Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi batarenza imyaka 29 barahawe urucanco rubakingira indwara ya Mugiga mu gihugu cose

ladosKw’igenekerezo rya  4 Kigarama 2018  haratangujwe icese  mu gihugu cose igikorwa co gucandaga abantu bafise kuva ku mwaka  gushika ku bafise imyaka 29.  Ibirori vyo kwugurura iryo candagwa vyatangujwe n’umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA, Thadée Ndikumana,  bikaba vyabereye mu ntara ya Muramvya komine Rutegama umutumba Nyarunazi ku civugo « Incanco ziradukingira twese, nitwicandagishe ». Kw’igenekerezo rya  4 Kigarama 2018  haratangujwe icese  mu gihugu cose igikorwa co gucandaga abantu bafise kuva ku mwaka  gushika ku bafise imyaka 29.  Ibirori vyo kwugurura iryo candagwa vyatangujwe n’umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA, Thadée Ndikumana,  bikaba vyabereye mu ntara ya Muramvya komine Rutegama umutumba Nyarunazi ku civugo « Incanco ziradukingira twese, nitwicandagishe ». Mw’ijambo  yiwe ry’ikaze, buramatari w’intara ya Muramvya Laurent Nicimbeshe yabanje gushimira cane Imana yazigamye abarundi, aca arashimira   Reta y’Uburundi yakoze uko ishoboye kugira bazane urwo rucanco ; yarashimiye kandi umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA, Thadée Ndikumana  yahisemwo intara ya Muramvya ko ariyo yokwakira  ivyo  birori. Yasavye kandi abanyamuramvya kuza kwicandagisha ari benshi kugira abafise iyo myaka  bose bahabwe urucanco ata n’umwe avuyemwo. Uwaserukiye amashirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y’abantu mu Burundi Jeremy Hopekins yamenyesheje ko indwara ya Mugiga ari  mbi kandi yandukira, ikaba kandi ishobra no guca mu bihimba vy’irondoka iyo umuntu atikingiye. Ikindi yamenyesheje ngo ni uko ibihugu vyo muri Afrika bitari bike bibangamiwe n’iyo ndwara, akaba yarangije ashimira ishirahamwe GAVI rifasha mu gutanga incanco,   ryafashije kugira urwo canco ruboneke.

Umushikiranganji w’amamagara y’abantu, Thadée Ndikuma ahejeje gutanguza icese  urucanco yarashimiye  cane abajejwe intwaro kuko bitanze mu kurarika abantu kugira baze kwicandagisha ari benshi, abandi yashimiye ni abari baje kwicandagisha. Ikindi yamenyesheje ngo ni uko ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y’abantu kw’isi (OMS) ryashize Uburundi mu bihugu  26 vyo muri Afrika  bibangamiwe n’indwara ya Mugiga Uburundi bukaba bugize ubwa 21 mu  bihugu 26 bibangamiwe n’iyo ndwara  butanguje uwo mugambi wo gucandaga iyo ndwara. Ico gikorwa co gucandaga kikazomara iminsi 10 ni ukuvuga ko kizorangira kw’igenekerezo rya 13 Kigarama uwu mwaka nyene aho hitezwe gucandagwa abenegihugu bashika 7.898.903 ariko umushikiranganji akipfuza ko abazoza gucandagwa  boshikana ibice ijana kw’ijana. Yabandanije ameyesha ko abo bantu bazocandagwa  bangana n’ibice 77 kw’ijana vy’abanyagihugu bose bari mu Burundi ari naco gituma urwo rucanco ataworwirengagiza kuko rufitiye akamaro kanini abanyagihugu benshi  hamwe n’igihugu kizoca kironka abantu bafise amagara meza. Umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya ikiza SIDA, Thadée Ndikumana yarangije asaba abajejwe intwaro guhimiriza abo bajejwe kugira bose babimenye kare, akaba yasavye abarundi bose kwicandagisha iminsi itarabajana narirya urwo rucanco barutanga ku buntu, yibutsa kandi ko iyo ndwara yigeze gutera mu ntara ya Ruyigi mu mwaka w’1992,  abanyagihugu bikaba vyarabagoye kuko basabwa amafaranga kugira bayivuze.  Urwo rucanco rero ngo ruzohabwa abantu bari mu migwi myinshi, aha akavuga abanyeshure bari mu mashure mato mato, ayisumbuye na kaminuza, abari mu bigo vy’irerero, abari mu bigo vy’abihebeye Imana, abari mu makambi y’igisirikare n’igiporisi n’ahandi. 

