Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida NKURUNZIZA yaraye agize urugendo rw’akazi mu gihugu ca Tanzaniya

DFMI5fqWAAEYmFiUmukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaragize urugendo rw’akazi kw’igenekerezo rya 20 Mukakaro 2017, mu gihugu ca Tanzaniya, aho yakiranywe iteka ridasanzwe na mugenziwe John Pombe Magufuli arongoye ico gihugu ari kumwe n’umutambukanyi wiwe Janeth Magufuli.Urwo rugendo rero rwabaye ngirakamaro kuko abo bategetsi b’ibihugu vyacu  baronse akaryo ko kuvugana ibijanye no gutsimbataza imigenderanire myiza n’ubucuti buhasanzwe.Twobamenyesha ko muri urwo rugendo Umukuru w’igihugu yari yaharekejwe n’abashikiranganji batanu :uwujejwe gukurikirana iyinjira yry’Uburundi mu muryango wa EAC, uwo kwivuna abansi, uw’umutekano, uw’imigenderanire n’uw’ikigega ca Reta.

Mw’itanganzo ryashizwe ahabona ku wa 21 Mukakaro 2017 na Reta yunze ubumwe ya Tanzaniya,yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Petero NKURUNZIZA yagize urugendo rw’akazi ku wa 20 Mukakaro 2017 muri ico gihugu ku butumire bwa mugenziwe wa Tanzaniya, John Pombe Magufuli. Nk’uko biri muri iryo tangazo, ngo urwo regendo rwamushikanye i Ngara mu ntara ya Kagera mu gihugu ca Tazaniya aho Petero NKURUNZIZA yakiranywe iteka ridasanwze hakaba haravugijwe vya muzinga incuro mirongo ibiri n’imwe  hamwe n’imigirwa y’igisirikare ca Tanzaniya iba mu bihe bidasanzwe vy’iminsi mikuru yabereye mu karere ka Lemela imbere y’uko ibiganiro nyezina hagati y’abakuru b’ibihugu vy’Uburundi na Tanzaniya, Pierre NKURUNZIZA na John Pombe Magufuli bitangura mu gisagara ca Ngara. Iryo tanganzo ribandanya rimenyesha ko inyuma y’ivyo biganiro abo bategetsi baciye baganira n’abanyagihugu muri ico gisagara nyene ca Ngara. Ngo mw’ijambo ryiwe, Umukuru w’igihugu ca Tanzaniya, John Pombe Magufuli ari kumwe n’umutambukanyi wiwe Janeth Magufuli ngo yarashimiye cane Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Petero NKURUNZIZA kuba yaritavye ubutumire bwiwe mbere aca amwemerera ko Reta ya Tanzaniya arongoye izokwama ishigikira Uburundi mu gutsimbataza imigenderanire myiza yamye iranga ivyo bihugu bibiri. Iyo ngendo  ngo izoshigikirwa no guteza imbere urudandazwa hagati y’ivyo bihugu. Nk’uko iryo tangazo rishishikara ribimenyesha, John Pombe Magufuli yavuze  ko Tanzaniya ari  incuti y’Uburundi, abatanzaniya nabo bakaba incuti z’abarundi.  Yaciye aboneraho kumumenyesha ko bagiye kurabira hamwe ingene boteza imbere urudandazwa hagati y’ibihugu vya Tanzaniya n’Uburundi. Mu mwaka w’2016 urudandazwa hagati y’ivyo bihugu rwatumye haboneka amahera y’amashiringi yababa imiriyaridi 117. Ayo mafaranga ngo ni make ku barundi barenga imiriyoni 10 n’abatanzaniya barenga imiriyoni 52. »
Muri iryo tangazo, Umukuru w’igihugu ca Tanzaniya, John Pombe Magufuli ngo yavuze ko Reta ya Tanzaniya yafashe ingingo yo kwubaka ibarabara ry’indarayi ryo mu buhinga bwa none rizohuza Dar es Salaam n’ibihugu vy’Uburundi n’Urwanda. Ngo yabwiye mugenziwe w’Uburundi, Petero NKURUNZIZA ko iryo barabara ry’indarayi rizoba igikoresho gikomeye kizofasha gukomeza no kwongereza ubutunzi bw’ivyo bihugu. Ngo yaboneyeho akaryo ko gukeza mugenzi wiwe w’Uburundi, Petero NKURUNZIZA kuba yarahagarikiye amahoro mu gihugu aca anasaba impunzi z’abarundi ziri muri ico gihugu guhunguka.
Nathan Ntahondi

