Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Inama Nshingamateka z’ibihugu vy’Uburundi na Kongo (RDC) ngo zirabandanya gutsimbataza imiganderanire ihasanzwe

kohKw’igenekerezo rya 30 Ruheshi 2017, niho Icegera ca kabiri c’umukuru w’ Inama Nshingamateka y’igihugu ca Repuburika iharanira demokarasi rusangi ya Kongo (RDC), Umushingamateka Rémy MASAMBA ma KIESE yashika ku kibuga c’indege ca Bujumbura mu rugendo rw’akazi yagize mu Burundi.Uwo mushitsi w’iteka yakiriwe n’icegera ca kabiri c’umukuru w’ Inama Nshingamateka y’Uburundi, umupfasoni Jocky Chantal Nkurunziza. Uwo mutegetsi yamenyesheje ko yaje aserukira umukuru w’ Inama Nshingamateka y ‘igihugu ca Repuburika demokarasi ya Kongo   mu ntumbero yo gukomeza ubucuti busanzwe hagati y’izo nzego zompi. Akaba kandi yategekanya kubonana n’abarongoye Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka z’Uburundi mu ntumbero yo kubashikiriza ubutumwa yarungikanywe na mugenzi wabo arongoye Inama Nshingamateka y’ico gihugu.

 Nshimirimana Gloriose

  Nkurunziza Moise

(Bimenyereza)

 

Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n’ayandi makungu bwarateje imbere imigenderanire n’amakungu

nyamUmushikiranganji ajejwe imigenderanire n’ayandi makungu, Alain Aimé Nyamitwe yaratanze icegeranyo ku wa 27 Ruheshi 2017 ry’ibikorwa vyaranguwe mu mezi atandatu y’umwaka w’ 2017. Nyamitwe yamenyesheje ko ubushikiranganji arongoye bwakoze uko bushoboye kugira imigenderanire y’Uburundi n’amakungu itere imbere. Yabandanije amenyesha ko hakozwe ingendo nyinshi mu mahanga nk’uko hari intumwa mvamakungu zagendeye Uburundi. Ngo umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu mu Burundi yaragendeye igihugu c’Ububirigi kugira icuka kibi cari hagati y’ivyo bihugu gishobore guhera. Ku bwa Nyamitwe, ngo imigenderanire y’Uburundi n’Ububirigi iriko iranaguka n’ikimenyamenya, imiryango y’abakorera mu buserukizi bw’Ububirigi yagarutse kuba mu Burundi mu gihe yari yasabwe gusubira iwabo kubera ikibazo c’umutekano. Ngo Urugendo Nyamitwe yagize mu Bushinwa bwatumye ico gihugu cemerera Uburundi imfashanyo yo kwubaka igice ca 2 c’inyubakwa nshasha izokoreramwo Umukuru w’igihugu. Ngo igihugu c’Ubushinwa caremeye gutanga ibibanza abanyeshure b’abarundi bazoja kwigamwo muri za kaminuza z’ico gihugu. Ngo n’abakozi bo mu bushikiranganji bw’imigenderanire n’ayandi makungu bazoja gukarisha ubwenge mu gihugu c’Ubushinwa muri kaminuza yigisha ivy’imigenderanire. Nyamitwe yamenyesheje ko yagendeye igihugu ca Turikiya bakaba baboneyeho akaryo hamwe n’abategetsi b’ico gihugu ko gushirako umukono ku masezerano yo gufashanya ku vyerekeye imico kama, uburimyi n’ubworozi. Ngo barumvikanye ko atampusha z’uruja n’uruza mu bihugu kubanyatirikiya no mu barundi bagiye mu ngendo z’akazi. Mwomenya ko igihugu ca Turikiya gifise umugambi wo kwugurura ubuserukizi mu Burundi.

Aline Kanyana

 

Prezida NKURUNZIZA ahamagarira abarundi bose gutanga intererano izofasha mw’itunganywa ry’amatora yo mu 2020

DDkBfGrWAAIT9JPUmukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA arararikira abarundi bose gutanga intererano izofasha mw’itunganywa ry’amatora yo 2020 kugira azoshike igihugu caramaze kwisuganya,akongera akabasaba guterera hakiri kare kuri konte inomero 1110/267 yuguruwe mw’Ibanki nkuru y’igihugu.Amabanki yandi atandukanye n’amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana agasabwa gukorana n’Ibanki nkuru y’igihugu mu kworohereza abipfuza guterera. Ako kamo akaba yagateye kw’igenekerezo rya 30 Ruheshi 2017, mw’ijambo yashikirije abarundi n’amakungu buca, ku wa 1 Mukakaro 2017, abarundi bahimbaza imyaka 55 irangiye bashikiriye intahe y’ukwikukira. Nimuryisomere ido n’ido.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;

Tubanje kubaramutsa mwese aho muri hose! Nk’uko mubizi, aho bukera, abenegihugu bose, abato n’abakuze baba mu Burundi no mu mahanga, tuzohimbaza mu kanyamuneza kadasanzwe imyaka 55 irangiye Uburundi buhabuje Intahe y’Ukwikukira. Vyongeye ni akaryo ko gushimira Imana Mushoboravyose idushikanye kuri uyu munsi mukuru uhambaye turi mu mahoro n’umutekano. Hari ku wa mbere Mukakaro 1962. Iryo genekerezo rizokwama ari intibagiranwa mu Burundi, kuko ritwibutsa umutima n’ishaka bidasanzwe vyo gukunda igihugu vyaranze abatuboneye izuba. Imana Mushoboravyose yabagiye imbere ikabashikana kuri iyo ntsinzi nihabwe icubahiro, natwe igume ituja imbere kugira turangure neza ibikorwa bitsimbataza iyo ntahe y’ukwikukira. Uyu munsi ni umunsi mwiza, umunsi mukuru w'intsinzi n’akanyamuneza bidasanzwe ku Barundi bose. Muwuhimbaze mu bumwe kandi muteramiye umutekano nk’uko abawudushikanyeko babigize. Mwibuke kandi kuzirikana amakuba imboneza zacu zaciyemwo kugira zihabuze Intahe y’Ukwikukira, kandi mwiyumvira ingene twoyitsimbataza kurusha, narirya abipfuza kudusubiza mu buja n’ubukoroni batigeze bahengeshanya kutuburabuza n’ubu bakiriko. Ni co gituma icivugo c’uwu munsi ari: «Ubumwe no guteramira umutekano w’Igihugu ni yo nzira irashe yo gutsimbataza Intahe y’Ukwikukira».

