Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanyeshure bashika ibihumbi 12 nibo bitezwe mu bikorwa vyo mu buruhuko

DSC 0114qqqqKw’igenekerezo rya 31 Mukakaro 2017, Umushikiranganji w’indero, amashure ya kaminuza n’ubushakashatsi, Janvière Ndirahisha yaratanguje icese ibikorwa vy’ukwezi kwose vy’amahuriro y’urwaruka rw’abanyeshure ruri mu buruhuko. Ivyo birori bikaba vyabereye muri komine ya Mukaza. Ivyo bikorwa ngo bizotuma abo banyeshure bataja guhurumbira ibitagira akamaro vyongere bibarinde ingeso mbi nyinshi zitandukanye.Kw’igenekerezo rya 31 Mukakaro 2017, Umushikiranganji w’indero, amashure ya kaminuza n’ubushakashatsi, Janvière Ndirahisha yaratanguje icese ibikorwa vy’ukwezi kwose vy’amahuriro y’urwaruka rw’abanyeshure ruri mu buruhuko.

Ivyo birori bikaba vyabereye muri komine ya Mukaza. Ivyo bikorwa ngo bizotuma abo banyeshure bataja guhurumbira ibitagira akamaro vyongere bibarinde ingeso mbi nyinshi zitandukanye.Mw’ijambo ryiwe ryo kwugurura ivyo bikorwa, Janvière Ndirahisha yamenyesheje ko indero y’urwaruka iri mu vyo Reta yitwararitse, ivyo ngo biraheza bikabonekera mu bikorwa bitandukanye yama itunganiriza urwaruka mu buruhuko. Yamenyesheje ko kw’igenekerezo rya 15 Mukakaro uwu mwaka w’2017 ariho Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yatanguza icese ibikorwa vyo mu buruhuko ku rwaruka ruri mu gihugu cose, ibirori ngo bikaba vyabereye muri komine Gishubi,  intara ya Gitega. Ngo Prezida NKURUNZIZA akaba yamenyesheje urwaruka rwose ko rutegerezwa kugira agatima ko gukunda igihugu carwibarutse, rugakura amaboko mu mpuzu rugakora bigashimwa.Umushikiranganji Janvière Ndirahisha akaba yamenyesheje ko ibikorwa nk’ivyo vyo mu buruhuko bifise akamaro ntangere. Ku bw’ivyo ngo abanyeshure ibihumbi 12 nibo bitezwe mu bibanza 24 vyo mu makomine agize igisagara ca Bujumbura. Muri komine Ntahangwa ngo hari ibigo 12, muri komine Mukaza na Muha ibigo 6 imwe imwe yose. Ikigo kimwe kimwe cose kikazokwakira abanyeshure 500.Ngo abanyeshure bazi ko igihe c’uburuhuko ari akaryo ko kuryama, kwicara ku mabarabara, kwicara munsi y’ibiti n’ahandi gutyo izo nyifato ugasanga ngo zibakwegera mu kuja kunywa ibiboreza canke ibiyayuramutwe, mu busambanyi, mu bwicanyi n’ibindi. Mu ntumbero yo kurwanya ivyo vyose ngo ubushikiranganji bw’indero, amashure ya kaminuza n’ubushakashatsi bubifashijwemwo n’ibisata bimwe bimwe vya ONU bwaratunganije ibikorwa vyo mu buruhuko. Hambavu y’ivyo ngo abo banyeshure bazoharonkera inyigisho zitandukanye. Muri izo harimwo izijanye no gukunda igihugu n’ugutsimbataza  amahoro, kwitaho neza ibidukikije, kwimenyereza kurondera uburyo bwo kwiteza imbere , guteza imbere igihugu, n’ibindi.Janvière Ndirahisha akaba yarangije asaba abanyeshure gukurikirana neza izo nyigisho kuko bazohungukira vyinshi, yongera ashimira abo bose bariko baritanga kugirango ivyo bikorwa bigende neza na cane cane ibisata vy’ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyafashije muri uwo mugambi.Uwaserukiye ishirahamwe rijejwe kwitaho ineza y’abana «UNICEF», yamenyesheje ko bene ivyo bikorwa vyari vyabaye no mu mwaka uheze , kandi ngo vyarangiye neza ari naho mbere haciye hava iciyumviro c’uko uwu mwaka,  hosubira hagatunganywa ibikorwa nk’ivyo. Yamenyesheje ko urwaruka rusanzwe ari inguvu z’igihugu, ku bw’ivyo rero ngo iyo rudakurikiranywe neza haba ingorane. Ku bw’ivyo ngo urwaruka rushika ibihumbi 12 nirwo ruzokwirikirana ivyo vyigwa ngo ari naco gituma rukwiye kuvyitaba rwose kandi  rukabikurikirana neza kuko ari rwo Burundi bw’ejo, ndetse mbere ngo rushobora kuba Burundi bw’uno munsi kuko rushoboye ibitari bike.