 

Mu gisagara ca Bujumbura: Abanyagihugu bo muri komine Mukaza bahamagariwe gukamisha amahoro ahari ibikorwa vyo kwiteza imbere

DSC 0719Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo ahamagararira ababa muri komine Mukaza ,mu gisagara ca Bujumbura gukamisha amahoro n’umutekano biharangwa, ibikorwa vyo kwiteza imbere. Ako kamo akaba yagateye kw’igenekerezo rya 20 Mukakaro 2017, inyuma y’aho yari ahejeje kwishikira mu makaritiye amwe amwe ya Mukaza nko mu Gatoke (Rweza), Mugoboka, muri karitiye ya Mutanga Sud na Mutanga Nord ahanamiye uruzi Ntahangwa, kw’i Jabe (ivuriro), ishure nshingiro ryo mu Buyenzi  (ECOFO II) aho hose akaba yari kumwe n’umukuru w’igisagara ca Bujumbura Freddy Mbopimpa na musitanteri wa komine Mukaza.

Ijambo yashikirije ico gihe yaramenyesheje ko yasanze muri iyo komine Mukaza hari  abantu bubatse inzu badakurikije bidaciye mu mategeko; aho atanga akarorero aho yasanze abubatse ahantu Umukuru w’igihugu  yateye ibiti bishika amajana atandatu  aca asaba uburongozi bw’igisagara ca Bujumbura  n’ubwa komine Mukaza n’abatwara ibisata bijejwe gutanga   amatongo yuko aho hantu hatosubira gutangwa ngo bahubake inzu mbere n’izahubatswe agasaba ko zositurwa kuko ngo bahubatse barenze amategeko. Gaston Sindimwo yasavye kandi uwurongoye iyo komine ko muri iki  gihe hatunganijwe  ibikorwa vy’urwaruka ruri mu buruhuko ko yobatera akamo bakaza bagatera ibindi biti kugirango bakingire inkengera z’uruzi Ntahangwa,asaba n’abahaba ko bokwiyamiriza umuntu wese yoza kuhubaka.Yaramenyesheje  kandi ko  yagendeye iyo komine kugira ngo arabe ibikorwa, inyubako zubatswe bivuye mu nama ya komine akaba yaranabishimye yongera ashimira  cane uwurongoye iyo komine ku bwira ntangere abikorana.Yabandanije amenyesha ko yashimishijwe kandi n’abarongoye yagendeye aho yasanze bayagirira isuku, bafata neza abarwayi ndetse n’ibikoresho vyayo .

Gaston Sindimwo yaratanguje ibikorwa vy’urwaruka ruri mu buruhuko muri komine Mukaza


Ku wa 22 Mukakaro 2017 naho, Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yaruguruye icese ibikorwa vy’urwaruka ruri mu kiruhuko muri komne Mukaza, muri zone Bwiza, karitiye Jabe. Ivyo bikorwa akaba yabitanguje mu gusubiramwo ikibuga c’urukino rw’umupira w’amaboko Basketball co kw’i Jabe mu ntumbero yo kubonesha imirongo isa n’iyari yarafuditse. Mw’ijambo yashikirje abitavye ivyo bikorwa yamenyesheje ko yashatse kubonesha ico kibuga casohoye abakinyi benshi bateje imbere urwo rukino bakanakinira n’umurwi nserukiragihugu. Yamenyesheje kandi ko yashimye gutanguza ivyo bikorwa muri komine Mukaza nk’imvukira yo muri komine Mukaza. Yagiye kubitanguza kandi ari kumwe n’umukenguzamateka avuka muri iyo komine ngo akaba ari nawe arongoye urwego rwa komine hamwe na musitanteri w’iyo komine. Yamenyesheje kandi ko ibikorwa nyezina bimaze gutangura bazoronka akaryo ko kugorobeza baganira n’urwaruka ibijanye n’inyigisho zo gukunda igihugu.

