Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ugusubiza hamwe kw’abadasigana ngo kugeze ku ntambwe ishimishije

 

gashayKw’igenekerezo rya 22 Munyonyo 2017, umukuru w’umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi yaratanze ikiganiro ku kinyamakuru UBUMWE aho yamenyesheje ko ku kiringo amaze ariko arongora umugambwe UPRONA arashima ibikorwa biriko birakorwa ku bijanye no gusubiza hamwe  abadasigana. Ngo ivyo bikorwa vyo kwiyunga kw’abadasigana biriko bikorwa mu ntara zitandukanye aho usanga atagutandukana kw’abadasigana bo mu mizero y’abarundi canke b’ahandi, bose bari mu mugambwe umwe wa UPRONA. Ngo nta nama n’imwe itunganywa n’ubuyobozi bw’umugamwe UPRONA hatakirwa abahoze mu mizero y’abarundi, abo nabo bakaba bari bajuragijwe mu matora yo mu 2015.

Ngo nivyo abantu benshi barashobora kwibaza ko gusubiza hamwe kutariko kuraba kubera babona abari mu ndongozi batarimwo ariko ngo nta kuntu uburongozi bw’umugambwe UPRONA butakoze kugira bubarondere kandi barumvikana ariko ivyo gushira mu ngiro ivyumvikanyweko bikagorana. Ku bwa Gashatsi, ukudashira mu ngiro ivyapfunditswe biva ku nyungu zinyegeje  z’indongozi ari naco gituma uburongozi bw’umugambwe UPRONA bwaciye bufata ingingo y’uko umugambwe utaba ku mugumya kandi  atari uwa kanaka ariko uw’abadasigana bari mu mitumba. Ngo mu ntumbero yo gusubiza hamwe, uburongozi bw’umugambwe UPRONA  bwafashe ko amakomite y’umugambwe yari yagiye mu mizero y’abarundi yonywana n’amakomite ya UPRONA yari asanzwe ahari mu makomine atandukanye. Gashatsi yamenyesheje ko ashima kubona ata badasigana abona bakiri mu mizero y’abarundi. Ku bijanye n’ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa Shingiro, uwurongoye umugambwe UPRONA yamenyesheje ko babikurikiye  nk’abandi barundi kandi iryo hinyanyurwa rija mu burenganzira bw’igihugu cose. Ngo ariko igihugu c’Uburundi  gifise kahise cisangije kuko agahengwe kari mu gihugu kava ku  masezerano y’i Arusha yateweko igikumu mu mwaka w’2000, inyuma y’impari zagiye ziraboneka. Ngo nico gituma umugambwe UPRONA usaba ko mw’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro hatokorwako intimatima z’amasezerano ya Arusha, nk’uburinganire mu nzego z’umutekano n’ukwivunabansi, ukutigungirako ubutegetsi mu moko, mw’itorwa ry’amategeko n’ibindi. Umugambwe UPRONA usaba ko ibwirizwa shingiro ritohinduka ku nyungu z’umgambwe canke ry’umugwi kanaka, ryohinduka riza gukosora ibitari bimeze neza cane cane rikaza gukomeza amahoro n’umutekano. Umugambwe UPRONA usaba ko ibiringo vyumvikanyweko n’abarundi vyokwubahirizwa. 