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;

Ba kavamahanga bataraza, Uburundi cari Igihugu cifashe, citunganije, kirongowe n’Umwami n’Abagabo. Abarundi bari bafise ijambo mu gihugu cabo, bafatanye mu nda, bateramira amahoro n'umutekano, basangira akabisi n’agahiye. Eka cari Igihugu kiramutswa Iteka n’Itekane kandi ciyubashe kikiyubahiriza. Abanyamahanga bamaze gushika mu Burundi, ibintu vyaciye biyangara. Baba abadagi batanguye kuza, baba ababirigi babasubiriye, bahurira ku bintu bimwe: Gufata Abarundi nk’ibijuju babaka ubutegetsi muri vyose; kubafata nk’abanyamahanga mu gihugu cabo, ingingo n’amategeko bitosekaza agateka ka zina muntu; kubasahura ubutunzi bw’igihugu cabo, kubasinzikariza ubuzima n’ayandi mabi, na cane cane gusambura imiryango, ingo, imico kama n’akaranga vy’Abarundi. Kugira Abarundi bikure ku gakanu intwaro ya ba kavamahanga, barwanye urugamba rurerure, urugamba rwahitanye na bamwe mu baruremesha. Rwari urugamba rusaba umutima wo kwitanga batiziganya, umutima wo kudatinya urukamvye, umutima wo gukunda Igihugu no kucigura.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;

Naho ba kavamahanga badukoreye akabi kabishe, na cane cane kubiba umugera mubi w’amacakubiri ashingiye ku bwoko, hari ivyiza bakoze ataworeka gushima. Bimwe muri ivyo ni nko kwigisha Abarundi gusoma, kwandika no guharura; kwubaka amashure n'amavuriro; kuzana ibiterwa njabukamazi nk'ikawa, icayi, ipampa n'ibindi. Ku ruhande rwacu, tworaba naho nyene uruhara twagize mu mabi yagiye arakorerwa Abarundi ku ntwaro ya ba kavamahanga, mu gihe c'urugamba rwo kurondera intahe y'ukwikukira, mu ntwaro zagiye zirakurikirana inyuma yayo no mu rugamba rwa demokarasi gushika uno munsi turiko turahimbaza imyaka 55 tumaze duhabuje Intahe y’ukwikukira. Muri ivyo biringo vyose, ubumwe n’umutekano vyagiye birahungabana, Kubera ba "mpemuke ndamuke", barondera inyungu zabo gusa. Mu gihe c'intwaro y'Abadagi, ku Mwami Mwezi Gisabo, ba mpemukendamuke baribonekeje, bashigikira Abadagi mu gucinyiza Uburundi n’Abarundi aho gushigikira umwami. Aha twovuga nka Kirima na Maconco kandi hari Abarundi benshi cane bishwe banahambwa mu binogo rusangi ku mutumba wa Ndago mu ntara ya Muramvya. Mu rugamba rwo guhabuza Intahe y’Ukwikukira, ba mpemukendamuke bararwanije Umugambi mwiza w’Umuganwa Ludoviko Rwagasore yashaka ko Uburundi bwikukira vuba na bwango, bashigikira Ababirigi bashaka ko bwosubizwa Intahe y’ukwikukira inyuma y’imyaka 30, bisigura ko Uburundi bwari gushikira iyo ntahe hagati y’umwaka w’ 1990 n’uw’2000. Ng’ico icatumye imyaka yo hagati y’1961 n’2000 yabaye imyaka y’ivyago ku Barundi. Mu gihe Abarundi isinzi bariko barasemerera basaba ishingwa ry’intwaro rusangi ishingiye ku migambwe myinshi, hari abandi bavuga ko hataragera, bashigikira intwaro z'igikenye. Ivyo benshi murabizi kuko ni ivya vuba. Inyifato nk’iyo nta kindi iba itumbereye atari uguhungabanya no gutitura Intahe y’Ukwikukira. Uburundi bumaze kwinjira mu ntwaro rusangi turimwo, haribonekeje Abarundi batanejerejwe n’iyo ntwaro, baraheza bitwaza amacakubiri ashingiye ku moko kugira babone inzira yo guhungabanya ubumwe n’umutekano, baryanisha Abarundi mu ntumbero yo gusenyura inzego zitorewe n'abenegihugu, hejuru y’inyungu za ba mpemukendamuke. N’aho nyene kwari ugutitura intahe y’ukwikukira ku nyungu y’abatipfuza ko Uburundi bwosubizwa iyo ntahe. Kugeza uno munsi hariho Abarundi batarazirikana neza Igihugu cabo, bataramenya iyo twavuye, aho duteye n’iyo tugana, maze bakifatanya n’abansi b’Intahe y’Ukwikukira mu kurwanya ukwikukira kw’igihugu cabo, bohejwe n’abakoroni ba kera. Bari bakwiye kuzirikana wa mwibutsa wa ba sokuru ngo: «Uja mu kibira utazi ugaca inkoni utazi». Nka kurya vyari bimeze ku ntwaro za ba kavamahanga aho abenegihugu batari bafise uburenganzira bwo kwitunganiriza ivyabo mu vy’intwaro, ubutunzi n’imibano, n’ubu hariho abagifise ako gatima ko kutareka Abarundi ngo bishire bizane. Ivyo bigaragarira mw’igandagurwa ry’indongozi z’igihugu nka Rwagasore, Ngendandumwe, Ndadaye, Ntaryamira n’abandi. Dusavye abanyamahanga kwikubita agashi, bavavanure n’iyo ngendo igayitse, ingendo bunyamaswa kandi iteye kubiri n’amategeko mpuzamakungu. Aha mbere Abarundi bomenya ko hari abanyamahanga bamwe bamwe binyegeza inyuma y’Abarundi bari ku rushi mu kudindiza igikorwa c’iteka co kumenya ukuri no kurekuriranira. Mwene abo banyamahanga, bamenye neza ko bafitiye ideni Abarundi kubera ubutunzi babasahuye, kubera imfura babahekuye, impfuvyi n’abapfakazi, amarira n’amaganya basize mu miryango y’Abarundi. Aho kubandanya bongera ikibi mu kindi, aho kubandanya basongera isibe, vyobabera vyiza basavye imbabazi Abarundi bakagirako bakabaha n’indishi y’akababaro. Ng’iyo inzira irashe yonagura imigendaranire ubutagisubira inyuma. Abarundi benewacu nabo tubasavye kwirinda gusubira kugwa mu mitego y’abo ba sesankuyoze, birinde gukorwa n’igiti mu jisho kabiri, bigire Inama y’intango nshasha. Bame bazirikana iminsi yose na hose ko atawahemukiye igihugu n’abenegihugu ngo yererwe, bame bazirikana wa mwibutsa wa basokuru ngo:«Uheza guhemuka ibigori bikera». Naho biri ukwo, Uburundi ntibwigeze bugwa mw’isanganya. Ineza yamye kandi izokwama itsinda inabi, ukuri nakwo kwama guca mu ziko ntigushe. Uburundi bwarapfunywe ariko ntibwapfuye, bwarahabishijwe ariko ntibwahababutse. Ni co gituma dusubiriye gutera akamo abahemukiye igihugu ngo bave i buzimu baje i buntu, bategere ko ata gihugu kizoza kibasumbira Uburundi Imana yaduhaye, kandi ko amaherezo y’inzira ari mu nzu. Tuboneyeho gushimira Abarundi benshi bamaze gutahuka, twongera duhamagarira benewacu bari mu bindi bihugu bavyipfuza ngo batahuke, maze mu mwaka uza nk’aya mango, tuze duhimbaze umunsi mukuru w’ukwikukira twese turi mu gihugu cacu.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z'Uburundi;

