Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abamenyeshamakuru basabwa guterera mw’iterambere ry’igihugu bakoresheje umwuga wabo

 

trezaaaaAbamenyeshamakuru bafise uruhara ntangere mu gushikiriza  amakuru ajanye n’iterambere. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji wo kumenyeshamakuru, Serges Ndayiragije mu nyigisho yariko atanga ku barongoye ibimenyeshamakuru, n’abamenyeshemakuru hamwe n’abavugizi b’inzego zitandukanye. Abamenyeshamakuru bafise uruhara ntangere mu gushikiriza amakuru ajanye n’iterambere. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji wo kumenyeshamakuru, Serges Ndayiragije mu nyigisho yariko atanga ku barongoye ibimenyeshamakuru, n’abamenyeshemakuru hamwe n’abavugizi b’inzego zitandukanye. Aho hari kw’igenekerezo rya 26 Mukakaro 2018 ku murwa mukuru w’intara ya Kayanza. Umushikiranganji Serges Ndayiragije yarashimye ibikorwa abamenyeshemakuru bakoze mu bihe vy’itora ry’Ibwirizwa Shingiro ryatunganijwe kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2018.  Ngo ikindi camunezereye ni uko muri ivyo bihe vy’itora, abamenyeshemakuru bakoreye mu mihingo itandukanye y’igihugu, bashikiriza amakuru kumwe. Yarasavye uwurongoye urwego rujejwe gukurikirana uko ibimenyeshamakuru bikora CNC ko imbere yo guhana yobanza agahanura. Yaramusavye yuko hokomezwa uguhanahana amakuru hagati y’urwo rwego CNC n’ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru. Yarongeye gusaba abamenyeshemakuru ko boshira imbere ibiganiro bihimiriza iterambere mu banyagihugu. Serges Ndayiragije yarongeye aravunira akagohe amaradiyo amwe amwe ko mu biganiro vyayo ko yoheza agashiramwo ibiganiro vy’igisha urwaruka kwiteza imbere no kwitwararika imico y’ikirundi.Uwurongoye urwego CNC, Nestor Bankumukunzi nawe akaba yaramenyesheje ko umwuga w’abamenyeshemekuru usahiriza mw’iterambere ry’igihugu. Yarasavye kandi ko abamenyeshemakuru bokora neza gusunvya uko bahora kugira igihugu gitere imbere. Mw’ijambo ry’ikaze ryashikirijwe n’umuhanuzi mukuru wa buramatari w’intara ya Kayanza yamenyesheje ko intara ya Kayanza iragwamwo amahoro n’umutekano mu makomine yose uko ari 9, abanyagihugu bakaba bariko bararangura ibikorwa vy’iterambere vy’ici bifatanije n’urwaruka ruri mu kiruhuko ruca ruharonkera  n’inyigisho zo gukunda igihugu. Ngo muri ivyo bikorwa bigenenwe urwo rwaruka hariko harubakwa ikibuga c’umupira w’amaguru aho bategekanya gushirako umusezero wa kijambere ndetse n’ibikorwa vyo gushinga insamirizi yo muri iyo ntara hamwe no gutunganya ibikorwa vyo kurima mu myonga. Yaravuze kandi ko abanyagihugu benshi bariko baratanga amahera y’intererano y’amatora yo mu 2020 .

Thérèse Niyonkuru
                                                       

 

Abamenyeshamakuru basabwa kugendera mu kuri bagakoresha ubwenge mu mwuga wabo

 

