirahamwe OTRACO ryarunguruje abantu bagera ku 429244 mu 2019 mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu. Umushikiranganji Jean Bosco Ntunzwenimana yarongeye aramenyesha ko n’igisata  co gutwara abantu mu kirere catejwe imbere kuko hashoboye  kujaho umugambi wo gusanura ikibuga c’indege mpuzamakungu “Merchior Ndandaye” harimwo no kucagura, ivyo bikorwa bikaba bikiriko  birabandanya, muri Kigarama mu mwaka w’2019, ico kibuga caragenduwe n’umugwi ugizwe n’abahinga b’abarundi hamwe n’abashinwa bongera baratanga icegeranyo c’uko bagisanze. Kuri ico kibuga c’indege haraguyeko indege zitari nke. Mu gisata c’amabarabara harabaye ivyigwa hamwe n’ibikorwa bitari bike hari ivyarangiye n’ibindi bikibandanya muri aya mezi atandatu y’umwaka w’2019. Haratunganijwe ibikorwa vyo kwubaka no gusiga ikaburimbi ibarabara RN16 ku birometero 35, ibarabara RN5, hamwe na RN 18 hamwe n’ayandi ma barabara yasanuwe. Harabaye ibikorwa vyo kubungabunga amabarabara mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu. Umushikiranganji Jean Bosco Ntunzwenimana yarongeye aramenyesha ko hubatswe inyubako za Reta, Uburundi bukaba bwarasavye ingurane igera ku amadorari y’abanyamerika 161360000 kugira hubakwe ingoro zizosasamwo Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka hamwe n’izindi nyubako za Reta, harimwo n’amahera agenewe ivyigwa vyo kuzitunganya. Ubwo bushikiranganji bwarashoboye kugabanya amahera  yahora ikoresha mu gupanga amazu ikoreramwo yavuye kuri 510568208 aja ku 305948074 y’amafaranga y’amarundi. Mu gisata  co gutunganya amatongo n’ibisagara haratunganijwe amatongo atari make, yongera arapimwa. Muri ico gisata nyene haratunganijwe ibigwati 17 vy’amahoro. Umushikiranganji yarongeye arameneysha ko imvura yaguye  kuva muri Gitugutu 2019 gushika ubu yabandanije yica ibintu,kubw’ivyo bakaba barashizeho umurwi utororokanya ivyononekaye, Jean Bosco Ntunzwenimana agatumirira ba musitanteri ko boba barakora ibishoboka kugira imigenderanire hagati y’intara ntihagarare, ibisaba uburyo Reta ikaba yaramaze kuronka icegeranyo cavyo.  Kugira bagabanye impanuka ziterwa niyo mvura bagiye kuzibura imiserege minini minini, guhimiriza abanyagihugu ngo birinde kwubaka muri karitiye zidatunganijwe neza hamwe no mu bibanza bishobora gutera impanuka. Umushikinganji wo gutwara abantu n’ibintu yasozereye amenyesha ko kugira barangure imigambi itari mike  Reta yashinze ubwo bushikiranganji bashoboye gushimangira imigenderanire hamwe n’abasanzwe bafasha ubwo bushikiranganji mu kurangura imigambi.

Anitha Bizimana

 