Igihugu cacu kigizwe ahanini n'urwaruka, kandi ejo ni rwo ruzobazwa ivy'igihugu. Ni co gituma, tugiye kubiba mu rwaruka rwacu imbuto y’ubumwe n’iy'urukundo rw'igihugu; iyo gukunda ibikorwa no kwama ruteramira umutekano mu nsiguro yawo yose, nkuko biri mu mugambi w’igihugu ujanye n’umutekano, kuko ari vyo bitsimbataza intahe y'ukwikukira. Inyigisho zo gukunda no gukundisha Igihugu zashizwe ku rutonde rw'ivyigwa mu mashure yose, nta rindi hangiro zifishe atari kudufasha gushika kuri uwo mugambi. Ku kaba nkako, Intahe yo Kwikukira irateramirwa kandi ikavomerwa ijoro n’umurango. Abakurambere barayamaze bati : « Indero iva hasi », ahandi n’aho ngo « Igiti kigororwa kikiri gito ». Dutegerezwa gutegura neza urwaruka, kugira rugendere ibanga, ubugabo, ubushingantahe, ubuntu n’urupfasoni; rwitegurire kuba intwari zibushitse, runezerezwe no kwitwa « Umurundi » aho ruri hose kandi rubigendere. Nakare: "Imbuto itewe ni yo imera”, vyongeye gutsimbataza intahe y’ukwikukira si ivyo gukinisha no kwanjanjwako.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;

Mu ntumbero yo gukabura umutima wo gukunda igihugu no gutsimbataza intahe y’ukwikukira mu bato n’abakuze, hazoshirwa imbere ibi bikurikira: Kubungabunga ubumwe n’umutekano, kuko ni vyo mushinge wa vyose, ni «karahara mu ruganda ntibacura»; ni navyo umukoroni yasambuye ubwa mbere na mbere kugira ducanemwo, tubure umutekano; Kwumvisha Abarundi ko bikukiye bamenye kandi bamenyere ko aribo bishingira Amateka n’Amategeko y’Igihugu cabo baniyemere, nakare «ntawuterwa iteka atekewe mu vyatsi»; -Kugendera iragi rya Rwagasore, rishingiye ku bumwe, ibikorwa n’amajambere, kuko aho bigeze, n’ubu hari abansi b’Intahe y’Ukwikukira bafovya ayo majambo nkoramutima, mu kuyaha izindi nsiguro zigayitse zirtyoza igihugu n’intahe y’ukwikukira; -Gushigikira ibikorwa vyo kumenya ukuri ku vyabaye no kunywanisha Abarundi, kugira Abarundi twirogore uburozi bw’amacakubiri y'amoko twatamitswe n’abakoroni; -Kubiba imbuto y’ubukerebutsi, ubutwari, ubuhizi, umwete n’ubwira cane cane mu rwaruka rwacu, ni vyo vyaranze ba sokuru n’abadushikanye ku ntahe y’ukwikukira; -Kwerekana mu mvugo no mu ngiro ko dushoboye kubaho tutarinze kuzera inze, dushize imbere ibikorwa, ariko tudateye akagere abagenzi dusanzwe dufashanya, ahubwo tukabarwiza; -Kwama tuja Inama n’ingingo muri vyose no guha ijambo umwenegihugu; -Kumenya ko igihugu gifise ibanga cisangije kandi ko gifise akadasohoka kurya bigenda mu rugo; -Gusonera no kwubahiriza iryo abenegihugu baba bapfunditse baciye mu matora kuko bikomeza ubumwe n’umutekano, kandi bigatsimbataza Intahe y’Ukwikukira, vyongeye ni bo soko n’inkinzo vy’igihugu; -Kwubaha no kwubahiriza amategeko yo mu gihugu n’amategeko mpuzamakungu ajanye no kwubahiriza ubwigenge no kutavogerwa mu ntahe y’ukwikukira; -Kwamirira kure ico cose coza gitumbereye gusubiza Uburundi mu buja, mu gasuzuguro n’agahotoro vyaranze ubukoroni; -Kwiyemera tukumva ko dushoboye gutorera umuti ibibazo vyacu.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;