DjHFduvXgAAiNaLKu wa 27 Mukakaro 2018, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaratanze inyigisho zo kuzirikana igihugu icarico ku barongoye ibimenyeshamakuru, abamenyeshamakuru n’abavugizi b’inzego  bahuriye mu ntara ya Kayanza.Ku wa 27 Mukakaro 2018, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaratanze inyigisho zo kuzirikana igihugu icarico ku barongoye ibimenyeshamakuru, abamenyeshamakuru n’abavugizi b’inzego  bahuriye mu ntara ya Kayanza.Twobamenyesha ko uwo munsi bwari ubugira kabiri baronswa izo nyigisho  inyuma y’izo baronkejwe  ku magenekerezo ya 26 na  27 Ndamukiza uwu mwaka nyene  w’2018.Inyuma y’izo nyigisho icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana akaba yamenyesheje ko abamenyeshamakuru basabwa muri rusanagi kugendera mu kuri n'uguca ubwenge mu mwuga wabo. Ngo izo nyigisho zigenda zisunga umwuga wo kumenyesha amakuru kuko vyibonekeje yuko umwuga wo kumenyeshamakuru ari kimwe mu bituma haba ihinduka ryiza mu gihugu. Ngo nk'uko abagiye bakwirikirana mu gutanga izo nyigisho bagiye berekana uruhara ibimenyeshamakuru n'amaradiyo vyagiye bigaragaza mu bihe igihugu cagiye kiracamwo. Yarongeye aravuga ko Prezida NKURUNZIZA yatanze impanuro ku bamenyeshamakuru bari batumiwe muri izo nyigisho zo kuzirikana, na cane cane ko abamenyeshamakuru bogendera mu kuri bagaca ubwenge ivyo bikaba vyo bafasha umwuga wabo wo kumenyeshamakuru. Ngo ikindi yabibukije ni uko umwuga wo kumenyeshamakuru utuma haba ihinduka haba mu mico, akaranga hamwe no gukunda igihugu. Ngo muri izo nyigisho umukuru w'igihugu ntiyibagiye gusaba aborenkejwe izo nyigisho ko bogendera ubutwari twarazwe na basogokuru. Mu kurangiza icegera c'umuvuguzi w'Umukuru w'igihugu akaba yarashikirije ibimenyetso biranga  igihugu nk'inyenyeri zigizwe n’amasonga atandatu,n'icumu hamwe n'intare.  Ngo Prezida NKURUNZIZA akaba yasavye ko iherezo ry'urunganwe rw’ubu ryoba intango nziza ku buzukuru no kubuzukuruza.


Urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura rusabwa kurangwa n’umuco wo kurwanira  igihugu         Ku wa 21 Mukakaro 2018, Prezida NKURUNZIZA yari yaratanze inyigisho zo kuzirikana igihugu icarico ku rwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura bahuriye mu nyubakwa z’ishure ryisumbuye Scheppers ryo mu Nyakabiga, akaba yari yabakoranije incuro igira gatatu.Muri izo nyigisho, Umukuru w’igihugu Petero akaba yasavye urwaruka gukunda igihugu cabibarutse no kukirwanira nka Ntare Rushatsi Cambarantama yagishinze hamwe na Ntare Rugamba na Mwezi Gisabo bagerageje kucagura no kwubahiriza imbibe zaco.Ico gihe yari yakoranije urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura ruturuka mu mice itandukanye n’ibisata bitandukanye, n’abakora imirimo itandukanye nk’abavuza umuziki, abafise ubuhinga bwo gutwenza, abari mu mashirahamwe n’imigambwe itandukanye mu ntumbero yo kubasigurira ico arico kuzirikana igihugu. Yabasavye rero gukunda igihugu cabo kuko naho vyogenga gute ata kindi gihugu kizoza kibarutira Uburundi bwabo bwabibarutse batayemwo uruzogi.  Umukuru w’igihugu yarabashimiye kubona ivyo yabahanuye bariko barabikorerako mu ntumbero yo guhindura ishusho ry’igisagara.  Mu gihe abarundi bahimbaza imyaka 56 irangiye Uburundi bwikukiye ngo bagize defile y’agakura. Yarongeye amenyesha ko bagiye mu mashirahamwe barongera barasengera n’igihugu, bikaba bigaragara ko urwaruka rw’i Bujumbura ari umutima w’igihugu n’izindi ntara zikwiye gufatirako akarorero.    Umuhanuzi mu biro vy’Umukuru w’igihugu, Serges Ngendakumana yashikirije ikiganiro nawe yamenyesheje ko abakoroni bazi kuturusha ubutunzi bw’igihugu kuko bari bafise ubuhinga bwo kuraba aho buri. Niko kubwira urwaruka ko rutaravye neza bishobora kubagora nk’uko vyagoye bamwe canke bariya. Yababariye ko ivyo bariko baraganira ari amabanga y’igihugu. Basabwa kuraba ivyagoranye muri kahise kugira bazobikorereko muri kazoza, igihugu bagishire ku murongo. Ngo na basokuru bararwaniye iteka n’itekane ry’igihugu. Yabasavye kuba abahizi mu kurwanira igihugu. Uwundi yashikirije ikiganiro ni umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa Ndenzako aho abasaba kugendera akaranga k’abarundi mu kumenya uko bitwara.  


