Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Inama Nkenguzamateka yaratanguye igikorwa co kwimukira i Gitega aho igiye gukorera

IMG 20190123 WA0002Inama Nkenguzamateka yaratanguye ibikorwa vy’ukwimuka kumugaragaro iva mu gisagara ca Bujumbura ija gukorera mu ntara ya Gitega.  Ivyo vyashikirijwe n’icegera ca kabiri c’Umukuru w’Inama Nkenguzamateka Anicet  Niyongabo mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru.  kw’igenekerezo rya 19 Nzero 2019.Inama Nkenguzamateka yaratanguye ibikorwa vy’ukwimuka kumugaragaro iva mu gisagara ca Bujumbura ija gukorera mu ntara ya Gitega.  Ivyo vyashikirijwe n’icegera ca kabiri c’Umukuru w’Inama Nkenguzamateka Anicet  Niyongabo mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru.  kw’igenekerezo rya 19 Nzero 2019.Anicet Niyongabo yabwiye  abamenyeshamakuru ko ico ciyumviro c’uko Inama Nkenguzamateka ija gukorera i Gitega catanguye kuva mu mwaka w’2015 Inama Nkenguzamateka itanguye ikiringo cayo mu kwezi kwa gitugutu hafashwe intumbero  y’uko  ico kiringo kitorangira itarimukira  mu ntara ya Gitega. Hari  hamaze igihe hari icipfuzo ko intara ya Gitega  yoba umurwa mukuru wa poritike w’igihugu c’Uburundi, i Bujumbura n’aho hakaba umurwa mukuru w’ivyerekeye poritike . Anicet Niyongabo yaYarongeye aramenyesha ko bafise ikirangaminsi  co  kwimuka bakazoshika kw’igenekerezo rya 1 Ruhuhuma 2019,  bamaze gutangura  kwitangako akarorero mu gushira mu ngiro itegeko ryo kwimukira  muri iyo ntara  kuko n’Ibwirizwa ryaramaze gutorwa n’Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka mu minsi yavuba rikaba rizotangazwa n’Umukuru w’igihugu ko Gitega igiye kuba umurwa mukuru wa poritike. Anicet Niyongabo yasozereye amenyesha ko Inama Nkenguzamateka ifashe iya mbere ariko n’izindi nzego z’igihugu zizokurikira. Abahora bitura Inama Nkenguzamateka bazohora babasanga i Gitega kandi ntihazobagora gushika kuko sikure.

Anitha Bizimana

 

 

Ishirahamwe Mutuelle risaba guhabwa uburenganzira bwo kwirangurira imiti hanze y’igihugu

 

DSC 114550048Ubuyobozi bw’ishirahamwe Mutuelle busaba isubirwamwo ry’ingingo zimwe zimwe z’igitabu gitunganya itangwa ry’amasoko hamwe no guhabwa uburenganzira bwo kwirangurira imiti hanze y’igihugu nayo abaranguza imiti (grossistes) bakareka kuba abayidandaza. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe kw’igenekerezo rya 22 Nzero 2019,n’abashingamateka bahurikiye mu murwi wamaho ujejwe imibano, iterambere ridakumira, guhungura impunzi, kunganisha amahirwe no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA aho bariko barashikiriza mu nama Nshingamateka icegeranyo c’urugendo bagize mu gihugu cose rujanye no kumenya ingene ishirahamwe Mutuelle rikora n’ingene ritunganiriza abanywanyi baryo. Umutumire muri ico gikorwa akaba yari umushikiranganji w’agateka ka zina muntu n’iterambere ridakumira Martin Nivyabandi.  Nk’uko umushingamateka arongoye uwo murwi Adolphe Banyikwa yabimenyesheje, ngo muri urwo rugendo abashingamateka barabonanye n’imirwi itandukanye, aho bashoboye gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Niko guca amenyesha ko abanywanyi babonanye bashikirije ko bajuragirika mukurondera impapuro babandikirako imiti no kwakirwa nabi n’abakozi b’ishirahamwe, bagira urugendo rurerure mukuja kurondera imiti no gushirishako ikidodo kugira bashobore kugirirwa ibipimo kandi ngo kenshi ababa ruguru bamanuka i Bujumbura, kubura imiti ku rugero rwo hejuru mu mangazine z’imiti  z’ishirahamwe adandaza imiti hakaba n’imiti imwe imwe ishirahamwe ritemera kurihira