Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo yaritavye ibirori vyo kwimika prezida Uhuru Kenyata

 

imoIcegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo yaraganutse avuye i Naïrobi mu gihugu ca Kenya  aho yari agiye guserukira  Umukuru w’igihugu  Petero NKURUNZIZA. Nk’uko vyamenyeshejwe n’umuhanuzi mukuru mu biro vy’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu ajejwe ibibazo vya poritike n’imigenderanire , Evelyne Maniragaba ngo yari yaserukiye Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA mu birori vyo kwimika Umukuru w’igihugu ca Kenya Uhuru Kenyata vyabaye ku wa 28 Munyonyo 2017. Yamenyesheje kandi ko yari atwaye ubutumwa bwo gukeza Umukuru w’igihugu ca kenya Uhuru Kenyata. Ngo inyuma y’ivyo birori yarahawe umubonano n’icegera c’Umukuru w’igihugu ca Kenya aho bavuganye ibijanye no gutsimbataza imigenderanire iri hagati y’Uburundi na Kenya.Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo yaraganutse avuye i Naïrobi mu gihugu ca Kenya  aho yari agiye guserukira  Umukuru w’igihugu  Petero NKURUNZIZA. Nk’uko vyamenyeshejwe n’umuhanuzi mukuru mu biro vy’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu ajejwe ibibazo vya poritike n’imigenderanire , Evelyne Maniragaba ngo yari yaserukiye Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA mu birori vyo kwimika Umukuru w’igihugu ca Kenya Uhuru Kenyata vyabaye ku wa 28 Munyonyo 2017. Yamenyesheje kandi ko yari atwaye ubutumwa bwo gukeza Umukuru w’igihugu ca kenya Uhuru Kenyata. Ngo inyuma y’ivyo birori yarahawe umubonano n’icegera c’Umukuru w’igihugu ca Kenya aho bavuganye ibijanye no gutsimbataza imigenderanire iri hagati y’Uburundi na Kenya.Mwomenya ko icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo  yari yafashe indege igana  i Naïrobi mu gihugu ca Kenya ku wa 27 Munyonyo 2017. Uhuru Kenyata yimistwe ku mugaragaro igenekerezo rya 28 Munyonyo 2017.  Imbere aho Umukuru w’igihugu ca Kenya ngo akaba ari yemejwe na sentare ntahinyuzwa yo muri ico gihugu kugirango asubire kurongora ico gihugu. 
Epitace Nduwayo na

Christine Manirambona

 

Imvukira z’igisagara ca Bujumbura zisabwa guhindura ingendo

Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA asaba imvukira z’igisagara ca Bujumbura ko igihe cageze co guhindura ingendo basezerere ivyo kwubaka, kurima, gutembereza imodokari mu kajagari guta imicafu aho bitagenewe, n’ibindi. Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA asaba imvukira z’igisagara ca Bujumbura ko igihe cageze co guhindura ingendo basezerere ivyo kwubaka, kurima, gutembereza imodokari mu kajagari guta imicafu aho bitagenewe, n’ibindi. Ivyo Umukuru w’igihugu yabishikirije ku wa 28 Munyonyo 2017, aho hariko hashikirizwa umugambi w’indinganizo nyobozi itegekanya uko igisagara ca Bujumbura kizoba kimeze mu mwaka w’2045, aho abanyagisagara bazoba ari imiriyoni 4,1, muri kino gihe kikaba gifise abanyagihugu ibihumbi 800. Muri uwo mugambi nyobozi bagategekanya ko igisagara ca Bujumbura kizokwaguka kija mu ntara ya Bujumbura na Bubanza, kikava ku buringanire bw’ibirometero kwadarato 121 muri kino gihe kikaja ku buringanire bw’ibirometero kwadarato 913,4. Nk’uko Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yabandanije abishikiriza, ngo kuva mu mwaka w’2014, Reta y’Uburundi yarihaye intumbero yo guhindura igisagara ca Bujumbura kugira kibe amasanganzira ahuza ibihugu vyo mu karere, mu ntumbero y’uko hokomezwa urudandazwa be n’iyindi mirimo. Mu gisagara ca Bujumbura, ngo yisunze ibitigiri bitangwa n’abahinga, habaye abanyagihugu ibihumbi 800, ku buringanire bw’ibirometero kwadarato 121, ivyo bikerekana ko Bujumbura ari ihuriro ry’abakiri bato, bagifise inguvu zo gukora. Vyongeye, ngo urwo rwaruka rugundanira mu makaritiye ari ku mpera z’igisagara, aho ku kirometero kwadarato usanga haba abantu bababa 2000, « 2000 hab/km2 ».