Estella Niyongere

 

 

Reta n’abikorera ivyabo begwa n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa EAC baririmbuye

 

DSC07088vvUmushikiranganji ajejwe gukurikirana iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’Afrika y’Ubuseruko, Isabelle Ndahayo yarashikirije ku wa 31 Mukakaro 2017 icegeranyo c’ivyaranguwe mu mezi atandatu aheze ya mbere y’umwaka w’2017 aho yamenyesheje ko ibikorwa vyabo biriko bigenda neza mbere abakorera mu bisata vya Reta n’abikorera ivyabo begwa n’umugambi w’iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubseruko EAC vyirimbuye bagakubitiza agatima mpembero ku ntambwe Ubrundi bugezeko yo,kwinjira muri uwo muryango wa EAC.Umushikiranganji ajejwe gukurikirana iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’Afrika y’Ubuseruko, Isabelle Ndahayo yarashikirije ku wa 31 Mukakaro 2017 icegeranyo c’ivyaranguwe mu mezi atandatu aheze ya mbere y’umwaka w’2017 aho yamenyesheje ko ibikorwa vyabo biriko bigenda neza mbere abakorera mu bisata vya Reta n’abikorera ivyabo begwa n’umugambi w’iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubseruko EAC vyirimbuye bagakubitiza agatima mpembero ku ntambwe Ubrundi bugezeko yo,kwinjira muri uwo muryango wa EAC.Ndahayo yamenyesheje ko batunganije uruganda kugira bace hirya no hino umugambi ujanye n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’Ubuseruko mu ntumbero yo guhimbaza imyaka cumi iheze uburundi bwinjiye mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko EAC.

 Ngo ivyo bikorwa vyabaye akaryo keza ku bafata ingingo za poritike ; ubushikiranganji butandukanye ; abikorera ivyabo hamwe n’abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike ko bokubitiza agatima mpembero ku ntambwe Uburundi bugezeko mu bijanye n’iyinjira ryabwo mu muryango w’ibihugu bigize Afrika  y’ubuseruko  n’ingorane bwagiye buragira. Yaravuze kandi ko batunganije uruganda rwo kumenyekanisha ibijanye n’urudandazwa njabukambibe n’ishirwa mu ngiro ry’umugambi w’akarere kamwe ko gutorezwamwo amakori n’amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko rwatunganijwe mu ntara ya Muyinga. Ngo baratanguje icese ihiganwa rishingiye kwandika ivyese ku muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko mu mwaka w’2016. Yaravuze kandi ko batanguje ku mugaragaro ihiganwa mu bjanye no gucapa ikimenyetso tsitso kiranga umuryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko hamwe n’ibimenyetso cumi biranga inzego n’amashirahamwe awukomokako. Ngo harabaye kandi itunganywa ry’ikiganiro « Tumaranirungu » ku bijanye n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa EAC, bongera bakomeza kwigisha no kumenyekanisha ibijanye n’umuryango wa EAC.Isabelle Ndahayo yamenyesheje kandi ko iruhande y’ivyo bikorwa nyamukuru vyaranguwe, ubushikiranganji bwashoboye gutunganya ibijanye no guhagarikira inyungu z’Uburundi haba mu nama zategekanije canke zidategekanijwe n’amategeko mu muryango wa EAC hamwe  n’itunganywa ry’uruganda ku rwego rw’igihugu kugira hashobore kwemezwa umugambi ujanye no guteza imbere amaposita hamwe no gukarihiriza ubwenge abakozi ba Reta hamwe n’abikorera ivyabo mu bijanye no kworohereza uruja n’uruza rw’ibidandazwa mu muryango wa EAC. Ngo barakurikiranye ibijanye n’ishirwa mu ngiro ry’ingingo  zaba izafashwe n’Inama y’abakuru b’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko canke inama y’abashikiranganji bajejwe imigabo n’imigambi y’uwo muryango. 

