Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Marariya irashobora kuranduranwa n’imizi

IMGdddf 3901Abarundi barakwiye kwijukira imiti kama ikinga ikongera ikavura indwara ya marariya muri kino gihe yibonekeza cane mu gihugu, kugira ishobore kuranduranwa n’imizi . Ivyo vyamenyeshejwe na Gynette Karirekinyana asanzwe ahingura akongera akavuza imiti kama, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Abarundi barakwiye kwijukira imiti kama ikinga ikongera ikavura indwara ya marariya muri kino gihe yibonekeza cane mu gihugu, kugira ishobore kuranduranwa n’imizi . Ivyo vyamenyeshejwe na Gynette Karirekinyana asanzwe ahingura akongera akavuza imiti kama, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Gynette Karirekinyana yamenyesheje ko iyo miti kama ivura ikongera igakinga atari iyije vuba mu Burundi canke kw’isi yose, ahubwo yamyeho kuva kera, gusa iyo miti abarundi bagiye baraheba kuyikoresha. Marariya rero  iribonekeza ubu mu Burundi bwose mbere n’igice c’igihugu itahora ibonekamwo n’aho isigaye ihari. Aho umuntu yovuga igice c’igihugu hakanye cane nko mu gice c’intara kama ya Mugamba,mu Buyogoma hamwe no mu Bugesera.Aho marariya itanguye kwibonekeza muri izo ntara zose niho batanguye kuvuga ko yabaye ikiza kuva mu mwaka w’2010 ,  abarwayi ba marariya wabasanga mu bitaro vyose vyo mu gihugu, ivyo bikavana n’ukuntu abantu bafungura, umubiri utaba ugishoboye cane kwirwanira canke imyitwarariko y’ubuzima. Gynette Karirekinyana yaramenyesheje ikinyamakuru UBUMWE ko ikintu kiri imbere ari uko  abarundi bomenya ko bikunda ko bayirinda bakoresheje  imiti kama kuko ifise ikimazi nkuko  ubushakashatsi bwagizwe kuri iyo miti kama buvyerekana, kandi iyo miti kama ikoreshwa no kw’isi yose. Abarundi bategerezwa kumenya ko umuntu atorindira ko arwara marariya kugira afate imiti,  iyo miti kama ko boyifata imbere kugira ikingire umubiri marariya batarindiriye ko baja ku musego. Marariya rero n’ukuyivira hasi kuko ni ndwara izana ubukene mu muryango mu gihe harwaye umwe mu bawugize urasanga bibatwaye uburyo bw’amahera menshi, umwanya wo kurwaza kandi nimba ari umuvyeyi ivyo yahora aja kurondera bitunga umuryango ntibiba bigikunda ko aja kubirondera bigatuma n’igihugu kihahombera, marariya ifise ingaruka mbi mu bice vyose vy’ubuzima  bw’umuntu n’ubw’igihugu. Gynette Karirekinyana yabandanije amenyesha ko naho biri uko abarundi barashobora kuyisezerera burundu hamwe bova hasi bakumvira impanuro abaganga batanga bakongera bakijukira gukoresha imiti kama, bakizera abayibaha bakongera bakayifata uko babibahanura yoba ari intsinzi yo kurwanya marariya ntihasubire kuboneka umuntu yicwa na marariya. Birashoboka ko marariya ituzwa igikuru nuko abarundi bobanza bakavyemera ko bikunda hama babishire mu ngiro. Uwo mugambi wo kurwanya marariya uramaze imyaka 3 bakaba batanguye kuwushira mu ngiro mu mwaka w’2016, niho batanguye gushira kw’isoko imiti kama ivura ikongera igakinga indwara ya marariya harimwo n’imiti yica imibu bakoresha nk’isabuni, amavuta hamwe n’imiti bakoresha mu gukoropa mu  nzu kugira umubu nturonke aho wokwinyegeza. Gynette Karirekinyana  yarongeye aramenyesha ko abamaze kwijukira gukoresha iyo miti kama ivura ikongera igakinga  marariya basezereye iyo ndwara. Ivyo binyobwa kama hamwe n’ivyatsi kama ubifashe neza urashobora gusezerera kurwara marariya, abantu bamenye ko «artemizia» ari umuti ukinga kandi uvura marariya kandi ko hari n’iyindi miti banywa nk’icayi ishobora kumera ahantu hose nk’umubirizi, umunyegenyege bashobora kuyinywa kuko ikora mu mubiri  mu gukubura ubumara bwa marariya buterwa n’ukuribwa n’imibu bakongera bagakoresha umusegetera, kubera no ku murango usanga hariho imibu n’uguca bisiga amavuta yica imibu hamwe n’amasabuni. Gynette Karirekinyana yarangije atumirira abarundi kurondera gufungura neza kugira umubiri ugire abasoda bakwiye bashobora kurwanira, hamwe n’ukwirinda uburuhe bwinshi kuko iyo umuntu yarushe cane bituma umubiri ugabanuka inguvu ntushobore kwigwanira, ubumara bwa marariya bwinyegeje mu mubiri kubera umubiri wagize inguvu nke ubwo bumara bugaca buvyuka umuntu agaca arwara marariya, bigaca bisaba ko umuntu afata ingaburo kugira umubiri ugumane inguvu.

