Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ubumwe ngo ni itunga ridasanzwe kandi ridashumbushwa

DSC0281Ubumwe ngo ni ubutunzi budasanzwe, mu bumwe abantu bubaka igihugu n’umutekano ugasasagara. Kuri ivyo, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA ahamagaraira abarundi kugira ubumwe na cane cane bijukire ibikorwa vy’iterambere. Ivyo yabishikirije ku wa 2 Ndamukiza 2016, aho yariko ashikiriza ijambo abanyagihugu bari bitavye ibikorwa vy’iterambere rusangi vyo kwagura kaminuza y’ubuhinga y’i Gitega iri ku mutumba Tankoma, muri komine n’intara ya Gitega. Ivyo bikorwa vyari bijanye no gucanga umusenyi n’isima vyo gusiga hasi ahagiye kwubakwa inyubakwa zo kwagura iyo kaminuza y’ubuhinga. Umukuru w’igihugu arakeza imvukira z’intara ya Gitega kubona barashoboye kwiyubakira iyo shure kaminuza ku buryo bwabo. Mu gihe ivyo bikorwa vyari vyitabwe n’urwaruka rwari rugizwe n’abantu barenga 350 bari bamaze iminsi bakwirikirana inyigisho zo gukunda igihugu, Umukuru w’igihugu ahamagarira abarundi gukamisha amahoro ibikorwa vy’iterambere. Nk’uko Rwagasore yabivuze, ngo ubumwe, ibikorwa n’amajambere, ahamagarira abarundi kugira ubumwe baheze bijukire ibikorwa vy’iterambere. Ayo mahoro ngo niyo yatumye hubakwa amashure arenga ibihumbi 5 mu kiringo co kuva mu mwaka w’2007 gushika mu mwaka w’2015. Ubumwe rero ngo ni ubutunzi budasanzwe, nibwo butuma igihugu gitera imbere kubera ibikorwa, gutyo amahoro n’umutekano bigasasagara. Ivyo bintu vyubatswe mu myaka 8 gusa, ngo iyo uwo murindi utangurana n’aho igihugu caronka intahe yo kwikukira mu mwaka w’1962, ngo igihugu kiba kigeze kure mw’iterambere. Eka ngo no muri Bibiriya barabivuga ko ukwizera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Vyongeye, ngo haruhande y’ayo mashure ibihumbi 5 ngo harubatswe kandi ibibuga vy’umupira w’amaguru 12, amashure agizwe n’inyubakwa zigerekeranye 25 hamwe n’ibiro bigizwe n’inyubakwa nk’izo 28. Umwanya twataye ngo dukwiye kuwuriha kwiruka mu bikorwa vy’iterambere. Kabaye n’akaryo ko gushimira abarundi ukuntu bitaba ibikorwa vy’iterambere rusangi. Vyongeye, ngo guhera ubu, umurundi wese yumve ko afise amahoro, ngo ibiteye kubiri n’amahoro, uwo wese azobibabwira bamwime amatwi. Ndetse ngo intara zitandukanye z’igihugu zigiye kwiyubakira amashure kaminuza, ivyo rero ngo ni ivyo kwishimira. Imbere y’aho, uwurongoye iyo shure kaminuza, patiri Frédéric Nkurunziza yamenyesheje ko izo nyubakwa ari izo kwagura iyo kaminuza y’ubuhinga kubera ko ibitigiri vy’abanyeshure biduga uko umwaka utashe. Izo nyubakwa ngo zizoba ari amashure abanyeshure bigiramwo, ibiro vy’abigisha, aho bagirira ubushakashatsi « laboratoire » hamwe n’ububiko bw’ibitabu « bibliothèque ». Ku giciro c’ibikorwa bisigaye, ngo bizotwara amafaranga y’amarundi ari hagati y’imiriyoni amajana 6 n’imiriyoni amajana 7. Iyo kaminuza ikaba yubakwa ku ntererano y’imvukira, abagenzi b’intara ya Gitega hamwe no mu bikorwa vy’iterambere rusangi. Tubamenyeshe ko iryo shure kaminuza ryari ryinjiwe icese ku wa 20 Kigarama 2014, ikaba yuguruwe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, ubu naho bakaba bariko bakora ibikorwa vyo kuyagura.