DUGRASBisubiye, ngo ivyigwa vyakozwe n’abahinga birerekana ko mu mwaka w’2045 mu gisagara ca Bujumbura hazoba haba abanyagihugu barenga imiriyoni 4 (4100 000), bisigura ko ku kirometero kwadarato hazoba haba abantu ibihumbi 4, «4000 hab/km2».  Ku bw’Umukuru w’igihugu, ngo ni ngombwa ko higwa ubuhinga buhanitse kugira bategekanirize kazoza abo bantu haba mu bijanye n’uburaro, ubutunzi, amagara y’abantu, indero, n’ibindi. 

Mu mwaka w’2045 igisagara kizoba gifise uburinganire kw’ibirometero kwadarato 913,4
Iyo ndinganizo nshasha y’ukuntu igisagara ca Bujumbura kizoba cifashe mu mwaka w’2045, ngo irerekana ko igisagara kizoba gifise uburinganire bw’ibirometero kwadarato 913,4, ngo hategerezwa kuzoba itunganywa rishasha ry’ibibanza vyo kwubakamwo, indimiro hamwe n’ibibanza vyirebanga kugira habe gukingira ibidukikije. Muri ico cigwa cakozwe c’ukuntu igisagara kizoba gitunganije, ngo kirerekana ko hazoba gutunganya ibindi bisagara bibiri vyogabanirizwamwo abanyagihugu bagundaniye mu gisagara ca Bujumbura. Igasagara ca Bujumbura kikazokwaguka kija mu ntara ya Bubanza hamwe no mu ntara ya Bujumbura. Mu buraruko, ngo hazokwubakwa igisagara kizoba gifise umutima mu karere ka Gihanga, aho naho hakazoba hari amahinguriro akomeye hamwe n’ibikorwa vy’uburimyi. Mu gisagara hagati muri kino gihe, ngo hazorangurirwa imirimo y’intwaro n’ubudandaji. Mu bumanuko, ngo hazotunganywa igisagara giteguriwe kwakira ingenzi, guteza imbere ivy’abamukerarugendo, ngo vyumvikana ko iyo nteguro nshasha y’igisagara ca Bujumbura izogwiza akazi. Ku mvukira z’igisagara, yabasavye kugira uwo mugambi uwabo, bashiremwo uburyo kugira uwo mugambi uje mu ngiro. Mu gihe hari amategeko yorohereza abazana imitahe, ngo batabikoze abandi bazobikora mu kibanza cabo. Vyongeye, ngo imvukira z’igisagara ca Bujumbura zasabwe guhindura ingendo, birinde guta imicafu aho itagenewe gutabwa, bakore amasaha menshi nk’uko biri mu bindi bisagara. Muri ayo mahinduka yoba mu gisagara ca Bujumbura, ngo imvukira zaco zikwiye kwijukira gukorera mu mashirahamwe, birinde kwubaka mu kiyaya ahagenewe kurimwa kandi hasanzwe himbuka. Mu ntumbero yo gutorera umuti urama ikibazo c’uburaro, yabasavye kwubaka inzu zigerekeranye zishobora kwakira abantu benshi. Mu bijanye no gutwara abantu n’ibintu mu gisagara, yabasavye kubitunganya gushasha barondere imodoka zagutse kandi zikomeye, hategekanywe n’inzira y’abagendesha amakinga n’abagenda n’amaguru.


Mu mwaka w’2045 ngo ku kirometero kwadarato hazoba haba abanyagihugu 4461
Ku bw’umushikiranganji w’amazi, ibidukikije, gutunganya amatongo n’ibisagara, Célestin Ndayizeye yamenyesheje ko iyo ndinganizo nshasha ije kubera ibiharuro bihari, ngo abanyagihugu bazokwiyongera ku rugero ruri hagati y’ibice 3,2% na 5,3%, uko umwaka utashe. Mu mwaka w’2045, abanyagisagara bakazoba ari imiriyoni 4,1, aho ku kirometero kwadarato hazoba haba abanyagihugu 4 461, « 4461 hab/km2 ». Muri iyo ndinganizo nshasha, hazoba kwitaho gukingira ibidukikije, amashamba cimeza, uburere bujaga n’inzuzi ku rugero rw’ibice 47%, muri kino gihe ivyo bibanza bikaba bikingiwe ku rugero rw’ibice 13%. Iyo ndinganizo nshasha y’igisagara ca Bujumbura uko kizoba mu mwaka w’2045, ngo mu gisata c’ubudandaji, ngo hazoboneka ubuzi burenga umuriyoni ( 1 400 000), mu bijanye n’amahinguriro, ngo hakazoboneka ubuzi bwababa umuriyoni. Uwuserukira ishirahamwe rijejwe iterambere PNUD, Garry Conille, ishirahamwe ryatanze uburyo ku bahinga baturuka mu gihugu ca Singapour bakoze ico gikogwa, yamenyesheje ko mu myaka 40 iheze, igihugu ca Singapour cari mu bihugu bikenye, uno munsi kikaba kiri mu bihugu biteye imbere. Iryo shirahamwe ryatanze uburyo bungana n’2 225 000 z’amadorari y’abanyamerika kugira hatungaywe iyo ndinganizo nshasha y’igisagara ca Bujumbura. Ku bwiwe, ngo mu myaka 25, Uburundi burashobora kuva mu bihugu bikenye, bukaja mu bihugu biteye imbere, abo vyega bose babishizemwo inguvu.Tubamenyeshe ko iyo nteguro yatunganijwe n’ishirahamwe « Singapour corporation entreprise » ryo mu gihugu ca Singapour. Iyo ntererano y’ishirahamwe PNUD, abafashe amajambo bose barayishimye narirya iryo shirahamwe ritigeze rihagarika imfashanyo ku Burundi. 