Anitha Bizimana

 

Umwimbu mwiza w’impeshi w’2019 watumye ibiciro bigabanuka

IMG 341Umwimbu w’impeshi y’umwaka w’2019 wifashe neza cane ku biterwa nka vyose na cane cane ibiterwa mbumbarugo nk’ibiharage, ibijumbu, ibitoke, ibigori  n’ibiraya nk’uko vyibonekeza ku masoko atandukanye yo mu gihugu ,mu bubiko,  no mu miryango. Ivyo vyamenyeshejwe  na Déo Guide Rurema umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi, n’ubwozi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kw’igenekerezo rya 19 Ruheshi 2019.Umwimbu w’impeshi y’umwaka w’2019 wifashe neza cane ku biterwa nka vyose na cane cane ibiterwa mbumbarugo nk’ibiharage, ibijumbu, ibitoke, ibigori  n’ibiraya nk’uko vyibonekeza ku masoko atandukanye yo mu gihugu ,mu bubiko,  no mu miryango. Ivyo vyamenyeshejwe  na Déo Guide Rurema umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi, n’ubwozi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kw’igenekerezo rya 19 Ruheshi 2019.Twobamenyesha ko ugereranije n’umwimbu wo  ku mpeshi y’umwaka uheze w’2018 n’iy’uwu mwaka w’2019 biribonekeza ko umwimbu w’ibiharage wo mu mwaka uheze wari amatoni 189.268 ubu naho hakaba habonetse amatoni 563.236, ibijumbu mu mwaka uheze vyari amatoni 895.228 ubu ni 1.243.446,ibitoke yari amatoni 2.029.428 ubu habonetse  3.856.456, umuceri wari amatoni 179.468 ubu naho hakaba habonetse 245.673, ibiraya vyari amatoni 75.566 ubu naho baronse 112.331. Nk’uko Déo Guide Rurema  yabimenyesheje umwimbu mwiza wabonetse kuri iyi mpeshi watumye ibiciro vy’ibifungurwa kw’isoko bigabanuka, nk’uko vyagiye biribonekeza kuva mu ntango z’ukwezi kwa Ntwarante gushika mu kwezi kwa Ruheshi 2019. Kugira umwimbu wiyongere   kuri urwo rugero  hari imvo zabitumye kuko abarimyi bararonkejwe ivya nkenegwa nk’ifumbire  ku giciro kitavuna,  imbuto zirobanuye, gutunganya imyaba n’imisozi ihanamye, kuvomera imirima, kuja inama n’ingingo n’abegwa bose n’ico gikorwa co kurwiza umwimbu, kuronsa inyigisho z’ubuhinga  abarimyi n’aborozi mu bijanye no gukingira ibidukikije mu guca imikobeko mu gutera ibiti babicishije muri wa mugambi EWE BURUNDI URAMBAYE no gukingira amasoko y’amazi.Uwo mushikiranganji yaboneyeho  gutera akamo abikorera ivyabo, abagwizatunga n’abahurikiye mw’ishirahamwe ry’abadandaza ko bokwitabira akamo bama babateye ko kuza kubasahiriza mu guhingura  umwimbu bawuhe akanovera imbere yo kuwushira ku masoko mbere bizobabere n’amahirwe yo kuwubika bitabagoye. Yasavye kandi abanyagihugu n’abajejwe  intwaro kwiyamiriza no gushengeza abacuruza baza kugurira umwimbu mu mihana babaha ibiguzi vy’intica ntikize, budakeye bakagaruka kuwubashorako ku biciro vy’umurengera,  aho rero ngo  abazofatwa bazohanwa bimwe vy’akarorero. Mu kurangiza yarashimiye Reta y’Uburundi  n’abasanzwe bayunganira ukungene  badahengeshanya kubafata mu mugongo.  

