Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi basabwa kudasamazwa n’abashaka gusubiza Uburundi mu buja

Kw’igenekerezo rya 21 Ruheshi 2019, abavugizi b’inzego z’igihugu n’ubushikiranganji, bari baramutse bishura ku bibazo vyabamenyeshamakuru n’abanyagihu bakoresheje amaterefone, nk’uko vyama bigenda uko amezi tatu aheze. Bakaba uwo munsi bari ku murwa mukuru w’intara ya Muyinga. Barishuye rero ku bibazo bitandukanye bishimikiye cane cane ku migenderanire, intwaro na poritike, ubutunzi, indero, amagara y’abantu n’ibindi. Mw’ijambo ry’intangamarara, Umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa, yabanje gushikiriza indamutso y’Umukuru w’igihugu aho yashimiye cane abarundi k’umutima wo gushigikirana ubaranga na cane cane mugufata mu mugongo umugwi nserukiragihugu w’intamba mu rugamba, guterera amatora yo mu mwaka w’2020,  gufasha abafise amikoro make hamwe no kwiyamiriza abashaka gusubiza Uburundi mu buja. Yaribukije  abarundi n’amakungu ko Uburundi ari igihugu cikukiye gishira imbere iteka n’itekane ry’abarundi agasaba abarundi n’abarundikazi kuzirikana no gukunda igihugu cabo uwubuze ico akimarira areke kucambika ibara no kugitukisha. Kw’igenekerezo rya 21 Ruheshi 2019, abavugizi b’inzego z’igihugu n’ubushikiranganji, bari baramutse bishura ku bibazo vyabamenyeshamakuru n’abanyagihu bakoresheje amaterefone, nk’uko vyama bigenda uko amezi tatu aheze. Bakaba uwo munsi bari ku murwa mukuru w’intara ya Muyinga. Barishuye rero ku bibazo bitandukanye bishimikiye cane cane ku migenderanire, intwaro na poritike, ubutunzi, indero, amagara y’abantu n’ibindi. Mw’ijambo ry’intangamarara, Umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa, yabanje gushikiriza indamutso y’Umukuru w’igihugu aho yashimiye cane abarundi k’umutima wo gushigikirana ubaranga na cane cane mugufata mu mugongo umugwi nserukiragihugu w’intamba mu rugamba, guterera amatora yo mu mwaka w’2020,  gufasha abafise amikoro make hamwe no kwiyamiriza abashaka gusubiza Uburundi mu buja. Yaribukije  abarundi n’amakungu ko Uburundi ari igihugu cikukiye gishira imbere iteka n’itekane ry’abarundi agasaba abarundi n’abarundikazi kuzirikana no gukunda igihugu cabo uwubuze ico akimarira areke kucambika ibara no kugitukisha. Nk’uko Jean Claude Karerwa    yabandanije abimenyesha,   Umukuru w’igihugu  arasaba  Abarundi kubungabunga umwimbu wabo bagume ku kivi barime kandi bavomere imirima yabo kugira bazoronke umusesekara bongere bakingire ibidukikije mu kugwanya imiriro ya Nyakanga. Yasavye abanyeshure bagiye gutangura uburuhuko bw’ici guterera agacumu k’ubumwe mu gukingira isi ndimwa n’amasoko. Vyongeye, Umukuru w’igihugu yaribukije ko ibanki yagenewe ugwaruka igiye gutangura ibikorwa nyezina muri uno mwaka w’2019 abasaba gukerebuka bazirikane ko umubangabanga urya uwubangutse kandi ko atawuheka uwutisimbiza. 