umunywanyi, kwima umuti umunywanyi w’ishirahamwe Mutuelle mu gihe uwutari umunywanyi atanze amafaranga awuronka, hamwe n’uko ishirahamwe rivuga ko ririhira umunywanywi ibice 80 kw’ijana umuti wa jenerike na 70 kw’ijana supesiyarite uharuye ugasanga ntibihuye umunywanyi bakamusaba amafaranga y’iyongera  mu magazini z’imiti zikorana na Mutuelle n’ibindi. Yaranamenyesheje kandi ko abaserukira ishirahamwe Mutuelle mu ntara hamwe n’abakozi bayo badandaza imiti, bashikirije ko icicaro gikuru c’i Bujumbura kitabaronsa n’ingoga imiti baba basavye bigatuma haba ikena ry’imiti, ko ishirahamwe Mutuelle rihomba bitewe n’amashirahamwe ategekaniriza abakozi bagize impanuka yanka kuriha amafagitire hamwe n’uruhombo rigira iyo ririko riravuza abakukuruke bari mu myaka yo kurwara indwara zidakira zisaba n’uburyo bwinshi, ko haba ubusuma bugirwa n’abanywanyi mu kuvuza abana batari ababo n’ibindi. Bimwe muvyashikirijwe n’abaganga, ngo barashikirije ibijanye no kutamenya imiti iri mu mazu y’ishirahamwe Mutuelle adandaza imiti imbere yo kwandikira umurwayi, bigatuma umurwayi agaruka ku muganga ngo amwandikire iyindi miti, ngo haraba guhindurira imiti umurwayi batabajije umuganga yamuvuye ubwa mbere, amasaha y’akazi y’abaganga ngo ntahuye n’ayabakozi ba Mutuelle ngo bakaba kandi badakora ku minsi y’akaruhuko n’ibindi. Ikindi naco yamenyesheje n’uko umuyobozi w’ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba Reta yamenyesheje ko inzitizi nyamukuru Mutuelle ifise ari uko ingingo zimwe zimwe ziri mu gitabo gitunganya itangwa ry’amasoko ya Reta zitorohereza ishirahamwe mu bijanye no kurangura imiti, ngo ishirahamwe ntirigira uburenganzira bwo kwishikira mu mahinguriro akora imiti ngo bayigurire, itangwa ry’amasoko rigafata umwanya munini ivyo navyo bigatuma imiti iteba, kandi ngo n’abatsindira amasoko ngo baguma ari bamwe (Alchem, Multiphar) bakongera bakaba abaranguza kandi basanzwe bafise n’amafarumasi badandarizamwo imiti afitaniye amasezerano na Mutuelle n’ibindi. Uwurongoye umurwi yaciye amenyesha ko muri ico cegeranyo abanywanyi basaba ishirahamwe Mutuelle kugira inyifato nziza mu kwakira neza abanywanyi no kubarangira aho baca hose mu kurondera impapuro zo kwivurizako, ishirahamwe rikitunganya kuburyo mu bubiko hatabura imiti, gusubiramwo ibiciro vy’imiti hisunzwe uko ibiciro vyifashe kw’isoko, gukoresha abakozi bafise ubumenyi bukwiye muvy’amagara y’abantu no kubakahiriza ubwenge, guha uburenganzira abatwara ibitaro bwo gukurikirana abakozi b’ishirahamwe Mutuelle bakorera mu bitaro, abakozi b’ishirahamwe Mutuelle ngo borara izamu bagakora amasaha amwe nk’ayo abaganga n’abaforoma, hamwe n’ibindi. Inama Nshingamateka nayo yasavye Reta gushiraho icigwa co gusuzuma ubutunzi bw’ishirahamwe Mutuelle n’ingene bukoreshwa hamwe no kongereza abaganga n’abaforoma aho bakenewe. Yasozereye amenyesha ko mu ntara zose bagendeye vyagaragaye ko abo baganiriye bose mu bijanye n’ubuvuzi n’abanywanyi b’ishirahamwe rijejwe kwunganira abakozi ba Reta mubijanye n’ukwivuza, badashimishwa n’ingene iryo shirahamwe rikora kuko biboneka ko rishira imbere kudandaza no kunguka hagushira imbere kwitaho amagara meza y’abanywanyi. Ikindi twobamenyesha n’uko mu bibazo vyabajijwe umushikiranganji harimwo ikijanye n’ibivugwa ko hariho abaganga badafise uburenganzira bwo kwandikira kubipapuro vya Mutuelle (bons) kuko badafise ibiharuro kabanga(code) hakaba n’abandi bayifise, aho yaciye atanga inyishu ko ivyo biharuro bihabwa abakorera bose mu bitaro vya Reta banditswe mu rutonde rw’abaganga bemewe.