Josélyne Ndayegamiye                        

 

Abarongoye intara n’amakomine bakiri inyuma mu mugambi wo guca imikobeko bategetswe kwiriha umwanya batakaje

Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yahaye ikiringo c’amezi atatu intara ziri ku rugero ruto mu mugambi wo guca imikobeko mu ntumbero yo gukingira ibidukikije kugira zibe zikubise agashi kuko hari izigeze ku rugero rw’ibice 48 kw’ijana n’izindi zikiri ku rugero rw’ibice 5 kw’ijana. Ivyo yabishikirije ku wa 6 Ruheshi 2019 mu nama yagirishije ba buramatari na bamusitanteri bose yo kwirimbura hamwe n’abakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji bw’ibidukikije n’ubwo intwaro hagati mu gihugu bahuriye mu ntara ya Gitega.Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yahaye ikiringo c’amezi atatu intara ziri ku rugero ruto mu mugambi wo guca imikobeko mu ntumbero yo gukingira ibidukikije kugira zibe zikubise agashi kuko hari izigeze ku rugero rw’ibice 48 kw’ijana n’izindi zikiri ku rugero rw’ibice 5 kw’ijana. Ivyo yabishikirije ku wa 6 Ruheshi 2019 mu nama yagirishije ba buramatari na bamusitanteri bose yo kwirimbura hamwe n’abakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji bw’ibidukikije n’ubwo intwaro hagati mu gihugu bahuriye mu ntara ya Gitega.Iyo nama rero yatunganijwe n’ubushikiranganji bujejwe ibidukikije inyuma y’amezi abiri aheze umushikiranganji w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije hamwe n’uwujejwe intwaro hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukunda igihugu bashize umukono ku ngingo ishinga ko umunsi wa kane ku ndwi ku ndwi uhariwe ibidukikije. Iyo ngingo rero isaba ba musitanteri na ba buramatari bose gushira mu ngiro iyo ngingo. Uwo munsi nawo wari uwo kwirimbura kugira barabe aho bagejeje kugira bamenye uko bazobandanya babikora. Umukuru w’igihugu amenyesha ko mu Burundi abatari bake bamaze gutahura inyigisho zo gukunda igihugu bamaze guhabwa zigeze ku mwaka ugira gatatu ariko batarashobora kuzishira mu ngiro. Kuri uwo munsi wa kane uhariwe ibidukikije ukaba urimwo umugambi wo kwimba imikobeko, uwo nawo ukuba urimwo no gutera ibiti biri muri wa mugambi wundi w’igihugu “Ewe Burundi urambaye”.  Intumbero yo kwimba iyo mikobeko akaba ari ukugira amasoko y’amazi ariho agera ku bihumbi 25 ntaze arakama.  Kubera Uburundi bufise imisozi ihanamye imvura iguye amazi aca abandanya agenda mu nzuzi aho yonona imirima canke agasambura ibiraro. Muri uwo mugambi kandi harimwo no kwimba ibinogo kugira amazi abandanye anyengetera mu kuzimu gutyo n’amasoko y’amazi abandanye aboneka. Ikindi yabahimirije ni ugutera ivyatsi kuri iyo mikobeko, ivyo bikazonabafasha mu kugaburira ibitungwa n’itegeko ryo kutayerereza ibitungwa ku misozi rizoja mu ngiro mu mwaka w’2021. Iyo mikobeko rero izofasha kubungabunga ibidukikije no kugaburira ibitumgwa gutyo n’umwimbu wiyongere. Arongera agasaba ba musitanteri na buburamatari gushira mu ngiro uwo mugambi na cane cane muri kino gihe abanyeshure bimirije kuja mu kiruhuko co mu ci. Aho akaba yababwiye ko botegekanya ibikorwa vyo kubumba amatafari canke kugira izindi nyubako kugira umwaka uzorangire bamaze guheza. Niko kubamenyesha ko ukwo amezi atatu arangiye bazokwama bagira inama yo kuraba aho bageze nka kurya bama baraba uko umutekano wifashe uko haheze iminsi 45.  Yabasavye no guhimiriza abanyagihugu bubaka inzu za kijambere kubika amazi y’imvura ava ku nzu kugira bayakoreshe nko mu kuvomera no gusukura inzu, kwoza imodoka gutyo bagabanye amazi y’ishirahamwe REGIDESO bakoresha.   Umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi yarerekanye urugero bagezeko; icegeranyo yashikirije naco kikaba cerekana ko hari intara zigeze ku rugero rushimishije n’izindi zikiri inyuma zitarabifata nkama haba ku rwego rw’amakomine canke rw’intara. Aho akaba yerekanye neza yuko ibiriko birakorwa muri kino gihe atari bishasha kuko na basogokuru bari bafise indinganizo zo kubungabunga isi n’ibidukikije.  Umushikiranganji yarerekanye ko hari intara zigeze ku rugero rw’ibice 48 kw’ijana mu guca iyo mikobeko ariko hakaba n’izindi zikiri ku rugero rw’ibice 5 kw’ijana. Yarongeye arashikiriza ko hariho intambamyi zatumye uwo mugambi utaja  mu ngiro neza , aho akaba yamenyesheje ko hari abajejwe intwaro batahimirije abanyagihugu; hari abitwaza ko badafise ibikoresho bikwiye; abandi nabo bakavuga ko batarasarura imirima n’abandi bitaho inyubakwa z’iterambere gusa. 