Epitace Nduwayo
na Nshimirima Gloriose
  (Uwimenyeriza)

 

Intererano y’abagenzi b’Uburundi ngo irakenewe kugira bushobore gushika kw’iterambere rirama

rrrrrezzUbushikiranganji bw’imigenderanire n’ugufashanya n’ayandi makungu bwifadikanije n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu, ubw’uburimyi n’ubworozi, ubw’indero hamwe n’abasanzwe bafasha mu gutsimbataza amahoro n’umutekano mu Burundi, bwaratunganije kw’igenekerezo rya 12 Mukakaro 2017 inama mu ntumbero yo kwihweza aho Uburundi bugeze mu bijanye n’iterambere ry’ubutunzi n’imibano. Alain Aimé Nyamitwe, aramutswa ubushikiranganji bw’imigenderanire n’ugufashanya kw’Uburundi n’ayandi makungu, akaba yamenyesheje abitavye iyo nama ko yari ifise intumbero yo kwiga ibibazo vy’ubutunzi n’imibano na na rirya ivyo bisata bisa n’ivyibagiwe n’abari basanzwe bafasha Uburundi kuko bagumye bibanze mu gisata ca poritike kandi ico gisata carateye imbere kuko bitakiri agaseseshwarumuri amahoro n’umutekano vyatsimbataye.

Ngo ninaco gituma Uburundi bubicishije mu bushikiranganji bw’imigenderanire n’ugufashanya n’ayandi makungu hamwe n’ubushikiranganji bukorana nabwo, bwigiriye inama yo gutumirira abagumije umutima ku gihugu c’Uburundi kugira ico baterereye mw’iterambere no mu mibano ngo nakare nta mahoro abaho ata terambere kandi ngo nta n’iterambere rishoboka ata mahoro ariho . Umushikiranganji Alain Aimé Nyamitwe yabandanije amenyesha ko iyo nama yihaye ihangiro ryo kwereka neza abo bafasha Uburundi intambanyi ibisata vy’imibano n’iterambere mu Burundi bifise, nko mu gisata c’uburimyi n’ubworozi aho umwimbu utaboneka neza iyo bataronse umwavu w’ikizungu, ko bofasha kwigisha gutunganya ibigega babikamwo umwimbu bejeje kugira boye gusesagura umwimbu ngo bahave bicwa na kigoyi na cane cane iyo habaye ihindagurika ry’ibihe, kugazura imyonga hamwe n’ukwubaka ikigo rusangi c’ubushakashatsi.
Mu gisata c’amagara y’abantu bashaka ko bobafasha gushika kw’ihangiro igihugu cihaye mu kiringo kiva mu mwaka w’2016 gushika mu mwaka w’2025, ko borwanya marariya, bakirinda ikiza ruhonyanganda Sida, indwara y’igituntu n’uko ata mwana yopfa ariko aravuka hamwe no gushiraho uburyo bwo kurwanya indwara z’ivyaduka hamwe no guhangana n’irwirirana ry’abantu mu gushiraho ubuhinga bwo kugabanya imvyaro. Mu gisata c’indero ngo hokubakwa amashure afise ivyankenerwa mu bumenyi nko gushiraho inzu zo gusomeramwo ibitabu, ibibanza bagiriramwo imyimenyerezo y’ubushakashatsi, n’ikibanza co gukarihirizamwo ubwenge. Yaramenyeshe kandi ko bobafasha mu gisata co gukinga impanuka zitewe n’ihindagurika ry’ibihe hamwe no gutahukana impunzi.  Uwurongoye umurwi ujejwe gutsimbataza amahoro n’umutekano mu Burundi. Jurg Lauber mw’ijambo ryiwe yamenyesheje ko anezerejwe n’intabwe Uburundi bugezeko mu gutsimbataza amahoro n’umutekano akaba ari naco gituma bashaka gufasha mu bisata vy’iterambere n’imibano kugira ayo mahoro atsimbatare.  Jürg Lauber yaciye atumirira abari muri iyo nama guca hirya no hino ibibazo bihanze Uburundi mu bisata vy’iterambere n’imibano kugira babitorere umuti urama.
Thérèse Niyonkuru na
Anitha Bizimana
(uwimenyereza)