Ku bijanye n’ ibiganiro bigiye kubera Arusha ku magenekerezo ya 27 gitugutu 2017 gushika ku wa 8 Kigarama 2017, Gashatsi yamenyesheje ku mugambwe UPRONA uzoshikiriza ukungene ibintu vyifashe mu gihugu, ko amahoro n’umutekano vyateye imbere ugereranije n’ukungene vyari bimeze mu mwaka w’2015. Ngo ic’umugambwe UPRONA usaba n’uko abo mu biro vy’umuhuza, abo muri Reta eka abazoba bitavye ibiganiro bose bohumuriza abari mu buhungiro bagatahuka mu gihugu.  Gashatsi yamenyesheje ko yifuza kw’ ibiganiro vyoba bihagaze kw’ itunganywa ry’amatora yo mu mwaka w’2020. Ngo ibiganiro ntivyohagarara ku magaburanyama kuko hari abavuga ko bifuza kuganira kugira haboneke Reta y’imfatakibanza. Mu gihe Reta  ihari uno munsi isigaje imyaka 2, umugambwe UPRONA ubona ko uwifuza ko haba ibiganiro vy’amagaburanyama yoja ku ruhande. Umugambwe UPRONA usaba abarundi ko boganira batekanye mu ntumbero yo kwubaka igihugu maze Reta n’abo baganira bakumva ko igihugu ari ica bose kandi abari mu buhungiro bagatahuka. Ngo umutekano w’abanyeporitike bahungutse wocungerwa kugira bikenewe ibiganiro bize mu gihugu. Ngo abiyumvira ko umugambwe UPRONA uri mu kwaha kw’ubutegetsi n’abatazi ingene witunganije kandi uriko uritegurira amatora y’umwaka w’2020 kugira uronke ikibanza cawo. Ngo umugambwe UPRONA  waragize ingorane mu mwaka w’2015 kuko amajwi waronse siyo wategerezwa kuronka kubera itotezwa ryakorewe abadasigana, barabuzwa kwitaba amatora kandi babibuzwa n’abatifuza ko amatora aba. Ngo  ibibanza umugambwe UPRONA ufise uno munsi mu nzego zitangukanye nivyo uhabwa n’amategeko nukuvuga amasezerano ya Arusha n’ibwirizwa shingiro.Kw’igenekerezo rya 22 Munyonyo 2017, umukuru w’umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi yaratanze ikiganiro ku kinyamakuru UBUMWE aho yamenyesheje ko ku kiringo amaze ariko arongora umugambwe UPRONA arashima ibikorwa biriko birakorwa ku bijanye no gusubiza hamwe  abadasigana. Ngo ivyo bikorwa vyo kwiyunga kw’abadasigana biriko bikorwa mu ntara zitandukanye aho usanga atagutandukana kw’abadasigana bo mu mizero y’abarundi canke b’ahandi, bose bari mu mugambwe umwe wa UPRONA. Ngo nta nama n’imwe itunganywa n’ubuyobozi bw’umugamwe UPRONA hatakirwa abahoze mu mizero y’abarundi, abo nabo bakaba bari bajuragijwe mu matora yo mu 2015. Ngo nivyo abantu benshi barashobora kwibaza ko gusubiza hamwe kutariko kuraba kubera babona abari mu ndongozi batarimwo ariko ngo nta kuntu uburongozi bw’umugambwe UPRONA butakoze kugira bubarondere kandi barumvikana ariko ivyo gushira mu ngiro ivyumvikanyweko bikagorana. Ku bwa Gashatsi, ukudashira mu ngiro ivyapfunditswe biva ku nyungu zinyegeje  z’indongozi ari naco gituma uburongozi bw’umugambwe UPRONA bwaciye bufata ingingo y’uko umugambwe utaba ku mugumya kandi  atari uwa kanaka ariko uw’abadasigana bari mu mitumba. Ngo mu ntumbero yo gusubiza hamwe, uburongozi bw’umugambwe UPRONA  bwafashe ko amakomite y’umugambwe yari yagiye mu mizero y’abarundi yonywana n’amakomite ya UPRONA yari asanzwe ahari mu makomine atandukanye. Gashatsi yamenyesheje ko ashima kubona ata badasigana abona bakiri mu mizero y’abarundi. Ku bijanye n’ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa Shingiro, uwurongoye umugambwe UPRONA yamenyesheje ko babikurikiye  nk’abandi barundi kandi iryo hinyanyurwa rija mu burenganzira bw’igihugu cose. Ngo ariko igihugu c’Uburundi  gifise kahise cisangije kuko agahengwe kari mu gihugu kava ku  masezerano y’i Arusha yateweko igikumu mu mwaka w’2000, inyuma y’impari zagiye ziraboneka. Ngo nico gituma umugambwe UPRONA usaba ko mw’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro hatokorwako intimatima z’amasezerano ya Arusha, nk’uburinganire mu nzego z’umutekano n’ukwivunabansi, ukutigungirako ubutegetsi mu moko, mw’itorwa ry’amategeko n’ibindi. Umugambwe UPRONA usaba ko ibwirizwa shingiro ritohinduka ku nyungu z’umgambwe canke ry’umugwi kanaka, ryohinduka riza gukosora ibitari bimeze neza cane cane rikaza gukomeza amahoro n’umutekano. Umugambwe UPRONA usaba ko ibiringo vyumvikanyweko n’abarundi vyokwubahirizwa.  Ku bijanye n’ ibiganiro bigiye kubera Arusha ku magenekerezo ya 27 gitugutu 2017 gushika ku wa 8 Kigarama 2017, Gashatsi yamenyesheje ku mugambwe UPRONA uzoshikiriza ukungene ibintu vyifashe mu gihugu, ko amahoro n’umutekano vyateye imbere ugereranije n’ukungene vyari bimeze mu mwaka w’2015. Ngo ic’umugambwe UPRONA usaba n’uko abo mu biro vy’umuhuza, abo muri Reta eka abazoba bitavye ibiganiro bose bohumuriza abari mu buhungiro bagatahuka mu gihugu. 

Gashatsi yamenyesheje ko yifuza kw’ ibiganiro vyoba bihagaze kw’ itunganywa ry’amatora yo mu mwaka w’2020. Ngo ibiganiro ntivyohagarara ku magaburanyama kuko hari abavuga ko bifuza kuganira kugira haboneke Reta y’imfatakibanza. Mu gihe Reta  ihari uno munsi isigaje imyaka 2, umugambwe UPRONA ubona ko uwifuza ko haba ibiganiro vy’amagaburanyama yoja ku ruhande. Umugambwe UPRONA usaba abarundi ko boganira batekanye mu ntumbero yo kwubaka igihugu maze Reta n’abo baganira bakumva ko igihugu ari ica bose kandi abari mu buhungiro bagatahuka. Ngo umutekano w’abanyeporitike bahungutse wocungerwa kugira bikenewe ibiganiro bize mu gihugu. Ngo abiyumvira ko umugambwe UPRONA uri mu kwaha kw’ubutegetsi n’abatazi ingene witunganije kandi uriko uritegurira amatora y’umwaka w’2020 kugira uronke ikibanza cawo. Ngo umugambwe UPRONA  waragize ingorane mu mwaka w’2015 kuko amajwi waronse siyo wategerezwa kuronka kubera itotezwa ryakorewe abadasigana, barabuzwa kwitaba amatora kandi babibuzwa n’abatifuza ko amatora aba. Ngo  ibibanza umugambwe UPRONA ufise uno munsi mu nzego zitangukanye nivyo uhabwa n’amategeko nukuvuga amasezerano ya Arusha n’ibwirizwa shingiro.