Kuvyerekeye imigenderanire na poritike 
Ngo haramaze   kw’ibonekeza mu bibanza bimwe bimwe vy’ivyibutso ivyivugo vyahindutse nk’akarorero ku ntatemwa y’incungu y’ukwikukira kw’Uburundi umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Abamenyeshamakuru barashatse kumenya ko hoba hari itegeko ryasohotse rivyemeza nk’uko bivugwa mw’Ibwirizwa Shingiro canke hoba hariho umugambi w’uko Uburundi buzogarukana intwaro ya cami.Prosper Ntahogwamiye Umunyamabanga mukuru wa Reta akaba n’umuvugizi wayo  yamenyesheje ko icivugo c’Uburundi kikiri Ubumwe, Ibikorwa, Amajambere kandi ngo ntakirahinduka nk’uko biri mu ngingo y’ 11 y’Ibwirizwa Shingiro ariko mu ngingo y’ 4 y’Ibwirizwa Shingiro baravuga ko mu gihe biciye mu matora abarundi bakavyiyemerera bishoboka ko Uburundi bwosubira mu ntwaro ya cami. Umuvugizi w’Umukuru w’igihugu Jean Claude Karerwa  yaramwunganiye  amenyesha ko abahinduye ivyandiko biri ku ntatemwa y’umuganwa Rudoviko Rwagasore bosubizaho ivyahahora na rirya mu mico y’Abarundi intatemwa ari ikintu cubahwa.   Kucerekeye  imyiyerekano y’urwaruka rw’imbonerakure yoba igomba kuzoba  igamije gusaba Umukuru w’igihugu NKURUNZIZA   kwitoze mu matora yimirije y’2020, Karerwa  umuvugizi w’Umukuru w’igihugu yishuye amenyesha ko iryo tegurwa ry’imyiyerekano ataryo bazi kandi Umukuru w’igihugu akaba yaratangarije Abarundi n’amakungu ko atazokwitoza. Iyo ngingo Umukuru w’igihugu akaba kandi  atayifashe ari wenyene kuko yarahanuje Imana gushika ubu  ikaba ari ntabanduka. Kuvyerekeye amafaranga yoba akenewe mu guterera amatora, ayamaze gutangwa n’ayoba asigaye, umuvugizi w’umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora CENI Philippe Nzobonariba, yamenyesheje ko biteguriye neza amatora kuko n’ivyegeranyo vy’ibikenewe vyashikirijwe ababijejwe.  Umuvugizi w’ubushikiranganji bw’ikigega ca Reta mu kwumwunganira yamenyesheje ko   amahera yose amaze gutangwa avuye mu migwi itandukanye agera ku miriyaridi 61 ariko mu ndwi iza bakaba bazoshikiriza amahera yose uko angana.

Kuvyerekeye umutekano
Ibibazo vy’abajijwe umuvugizi w’ubushikiranganji bwo kwivuna abansi vyari vyerekeye abasoda bakomerekeye ku rugamba boba batakivuzwa bakabaza ico Reta yoba iriko irakora  kugira  batunganirizwe. Floribert Biyereke avugira ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko atanumwe yibagiwe kuko abubakiwe inzu ku mitumba bafise abaganga babasangayo bakaraba ibibazo bafise bagaheza bakabashira imiti bakeneye. Ngo hari n’abamaze igihe kirekire mu bitaro bivanye n’ubumuga bafise abo nabo ngo baravugwa bakongera bakagaburirwa aho nyene ku bitaro. Ikindi naco ngo hari ubudasa ku bijanye n’abasoda bapfuye  bari kugarukana amahoro mu gihugu ca Somariya, abasigwa babo bagaca bakwa ikarata yo kwivurizako ariko ababuriye mu Burundi bakaguma bayikoresha vyoba. Biyereke akaba yishuye amenyesha ko ivyo vy’ubusumbasumbane canke akarenganyo kuri abo basigwa atavyo bazi  kuko  bose bafatwa kumwe.

Kuvyerekeye ubutunzi
Abamenyeshamakuru barashatse kumenya ryari uburusho bwahabwa abakozi ba Reta uko umwaka utashe bwahagaritswe ariko ikiringo cari carategekanijwe  c’imyaka ine gisa nicarangiye none vyoba vyifashe gute ? umugwi ujejwe gutunganya imishahara woba ubigejeje he ? Umuvugizi w’ubushikiranganji bw’abakozi n’akazi,  Rosette Nizigiyimana  yamenyesheje ko uburusho buzosubira gutangwa kandi  ico gikorwa ngo kigeze kure abakozi borema kuko icegeranyo carashikirijwe abategetsi mu gihe bazoba babihejeje kuvyihweza bizoca bija mu ngiro. Harabajijwe kandi   ibijanye n’ubutare buriko burimbwa ko batazohava basanga ababwimba batwara iwabo ibice vyinshi kurusha ivyo igihugu kironka. Umuvugizi yaratanze umuco amenyesha ko bikurikiranwa neza ku buryo amahera agaruka mu kigega ca Reta ata busuma bubayemwo.

