Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Indwi yahariwe kumenyesha amakuru itegekanijwe mu kwezi kwa Gitugutu

IMG 001122Indwi yahariwe ukumenyesha amakuru yari itegekanijwe mu kwezi kwa Nyakanga yungururijwe kw’igenekerezo rya 6 gushika ku wa 10 Gitugutu 2017. Ivyo biri mw’itangazo inomero 004 ryo ku wa 28 Nyakanga 2017 ryasohowe n’urwego rw’igihugu rujejwe kugenzura no gucungera ibimenyeshamakuru CNC, itangazo ryashizwe ahabona n’icegera c’umukuru w’urwo rwego akongera akaba n’umuvugizi, Aimée Divine Niyokwizigirwa, ku wa 28 Nyakanga 2017, inyuma y’ikoraniro rya bose ryatunganijwe kuva kw’igenekerezo rya 27 gushika ku wa 28 Nyakanga 2017, mu nrata ya Muyinga.Indwi yahariwe ukumenyesha amakuru yari itegekanijwe mu kwezi kwa Nyakanga yungururijwe kw’igenekerezo rya 6 gushika ku wa 10 Gitugutu 2017.

Ivyo biri mw’itangazo inomero 004 ryo ku wa 28 Nyakanga 2017 ryasohowe n’urwego rw’igihugu rujejwe kugenzura no gucungera ibimenyeshamakuru CNC, itangazo ryashizwe ahabona n’icegera c’umukuru w’urwo rwego akongera akaba n’umuvugizi, Aimée Divine Niyokwizigirwa, ku wa 28 Nyakanga 2017, inyuma y’ikoraniro rya bose ryatunganijwe kuva kw’igenekerezo rya 27 gushika ku wa 28 Nyakanga 2017, mu nrata ya Muyinga.Nk’uko icegera c’umukuru wa CNC akongera akaba n’umuvugizi w’urwo rwego, Aimée Divine Niyokwizigira yabandanije abishikiriza, ngo iruhande y’ingingo yo kwigiza inyuma indwi yahariwe ukumenyesha amakuru, hari izindi ngingo zafatiwe ibimenyeshamakuru  kubera bitashize mu ngiro amasezerano bifitaniye n’urwego CNC. Izo ngingo ngo zafashwe inyuma yo kwihweza ibikorwa vy’amaradiyo n’ibimenyeshamakuru kubera ko hariho utunenge twibonekeje mu bikorwa vy’ibimenyeshakuru bimwe bimwe.Utwo tunenge natwo ngo dufatiye ahanini kw’ihonyangwa ry’amategeko n’akarangamutima k’umwuga wo kumenyesha amakuru, ishikirizwa ry’inkuru zihengamye hamwe  n’itangwa ry’inkuru zivuye ku masoko atatohojwe neza. Vyongeye, ngo kubera ko hari ibimenyeshamakuru bitaragirana amasezerano n’urwego CNC, ibindi navyo bikaba bitaratera igikumu ku cegeranyo c’ivyo biyemeje kurangura, urwego CNC rwafashe ingingo yo guhagarika ibiganiro vy’ iradiyo CCIB FM+ mu kiringo c’amezi atatu kuva kw’igenekerezo rya 2 Gitugutu 2017.

Iyo ngingo ngo yafashwe kubera iyo radiyo yashikirije amakuru ateye kubiri n’akarangamutima k’umwuga n’amategeko mw’ijambo ryayo ry’intangamarara ryo ku wa 18 Nyakanga 2017.Iyindi ngingo yafashwe, yafatiwe amaradiyo n’imboneshakure, aho vyatswe uburenganzira bwo gukora kubera ko vyacerewe gutangura imirimo hisunzwe amategeko. Izo nazo ni iradiyo Miguel, iradiyo Citizen, iradiyo Twitezimbere, iradiyo Tugirubuntu, iradiyo RTBF, iradiyo Ijwi ry’amahoro, iradiyo na tereviziyo « La vivante ijwi ry’impemburo », tereviziyo yitwa « télé 10 Burundi », tereviziyo « Voix d’espoir », tereviziyo « distributeur dénomée MMDS ». Ayandi maradiyo n’imboneshakure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera ko zitashoboye kwubahiriza amasezerano zifitaniye n’urwego CNC, no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo vyazo bifitaniye n’ubutungane mu kiringo bahawe na CNC, ni iradiyo Bonesha FM, iradiyo y’abanyagihugu RPA, iradiyo na tereviziyo « Renaissance ». Icegera c’umukuru w’urwego CNC akongera akaba n’umuvugizi w’urwo rwego yaboneyeho akaryo ko kwibutsa ibinyamakuru bimwe bimwe bitanga amakuru bicishije mu nyandiko bidatanga ikinyamakuru muri CNC, y’uko kuva ku wa mbere Gitugutu 2017 bizotangura gufatirwa ingingo. Ibimenyeshamakuru navyo vyakebuwe kenshi na CNC ku tunenge twibonekeza mu mirimo yavyo ko bitikosoye, navyo nyene bigiye gufatirwa ibihano bitegekanijwe n’amategeko mu minsi ya vuba. 