 

Igihugu cacu Imana yaragihezagiye nk’ibindi bihugu, yaragitatse ubwiza bw’akaroruhore n’ubutunzi bwinshi. Ubwo bwiza n’ubutunzi turamaze kubona ko bihurumbirwa na benshi, bamwe mbere bakagomba kuvyihagira. Duhamagariwe rero kuba maso, tukabicungera, tukabikingira, kandi tugakora ibishoboka vyose kugira ubutunzi bwacu ntibuduce mu myanya y’intoke, ahubwo bugirire akamaro Abarundi bose, abariho ubu n’abazovuka, mbere ibihe vyose. Turasavye kandi amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi n’ayipfuza kuza kuhakorera ngo akore yisunze Amateka n’Amategeko vy’Igihugu cacu. Abarundi twamanye iteka ryo kurya bike tukaryama kare, ntituzokwihanganira abikika inyuma y’imfashanyo ngo badusubize mu buja, basambure Ubumwe bw’Abarundi canke badurumbanye imico n’umutekano vy’igihugu cacu. Dufatiye ku bihe twaciyemwo kuva mu 1961, birakwiye ko twitegurira neza amatora yo mu mwaka w’2020 no muri kazoza mu bijanye n'uburyo hamwe n'ibikoresho tutarinze kwambambira amakungu. Na cane cane ko twamaze kwibonera ko hari ibihugu bimwe bimwe vyipfuza ko Uburundi bworamutswa akaguma n’akajagari ngo bibone kudusahura ubutunzi bwacu vyikinze agahumbezi, gutyo batwamize mu ndyane zitubuza kubona no kwikora ku butunzi Imana yaduhaye, twame mu bukene, gutyo twame tubateze amashi. Turabararitse rero ngo muterere hakiri kare kuri konte inomero 1110/267 yuguruwe mw’Ibanki nkuru y’Igihugu. Dusavye amabanki atandukanye n’amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ngo akorane n’Ibanki nkuru y’Igihugu mu kworohereza abipfuza guterera, kugira amatora yimirije azoshike twaramaze kwisuganya. Umwe wese azoterera uko ashoboye, gutyo twereke amakungu ko Abarundi dushoboye kwitunganiriza amatora azira utunenge tutarinze kuzera inze, nakare akimuhana kaza imvura ihise. Iyo ni imwe mu nzira zo gutsimbataza intahe y’ukwikukira na demokarasi mu gihugu cacu, na kare iyo ntahe y’ukwikukira twayironse iciye mu matora mu 1961. Mwibuke imitego twasimvye mu 2015, aho abari biyemeje kudufasha mu matora baduteze imitego mu kwiyonjorora hasigaye indwi imwe gusa ngo amatora atangure. Muca mutahura neza igituma amatora yamye aburabuzwa cane cane n’abakoroni ba kera n’ubu bataratuva inyuma. Kugira kandi Intahe y'Ukwikukira igume ishinga imizi, abarongoye Abandi basabwe kwama bamenyesha abo barongoye ibibazo biba biri mu gihugu, babasabe no guterera mu kubitorera umuti. Ivyo navyo bijanye n'ubukene, ubushomeri, isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu, ibiturire, agateka ka zina muntu, imico y’Abarundi n'indero ndundi y'abana bigenda bitituka, ubunebwe, urwenge, n'ibindi. Reta nayo, ifadikanije n'abenegihugu izobandanya gukomeza, ubumwe, amahoro n'umutekano, kuburizamwo imigambi y’abashaka kutunyaga Intahe y’Ukwikukira, abashaka gusenyura inzego zitorewe n'abenegihugu no kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu. Reta izobandanya igikorwa co gukomeza inzego z’ubutungane, kworohereza abarwizatunga, kurwiza Abagenzi b’ukuri no gufashanya n’ibindi bihugu, tutibagiye kubandanya wa mugambi mukuru w'ingene twipfuza ko igihugu cacu coba kimeze mu mwaka w'i 2025, tukawugira rwacu, mbere twitegurire twebwe nyene ingene Uburundi bwoba bwifashe gushika mu 2050 guhera ubu.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;