Epitace Nduwayo

 

Abarundi basabwa guteramira intahe yo kwikukira y’igihugu cabo na demokarasi

Mu gihe abansi b’Uburundi bagizwe n’abarundi b’ibihemu bafatanije n’abanyamahanga na cane cane abakoroni b’ababirigi bahoze babufukamye mu nda, babucura bufuni na buhoro, barota bwakwa ubwigenge bwabwo bufise imizi mu ntahe yo kwikukira yahabujwe n’umuganwa atari umugani Ludoviko Rwagasore yayirwaniye gushika akayigura, ashigikiwe n’abarundi isinzi, ikinyamakuru canyu UBUMWE caregereye uwusanzwe arongoye umugambwe UPRONA , Abel Gashatsi n’umwe mu bigeze kurongora uwo mugambwe wa Rwagasore, Emile Mworoha kugira bibutse urwaruka rw’ubu akamaro k’intahe yo kwikukira abarundi batsindiye biciye mu matora mu 1961 kugira ntibayanjanjweko na cane cane ubu twimirije amatora yo mu mwaka w’2020.Mu gihe abansi b’Uburundi bagizwe n’abarundi b’ibihemu bafatanije n’abanyamahanga na cane cane abakoroni b’ababirigi bahoze babufukamye mu nda, babucura bufuni na buhoro, barota bwakwa ubwigenge bwabwo bufise imizi mu ntahe yo kwikukira yahabujwe n’umuganwa atari umugani Ludoviko Rwagasore yayirwaniye gushika akayigura, ashigikiwe n’abarundi isinzi, ikinyamakuru canyu UBUMWE caregereye uwusanzwe arongoye umugambwe UPRONA , Abel Gashatsi n’umwe mu bigeze kurongora uwo mugambwe wa Rwagasore, Emile Mworoha kugira bibutse urwaruka rw’ubu akamaro k’intahe yo kwikukira abarundi batsindiye biciye mu matora mu 1961 kugira ntibayanjanjweko na cane cane ubu twimirije amatora yo mu mwaka w’2020.Akamaro ko kuronka intahe yo kwikukira ni kanini cane
Uburundi butararonka intahe yo kwikukira, abarundi bari babayeho nabi, bakubitwa ibimoko na ba kavamahanga n’ayandi mabi menshi bakorerwa ariko bumaze kuronka intahe yo kwikukira, abanyagihugu baciye baza baritunganiriza ivyabo gutyo n’igihugu kiraheza kiragira izina mu makungu. Ivyo ni ivyashikirijwe n’Umukuru w’umugambwe UPRONA akaba n’Umuyobozi mukuru w’ishirahamwe « Mutuelle », Abel Gashatsi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Yabandanije amenyesha ko Umwami Ntare Rushatsi Cambarantama yakoze igikorwa gihambaye kuko ariwe yashizeho igihugu c’Uburundi mu gihe imbere yaho cari igihugu c’ubudumbidumbi gitwarwa n’abatware benshi, gutyo igihugu kiraheza kiraronka izina congera kiraronka n’umwami umwe ariwe Segaba, Sebarundi. Inyuma yaho haciye haza umwami Ntare Rugamba aho nawe yarwaniye cane cane imbibe z’Uburundi yongera arazagura. Mu bami bagiye barakurikira gutwara Uburundi, umwami Mwezi Gisabo akaba na Sekuru wa Rwagasore ngo yakoze ibikorwa bikomakomeye kuko ku ntwaro yiwe yahanganye n’abakoroni gushika n’aho bamushira imbere amasezerano ngo ayatere ko igikumu bashaka gucura bufuni na buhoro abarundi. Ariko abarundi baraheza baragiteramira, barakirwanira mbere bamwe baranahasiga ubuzima. Niho rero umwana w’umwami mwamutsa ariwe Rwagasore yaraba ingene abarundi benewabo bafatwa, ngo aca arahaguruka atangura kurondera intahe yo kwikukira ari kumwe n’abandi barundi b’imboneza. Ariko kugira bashike kuri iyo ntambwe ntivyari vyoroshe, niho Rwagasore yaheza agashiraho umugambwe UPRONA mu 1958, abakoroni baragerageza kumubohera amaboko i mugongo bashiraho iyindi migambwe ariko vyose biratsindwa kuko mu 1961 haciye haboneka intsinzi y’umugambwe UPRONA utsinze amatora y’abashingamateka gutyo Uburundi buca bwirikukira mu 1962 mu kwezi kwa Mukakaro, maze abarundi bakira