Déo Misigaro

 

Ubushikiranganji bwose buzoshimirwa kuco buzoba bwaranguye

img4Kw’igenekerezo rya 10 Munyonyo 2015, hari hatunganijwe inama n’urwego rw’igihugu ikaba yari ifise intumbero yo kuraba ingene imigambi ya Reta irangurwa.

                 Urwo rwego rusanzwe rukorana n’ibiro bikuru vy’umukuru w’igihugu (CEPOP) vyari vyatumiye abashikiranganji, abanyamabanga ntayegayezwa babo be n’abahinga mu gutunganya imigambi y’ibikorwa vya Reta. Ibirori vyo gutanguza iyo nama vyari bihagarariwe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo. Bariko barabira hamwe ingene integuro y’imigambi ya Reta itegurwa,ico isaba be n’uburyo itwara.

                 Iyi nteguro nayo ikaba iba ku mwaka ku mwaka hanyuma ikarungikwa mu nama nshikiranganji kugira ngo iyitosore. Umukuru w’igihugu nawe aca atanga urutonde rw’ingene ruzoja rurarangurwa ku kwezi ku kwezi.

Urwego CEPOP ruca rukurikirana uko ivyo bikorwa vya Reta vyagiye birarangurwa, rugatanga icegeranyo uko amezi atandatu aheze. Ruraheza rukerekana igituma ivyo bikorwa vyaranguwe canke bitaranguwe. Ivyo bikaba vyashikirijwe n’umugenduzi mukuru w’ibiro BESD (Bureau d’études et des stratégies du développement), Serge

                Ngendakumana. Icegera c’Umukuru w’igihugu akabona ko uwo mugambi uzotuma hakomezwa intwaro ibereye be n’irangurwa n’ubwira ibikorwa vy’inzego za Reta. Ivyo ngo bizotuma ingeso mbi yo kurya ibiturire igabanuka mu Burundi. Gaston Sindimwo ati umuntu uwo ari we wese ahamagarirwa kunezerwa n’ivyo yaranguye neza. Inzego za Reta zomenyera kubwira abo zirongoye ivyaranguwe.

Intambamyi zijanye no gushira mu ngiro ivyo Reta yiyemeje gukora ni nyinshi.

                Nkuko Serge Ngendakumana yabimenyesheje muri iyo nama yariko ibera kuri Sun Safari Club Hôtel, rimwe na rimwe ngo usanga ubushikiranganji budatanga icegeranyo c’ivyo bwaranguye ku gihe. Buhaguruka kuraba icokorwa igihe naco cararenze. Ukora igikorwa ategerezwa kumenya abo bagikorana, aho agikorera n’uburyo afise ingene bungana.

                Intambamyi igira kabiri ijanye n’uburyo. Ariko uko ubwo buryo buba bungana kose, abantu bategerezwa kwisuganya bagakoresha ubwo baba bafise. Ingorane igira gatatu ijanye n’ubuhinga. Aho naho ngo Reta yogwiza abahinga babinonosoye canke batabizi naho, ikabakarihiriza ubwenge bafise kugira nabo bashobore gutera intambwe.

                Ku vyerekeye uburyo naho, Abarundi ngo bakwiye kujijuka bagakora, bakarwiza umwimbu. Uburyo ngo buva mu matagisi, no mu makori, mu mahinguriro no muvyo bashora hanze. Reta nayo nyene yoja iraraba ingene uburyo bwoja buraboneka mu gutumira abarwizatunga bo hanze gushira imitahe yabo mu Burundi.

                                                                                                Térence Tigiri 

 

Page 35 sur 35

Ouvrir