Ladislas Manirakiza

 

 

Mu ntara ya Makamba Abadandaza bahimirizwa kwijukira gutanga inyandiko nyemezabuguzi

 

nananaAbadandaza bahimirizwa kwijukira gutanga inyandiko nyemezabuguzi canke fagitire, aho ababijejwe nabo nyene basabwe  ko izo nyandiko zoba nk’itegeko ku mudandaza wese. Inyandiko nyemezabuguzi  zirafasha guharura amakori uko ariko arinjira kandi bigatuma n’abadandaza batikinga mu kiza mu kumenyesha ivyo bacuruje bitajanye n’amategeko. Izo ni zimwe mu mpanuro Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yatekereye abarwizatunga bari bitavye ibirori vyo guhimbaza umunsi wahariwe umutangakori, umunsi uhimbajwe ubugira 3, ibirori bikaba  vyabareye ku murwa mukuru w’intara ya Makamba, ku wa 5 Kigarama 2018, umunsi wasozereye ihayanishwagurisha ry’ibidandazwa  bitandukanye bihingurirwa mu Burundi. Uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo « Dutsimbataze umugenzo wo gutanga no gusaba inyandiko nyemezabuguzi ».Abadandaza bahimirizwa kwijukira gutanga inyandiko nyemezabuguzi canke fagitire, aho ababijejwe nabo nyene basabwe  ko izo nyandiko zoba nk’itegeko ku mudandaza wese. Inyandiko nyemezabuguzi  zirafasha guharura amakori uko ariko arinjira kandi bigatuma n’abadandaza batikinga mu kiza mu kumenyesha ivyo bacuruje bitajanye n’amategeko. Izo ni zimwe mu mpanuro Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yatekereye abarwizatunga bari bitavye ibirori vyo guhimbaza umunsi wahariwe umutangakori, umunsi uhimbajwe ubugira 3, ibirori bikaba  vyabareye ku murwa mukuru w’intara ya Makamba, ku wa 5 Kigarama 2018, umunsi wasozereye ihayanishwagurisha ry’ibidandazwa  bitandukanye bihingurirwa mu Burundi. Uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo « Dutsimbataze umugenzo wo gutanga no gusaba inyandiko nyemezabuguzi ».Nk’uko Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yabandanije abishikiriza, ngo kudatanga ikori uri umudandaza, uba wirengagije ko igihugu ari icawe. Ayo makori rero ngo aragaruka gukora ibikorwa vy’iterambere bitandukanye, gutyo ayo makori akaba abagarutseko. Yisunze ibiharuro vyatanzwe na komiseri mukuru w’ikigo kijejwe kwegeranya amakori n’amatagisi OBR, Audace Niyonzima, aho yamenyesheje ko imbere y’umwaka w’2009, amakori yatozwa mu kiringo c’umwaka yari imiriyaridi 300, mu mpera z’umwaka w’2018, ico kigo kikaba citeze umwimbu w’amakori w’imiriyaridi 800.Mu ntumbero yo kurwanya urudandazwa rutarekuwe n’amategeko, ikigo OBR giherutse kwubaka ibiro vyaco i Kabonga hamwe n’i Mugina, mu ntara ya Makamba. Umukuru w’igihugu rero arashima kubona ivyo biro vyarubatswe, izo nyubako ngo zizotuma gukorera mu binywabi bisezererwa. Eka ngo gukorera mu binywabi ni inkomoko y’amabi menshi, aho bishobora guhungabanya umutekano w’igihugu biciye mu kwinjiza  ibidandazwa bishobora kuba vyarapfuye nk’ibifungurwa n’imiti.
Amakori arafasha mu migambi itandukanye yo guteza imbere igihugu