ikimoko bakira ubukoroni naho Rwagasore yaciye aba incungu.Abel Gashatsi yamenyesheje ko hambavu yo gukira ikimoko akamaro ko kwikukira ari kanini cane kuko igihugu giheza kikagira izina mu makungu, abanyagihugu bagaheza bakaba aribo bitunganiriza ivyabo, imigambi yabo haba mu bijanye n’intwaro, ubutunzi, umutekano, imibano n’ibindi. Igihugu gifise intahe yo kwikukira ngo uko kingana kwose kiba gifise imbibe zizwi zitegerezwa gukingigwa kuko kiba ari igihugu gifise izina mu makungu. Eka ngo kiba ari igihugu cigenga, citunganiriza ivyaco kitarinze kuzera inze mu makungu.Abel Gashatsi yarongeye amenyesha ko mu rwaruka rwa kino gihe bigoye kumenya ko hariho aboshobora gukunda Uburundi bakabwigura nkuko Rwagasore yabwiguze kandi yari akiri muto. Ku bwiwe ngo yitegereje mu mugambwe arongoye, ngo hariho urwaruka rukunda umugambwe n’igihugu kandi ruzi ubwenge, ngo bashobora kuba bahari rero kumbure ntibaronke akaryo ko kumenyekana canke ugasanga bazibirwa n’imboneza. Gashatsi yashimiye Umukuru w’igihugu c’Uburundi yama ariko araronsa urwaruka ndetse n’abarundi bose inyigisho zo gukunda igihugu. Ku ruhande rw’urwaruka rero, Gashatsi abasaba gufatira akarorero kuri Rwagasore, rugakunda igihugu cabibarutse gushika n’aho bocigura nk’uko rwagasore yabikoze, bakama biyumvira icoteza imbere igihugu n’abanyagihugu gusa. Ikindi naco ni uko bogerageza ku myaka mike baba bafise bashobora kugira ico berekanye bagakora ikintu ciza cotuma abantu baza barabibuka. Yasavye urwaruka kandi kwirinda inyosha mbi, imigumuko, ubusuma nk’uko Rwagasore yabirwanya gutyo bakitwararika ivyotuma igihugu c’Uburundi gitera imbere.
Amatora yo mu 2020 yoba akaryo keza ko gutsimbataza intwaro rusangi
Umwigisha muri Kaminuza akaba ari n’uwahoze arongoye umugambwe Rwagasore yasize, Emile Mworoha yamenyesheje ko Rwagasore yitanze imbere y’abarundi bose, arondera ko Uburundi bworonka intahe yo kwikukira. Uko kwitanga kwiwe kwatumye umugambwe wiwe ushikana igihugu ku ntahe yo kwikukira. Ku bw’ivyo Rwagasore ngo yabereye akarorero abarundi bose, abakuru n’abakiri bato, ntiyigeze ashira imbere inyungu ziwe ahubwo yashira imbere inyungu z’abanyagihugu bose kuko yabona akamaro ko kuronka intahe yo kwikukira ari kanini cane ku gihugu. Muri ivyo harimwo ingene abanyagihugu bashobora kwitorera ababarongora ata munyamahanga abari kw’isozi, bakishingira demokarasi, igihugu cibwira imigambi yo gutera imbere muri vyose haba mu bijanye n’uburimyi, n’ubutunzi, mu guteza imbere urwaruka n’ibindi. Rwagasore yari afitiye imigambi myiza kandi myinshi abarundi kugirango batere imbere aho bamugandaguye amaze gutanguza umugambi w’amakoperative wafashije abatari bake mu gihugu. Ku bijanye n’amatora yo mu 2020, Emile Mworoha akaba yamenyesheje ko abanyagihugu bama bipfuza ko amatora agenda neza, mu mwidegemvyo no mu mahoro ntangere hanyuma abarundi bakitorera neza ababarongora nk’uko biri mw’Ibwirizwa Shingiro. Amatora yo mu 2020 rero ngo yoba akaryo keza ko gutsimbataza intwaro rusangi, intwaro ya demokrasi gutyo abarundi bakomeze intahe yo kwikukira hanyuma amahoro n’umutekano bitsimbatare mu gihugu. Urwaruka narwo ngo rwogerageza rukaja mu matora rutekanye, rufise intumbero nziza gutyo rukabera akarorero abo basumba. Yasavye abanyeporitike kugendera iragi rya Rwagasore, ntibashire imbere inyungu zabo ariko bashire imbere inyungu z’abanyagihugu bose. 