Aline Kanyana

 

Denise NKURUNZIZA ahamagarira urwaruka kwihangana kugira bagire iherezo ryiza

denizzaMu ntumbero yo kwibutsa urwaruka ico bari, umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA yaragendeye intara ya Cankuzo araha inyigisho urwaruka kw’igenekerezo rya 23 Munyonyo 2017. Imbere ya vyose yabanje kwibutsa urwaruka ko ari urw’agaciro kandi ko ari abadasanzwe aho yaciye abasaba ko bobihagararamwo kandi bakabinezerererwa kugira ntihagire uwuba umuhombe. Rero ngo ako gaciro bafise kabonekera ku nkomezi bafise z’umubiri ngo ari nazo abandi bashobora gucako kugira babakoreshe ivyiza canke ibibi, ngo bahagurutse barashobora guteza imbere igihugu mu kanya gato. Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yabandanije abamenyesha ko igihugu kitagira urwaruka kiba kiriko kirahera ari naco gituma yovuga ko Uburundi bufise ubutunzi kuko bufise urwaruka, ngo vyotuma umuntu avuga adakekeranya ko Uburundi bufise Burundi bw’uwu munsi na Burundi bw’ejo.


Yaciye abasaba ko bokwatura n’akanwa kabo ko ari bo kazoza k’igihugu kuko ngo ico watuye uba ukiremye.
Ngo rero mu kuraba kazoza k’igihugu uraba urwaruka, ariko ngo si ukubaraba mu maso uko basa ngo n’ukuraba umwete bafise mu bikorwa bijanye n’ukwiga na cane cane mu nyifato, mu ngeso nziza zibaranga. Aho rero ngo bibasaba kugira intumbero y’ubuzima, ukagira iyerekwa, ukagira imigabo yo kubishikako ngo nakare uwutagira iyerekwa agendesha umutwe nk’uruyuzi wa murwanizi mubi shetani agaca amwitambika imbere. Ngo ariko naho biri uko ntibazobura ibibagora aho ngo boraba nk ‘uwo Bibiriya ivuga yitwa Yosefu ukuntu Imana yamuhaye iyerekwa mu nzozi ikamwereka uko azoba, kandi yihanganye araheza akabishikira. Denise NKURUNZIZA yaciye asaba urwo rwaruka kwirinda cane ubusambanyi ngo nakare ubusambanyi ni inkwezi y’ibibazo ku wubukoze aha yarababwiye nko kubatesha intumbero y’ubuzima bari bihaye, ubwenge buragenda, indwara zitandukanye nka ca kiza ruhonyanganda SIDA, kanseri yo mu rwinjiriro rw’igitereko atibagiye abakobwa baheba amashure mu gihe ubu hasohotse itegeko ko ata mugore azosubira kwiga mu Burundi.
Ubusambanyi rero ngo mu kubwirinda yahamagariye urwaruka rwo mu Cankuzo kwirinda abagenzi babi, kuzigama ubusugi ku bakobwa ngo kuko ntakindi bazoja ku bagabo babo bagemuye atari ubwo bupfasoni bagize mu buto bwabo, aho rero ngo n’abahungu bohagabira ngo kuko naho abo bagiye kubakana batabibona ngo hari Imana ibona vyose iba yabibonye nabone rero ngo ntaco bazireguza. Yabandanije yigisha urwaruka kwubaha abavyeyi kuko ngo ni ibwirizwa Imana yatanze kuko ngo ntiwoshobora kubaha Imana utabona urenganye abavyeyi kandi ngo nakare utubashe abavyeyi ucugendana umuvumo, ngo kanatsinda ufise umuvumo ntaco ushikako Imana ntiba ikiri mu ruhande rwawe. Rero ngo havuye abavyeyi haza abarezi kuko ngo bari mu kiringo c’abavyeyi batahari, aho rero ngo ntababwiye kububaha mu kwemera gusambana nabo canke iyo basavye igiturire ngo aguhe amanuta oya ni ku mpanuro baba bariko barabaha.
Umupfasoni w’Umukuru w’igihugu yabandanije atumirira urwo rwaruka rwo mu Cankuzo kwubaha abaganza bisigura guhera kubo hejuru baganza igihugu gushika kuri banyumbakumi n’aho atamashure boba baragiyemwo ngo nakare ukuganza kwose kuva ku Mana. Yabandanije abatumirira kugendera imigenzo myiza yamye iranga abarundi haba ku nyifato imbere y’abantu, kuramukanya, kwirinda gutaha bwije inyuma y’abavyeyi n’ibindi.
Mu gusozera umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yasavye urwo rwaruka kwijukira isuku ku mubiri no ku nyambaro n’aho babaye, kwirinda ikiza SIDA no kutinuba abo mu kibano bawugendana mu kubaba hafi, n’abarwaye indwara yo mu kigo kuko ngo nayo nyene isigaye ivurwa igakira aho yaciye ababwira ko uwo bomenya ayirwaye ko bomubwira akaja kwa muganga hamwegereye bagaca bamurungika ku bitaro vy’ i Gitega kandi bakabavura ku buntu.
Anitha Bizimana
(Uwimenyereza)

 

 

Abarongoye imigambwe basabwa kugwiza inyigisho ku banywanyi babo mu kubatahuza ineza yo guterera amotora