Kuvyerekeye indero 

Mu gisata c’indero  ngo abanyeshure bo mu gice ca kabiri  c’ishure nshingiro mu gisata c’ubuhinga  bize batagira ibikoresho, n’ishigwa mu ngiro ry’urutonde gw’ivyigwa ryoba  ritarahera ndetse bikaba vyarahagaze n’abafashije ku vyakozwe  ngo ntibaronse udushirukabute. Abamenyeshamakuru bakaba barashatse kumenya ico vyoba vyaravuyeko Juma Edouard umuvugizi w’ubushikiranganji bw’indero yamenyesheje ko igitabu umwigisha akoresha gitanga intumbero   gikomeye cane atacobuza ko umwigisha atanga icigwa. Ariko naho biri uko ngo bariko baritunganya mu bisata  birenga 26.

Kuvyerekeye amagara y’abantu
Harabajijwe nimba umugambi wo kuvuza abana bafise imyaka iri munsi y’itanu n’abavyeyi bibungenze   woba warahindutse kuko hari abasigaye baja kwibaruka bakariha ijana kw’ijana canke n’abana bagasubizwa inyuma. MugangaBosco girukwishaka avugira ubushikiranganji bw’amagara y’abantu yamenyesheje ko uwo mugambi ukiriko urakurikizwa ariko basanze hariho abantu bakora mu mashirahamwe abavuza ariko bagaca bashaka ko babavura ku buntu kandi ayo mahera yofasha mu bindi bikorwa vy’igihugu. Ngo amashirahamwe abarihira ibice bimwe kukazi Reta  nayo ica ibarihira ivyo bice bisigaye.               

Josélyne Ndayegamiye

 

Umwe wese ahamagariwe kugira uruhara mu kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA

D9V1xDsWkAAmjQp CopieIshirahamwe «Fondation Buntu» ryifadikanije n’ubushikirangaji bw’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA , ryaratunganije inama yo guhimiriza abarongoye abandi mu ntwaro, mu bitaro bitandukanye no mu madini bari mu ntara za Bururi, Makamba, Rutana, Rumonge na Mwaro, mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro kw’ihangiro bihaye ryo kurandurana n’imizi ubwandu bwa SIDA ku bana bavuka ku bavyeyi bagendana ico kiza, kurondoka ku rugero hamwe n’ubugumba. Iyo nama ikaba yabaye kw’igenekerezo rya 18 Ruheshi 2019 ku murwa mukuru w’intara ya Rumonge. Iyo nama ikaba yuguruwe n’Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA akaba ariwe arongoye Fondation Buntu.Ishirahamwe «Fondation Buntu» ryifadikanije n’ubushikirangaji bw’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA , ryaratunganije inama yo guhimiriza abarongoye abandi mu ntwaro, mu bitaro bitandukanye no mu madini bari mu ntara za Bururi, Makamba, Rutana, Rumonge na Mwaro, mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro kw’ihangiro bihaye ryo kurandurana n’imizi ubwandu bwa SIDA ku bana bavuka ku bavyeyi bagendana ico kiza, kurondoka ku rugero hamwe n’ubugumba. Iyo nama ikaba yabaye kw’igenekerezo rya 18 Ruheshi 2019 ku murwa mukuru w’intara ya Rumonge. Iyo nama ikaba yuguruwe n’Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA akaba ariwe arongoye Fondation Buntu.Mw’ijambo ryiwe Denise NKURUNZIZA yamenyesheje ko intumbero y’ishirahamwe rihurikiywemwo n’abatambukanyi b’abakuru b’ibihugu vyo muri Afrika (OPEDAS)  mu kwiyumvira gutanguza isekeza « Naître libre pour briller » kwari guterera kugira ntihagire umwana aba agihitanwa n’umugera wa SIDA . Ihangiro rikaba ari uko mu mwaka w ‘2020, ico kiza  kizoba caranduranywe n’imizi, gutyo abana n’abavyeyi bagire amagara meza. Yaravuze ko intumbero yabo ari uguterera mw’ishirwa mu ngiro ry’icemezo Uburundi bwemeye bwifatanije n’amakungu, ko bugiye gukora ibishoka kugira « ntihagire umuntu n’umwe yosubira kwandura umugera wa SIDA, ata  muntu n’umwe agendana umugera yosubira gukumirwa, ntihagire umuntu n’umwe yoba acicwa n’indwara z’ivyuririzi zivuye ku mugera wa SIDA. Ngo muri ino myaka bagezemwo bageze ku ntabwe ikomeye imaze kuboneka mu kurwanya ikiza  SIDA ariko abantu benshi bakaba bagikeneyeye kwigishwa kubera abavyeyi bibungenze bacanduza abana, haba mu gihe bariko baribaruka hamwe no kubonsa.Yaciye asaba abarongoye intara ngo berekane uruhara rwabo , mu guhimiriza abakenyezi ngo bipimishe imbanyi mu mezi atatu ya mbere,  bongere bipimishe ico kiza baherekejwe n’abo bubakanye kuko umwana ari uwa babiri. Abajejwe intwaro nabo  basavye kurwanya bashimitse ibintu bituma ubusambanyi kuko bituma ico kiza kigwira . Yarongeye aramenyesha ko ibibazo vy’ubugumba umenga biraba  abakenyezi bonyene. Ngo abakenyezi benshi barirukanwa mu ngo zabo kubera ubugumba kandi hari aho ubwo bugumba buba bufise umugabo. Yarongeye aravuga ko bibabaje kubona umukenyezi ariwe atotezwa kandi abahinga bamenyesha neza ko ubugumba bufata abagabo n’abagore ku rugero rungana ku bice 50 kw’ijana.Yaramenyesheje kandi ko urugo rutaronse ikibondo atari urwo gukumirwa ahubwo ari urwo gushigikirwa rugahabwa impanuro zo kwitura abaganga. Aramenyesha ko ishirahamwe rijejwe amagara y’abantu  kw’isi OMS ryamenyesheje ko ahanini ubugumba buri muri Afrika no mu Burundi hadasigaye inyuma, buva ku ndwara z’abakenyezi zitavuwe neza ku bice 85 kw’ijana « infection » mu gihe kw’isi izo ndwara ziza ku bice 32 kw’ijana. ikindi naco nuko abagabo  batijukira kuja kwa muganga ahubwo iyo bishitse bagashima kurenga ibigo. Ikindi naco n’abaronse abana baguma bavyara intahekana kandi bigira ingaruka mbi ku magara y’abavyeyi, ibibondo hamwe no kw’iterambere ry’igihugu.Yaravuze kandi ko irwirirana ry’abantu ryazanye indyane z’amatongo bigatuma n’umutekano w’igihugu utosekara. Denise NKURUNZIZA akaba yarasavye abari muri iyo nama ko ivyo bize bogenda bakabishikiriza abo barongoye .Umushikiranganji w’amagara y’abantu Thadée Ndikumana yarashimiye Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yama yitwararika ineza y’abanyagihugu, haba mu nyigisho no mu mpanuro adahengeshanya gutanga. Ngo aramushimira kandi ingene abashigikira mu bikorwa vyose ubushikiranganji butunganya haba indwi zahariwe abavyeyi n’ibibondo, haba amasekeza yo gucandaga ibibondo hamwe no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA.Yaravuze ko ubushikiranganji arongoye mu mugambi w’igihugu ujejwe irondoka rijanye n’amagara meza «PNSR », ubugumba ni imwe mu nkingi umunani uwo mugambi ukorerako. Abaremeshekiyago n’abakozi bo mu mavuriro baratanga impanuro kugira imiryango ifise iyo ngorane yiture   abaganga banonosoye ibijanye n’irondoka rijanye n’amagara meza kugira babahe impanuro .                               