Estella Niyongere

 

Umugambi Merankabandi urafasha cane gutegekaniriza kazoza keza abenegihugu

Umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa mu mugwi w’igihugu ujejwe gukinga no gutegekaniriza kazoza abenegihugu, Arcade Nimubona amenyesha ko igisata arongoye cishimira cane ibiriko birangurwa n’uwo mugwi. Ivyo akabivuga afatiye ku mugambi MERANKABANDI washizweho kugira ngo ufashe abenegihugu kwiyungunganya no gutegura kazoza kabo ubu uriko urangurirwa mu ntara zine. Ivyo yabishikirije mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 6 Ruheshi 2019 i Bujumbura. Nimu kurikirane ido n’ido ry’ikiganiro yaduhaye.Umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa mu mugwi w’igihugu ujejwe gukinga no gutegekaniriza kazoza abenegihugu, Arcade Nimubona amenyesha ko igisata arongoye cishimira cane ibiriko birangurwa n’uwo mugwi. Ivyo akabivuga afatiye ku mugambi MERANKABANDI washizweho kugira ngo ufashe abenegihugu kwiyungunganya no gutegura kazoza kabo ubu uriko urangurirwa mu ntara zine. Ivyo yabishikirije mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 6 Ruheshi 2019 i Bujumbura. Nimu kurikirane ido n’ido ry’ikiganiro yaduhaye.UBUMWE : Muriko mutegura inama igira gatanu ya bose y’Inama nkuru y’umugwi w’igihugu ujejwe gukinga no gutegekaniriza kazoza abenegihugu uwo na wo ukaba urongowe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, murashobora kutubwira ico mwishimira mwaranguye mu vyo mwari mwarategekanije kuzoshikako inyuma y’inama bene iyo mwateguye mu mwaka w’2018 ?
Arcade Nimubona (A.N) : Nk’uko mubivuze turiko dutegura inama ya bose y’Inama nkuru y’abagize umugwi w’igihugu ujejwe gukinga no gutegekaniriza kazoza keza abenegihugu mu mpera z’uku kwezi kwa Ruheshi. Hari ivyo rero twishimira cane twashoboye kurangura. Aha novuga umugambi ukomeye MERANKABANDI usanzwe uriko urafasha cane imiryango ishika 48 000 iri mu ntara za Gitega, Ruyigi, Karusi na Kirundo. Gushika rero uno munsi iyo miryango iraronswa udufaranga tungana 20.000 uko ukwezi guheze kugira ngo ishobore kwikenura mutwo ikeneye. Uwo mugambi kandi uzotuma umuryango wose ushobora kuronka amafaranga 600.000 mu mezi mirongo itatu akurikirana. Ihangiro rya Reta ni uko iyo miryango yoba nk’abandi, ntigume mu bukene budasanzwe. Hariko harakorwa ibitari bike kugirango uwo mugambi ushikire n’izindi ntara. Ikindi cari carasabwe mu nama ya bose yo mu mwaka uheze ni uko abavuka ntara bokwama nankaryo bashigikira imigambi yo guteza imbere abavuka muri izo ntara kugira ngo umugambi uba ugenewe intara ku rwego rw’igihugu ushobore gushirwa mu ngiro neza. Aha hari harasabwe ko abavukantara bofasha gushinga amashirahamwe y’iterambere nk’amakoperative n’ibindi. Ikindi cari casabwe muri iyo nama ni uko abarongoye intara n’amakomine bofasha cane kugirango hashingwe amashirahamwe y’abikorera ivyabo afasha abenegihugu kwivuza. Ayo mashirahamwe rero yo kuvuzanya yarashinzwe mu ntara zose z’igihugu uko ari cumi n’umunani eka no mu makomine bene ayo mashirahamwe henshi aramaze gushingwa. Gusa igisigaye