DSC ccdd0859Abarongoye imigambwe basabwa kurwiza inyigisho ku banywanyi babo mu kubatahuza ineza y’amatora kugira bashobore kuyaterera bavyiyumvamwo. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati no gukundisha igihugu, Pascal Barandagiye mu nama yari yateguriwe abarongoye imigambwe yemewe n’amategeko mu gihugu, iyo nama ikaba yari ijanye no kurabira hamwe  ibijanye n’umutekano, n’ibiganiro bihuza abarundi hamwe n’ivyerekeye umugambi wa Reta uhamagarira abarundi guterera amatora. Hari kw’igenekerezo rya 21 Munyonyo 2017. Mw’ijambo umushikiranganji Pascal Barandagiye yashikirije ryo kwugurura inama, yamenyesheje ko amahoro n’umutekano bitsimbataye mu gihugu cose. Ariko rero ngo n’aho biri uko barashizeho amakomite ajejwe umutekano mu bisata vyose vy’igihugu, acasaba indongozi mu migambwe kugira uruhara runini mu gutsimbataza uwo mutekano no mukuwigisha abo barongoye bakarushirizaho gutsimbataza amahoro cane cane muri iki gihe c’impera z’umwaka. Yaranashikirije ko bimwe mu vyaranze umutekano ari uko abarundi bababa ibihumbi 200 bahungutse, abashika ibihumbi 32 nabo ngo baramaze kwiyandikisha ngo batahuke, ngo baragize n’ingendo mu makambi y’impunzi ndetse ngo bakaba basanze benshi bafise umutima n’ishaka vyo gutaha.

Ikindi yamenyesheje ngo ni uko hategekanijwe vuba inama n’ishirahamwe HCR hamwe n’ibihugu bihaye indaro izo mpunzi mu ntumbero yuko botahukanwa vuba. Ku bijanye n’ibiganiro, ngo nk’uko ivyabereye hagati mu gihugu vyarangiye, baripfuza ko n’ivyo hanze vyorangira ivyegeranyo vyose bikegeranywa bikaja hamwe abarundi bagaheza bakabigira ivyabo. Umushikiranganji yaciye aboneraho akaryo ko gusaba abarongoye imigambwe batumiwe mu biganiro vy’abarundi bizobera  Arusha mu gihugu ca Tanzaniya kuvyitegurira neza mu gukora icegeranyo bazoshikiriza muri ivyo biganiro bisunze ibindi vyegeranyo 3 vyashitsweko inyuma y’ibiganiro vyabereye mu gihugu c’Uburundi.  Umushikiranganji yamenyesheje kandi ko umuntu wese afise imyaka yo gutora yoterera kugira amatora yo mu 2020 azogende neza. Ariko rero ngo hariho integuro y’itegeko izokwerekana ingene intererano yotangwa ku rugero rw’umwumwe wese, aho naho yaciye asaba abanyamigambwe kurwiza inyigisho ku banywanyi babo mu kubatahuza ineza y’amatora mu gihugu kugira babikore bumva ko atari agahotoro. Muvyo yashikirije, yaheraheje amenyesha ko bisunze amategeko ikiringo c’umugwi wo gutegura amatora kizorangira itariki 5 Kigarama 2017. Abarongoye imigambwe basavye ko mu gihe umurwi utegura amatora CENI uzorangiza ikiringo ku wa 5 Kigarama 2017, hoca hajaho umugwi wizewe na bose kugira ngo amatora azogende neza. Abarongoye imigambwe kandi baramenyesheje ko ku bijanye n’imigenderanire y’Uburundi n’Ubumwe bwa Buraya itifashe neza, ngo badakwiye kuzera inze ahubwo ko bagiye guhimiriza abanyagihugu kwiteza imbere.Abarongoye imigambwe basabwa kurwiza inyigisho ku banywanyi babo mu kubatahuza ineza y’amatora kugira bashobore kuyaterera bavyiyumvamwo. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati no gukundisha igihugu, Pascal Barandagiye mu nama yari yateguriwe abarongoye imigambwe yemewe n’amategeko mu gihugu, iyo nama ikaba yari ijanye no kurabira hamwe  ibijanye n’umutekano, n’ibiganiro bihuza abarundi hamwe n’ivyerekeye umugambi wa Reta uhamagarira abarundi guterera amatora. Hari kw’igenekerezo rya 21 Munyonyo 2017. Mw’ijambo umushikiranganji Pascal Barandagiye yashikirije ryo kwugurura inama, yamenyesheje ko amahoro n’umutekano bitsimbataye mu gihugu cose. Ariko rero ngo n’aho biri uko barashizeho amakomite ajejwe umutekano mu bisata vyose vy’igihugu, acasaba indongozi mu migambwe kugira uruhara runini mu gutsimbataza uwo mutekano no mukuwigisha abo barongoye bakarushirizaho gutsimbataza amahoro cane cane muri iki gihe c’impera z’umwaka. Yaranashikirije ko bimwe mu vyaranze umutekano ari uko abarundi bababa ibihumbi 200 bahungutse, abashika ibihumbi 32 nabo ngo baramaze kwiyandikisha ngo batahuke, ngo baragize n’ingendo mu makambi y’impunzi ndetse ngo bakaba basanze benshi bafise umutima n’ishaka vyo gutaha. Ikindi yamenyesheje ngo ni uko hategekanijwe vuba inama n’ishirahamwe HCR hamwe n’ibihugu bihaye indaro izo mpunzi mu ntumbero yuko botahukanwa vuba. Ku bijanye n’ibiganiro, ngo nk’uko ivyabereye hagati mu gihugu vyarangiye, baripfuza ko n’ivyo hanze vyorangira ivyegeranyo vyose bikegeranywa bikaja hamwe abarundi bagaheza bakabigira ivyabo. Umushikiranganji yaciye aboneraho akaryo ko gusaba abarongoye imigambwe batumiwe mu biganiro vy’abarundi bizobera  Arusha mu gihugu ca Tanzaniya kuvyitegurira neza mu gukora icegeranyo bazoshikiriza muri ivyo biganiro bisunze ibindi vyegeranyo 3 vyashitsweko inyuma y’ibiganiro vyabereye mu gihugu c’Uburundi.  Umushikiranganji yamenyesheje kandi ko umuntu wese afise imyaka yo gutora yoterera kugira amatora yo mu 2020 azogende neza.