Barashikirije n’ikindi kibazo kijanye n’ukumenya igituma abakozi b’ishirahamwe badakora amasaha amwe n’abaganga no kurara izamu, umushikiranganji yaciye amenyesha ko ari uko baca basaba uburusho kumasaha arenze ayategekanijwe n’amategeko ariko ko naho biruko bagiye kuzobihinyanyura. Ubuyobozi bw’ishirahamwe Mutuelle busaba isubirwamwo ry’ingingo zimwe zimwe z’igitabu gitunganya itangwa ry’amasoko hamwe no guhabwa uburenganzira bwo kwirangurira imiti hanze y’igihugu nayo abaranguza imiti (grossistes) bakareka kuba abayidandaza. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe kw’igenekerezo rya 22 Nzero 2019,n’abashingamateka bahurikiye mu murwi wamaho ujejwe imibano, iterambere ridakumira, guhungura impunzi, kunganisha amahirwe no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA aho bariko barashikiriza mu nama Nshingamateka icegeranyo c’urugendo bagize mu gihugu cose rujanye no kumenya ingene ishirahamwe Mutuelle rikora n’ingene ritunganiriza abanywanyi baryo. Umutumire muri ico gikorwa akaba yari umushikiranganji w’agateka ka zina muntu n’iterambere ridakumira Martin Nivyabandi.  Nk’uko umushingamateka arongoye uwo murwi Adolphe Banyikwa yabimenyesheje, ngo muri urwo rugendo abashingamateka barabonanye n’imirwi itandukanye, aho bashoboye gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Niko guca amenyesha ko abanywanyi babonanye bashikirije ko bajuragirika mukurondera impapuro babandikirako imiti no kwakirwa nabi n’abakozi b’ishirahamwe, bagira urugendo rurerure mukuja kurondera imiti no gushirishako ikidodo kugira bashobore kugirirwa ibipimo kandi ngo kenshi ababa ruguru bamanuka i Bujumbura, kubura imiti ku rugero rwo hejuru mu mangazine z’imiti  z’ishirahamwe adandaza imiti hakaba n’imiti imwe imwe ishirahamwe ritemera kurihira umunywanyi, kwima umuti umunywanyi w’ishirahamwe Mutuelle mu gihe uwutari umunywanyi atanze amafaranga awuronka, hamwe n’uko ishirahamwe rivuga ko ririhira umunywanywi ibice 80 kw’ijana umuti wa jenerike na 70 kw’ijana supesiyarite uharuye ugasanga ntibihuye umunywanyi bakamusaba amafaranga y’iyongera  mu magazini z’imiti zikorana na Mutuelle n’ibindi. Yaranamenyesheje kandi ko abaserukira ishirahamwe Mutuelle mu ntara hamwe n’abakozi bayo badandaza imiti, bashikirije ko icicaro gikuru c’i Bujumbura kitabaronsa n’ingoga imiti baba basavye bigatuma haba ikena ry’imiti, ko ishirahamwe Mutuelle rihomba bitewe n’amashirahamwe ategekaniriza abakozi bagize impanuka yanka kuriha amafagitire hamwe n’uruhombo rigira iyo ririko riravuza abakukuruke bari mu myaka yo kurwara indwara zidakira zisaba n’uburyo bwinshi, ko haba ubusuma bugirwa n’abanywanyi mu kuvuza abana batari ababo n’ibindi. Bimwe muvyashikirijwe n’abaganga, ngo barashikirije ibijanye no kutamenya imiti iri mu mazu y’ishirahamwe Mutuelle adandaza imiti imbere yo kwandikira umurwayi, bigatuma umurwayi agaruka ku muganga ngo amwandikire iyindi miti, ngo haraba guhindurira imiti umurwayi batabajije umuganga yamuvuye ubwa mbere, amasaha y’akazi y’abaganga ngo ntahuye n’ayabakozi ba Mutuelle ngo bakaba kandi badakora ku minsi y’akaruhuko n’ibindi. Ikindi naco yamenyesheje n’uko umuyobozi w’ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba Reta yamenyesheje ko inzitizi nyamukuru Mutuelle ifise ari uko ingingo zimwe zimwe ziri mu gitabo gitunganya itangwa ry’amasoko ya Reta zitorohereza ishirahamwe mu bijanye no kurangura imiti, ngo ishirahamwe ntirigira uburenganzira bwo kwishikira mu mahinguriro akora imiti ngo bayigurire, itangwa ry’amasoko rigafata umwanya munini ivyo navyo bigatuma imiti iteba, kandi ngo n’abatsindira amasoko ngo baguma ari bamwe (Alchem, Multiphar) bakongera bakaba abaranguza kandi basanzwe bafise n’amafarumasi badandarizamwo imiti afitaniye amasezerano na Mutuelle n’ibindi. Uwurongoye umurwi yaciye amenyesha ko muri ico cegeranyo abanywanyi basaba ishirahamwe Mutuelle kugira inyifato nziza mu kwakira neza abanywanyi no kubarangira aho baca hose mu kurondera impapuro zo kwivurizako, ishirahamwe rikitunganya kuburyo mu bubiko hatabura imiti, gusubiramwo ibiciro vy’imiti hisunzwe uko ibiciro vyifashe kw’isoko, gukoresha abakozi bafise ubumenyi bukwiye muvy’amagara y’abantu no kubakahiriza ubwenge, guha uburenganzira abatwara ibitaro bwo gukurikirana abakozi b’ishirahamwe Mutuelle bakorera mu bitaro, abakozi b’ishirahamwe Mutuelle ngo borara izamu bagakora amasaha amwe nk’ayo abaganga n’abaforoma, hamwe n’ibindi. Inama Nshingamateka nayo yasavye Reta gushiraho icigwa co gusuzuma ubutunzi bw’ishirahamwe Mutuelle n’ingene bukoreshwa hamwe no kongereza abaganga n’abaforoma aho bakenewe. Yasozereye amenyesha ko mu ntara zose bagendeye vyagaragaye ko abo baganiriye bose mu bijanye n’ubuvuzi n’abanywanyi b’ishirahamwe rijejwe kwunganira abakozi ba Reta mubijanye n’ukwivuza, badashimishwa n’ingene iryo shirahamwe rikora kuko biboneka ko rishira imbere kudandaza no kunguka hagushira imbere kwitaho amagara meza y’abanywanyi. Ikindi twobamenyesha n’uko mu bibazo vyabajijwe umushikiranganji harimwo ikijanye n’ibivugwa ko hariho abaganga badafise uburenganzira bwo kwandikira kubipapuro vya Mutuelle (bons) kuko badafise ibiharuro kabanga(code) hakaba n’abandi bayifise, aho yaciye atanga inyishu ko ivyo biharuro bihabwa abakorera bose mu bitaro vya Reta banditswe mu rutonde rw’abaganga bemewe. Barashikirije n’ikindi kibazo kijanye n’ukumenya igituma abakozi b’ishirahamwe badakora amasaha amwe n’abaganga no kurara izamu, umushikiranganji yaciye amenyesha ko ari uko baca basaba uburusho kumasaha arenze ayategekanijwe n’amategeko ariko ko naho biruko bagiye kuzobihinyanyura. 