Abarundi baba mu mahanga basabwa gukunda igihugu cabo no kukivugira
Kw’igenekerezo rya 24 Mukakaro 2018 naho nyene Prezida NKURUNZIZA, yari yaratanze inyigisho zo kuzirikana igihugu icarico ku barundi basanzwe baba mu mahanga bari baje mu gihugu cabibarutse, kuramukanya n’imiryango yabo ,hamwe n’incuti nabagenzi babo, ico gihe akaba yabasavye gukunda igihugu cabo,kugikorera no kukivugira no kugiteza imbere nk’uko vayshikirijwe n’ icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana inyuma y’izo nyigisho. Babigenzeje gutyo ngo bazoba bariko baraha iteka abakirwaniye guhera ku mwami  Mwezi Gisabo,  umuganwa Rwagasore, Prezida Ndadaye n’abandi. Akaba yarabashimiye ko bitavye akamo Reta y’Uburundi yabateye ko bogira uruhara mw’itunganywa ry’ubuzima bwa minsi yose mu gihugu c’Uburundi. Yaravuze ko abo barundi baba mu bihugu vyo hanze bitandukanye bafise ibikorwa barangura bizoshobora guteza imbere igihugu. Prezida NKURUNZIZA akaba yahanuye abo barundi baba mu mahanga ko boba abaserukizi b’igihugu mu mahanga. Yarabasavye ko boba abantu bashobora kwihangana, bagerageze kumva impanuro bahabwa zo guteza imbere igihugu cabibarutse ntibaze bitege ko ibintu vyose vyokorwa na Reta nabonyene bashobore guterera igihugu . Ngo naho bavuga ko igihugu gikenye barabona ko imbere ari heza cane. Uwuserukira umukuru w’abarundi baba mu mahanga yaciye yambika ikidari Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA kuko yabaye imboneza mu Burundi     no muri Afrika yongera arazana iterambere mu gihugu. Prezida NKURUNZIZA yarangije agendera ivyariko birahayanishwa narirya abo barundi baba mu mahanga bafise ibikorwa bariko barakorera mu Burundi bafashanije n’abasangwa.
Thérèse Niyonkuru 

Epitace Nduwayo

 

Ubushikiranganji bw’ubudandaji, amahinguriro n’ingenzi bwararanguye ibikorwa bwari bwategekanije gushika ku bice 90 %

 

DSC 03dfert36Umushikiranganji w’ubudandaji, amahinguriro n’ingenzi, Jean Marie Niyokindi amenyesha ko ubushikiranaganji arongoye bwaranguye ibikorwa bwategekanya kurangura mu Ivyo yabimenyesheje gice ca mbere c’umwaka w’2018 gushika ku rugero rw’ ibice 90 kw’ijana. ku wa  20 Mukakaro 2018 igihe yariko arashikiriza icegeranyo c’ivyaranguwe n’ubwo bushikiranganji mu gice ca mbere c’umwaka w’2018. Umushikiranganji w’ubudandaji, amahinguriro n’ingenzi, Jean Marie Niyokindi amenyesha ko ubushikiranaganji arongoye bwaranguye ibikorwa bwategekanya kurangura mu Ivyo yabimenyesheje gice ca mbere c’umwaka w’2018 gushika ku rugero rw’ ibice 90 kw’ijana. ku wa  20 Mukakaro 2018 igihe yariko arashikiriza icegeranyo c’ivyaranguwe n’ubwo bushikiranganji mu gice ca mbere c’umwaka w’2018. Nk’uko yabandanije abishikiriza ngo muri rusangi ibikorwa vyari bitegekanijwe vyararanguwe n’ibisata vyose bikukira ubwo bushikiranganji. Ivyo rero ngo vyerekana ko utwigoro tuboneka twakozwe kugira ubwo bushikiranganji bushike kw’ihangiro bwari bwihaye naho bwagize ingorane yo kubura uburyo bw’amafaranga yo kurangura ibikorwa bimwe bimwe be n’uburyo bwo kwunguruza abakozi bagiye hagati mu gihugu.Mu gisata c’ubudandaji, ubwo bushikiranganji bwarashoboye gushira mu ngiro iyubahirizwa ry’ibiciro vy’isukari ihingurwa na SOSUMO no kuyikwiragiza mu mihingo yose y’igihugu. Abakozi b’ubwo bushikiranganji baragendeye amasoko atandukanye yo mu ntara za Bujumbura, Kayanza na Gitega. Ubwo bushikiranganji kandi ngo bwaratunganije inganda zitatu zo kumenyesha no gusigurira abarwizatunga amategeko mashasha agenga urudandazwa. Ngo muri ico gisata nyene, ubwo bushikiranganji bwaratunganije inganda 4 mu ntumbero yo kumenyesha abarwizatunga amasezerano y’urudandazwa haba ku rwego rw’akarere, mpuzamakungu hamwe n’amasezerano Uburundi bwashizeko umukono. 