Ariko rero ngo hariho integuro y’itegeko izokwerekana ingene intererano yotangwa ku rugero rw’umwumwe wese, aho naho yaciye asaba abanyamigambwe kurwiza inyigisho ku banywanyi babo mu kubatahuza ineza y’amatora mu gihugu kugira babikore bumva ko atari agahotoro. Muvyo yashikirije, yaheraheje amenyesha ko bisunze amategeko ikiringo c’umugwi wo gutegura amatora kizorangira itariki 5 Kigarama 2017. Abarongoye imigambwe basavye ko mu gihe umurwi utegura amatora CENI uzorangiza ikiringo ku wa 5 Kigarama 2017, hoca hajaho umugwi wizewe na bose kugira ngo amatora azogende neza. Abarongoye imigambwe kandi baramenyesheje ko ku bijanye n’imigenderanire y’Uburundi n’Ubumwe bwa Buraya itifashe neza, ngo badakwiye kuzera inze ahubwo ko bagiye guhimiriza abanyagihugu kwiteza imbere.

Evelyne Niyonzima

 

 

Ubutungane buhamagariwe gutunganiriza neza abo bose babwituye

0250Reta y’Uburundi yifuza ko ubutungane bukora kandi bugakora neza ku neza y’ababwituye kuko  ifise ihangiro ko imanza za kera zose zova mu nzira umwaka w’2018  ukazotangurana na nshasha kugira umwe wese yishire yizane mu twiwe.  Ivyo vyamenyeshejwe n’icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo inyuma y’urugendo yagize   muri Sentare nkuru y’igihugu yo muri komine Ntahangwa,  kw’igenekerezo rya 23 Munyonyo 2017.  

Reta y’Uburundi yifuza ko ubutungane bukora kandi bugakora neza ku neza y’ababwituye kuko  ifise ihangiro ko imanza za kera zose zova mu nzira umwaka w’2018  ukazotangurana na nshasha kugira umwe wese yishire yizane mu twiwe.  Ivyo vyamenyeshejwe n’icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo inyuma y’urugendo yagize   muri Sentare nkuru y’igihugu yo muri komine Ntahangwa,  kw’igenekerezo rya 23 Munyonyo 2017.  Icegera ca mbere  c’umukuru w’igihugu  Gaston Sindimwo yamenyesheje ko yabagendeye mu ntumbero yo kuraba ingene ibikorwa bigenda  ngo bongere bereke abarundi n’amakungu ko mu gihugu c’UBurundi ubutungane buriho kandi bukora.Ngo yasanze ibikorwa bakora babikora neza kiretse ko bafise amadosiye menshi ngo kubera ako karere karimwo abantu benshi bigatuma haca haba amatati menshi.Yasanze abacamanza bo muri parake ari 16 n’umukuru wayo arimwo . Ni ukuvuga baravye imanza bafise umwe wese ategerezwa  guca imanza 20 ku kwezi ariko basanze bafise   urugero rw’imanza 16 ku kwezi ivyo bikerekana ko bakora neza. No muri sentare niko k’uko  muri kuno kwezi kwa Munyonyo imanza zashikirijwe zagera kuri 54 harashoboye gucibwa izitari nke naho hari ibirarane vy’izindi nyinshi.  Yaciye asaba ko abacamanza  bokongerezwa kandi bakavanga ibitsina kuko nko muri Sentare hariyo abakenyezi benshi iyo bagiye mu turuhuko two kuvyara  bituma akazi gaca kagenda nabi.Ariko ngo n’aho biri  uko  yarabakeje abatera n’intege kuko ngo baritanga bikwiye. Yarangije urugendo abemereye ko hariho sentare idafise ibikoresho bikwiye agiye kubiganira n’umushikiranganji w’ubutungane  bakabibaronsa.      

Josélyne Ndayegamiye                                                                                    

 

 

Intara kama zigiye kurimwamwo ibiterwa vyimbukaho gusumba ibindi

CAFFFUbushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi ngo buripfuza gukura abarimyi-borozi mu bukene biciye mu kuduza umwimbu w’ibiterwa. Ivyo ngo bazobishikako biciye muri poritike yo kurima igiterwa kimwe cose mu ntara kama cimbukamwo gusumba ahandi, ndetse ngo bikazotuma umwimbu wiyongera gusumba uko biri muri kino gihe. Intara kama yimbukamwo igiterwa kinaka ngo izoheza ishorere umwimbu mu ntara yarimye ubundi bwoko bw’ibiterwa. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya imigambi mu bisata vy’uburimyi n’ubworozi, Gérard Ndabemeye, ku wa 9 Munyonyo 2017, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Ubushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi ngo buripfuza gukura abarimyi-borozi mu bukene biciye mu kuduza umwimbu w’ibiterwa. Ivyo ngo bazobishikako biciye muri poritike yo kurima igiterwa kimwe cose mu ntara kama cimbukamwo gusumba ahandi, ndetse ngo bikazotuma umwimbu wiyongera gusumba uko biri muri kino gihe. Intara kama yimbukamwo igiterwa kinaka ngo izoheza ishorere umwimbu mu ntara yarimye ubundi bwoko bw’ibiterwa.

Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya imigambi mu bisata vy’uburimyi n’ubworozi, Gérard Ndabemeye, ku wa 9 Munyonyo 2017, hari mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Nk’uko uyo muyobozi mukuru  yabandanije abishikiriza, ngo yisunze ivyigwa vyakozwe, mu bushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi basanze intara kama zidatanga umwimbu ungana ku giterwa  iki canke kiriya. Akarorero, ngo intara kama y’Imbo irimbukamwo cane ibigori gusumba intara kama ya Kirimiro. Mu ntara kama za Bugesera, Kumoso n’Imbo ngo harimbuka cane igiterwa c’umuceri, gusumba mu zindi ntara.Ariko rero, muri kino gihe, ngo usanga  abarimyi- borozi bariko baravangatiranya, bagatera ibiterwa aho bitimbuka cane. Muri ico gihe, ngo bituma umwimbu baronka uba muto ugereranije n’uwo botegerejwe kuronka, iyo igiterwa kirimwa aho cimbuka cane gusumba. Mu bushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi, ngo barabiravye babona ko bitobandanya uko bimeze muri kino gihe, nico gituma bipfuje gufasha kugira abarimyi-borozi bashobore kuronka umwimbu mwiza, gutyo bave mu bukene.  Ku bijanye no gushira mu ngiro iyo poritike, ngo intara kama iyi canke iriya bayirimyemwo ibiharage kubera bihimbuka cane, ngo bazoca bashora umwimbu wabo mu zindi ntara zarimye ibindi biterwa. Izo zindi ntara ngo zishobora kuzoba zarimye ibiraya canke ibindi biterwa. Ariko rero, ngo kugira iyo poritike itangure, ngo hari ivyankenerwa bizobanza gukorwa, ivyo navyo ngo ni ukwigisha abarimyi- borozi kugira bumve uwo mugambi akamaro ushobora kubagirira.

Iruhande yo gutanga inyigisho, ngo bazozana imbuto zirobanuye, urwo ni urugamba rukomeye kugira batangure uwo mugambi. Vyongeye, ngo muri uwo mugambi nyene, bazoshiraho ibigega vyo kubika umwimbu, kugira umwimbu ubonetse abarimyi baronke aho bawubika. Ivyo ngo bizotuma uwo mwimbu udaheza ngo uterwe n’udukoko canke ibore. Mu ntumbero yo guhanahana ivyimburwa hagati y’intara zitandukanye, ngo hazoba gushiraho uburyo bwo gutwara abantu n’ibintu, ni ukuvuga  imodokari ku buryo umwimbu wo mu Buragane ushobora kwunguruzwa gushika mu Bugesera vyoroshe. Ibiterwa bizoshimikirwako ngo bazobitora  bisunze ivyigwa vyakozwe n’ikigo kijejwe kugira ubushakashatsi ku biterwa ISABU, ico kigo ngo cataratanze urutonde rw’ibiterwa bashobora gushimikirako muri iyo poritike. Mu gihe mu kiyaya c’Imbo bafise intumbero yo guteza imbere igiterwa c’ibigori n’umuceri, ngo urugomero rwa Kajeke ruzoba rujejwe kuvomera indimiro mu kiyaya c’Imbo. Urwo rugemero mu ntango baciyumvira kurwubaka, rwari gushobora kuvomera imirima ku buringanire bw’amahegitari 3000 mu kiyaya c’Imbo. Abahinga bategekanya ko urwo rugomero rwari gushobora kuvomera ruhejeje kwubakwa neza gushika ku buringanire bw’amahegitari 12000. N’aho urwo rugomero rwatwaye uburyo bwinshi, ngo ntirwashoboye gushika kw’ihangiro bari bihaye. Ababijejwe ngo bararondeye abahinga kugira berekane uko ibikorwa vyari gukorwa, ndetse ngo bakaba baherutse gutanga n’icegeranyo c’ibikorwa bikwiye gukorwa kugira basubire kuvyura urwo rugomero. Ubu rero ngo ivyigwa vyaraheze hageze aho batanga isoko kugira urwo rugomero rusubire kwubakwa, ivyari vyarubatswe vyose ngo bazobomora.                                                                                                            

 Déo Misigaro

 

 

Abarundi ngo dukwiye gusaba guhinduka

brkfIhinduka twipfuza kubona, ngo ritegerezwa gutangurira kuri twebwe nyene. Eka ngo ubushobozi n’ububasha bwo guhinduka biri mu biganza vy’Imana. Nk’abarundi ngo dukwiye gusaba Imana guhinduka. Ivyo ni ivyashikirijwe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, ku wa 14 Munyonyo 2017, mu masengesho y’igihugu aho abagize inzego zitandukanye basangira ingaburo y’umubiri, ni ukuvuga umukate n’icayi hamwe n’ingaburo y’umutima kubera bariko basengera igihugu, amasengesho yatunganijwe n’urwego rw’Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka. Inyigisho z’Umukuru w’igihugu zari zishingiye kw’ijambo ry’Imana dukura mu njili ya Matayo, ikigabane c’18 umurongo wa 20, aho bavuga ko aho babiri canke batatu bakoraniye, Imana iba iri hagati yabo. Nk’uko Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yabandanije abishikiriza, ngo ayo masengesho yahuje abarongozi batandukanye, abanyeporitike, abo mu mashirahamwe yigenga mu butandukane bwabo kugira basangire ingaburo y’umubiri n’umutima. Ayo masengesho ngo ni ayo gusengera igihugu bagiture imitwaro y’abarundi n’abarundikazi, abato n’abakuru. Icivugo nyamukuru c’izo nyigisho kidusaba ihinduka twipfuza kubona, ngo kirimwo inyigisho nyinshi, aho kiduhamagarira guhindura abagenzi n’isi.