  Déo Misigaro                                                                                                

 

 

Reta y’Uburundi ntishobora kwemera amaraporo y’ibinyoma ngo ni uko ashikirijwe n’abahinga ba ONU

 

Kw’igenekerezo rya 29 Nyakanga 2017, abavugizi b’inzego z’igihugu bari baramutse bishura ku bibazo vy’abamenyeshamakuru n’abanyagihugu bakoresheje amaterefone, bakaba uwo munsi bari ku murwa mukuru w’intara ya Ngozi.Barishuye rero ku bibazo bitandukanye bishimikiye cane cane ku bisata vy’intwaro na poritike, umutekano, ubutunzi , imibano, indero, imiganderanire, amagara y’abantu n’ibindi.Ariko ikibazo bagarutseko kijanye n’ibihe kikaba ari ikijanye n’icegeranyo giherutse gushikirizwa n’umurwi w’abahinga  ba ONU bajejwe ivy’agateka ka zina muntu mu nama iherutse kubera i Genève mu gihugu c’Ubuswise, Reta ikaba yaraciyamirije ngo kuko kidatandukanye n’ayandi maraporo y’ibinyoma yama ariko arakorwa ku nguvu z’ishirahamwe ry’abanyaburaya rirondera ko Uburundi bugwa mu kaga nk’uko umuvugizi w’Umukuru w’igihugu , Claude Karerwa n’umuvugizi wa Reta Philippe Nzobonariba, babivuze muri ico kiganiro.Ngo Reta ikaba ishimira cane ibihugu vya Afrika n’ibindi bidahengeshanya gushigikira Uburundi mu kwiyamiriza ako kadodoberezo gushika no mu nama y’Ishirahamwe Mpuzamakungu (ONU).

Kw’igenekerezo rya 29 Nyakanga 2017, abavugizi b’inzego z’igihugu bari baramutse bishura ku bibazo vy’abamenyeshamakuru n’abanyagihugu bakoresheje amaterefone, bakaba uwo munsi bari ku murwa mukuru w’intara ya Ngozi.Barishuye rero ku bibazo bitandukanye bishimikiye cane cane ku bisata vy’intwaro na poritike, umutekano, ubutunzi , imibano, indero, imiganderanire, amagara y’abantu n’ibindi.Ariko ikibazo bagarutseko kijanye n’ibihe kikaba ari ikijanye n’icegeranyo giherutse gushikirizwa n’umurwi w’abahinga  ba ONU bajejwe ivy’agateka ka zina muntu mu nama iherutse kubera i Genève mu gihugu c’Ubuswise, Reta ikaba yaraciyamirije ngo kuko kidatandukanye n’ayandi maraporo y’ibinyoma yama ariko arakorwa ku nguvu z’ishirahamwe ry’abanyaburaya rirondera ko Uburundi bugwa mu kaga nk’uko umuvugizi w’Umukuru w’igihugu , Claude Karerwa n’umuvugizi wa Reta Philippe Nzobonariba, babivuze muri ico kiganiro.Ngo Reta ikaba ishimira cane ibihugu vya Afrika n’ibindi bidahengeshanya gushigikira Uburundi mu kwiyamiriza ako kadodoberezo gushika no mu nama y’Ishirahamwe Mpuzamakungu (ONU). Hagati aho,umuvigizi w’Umukuru w’igihugu, Claude Karerwa yarashikirije abarundi ubutumwa  Prezida NKURUNZIZA  yabashikirije aho ashimira abarundi bose bitanga ijoro n’umurango kugira Uburundi burangwemwo iteka n’itekane, ahereye ku bajejwe umutekano, ubutungane, abajejwe intwaro n’abenegihugu.Ngo Umukuru w’igihugu akaba asaba abarundi  kudasesagura umwimbu. Abasaba kandi gutunganya muri iki gihe uturima duto duto iruhande y’ingo zabo.Indongozi nazo azisaba gukurikiranira hafi isekeza rijanye no kwijukira utwo turima narirya abazoryitaba kurusha abandi bazoronswa ubushirukabute.Prezida NKURUNZIZA asaba  abenegihugu bose gukingira ibidukikije cane cane mu kwirinda « imiriro ya Nyakanga » .Asaba abanyeshure mbere n’urwaruka muri rusanagi kwitaba ibikorwa  vy’iterambere, bateramire umutekano. Abavyeyi n’abarezi abasaba kutadebukirwa kw’ibanga ryo kurerera Uburundi no guhimiriza urwaruka kwitaba ibikorwa vyarutegekanirijwe hamwe n’inyigisho  zo gukunda igihugu, kudatwarwa n’ingeso y’ubuhumbu n’imigenzo y’imburakimazi.Amenyesha abarundi ko ivyo basavye mu biganiro vyabahuje birongowe n’umurwi CNDI bizoronka inyishu ishimishije.Sebarundi abasaba abenegihugu kwitaba ibikowra vyo kumenya ukuri no kurekuriranira no gukurikirana inyigisho zo gukunda igihugu, hamwe na rya sekeza ryo kwigisha abarundi inyifato ibereye.