Evelyne Niyonzima

 

Abakozi ba HCR bagirizwa guha imyambaro ya gisirikare impunzi ziri muri Tanzaniya barasabirwa ibihano

 

pitavMu ntumbero yo kwiyamiriza bamwe mu bakozi b’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi (HCR) bazanye bongera batanga imyamabaro ya gisirikare ishika 2.000 mu makambi y’i Nduta na Nyamutenderi mu gihugu ca Tanzaniya,  Inama nkuru ijejwe Ubumwe bw’Abarundi no kubanywanisha yifadikanije n’Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n’imizi ihonyabwoko zarandikiye ikete abakuru b’ibihugu bo muryango w’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko (EAC )buca bakorana ku wa 1 Ruhuhuma 2019. Ivyo vyashikirijwe ku wa 25 Nzero 2019 n’abarongoye izo nzego zibiri, aribo :Jean de Dieu Mutabazi na Guillaume Ruzoviyo.Mu ntumbero yo kwiyamiriza bamwe mu bakozi b’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi (HCR) bazanye bongera batanga imyamabaro ya gisirikare ishika 2.000 mu makambi y’i Nduta na Nyamutenderi mu gihugu ca Tanzaniya,  Inama nkuru ijejwe Ubumwe bw’Abarundi no kubanywanisha yifadikanije n’Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n’imizi ihonyabwoko zarandikiye ikete abakuru b’ibihugu bo muryango w’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko (EAC )buca bakorana ku wa 1 Ruhuhuma 2019. Ivyo vyashikirijwe ku wa 25 Nzero 2019 n’abarongoye izo nzego zibiri, aribo :Jean de Dieu Mutabazi na Guillaume Ruzoviyo.Barongeye bamenyesha kandi ko bandikiye n’Umukuru w’igihugu ca Republika iharanira demokarasi ya Kongo (RDC), abarongoye ishirahamwe HCR kw’isi yose hamwe n’uwurongoye ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira babashikirize akababaro bafise kuva bumvise iyo nkuru mbi. Barongeye barasabira ibihano abakozi b’ishirahamwe HCR boba baragize uruhara mu kuzana iyo myamabaro ya gisirikare no kuyitanga no gukingira ikibaba abagira imyimenyerezo ya gisirikare na cane cane mu makambi y’impuzu y’i Nyamata mu Rwanda n’izo z’i Nduta na Mutenderi muri Tanzaniya aho izo mpuzu zafatiwe.Umukuru w’igihugu ca Kongo nawe ngo bamwandikiye kubera hariyo ikambi z’impunzi z’abarundi i Kavimvira na Rusenda kugira abakozi b’ishirahamwe HCR barabe ko bigenza neza. Barongeye barasaba ko abashaka guhungabanya umutekano mu Burundi bobafata bakabashikiriza ubutungane, abashaka guhunguka nabo bakaborohereza kugira batahuke. Ikindi basavye ni uko ico kibazo cokwigwa muri iyo nama y’Abakuru b’ibihugu bo mw’ishirahamwe EAC yo ku wa 1 Ruhuhuma 2019.   Barongeye bamenyesha ko banditse iryo kete bahejeje gukora inama mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyo bokora ku bijanye n’impuzu za gisirikare zafatiwe mu makambi y’impunzi z’abarundi muri Tanzaniya zizanywe n’abakozi b’ishirahamwe rijejwe impunzi HCR  bafatiye no ku kiganiro umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu wa Tanzaniya yatanze kuri izo mpuzu nyene. Barongeye bamenyesha ko banditse iryo kete mu ntumbero yo kwiyamiriza iyo nyifato,baca bashinga ingingo yo kwandikira muri iryo kete nyene ko muri kino gihe mu Burundi harangwa amahoro n’umutekano kandi ko Ubumwe bw’Abarundi buteye ku ntambwe ishemeye. Muri iryo kete kandi ngo basaba Abakuru b’ivyo bihugu bose gukingira amahoro n’umutekano mu bihugu bibanyi.

Epitace Nduwayo

 

Abagumyabanga basabwa kwama bazirikana ko ukubaho kwabo kuri mu biganza vy’Imana

IMG 20190124 210834Abagumyabanga basabwa kwama bazirikana ko ukubaho kwabo kuri mu biganza vy’Imana n’ukwama bashima ivyo Imana ibagirira. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA  akaba ari n’umukuru w’inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD mu nyigisho yatanze ku munsi wa mbere w’amasengesho mpuzamadini yo gukengurukira Imana yatunganijwe n’umugambwe CNDD-FDD, yabereye mu ntara ya Gitega kuva ku wa 24 gushika ku wa 26 Nzero 2019. Ayo masengesho yari afise ijambo ry’urufatiro riri mugitabu canditswe n’intumwa Matayo ku gice ca 6 umurongo w’ 21 rivuga ati: «Nkako aho itunga ryawe riri niho n’umutima wawe uba uri » . Abagumyabanga basabwa kwama bazirikana ko ukubaho kwabo kuri mu biganza vy’Imana n’ukwama bashima ivyo Imana ibagirira. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA  akaba ari n’umukuru w’inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD mu nyigisho yatanze ku munsi wa mbere w’amasengesho mpuzamadini yo gukengurukira Imana yatunganijwe n’umugambwe CNDD-FDD, yabereye mu ntara ya Gitega kuva ku wa 24 gushika ku wa 26 Nzero 2019. Ayo masengesho yari afise ijambo ry’urufatiro riri mugitabu canditswe n’intumwa Matayo ku gice ca 6 umurongo w’ 21 rivuga ati: «Nkako aho itunga ryawe riri niho n’umutima wawe uba uri » . Nk’uko Prezida NKURUNZIZA yabimenyesheje muri izo nyigisho, yarashimiye Imana kuko umwaka w’2019 watanguye abarundi bari mu mahoro n’umutekano mu mpande zose z’igihugu, bagashima kandi ko gushira imbere Imana aribwo butunzi. Prezida NKURUNZIZA yaramenyesheje kandi ko ivyo abarundi bose bafise babihawe n’Imana kandi ngo Imana irashigikira abibuka ivyiza yabakoreye. Niko guca yibutsa abagumyabanga ko umutahe wose bafise ari amagara meza kandi ko umuntu atari muzima ata butunzi aba afise n’ukwama bazirikana ko ukubaho kwabo kuri mu biganza vy’Imana. Yaranabasavye kwama bazirikana ivyo Imana ibagirira narirya mu mugambwe CNDD-FDD bashira Imana imbere mw’Ibwirizwa Shingiro bitoreye. Ngo mu mugambwe CNDD-FDD barafashe ingingo yuko ku wa 18 Myandagaro 2017 bazokwama bagendanira Imana kuko babonye ko ariyo soko y’ubutunzi bwose kandi ko no ku munsi wa kane bazokwama bisonzesha kugira basengere igihugu bongere basengere n’abenegihugu bisengere nabo nyene ubwabo.