Déo Misigaro                                                                                                   

 

 

Abahoze mu murwi CVR bashinzwe ayandi mabanga bagiye gusubirizwa

DSCBBGGG 0817Inama Nshingamateka y’Uburundi yarashikirije umurwi ujejwe kwiga imyidondoro y’abazosubirirwa abahora mu murwi CVR  ariko bashinzwe  ayandi mabanga . Ivyo vyamenyeshejwe na Aléxis  Badian Ndayihimbaze inyuma y’ico gikorwa kw’igenekerezo rya 23 Munyonyo 2017.Inama Nshingamateka y’Uburundi yarashikirije umurwi ujejwe kwiga imyidondoro y’abazosubirirwa abahora mu murwi CVR  ariko bashinzwe  ayandi mabanga . Ivyo vyamenyeshejwe na Aléxis  Badian Ndayihimbaze inyuma y’ico gikorwa kw’igenekerezo rya 23 Munyonyo 2017. Umukuru w’Inama Nshingamateka   Pascal  Nyabenda afadikanije n’icegera ca kabiri c’umukuru w’Inama Nkenguzamateka Anicet Niyongabo barashikirije umurwi ujejwe kwiga imyidondoro y’abasavye kuzosubirira abahora mu murwi CVR  bashinzwe ayandi mabanga. Bakaba bayabashikirije mw’isandugu yugaye yakirwa n’umukuru w’uwo murwi Claude Nahayo n’umunyamabanga wiwe Gloriose Nimenya. Iyo myidondoro igera ku 63, muri abo rero uwo murwi uzotoramwo abantu 9 bakwije ibisabwa n’amategeko. Abo bazoba bahisemwo bazoheza babajane mu nama ya bose y’abashingamateka kugira  itoremwo abantu 3. Uwo murwi ukaba uzoshikiriza  icegeranyo ca mbere  imbere y’igenekerezo rya  15 Kigarama 2017.

Josélyne Ndayegamiye

 

 

Umurwi CVR ngo uramaze gukora igikorwa washinzwe gushika ku bice 50%

IMG568Kw’igenekerezo rya 14 Munyonyo 2017, uwurongoye umurwi w’igihugu ujejwe kumenya ukuri n’ukurekuriranira CVR, musenyeri Jean Louis Nahimana yarahaye ikiganiro ikinyamakuru UBUMWE kimusanze kw’iseminari ntoyi yo mu Kanyosha. Muri ico kiganiro, musenyeri Nahimana yabanje kumenyesha ko umurwi arongoye ukora wisunze itegeko ryerekana intumbero n’ingendo y’ibikorwa washinzwe. Ngo umurwi CVR usabwa gutohoza no gushira ahabona amahano n’amakuba igihugu cagiye kiracamwo ariko wisunga cane cane ibijanye n’ihohoterwa ry’agateka ka zina muntu ariko kandi ukaraba n’ivyaha bikomeye bijanye n’ubutunzi vyagize inkurikizi ku gateka k’abanyagihugu. Ngo iryo tegeko riratomora neza, ko abagize umurwi CVR  bitonda bagaca mu gihugu cose kugira bamenye abantu bahitanywe n’ivyago vy’agahomerabunwa vyaciye muri iki gihugu, abahitanywe n’intambara, abazwi n’abagiye amazimayongo. 