Mu gisata c’amahinguriro ubwo bushikiranganji bumenyesha ko bwagendeye amashirahamwe ane ahanini akora ibishorerwa hanze y’igihugu nka AFRITAN na SINOBU ahingura inshato, ishirahamwe ritera rikongera rikagurisha amashurwe hamwe n’irihingura umwavu w’ikizungu n’ishwagara FOMI, kandi ngo muri ico kiringo nyene harateguwe hongera hashirwa mu ngiro ihayanishwa-gurisha ryitiriwe « Ivyakorewe mu Burundi ». Muri ico gisata nyene ngo haratunganijwe inganda 2 zari zerekeye guhimiriza abanyamahinguriro, amanyamashirahamwe n’abanyamyuga gukingira ubutunzi mvabwenge bwabo gutyo bashobore kubukuramwo akarusho. Mu bijanye no gukingira ubutunzi mvabwenge ngo harakingiwe ubutunzi mvabwenge bushika 306. Ivyo ngo vyatumye ikigega ca Reta cinjiza amadorari y’abanyamerika 51.540 mu butunzi mvabwenge bwo mu bihugu vyo mu mahanga hamwe na 1.630.000 y’amarundi yavuye ku butunzi mvabwenge bwo mu Burundi.Mu gisata c’imyuga ngo ubwo bushikiranganji bwaragendeye igisata co guteza imbere imyuga co mu Kamenge, mu Buyenzi no mu ntara ya Kayanza, kandi ngo hariko hategurwa n’ihayanishwa-gurisha ryo mu karere ka Afrika y’ubuseruko (EAC) rizobera mu gihugu ca Kenya muri Kigaramauno mwaka. Mu gisata kijejwe gusuzuma akaranga k’ibidandazwa harakozwe ibitari bike nk’isuzumwa ry’ibikoresho vyo gupima ibidandazwa bigera ku 2.434 harimwo iminzane 2.182, ibipima ubushuhe 7, amapompo y’ibitoro 243 n’iminzane ipima amakamyo bibiri. Ngo harasuzumwe kandi ibidandazwa biza bitekeye 2.466 haranaroranishwa udutabu ndangakaranga tw’’ibidandazwa 52. Igisata c’ingenzi naco nyene ngo nticasigaye inyuma aho inganda 2 zatunganijwe mu ntumbero yo kwigisha abafise amahoteri ivyo bisunga mu kugira urutonde rw’amahoteri agize akarere ka Afrika y’ubuseruko.Umushikiranganji w’ubudandaji, amahinguriro n’ingenzi, Jean marie Niyokindi yaboneyeho akaryo ko kumenyesha imigambi ubwo bushikirangaji butegakanya gushira mu ngiro.

Moïse Nkurunziza (Uwimenyereza)

 