Umuntu amenye ko arwaye kanseri hakiri kare arivuza agakira canke bakayihagarika

Muganga Gabriel Nahayo amenyesha ko umuntu amenye hakiri kare ko arwaye kanseri avugwa agakira canke bagapfupfahaza. Ivyo yabimenyesheje ku wa 4 Ruhuhuma 2020 mu gihe amashirahamwe yo kurwanya, gupima hakiri kare abawaye kanseri bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ndwara  Muganga Gabriel Nahayo amenyesha ko umuntu amenye hakiri kare ko arwaye kanseri avugwa agakira canke bagapfupfahaza. Ivyo yabimenyesheje ku wa 4 Ruhuhuma 2020 mu gihe amashirahamwe yo kurwanya, gupima hakiri kare abawaye kanseri bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ndwara  Muganga Gabriel Nahayo yarongeye amenyesha ko kanseri ziri ubwoko bwinshi murizo hakaba iyo mu gitereko, iyo ku rukoba ifata imitsi itwara amaraso canke amazi bita ‘caposi’, agace k’iruhande y’ahaca umukoyo ku bagabo bita ‘prostate’, kanseri y’ibere ku bakenyezi, kanseri y’igice ca nyuma c’urusogi runini. Arongera akamenyesha ko kanseri yo mu rwinjiriro rw’igitereko ifise ibipimo mu Burundi ivyo navyo bikaba ari navyo bakoresha mu kuraba ko umuntu atarwaye. Umuntu rero ngo ayimenye hakiri kare biraheza bikamufasha ko ayihagarika . Amenyesha ko hari ibitaro nka Roi Khaled, Kira n’ibindi  bigirako bigakora n’igipimo ca kabiri kiraba uko ivyo babonye ubwa mbere vyoba vyerekana ko arivyo canke ari igihendabaja. Basanze hakenewe ibindi bipimo bakura agace k’inyama yo mw’iyinjiriro y’igitereko bakaja kuraba muri rugagamisha. Ivyo bipimo bikba bikorerwa mu kigo ca «Buja Path» no muri Roi Khaled.  Ku bijanye na kanseri yo ku rukoba abaganga babonye amabara ari ku rukoba canke mu kanwa baraheza bagafata akamanyu bakakarungika muri vya bigo bipima kanseri. Kanseri igira gatatu n’iyifata agace bita ‘prostate ku bagabo, iyo nayo bakaba bayipima mu maraso canke bagakoresha igipimo kumurika ingingo z’umuntu zihishije. Muganga Gabriel Nahayo amenyesha kandi ko na kanseri y’ibere nayonyene ngo bishoboka ko bayipima mu gukura akamanyu gato mw’ibere bakakajana gupima muri vya bigo gutyo bakabona uko vyifashe. Kanseri y’igice ca nyuma c’insogi nayo ikorwa n’abaganga bapima ivyo mu nda. Aho agahanura abantu bose barenza imyaka 50 kwipimisha n’aho ata kimenyetso yoba abona. Ikimenyetso ca mbere ngo ni amaraso aba mu mwanda mukuru. Ikindi gipimo bakoresha ni ukumurika bacishije mu kibuno kugira barabe ko ahariyo utuvyimba, basanze turiyo baraheza bakatubaga. Arongera akamenyesha ko ikibabaje ari uko bamwe mu barwaye bashobora kutamenya ko bamaze gufatwa bigatuma babimenya batevye. Amenyesha kandi ko ikibazo c’imiti kigoye kubera zitavurwa n’imiti imwe, akavuga ko nka kanseri yo mu jisho yatanguye kuboneka. Uburyo bwo kuvura kanseri bumaze kuboneka cane ngo ni ukubaga ariko nahonyene mu gihe yabonetse hakiri kare, ahandi naho imiti ntiza ku rugero rwiza. Iyo bikenewe ko umurwayi avurwa hakoreshejwe imishwarara naho abaganga bamurungika mu bindi bihugu nko mu Buganda, Kenya n’ahandi. 
Kanseri nyinshi zifata Abarundi ahanini ziterwa n’imigera        Muganga Gabriel Nahayo yamenyesheje kandi ko kanseri nyinshi zifata abarundi ziterwa n’imigera. Muri iyo migera hakaba iyo bashobora gukinga n’incanco nk’uwutera kanseri yo mw’iyinjiriro ry’igitereko ari nayo nyinshi mu Burundi. Mu bihugu biteye imbere urwo rucanco rukaba rwatanguye mu myaka y’2005 n’2006. Akamenyesha ko no mu bihugu bitwegereye urwo rucanco ruriho mbere no mu Burundi rukaba rumaze kugeragezwa mu ntara za ngozi na Rumonge mu mwaka w’2017. Amenyesha ko hamaze kuba inama nyinshi ariko ubushikiringanji bw’amagara y’abantu bukaba buriko burabikurikirana  akibaza ko habuze uburyo kugira urwo rucanco ruboneke. Rumaze kuboneka ngo coba ari ikintu gikomeye. Yarongeye amenyesha ko hari n’umugera utera kanseri yo kurukoba n’uwutera kanseri y’umushishito. Ku mugera utera kanseri y’igitigu nawo amenyesha ko urucanco ruriho ariko rukaba ruronswa abana bakiri bato. Ari naco gituma kanseri yo mu gitigu isigaye yibonekeza gusa mu bantu bakuze kuko urwo rucanco rwatanguye mu myaka y’2003. Amenyesha kandi ko ikindi gitera kanseri ari itabi ari naco gituma amashirhamwe arwanya kunywa itabi ari menshi cane mbere n’abantu banywa n’ibitigiri vy’abanywa itabi bikaba vyaragabanutse cane. Abanywa itabi bakaba basigaye ahanini mu rwaruka n’imiyabaga, usanga ubu no mu bubare abanywa itabi basigaye ari bake cane. Ikindi gishobora kuba intandaro yo kurwara kanseri ngo ni ibiro vyinshi ariko ico kibazo kikaba kiri mu bantu bake mu Burundi. Ivyo bikava ku gufungura nabi, akamenyesha ko kugira umuntu avuge ko afungura neza ategerezwa gufungura amagarama amajana ane y’imboga n’ivyamwa. Ikindi bene abo bantu bokora ni ukugira imyimenyerezo mu kwinonora imitsi. Kurenza ibiro bikaba bitera indwara nyinshi harimwo ivumbuka ry’amaraso, igisukari mbere na kanseri zitandukanye. Igikomeye rero ngo n’uko umuntu yomenya ko ari mu migwi ibangamiwe na kanseri iyi canke iriya gutyo akipimisha hakiri kare kugira azitire ataronerwa. Nka kanseri yo mu gitereko nayo ikinda gukarira abakenyezi bamaze kurangura amabanga y’abubatse barenza imyaka 30, abari muri uwo mugwi bakaba basabwa kwipimisha hakiri kare. Muganga Jean marie Harimenshi nawe arongoye ikigo ‘Buja Path’ gipima kanseri amenyesha ko ku bantu bamaze kwipisha muri ico kigo bangana 351 basanze abashika 130 bamaze kurwara kanseri. Ahanini bakaba basanze benshi muribo barwaye kanseri yo mu rwinjiriro rw’igitereko na kanseri yo mu rusogi runini.

Epitace Nduwayo  

 
Ouvrir