Umukuru w’igihugu yaboneyeho akaryo ko guca irya n’ino ku kunguko kari mu gutanga inyandiko nyemezabuguzi. Iyo amakori atojwe neza, ngo bituma hatsimbatazwa amahoro n’umutekano, biciye mu kugurira abajejwe umutekano ibikoresho vya nkenerwa vyo kuwubungabunga. Mu gisata c’uburimyi, ifumbire n’imbuto zirobanuye ku giciro kitavuna umurimyi ngo biboneka kubera amakori aba yatanzwe.  N’indero y’akanovera mu gukomeza ubushakashatsi n’ubuhinga ngo bizotsimbatazwa igihe amakori azoba ariko atozwa neza.Amagara meza niyo soko ry’iterambere, rero abarundi bazogira amagara meza kubera hazoba haguzwe imiti, incanco, amavuriro akubakwa, ivyo vyose ngo bisaba uburyo buva muri ayo makori nyene. Mu gihe c’ibiza, abafise amikoro make bazogarukirwako kubera hazoba hatojwe amakori, vyumvikana ko gutanga ayo makori ari nkenerwa kubera aheza akagaruka kugufasha. Mu gihe igihugu cubakiye ku mico kama, ngo gukomeza inkino n’imico kama bisaba uburyo, ubwo nabwo ngo buzoboneka, igihe abadandaza bazoba bariko batanga amakori n’umutima ugororotse, n’ibindi.Kuri abo bose vyagoye muri uno mwaka, ari abakoresha inyandiko nyemezabuguzi nyiganano, Umukuru w’igihugu yabasavye kwisubirako, batisubiyeko ngo ibihano bikomeye bigiye gufatwa. Ku barwizatunga, yabasavye gushira komite bahurikiyemwo kugira baze baradoma urutoke kuri abo bose bakora urudandazwa rwo mu kinyegero. Ku bakozi b’ikigo OBR, ngo n’aho ico kigo gikora neza, haracariho abacafuza urwo rwego mu kurya ibiturire, yasavye abarongoye urwo rwego gufata ingingo zose zishoboka kugira iyo ngeso mbi ituzwe muri OBR.
Umushikiranganji w’ikigega  ca Reta asaba ikigo OBR guhinyanyura amategeko ajane n’ibihe
Ku bw’umushikiranganji w’ikigega ca Reta, Domitien Ndihokubwayo, arakeza intambwe ikigo OBR kigezeko, aho yabasavye gukora kugira amategeko agenga ico kigo ajane n’ibihe hongere hakoreshwe ubuhinga bwa none mu gikorwa co gutoza amakori. Mu ntumbero yo kuduza umwimbu, ngo bariko baravugana na mugenziwe w’intwaro mu gihugu hagati kugira amakori yahora atozwa n’amakomine, uwo murimo urangurwe n’ikigo OBR.Mw’ijambo ryiwe, komiseri mukuru w’ikigo OBR yamenyesheje ko hatunganijwe imigambi yo ku myaka 5, ico kigo kigiye gukorerako. Biciye mu guhimiriza abadandaza, ngo bageze ku ntambwe ishimishije aho abadandaza bariko barijukira gutanga inyandiko nyemezabuguzi. Ku bijanye n’amakori yo mu gihugu hagati, ihangiro ngo ni uko bose botanga ikori. Mu ntumbero yo kurwiza amakori yo mu gihugu hagati, ngo haratangujwe igikorwa co kwandika ubuzi buzana inyungu, ico gikorwa catanguriye mu gisagara ca Bujumbura, aho bamaze kwandika ubuzi 7500. Mu ngorane zicibonekeza, ngo ni abadandaza bagicisha ibidandazwa mu kinywabi, iyo ngendo nayo ngo ni iyo kurwanya.
Urunani rw’amahinguriro n’ubudandaji rusaba Reta gushigikira imigambi y’urwaruka
Mu runani rw’amahinguriro n’ubudandaji CFCCIB, uwashikirije ijambo kw’izina ry’urwo runani yasavye abadandaza kwijukira gutanga inyandiko nyemezabuguzi kubera bituma umudandaza aharura neza ivyo yadandaje kugira abone ko yungutse. Yaboneyeho gusaba Reta gushigikira imigambi y’urwaruka kugira rukore rutere imbere ngo nivyo bizotuma n’amakori yiyongera kubera rusanzwe ari rwinshi.Tubamenyeshe ko ivyo birori vyasozerewe hatanzwe udushimwe ku mirwi itandukanye, aho twovuga amashirahamwe 2 ari yonyene yashoboye gutanga ibice 31% vy’amakori yose amaze kwegeranywa, ayo nayo ni ishirahamwe BRARUDI hamwe n’ishirahamwe rirangura rikongera rikadandaza igitoro INTERPETROL. Mu gisata co kumenyeshamakuru, abafashije biciye mu makuru yanditse canke mu maradiyo na Tereviziyo nabo nyene bararonkejwe udushimwe, aho tukavuga nk’umunyeshamakuru Ezéchiel Misigaro, akora mu kinyamakuru « Le Renouveau du Burundi », hamwe n’abandi bagenzi we. Nk’uwarwanije urudandazwa rwo mu kinywabi ku rugero rw’ibice 90%, buramatari w’intara ya Makamba, Gad Niyukuri nawe nyene yararonkejwe agashimwe.