Nayo abarondera gushikiriza ivyiyumviro ubu babicishije mu murwi CNDI ngo nta kibanza  bigifise mbere ngo nta n’uwohirahira ngo acutse agatima ko kuvuguruza abarundi.Arongera agasaba abarundi kwitaba  guterera umurwi wo kuvuga ukuri no kurekuriranira CVR kugira uze ushikane Uburundi ku mahoro arama babanje kumenya  amabi yagiye arashikira Uburundi.Prezida NKURUNZIZA asaba abarundi kutajana nyabahururu, birinde insaku n’ibihuha na sesankuyoze ,bakure amaboko mu mpuzu baje ku kivi.Umukuru w’igihugu araremesha abarundi abibutsa ko Uburundi ari ubw’abarundi,  butwarwa n’abarundi bugatwarirwa mu Burundi kandi bugatwarwa n’abatowe  n’abarundi. Ngo Uburundi bwacu twese tubuture amaboko, umutima n’ubuzima kandi twame tubusabira ngo Imana yabuduhaye ibudutungire.


Ku vyerekeye imigenderanireAbavugizi b’inzego za Reta bashikirije ko gushika ubu Reta y’Uburundi ariyo izotunganya inama y’ishirahamwe COMESA kuko ari ingingo yafashwe n’abakuru b’ibihugu bigize iryo shirahamwe mu nama yabo yabereye i Addis- Abeba. Umunyamabanga mukuru w’iryo shirahamwe rero ngo siwe afata iyo ngingo. Mu gihe yagendera Uburundi aje kuraba aho imyiteguro igeze yari yemeye gushira umukono ku vyemeza ko imyiteguro iriko igenda neza. Ariko icatanganje Reta  ngo n’uko haheze indwi zibiri avuye mu Burundi yaciye yivuguruje  agatangaza ko Uburundi budakwije ibisabwa kugira butunganye iyo nama. Naho biri uko Uburundi ngo burabandanya imyiteguro kuko urwego rw’abakuru b’ibihugu arirwo rwonyene rushobora kwaka Uburundi ubwo burenganzira bwo gutunganya iyo nama. Igishobora guhinduka rero ngo ni isango izoberako kuko yobaye muri Gitugutu uwu mwaka w’2017. Ubu rero ngo hariko haraba ibiganiro biciye mu bashikiranganji bubijejwe.Barongeye bamenyesha ko imigenderanire hagati y’igihugu c’Uburundi n’ico Urwanda izosubira kuba myiza bivuye ku Rwanda ubwarwo.

Ku bijanye n’ishirahamwe HCR naryo rijejwe ibijanye n’impunzi ngo ivyo rivuga ko impunzi z’abarundi zishika ibihumbi amajana 400 ngo Reta y’Uburundi  yasavye ko ryokwerekana neza imitumba, amakomine n’intara  bavuyemwo kugira abarongoye aho hantu barabe ko arivyo gutyo ibitarivyo babibeshuze. Reta yoyo ivuga ko boba bashika ibihumbi 100. Ngo ni vyaba ngombwa rero Reta y’Uburundi izokwitwarira iryo shirahamwe kuko rishaka gukamisha impunzi mu kuduza ibitigiri kandi ridashaka no kurekura abashaka guhunguka ku gushaka kwabo na cane cane abahungiye mu gihugu c’Urwanda.  Baboneyeho akaryo ko gutera akamo abahunze guhunguka na rirya amatungo yabo, yaba amatongo canke inzu zabo vyagumye bicungerewe. Ku bijanye n’abahunze bakora akazi ka Reta ko bagarutse bogashikiramwo ngo basanze batarasubirizwa ata kibazo coba kiriho.  Mu gihe naho basanze barasubirijwe bazobanza kurindira. Ku bari basanzwe ari abigisha canke abaganga ngo bobo nta ngorane nini vyotera kuko baguma bakenewe. Naho biri uko ngo abazoba barataye akazi hazofatwa ingingo hakurikijwe amategeko agenga akazi na cane cane abakorera amashirahamwe yigenga, aho ngo hari abagiye ku gakuku babonye amahera abaheranye baciye bagaruka.Baboneyeho akaryo ko gutera akamo abahunze guhunguka na rirya amatungo yabo, yaba amatongo canke inzu zabo vyagumye bicungerewe. Ku bijanye n’abahunze bakora akazi ka Reta ko bagarutse bogashikiramwo ngo basanze batarasubirizwa ata kibazo coba kiriho.  Mu gihe naho basanze barasubirijwe bazobanza kurindira. Ku bari basanzwe ari abigisha canke abaganga ngo bobo nta ngorane nini vyotera kuko baguma bakenewe. Naho biri uko ngo abazoba barataye akazi hazofatwa ingingo hakurikijwe amategeko agenga akazi na cane cane abakorera amashirahamwe yigenga, aho ngo hari abagiye ku gakuku babonye amahera abaheranye baciye bagaruka.