Kw’igenekerezo rya 14 Munyonyo 2017, uwurongoye umurwi w’igihugu ujejwe kumenya ukuri n’ukurekuriranira CVR, musenyeri Jean Louis Nahimana yarahaye ikiganiro ikinyamakuru UBUMWE kimusanze kw’iseminari ntoyi yo mu Kanyosha. Muri ico kiganiro, musenyeri Nahimana yabanje kumenyesha ko umurwi arongoye ukora wisunze itegeko ryerekana intumbero n’ingendo y’ibikorwa washinzwe. Ngo umurwi CVR usabwa gutohoza no gushira ahabona amahano n’amakuba igihugu cagiye kiracamwo ariko wisunga cane cane ibijanye n’ihohoterwa ry’agateka ka zina muntu ariko kandi ukaraba n’ivyaha bikomeye bijanye n’ubutunzi vyagize inkurikizi ku gateka k’abanyagihugu. Ngo iryo tegeko riratomora neza, ko abagize umurwi CVR  bitonda bagaca mu gihugu cose kugira bamenye abantu bahitanywe n’ivyago vy’agahomerabunwa vyaciye muri iki gihugu, abahitanywe n’intambara, abazwi n’abagiye amazimayongo. Ngo uwo murwi urasabwa kandi kugerageza kumenya aboba baragize uruhara muri ayo mabi. Wasabwe  kandi kugerageza  gutohoza ukamenya ahari ibinogo rusangi vyahambwemwo abantu bishwe bunyamanswa kugira aho bishoboka bahambanwe iteka. Ngo umurwi CVR wasabwe kandi kumenya abantu b’intungane bashoboye gukingira no gukiza ababanyi babo mu bihe bigoye igihugu cagiye kiracamwo kugira ngo biwufashe kwerekana ko gusubiza hamwe bishoboka kuko  mu bihugu vyaciyemwo intambara kenshi babona ibibi mugabo bakibagira gushira ahabona ivyiza vyabaye kugira basubize ivyizero abantu. Ngo Kugira ubishikeko, umurwi CVR wihaye intumbero yo kuja ku rubuga kugira utororokanye ibijane n’amabi yakozwe ukurikije amazone agize intara zose z’igihugu.  Ngo uwo murwi ugenda uraca mu ntara imwe imwe ukarondera abawufasha muri iyo ntara ku rwego rwa zone. Ngo ari zone ifise imitumba iri munsi y’ 8, batora abantu 3 mu gihe iyo ari imitumba irenga 8, urondera abawufasha 5. Nahimana yamenyesheje kw’ivyo bikorwa vyo gutohoza vyahereye mu gisagara ca Bujumbura, i Ngozi, i Karusi, i Mwaro. Ngo  uwo murwi uriko ukorera mu ntara za Rumonge, Ngozi na Makamba.

Ku kibazo c’uko uwo murwi uzorangiza mu kiringo wahawe, Nahimana yamenyesheje ko ibikorwa vy’uwo murwi vyatanguye nabi kubera  vyahuriranye n’amatora y’umwaka w’2015. Ingorane zakurikiye ayo matora zatumye abari bemeye gukorana na CVR, badohoka kuvyo bari biyemeje gukora bituma hasigara uburyo buvuye muri Reta budatuma ushobora kuja gukorera mu gihugu cose mu mwanya umwe. Ngo uburyo Reta itanga butuma umurwi CVR ushobora gukorera mu ntara zibiri zibiri kuko  buza uko amezi atatu aheze.  Ngo iyindi ngorane ni uko Reta yategerezwa gushiraho abakozi b’umurwi CVR ku rwego rw’intara n’urw’amakomine nk’uko biri mw’itegeko rigenga CVR. Ngo ubu ivyari gukorwa n’imirwi ya CVR ku rwego rw’intara na komine bikorwa n’umurwi CVR ku rwego rw’igihugu n’ukuvuga bikorwa n’abantu 11. Nahimana yamenyesheje ko n’ubwo biri uko umurwi CVR umaze gukora igikorwa washinzwe gushika ku bice 50% kandi gushika ubu ko uyo murwi utaracererwa umuntu yisunze ikiringo wahawe kugira ube wahejeje ibikorwa washinzwe. Iyindi ngorane ngo n’uko umurwi w’abahanuzi mpuzamakungu ugizwe n’abanyamahanga wategerezwa gufasha mu ntambwe zose umurwi CVR ucamwo utarajaho kubera usaba uburyo bwinshi. Ngo kandi urwego mpuzamakungu ONU rwarasokoye akarenge ku rubuga mu bijanye no gushigikira ibikorwa vy’umurwi CVR.