Abubakanye basabwa guhora bahana utuganuke kugira bakomeze urukundo

denizaaaaUmutambukanyi w’umukuru w’igihugu, Denise Nkurunziza amenyesha ko uguhana utuganuke hagati y’abubakanye   bikomeza urukundo.Izo akaba ari impanuro yatekereye  abasirikare n’abaporisi bari mw’ishirahamwe ry’ibisongerezi vy’intwazangabo  muri izo nzego bahoze ku rugamba mu mwaka w’2005 (CASSO 2005) bari  kumwe n’abatambukanyi babo, mu nyigisho yabahaye zijanye n’ingene bakwiye kwifata kugira bikingire ikiza SIDA n’izindi ngorane ziva ku ngeso y’ubusambanyi.Hari kw’igenekerezo rya 20 Mukakaro 2018, mu nyubakwa z’ishure ry’imyuga ryisumbuye  ryo mu Kigobe. Umutambukanyi w’umukuru w’igihugu akaba yabanje  kwibutsa abari ngaho ko Imana ariyo yatanguje urugo  ari naco gituma umubano w’abubakanye utegerezwa kubahwa na bose. Ngo urugo rwubakwa n’umugore w’ubwenge. Umugore ngo arashobora gusambuza amaboko urugo rwiwe. Denise akaba  yamenyesheje ko uguhana utuganuke hagati y’abubakanye n’ukuvugana amajambo meza bikomeza urukundo. Yabandanije amenyesha ko ubusambanyi bukwega vyinshi mu rugo, indwara n’ubukene,aca aboneraho n’akaryo ko guhamagarira abagore gupimisha imbanyi kandi bakipimisha n’umugera wa SIDA baherekejwe n’abagabo babo. Umutambukanyi w’umukuru w’igihugu yamenyesheje ko ukutumvikana hagati y’umugabo n’umugore ingene bakoresha amahera bituma bizana ibibazo mu muryango ariko iyo hari umwumvikano haba umugisha, n’iterambere. Akaborerwe ngo karasambura ingo kuko hari abamarira mu bunywero amahera baba bakoreye.Denise NKURUNZIZA yahanuye abagabo kutikunda bakaja barajana n’abatambukanyi babo mu bunywero  iyo uburyo bwabonetse, mbere bishobotse n’abana bakabatwara. Abavyeyi ngo bokwitwararika indero y’abana babo kuko ata muntu yubahwa afise abana batagira  indero naho aba ari umunyacubariho. Abana benshi ngo baratinya abavyeyi kuko batabagira abagenzi. Abavyeyi ngo boba hafi abana babo bakabayagisha ibijanye n’ibitsina. Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yahamagariye abo basirikare n’abaporisi kuvyara abo bashoboye kurera n’abo igihugu gishoboye kurera kuko irwirirana ry’abantu ari kimwe mu bitera umutekano muke. Abubakana ngo bokwiga gusabana imbabazi kuko bigabanya uburake.Umutambukanyi w’umukuru w’igihugu, Denise Nkurunziza amenyesha ko uguhana utuganuke hagati y’abubakanye   bikomeza urukundo.Izo akaba ari impanuro yatekereye  abasirikare n’abaporisi bari mw’ishirahamwe ry’ibisongerezi vy’intwazangabo  muri izo nzego bahoze ku rugamba mu mwaka w’2005 (CASSO 2005) bari  kumwe n’abatambukanyi babo, mu nyigisho yabahaye zijanye n’ingene bakwiye kwifata kugira bikingire ikiza SIDA n’izindi ngorane ziva ku ngeso y’ubusambanyi.Hari kw’igenekerezo rya 20 Mukakaro 2018, mu nyubakwa z’ishure ry’imyuga ryisumbuye  ryo mu Kigobe. Umutambukanyi w’umukuru w’igihugu akaba yabanje  kwibutsa abari ngaho ko Imana ariyo yatanguje urugo  ari naco gituma umubano w’abubakanye utegerezwa kubahwa na bose. Ngo urugo rwubakwa n’umugore w’ubwenge. Umugore ngo arashobora gusambuza amaboko urugo rwiwe. Denise akaba  yamenyesheje ko uguhana utuganuke hagati y’abubakanye n’ukuvugana amajambo meza bikomeza urukundo. Yabandanije amenyesha ko ubusambanyi bukwega vyinshi mu rugo, indwara n’ubukene,aca aboneraho n’akaryo ko guhamagarira abagore gupimisha imbanyi kandi bakipimisha n’umugera wa SIDA baherekejwe n’abagabo babo. Umutambukanyi w’umukuru w’igihugu yamenyesheje ko ukutumvikana hagati y’umugabo n’umugore ingene bakoresha amahera bituma bizana ibibazo mu muryango ariko iyo hari umwumvikano haba umugisha, n’iterambere. Akaborerwe ngo karasambura ingo kuko hari abamarira mu bunywero amahera baba bakoreye.Denise NKURUNZIZA yahanuye abagabo kutikunda bakaja barajana n’abatambukanyi babo mu bunywero  iyo uburyo bwabonetse, mbere bishobotse n’abana bakabatwara. Abavyeyi ngo bokwitwararika indero y’abana babo kuko ata muntu yubahwa afise abana batagira  indero naho aba ari umunyacubariho. Abana benshi ngo baratinya abavyeyi kuko batabagira abagenzi. Abavyeyi ngo boba hafi abana babo bakabayagisha ibijanye n’ibitsina. Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yahamagariye abo basirikare n’abaporisi kuvyara abo bashoboye kurera n’abo igihugu gishoboye kurera kuko irwirirana ry’abantu ari kimwe mu bitera umutekano muke. Abubakana ngo bokwiga gusabana imbabazi kuko bigabanya uburake.