Niko guca amenyesha ko ayo masengesho yatunganijwe kugira birimbure, basenge kuko Imana ariyo soko ry’iterambere, aca asaba abafise ingabire kuzikoresha. Ikindi naco yamenyesheje n’uko ngo bari baje gushikanira Imana ivyiyumviro vyabo, imigambi yabo Imana nayo ngo yongere ibigishe. Prezida NKURUNZIZA yishimikije amajambo ari mugitabu co  Kuvayo igice ca  25 ,umurongo :1 ,2, 8 ; no Kuvayo igice ca 30 umurongo w’ 16, yaheraheje amenyesha abagumyabanga ko kugira ikibanza c’isezerano ari ubutunzi baba bariko bategurira abana n’abuzukuruza kandi ari n’ubutunzi bw’igihugu. Niko guca ararikira abagumyabanga n’abarundi bose kwirimbura k’ubutunzi Imana yabahaye ngo bamenye y’uko ivyo bafise babikuye ku mana gutyo ngo barabe ico umutima ubabwira mu kwitanga mu gikorwa co kwubaka igicaniro c’isezerano. Umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye nawe mu nyigisho ziwe, yamenyesheje ko kubona harabaye ikoraniro rihuza amadini yose n’abemera bose ari ikimenyetso kidasanzwe bivanye n’abarundi bahahuriye mu bumwe bw’abemera Imana bagahurira kandi mu gisagara gishasha c’umurwa mukuru wa poritike, ngo ni ikimenyetso cerekana ko Imana iri kumwe nabo. Mw’ijambo ry’Imana ngo yabategetse kuzokwama bibuka amagorwa yose baciyemwo irayabakuramwo kandi ngo n’abanyesirayeri Imana yabategetse kwama bibuka. Niko guca amenyeshesha ko ayo masengesho yari ayo kwibuka ingene Uburundi bwari bwaraguye mu manga hanyuma iraburekura, ngo abarundi bari barabaye abaja b’ikibi hanyuma imana ibasubiza ubuntu  ibakura mu ndyane, mu nzara, kurara rubunda hama irabajabukana mu gihugu ciza c’Uburundi. Ngo muri 1993, hariho abarundi bari bihebeye imana baraheza berekana igikorwa co gukunda Imana bafise, batera akamo ngo abantu bigarure basubire mu buntu Imana yabahaye, acasaba abagumyabanga ko ako kamo bokumva kugira ntibazosubire inyuma. Yabasavye kwama baninahaza Imana bayimenyesha ko ariyo yonyene bazokurikira kandi ko biri muvyo biyemeje ku wa 18 Myandagaro 2017 mu ntara ya Gitega, aho baciye bashinga ibuye ry’icagirizi rizobagiriza igihe bahemutse kw’isezerano bagiriraniye n’Imana. Ikindi yamenyesheje ni uko kw’igenekerezo rya 21 Nzero 2002 ariho abagumyabanga bafata icemezo ko Imana ariyo ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe CNDD-FDD mw’ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryo kuva wa 17 gushika 26 Nzero 2002. Niko guca amenyesha ko ayo masengesho ari mu ngingo abagumyabanga bonyene bemeje mw’ikoraniro kaminuza ryo ku wa 20 Myandagaro 2016 yanashimangiwe n’inama nkuru y’umugambwe CNDD-FDD  yabereye mu ntara ya Ngozi kumagenekerezo ya 9 na 10 Ntwarante 2018, aho yemeje ko intara ya Gitega ari ikibanza c’isezerano kandi ko abagumyabanga bose biyemeje kuzoterera kugira ngo hubakwe ikibanza gikomeye c’amasengesho no kwiherera. Yaciye amenyesha ko abagumyabanga bari bahuriye muri ayo masengesho kugira basubire banagure umuzirikanyi Imana yabahaye, bawukabure ku bikorwa bija kuneza ya bose, gutyo ntibazosubire kugwa mu rudubi ngo basubize igihugu mu muzimiza. Ikindi naco ngo bari baje guhamagara Imana bari hamwe mu madini yose , bayihamagara ngo bagumane mu gihugu kugirango babe koko mu gihugu gitembamwo amata n’ubuki kuko ari igihugu Imana yasezeraniye ihanga ryaco abarundi ; ngo arico gituma uwo munsi wari uwo kuyemerera ko ariyo bazokurikira gusa kandi bongera bayininahaza. Yaciye abamenyesha kandi ko muvyo bakora vyose bokwama bashira Imana imbere bakareka yonyene ikubaka igihugu c’Uburundi ngo kuko no muri Zaburi bavuga ko iyo Umukama atariwe yubatse inzu, abayubaka baba baruhira ubusa kandi ko atariwe ateramiye igisagara uwukirinze aba ateramiye ubusa.  Ngo muri bene ivyo bihe niko karyo abagumyabanga bafata ko kwerekana ifatiro ryo kwemera kwabo ku bijanye no kwubaka Uburundi Imana yagerereyemwo  abarundi nk’ihanga ryabo. Yaranamenyesheje kandi ko nk’abarundi b’indongozi bahamagariwe gutunganiriza abenegihugu , bakama bibaza ko ibikorwa vyabo biranga ubutungane bwabo, bagakorera igihugu kugira abakibamwo baroranirwe. Ikindi yamenyesheje ni uko ngo bosuzuma ico imitima yabo ikunda kuruta ikindi n’itunga riruta ayandi matungo. Imana rero ngo ntibategeka kutarondera ibibatunga ahubwo ibasaba ko amatungo yabo atobuza umuzirikanyi wabo ngo bayakoreshe mu bitaroranye, ijambo ry’Imana rikabasaba gukoresha amatungo yabo mu bikorwa vy’ubugiraneza. Yamenyesheje ko ingorane z’ubutunzi ngo ari uko abatunzi bibagira ko ubuzima ari umwanya muto bakibagira n’uwabibahaye. Indongozi yazisavye kumenya ko uwuhahamiye amaronko yibagira ubutumwa ajejwe ntiyitwararike abo ajejwe gutunganiriza, akiruka inyuma y’ibimuja mu mufuko akibagira abo Imana yamujeje kurongora. 