Thérèse Niyonkuru                                                                       

 

 

Ibikorwa vyo gusanura ibarabara RN1 n’ukwubakira inzuzi za Gasenyi na Ntahangwa ngo biriko biragenda neza

AB58Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yaragendeye ku wa 4 Myandagaro 2017, ibarabara rya Bugarama RN1 ririko rirasanurwa hamwe n’ikibanza bahora bacukuramwo ibikoresho vy’ukwubaka kiri muri komine Isare hamwe n’izunzi za Nyabagere na Gasenyi bariko barubakira. Inyuma y’urwo rugendo, Joseph Butore yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru aho yamenyesheje ko muri iyi myaka mu gihe c’imvura, mu gisagara ca Bujumbura hama haba ingorane  zivuye ku mvura y’isegenya igatera imyuzurira ica mu nzira zidatunganije hanyuma mazi ashitse mu nzuzi ziri mu gisagara ca Bujumbura, agaca ata inzira agatera ibibazo. Yaribukije ko  ikiza catewe n’umwuzurira co muri Ruhuhuma 2014, aho hapfuye abantu benshi biturutse ku mvura yaguye ari nyinshi hanyuma amazi yo muri Gasenyi na Nyabagere no muri Gikoma agata inzira yategerezwa gucamwo. Muri izo ngorane  niho havuye iciyumviro ca mbere c’umugambi wo kwubakira inzuzi zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura no gukingira ibice bimwe bimwe vy’ibarabara RN1. Butore yemeje ko yisunze ivyo yabonye n’ivyo yabariwe n’abahinga ibikorwa vyo kwubaka ibice bimwe bimwe vya RN1 n’ukwubakira inzuzi za Gasenyi na Nyabagere biriko birakorwa neza hisunzwe ivyigwa vyakozwe. Ngo hari uwundi mugambi uriko urategurwa wo gutunganya aho amazi y’imvura yoca kugira ashobore gushika neza mu kiyaga Tanganyika, abanje kugabanywa umurindi. Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yaragendeye ku wa 4 Myandagaro 2017, ibarabara rya Bugarama RN1 ririko rirasanurwa hamwe n’ikibanza bahora bacukuramwo ibikoresho vy’ukwubaka kiri muri komine Isare hamwe n’izunzi za Nyabagere na Gasenyi bariko barubakira.