Eka ngo kuva tukibaho, Imana yagiye iraduhindura, tumaze guhinduka ngo turaheza tugahindura abagenzi bacu. Vyongeye, ngo igihe cose Imana itwongeye umunsi wo kubaho, iba iduhaye akanya ko guhinduka kugira aho tubaye habe heza gusumba, ariko ntivyama vvyagenze neza kubera tudahinduka mu bugombe bw’Imana. Nk’indongozi, Umukuru w’igihugu yabasavye guhinduka, gutyo bahindure n’abo bajejwe kurongora, n’abandi bazoheza bahinduke. Ariko ngo si ikintu coroshe guhinduka no guhindura abantu, ngo bisaba ubwenge, ubwo nabwo ngo butangwa n’Imana. Nk’abana b’abantu, ngo dukwiye kwemera ko dufise aho duhobahoba. Mu Burundi ngo hari ingeso mbi zabibwe, izo nazo ngo zikwiye kurandurwa. Muri kino gihe, ngo abarundi bakeneye kumenya ivyabagoye, gutyo bashobore kubisambura. Nk’indongozi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yabasavye kugendera mu muco w’Imana, muri ico gihe, ngo bizotuma baca baba abatumwa bayo. Ukwezi kwa Munyonyo, ngo ni ukwezi ko kubona no kwakira indemesho y’Imana. Vyongeye, abarundi basabwe ko ku muns iwa kane bosengera igihugu kandi bisonzesheje, ayo ngo niyo mahinduka akenewe. Impinduka abarundi bakeneye ni iyo guhangana n’ibibazo bihanze igihugu Umukuru w’Inama Nhingamateka, Pascal Nyabenda yakiriye abashitsi yarashimiye Umukuru w’igihugu kubona yaje kwifatanya nabo muri ayo masengesho. Icifuzo ngo n’uko ayo masengesho yohindura abarundi bakamenyera gusangira n’abadafise. Iyo mpinduka twipfuza kubona ngo yodufasha guhangana n’ubushomeri, ubukene n’ihindagurika ry’ibihe rihanze isi yose. Uwashikirije ubutumwa muri ayo masengesho, John Senyoni wo mu Buganda, atera akamo abarundi kubana nk’abavukanyi, iyo ngo niyo mpinduka abarundi twipfuza kubona. Ku bw’uwo muvugabutumwa, yishimikije ivyanditswe n’umwe mubaharaniye agateka k’abirabure muri Reta zunze Ubumwe za Amerika, Martin Luther King, aho yavuze ati « dukwiye kwiga kubana nk’abavukana, atari uko tuzopfa twese nk’ibijuju ». Eka ngo tutarondeye impinduka twipfuza kubona, ngo tuzopfira hamwe, iyo mpinduka izana iterambere, umubano mwiza hagati y’abarundi. Amahoro mu giheburayo « shalom », iryo jambo ngo rifise insiguro nyishi, umutekano, ubutunzi, kugira imigenderanire myiza n’ababanyi, kugubwa neza, n’ibindi, ayo mahoro, ngo ni yo azana ivyo bintu vyose. Mu ntwaro rusangi, ngo amahoro araheza agasasagara, iyo ntwaro nayo iva kubanyagihugu ikabasubirako, ariko ngo mu bihugu vyo muri Afrika, ngo igihe cose amatora yegereje igisirikare ngo kiramera magabo. Aho usanga umwe wese atinya umuntu nkawe. Vyongeye, John Senyoni yisunze ivyanditse mw’ibaruwa umutumwa Paul yandikiye Abaromani, igice c’12 kuva ku murongo w’9 gushika ku wa 21, arerekana neza uko abakristu dukwiye kumera. Bisubiye, yisunze ivyanditswe n’umutumwa Paul, yaragarutse ku rukundo,  aho avuga ko tutovuga ko dukunda Imana ariko tudakunda bagenzi bacu. Eka ngo urukundo rwacu rukwiye kuba urw’ukuri, ikintu ngo gishobora gukiza Uburundi ni urukundo. Ikindi yagarutseko muri izo nyigisho, ni ukubana mu mahoro n’abandi. Nk’abarundi, ngo impinduka twipfuza kubona, ni uko twokwiga kubana n’abandi mu mahoro.