Ibikorwa vyaranguwe, inyubakwa zubatswe mu bikorwa Rusangi, ivyaranguwe n’amashirahamwe n’ivyaranguwe n'abantu ku giti cabo bizinjirwa muri uku kwezi kw'indwi n'inyuma yakwo, kuko bikomeza intahe y'ukwikukira. Ba buramatari na ba musitanteri basabwe gutegura neza ico gikorwa, batibagiye no gutegura umunsi mukuru wahariwe ikomine, aho abavukakomine bahurira hamwe, bagategura ibikorwa bikomeza ubumwe, umutekano n’iterambere iwabo, bigatsimbataza n’intahe y’ukwikukira no gufata iterambere ryacu mu minwe, riduhereyeko rikongera rikadusubirako. Imbere yo gusozera, turasubiye gushimira abo bose bitanga ijoro n’umurango kugira ngo Uburundi burangwemwo iteka n’itekane, duhereye ku bajejwe umutekano, abajejwe ubutungane, abajejwe intwaro n’abenegihugu bose. Iteka n’itekane vy’Igihugu cacu dutegerezwa kubigira umwitwarariko wa minsi yose ata n’umwe yigize sindabibazwa, maze tuzibire burundu ibihengeri vyose abansi b’intahe y’ukwikukira bagiye barameneramwo mu kudusamburira igihugu n’ubumwe bwacu. Turashimiye ibihugu n'amashiramwe mpuzamakungu, na cane cane ivyo dusangiye Umuryango wa Afirika y’Ubuseruko bimaze gutahura neza ikibazo c'Uburundi, kandi bikadushigikira. Turashimiye kandi ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu bibandanya bifasha mw'irangurwa ry'imigambi y’iterambere, eka n'abo bose badahengeshanya gushigikira Intahe y'Ukwikukira kwacu mu buryo butandukanye. Turibukije Abarundi n’Amakungu iyo ava akagera ko Uburundi ari Igihugu c’Abarundi, gitwarirwa mu Burundi kandi kigatwarwa n’abitorewe n’Abarundi. Nimuze twese Uburundi bwacu tubuture amaboko, umutima n’Ubuzima, kandi twame twambaza Imana yabuduhaye ibudutungire. Abarundi nitureme kandi dutekane. Turagabishije ko abazita mu vy’Uburundi mu kutuburabuza mu bumwe, mu mutekano Imana yaduhaye, mu ntahe y’ukwikukira bagiye guhura n’Imana. Nibateshwe bate, ni bave i buzimu baje i buntu, atari aho naho bazobirwamwo mbere bibahitane. Tukaba dusubiriye kwipfuriza Abarundi mwese umunsi mukuru mwiza w’imyaka 55 tumaze twikukiye, muwuhimbaze muzirikana icivugo c’uno munsi: «Ubumwe no guteramira Umutekano w’Igihugu ni yo nzira irashe yo gutsimbataza Intahe y’Ukwikukira».

Niharambe Uburundi

n'Intahe y'Ukwikukira,

Imana ibahezagire

Uburundi n'Abarundi,

Murakoze.

 

 