Yabasavye ko inyuma y’ayo masengesho uwo ariwe wese yogenda yigira inama y’itunga ry’ukuri agiye gushira ku mutima wiwe, ko indongozi zigiye kuzokorana umutima w’ukuri uhimbara Imana mu gutunganiriza abo Imana yabajeje gutunganiriza, kubatunze ibiri mu butungane nabo bazohungukire. Yaribukije n’igikorwa c’uko bashaka kwubaka inyubakwa yitiriwe Imana izohora ihuriramwo abemera bose, bazohora bahuriramwo ku mwaka ku mwaka bahayagiza Imana no gutunganirizamwo imyiherero yo kwisuzuma no kwisubirako, aca asaba ko umwe wese mu kugaragaza ukwemera yokwiyumvira ico yoshikana kugira iyo nyubakwa ibe iy’Imana.Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA nawe nyene yaratanze inyigisho ndoramana zijanye n’ijambo ry’urufatiro aho yigishije kw’ijambo rivuga  « ubutunzi ». Yishimikije amajambo ari mugitabu canditswe n’intumwa  Mariko ku gice c’10 umurongo w’ 17, n’ayandi ari mu gitabu ca Matayo no mugitabu c’imigani aho yamenyesheje ko harimwo amajambo atatu akomeye ariyo, ubutunzi, umutima n’ubugingo budashira. Niko guca amenyesha ko Imana ikugendeye ushobora kwinjira mu bwami bw’ijuru kandi ngo abizigiye ubutunzi akaba aribwo bashira ku mutima aribo bizogora kwinjira mw’ijuru, rero ngo ikigoye n’ukwizigira ubutunzi akaba aribwo ushira ku mutima. Ikindi naco yamenyesheje nuko n’abavuga ko badatunze nibitwararika Imana n’ubutunzi bazobwongerwa kandi ngo ubutunzi n’inyongera kuko ico gushira imbere ari Imana rero ngo ntibashire umutima kunyongera ahubwo bawushire kw’ijambo ry’Imana ibindi vyose bazovyongerwa. Yaranabasavye gutunga ariko bakibuka abakene, ngo birinde no guhabira amaronko kuko atarivyo bizobaha ubugingo ahubwo bazobuhabwa no kubaha Imana. Yaranabasavye kwishimira Imana yoyo itanga ubutunzi ngo bakunde uwubitanga kuko nibishimira ubutunzi bakanka uwubitanga bw’obaca mu myanya y’intoke. Niko guca abasaba gushira umutima ku Mana bakongera bakayizigira kuko ariyo itanga ubutunzi, ngo bakore iciza bongere babe abatunzi mu bikorwa vyiza, bongere bakunde no gutanga kuko udatanze ataco uronka kandi ngo baba bariko baraziganya no mw’ijuru. Mu nyigisho ziwe kandi yabasavye no kubumbwa nivyo bafise kuko umutunzi nyakuri abumbwa nivyo afise Abakenyererarugamba n’abarundikazi bose basabwa kuba ab’ik’imazi bagafata umwanya ukwiye wo gusenga Abakenyererarugamba ngo birakwiye ko mu gihe cabo bagihumeka bokwibaza ico bamaze kugira abarundi batabarwe, bakibaza kandi ico boterera mu migambi y’igihugu. Ivyo ni bimwe muvyo umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yamenyesheje abakenyererarugamba mu nyigisho yari yabahaye mu gitondo co ku wa 25 Nzero 2019 mu ntara ya Gitega ukaba wari umunsi ugira kabiri w’amasengesho. Nk’uko yabimenyesheje, yishimikije amajambo ari muri Esteri 4 : 14 avuga ati :« kuko niwapfa kwihorera muri kino gihe ntakizobuza abayuda gutabarwa bakarokoka ariko bivuye ahandi ; ariko weho n’ab’inzu ya so muzohona. Ntawubizi kwumbure icakwimitse  ngo ube umwamikazi n’ukugira ngo uze useruke mu gihe gisa n’iki», yabasavye kwibukanya kuba ab’ikimazi mu gihe cabo bagihumeka, no kwubaha Imana kuko iyo wubashe Imana iguha igikundiro kandi ngo na Esteri yakuze yubaha Imana, arokora ab’iwabo abarokoje amasengesho. Niko guca abamenyesha ko nibasenga bazoba beza bagahinduka kugira abantu batabarwe kandi ngo kugira babe ab’ikimazi bisaba kwitanga mu gusenga Imana hakaba n’ico umuntu aheba. Yaciye abasaba kutigira sindabibazwa ahubwo ngo bafate umwanya ukwiye wo gusenga babaza Imana ico bokora mu gihe biba bigoye kuko ngo ingabire Imana yabahaye zizokora neza nibubaha Imana bakayisenga. Ikindi yabamenyesheje ni uko umuntu wese afise ico yokora kugira atabare abantu benshi kandi Imana ifise ico yotabara mu bibazo vyose ariko ngo ikeneye abantu yokoresha. Rero ngo bame biteguye ko Imana ishobora kubakoresha igihe cose kandi ikunda abantu biteguye. Yasavye abakenyezi gukunda igihugu, gusengera amatora, no kugendana n’ab’ikimazi aca abasabira kuzorangiza urugendo kw’isi bafise ico bamaze ariko rero ngo kugira umuntu  abe uw’ik’imazi agira umutima mwiza n’urukundo kandi ntiyihore abandi.