Abigeme basabwa kugendera indero runtu kugira ngo bategure kazoza keza kabo
ku wa 19 Mukakaro 2018 umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu,yari yaratanze izo nyigisho ku bigeme  bo muri komine Ntahangwa,        aho yabasavye kwirinda inda z’indaro n’indwara zifatira mu bihimba vy’irondoka nka SIDA n’izindi, ivyo rero ngo bazobishobora mu gihe bazokwumvira impanuro z’abavyeyi bakagendera ubuntu mu kwirinda ubusambanyi. Muri ico kiganiro Denise NKURUNZIZA yabwiye urwaruka rw’abigeme bari bitavye inyigisho ziwe ko abigeme bakiri bato bashikirwa n’ingorane nyinshi kuko bashobora gutwazwa inda, bakavyara bataragera ngo mbere ico gihe benshi zikabahitana. Ngo kubona rero haratunganjiwe ibiganiro vyo kubereka inyifato runtu bakwiye kugendera ngo ni ivyo gushima kuko abakuze imbere yabo batashoboye kuzironka. Yaciye afata akanya ko gukeza urwaruka rw’igihugu na cane cane abigeme ku mpanuro bamaze iminsi baronswa kugira ngo bategure kazoza keza kabo. Mu mpanuro ziwe Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, yaragarutse ku mabi ashikira abigeme mu gihe batigenjeje neza. Ngo muri ico gihe abo bigeme benshi hari n’abahandurira indwara zitandukanye nka SIDA n’izindi. Yasavye abo bigeme kugendera urupfasoni kugirango nabo baze bashobore guha impanuro nziza abo bazokwibaruka hageze. Denise NKURUNZIZA yabwiye abo bigeme ko umuntu atanga ico afise, ngo iyo umukobwa yagendeye mu busambanyi canke mu bindi bibi vyose ngo n’abo azokwibaruka bazomera uko nyene nawe yakuze ameze. Yaribukije ko kazoza k’umwigeme wese gategurwa mu gihe arimwo. Ngo ntibibaze ko kazoza kabo bazogahabwa n’abavyeyi ariko ngo nibo nyene ubwabo bategerezwa kwironderera kazoza. Ngo muri ico gihe bomenya ko igihugu kibahanze amaso kugira ngo bagiteze imbere. Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yaribukije abigeme ko niyo bigenza neza bakavyara abo bashobora guha impanuro nziza ngo bizobatera iteka vyongere bitere iteka igihugu. Igihugu rero ngo kirakeneye abana b’abigeme bafise indero n’urupfasoni. Yasavye abigeme b’abarundikazi kwumvira impanuro z’abariko barabereka ikibi n’iciza. Ngo birakenewe ko abigeme bagira amagara meza. Ivyo na vyo ngo bisaba kwirinda ivyo vyose vyotuma bagira amagara mabi nko gutwara inda batiteguriye. Ngo bene izo nda ziraheza zikabasinzikariza ubuzima. Mwomenya ko imbere y’uko umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu afata ijambo, urwo rwaruka rw’abigeme rwari rwigishijwe mbere rukerekwa mu biharuro ingene rutwara inda z’indaro, ingene rukorora izo nda benshi bagahitanwa na zo n’ingene rwandura indwara zifatira mu bihimba vy’irondoka nka SIDA n’izindi. Eka ibiharuro umurengera intara ku yindi vyarerekanywe ico gihe ku bigeme batwara inda bari mu mashure. Ivyo vyose ngo kenshi bituma abo bigeme baheba amashure ubuzima bwabo bwa kazoza keza bugaca buhura n’ingorane. Izo nyigisho zari zatanzwe n’abahinga batandukanye bo mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu.