Yasozereye asaba abarundi kuba abantu bahagarariye amahoro. Muri make rero, ngo ntushobora kuvuga ko ukunda Imana, hari abantu nkawe wita ko ari abansi bawe, ngo twirinda kandi urwanko n’intambara. Tubamenyeshe ko uwo muco wo gutunganya ayo masengesho, ngo uturuka mu gihugu ca Reta zunze Ubumwe za Amerika, aho abanyeporitike, abarwizatunga bamwe bose mubudasa bwabo bahurira hamwe bagasengera igihugu. Mu Burundi, ayo masengesho yatanguye mu mwaka w’1999, Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zimaze imyaka 2 zitunganya ayo masengesho. Ayo masengesho yo mu mwaka w’2017, agira 12.Ihinduka twipfuza kubona, ngo ritegerezwa gutangurira kuri twebwe nyene. Eka ngo ubushobozi n’ububasha bwo guhinduka biri mu biganza vy’Imana. Nk’abarundi ngo dukwiye gusaba Imana guhinduka. Ivyo ni ivyashikirijwe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, ku wa 14 Munyonyo 2017, mu masengesho y’igihugu aho abagize inzego zitandukanye basangira ingaburo y’umubiri, ni ukuvuga umukate n’icayi hamwe n’ingaburo y’umutima kubera bariko basengera igihugu, amasengesho yatunganijwe n’urwego rw’Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka. Inyigisho z’Umukuru w’igihugu zari zishingiye kw’ijambo ry’Imana dukura mu njili ya Matayo, ikigabane c’18 umurongo wa 20, aho bavuga ko aho babiri canke batatu bakoraniye, Imana iba iri hagati yabo. Nk’uko Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yabandanije abishikiriza, ngo ayo masengesho yahuje abarongozi batandukanye, abanyeporitike, abo mu mashirahamwe yigenga mu butandukane bwabo kugira basangire ingaburo y’umubiri n’umutima. Ayo masengesho ngo ni ayo gusengera igihugu bagiture imitwaro y’abarundi n’abarundikazi, abato n’abakuru. Icivugo nyamukuru c’izo nyigisho kidusaba ihinduka twipfuza kubona, ngo kirimwo inyigisho nyinshi, aho kiduhamagarira guhindura abagenzi n’isi. Eka ngo kuva tukibaho, Imana yagiye iraduhindura, tumaze guhinduka ngo turaheza tugahindura abagenzi bacu. Vyongeye, ngo igihe cose Imana itwongeye umunsi wo kubaho, iba iduhaye akanya ko guhinduka kugira aho tubaye habe heza gusumba, ariko ntivyama vvyagenze neza kubera tudahinduka mu bugombe bw’Imana. Nk’indongozi, Umukuru w’igihugu yabasavye guhinduka, gutyo bahindure n’abo bajejwe kurongora, n’abandi bazoheza bahinduke. Ariko ngo si ikintu coroshe guhinduka no guhindura abantu, ngo bisaba ubwenge, ubwo nabwo ngo butangwa n’Imana. Nk’abana b’abantu, ngo dukwiye kwemera ko dufise aho duhobahoba. Mu Burundi ngo hari ingeso mbi zabibwe, izo nazo ngo zikwiye kurandurwa. Muri kino gihe, ngo abarundi bakeneye kumenya ivyabagoye, gutyo bashobore kubisambura. Nk’indongozi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yabasavye kugendera mu muco w’Imana, muri ico gihe, ngo bizotuma baca baba abatumwa bayo. Ukwezi kwa Munyonyo, ngo ni ukwezi ko kubona no kwakira indemesho y’Imana. Vyongeye, abarundi basabwe ko ku muns iwa kane bosengera igihugu kandi bisonzesheje, ayo ngo niyo mahinduka akenewe.

Impinduka abarundi bakeneye ni iyo guhangana n’ibibazo bihanze igihugu Umukuru w’Inama Nhingamateka, Pascal Nyabenda yakiriye abashitsi yarashimiye Umukuru w’igihugu kubona yaje kwifatanya nabo muri ayo masengesho. Icifuzo ngo n’uko ayo masengesho yohindura abarundi bakamenyera gusangira n’abadafise. Iyo mpinduka twipfuza kubona ngo yodufasha guhangana n’ubushomeri, ubukene n’ihindagurika ry’ibihe rihanze isi yose. Uwashikirije ubutumwa muri ayo masengesho, John Senyoni wo mu Buganda, atera akamo abarundi kubana nk’abavukanyi, iyo ngo niyo mpinduka abarundi twipfuza kubona. Ku bw’uwo muvugabutumwa, yishimikije ivyanditswe n’umwe mubaharaniye agateka k’abirabure muri Reta zunze Ubumwe za Amerika, Martin Luther King, aho yavuze ati « dukwiye kwiga kubana nk’abavukana, atari uko tuzopfa twese nk’ibijuju ». Eka ngo tutarondeye impinduka twipfuza kubona, ngo tuzopfira hamwe, iyo mpinduka izana iterambere, umubano mwiza hagati y’abarundi. Amahoro mu giheburayo « shalom », iryo jambo ngo rifise insiguro nyishi, umutekano, ubutunzi, kugira imigenderanire myiza n’ababanyi, kugubwa neza, n’ibindi, ayo mahoro, ngo ni yo azana ivyo bintu vyose. Mu ntwaro rusangi, ngo amahoro araheza agasasagara, iyo ntwaro nayo iva kubanyagihugu ikabasubirako, ariko ngo mu bihugu vyo muri Afrika, ngo igihe cose amatora yegereje igisirikare ngo kiramera magabo. Aho usanga umwe wese atinya umuntu nkawe. Vyongeye, John Senyoni yisunze ivyanditse mw’ibaruwa umutumwa Paul yandikiye Abaromani, igice c’12 kuva ku murongo w’9 gushika ku wa 21, arerekana neza uko abakristu dukwiye kumera. Bisubiye, yisunze ivyanditswe n’umutumwa Paul, yaragarutse ku rukundo,  aho avuga ko tutovuga ko dukunda Imana ariko tudakunda bagenzi bacu. Eka ngo urukundo rwacu rukwiye kuba urw’ukuri, ikintu ngo gishobora gukiza Uburundi ni urukundo. Ikindi yagarutseko muri izo nyigisho, ni ukubana mu mahoro n’abandi. Nk’abarundi, ngo impinduka twipfuza kubona, ni uko twokwiga kubana n’abandi mu mahoro. Yasozereye asaba abarundi kuba abantu bahagarariye amahoro. Muri make rero, ngo ntushobora kuvuga ko ukunda Imana, hari abantu nkawe wita ko ari abansi bawe, ngo twirinda kandi urwanko n’intambara. Tubamenyeshe ko uwo muco wo gutunganya ayo masengesho, ngo uturuka mu gihugu ca Reta zunze Ubumwe za Amerika, aho abanyeporitike, abarwizatunga bamwe bose mubudasa bwabo bahurira hamwe bagasengera igihugu. Mu Burundi, ayo masengesho yatanguye mu mwaka w’1999, Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zimaze imyaka 2 zitunganya ayo masengesho. Ayo masengesho yo mu mwaka w’2017, agira 12.                                                                                                 

  Déo Misigaro     

 

 
Ouvrir