DK3 wiXkAAm8oK


Ku vyerekeye poritike Ku bibaza ko umurwi washinzwe guhinyanyura Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi wokwumviriza abandi barundi batitavye ibiganiro vyari bihagarikiwi n’umurwi CNDI umuvugizi wa Reta, Philppe Nzobonariba yarabakuriye inkoni ku gishitsi ko aribo batakaje umwanya bari bahawe wo gutanga intererano none  ubu  hageze ko bayitosora kugira izoshikirizwe abarundi ngo bayemeze bavuga « Ego »  canke « Oya » ,naho biri uko abafise ivyiyumviro ngo bazobandanya babishikiriza kuko mu Burundi ibiganiro bifise ikibanza kinini. Umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Claude Karerwa nawe nyene yaribukije ko ku vyerekeye integuro yo guhinyanyura  Ibwirizwa Singiro igeze kure ko abanyeporitike bamaze guhurira mu ntara za   Gitega na Kayanza bagaterera ,ngo rero hoba hari abandi  barondera kudindiza ico gikorwa mu ntumbero yo gusubiza Uburundi muri za ngorane zo mu 2015 kugira babuze ko amatora yo mu 2020 aba. Ku bibaza ko umurwi wo kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi CVR ufise ingorane zivuye kuri bamwe mu bahoze bawurimwo bagiye,  barabaremesheje ko Reta itareze amaboko,iriko irarondera abagiye kubasubirira vuba kuko   ari umugambi uhambaye wo gufasha abarundi kuvavanura n’indyane bagiye baracamwo muri kahise. 
Ku vyerekeye  umutekanoUmuvugizi w’igiporisi Pierre Nkurikiye n’uw’igisirikare Gaspard Baratuza baramenyesheje ko muri rusangi umutekano wifashe neza ,ariko ko hari ubwicanyi bukorwa n’inkozi z’ikibi n’abasuma,ari navyo biherutse kuba muri zone Gatumba aho abajejwe umutakano 2 bitavye Imana ,hakaba ba rupanga hamwe rero n’ abapfa amatati y’amatongo ndetse n’abihorana.Ngo nayo imirwano iriko iraba mu buseruko bw’igihugu kibanyi ca Kongo(RDC) igisirIkare c’Uburundi kibikurikiranira hafi  gusa kugira ntihagire aborenga imbibe z’Uburundi.
Ku vyerekeye ubutunzi Ku kibazo c’uko mu mwaka w’ 2018, amafaranaga Reta izokoresha azova 100% mu mahera azotozwa mu gihugu, umuvugizi w’ubushikiranganji bujejwe ikigega ca Reta, Désiré Musharitse yamenyesheje ko mu nteguro y’amafaranga Reta izokoresha bitegekanijwe ko imigambi ikenewe izokoresha amafaranga ava mu gihugu mu gihe iyindi migambi izokoreshwa amafaranga avuye hanze ari nka hamwe atabonetse iyo migambi izoce ihagarara. Ku bwa Musharitse, iryo hangiro Reta izorishikako kubera ubu abantu batahora batanga ikori basigaye baritanga kandi ubu ikigo kijejwe gutoza amakori OBR ku mafaranga bategekanije ko bazotoza hamaze kurengako amafaranga angana imiriyaridi 25. Ku kibazo c’amadorari ataboneka neza, Musharitse yamenyesheje ko kuva mu mwaka w’2015, hariho  ibihugu vyahora bifasha uburundi vyafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo, ivyo vyatumye hari ikigabanuka ku madorari yinjira. Ngo ariko Reta yarafashe ingingo yuko amadorari yoboneka mu mabanke gusa ku buryo atakizobura mu gihugu. Ku kibazo c’uko ata masezerano ari hagati ya Reta n’ishirahamwe Rain Bow, umuvugizi w’ubushikiranganji bw’amasoko ntangangu, Sindayigaya Léonidas yamenyesheje ko ayo masezerano ariho ariko amategeko ahari avuga ko ataja mw’ibarabara. Umuvugizi w’ubushikiranganji bujejwe uburimyi n’ubworozi yamenyesheje ko umwimbu w’igiterwa c’ipampa hari aho utaboneka neza bivuye ku ruzuba canke imvura nyinshi hari n’aho riterwa n’udukoko. Ngo ikindi naco  amatongo yahora arimwamwo ipampa yaragabanutse kubera bayubatsemwo inzu n’ibindi.  Ngo hari ishirahamwe ryo mu gihugu ca Brésil rigiye gufasha guteza imbere igiterwa c’ipampa. Umuvugiszi w’ubushikiranganji bujejwe ibikorwa vya Reta, Jeanne Mukenguruka yamenyesheje ko ibarabara Gitega-Karuzi rigiye gushirwako ibidunduri, « dos d’âne » mu rurimi rw’igifaransa aca asaba abarikoresha kugabanya umurindi mu kurindira yuko ivyo bidunduri babishiraho kugira amasanganya ntabe menshi. Umuvugizi w’ubushikiranganji bw’abakozi ba Reta, Jean Pierre Gahimbare yamenyesheje ko igikorwa co gushira ku rugero rumwe imishahara y’abakozi ba Reta kiriko kirigwa ku mashirahamwe ya Reta arabwa n’iyo ngingo. Ngo imbere y’uko umwaka w’2018 uhera,  abakozi bose barabwa n’iyo ngingo bazoba batunganirijwe. Umuvugizi w’ubushikiranganji bw’indero, ubushakashatsi n’inyigisho za kaminuza Juma Edouard yamenyesheje ko igikorwa co gukwiragiza abigisha aho batari yabaye mu muco. Ngo abigisha bakwiriye kuja kwigisha ahandi batorwa n’abagenzi babo. Ngo uwoba yararenganijwe yosubira kw’ishure yahorako abo bakorana bakandika urwandiko rwerekana ko yarenganijwe hanyuma aheze atunganirizwe. Ku kibazo c’uko hari abanyeshure bahejeje mu gisata c’ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru batashoboye gushirwa mu bisata vyo muri kaminuza,  Juma Edouard yamenyesheje ko habonetse udukosa tuvuye ku buhinga ubu biriko birakosokorwa. Ngo igisata cahora cigisha amezi 6 abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye batashoye kuja muri kaminuza carahagaritswe kubera basanze kidagikenewe kubera ubu hari inyigisho nshasha. Ku kibazo c’umukozi w’ikigo kijejwe ugutoza amakori OBR yakuwe arenganijwe kubera ubunyonyezi yerekanye, uwujejwe ivyo kumenyesha amakuru muri OBR, Jean Mvuyekure yamusavye ko yokwitura OBR vyanse naho azoce yitura ubutungane. Umuvugizi w’ubushikiranganji bujejwe intwaro ibereye, Jean Bosco Ntahimpera yasavye abantu bakotesheje imiduga mu kigo co gutororokanya ibiharuro ISTEEBU batahembwe kwitura ubushikiranganji kugira burabe icokorwa.