 Déo Misigaro                                                                                                    

 

Umugambi wo kwigisha abakuze gusoma no kwandika urabandanya kandi ufitiye akamaro kanini abawitaba

 

nbaMu Burundi, ngo hamye kandi haracariho abanyagihugu batari bake batazi gusoma no kwandika, arico gituma umugambi wo kwigisha urwaruka n’abakuze gusoma, kwandika no guharura  ubandanya kuko ubafitiye akamaro kanini. Mu Burundi, ngo hamye kandi haracariho abanyagihugu batari bake batazi gusoma no kwandika, arico gituma umugambi wo kwigisha urwaruka n’abakuze gusoma, kwandika no guharura  ubandanya kuko ubafitiye akamaro kanini. Ivyo ni ivyashikirijwe  ku wa 31 Gitugutu 2018  n’umuyobozi mfatakibanza w’ikigo kijejwe kwigisha abakuze gusoma , kwandika no guharura ku rwego rw’igihugu, Spès Irambona mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo mu gihugu harangwa abantu bakuze benshi harimwo mbere n’urwaruka batazi gusoma no kwandika. Ivyo navyo ngo mu minsi iheze bikaba vyava cane cane ku muco w’ikirundi utarekurira abana b’abigeme kuja mw’ishure kuko mu bo uwo mugambi ukoranya usanga ahanini bagizwe n’abakenyezi. Ubu naho ngo birashobora kuva ku bana bamwe bamwe usanga ari ibigaba ntibashake kwiga canke ugasanga vyatewe n’ubukene. Uwo mugambi rero ngo urangurirwa mu gihugu cose. Kugirango abanyagihugu bipfuza kwiga gusoma no kwandika bitabe ako kamo ngo habanza kubaho ihimiriza, gutyo bakamenya ivyo vyigwa ko biriko biraba. Ngo hariho n’amashirahamwe amwe amwe asanzwe afashanya n’ico kigo kijejwe kwigisha urwaruka n’abakuze gusoma no kwandika. Ayo nayo ngo ni nka ICODE, CEPBU, n’ayandi. Spès Irambona yamenyesheje ko uwo mugambi ushitse ku ntambwe ishimishije aho ngo ibice bishika 68% bamaze kumenya neza gusoma, kwandika no guharura kuva uwo mugambi utanguye. Spès Irambona yarongeye aributsa akamaro k’uwo mugambi ko ari ntangere. Iyo umuntu akuze akamenya gusoma no kwandika ngo ntawe asubira kwinginga amusomera ikete kuko aheza akaryisomera gutyo amabanga yiwe akayamenya wenyene, iyo atembereye ahantu atazi ntashobora kuzimira. Umuntu ntashobora gushika ku migambi yo kwiteza imbere atazi gusoma, kwandika no guharura. Mu ntwaro zo ku mitumba ngo ntibashobora gutora umuntu atazi gusoma no kwandika, eka ngo no mu mashirahamwe hari igihe batanga akazi kabayabaye ariko bakagaha abazi gusoma no kwandika, Ivyo vyose rero ngo bica bituma abantu batazi gusoma no kwandika bitabira uwo mugambi. Ngo abitabiriye uwo mugambi baraheza bakiga amezi 3 canke 4 gusa ngo bakaba bamenye neza gusoma, kwandika no guharura kuko bobo ngo mu kwigisha bakoresha ubundi buryo bita “Méthode Andragojie” atari burya busanzwe bukoreshwa mu mashure. Ku bwa Spès Irambona ngo umuntu wese yoba agifata minenerwe uwo mugambi atazi gusoma no kwandika ngo yogerageza akawitaba kuko ngo ufise akamaro haba kw’iterambere ry’urugo, ry’umuryango ndetse n’iry’igihugu cose. 