Inyuma y’urwo rugendo, Joseph Butore yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru aho yamenyesheje ko muri iyi myaka mu gihe c’imvura, mu gisagara ca Bujumbura hama haba ingorane  zivuye ku mvura y’isegenya igatera imyuzurira ica mu nzira zidatunganije hanyuma mazi ashitse mu nzuzi ziri mu gisagara ca Bujumbura, agaca ata inzira agatera ibibazo. Yaribukije ko  ikiza catewe n’umwuzurira co muri Ruhuhuma 2014, aho hapfuye abantu benshi biturutse ku mvura yaguye ari nyinshi hanyuma amazi yo muri Gasenyi na Nyabagere no muri Gikoma agata inzira yategerezwa gucamwo. Muri izo ngorane  niho havuye iciyumviro ca mbere c’umugambi wo kwubakira inzuzi zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura no gukingira ibice bimwe bimwe vy’ibarabara RN1. Butore yemeje ko yisunze ivyo yabonye n’ivyo yabariwe n’abahinga ibikorwa vyo kwubaka ibice bimwe bimwe vya RN1 n’ukwubakira inzuzi za Gasenyi na Nyabagere biriko birakorwa neza hisunzwe ivyigwa vyakozwe. Ngo hari uwundi mugambi uriko urategurwa wo gutunganya aho amazi y’imvura yoca kugira ashobore gushika neza mu kiyaga Tanganyika, abanje kugabanywa umurindi. Butore yasavye ibisata vya Reta bikurikirana ivyo bikorwa ko vyokongereza umurindi kugira imigambi iriko iratunganywa ije mu ngiro. Yabandanije atera akamo abanyagihugu baba mu micungaro y’inzuzi za Gasenyi na Nyabagera zicamwo canke iyo ziza zizanana ko bokwibuka ko muri iri ci ari igihe ciza co kurwanya koko ingaruka mbi zivuye ku myuzurira mu gusibura canke guca imiserege.

Aline Kanyana

 

 

UKudakurikiza amategeko mu kuzuza ibitegerezwa kuja kuri fagitire ngo bitera agahombo Reta

 

DSC07951gggggNgo kudakurikiza amategeko mu bijanye n’ukwuzuza ibitegerezwa kuja kuri facture iyo umuguzi aguze  ngo bituma Reta ihahombera itagisi mu gihe  idashikirijwe n’uwo mudandaza. Ni muri iyo ntumbero kw’igenekerezo rya 4 Myandagaro 2017 , Ikigo kijejwe gutororokanya  amakori n’amatagisi  OBR cagendeye imangazini  zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero  yo guhimiriza abadandaza ngo bisunge ingendo yo gutanga fagiture  isa kuri bose nk’uko amategeko abitegekanya. Komiseri ajejwe igisata  amakori yo hagati mu gihugu, Jean Berchimas Niyonzima yamenyesheje ko abadandaza bokoresha iyo fagitire itegerejwe  mu kwerekana itagisi nyongeragaciro (TVA) ; gutyo abajejwe kuyanduza baga tegerezwa kuyishira kuri fagiture  bagaheza bakabimenyekanisha uko ukwezi guheze. Ngo n’abadategerezwa gushirako tagisi nyongeragaciro ni ukuvuga abadandaza bafise umutahe uri musi y’imiliyoni ijana ngo nabo nyene barafise ivyo bategerezwa kwuzuza hanyuma bagaheza bakamenyekanisha ivyavuye mu rudandazwa rwabo kugirango barihe ikori rijanye n’akazi bakora. Yorongeya amenyesha ko iyo fagiture  atari nshasha ngo OBR yasomye itegeko iraheza yiyumvira yuko fagiture  yokwirikizwa kuri bose yoba ari imwe.Ngo ibikuru bikuru  biri muri iyo fagiture  rero ngo iyo umuntu aguze bategerezwa gushirako izina ryiwe,umwidondoro wa nyene kudandaza; izina ry’ishirahamwe; agashirako na nomero ndangamucuruza hanyuma akandika ubwoko bw’ikidandazwa agurishije  agashirako n’igiciro caco akerekana n’itagisi itegerezwa kujako agaheza akayishikiriza Reta.