Aline Kanyana 

Epitace Nduwayo 

 Jean Robert-Nshorirambo

 

Prezida NKURUNZIZA arabandanya kwifatanya n’ abanyagihugu mu bikorwa vyo kwiteza imbere

 

Mura3Kw’igenekerezo rya 29 Nyakanga 2017, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA, mu rugendo arimwo mu ntara zo hagati mu gihugu yuguruye icese ihoteri «Charet la Concorde» yubatswe muri komine Muramvya, intara ya Muramvya, ikaba yubatswe n’imvukira yo muri iyo komine yitwa Cyrille Sigejeje. Iyo hoteri rero ikaba ifise ikibanza kijejwe inama hamwe n’ibindi bibanza bitandukanye. Avuye ngaho yaciye yugurura ishure ry’imyuga riri mu Gatabo komine Kiganda aho yaciye atanga imfashanyo igizwe n’umuceri ku miryango 300 ifise amikoro make aho umuryango umwe wose waronka ibiro 10, imfashanyo nk’iyo akaba  yarayitanze no muri komine Rutegama y’iyo ntara nyene  aho mbere yarahuguruye ishure ry’imyuga  Mataba. Kw’igenekerezo rya 29 Nyakanga 2017, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA, mu rugendo arimwo mu ntara zo hagati mu gihugu yuguruye icese ihoteri «Charet la Concorde» yubatswe muri komine Muramvya, intara ya Muramvya, ikaba yubatswe n’imvukira yo muri iyo komine yitwa Cyrille Sigejeje. Iyo hoteri rero ikaba ifise ikibanza kijejwe inama hamwe n’ibindi bibanza bitandukanye. Avuye ngaho yaciye yugurura ishure ry’imyuga riri mu Gatabo komine Kiganda aho yaciye atanga imfashanyo igizwe n’umuceri ku miryango 300 ifise amikoro make aho umuryango umwe wose waronka ibiro 10, imfashanyo nk’iyo akaba  yarayitanze no muri komine Rutegama y’iyo ntara nyene  aho mbere yarahuguruye ishure ry’imyuga  Mataba. Tubamenyeshe kandi ko avuye ngaho mu ntara ya Muramvya yaciye aja mu ntara ya Gitega aho yifatanije n’abanyagihugu bo muri komine Mutaho mu bikorwa vy’iterambere rusangi aho bariko bubaka isoko ya kijambere akaba kandi yaratanze n’imfashanyo y’umuceri nk’uko yagiye arabikora aho yaciye.