Ubumwe ngo nibwo bwatumye abarundi bashobora guhabuza intahe y’ukwikukira

swaaaABARUNDI barahimbaje ku wa 1 Mukakaro 2017, imyaka 55 iheze baronse intahe y’ukwikukira, hari ku wa 1 Mukakaro 1962. Icivugo c’uwu mwaka w’ 2017 kivuga ngo : « Ubumwe no guteramira umutekano w’igihugu niyo nzira irashe yo gutsimbataza intahe y’ukwikukira. » Ibirori nyamukuru vyo guhimbaza uwo munsi mukuru bikaba vyabereye mu gisagara ca Bujumbura birongowe n’umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA. Ivyo birori vyari vyitabwe n’abategetsi batandukanye bo muri iki gihugu n’umushitsi akaba ari n’icegera ca 2 c’umukuru w’Inama Nshingamateka w’igihugu ca Repuburika iharanira demokarasi ya Kongo( RDC), Rémy Masamba. Hatanguye umugirwa wo gushira ingori z’amashurwe ku ntatemwa y’umuganwa Rudoviko Rwagasore iri ku musozi Vugizo muri komine Mukaza no ku kibanza citiriwe ukwikukira k’Uburundi. Kuri ivyo bibanza vyompi, Prezida NKURUNZIZA n’umutambukanyi wiwe bakaba aribo batanguje uwo mugirwa hakurikira abandi bategetsi n’abanyacubahiro batandukanye. Ibirori vyabandanirije ku kibuga c’inkino citiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore, aho Umukuru w’igihugu akaba na kizigenza mu ntwaramiheto NKURUNZIZA yatanguye kugendura inteko z’abasirikare n’iz’abaporisi bari bitavye ivyo birori, hakurikira idefire y’abakozi bo mu buzi butandukanye bwa Reta n’abikorera ivyabo hahereza idefire y’abasirikare n’abaporisi. Haruhande y’iyo defire, harabaye ibikino bitandukanye vy’ abasirikare basimba bava mu muduga uriko uragenda, abigeme b’imiyabaga mu rurimi rw’igifarasa « majorette » bifadikanya n’abasirikare mu kuryosha ibirori, urukino rw’ugutegana imyereka rw’abaporisi n’intambo zitandukanye ziranga imico y’abarundi. Umukuru w’igisagara ca Bujumbura yarashimiye Prezida NKURUNZIZA yahisemwo kuhahimbariza umunsi wo kwibuka intsizi y’ukwikukira Inyuma y’iyo defire n’udukino two kuryosha ibirori, umukuru w’igisagara ca Bujumbura,Freddy Mbonimpa yarahaye ikaze Umukuru w’igihugu, anamushimira ko yateye iteka igisagara ca Bujumbura mu kuhahimbariza umunsi mukuru w’ukwikura. Yaribukije ko guhimbaza umunsi mukuru w’ukwikura ari akaryo ko gusubiza amaso inyuma hanyuma abarundi bagategura kazoza k’abana n’abuzukuru. Ngo intahe idashigikiwe n’ubumwe yoshobora guca abarundi mu myanya y’intoke bamwe ba sesankuyoze bakaba basasiwe indava. Freddy Mbonimpa yamenyesheje ko mu gisagara ca Bujumbura amahoro n’umutekano bisasagaye, ubu hariko hategurwa ibikorwa vy’iterambere no kugira isuku. Ngo muri ibi biruhuko vy’abanyeshure vyo mu ci, igisagara ca Bujumbura kigiye gutunganiriza ibikorwa bibagenewe bifatanije n’urundi rwaruka. Umukuru w’igisaga ca Bujumbura yarashimiye Umukuru w’igihugu kubona yarashoboye kugirira ikigongwe urwaruka rwari rwafatiwe mu myiyerekano akarufungura. Abarundi basabwa kugira uwabo umugambi wo guteramira umutekano n’uwo gukunda igihugu Mw’ijambo ryiwe, Umukuru w’igihugu,Petero NKURUNZIZA yaribukije abarundi ko bamaze imyaka 55 bahabuje intahe y’ukwikukira. Ngo uwayidushikanyeko Rudoviko Rwagasore n’abana biwe eka n’abamufashije baragandaguwe bunyamaswa. Ngo mbere n’umupfasoni wiwe yapfuye ukuntu kutaramenyekanya. Akaba yamenyesheje ko ubumwe ari ikintu gihambaye cane kuko bwatumye igihugu cikukira. Ngo Imana yaremye abarundi bafise imico n’akaranga bisangije, bafise ururimi rumwe. Ngo nta murundi yavuye mu kirere, ngo bose bafise imiryango. Yahamagariye abarundi kubumbatira Ubumwe kuko abakoroni aribwo babanje gusambura kugira bashobore gufata Uburundi. Ngo mu vyigwa vyakozwe, vyarabonetse ko ubumwe bushobora guhungabanywa n’ibintu 300. Ngo amacakubiri y’ubwoko niyo yasinzikaje igihugu bikaba bizotwara umwanya munini kugira abarundi birogore ako kabi. Ngo abarundi bafashe nka nkama ibiri mu mugambi w’igihugu wo guteramira umutekano n’uwo gukundisha igihugu abanyagihugu, Uburundi buzoronka amahoro n’iterambere birama. Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje ko aheruka gutera igikumu kw’ibwirizwa rigenga amakoperative kugira abandanye inzira Rwagasore yari yatanguje yo gushiraho amakoperative. Ngo abarundi bategerezwa kumenya aho barenganijwe, hanyuma bakarenganurwa bibaye ngombwa bagashumbushwa. Umukuru w’igihugu yarahaye udushimwe, abateramiye intahe y’ukwikukira kurusha abandi Umukuru w’igihugu yaciye aha agashimwe ababandanya bafasha gutsimbataza intahe y’ukwikukira. Babiri bambere babaye abakomiseri akaba ari Gabriel Nizigama na Gervais Ndirakobuca bakaba baronse umudari n’amafaranga y’amarundi imiriyoni 2 umwe wese. Yarahaye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi bakoze neza kurusha abandi, abo nabo bakaba ari :uwuserukira igihugu ca Tanzaniya, Rajabu Hassan Gahama, uwuserukira igihu ca Kenya, Kenneth Nandi Vitisia, uwuserukira Ubushinwa Zhuo Ruisheng, uwuserukira Uburusiya, Geogy V. Todua, umukuru w’ikigega mpuzamakungu citaho uburimyi n’ubworozi FIDA, Nwanze F. Kanayo, umwe wese yaronka ikidari n’amafaranga imiriyoni 2. Umushikiranganji w’ubutungane, Aimé Laurentine Kanyana yaronse umudari n’imiriyoni 2 kubera yahagarariye ukuri. Térence Mbonabuca kubera yitanze mu kwigisha inyigisho zo gukundisha igihugu, yararonse umudari n’amafaranga imiriyoni 2. Koroneri Marc Nimbona na majoro Pascal Minani bararonse umwe wese ikidari n’amafaranga imiriyoni 2 kubera ibikorwa vyiwe vyiza. Angélique Kayobera yararonse ikidari n’amafaranga imiriyoni 2 kubera yitanga mu kwigisha intambo abigeme babayanga bita aba majorette mu rurimi rw’igifaransa. Umuririmvyi Nathacha Ngendabanka n’umutamvyi w’ingoma Abed Duniya bararonse agashimwe k’ikidari n’amafaranga angana 1.500.000 umwe wese. Abasirikare n’abaporisi : Kiraranganya Delvis, Colette Ndayikeza, ajuda Niyonzima, sereja Baremerwa bararonse ibidari n’amafaranga angana 1 500 000 ku bikorwa vyabo vyiza bakora. Abaporisi Kamwenubusa Raphael na Ndamuhawenimana Felix bafashije mu gukingira ubuzima bw’umuhanuzi mukuru mu biro vy’umukuru w’igihugu ajejwe kumenyeshamakuru, Willy Nyamitwe bararonkejwe ikidari n’amafaranga angana umuriyoni. Umusirikare w’ipete rya kaporari shefu Nsazugwimo yaburaniye amatongo y’ikambi y’i Bururi yararonse ikidari n’amafaranga angana umuriyoni. Intara zitatu zerekanye imigambi myinshi zaranguye muri uyu mwaka w’ 2017 zararonkejwe amafaranga : iya mbere ni Makamba yaronse umuriyoni, iya kabiri ni Ngozi yaronse amafaranga angana 750 000, iya gatatu ni Gitega yaronse amafaranga 500 000. Umukuru w’igihugu yarahaye agashimwe abakozi bagize defire neza kurusha abandi nabo aka ari : abo mu Nama Nkenguzamateka         baronse umuriyoni, abo mu bushikiranganji bw’ubudandaji baronse amafaranga 750 000, abo mw’ishirahamwe rijejwe gutwara abantu n’ibintu UTRACOM baronse amafaranga 500 000. Ibirori vyarangijwe n’intambo zitandukanye zo mu mico y’abarundi.