Yarangije avuga ko ikigo OBR kiriko kiritegura kugira ngo  mu ntango   za Nyakanga 2017 abadandaza bose bazobe bafise iyo fagitire. aNgo kudakurikiza amategeko mu bijanye n’ukwuzuza ibitegerezwa kuja kuri facture iyo umuguzi aguze  ngo bituma Reta ihahombera itagisi mu gihe  idashikirijwe n’uwo mudandaza.Ni muri iyo ntumbero kw’igenekerezo rya 4 Myandagaro 2017, Ikigo kijejwe gutororokanya  amakori n’amatagisi  OBR cagendeye imangazini  zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero  yo guhimiriza abadandaza ngo bisunge ingendo yo gutanga fagiture  isa kuri bose nk’uko amategeko abitegekanya. Komiseri ajejwe igisata  amakori yo hagati mu gihugu, Jean Berchimas Niyonzima yamenyesheje ko abadandaza bokoresha iyo fagitire itegerejwe  mu kwerekana itagisi nyongeragaciro (TVA); gutyo abajejwe kuyanduza baga tegerezwa kuyishira kuri fagiture  bagaheza bakabimenyekanisha uko ukwezi guheze. Ngo n’abadategerezwa gushirako tagisi nyongeragaciro ni ukuvuga abadandaza bafise umutahe uri musi y’imiliyoni ijana ngo nabo nyene barafise ivyo bategerezwa kwuzuza hanyuma bagaheza bakamenyekanisha ivyavuye mu rudandazwa rwabo kugirango barihe ikori rijanye n’akazi bakora. Yorongeya amenyesha ko iyo fagiture  atari nshasha ngo OBR yasomye itegeko iraheza yiyumvira yuko fagiture  yokwirikizwa kuri bose yoba ari imwe.Ngo ibikuru bikuru  biri muri iyo fagiture  rero ngo iyo umuntu aguze bategerezwa gushirako izina ryiwe,umwidondoro wa nyene kudandaza; izina ry’ishirahamwe; agashirako na nomero ndangamucuruza hanyuma akandika ubwoko bw’ikidandazwa agurishije  agashirako n’igiciro caco akerekana n’itagisi itegerezwa kujako agaheza akayishikiriza Reta. Yarangije avuga ko ikigo OBR kiriko kiritegura kugira ngo  mu ntango   za Nyakanga 2017 abadandaza bose bazobe bafise iyo fagitire. 

Nshirimamana Gloriose (Uwimenyereza)

 