Estella Niyongere

 

Abakenyezi n’abigeme bahamagariwe kw’ipimisha indwara ya Kanseri y’urwinjiriro rw’igitereko

 

IMG 2052Indwara ya kanseri y’urwinjiriro rw’igitereko irabangamiye abakenyezi n’abigeme cane cane abakoze  imibonano mpuzabitsina bakiri bato, abahuza ibitsina n’abagabo benshi canke abavyeyi bamaze gushika ku mvyaro nyinshi.Ivyo vyamenyeshejwe na Régine Mbonindavyi  akora mu kigo c’ishirahamwe ryitaho ineza ry’imiryango ABUBEF kw’i Jabe muri Komine Mukaza   mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Indwara ya kanseri y’urwinjiriro rw’igitereko irabangamiye abakenyezi n’abigeme cane cane abakoze  imibonano mpuzabitsina bakiri bato, abahuza ibitsina n’abagabo benshi canke abavyeyi bamaze gushika ku mvyaro nyinshi.Ivyo vyamenyeshejwe na Régine Mbonindavyi  akora mu kigo c’ishirahamwe ryitaho ineza ry’imiryango ABUBEF kw’i Jabe muri Komine Mukaza   mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Yamenyesheje ko igikorwa co gupima indwara  ya kanseri y’urwinjiriro rw’igitereko kimaze imyaka 4 gitunganywa ariko ngo intango yama igora.Habanje kuba ingorane yo kubitahura n’ubwoba,  ariko ngo barakoze amasekeza yo guhimiriza no kwigisha ibijanye n’iyo ndwara n’ubu bikibandanya kuko iminsi yose imbere y’uko batangura akazi  baratanga inyigisho ku baba baje kubitura ari mu kwivuza, gucandagisha abana n’ababa baje gusaba impanuro  ku bijanye  no gutandukanya imvyaro. Ivyo ngo vyarafashije kuko baca bavyumviraho bagataha bipimishije. Iyo ndwara rero ngo nta mukobwa atarakora imibonano mpuzabitsina ayirwara kuko ngo iterwa n’uko umukobwa yatanguye gukora imibonano mpuzabitsina akiri muto,kuba yahuje ibitsina n’abagabo benshi,canke umukenyezi yavyaye kenshi.Gushika ubu rero ngo bamaze gupima abakenyezi barenga 1424  aho basanze mu bo bapima   mu kwezi kumwe bashobora gusangamwo 2 barwaye iyo ndwara. Ariko n’aho biri uko ngo haracari agahaze kuko kenshi haza kwipimisha abakenyezi bubatse ,abakobwa haza abamaze kugira ibimenyetso vy’uko bayirwaye aho bica bigorana kubavura kuko indwara uko imara iminsi myinshi iguma irandagata no mu bindi bice vy’umubiri ariko mu gihe bayibonye hakiri kare iravugwa neza babifashanije n’abaganga babifitiye ubumenyi igakira neza. Régine  Mbonindavyi yarangije ahimiriza abakenyezi  n’abigeme kwitabira uwo mugambi bakipimisha batarabona ibimenyetso kugira bamenye umubiri wabo uko umeze hamwe basanze barwaye bivuze hakiri kare bigishoboka kuko indwara yica abantu benshi kw’isi kandi itagira umuti iyo imaze gusanzara mu mubiri. Yaboneyeho n’akaryo ko gusaba Reta yo muvyeyi w’abarundi ko yobashigikira ikabafasha mu bijanye n’ibikoresho kuko ubu barashobora gupima ariko hageze kubavura bakabarungika ku bandi baganga usanga basaba uburyo bwinshi abarwayi bataronka  mbere bakanapfa kubera ubushobozi buke.