kikigoranye gatoya ni uko abenegihugu bacijijanya imitima yo kuja muri ayo mashirahamwe. Turishimira rero ko ayo mashirahamwe yamaze gukwira mu ntara zose z’igihugu. Igikorwa turiko rero dukora ni uko twohimiriza kugirango abenegihugu bijukire kuja mari ayo mashirahamwe.Ikindi twari twariyemeje gushikako ni ugutegura uburyo bwo gufasha abanyeshure bantahonikora gufungurira kw’ishure. Ico gikorwa kiramaze gutera intambwe kuko Reta imaze kuganira neza n’abasanzwe bayifasha nk’ishirahamwe mpuzamakungu ujejwe ibifungurwa PAM ingene ukugaburira abanyeshure kw’ishure kwotegurwa neza. Baramaze rero kumvikana ingene ico gikorwa kizorangurwa. Ico kumenya kandi ni uko uwo mugambi wo kugaburira abanyeshure kw’ishure utaraba abanyeshure bose. Uraba gusa abanyeshure bava mu miryango ikenye cane kurusha iyindi. Ihangiro ngaha ni uko Reta yipfuza ko ata mwana yoheba ishure kubera atagira ico afungura. Ngo bene uwo mugambi urafasha cane kugumiza abana ku mashure. 
UBUMWE : Hari inzitizi mubona mu gihe muriko murarangura imigambi nk’iyo ifasha abenegihugu ?
A.N : Muri iki gikorwa co gukinga no gutegekaniriza kazoza keza abenegihugu hari uguhindura ingendo dusaba umwenegihugu wese. Kumenya gukinga no kwitegekaniriza kazoza kiwe ni kimwe mu bintu bituraza ishinga. Umwenegihugu rero wese yategerezwa kumenya kwikingira no kwitegekaniriza kazoza kiwe hanyuma Reta ikaza imushigikira. Ico rero nticoroha kuko hari benshi baguma biteze ko Reta ariyo izobakorera vyose. Hari n’abandi benegihugu bibuka kwikingira bamaze kwonerwa aha novuga nk’abo usanga barondera gutegekanya kazoza kabo kubera biboneyeko impanuka zibashikiye. 
UBUMWE : Musaba iki abazokwitaba iyo nama ya bose muriko mutegura kugira ngo ibizoyigirwamwo bizobe ivy’ingirakamaro koko ?
A.N : Ubwa mbere ho urwego rujejwe gukinga no gutegekaniriza kazoza keza abenegihugu  rurongowe n’Umukuru w’igihugu cacu. Iyo nama izoba irongowe n’Umukuru w’igihugu. Abazoyitaba harimwo abashikiranganji cumi n’umwe bakorera mu bisata ahanini bisabwa kwama bishigikira kazoza k’umwenegihugu kurusha abandi. Iyo nama ya bose kandi iba yitabwe n’abarongoye intara bose kuko aribo batwara uwo mugwi mu ntara barongoye. Haba hari kandi abarongoye amakomine bose kuko nabo barongoye uwo mugwi mu makomine barongoye. Abandi bitaba iyo nama ni abahinga eka mbere n’abasanzwe bafasha Reta mu gutanga ubumenyi n’uburyo. Abandi bitaba iyo nama ni abikorera ivyabo bamwe muri abo usanga barashinze imigambi y’amakoperative canke amashirahamwe yo kuvuzanya n’ibindi. Mbwira abo bose rero batumirwa muri iyo nama kwitegura neza kuko muri uku kwezi kwa Ruheshi kurangiza umwaka w’akazi nk’uko biri mw’Ibwiriza Shingiro twitoreye ryerekana ko umwaka w’akazi utangura muri Mukakaro ukarangira muri Ruheshi k’umwaka ukurikira. Iyo nama izoba irongowe n’Umukuru w’igihugu ari nawe arongoye umugwi w’igihugu ujejwe gukinga no gutegekaniriza kazoza keza abenegihugu kazoba ari akaryo keza ko gutegura ibindi bizorangurwa mu mwaka ugiye gukurikira uzotangura muri Mukakaro uwu mwaka turimwo w’2019.