Abavukakomine bahamagariwe gukunda amakomine yabo

DGdvajuWAAE9wqxUmunsi mukuru wahariwe amakomine warahimbajwe kw’igenekerezo rya 5 Myandagaro 2017 mu gihugu cose, ukaba usanzwe uhimbazwa ku munsi wa gatandatu wa mbere w’ukwezi kwa Myandagaro nyene uko umwaka utashe, aho  indongozi zifatanya n’abavukakomine mu kuwuhimbaza.Umunsi mukuru wahariwe amakomine warahimbajwe kw’igenekerezo rya 5 Myandagaro 2017 mu gihugu cose, ukaba usanzwe uhimbazwa ku munsi wa gatandatu wa mbere w’ukwezi kwa Myandagaro nyene uko umwaka utashe, aho  indongozi zifatanya n’abavukakomine mu kuwuhimbaza.Ibirori Nyamukuru rero bikaba vyabereye muri komine Mwumba, intara ya Ngozi, birongowe n’Umukuru w’igihgu Petero NKURUNZIZA ari kumwe n’umutambukanyi wiwe Denise NKURUNZIZA. Akaba yahamagariye abarundi bose gukunda no guterera mw’iterambere ry’amakomine bavukamwo.Prezida NKURUNZIZA, akaba yabanje gusaba abari aho gushimira Imana kuko uwo munsi washitse hari amahoro n’umutekano mu gihugu c’Uburundi, abarundi bafatanye mu nda hamwe n’uko Imana yatanze abavyeyi n’abasokuru bobo bigishije abarundi gukunda igihugu. Yarasavye ko abavukakomine bari aho boshima uruhara abami barongoye Uburundi : Ntare Rushatsi, Ntare Rugamba na  Mwezi gisabo, bagize mu kurwanira igihugu c’Uburundi hamwe n’uko Rwagasore yashikanye Uburundi ku ntahe y’ukwikukira. Yaciye amenyesha ko amamuko  y’uwo munsi mukuru w’amakomine bayasanga mu nyigisho zo gukundisha abenegihugu igihugu cabo, uwo munsi kandi ngo ni inzira ifasha cane gukunda igihugu no kucitangira, ngo uranafasha imibano hagati y’abavukakomine kuko iyo bahuye bakaganira ibijanye n’amakomine yabo basanze ari ibintu bifasha kwubaka kazoza keza k’igihugu. Ngo icatumye bagaruka ku bavukakomine ngo basanze  iyo abantu bakunda iyo bavukiye ari nka kurya umwana akunda umuvyeyi wiwe, ari naco gituma atatunga riza risumba abavukanyi. Umunsi mukuru w’amakomine rero ngo ni isoko ry’umubano mwiza, amahoro arama, amahoro n’umutekano ngo kuko iyo utekanye bituma ukora ibikorwa vyiza kandi unezerewe. Prezida NKURUNZIZA yaranamenyesheje kandi ko uwo munsi wabaye uwudasanzwe muri uwu mwaka w’2017, kuko wahimbajwe aribwo bwa mbere hafashwe ingingo yuko guhera mu 2016 hatangwa uburyo bwo guteza imbere amakomine, bwo kuyashigikira mu migambi y’iterambere. Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko uwo munsi utuma abavukakomine baja hamwe bakegerana umwe wese ico ashoboye akakizana harimwo umuganda wa Reta. Ngo mu minsi iri imbere bagiye kuduza urutoke amafaranga Reta yahora iha amakomine yiyongere kugira imigambi y’iterambere irwire mu makomine yose. Imvukira nazo nyene umwe wese ngo yogira ico yokorera i komine yiwe . Ngo ni naco gituma mu gukunda ikomine ari ugukura amaboko mu mpuzu umwe wese akubaka ikomine avukamwo gutyo ngo mu myaka mike igihugu kizotera imbere. Yarashimiye abarundi bariko baritanga mu gukunda iyo bavuka ,  ngo niyo nzira irashe yo gukunda igihugu. Yarashimiye abarundi bari hirya no hino kw’isi ata kindi biyumvira atari uguteza imbere Uburundi, ngo ingabanwa ya mbere Imana yatanze ni ugukunda igihugu cane cane aho uba waravukiye. Uwo munsi mukuru rero ngo utuma abantu bibuka iyo bavukiye, kandi ngo ubutunzi bwa mbere bw’amakomine ni abavukakomine. Prezida NKURUNZIZA yasozereye amenyesha ko umunsi mukuru w’amakomine utuma abarundi bagira ubumwe kandi ngo ubutunzi bwa mbere ni imibano myiza hagati y’abavukagihugu kuko butabonetse ngo baca bubaka basambura. Muri ubwo bumwe rero yabasavye ko umwe wese yogira ico akora. Ikindi yamenyesheje ni uko mu minsi iri imbere hagiye gushirwa mu makomine yose amashirahamwe y’imvukira yitwararika abatishoboye.   Imbere yaho, musitanteri wa komine Mwumba, Emmanuel Ndayizeye yari yabanje gushikiriza ubutumwa bwa Reta ku banyagihugu buvuga ko abavukakomine bose kuri uwo munsi bahamagarirwa guhurira hamwe ngo baramukanye amahoro, biginane, basangire agahiye bongere bihwereze hamwe aho ibikorwa vy’iterambere vya komine yabo bigeze. Ngo abanyagihugu nibo iterambere rikomokako rikongera rikabagarukako ku rwego urwarirwo rwose. Yaciye amenyesha ko iciyumviro ngenderwako c’uwo munsi mukuru ari « Ubumwe n’urukundo mu bavukakomine niyo nzira irashe idushikana kw’iterambere rirama no gukunda igihugu cacu». Ngo mu gihe uwo munsi wahimbajwe mu gihugu cose haratunganijwe ibikorwa n’inyigisho zo gukundisha igihugu urwaruka ruri mu mashure n’urutiga, basabwe kurushigikira no kuruhimiriza. Ngo intumbero nyamukuru y’uwo munsi, ni ugukomeza no kubungabunga intahe y’ukwikukira kw’igihugu c’Uburundi n’ukwikukira kwabo nyene ; kuronsa akaryo abavukakomine n’ababa muriyo komine ngo bace irya nino ibibazo vy’iterambere rya komine, n’inyishu zapfunditswe, abarongoye abandi bagashikiriza ivyarangutse n’ibitashoboye kuranguka muri rusangi ; gutsimbataza ingendo nziza y’intwaro ibereye, aho abatowe mu nzego babwirizwa gushikiriza ababatoye aho bagejeje igikorwa co kubaja imbere mw’iterambere ; gukomeza umuco mwiza wamye uranga abarundi, ubasaba gukunda iwabo no kubateza imbere, urwaruka rugakeburirwa gukunda ibikorwa no kwitangira igihugu carwibarutse ; kwiginana no kwunga ubumwe hagati y’abavukakomine n’abayiranguriramwo imirimo yabo, bose bakagira urunani rw’intamenwa mu guharanira amahoro, iterambere, ubutungane, ukwishira n’ukwizana kw’igihugu. Twobamenyesha kandi ko murivyo birori hatanzwe udushimwe tugizwe n’amasuka ku bantu bagize ico bamara muri iyo komine hamwe n’udushimwe ku bahiganywe mu kwiruka aho 3 ba mbere baronka amabahasha agizwe n’amafaranga hamwe n’isuka, abandi nabo bakaronka isuka. Barongeye kandi baronsa impapuro z’umutsindo abanyeshure bahejeje amashure yo kubarira yo ku mutumba Rwabiriro. Ikindi twobamenyesha nuko imbere yuko ibirori birangira habaye ugusangirira hamwe ibifungurwa n’ibinyobwa.