 Josélyne Ndayegamiye                                                

 

Ukwipimisha ata gahato umugera wa SIDA nivyo bizotuma ico kiza kiranduranwa n’imizi

 

DSC 0128Icegera c’uwurongoye umugambi w’igihugu wo kurwanya ikiza SIDA(PNLS), Richard Manirakiza amenyesha ko Uburundi bwateye intambe mu kurwanya ico kiza ,ariko agatera akamo abarundi ko kwipimisha ata gahato mu ntumbero yo kukirandurana n’imizi.Ivyo akaba yabivuze ku wa 28 Munyonyo 2018 mu bikorwa vy’inama nkarishabwenge yatumiwemwo abamenyeshamakuru bahuriye kw’ishure kaminuza ryigisha ivy’ubuvuzi INSP.Icegera c’uwurongoye umugambi w’igihugu wo kurwanya ikiza SIDA(PNLS), Richard Manirakiza amenyesha ko Uburundi bwateye intambe mu kurwanya ico kiza ,ariko agatera akamo abarundi ko kwipimisha ata gahato mu ntumbero yo kukirandurana n’imizi.Ivyo akaba yabivuze ku wa 28 Munyonyo 2018 mu bikorwa vy’inama nkarishabwenge yatumiwemwo abamenyeshamakuru bahuriye kw’ishure kaminuza ryigisha ivy’ubuvuzi INSP.Richard Minirakiza akaba yaramenyesheje ko uko umwaka utashe, Uburundi burifatanya n’amakungu mu guhimbaze umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda Sida. Kakaba akaryo rero ko kugira bibukanye ukugene boshira inguvu hamwe umwe wese mu vyo ashoboye canke ajejwe mu ntumbero yo kurwanya ico kiza ku rwego rw’igihugu kugira kandi bafate intumbero y’amakungu afise ihangiro ryo kurwanya no kurandurana n’imizi ivyo vyose vyotuma haboneka abandi bandura umugera wa Sida. Ni muri iyo ntumbero Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya Sida bubicishije mu mugambi w’igihugu ujejwe kurwanya Sida hatunganijwe uruganda n’abamenyeshamakuru kugira barabire hamwe uruhara rw’ama radiyo n’ibinyamakuru mu kurwanya ikiza ruhonyanganda Sida.Uwu mwaka rero ukaba wahariwe icivugo kivuga kiti:”Naripimishije umugera wa Sida, ndiyizi. Weho?” Nk’uko yabishikirije, Manirakiza amenyesha ko igihugu cacu cateye intambwe ishimishije mu kurwanya Sida, mu cirwa cakozwe mu mwaka w’2007 cerekanye ko urugero rw’abanduye muri rusangi rwari ku bice 3,7 kw’ijana, haheze imyaka 3 harabaye ikindi cigwa aho basanze abanduye bageze kuri 1,4 kw’ijana, icigwa cakozwe mu mwaka wa 2017 cerekana ko urugero rw’abanduye Sida ari 0,9 kw’ijana muri rusangi. Ivyo vyashitsweko kuko ibisata vyose vy’igihugu vyakoze ibishoboka vyose kugira ico kiza kiranduranwe n’imizi. Ariko ngo ntawokwijajara kuko ngo naho ibitigiri vy’abandura umugera vyagabanutse, usanga hari imirwi imwe imwe canke impande zimwe zimwe zibangamirwa kuruta. Muri rusangi rero mu bisagara umugera urarwiriye cane cane i Bujumbura aho basanze handuye  2,6 kw’ijana, niho haza imbere kuruta mu mitumba aho ibitigiri vy’abanduye bingana na 0,7kw’ijana kandi urugero rw’abandura ni cane cane abigeme n’abakenyezi. Aho rero ngo umwe wese yofasha mu kurwanya no kwirinda ico kiza ca Sida. Manirakiza yamenyesheje kandi ko imigwi ibangamiwe n’umugera nk’uko ivyirwa bivyerekana ari cane cane urwaruka n’abakenyezi.  Urugero rw’abandura  mu bagabo ni 0,6 kw’ijana, abigeme n’abakenyezi bandura ku rugero rungana n’ibice  1,2 kw’ijana. Bakaba bagiye gushira inguvu mu guhimiriza abakenyezi n’abigeme n’abandi batarajijuka kugira bijukire kwipimisha kuruta kandi abanduye bagakurikiranwa kwa muganga bagahamagarirwa no kuja ku miti.