Evelyne Niyonzima

 

 

Abadasigana basabwa gutekana mu kurindira ko ibibazo bihari bitorerwa inyishu n’inzego z’umugambwe

gashatsipoiuytKw’igenekerezo rya 11 Nzero 2019, hari umugwi w’abadasigana washikirije urwandiko umukuru w’umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi bamusaba ko yotanga imihoho kubera bamwagiriza ibijanye n’ubunyonyezi bw’amafaranga y’umugambwe, ukugurisha amatongo y’umugambwe atabifitiye uruhusha rw’inzego zibijejwe zo mu mugambwe n’ukwanka gusubiza hamwe abadasigana. Ni muri iyo ntumbero kw’igenekerezo rya 14 Nzero 2019, ikinyamakuru UBUMWE cegereye bamwe mu bo  vyega kugira batange umuco kuri urwo rwandiko. Kw’igenekerezo rya 11 Nzero 2019, hari umugwi w’abadasigana washikirije urwandiko umukuru w’umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi bamusaba ko yotanga imihoho kubera bamwagiriza ibijanye n’ubunyonyezi bw’amafaranga y’umugambwe, ukugurisha amatongo y’umugambwe atabifitiye uruhusha rw’inzego zibijejwe zo mu mugambwe n’ukwanka gusubiza hamwe abadasigana. Ni muri iyo ntumbero kw’igenekerezo rya 14 Nzero 2019, ikinyamakuru UBUMWE cegereye bamwe mu bo  vyega kugira batange umuco kuri urwo rwandiko. Umukuru w’umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi yamenyesheje ko muri rusangi yateje imbere umugambwe mu myaka 3 amaze awurongoye. Yabandanije amenyesha ko atarota atanga imihoho kuko yakoze ivyiza vyinshi “aha agatanga akarorero ku nyubakwa yasubiwemwo ku Mugumya, ibibuga vy’inkIno vyubatswe n’ibindi.”

Ku birego vy’ uko yoba atwara amafaranga y’umugambwe, Gashatsi yamenyesheje ko atari we wenyenyene atwara umugambwe kuko hari umukuru w’umugambwe, icegera ciwe n’umunyamabanga mukuru w’umugambwe bumvikana mw’itunganywa ry’ubutunzi bw’umugambwe.Ngo mu gihe bakeneye amafaranga, umukuru w’umugambwe ntashobora kubikura wenyene mw’ibanki ataronse umukono c’icegera ciwe canke ic’ umunyamabanga mukuru w’umugambwe. Ku bijanye n’amatongo avugwa ko yagurishijwe, Gashatsi amenyesha ko umukuru w’umugambwe wenyene ata bubasha abifitiye. Ngo ingingo yo kugurisha amatongo y’umugambwe  ica mu nama n’ingingo maze umukuru w’umugambwe n’abo bafashanya bakabironkera uburenganzira. Ku bijanye n’ivyagurishijwe, ngo kugira ayo matongo agurishwe, abagize inzego zibijejwe z’umugambwe barahaye uruhusha  ubuyobozi bw’umugambwe ko bwogurisha n’igituma bwogurisha. Umukuru w’umugambwe UPRONA ngo yaratanze icegeranyo y’ico amafaranga yakoze aho yashoboye kugaruza amatongo yagomba afatwe kubera amadeni umugambwe wari ufise. Ku bijanye n’ukubuza ko abadasigana boja hamwe, Gashatsi arabibeshuza mbere abona ko ari mu bantu ba mbere bakoze ico gikorwa agihereye mu ntara ya Muramvya avukamwo. Ngo n’ubu baracabandanya baganira n’abo bari bagiye mu “Mizero y’abarundi” kuko gusubiza hamwe abantu usanga hari ibisabwa ku mpande zose. Mbere ugusubiza hamwe abadasigana,  ngo vyari mu migambi mikuru mikuru ya Gashatsi yiyemeje kurangura mu kiringo ciwe. Ku bw’umukuru w’umugambwe, ngo abona  abashikirije urwo rwandiko rumusaba gutanga imihoho ari abashaka guhungabanya umugambwe UPRONA. Gashatsi yamenyesheje ko umugwi w’abantu bateye igikumu kuri urwo rwandiko bazohanwa hisunzwe amategeko y’umugambwe kuko bararaje umugambwe n’inzego zawo. Ivyo navyo bikaba biri mu ngingo ya 13 y’amategeko agenga umugambwe ivuga ko umudasigana akurwa mu mugambwe.