Abarundi  na cane cane imvukira za komine Mukaza basabwa kugendera urukundo bakirinda

ba sesankuyoze


Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo niwe yarongoye ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru wahariwe amakomine vyabereye muri komine Mukaza, ikukira igisagara ca Bujumbura , ikaba ari nayo komine yiwe y’amavuko.Gaston Sindimwo yatanguje ivyo birori mu kwugurura icese inyubakwa y’iyakiriro ry’abavyeyi y’ivuriro  ryo kw’i Jabe , muri zone Bwiza .Iryo vuriro ngo ryubatswe ku ntererano y’ikigega kijejwe gusahiriza mw’iterambere ry’amakomine (Fonic) ku  mahera yababa imiriyoni 50 z’amarundi. Mu nyuma yaho, yaciye yifadikanya n’abanyagihugu mu rugendo rw’abashikanye muri Zone Nyakabiga ari n’aho habereye ibirori nyezina.Mw’ijambo yashikrije abari bitavye ivyo birorir, Gaston Sindimwo yasavye abanyamukaza kugendera urukundo igihe cose bagafatana mu nda mu budasa bw’abo, bakima amatwi ba sesankuyoze babahamagarira mu migumuko n’ugucanamwo aca atera akamo kandi  imvukira za komine Mukaza ko kugendera akaranga amahoro n’ubumwe  kugira bazibire ico cose coza gihungabanya igihugu cabibarutse.Yaboneyeho n’akaryo ko gushimira umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA kuko yibutse imvukira z’igisagara ca Bujumbura mu kubashinga amabanga y’igihugu .Ibirori vy’uwo munsi mukuru vyaranzwe kandi n’imvyino n’intambo zitandukanye. Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu akaba yararonkejwe urupapuro rw’iteka, yambikwa ikidari yongera arashikirizwa ingabire y’inka  kuko yabaye intwari kandi akaba umwizigirwa. Mw’ijambo ry’ikaze ryashikirijwe na musitanteri  wa komine Mukaza Bazimpaka yarashimye umugambi w’igihugu wo kwongereza amahera yahora ahabwa amakomine. Aca ahamagarira imvukira za komine Mukaza kubandanya bitanga kugira amashure yongerezwe ku buryo ata shure na rimwe rizijamwo abana barenga 60 kuko ngo biribonekeza ko umwimbu mu mashure udashimishije. Yarangije  asaba abanyamukaza kwijukira gutera ibiti bakigora bakabivomera   kuko bizobafasha mu kwikinga izuba.   