 Thérèse Niyonkuru

 

Reta igiye gushira inguvu mu gikorwa co kurima ibiterwa vy’umuceri n’ibigori

 

umucriiiUburundi ngo bugiye gushira inguvu mu gikorwa co kurima igiterwa c’umuceri n’ibigori, inyuma yaho Reta y’Uburundi yemeje poritike yo kurima ibiterwa bimwe bimwe vyose aho bishobora gutanga umwimbu mwishi. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho no guhimiriza abarimyi-borozi, Clément Ndikumasabo, ku muhingamo wo ku wa 18 Nyakanga 2017, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Ico kiganiro uwo muyobozi mukuru yagitanze inyuma y’inama yahuje abakozi bakuru bakuru bo mu bushikiraganji bw’uburimyi n’ubworozi, abajejwe intwaro mu ntara hamwe n’abashigikira Uburundi guteza imbere igiterwa c’umuceri.Uburundi ngo bugiye gushira inguvu mu gikorwa co kurima igiterwa c’umuceri n’ibigori, inyuma yaho Reta y’Uburundi yemeje poritike yo kurima ibiterwa bimwe bimwe vyose aho bishobora gutanga umwimbu mwishi. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho no guhimiriza abarimyi-borozi, Clément Ndikumasabo, ku muhingamo wo ku wa 18 Nyakanga 2017, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.

Ico kiganiro uwo muyobozi mukuru yagitanze inyuma y’inama yahuje abakozi bakuru bakuru bo mu bushikiraganji bw’uburimyi n’ubworozi, abajejwe intwaro mu ntara hamwe n’abashigikira Uburundi guteza imbere igiterwa c’umuceri.Nk’uko uwo muyobozi mukuru ajejwe inyigisho no guhimiriza abarimyi-borozi, Clément Ndikumasabo yabandanije abishikiriza, ngo Reta y’Uburundi iherutse kwemeza poritike yo kurima ibiterwa bimwe bimwe vyose aho vyimbuka gusumba ahandi. Muri uwo mugambi ngo barerekana neza aho Uburundi bushobora kurima igiterwa c’umuceri kugira gitange umwimbu mwiza. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo poritike, ngo bafatiye ku biterwa vy’umuceri n’ibigori. Uwo mugambi ngo babonye ko bobanza kuwurangurira mu myonga itunganijwe kijambere.Vyongeye, mu myonga itunganijwe kijambere, ngo basanze igiterwa c’umuceri arico gishobora gutanga umwimbu mwishi ushobora gufasha gufungurira abarundi, umusesekara ugashorwa ku masoko mpuzamakungu, gutyo igihugu kikaronka amafaranga y’agaciro. Aho mu myonga itunganijwe kijambere, ngo barabonye kandi ko bashobora kuharima igiterwa c’ikigori, naco nyene ngo cotanga umwimbu mwishi. Ivyo biterwa bibiri ngo nivyo bagiye guherako mwishirwa mu ngiro ry’iyo poritike. Nk’uko vyabonetse mu nama yo guteza imbere ico giterwa c’umuceri, ngo ni igiterwa gikomeye cane kubera ko kirimwa mu ntara zitandukanye mu gihugu kandi kigatanga umwimbu mwiza.Bisubiye, ngo biraboneka hamwe  citaweho abarimyi bokwimbura umuceri Uburundi bukeneye, umusesekara ugashorwa hanze.  Muri iyo nama y’abakozi bakuru bakuru, abajejwe intwaro mu ntara hamwe n’abasanzwe bashigikira ikwiragizwa ry’ico giterwa, ngo barabonye ko hari uturere ico giterwa gishobora kurimwa kabiri mu mwaka, na cane cane intara kama zishushe, ni ukuvuga intara kama y’Imbo na Kumoso. Mu ntara kama zigereranye naho nka Buyenzi, Bweru na Kirimiro naho nyene ngo kirashobora kurimwa kabiri mu mwaka. N’aho vyabonetse ko hari uturere ico giterwa gishobora kurimwa kabiri, ngo bisaba kubikurikirana kugira barabe ubuhinga bwokoreshwa.