Nathan Ntahondi

 

Amakungu akwiye kwima amatwi abavuga Uburundi uko butari

Duhere iyi  ntangamarara  ku bibazo bimwe bimwe nk’ibi: Ni kuki ibihugu biri mw’shirahamwe rya Buraya n’ubwo atari vyose, vyama vyashatse kwononera abarundi mu buryo bariko baratwarwa kandi aribo bonyene babwishiriyeho ?  Ni kuki ivyo bihugu na cane cane ibihugu vy’Ububirigi n’Ubufaransa vyama vyarondeye ingene amakungu yofatira ibihano Uburundi ?  Ni kuki ivyo bihugu vyama vyarondeye ingene vyotoba amatora Uburundi bwiteguriye mu 2020 ?  Ni kuki ivyo bihugu nyene vyama vyavuze Uburundi uko butari, bigashikiriza amakungu ko ibintu bitifashe neza mu Burundi, bibicishije mu nyandiko canke mu maradiyo ? Ivyo ni ibibazo bimwe bimwe abarundi bashobora kwibaza muri kino gihe bariko baratsimbataza amahoro n’umutekano vyo soko ry’iterambere rirama, bongera bitegurira amatora yo mu 2020 na cane cane mu kubandanya bayaterera. Tubabwire ko inyuma y’Inama itabaye yari yategekanijwe kw’igenekerezo rya 28 Rusama 2019, ibihugu bimwe bimwe bigize ishirahamwe rya Buraya  nk’Ububirigi n’Ubufaransa vyagerageje kurondera ingene  iyindi nama yoba mu mpisho, mugabo ivyo bihugu ntaco vyashitseko. Iyo nama yari yerekeye Uburundi yari kugirishwa n’urwego rukuru rwa ONU rujejwe umutekano kw’isi. Mugabo naho vyagenze uko, turazi ko ivyo bihugu biticaye. Turazi ko biriko birakoresha amayeri yose kugira ngo habe inama yerekeye Uburundi, iyo nama igaha akaryo abansi b’Uburundi ko kububeshera bongere babucapfuze. Duhere iyi  ntangamarara  ku bibazo bimwe bimwe nk’ibi: Ni kuki ibihugu biri mw’shirahamwe rya Buraya n’ubwo atari vyose, vyama vyashatse kwononera abarundi mu buryo bariko baratwarwa kandi aribo bonyene babwishiriyeho ?  Ni kuki ivyo bihugu na cane cane ibihugu vy’Ububirigi n’Ubufaransa vyama vyarondeye ingene amakungu yofatira ibihano Uburundi ?  Ni kuki ivyo bihugu vyama vyarondeye ingene vyotoba amatora Uburundi bwiteguriye mu 2020 ?  Ni kuki ivyo bihugu nyene vyama vyavuze Uburundi uko butari, bigashikiriza amakungu ko ibintu bitifashe neza mu Burundi, bibicishije mu nyandiko canke mu maradiyo ? Ivyo ni ibibazo bimwe bimwe abarundi bashobora kwibaza muri kino gihe bariko baratsimbataza amahoro n’umutekano vyo soko ry’iterambere rirama, bongera bitegurira amatora yo mu 2020 na cane cane mu kubandanya bayaterera. Tubabwire ko inyuma y’Inama itabaye yari yategekanijwe kw’igenekerezo rya 28 Rusama 2019, ibihugu bimwe bimwe bigize ishirahamwe rya Buraya  nk’Ububirigi n’Ubufaransa vyagerageje kurondera ingene  iyindi nama yoba mu mpisho, mugabo ivyo bihugu ntaco vyashitseko. Iyo nama yari yerekeye Uburundi yari kugirishwa n’urwego rukuru rwa ONU rujejwe umutekano kw’isi. Mugabo naho vyagenze uko, turazi ko ivyo bihugu biticaye. Turazi ko biriko birakoresha amayeri yose kugira ngo habe inama yerekeye Uburundi, iyo nama igaha akaryo abansi b’Uburundi ko kububeshera bongere babucapfuze. Muri kino gihe Abarundi biteguriye amatora yo mu 2020, ababarwanya hamwe n’ibikoresho vyabo ntibicaye. Amaradiyo, amatereviziyo hamwe n’ibinyamakuru vyo mu Bufaransa no mu Bubirigi vyama vyahaye ijambo abarundi bahunze igihugu cabo, kubera ivyaha bagirizwa, bakongera bagakurikiranwa n’ubutangane bw’Uburundi. Abo barundi nibo basigaye ari ibikoresho vy’ibihugu birwanya Uburundi. Mu biganiro bama batanze haravugirwa ibinyoma vyinshi ku Burundi,  ku barundi no ku nzego abanyagihugu bo nyene bishiriyeho biciye mu matora yo mu 2005, mu 2010 no mu 2015 mu kurindira ayandi yo mu 2020. Muri ivyo biganiro vy’ibinyoma hari ikiganiro cavuze ko ku wa gatandatu  w’indwi iheze, umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye yariko araha imbonerakure zo mu Kirundo ivyuma vyo guhanahana amakuru, kandi muri ico gihe  nyene yari i Bururi kurangura amabanga yari yahamagariwe. Amaradiyo yo mu bihugu bimwe bimwe bigize ishirahamwe rya Buraya yoba ari ayo kubesha ?  Umuntu arashobora kuvyemera. Tubandanye twitegurira amatora yo mu 2020, azotume twerekana Uburundi uko buri koko, abama babuvuga uko butari bamaramare.

Louis KAMWENUBUSA

 
Ouvrir