Mbere ngo hazokoreshwa ubuhinga bugezweho kugira umugera wiwe ntube ukiboneka mu maraso. Aho rero ngo niho tuzoshika kuri ya ntumbero Uburundi bwihaye izodushikana aho umugera uranduranwa n’imizi gushika mu mwaka w’2020. Muri ico gihe 90 kw’ijana y’abarwaye bazoba babizi, 90 kw’ijana y’abanduye bazoba bari ku miti, 90 kw’ijana y’abanduye umugera ntuzoba ukiboneka cane mu maraso. Ariko ubu intambwe tugezeko irashimishije kuko urugero rw’abipimisha rwariyongereye kandi abarwaye barashirwa ku miti ipfupfahaza. Manirakiza amenyesha ko abaza kwipimisha ku gushaka kwabo bageze ku rugero rushimishije kuko abarundi batari bake barumvise akamo batewe kuko mu mpera z’umwaka uheze abaje kwipimisha bagera 16.000 mu gihe mu myaka 5 iheze abari bipimishije bari hagati y’ 400 n’500.Intambamyi rero zituma batipimisha hari ukutamenya, abagabo nabo bubatse ntibagende kwipimisha kuko baba bibaza ko umugore yipimishije nabo baba bipimishije. Abagabo rero bahamagarirwa kwipimisha mbere n’igihe abakenyezi babo bagiye kwipimisha igihe bibungenze bobaherekeza bakaronkera impanuro hamwe.Abakenyezi rero basabwa gupimisha imbanyi amezi atatu ya mbere eka bakongera bakipimisha umugera wa Sida kugira basanze barwaye umwana akingirwe ntaze avukane uwo mugera. Aho rero abakenyezi bojana n’abagabo kugira impanuro bahabwa na muganga bazikurikize bose. Manirakiza arangiza amenyesha ko abarwayi bari ku miti ipfupfahaza rero bababa 62000 mu gihe abategerezwa kuja ku miti bababa 82000. Reta rero ifadikanije n’abayifata mu mugongo ntaco itakoze kugira haboneke ibigo bipima bipima umugera wa sida, ibigo bitanga imiti ipfupfahaza, ibigo bifasha abakenyezi bibungenze kugira bavyare abana bakomeye mu gihe abavyeyi babo boba bagendana uwo mugera eka nta muntu akigenda urugendo rurerure. Manirakiza ahimiriza abantu bose kwipimisha kugira bamenye uko amagara yabo yifashe.