Nahimana arashima ukungene abanyagihugu bitabira ibikorwa vy’uwo murwi  naho hatabuze abanyeporitike baza baraburabuza mukubabuza kwitura uwo murwi. Ngo muri rusangi biraboneka ko abanyagihugu bakeneye ko ukuri kuja ahabona. Ngo mu ntara 9 bamaze gukoreramwo bafise abantu boba bagera 2500 ku ntara  baza kubitura. Ngo iruhande y’igikorwa co kuja gutohoza ivyabaye kuva mu mwaka w’1962 gushika mu mwaka w’2008, hariho umurwi w’abashakashatsi umaze kwegeranya ibintu bitari bike mu bijanye n’inyandiko kugira urabe amakete abategetsi  bagiye barandikiranira hanyuma  bategere icuka cari gihari n’uruhara ubutegetsi bwagize mu bihe bibi igihugu caciyemwo. Ngo ibikorwa vyo gutohoza biheze hazoca haza igikorwa co kwumviriza abagize uruhara mu guhohotera abandi n’abahohotewe. Ngo amategeko araha umurwi CVR ubushobozi bwo gutumako uwariwe wese naho aba afise ubudahangarwa. Ngo munyuma, ivyo kumviriza abahohoteye n’abahohotewe biheze hazoba ukumviriza abantu mu mirwi mitoya kugira bavuge ivyifuzo vyabo.Ku kibazo c’umutambukanyi w’uwahora ari umukuru w’igihugu, Melchior Ndadaye yipfuje ko urubanza rwiwe rwova muri CVR, Nahimana yamenyesheje ko ico kibazo kirengeye uwo murwi kuko  gisaba guhindura itegeko rigenga CVR. Ngo kuva uwo murwi ujaho mu mwaka w’2014, amategeko avuga ko imanza zose  zijanye n’urwimo rwabaye kuva kw’igenekerezo rya 1 Mukakaro 1962, igihe Uburundi bwikukira gushika kw’igenekerezo rya 4 Kigarama 2008 ziva mu masentare zikaja mu murwi CVR. Ngo kubera ivyo umutambukanyi wa Ndadaye yobandanya asaba Reta n’Inama Nshingamateka igahindura amategeko, kandi ngo naho vyokunda urubanza rwa Ndadaye rukava muri CVR, uwo murwi uzokenera ivyavuye mu matohoza ya sentare kugira wandike kahise k’Uburundi.
Aline Kanyana

 

 

Ugusubiza hamwe kw’abadasigana ngo kugeze ku ntambwe ishimishije

 

gashayKw’igenekerezo rya 22 Munyonyo 2017, umukuru w’umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi yaratanze ikiganiro ku kinyamakuru UBUMWE aho yamenyesheje ko ku kiringo amaze ariko arongora umugambwe UPRONA arashima ibikorwa biriko birakorwa ku bijanye no gusubiza hamwe  abadasigana. Ngo ivyo bikorwa vyo kwiyunga kw’abadasigana biriko bikorwa mu ntara zitandukanye aho usanga atagutandukana kw’abadasigana bo mu mizero y’abarundi canke b’ahandi, bose bari mu mugambwe umwe wa UPRONA. Ngo nta nama n’imwe itunganywa n’ubuyobozi bw’umugamwe UPRONA hatakirwa abahoze mu mizero y’abarundi, abo nabo bakaba bari bajuragijwe mu matora yo mu 2015.

Ngo nivyo abantu benshi barashobora kwibaza ko gusubiza hamwe kutariko kuraba kubera babona abari mu ndongozi batarimwo ariko ngo nta kuntu uburongozi bw’umugambwe UPRONA butakoze kugira bubarondere kandi barumvikana ariko ivyo gushira mu ngiro ivyumvikanyweko bikagorana. Ku bwa Gashatsi, ukudashira mu ngiro ivyapfunditswe biva ku nyungu zinyegeje  z’indongozi ari naco gituma uburongozi bw’umugambwe UPRONA bwaciye bufata ingingo y’uko umugambwe utaba ku mugumya kandi  atari uwa kanaka ariko uw’abadasigana bari mu mitumba. Ngo mu ntumbero yo gusubiza hamwe, uburongozi bw’umugambwe UPRONA  bwafashe ko amakomite y’umugambwe yari yagiye mu mizero y’abarundi yonywana n’amakomite ya UPRONA yari asanzwe ahari mu makomine atandukanye. Gashatsi yamenyesheje ko ashima kubona ata badasigana abona bakiri mu mizero y’abarundi. Ku bijanye n’ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa Shingiro, uwurongoye umugambwe UPRONA yamenyesheje ko babikurikiye  nk’abandi barundi kandi iryo hinyanyurwa rija mu burenganzira bw’igihugu cose. Ngo ariko igihugu c’Uburundi  gifise kahise cisangije kuko agahengwe kari mu gihugu kava ku  masezerano y’i Arusha yateweko igikumu mu mwaka w’2000, inyuma y’impari zagiye ziraboneka. Ngo nico gituma umugambwe UPRONA usaba ko mw’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro hatokorwako intimatima z’amasezerano ya Arusha, nk’uburinganire mu nzego z’umutekano n’ukwivunabansi, ukutigungirako ubutegetsi mu moko, mw’itorwa ry’amategeko n’ibindi. Umugambwe UPRONA usaba ko ibwirizwa shingiro ritohinduka ku nyungu z’umgambwe canke ry’umugwi kanaka, ryohinduka riza gukosora ibitari bimeze neza cane cane rikaza gukomeza amahoro n’umutekano. Umugambwe UPRONA usaba ko ibiringo vyumvikanyweko n’abarundi vyokwubahirizwa. 