Aline Kanyana

 

 

Uburundi ngo bwarungutse ibitari bike kuva bwinjiye mu muryango w’ibihugu bigize akarere ka Afrika y’ubuseruko

qDSC05928aKw’igenekerezo rya 15 Ruheshi 2017 Umushikiranganji mu Biro vy’Umukuru w’Igihugu ajejwe umuryango w’ibihugu bigize akarere ka Afrika y’Ubuseruko Isabelle Ndahayo yarishuye ku bibazo vy’abashingamateka mu ntumbero y’ugutanga umuco ku bibazo bimwe bimwe bijanye n’ingene abarundi babona muri rusangi uturusho n’intambamyi zitari nke zijanye n’iyinjira ry’igihugu c’Uburundi mu muryango w’ibihugu bigize akarere ka Afrika y’Ubuseruko. Ivyo bibazo rero bakaba babimubaza inyuma y’ingendo ngo zagizwe n’abashingamateka bahurikiye mu murwi wamaho ujejwe ibibazo vya poritike , intwaro,imigenderanire n’amakungu hamwe n’ibihugu bigize akarere ka Afrika y’Ubuseruko . Aho naho ngo ni mu Ntara za Kirundo, Muyinga, Rutana, Rumonge, Makamba, Ruyigi, Cankuzo, Bujumbura na Cibitoke ku magenekerezo ya 3,4 na 5 Ndamukiza umwaka w’ 2017 bakaba barugize kugirango birabire intambwe igihugu c’Uburundi kimaze gushikako kuva aho cinjiriye mw’ishirahamwe rya « EAC » rigizwe n’ibihugu vy’akarere ka Afrika y’Ubuseruko mu mwaka w’ 2007. Baciye rero bashikiriza icegeranyo cerekana ivyo abanyagihugu bababwiye n’ivyo basavye. Ku bijanye n’uturusho Uburundi n’abarundi baharonkeye, bakaba ngo basanze uruja n’uruza ku bantu no ku bidandazwa vyariyongereye. Amakori ku vyinjira n’ibisohoka ku mbibe yaragabanutse cane ku bidandazwa. Umutekano ku mbibe z’igihugu wariyongereye naho rimwe rimwe bija biracamwo nko ku rubibe Uburundi buhana n’Urwanda bigatuma inzego zibijejwe zama zarikanuye kugirango ntihagire umwansi aca Abarundi mu ryahumye. Abarundi kandi ngo baraja kwiga mu bihugu bigize akarere ka Afrika y’Ubuseruko ata ngorane. Abashingamateka bamwe bamwe baciye babaza ibibazo uwo mu shikiranganji, mu vyabajijwe hakaba harimwo ibijanye n’uko mu masezerano agenga umuryango w’akarere ka Afrika y’Ubuseruko ko hoba hariho ico bita « réserves »inyuma y’aho batereye igikumu kuri ayo masezerano. Umushikiranganji akaba yabamenyesheje ko aho bwinjira ata kintu na kimwe ivyo bihugu vyashoboye kubangirako kiretse mu masezerano agenga isoko rusangi cane cane mu gice cerekeye guha abanyagihugu uburenganzira bw’ukuronka itongo, Igihugu ca Tanzaniya ngo kikaba camenyesheje ko igisata c’amatongo kigengwa n’amategeko y’igihugu akenshi agataka kegukira Reta. Ikindi kandi bamubajije kikaba cari kijanye n’uko ku bijanye n’amasezerano ya « EAC » hoba umugambi w’ukumenyesha amategeko. Umushikiranganji naho nyene akaba yabamenyesheje ko ico ari iciyumviro ciza kandi no mu bushikiranganji kiri mu bikorwa nyamukuru bafise. Kwigisha ayo mategeko rero ngo ni kimwe mu vyo bajejwe akaba yamenyesheje ko bazokorana n’ababijejwe kuko ngo amategeko ni menshi mbere ngo naho bishoboka vyoja mu rurimi rwumvikana kuri bose ariko ngo bisaba uburyo si igikorwa conyaruka ubwo nyene. Ikindi babajije kijanye n’inyungu canke agahombo Uburundi bwaronse kuva aho bwinjiriye mu bihugu bigize umuryango w’akarere ka Afrika y ‘Ubuseruko . Aho naho nyene umushikiranganji akaba yaciye amenyesha yuko aho guhomba ibihugu nka Tanzaniya n’Ubuganda ngo urudandazwa rwarateye imbere bimwe biboneka kubera biri muri «EAC». Ivyirwa kandi ngo vy’ibanze vyerekana ko mu Burundi ari ukwo nyene, hasigaye ko hotunganywa ivyirwa ntabanduka kugirango bwerekane neza inyungu bumaze kuronka aho bwinjiriye muri « EAC ».

Christine Manirambona

na Odile Manariyo

(Uwimenyereza)

 