Aline Kanyana

Nathan Ntahondi

 

 

Abaganga bafise uruhara ntangere mu kurwanya impfu ku bavyeyi n’ibibondo mu gihe co kwibaruka

 

IMG 0166KW’IGENEKEREZO rya 13 gushika ku rya 14 Ruheshi 2018,  Ishirahamwe  risanzwe rifata mu mugongo impfuvyi zigendana  umugera wa sida  APCOS,  ryaratunganije uruganda   rw’inyigisho nkarishabwenge  ku baganga basanzwe bakira abavyeyi ku bitaro no ku mavuriro  amwe amwe  yo  mu gisagara ca Bujumbura. Izo nyigisho zikaba zari zifise ihangiro ryo guteza imbere  amagara  y’abavyeyi bibaruka   hamwe n’ibibondo.KW’IGENEKEREZO rya 13 gushika ku rya 14 Ruheshi 2018,  Ishirahamwe  risanzwe rifata mu mugongo impfuvyi zigendana  umugera wa sida  APCOS,  ryaratunganije uruganda   rw’inyigisho nkarishabwenge  ku baganga basanzwe bakira abavyeyi ku bitaro no ku mavuriro  amwe amwe  yo  mu gisagara ca Bujumbura. Izo nyigisho zikaba zari zifise ihangiro ryo guteza imbere  amagara  y’abavyeyi bibaruka   hamwe n’ibibondo.Izo nyigisho zikaba zijanye  n’ubuhinga  n’imirimo yabo ya minsi yose bwo kwakira  no gutunganiriza abavyeyi  babitura. Ubwo buhinga bufatiye ku gutunganya  neza ibikorwa vyo kwakira  no gukingira  umupfasoni   n’ikibondo  mu gihe ariko yibaruka. 

Ngo ni bimwe muri vyinshi bituma   hatezwa  imbere  ukugabanya impfu  zirwiriye ku bavyeyi n’ibibondo mu gihe co kwibaruka.Muganga   mukuru  wo mu bitaro vyo mu kamenge Athanase Ndayikengurukiye, asanzwe ari n’umuhinga mu bijanye n’indwara z’abakenyezi akaba ari  umwe mubariko baratanga inyigisho  nkarishabwenge ku baganga , yaramenyesheje ko izo nyigisho zifasha  mukwibutsa abasanzwe barangura umwuga wo kwakira  abakenyezi, ngo kuko ubuhinga bwo mu gisata c’amagara y’abantu buguma butera imbere , ivyo ngo bigasaba ko abaganga nabo babandanya baronswa izo nyigisho kugira ngo nabo baheze barangure neza umurimo wa minsi yose. Muganga Ndayikengurukiye  yaramenyesheje  ko kwitwararika neza   umuvyeyi  mubihe aba yituye  abanganga  biheza bigatuma  amagara yiwe n’ay’ikibondo yibungenze  amera neza. Ngo kandi abaganga bakibuka ko hari bimwe bimwe umukenyezi arekuriwe  mugihe ariko yakirwa. Yarabandanije amenyesha ko ikiyago hagati ya muganga n’umukenyezi   yibungenze ndetse no mu gihe agiye kwibaruka ari nkenerwa. Ivyo  ngo  biraheza bikorohereza bose yaba umuganga mu kurangura imirimo canke umukenyezi  mu kuyaga bahuza  na cane cane mugushikiriza muganga  akamubakiye. Nk’uko uyo  muganga yabimenyesheje,  ngo basanze ingorane zibonekeza mu gihe umukenyezi yibungenze  mugabo na cane cane igihe ariko yibaruka arico gituma yahamagariye abaganga  gukomeza ico kiyago mu ntumbero yokumenya akabakiye umuvyeyi kugira bamufashe mu ntumbero yo kugabanya impfu ku bavyeyi n’ibibondo.  Ku bwa muganga  Ndayikengurukiye,  ngo ugukurikirana umukenyezi yibungenze ni kimwe  mu bituma umuvyeyi yoroherwa mu bijanye no kwibaruka neza.Ngo izo nyigisho  zizogira inyungu ntangere mu gufasha  kugabanya impfu z’abavyeyi n’ibibondo mu bitaro bitandukanye.                                                                                                                                            Ku bwa  Nadine Ndayishimiye, asanzwe arangurira umurimo wo kwakira abavyeyi ku bitaro vy’ Umuganwa Rudoviko Rwagasore i Bujumbura, akaba ari  umwe mu baronkejwe izo nyigisho, arakenguruka  uwo mugambi wo gukarihiriza  ubwenge  abakozi basanzwe bari muri ico gisata co kwakira abakenyezi bibungenze. Yarongeye aramenyesha ko hari vyinshi bahungukiye bijanye no kwakira  abakenyezi bibungenze,  kubwiwe ngo hariho bimwe bimwe vyakorwa ku kutamenya.  Akaba yizeye ko hagiye guhinduka ibitari bike kuri we na bagenziwe kubijanye no kwakira  abakenyezi bibungenze cane cane abibaruka, mu ntumbero yo kurangura neza imirimo bashinzwe  nko kwitwararika abavyeyi n’ibibondo. 