 

Mu ntara ya Ngozi Abafise imitima ikomeye mw’ijambo ry’Imana basabwa kwengenga abafise imitima idakomeye

nnnnhhh445Abamaze kugira imitima ikomeye mu bijanye no kwemera Imana basabwa kwengenga abo bose bagifise imitima idakomeye kugira nabo bazogire inkomezi, na kare ngo imbuto iteragiwe ni iyo imera. Iryo niryo jambo ry’ifatiro Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yishimije mu nyigisho yatanze mw’ishengero ry’urutare ry’i Buye riri ku mutumba Buye, muri komine Mwumba, intara ya Ngozi, ku wa 9 Mukakaro 2017, aho hari abo bari bahejeje kwakira baherutse ku batizwa.


Nk’uko Prezida NKURUNZIZA yabandanije abishikiriza yisunze ijambo ry’Imana ryari rihejeje gusomwa mu cete ca mbere Paulo yandikiye ab’ikorinto, igice c’8 umurongo w’7, atera akamo abamaze kugira inkomezi kwengenga abagifise imitima itarakomera, gutyo nabo bazogire inkomezi. Ivyo akaba yabisavye abakozi b’Imana ko bobera akarorero abo bajejwe, na cane cane bagakomeza imigenderanire hagati y’abafise imitima ikomeye n’abafise imitima itarakomera. Aho akaba yavuga abo baherutse kubatizwa ko baronse inkomezi nshasha. Ku bakozi b’Imana, ngo bakwiye kumenya ko izo nkomezi baronse ku buntu nabo boza barazisangira n’abo bagifise imitima itarakomera, gutyo habe uruhererekane rw’inkomezi. Vyongeye, ngo umuntu akiremwa, inkomezi ziba zitanguye, na kare ngo muri Bibiriya handitse ngo utaranavuka, nari ndakuzi. Eka ngo kumenywa n’Imana, ngo nizo nkomezi za mbere mu buzima bw’umuntu. Bisubiye, ngo uvutse Imana iraheza ikakurobanura, abavuka bose ngo ntibaronka amahirwe yo kubaho. Imana ikurobanuye, ngo iba iguhaye izindi nkomezi, ku rya kw’imbuto irobanuye, ngo iyo mbuto iba ifise izindi nkomezi. Muri Bibiriya kandi haranditse ko nitwitwararika ivy’ubwami bw’Imana, ibindi ngo bizoba inyongera. Eka ngo ntidufise ubukomezi bumwe mu bijanye no kwakira ubwami bw’Imana, ndetse dukwiye kugendera mu vyagezwe. Ku barongoye ishengero ry’urutare ry’i Buye arashima ingendo yo kurerera urwaruka mw’ijambo ry’Imana, ivyo ngo bizotuma bagira inkomezi, na kare ngo urugendo rwacu ni urw’Imana. Nk’uko vyanditswe, ngo dukundishe umutima wacu Imana, twongere dukunde n’abagenzi bacu nk’uko twikunda twebwe nyene, ngo tuzoca tuba abanyenkomezi. Vyongeye, ngo ukwubaha Imana niryo tanguriro ry’ubwenge. Uwubaha Imana, ngo aca aba umunyenkomezi.
Muri abo bubaha Imana, Prezida NKURUNZIZA yaragarutse ku bantu bubaha Imana banditse muri Bibiriya, aho yavuze Eliya, uwo nawe ngo yari afise inkomezi yahawe n’Imana zo kugwisha imvura. Muri abo bari bafise inkomezi, yaragarutse kuri Yozafati, uwo nawe ngo yarwanywa n’amahanga aho yasavye abo yari arongoye kwisonzesha n’ibikoko vyose mu ntumbero yo kwiyegereza Imana, ngo niho yamubwira ko indwano ariko ararwana atari iyiwe ahubwo ari iy’Imana ubwayo. Daniyeri yatawe mu rwobo rw’intambwe ariko kubera inkomezi z’Imana ngo ntaco zamugize. Aho umwami yahama Daniyeri yaciye atanga itegeko ko abo atwara bose bosenga Imana ya Daniyeri kubera inkomezi yahawe n’Imana zari zihejeje kwigaragaza. Umukuru w’igihugu yasozereye inyigisho ziwe asaba abari ngaho ku bafise imitima ikomeye kwirinda gutsitaza abandi bongere babere amaso inkomezi Imana yabahaye. Nk’abaronse inkomezi z’imitima yabo, basabwa gukangura abafise imitima ihuha, gutyo nabo bakire agakiza. Uwufise umutima ukomeye, ngo akiza abandi urupfu, bakuzuza ivyizigiro abadafise inkomezi, aho ngo uba ubavyaye gushasha mu kwizera no kwubaha Imana. Abo bose bataye ivyizigiro, ngo nibo bafise imitima ihuha, na kare ngo ukwizera Imana bituma utazimira.
Déo Misigaro