Ikiyaga Tanganyika ngo gitanga amazi akoreshwa mu gisagara ku bice 90%

DSC 0056kkkIkiyaga Tanganyika ngo gifise akamaro kanini ku baba mu gisagara ca Bujumbura kubera ko amazi akoreshwa ku rugero rw’ibice 90% asanzwe ava muri ico kiyaga nyene, ni ukuvuga amaritiro imiriyoni 90 ku munsi. Naho amazi atangwa mu gisagara ngo ari meza, bisaba uburyo bwinshi bwo kuyahingura ishirahamwe rijejwe gukwiragiza umuyagankuba n’amazi REGIDESO mu gisagara kubera ko ayo amazi bayakura ku metero 3500 uvuye ku nkengera z’ico kiyaga hakoreshejwe umuringoti ufise ubwaguke bwababa imetero. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi w’amazi mw’isirahamwe REGIDESO, Désiré Nsengiyumva, ku wa 9 Ruheshi 2017, hari mu kiganiro baremesheje ku bamenyeshamakuru bahurikiye mu runani rwo kumenyesha amakuru ku biza no kubikinga afatanije n’umuyobozi mukuru w’amazi n’isuku mu bushikiranganji bw’ibidukikije, Emmanuel Ndorimana, uwujejwe gutunganya imicafu yo ku macukiro mw’ishirahamwe rijejwe gusukura igisagara SETEMU, Consolatte Nkurunziza hamwe n’uwujejwe gusukura igisagara, David Ndayizeye. Nk’uko umuyobozi w’amazi mw’ishirahamwe REGIDESO, Désiré Nsengiyumva yabandanije abishikiriza, ngo amazi atangwa mu gisagara ntiboyagirako amakenga, ni meza cane naho uburyo bwo kuyahingura bifata umwanya munini. Ivyo navyo ngo ahanini bitumwa n’uko hariho ubucafu buja mu kiyaga Tanganyika biturutse ahanini ku mazi asanzwe adatunganijwe neza ava hirya no hino. Mu gihe bafise imigambi myinshi ku kiyaga Tanganyika na cane cane gutanga amazi mu gisagara ca Rumonge, ngo ibindi bihumanya ico kiyaga bituruka ku bisigarira vy’amayengero y’amavuta, aho usanga vyisuka muri ico kiyaga nyene. Iruhande y’ivyo bisigarira vyo mu mayengero y’amavuta, ngo hariho ibicafu biva mu mahinguriro hamwe n’isuri imanuka ivuye mu misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura. Muri kino gihe, ngo ishirahamwe REGIDESO rikura amazi ku burebure bw’imetero 3500, aho bakoresha umuringoti ukwega amazi ufise ubwaguke bwababa imetero, uwo muringoti uri ku metero 50 umanuka uja mu kiyaga. Ivyo rero bisigura ko uko ikiyaga gitera gicafura, niko nabo bigira inyuma, aho atagikozwe kugira ico kiyaga gikingirwe bishobora gutuma amazi bayakura mu ruhande rw’igihugu kibanyi ca Kongo. Bisubiye, ngo bizosaba abahinga mpuzamakungu kugira bashobore gukwega ayo mazi ndetse bikanashobora guteranya ibihugu vyacu. Kuri ivyo, ngo Reta itegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ikingire ico kiyaga kubera ni ntasubirizwa mu bijanye no kuronsa amazi igisagara ca Bujumbura gikeneye. Ku kibazo co kumenya igituma bishika amazi akaza acafuye, umuyobozi w’amazi yamenyesheje ko hariho amakaritiye nka Ngagara aho usanga bubatse ku miringoti y’amazi. Ubu rero ngo bariko barakora kugira basubirize iyo miringoti kugira nticangane n’iyitwara amazi yakoreshejwe. Ico gikorwa ngo bariko bagikorana n’abajejwe intwaro kugira nabo bafashe muri ico gikorwa mu ntumbero yo kubagondoza, abazokwanka nabo ngo bazoheza berekane aho iyo miringoti bayicisha. Imigende y’amazi ija mu makaritiye atandukanye ngo irashaje aho bariko barasubiriza imiringoti kubera iyindi yashaje, ayo maritiye nayo ngo ni Kinindo na Rohero. Mu ntumbero yo kuyisubiriza n’iyindi sihobora kumara igihe kinini, ubu ngo bakoresha imiringoti «en plastic ». Ivyo navyo ngo biri mu bituma amazi rimwe na rimwe aza acafuye kubera bariko bakora ivyo bikorwa vyo kuyisubiriza, ngo birashobora gushika hakajamwo uducafu.

Ikibanza co kuyungurura amazi co ku Buterere ngo hariho ivyuma bikeneye gusubirizwa

Ku bijanye n’ibibanza vyo kuyungurura amazi acafuye vyo ku Buterere, ngo hariho ivyuma bimwe bikeneye gusubiirizwa. Ariko ngo ntibisigura ko birya bibanza 6 vyo ku Buterere amazi yose avaho acafuye n’aho aba afise irangi ry’icatsi kibisi. Ariko rero, umupfasoni Consolate Nkurunziza ajejwe gutunganya imicafu yo ku macukiro mw’ishirahamwe SETEMU yamenyesheje ko mu gisagara ca Bujumbura haboneka imicafu yo ku macukiro « déchets solides » iri hagati y’amatoni ibihumbi 100 n’120. Muri iyo micafu, ngo amatoni ari hagati ya 15 na 20 niyo ashika mu bibanza vyagenewe gutabwamwo iyo micafu. Kabaye n’akaryo ko gusaba ko bosubira gukorana neza n’ibiro vy’igisagara ca Bujumbura kugira ishirahamwe SETEMU rishobore kwegeranya iyo micafu nk’uko vyari bimeze kera na cane cane mu kubaronsa ibitoro ibimodokari vyabo vyokoresha. Ku kibazo c’imiringoti itwara amazi yamenetse mu makaritiye nko kw’ibarabara rya kane mu Nyakabiga ya kabiri, uwujejwe gutunganya isuku mu gisagara, David Ndayizeye yamenyesheje ko ibikenewe mu bijanye n’uburyo vyose vyatunganijwe kugira ishirahamwe SETEMU rihasanure. Ku kibazo c’amazi acafuye, umuyobozi mukuru w’amazi n’isuku yamenyesheje ko gutunganya ayo amazi bishobora kubera mu ma parasera yabeneyo hakoreshejwe «fosse sceptique» na «puits perdu», canke bakarungika ayo mazi mu miringoti rusangi « assainissement collectif». Uwo muyobozi mukuru arizeza abanyagisagara ko ikibazo c’imicafu kigiye gutorerwa umuti mu minsi iri imbere bafatanije n’abajejwe intwaro. Eka ngo n’umunuko wo ku kibanza co ku mase, ico kibazo ngo kirazwi, ubu ngo bagiye kurondera amapompe atatu yapfuye ashobora gufasha kuduza ayo mazi nayo ashikanwe mu kibanza co ku Buterere kugira ayungururwe imbere yo kuja mu kiyaga Tanganyika. Tubamenyeshe ko imbere y’ico kiganiro, abamenyeshamakuru bahurikiye mu runani rwo kumenyesha amakuru ku biza no kubikinga, baragendeye ibibanza bisanzwe biyungururirwamwo amazi acafuye ku Buterere, ku Mase hamwe n’ikibanza c’aho ishirahamwe REGIDESO ryakirira amazi avuye mu kiyaga Tanganyika imbere y’uko ajanwa mu kibanza ahingurirwamwo.

 Déo Misigaro

                                                                                                   

 
Ouvrir