Alain Ndayisenga (Uwimeneyreza)

 

Abigeme basabwa kwirinda umugera wa SIDA kuko bari mu murwi ubangamiwe

 

DSC 0136Ukuganira n’abigeme kuvyerekeye umugera wa SIDA  ngo ni nkenerwa kuko bari mu murwi ubangamiwe n’ico kiza nk’uko ibiharuro bivyerekana mu cigwa cagizwe mu mwaka w’2017. Ivyo vyashikirijwe n’umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA kw’igenekerezo rya 17 Mukakaro 2018 aho yariko arigisha abigeme bo muri komine Muha zone kanyosha.Ukuganira n’abigeme kuvyerekeye umugera wa SIDA  ngo ni nkenerwa kuko bari mu murwi ubangamiwe n’ico kiza nk’uko ibiharuro bivyerekana mu cigwa cagizwe mu mwaka w’2017. Ivyo vyashikirijwe n’umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA kw’igenekerezo rya 17 Mukakaro 2018 aho yariko arigisha abigeme bo muri komine Muha zone kanyosha.Denise NKURUNZIZA yamenyesheje ko abigeme nibatahura akamaro ko kwirinda umugera  wi’co kiza bakiri bato, bazovamwo abakenyezi n’abategetsi b’ikimazi  ku gihugu muri kazoza. Yavuze ko ivyo kugira bikunde bisaba ko bagira amagara meza, kuko ngo utayafise ntushobora guteza imbere igihugu.Yabatumiriye kuja kwipimisha, abasanze batarandura  babandanye kuwirinda, abamaze kwandura nabo bafate ingingo yokwitura abaganga, bamenye inyifato bogira.Yaravuze kandi ko itituka ry’imico ririko riratuma umugera wa SIDA wiyongera kubera inyifato abigeme bagira mu bijanye n’ubusambanyi, na cane cane kwigira kure abagenzi babi. Yabasavye gukunda igihugu cabibarutse, bagikorere, bakigirire isuku kuko aribo bazokiragwa muri kazoza. yorongeye arabasaba kwirinda ababahenda ngo baje kwubaka hataragera,bijukire kuja mw’ishure kuko ibitigiri vy’abigeme ari bike mu mashure. yasavye  abo abigeme kugumana akaranga  k’abarundikazi mu  kwirinda gutakaza ubusugi, birinde gukwegana n’abahungu bakiri bato,kuko agateka k’umwigeme ngo niwe akironderera. Ikindi yabasavye n’ukwirinda  gukorora imbanyi, kuko bashobora kuhasiga  ubuzima.Yabatumiriye gufasha abavyeyi muri kino gihe c’uburuhuko, birinde kuja kumarigara kuko ariho bakura ingeso mbi, na cane cane ingeso y’ubusambanyi,bitabire ibikorwa vy’igihugu vyo mu buruhuko ngo bazoharonkera n’inyigisho zo gukunda igihugu.Umushikiranji w’indero Janvière Ndirahisha mw’ijambo ryiwe, yahamariye abo bigeme kwirinda gutwara inda z’indaro, kuko ingingo ruhasha zafashwe ku mwigeme ayitwaye.Yarongeye kandi abasaba kwirinda ubusuma mu mashure bwo gushaka kwunguruzwa batamenye.Umushikiranganji w’urwaruka, amaposita n’ubuhinga bwa none, Evelyne Butoyi nawe yahamagariye urwo rwaruka kugamburukira abavyeyi muri buno buruhuko, bongere bagamburukire abajejwe intwaro mu bikorwa bizoba vyatunganijwe ku rwego gw’igihugu.Yarangije ashimira umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu  ku twigoro yama yagize ku rwaruka kuko ngo iziza guhona zihera mu ruhongore.

Thérèse Niyonkuru

Alice Niyoyigirira(Uwimenyereza)
                                                 

 
Ouvrir