 

 

Ukurwanya igiturire n’urudandazwa rudaciye mu mategeko bituma ikigega ca Reta kibomboka

cccddddzzKurwanya igiturire n’urudandazwa rudaciye mu mategeko ngo ni kimwe mu vyotuma ikigega c’igihugu kibomboka.Ivyo vyashikirijwe n’ umukuru w’Inama Nkenguzamateka,Révérien Ndikuriyo mu nama yo guhanahana ivyiyumviro yari yatunganirijwe inzego zitandukanye zo mu gisagara ca Bujumbura ku wa 5 Mukakaro 2017. Iyo nama ikaba yari yitabwe n’abarongoye abandi kuva ku nzego zo hejuru gushika ku nzego zo hasi ,abarongoye abandi mu bijanye n’ubutungane na bamwe mu barongoye abandi mu mashirahamwe atandukanye. Umukuru w’Inama Nkenguzamateka akaba asaba umurundi wese aho ari ko yoshigikira umugambi wo gutuza igiturire n’urudandazwa rwa magendo .Yamenyesheje ko mu gihe umwe wese yoshiramwo inguvu mu kurwanya igiturire no mu gutuza urudandazwa ku bisohoka canke vyinjira bidaciye mu mategeko,

ngo Uburundi bwoshobora kwitunganya butazeye inze ku babufasha. Révérien Ndikuriyo yamenyesheje ko igiturire kicibonekeza mu Burundi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura aho adoma urutoke abaporisi bamwe bamwe ndetse n’akubiyitirira inzego z’umutekano aho naho agasaba ko vyohagarara.Yamenyesheje kandi abari aho ko mu gihe Uburundi bumaze gutsinda intambara za politike zitari nke mu makungu ,ngo ko hakiri ababandanya babucafuza mu kugurisha amatungo y’abantu bahunze mu 2015.Ngo hari aho usanga ari beneyo batanga uburenganzira bwo kuyagurisha canke ugasanga ni bamwe mubo mu muryango ariko ngo bigahindukira bikagirizwa Uburundi mu makungu ko aribwo buriko buradandaza amatungo yabo.