Evelyne Niyonzima              

Josélyne Ndayegamiye

 

 

Mu bidukikije ngo harimwo ivyatsi bishobora gukinga indwara ya marariya

Umuntu uwo ariwe wese ngo arashobora kwikingira indwara ya marariya akoresheje agasabikwa ico bita mu rurimi rw’igifaransa « tisane » ni ukuvuga icayi c’ivyatsi umuntu ashobora kwaha ubwo nyene nk’ibicayicayi akabishira mu mazi abize agapfundikira agaca anywa ubwo nyene. Ivyo vyamenyeshejwe n’uwurongoye ikigo c’ Ishirahamwe riharanira iterambere ry’umunyagihugu biciye mw’iterambere rirama (ACECI) , Jinette Karirekinyana aho yariko araha ikiganiro ikinyamakuru UBUMWE. Ishirahamwe ACECI ngo ryatanguriye mu gihugu ca Canada akaba ariwe ariserukira mu Burundi.Ikindi kandi ngo gishobora gutanga « tisane » ngo ni umuravumba, igisuru canke icanda, ivyo vyose ngo binyobwa nk’icayi umwanya uwari wo wese kandi ata sukari irinze kujamwo.  

kaeNk’uko yabandanije abimenyesha rero ngo iryo shirahamwe muri kino gihe ribandanya rihimiriza ko mu gihugu c’Uburundi abanyagihugu bokoresha ivyo bihingurira kandi biri mu gihugu kandi birimira . Abashakashatsi kandi ngo baremeza ko hari ibintu bishobora gufasha amagara y’abantu cane cane ibikinga indwara ya marariya. Jinette Karirekinyana akaba yongeye kumenyesha ko kuva kera na rindi bakoresha ibidukikije mu kwirinda inyonko mu gukomeza amagara kuko ngo barashobora gukoresha ingaburo kugira umubiri wirwanire utewe n’indwara kanaka. Ivyo navyo ngo nivyo bipfuza gusubiramwo babicishije mu bushakashatsi kuko ngo n’irya miti banywa canke « vitamine » bihinguye biva hanze ngo biba vyavuye muri irya miti kama. Igihe rero ngo umunyagihugu arwaye ngo hari igihe aba adafise amahera yo kugura iyo miti kandi hariho amahirwe menshi yo kurondera iyo miti birimira. Uburundi rero ngo burimwo ivyimeza vyinshi bashobora gukuramwo imfungurwa n’izo ngaburo n’imiti ishobora gufasha abarwayi.  Ico kigo rero ngo cipfuza kubimenyekanisha kugira abantu babisubireko ku buvuzi kama, bakoreshe ivyatsi bikinga indwara kandi babicishe amahera kugira barwanye ubukene. Ikindi kandi ngo ni uko abo muri ico kigo babigurira abanyagihugu hanyuma bakabihingura bagaca babishira kw’isoko, abantu bakabikoresha bimeze neza. Abatari bake ngo baramaze kumenya ico kigo ACECI n’akamaro kibafitiye kandi ngo hariho n’amashirahamwe y’abanyagihugu cane cane ay’abakenyezi bakorana kuko ngo ni bo barima kandi bakimbura ivyo nyene bakoresha muri ico kigo. Jinette Karirekinyana agasaba abarundi bose ko bogerageza gufata neza ivyo bahora bapfisha ubusa ari ya miravumba, imibirizi, iminyegenyege , icanda bakamenya ko ivyo vyose bikoreshwa mu kubinywa nk’icayi kandi bifasha ku magara yabo.
Christine Manirambona

 

 
Ouvrir