Ku bijanye n’ ibiganiro bigiye kubera Arusha ku magenekerezo ya 27 gitugutu 2017 gushika ku wa 8 Kigarama 2017, Gashatsi yamenyesheje ku mugambwe UPRONA uzoshikiriza ukungene ibintu vyifashe mu gihugu, ko amahoro n’umutekano vyateye imbere ugereranije n’ukungene vyari bimeze mu mwaka w’2015. Ngo ic’umugambwe UPRONA usaba n’uko abo mu biro vy’umuhuza, abo muri Reta eka abazoba bitavye ibiganiro bose bohumuriza abari mu buhungiro bagatahuka mu gihugu.  Gashatsi yamenyesheje ko yifuza kw’ ibiganiro vyoba bihagaze kw’ itunganywa ry’amatora yo mu mwaka w’2020. Ngo ibiganiro ntivyohagarara ku magaburanyama kuko hari abavuga ko bifuza kuganira kugira haboneke Reta y’imfatakibanza. Mu gihe Reta  ihari uno munsi isigaje imyaka 2, umugambwe UPRONA ubona ko uwifuza ko haba ibiganiro vy’amagaburanyama yoja ku ruhande. Umugambwe UPRONA usaba abarundi ko boganira batekanye mu ntumbero yo kwubaka igihugu maze Reta n’abo baganira bakumva ko igihugu ari ica bose kandi abari mu buhungiro bagatahuka. Ngo umutekano w’abanyeporitike bahungutse wocungerwa kugira bikenewe ibiganiro bize mu gihugu. Ngo abiyumvira ko umugambwe UPRONA uri mu kwaha kw’ubutegetsi n’abatazi ingene witunganije kandi uriko uritegurira amatora y’umwaka w’2020 kugira uronke ikibanza cawo. Ngo umugambwe UPRONA  waragize ingorane mu mwaka w’2015 kuko amajwi waronse siyo wategerezwa kuronka kubera itotezwa ryakorewe abadasigana, barabuzwa kwitaba amatora kandi babibuzwa n’abatifuza ko amatora aba. Ngo  ibibanza umugambwe UPRONA ufise uno munsi mu nzego zitangukanye nivyo uhabwa n’amategeko nukuvuga amasezerano ya Arusha n’ibwirizwa shingiro.Kw’igenekerezo rya 22 Munyonyo 2017, umukuru w’umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi yaratanze ikiganiro ku kinyamakuru UBUMWE aho yamenyesheje ko ku kiringo amaze ariko arongora umugambwe UPRONA arashima ibikorwa biriko birakorwa ku bijanye no gusubiza hamwe  abadasigana. Ngo ivyo bikorwa vyo kwiyunga kw’abadasigana biriko bikorwa mu ntara zitandukanye aho usanga atagutandukana kw’abadasigana bo mu mizero y’abarundi canke b’ahandi, bose bari mu mugambwe umwe wa UPRONA. Ngo nta nama n’imwe itunganywa n’ubuyobozi bw’umugamwe UPRONA hatakirwa abahoze mu mizero y’abarundi, abo nabo bakaba bari bajuragijwe mu matora yo mu 2015. Ngo nivyo abantu benshi barashobora kwibaza ko gusubiza hamwe kutariko kuraba kubera babona abari mu ndongozi batarimwo ariko ngo nta kuntu uburongozi bw’umugambwe UPRONA butakoze kugira bubarondere kandi barumvikana ariko ivyo gushira mu ngiro ivyumvikanyweko bikagorana. Ku bwa Gashatsi, ukudashira mu ngiro ivyapfunditswe biva ku nyungu zinyegeje  z’indongozi ari naco gituma uburongozi bw’umugambwe UPRONA bwaciye bufata ingingo y’uko umugambwe utaba ku mugumya kandi  atari uwa kanaka ariko uw’abadasigana bari mu mitumba. Ngo mu ntumbero yo gusubiza hamwe, uburongozi bw’umugambwe UPRONA  bwafashe ko amakomite y’umugambwe yari yagiye mu mizero y’abarundi yonywana n’amakomite ya UPRONA yari asanzwe ahari mu makomine atandukanye. Gashatsi yamenyesheje ko ashima kubona ata badasigana abona bakiri mu mizero y’abarundi. Ku bijanye n’ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa Shingiro, uwurongoye umugambwe UPRONA yamenyesheje ko babikurikiye  nk’abandi barundi kandi iryo hinyanyurwa rija mu burenganzira bw’igihugu cose. Ngo ariko igihugu c’Uburundi  gifise kahise cisangije kuko agahengwe kari mu gihugu kava ku  masezerano y’i Arusha yateweko igikumu mu mwaka w’2000, inyuma y’impari zagiye ziraboneka. Ngo nico gituma umugambwe UPRONA usaba ko mw’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro hatokorwako intimatima z’amasezerano ya Arusha, nk’uburinganire mu nzego z’umutekano n’ukwivunabansi, ukutigungirako ubutegetsi mu moko, mw’itorwa ry’amategeko n’ibindi. Umugambwe UPRONA usaba ko ibwirizwa shingiro ritohinduka ku nyungu z’umgambwe canke ry’umugwi kanaka, ryohinduka riza gukosora ibitari bimeze neza cane cane rikaza gukomeza amahoro n’umutekano. Umugambwe UPRONA usaba ko ibiringo vyumvikanyweko n’abarundi vyokwubahirizwa.  Ku bijanye n’ ibiganiro bigiye kubera Arusha ku magenekerezo ya 27 gitugutu 2017 gushika ku wa 8 Kigarama 2017, Gashatsi yamenyesheje ku mugambwe UPRONA uzoshikiriza ukungene ibintu vyifashe mu gihugu, ko amahoro n’umutekano vyateye imbere ugereranije n’ukungene vyari bimeze mu mwaka w’2015. Ngo ic’umugambwe UPRONA usaba n’uko abo mu biro vy’umuhuza, abo muri Reta eka abazoba bitavye ibiganiro bose bohumuriza abari mu buhungiro bagatahuka mu gihugu. 