Abarimyi basabwa gukorera mu makoperative mu kurima igiterwa c’umuceri


Ariko ngo hari n’ahandi babonye ko kurima ico giterwa kabiri mu mwaka bitoroshe kuko bisaba ko hoba kuraba igihe ciza borima ico giterwa. Muri rusangi rero, ngo igiterwa c’umuceri kirimwe mu kiringo kiri hagati y’ukwezi kwa Gitugutu na Kigarama, muri ico kiringo ngo kubera haba hari imvura nyishi, ngo kiraheza kigatanga umwimbu mwiza. Mu gihe c’ici naho, ngo umwimbu uraheza ukagabanuka, bisaba rero ko abahinga bo mu bushikiranganji bereka abarimyi ingene bakoresha amazi neza kugira baronke umwimbu mwiza.Muri iyo nama y’abahinga, abajejwe intwaro hamwe n’abafasha muri ico giterwa, ngo barabonye ko abarimyi aho bimbuye igiterwa c’umuceri, abarimyi bashobora kuharima ibiterwa vy’ibiharage, ibigori n’imboga. Ivyo rero ngo birashobora gutuma bahurumbira ico giterwa. Vyongeye, mu ntumbero y’uko abarimyi bogira uwo mugambi uwabo, ngo basabwe guterera ivyiyumviro kugira bamenye ibiterwa bashobora kurima bimbuye ico giterwa c’umuceri.Mu gihe abarundi bafise amatongo mato mato, ngo babonye ko bategerezwa gukorera mu mashirahamwe canke amakoperative, mu ntumbero yo gushira inguvu hamwe, muri ico gihe ngo biraheza bikoroha gutanga impanuro kuri abo barimyi. Muri uwo mugambi, ngo barasavye ko hoba ikirangamisi c’ukuntu ibikorwa vyotunganywa, ku buryo hoba ivyo gutunganya amatuta, kubadika, kubagara no kwimbura. Ivyo bikorwa ngo vyobera igihe kimwe ku barimyi bose. Ariko ngo mu myonga idatunganije neza, ngo abarimyi barashobora kubandanya barima ibindi biterwa, ico yise « valorisation des marais non aménagés ».Tubamenyeshe ko muri uwo mugambi, ngo hari n’ibindi biterwa bazoshira imbere uko iminsi izogenda irahera, ivyo navyo ni ibitoki, imyumbati, ibiraya, ibiharage n’ibindi.

 Déo Misigaro                                                                                                   

 

Abarundi bahamagariwe kwifadikanya n’abanyakenya bafise ivyo bahingura, biteze imbere n’ubutunzi bw’igihugu bwiyongere

christineMu  ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire mu bisata vy’amahinguriro n’ubudandaji hagati y’igihugu ca Kenya n’Uburundi,ubuserukizi bw’ico gihugu bwaratunganije kuva ku wa 19 gushika ku wa 24 Nyakanga 2017, ihayanishwa-gurisha ry’ibidandazwa bihingurirwa mu gihugu ca Kenya ryabereye ku kibuga c’inkino “Tempête” mu gisagara ca Bujumbura, ryitabwe ku bwinshi n’abarundi n’abanyamahanga baba mu Burundi.Mu  ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire mu bisata vy’amahinguriro n’ubudandaji hagati y’igihugu ca Kenya n’Uburundi,ubuserukizi bw’ico gihugu bwaratunganije kuva ku wa 19 gushika ku wa 24 Nyakanga 2017, ihayanishwa-gurisha ry’ibidandazwa bihingurirwa mu gihugu ca Kenya ryabereye ku kibuga c’inkino “Tempête” mu gisagara ca Bujumbura, ryitabwe ku bwinshi n’abarundi n’abanyamahanga baba mu Burundi.

Ku muhingamo w’igenekerezo rya 22 Nyakanga 2017,Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA akaba yarahishikiye, aranamenyesha ko yashimiye abatunganije iryo hayanishwa-gurisha, ngo mbere kubona ritunganywa nk’uko bigaragaza ko mu Burundi harangwa amahoro n’umutekano, abarundi nabo bakaba bari ku kivi.Twobamenyesha ko ibirori vyo kwugurura iryo hayanishwa-gurisha vyari vyatewe iteka n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo aho yahamagariye abarundi kwifadikanya n’abanyakenya bafise ivyo bahingura kugira bashobore guteza imbere inganda n’amashirahamwe yabo batange amatagisi, ubutunzi bw’igihugu bwiyongere.Akaba yari kumwe n’uwuserukira  igihugu ca Kenya mu Burundi, Kennedy Nandy Vitisia.Gaston Sindimwo yamenyesheje abarundi bitavye iryo hayanishwa-gurisha ry’ibidandazwa bihingurirwa mu gihugu ca Kenya ko bagiye kwungura ubumenyi.

Ngo ivyo bikerekana ko abarundi n’abanyakenya ko bashobora gukorera hamwe kugira barwize umwimbu w’ibihingurirwa mu Burundi. Yarasavye abarundi ko bokwifadikanya n’amashirahamwe yo mu gihugu ca Kenya kugira bateze imbere inganda zitandukanye.Yaramenyesheje kandi ko akamaro k’iryo hayanishwa  ari uko abarwizatunga bo mu bihugu vyacu bazohanahana ubumenyi baravye ivyo abarundi bahingura canke ivyo abanyakenya bahingura nabo nyene.Kennedy Nandy Vitisia aserukira igihugu ca Kenya mu Burundi yamenyesheje ko iryo hayanishwa-gurisha naho ryatunganijwe n’ubuserukizi bw’igihugu ca Kenya ritiharijwe n’ abanyakenya gusa kuko hatumiwemwo n’abarundi.Yaramenyesheje kandi ko bariko bategura inama kugira barabire hamwe ivyo bashobora gukora bari hamwe kugira babidandaze hanze y’akarere.