Aho rero umukuru w’Inama Nkenguzamateka asaba ashimitse abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura ko boba maso bakabirwanya na cane cane mu makaritiye barongoye.  Bamwe mu bari aho barashikirije ivyiyumviro bitandukanye baranavuga ingorane babona muri iki gihe mu makaritiye barongoye mugabo hariho ivyatorewe inyishu aho nyene n’ibindi bitatorewe inyishu ariko umukuru w’Inama Nkenguzamateka akaba yarabahumurije mu kubamenyesha ko urwo rwego rugiye gushiraho umurwi wihuta uzoba ujejwe kwiga ivyo bibazo bishaka gusubiza inyuma intambwe Uburundi bugezeko mu bijanye n’amahoro n’umutekano.  DSC0714 Umukuru w’Inama Nkenguzamateka Réverien Ndikuriyo arongeye inama yo coguhanahana ivyiyumviro mu kurwanya igiturire n’urudandaza rudaciye mu mategeko.
Nshimirimana Gloriose

 

Integuro y’umugambi wo guteza imbere ishirahamwe CEEAC wo kuva mu 2016 gushika mu 2020 yaremejwe n’abahinga

gbsdddInama yatunganirijwe abahinga n’abashikiranganji bo mw’ishirahamwe ry’ubutunzi ry’ibihugu vya Afrika yo hagati n’Uburundi burimwo,CEEAC ,yabereye i Bujumbura kuva ku wa 10 gushika ku wa 13 Mukakaro 2017, yaremeje integuro y’umugambi wo guteza imbere iryo shirahamwe CEEAC wo kuva mu 2016 gushika mwaka w’2020. Twobamenyesha ko abahinga b’ivyo bihugu bakoranye ku magenekerezo ya 10 na 11 Mukakaro, hanyuma abashikiranaganji bajejwe ibigega,ubutunzi n’itunganywa ry’imigambi bakorana ku wa 13 Mukakaro 2017. Mw’ijambo ryashikirijwe n’icegera c’umunyamabanga mukuru w’iryo ishirahawe CEEAC ,Tabu Abdallah Manirakiza, yamenyesheje abayitavye ko iyo nteguro yemejwe ari iy’umugambi uzomara imyaka 5, uzofasha mu bijanye n’imigenderanire n’ugufashanya hagati y’ivyo  ihugu. Yamenyesheje ko uwo mugambi washizweho kugira bategure iterambere ry’iryo shirahamwe rishobore kurangwamwo amahoro, iterambere ,umwumvikano, poritike n’ubutunzi bitere imbere, abantu baba mu bihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe bishire bizane ata nkomanzi.Yabandanije asaba abitavye iyo nama ko ihangiro bihaye ryo gushika mu mwaka w’2025 naryo nyene borishikako ata na kimwe kivuyemwo, uwo mugambi ukababera nk’urupapuro rw’inzira y’ubutunzi n’umubano mwiza w’iryo shirahamwe.
Mu nama y’abashikiranganji yakoranye kw’igenekerezo rya 13 Mukakaro 2017, umushikiranganji w’ikigega ca Reta mu Burundi, Domitien Ndihokubwayo yari ayirongoye yamenyesheje ko bagarutse ku bijanye n’ uwo mugambi wateguwe ukemezwa n’abahinga werekana ibizokorwa muri iyo myaka 10. Uwo mugambi rero ngo urimwo intumbero n’ishusho ibihugu vyihaye . Ariko naho biri uko ngo si umugambi woroshe uca uja mu ngiro ubwo nyene ngo bazogenda buke buke intambwe ku yindi. Yavuze ko mu bihugu bigize iryo shirahamwe ry’ubutunzi rya Afrika yo hagati (CEEAC) bifise ibibazo bitandukanye muri poritike, ubutunzi, umuyagankuba, irwirirana ry’abantu n’ibindi. Ngo basanze uguhanahana ibidandazwa muri ako karere bikorwa mu buryo budatunganijwe neza. Hagati aho ngo bazihatira gutsimbataza amahoro n’ umutekano, kurwiza umwimbu no guhanahana ibidandazwa. Yarangije amenyesha ko ata kitazokorwa mu bijanye n’uburyo kugirango uwo mugambi uzoje mu ngiro kuko umugambi iyo utomoye uburyo buca buboneka kandi noneho ngo ivyo bihugu bigize umuryango umwe bizofashanya muri vyose.Aca aboneraho akaryo ko gushimira ibanki ya Afrika ijejwe iterambere ( BAD) iguma ibashigikira mu bikorwa barimwo.
Josélyne Ndayegamiye

 

 
Ouvrir