Gashatsi yamenyesheje ko yifuza kw’ ibiganiro vyoba bihagaze kw’ itunganywa ry’amatora yo mu mwaka w’2020. Ngo ibiganiro ntivyohagarara ku magaburanyama kuko hari abavuga ko bifuza kuganira kugira haboneke Reta y’imfatakibanza. Mu gihe Reta  ihari uno munsi isigaje imyaka 2, umugambwe UPRONA ubona ko uwifuza ko haba ibiganiro vy’amagaburanyama yoja ku ruhande. Umugambwe UPRONA usaba abarundi ko boganira batekanye mu ntumbero yo kwubaka igihugu maze Reta n’abo baganira bakumva ko igihugu ari ica bose kandi abari mu buhungiro bagatahuka. Ngo umutekano w’abanyeporitike bahungutse wocungerwa kugira bikenewe ibiganiro bize mu gihugu. Ngo abiyumvira ko umugambwe UPRONA uri mu kwaha kw’ubutegetsi n’abatazi ingene witunganije kandi uriko uritegurira amatora y’umwaka w’2020 kugira uronke ikibanza cawo. Ngo umugambwe UPRONA  waragize ingorane mu mwaka w’2015 kuko amajwi waronse siyo wategerezwa kuronka kubera itotezwa ryakorewe abadasigana, barabuzwa kwitaba amatora kandi babibuzwa n’abatifuza ko amatora aba. Ngo  ibibanza umugambwe UPRONA ufise uno munsi mu nzego zitangukanye nivyo uhabwa n’amategeko nukuvuga amasezerano ya Arusha n’ibwirizwa shingiro.