Iyo bigaragaye ko akorera uwundi mugambwe, yamenye ibanga ry’umugambwe canke iyo yarararaje umugambwe  canke inzego mu buryo ubwo aribwo bwose .»  Gashatsi yamenyesheje ko abanditse urwo rwandiko bari kurumuzanira bakaruvuganako bari kumwe, ariko baciye barutwara ku maradiyo no ku buhinga ngurukanabumenyi.  Gashatsi ahamagarira abadasigana kuba umwe, ntihagire uwubahungabanya maze bakitegurira amatora yo mu mwaka w’2020. Icegera ca kabiri c’umukuru w’Inama Nkenguzamateka, akaba n’umwe mu bateye igikumu kw’ikete risaba umukuru w’umugambwe UPRONA gutanga imihoho, Anicet Niyongabo yamenyesheje ko icatumye basaba umukuru w’umugambwe UPRONA gutanga imihoho ari uko bamusavye ngo atunganye inama zitegekanijwe  n’amategeko kugira ibibazo bihari vyigwe hanyuma biherere mu mugambwe nyene aranka. Yabandanije amenyesha ko iyo inama zitegekanijwe n’amategeko zitabaye, haraba amakosa menshi akorwa hanyuma hakabura ibiganiro. Izo nama zimaze kutaba ngo niho umugwi w’abadasigana waciye ufata ingingo yo kwandikira umukuru w’umugambwe bamusaba gukoranya inama y’ibiro nshingwantwaro vya komite nkuru y’umugambwe kandi bamusaba n’uko yoca atanga imihoho kugira barabe ko boshiraho umukuru w’umugamwe yoshobora gukora ata makosa kandi yoshobora gukingira amatungo y’umugambwe. Ku vyerekeye amatongo y’umugambwe yagurishijwe, Niyongabo aremera ko umukuru w’umugambwe  yahawe uruhusha n’inama y’imboneza z’umugambwe yo kugurisha itongo riri muri zone Kamenge n’iriri muri karitiye Rohero kuri “Boulevard de l’UPRONA”, ngo ariko ntiyahawe ingingo isanzwe ifatirwa mu biro nshingwabikorwa vya komite nkuru y’umugambwe. Ngo ukungene amatongo y’umugambwe agurishwa biboneka mu ngingo ya 35 y’amategeko agenga umugambwe: “inama y’imboneza z’umugambwe itanga intumbero, ingingo nayo igafatirwa mu biro nshingwabikorwa vya komite nkuru y’umugambwe.” Ngo ibiro nshingwantwaro vya komite nkuru y’umugambwe ntivyatanze ingingo zo kugurisha ayo matongo.  Niyongabo yamenyesheje ko naho biri uko, igikuru  ngo ni ukumenya amafaranga ayo matongo yagurishijwe ingene angana n’ico yakoze. Ngo kw’itongo ryo mu Kamenye, umukuru w’umugambwe yaratanze icegeranyo c’amafaranga ryaguzwe, ngo ariko ababizi bavuga ko amahera yamenyesheje adakwiye, ahubwo arenga gusumba. Ku bijanye n’igurishwa ry’itongo ryo kuri Boulevard de l’UPRONA, umukuru w’umugambwe ntiyigeze atanga icegeranyo c’amafaraga ryagurishijwe n’ico yakoze eka nta n’aho aboneka ko yabitswe mu mabanki umugambwe ubikamwo amafaranga. Ngo umukuru w’umugambwe yaragurishije mu mpisho itongo ry’umugambwe ryo muri zone Gatete muri komine Rumonge atabwiye inama y’imboneza. Ngo ibiro nshingwabikorwa vya komite nkuru y’umugambwe vyarategetse ko amafaranga angana n’imiriyoni 100 abikwa mw’ishirahamwe ritanga ingurane MUTEC kugira azoronke inyungu hanyuma azofashe mu matora yo mu mwaka w’2020 ariko ngo bagiye basanga  yarabikuwe kandi ntiyakoreshwa ibikorwa vy’umugambwe. Ngo amafaranga y’intererano y’abanywanyi b’umugambwe batanga ku kwezi ku kwezi, ibice 40% vyayo bitegekanijwe ko abikwa   nk’integabizoza azofasha mu matora y’umwaka w’2020, nayo nyene ntaho aboneka. Niyongabo n’abo bari kumwe, ngo bifuza ko abagiye mu “Mizero y’abarundi” bogaruka mu ruhongore, eka n’abantu bashima akarangamutima k’umugambwe bakinjira kugira barabe ko boja mu matora y’umwaka w’2020 bari hamwe hanyuma umugambwe UPRONA uronke amajwi afadika. Ngo bipfuza kandi ko umugambwe wokwitunganya neza  mu bijanye n’ivy’inzego n’ivy’ubutunzi. Niyongabo arangiza asaba umukuru w’umugambwe kwerekana ko ivyo bamwagiriza atarivyo, agasaba kandi abadasigana ko botekana, ibibazo bihari  bigatorerwa inyishu n’inzego  zihari uwu munsi.  

Aline Kanyana na

Ladislas Manirakiza

 

 

Prezida NKURUNZIZA ahamagarira abarundi kubungabunga umwimbu baronse

nnnhgKu magenekerezo ya 15 Nzero 2019 na 17 Nzero 2019, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA ari kumwe n’umutambukanyi wiwe barasaruye ibiraya, ibiharage, imyungu, ibijumbu mu mirima iri ku mutumba Rutanga muri komine Gashikanwa. Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko hari ivyizigiro aravye ingene umwimbu wagenze. Yabandanije amenyesha ko ashima ingene umwimbu w’ibiraya n’uw’ibijumbu wabaye mwiza. Eka n’abamukurikiranira indimo bamenyesheje ko kw’ihegitari imwe yonyene, habonetse ibijumbu bingana n’itoni 14.  Umukuru w’igihugu akaba yarashimiye Imana n’abo bakoranye kuko ngo bagize ibiganza vyiza. Ngo ukurima n’uguteragira ni ukwabantu mugabo ubushobozi n’ibinyegezwa mu mbuto n’Imana ibikora, abantu bakora ku bice 10%  hanyuma Imana igakora ku bice 90%. Prezida NKURUNZIZA  akaba  yavuze ko yizeye ko umwimbu uzogenda neza mu gihugu cose kuko ngo  n’ubushikiranganji bujejwe uburimyi n’ubworozi buramaze gushinga intahe ko ikirere cagenze neza kandi ko imirima yifashe neza mu gihugu cose. Iyo umwimbu ubonetse, ngo n’abatarima baraheza bagasuma ku mahera make. Yahamagariye abarimyi bose kuzobungabunga umwimbu.  Ku magenekerezo ya 15 Nzero 2019 na 17 Nzero 2019, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA ari kumwe n’umutambukanyi wiwe barasaruye ibiraya, ibiharage, imyungu, ibijumbu mu mirima iri ku mutumba Rutanga muri komine Gashikanwa.

Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko hari ivyizigiro aravye ingene umwimbu wagenze. Yabandanije amenyesha ko ashima ingene umwimbu w’ibiraya n’uw’ibijumbu wabaye mwiza. Eka n’abamukurikiranira indimo bamenyesheje ko kw’ihegitari imwe yonyene, habonetse ibijumbu bingana n’itoni 14.  Umukuru w’igihugu akaba yarashimiye Imana n’abo bakoranye kuko ngo bagize ibiganza vyiza. Ngo ukurima n’uguteragira ni ukwabantu mugabo ubushobozi n’ibinyegezwa mu mbuto n’Imana ibikora, abantu bakora ku bice 10%  hanyuma Imana igakora ku bice 90%.Prezida NKURUNZIZA  akaba  yavuze ko yizeye ko umwimbu uzogenda neza mu gihugu cose kuko ngo  n’ubushikiranganji bujejwe uburimyi n’ubworozi buramaze gushinga intahe ko ikirere cagenze neza kandi ko imirima yifashe neza mu gihugu cose. Iyo umwimbu ubonetse, ngo n’abatarima baraheza bagasuma ku mahera make. Yahamagariye abarimyi bose kuzobungabunga umwimbu.  Ahejeje gusarura, Umukuru w’igihugu yaragendeye isoko yo mu Vyerwa.

Aline kanyana

 

 
Ouvrir