Christine Manirambona

naThérèse Niyonkuru

 

 

Abadasigana basabwa kuvira hasi rimwe kugira batsimbataze umugambwe UPRONA

uporrKw’igenekerezo rya 18 Nyakanga 2017 umugambwe  w’abadasigana UPRONA warahimbaje isabukuru  y’imyaka 56 iheze utahukanye intsinzi  y’amatora  y’igenekerezo rya 18 Nyakanga 1961. Ivyo birori bikaba vyatangujwe no gushira ingori z’amashurwe ku ntatemwa y’umuganwa Rudoviko Rwagasore.  Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo ari  kumwe n’uwurongoye umugambwe UPRONA  Abel Gashatsi bakaba ari bo batanguye gushira kuri iyo ntatemwa urugori rw’amashurwe. Ibirori vyabandanirije ku ngoro y’umugambwe UPRONA iri ku Mugumya aho umukuru w’umugambwe hamwe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu bashikirije amajambo y’uwo munsi.  Mw’ijambo ryiwe, Gaston Sindimwo akaba yarifurije abadasigana umunsi mukuru mwiza yongera abamenyesha ko  ari umwaka mushasha kugira ngo baje guhiganirwa ikibanza c’ukurongora igihugu.  

Ngo ni umwaka  wa mbere kugira ngo batangure guhiganirwa amatora yo mu 2020.  Ikindi kandi yamenyesheje  ngo ni uko muri iki gihe hageze kuja inama n’ingingo kugira ngo bazoshike kuri iyo ntsinzi.  Yaciye kandi amenyesha ko hariho ihangiro bihaye ry’ukuja mu makomine yose  kugira ngo bagendere abadasigana.  Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yarongeye ahanura abadasigana kuvira hasi rimwe  kugira batambutse umugambwe UPRONA. Yarangije ashimira yongera arakeza indongozi z’umugambwe UPRONA hamwe n’abadasigana kuri iyo myaka bashitseko. Umukuru w’Umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi  na we akaba yamenyesheje ko umugambwe w’abadasigana UPRONA ari umugambwe ufise uburambe mu gihugu kandi utazigera uzimangana.  Yaciye amenyesha kandi ko intumbero  bihaye ari iyo gukomeza umugambwe kandi ko batanguye umwaka w’ibikorwa mbere ngo  bagiye kubitunganya mu makomine yose y’igihugu.  Akaba rero yamenyesheje ko ivyo bikorwa bizohera mu ntara ya Kirundo  ngo ntihagire rero abazikorera igiti abandi ngo baceneneko. Ikindi kandi yamenyesheje ngo ni uko uwu mwaka bawuhariye urwaruka n’abakenyezi. Kw’igenekerezo rya 18 Nyakanga 2017 umugambwe  w’abadasigana UPRONA warahimbaje isabukuru  y’imyaka 56 iheze utahukanye intsinzi  y’amatora  y’igenekerezo rya 18 Nyakanga 1961. Ivyo birori bikaba vyatangujwe no gushira ingori z’amashurwe ku ntatemwa y’umuganwa Rudoviko Rwagasore.

Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo ari  kumwe n’uwurongoye umugambwe UPRONA  Abel Gashatsi bakaba ari bo batanguye gushira kuri iyo ntatemwa urugori rw’amashurwe. Ibirori vyabandanirije ku ngoro y’umugambwe UPRONA iri ku Mugumya aho umukuru w’umugambwe hamwe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu bashikirije amajambo y’uwo munsi.  Mw’ijambo ryiwe, Gaston Sindimwo akaba yarifurije abadasigana umunsi mukuru mwiza yongera abamenyesha ko  ari umwaka mushasha kugira ngo baje guhiganirwa ikibanza c’ukurongora igihugu.  Ngo ni umwaka  wa mbere kugira ngo batangure guhiganirwa amatora yo mu 2020.  Ikindi kandi yamenyesheje  ngo ni uko muri iki gihe hageze kuja inama n’ingingo kugira ngo bazoshike kuri iyo ntsinzi.  Yaciye kandi amenyesha ko hariho ihangiro bihaye ry’ukuja mu makomine yose  kugira ngo bagendere abadasigana.  Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yarongeye ahanura abadasigana kuvira hasi rimwe  kugira batambutse umugambwe UPRONA. Yarangije ashimira yongera arakeza indongozi z’umugambwe UPRONA hamwe n’abadasigana kuri iyo myaka bashitseko. Umukuru w’Umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi  na we akaba yamenyesheje ko umugambwe w’abadasigana UPRONA ari umugambwe ufise uburambe mu gihugu kandi utazigera uzimangana.  Yaciye amenyesha kandi ko intumbero  bihaye ari iyo gukomeza umugambwe kandi ko batanguye umwaka w’ibikorwa mbere ngo  bagiye kubitunganya mu makomine yose y’igihugu.  Akaba rero yamenyesheje ko ivyo bikorwa bizohera mu ntara ya Kirundo  ngo ntihagire rero abazikorera igiti abandi ngo baceneneko. Ikindi kandi yamenyesheje ngo ni uko uwu mwaka bawuhariye urwaruka n’abakenyezi. 
Christine Manirambona

 

 
Ouvrir