Nzosaba Ferdinand (Uwimenyereza)

 

Reta yiyemeje kunagura ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru «ONATEL»

 

umuhuzaUmuhuza w’abarundi Edouard Nduwimana asaba uwurongoye ishirahamwe rya Reta ryo gutumatumanako amakuru «ONATEL» gukora neza kugira utwigoro twa Reta ntidupfe ubusa . Ivyo yabishikirije kw’igenekerezo rya 27 Munyonyo 2018 aho yari yagiye kugendera iryo shirahamwe ririko riranagurwa inyuma y’imyaka cumi Reta y’Uburundi ihevye umugambi wo kurishira mu minwe y’abikorera utwabo . Umuhuza w’abarundi Edouard Nduwimana asaba uwurongoye ishirahamwe rya Reta ryo gutumatumanako amakuru «ONATEL» gukora neza kugira utwigoro twa Reta ntidupfe ubusa . Ivyo yabishikirije kw’igenekerezo rya 27 Munyonyo 2018 aho yari yagiye kugendera iryo shirahamwe ririko riranagurwa inyuma y’imyaka cumi Reta y’Uburundi ihevye umugambi wo kurishira mu minwe y’abikorera utwabo . Umuhuza w’abarundi Edouard Nduwimana yamenyeshe ko ishirahamwe ONATEL rikorera mw’ihiganwa ritoroshe kandi ata buryo bwinshi rifise . Ngo yabagendeye kugirango atere intege Reta muri ico gikorwa co kunagura no guha uburyo iryo shirahamwe kugira ritere imbere . Yasavye abarirongoye gukora neza kugirango utwigoro twa Reta ntidupfe ubusa. Yarongeye aramenyesha ko abahoze ari abakozi b’iryo shirahamwe ONATATEL bashika 108 birukanywe bidaciye mu mategeko bakaba baheruka kwitura urwego rw’umuhuza. Ngo bakaba baritwariye iryo shirahamwe mu butungane gushika muri sentare ntahinyuzwa baratsinda. Iryo shirahamwe rikaba ryarasabwe gushumbusha abo bakozi ku mafaranga arenga imiriyaridi 3 n’imiriyoni 500. Umuhuza akaba yarakebuye abarongoye ishirahamwe gutwara neza kugira ivyo ntibizosubire kuba kuko bihombesha ishirahamwe na Reta. Yaramenyesheje kandi ko ari akaryo keza ko gukebura abarongozi bahagarariye amashirahamwe kugira bumve yuko bategerezwa guhagararira inyungu z’amashirahamwe ku neza y’abanyagihugu maze birinde gufata ingingo zoza zituma Reta iriha amafaranga menshi. Agasaba ko n’ibwirizwa rigenga gukwirikirana abakozi Reta yashinze  amabanga baba bakoze amakosa ryokora kugira abantu mwenabo baheze bahashwe. Umuhuza w’abarundi yaratuye ikibazo c’ikibanza ca ONATEL gikoswe n’ishirahamwe BBS kiri muri komine Ntahangwa, umushikiranganji ajejwe  igisata gikoreramwo ishirahamwe ONATEL yasabwe gukurikirana ikibazo kugira gitorerwe inyishu. Umuhuza yasozereye ico gikorwa agendera ibibanza birimwo ivyuma n’ intsinga z’umuhora  wa terefone ngendanwa ONAMOB n’umuhora ukoresha urutsinga rwa “fibre optique” ufasha gutumatumanako mu gisagara ca Bujumbura. Uwurongoye ihirahamwe rya Reta ryo gutumatumanako  amakuru ONATEL, Pivat Kabeba yamenyesheje ko iryo shirahamwe rifise ivyuma bishaje ivyo bigatuma rimwe na rimwe bahagarika akazi bagaca batakaza abanywanyi. Yarashimiye Reta y’Uburundi ingene iriko iritaho iryo shirahamwe. Ngo bagiye  gukoresha umuhora ugezweho wa “4 G” bave mu vyarenganye. Yarongeye aramenyesheka ko bagiye kunagura iterefone zo mu biro hamwe n’izo mu nzu.

Thérèse Niyonkuru                                                                                     

 
Ouvrir