Aline Kanyana

 

Denise NKURUNZIZA ahamagarira urwaruka kwihangana kugira bagire iherezo ryiza

denizzaMu ntumbero yo kwibutsa urwaruka ico bari, umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA yaragendeye intara ya Cankuzo araha inyigisho urwaruka kw’igenekerezo rya 23 Munyonyo 2017. Imbere ya vyose yabanje kwibutsa urwaruka ko ari urw’agaciro kandi ko ari abadasanzwe aho yaciye abasaba ko bobihagararamwo kandi bakabinezerererwa kugira ntihagire uwuba umuhombe. Rero ngo ako gaciro bafise kabonekera ku nkomezi bafise z’umubiri ngo ari nazo abandi bashobora gucako kugira babakoreshe ivyiza canke ibibi, ngo bahagurutse barashobora guteza imbere igihugu mu kanya gato. Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yabandanije abamenyesha ko igihugu kitagira urwaruka kiba kiriko kirahera ari naco gituma yovuga ko Uburundi bufise ubutunzi kuko bufise urwaruka, ngo vyotuma umuntu avuga adakekeranya ko Uburundi bufise Burundi bw’uwu munsi na Burundi bw’ejo.


Yaciye abasaba ko bokwatura n’akanwa kabo ko ari bo kazoza k’igihugu kuko ngo ico watuye uba ukiremye.
Ngo rero mu kuraba kazoza k’igihugu uraba urwaruka, ariko ngo si ukubaraba mu maso uko basa ngo n’ukuraba umwete bafise mu bikorwa bijanye n’ukwiga na cane cane mu nyifato, mu ngeso nziza zibaranga. Aho rero ngo bibasaba kugira intumbero y’ubuzima, ukagira iyerekwa, ukagira imigabo yo kubishikako ngo nakare uwutagira iyerekwa agendesha umutwe nk’uruyuzi wa murwanizi mubi shetani agaca amwitambika imbere. Ngo ariko naho biri uko ntibazobura ibibagora aho ngo boraba nk ‘uwo Bibiriya ivuga yitwa Yosefu ukuntu Imana yamuhaye iyerekwa mu nzozi ikamwereka uko azoba, kandi yihanganye araheza akabishikira. Denise NKURUNZIZA yaciye asaba urwo rwaruka kwirinda cane ubusambanyi ngo nakare ubusambanyi ni inkwezi y’ibibazo ku wubukoze aha yarababwiye nko kubatesha intumbero y’ubuzima bari bihaye, ubwenge buragenda, indwara zitandukanye nka ca kiza ruhonyanganda SIDA, kanseri yo mu rwinjiriro rw’igitereko atibagiye abakobwa baheba amashure mu gihe ubu hasohotse itegeko ko ata mugore azosubira kwiga mu Burundi.
Ubusambanyi rero ngo mu kubwirinda yahamagariye urwaruka rwo mu Cankuzo kwirinda abagenzi babi, kuzigama ubusugi ku bakobwa ngo kuko ntakindi bazoja ku bagabo babo bagemuye atari ubwo bupfasoni bagize mu buto bwabo, aho rero ngo n’abahungu bohagabira ngo kuko naho abo bagiye kubakana batabibona ngo hari Imana ibona vyose iba yabibonye nabone rero ngo ntaco bazireguza. Yabandanije yigisha urwaruka kwubaha abavyeyi kuko ngo ni ibwirizwa Imana yatanze kuko ngo ntiwoshobora kubaha Imana utabona urenganye abavyeyi kandi ngo nakare utubashe abavyeyi ucugendana umuvumo, ngo kanatsinda ufise umuvumo ntaco ushikako Imana ntiba ikiri mu ruhande rwawe. Rero ngo havuye abavyeyi haza abarezi kuko ngo bari mu kiringo c’abavyeyi batahari, aho rero ngo ntababwiye kububaha mu kwemera gusambana nabo canke iyo basavye igiturire ngo aguhe amanuta oya ni ku mpanuro baba bariko barabaha.
Umupfasoni w’Umukuru w’igihugu yabandanije atumirira urwo rwaruka rwo mu Cankuzo kwubaha abaganza bisigura guhera kubo hejuru baganza igihugu gushika kuri banyumbakumi n’aho atamashure boba baragiyemwo ngo nakare ukuganza kwose kuva ku Mana. Yabandanije abatumirira kugendera imigenzo myiza yamye iranga abarundi haba ku nyifato imbere y’abantu, kuramukanya, kwirinda gutaha bwije inyuma y’abavyeyi n’ibindi.
Mu gusozera umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yasavye urwo rwaruka kwijukira isuku ku mubiri no ku nyambaro n’aho babaye, kwirinda ikiza SIDA no kutinuba abo mu kibano bawugendana mu kubaba hafi, n’abarwaye indwara yo mu kigo kuko ngo nayo nyene isigaye ivurwa igakira aho yaciye ababwira ko uwo bomenya ayirwaye ko bomubwira akaja kwa muganga hamwegereye bagaca bamurungika ku bitaro vy’ i Gitega kandi bakabavura ku buntu.
Anitha Bizimana
(Uwimenyereza)

 

 
Ouvrir