Thérèse Niyonkuru

 

Abakoresha ubumwanya baragabishwa kuko ikiringo co kubukoresha kiri mu kurangira

Reta imaze kubona ko hariho ingaruka mbi z’ubumwanya hirya no hino ku binyabuzima vyaba ivyo mu mazi, ibitungwa ndetse n’abantu umuntu aravye ukuntu babukoresha yaciye igerageza kuraba ingene yokinga mu gushiraho itegeko  ribuza kwinjiza no kudandaza ubumwanya mu gihugu. Iryo tegeko rikaba ryemejwe ku 8 Myandagaro 2018 ikaba yihaye ikiringo c’amezi 18.  Jeanne Francine Nkunzimana ajejwe igisata c’isuku n’ibidukikije mu bushikiranganji bw’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 14 Ruheshi 2019 akaba yamenyesheje ko intambwe bagezeko ari uko abantu batari bake bamaze kumenya iryo tegeko kuko ari co kintu ca mbere bihutiye gukora. Ariko ngo amakenga aracahari kuko batabona abantu bipfuza gukora ivyosubirira ubwo bumwanya.Reta imaze kubona ko hariho ingaruka mbi z’ubumwanya hirya no hino ku binyabuzima vyaba ivyo mu mazi, ibitungwa ndetse n’abantu umuntu aravye ukuntu babukoresha yaciye igerageza kuraba ingene yokinga mu gushiraho itegeko  ribuza kwinjiza no kudandaza ubumwanya mu gihugu. Iryo tegeko rikaba ryemejwe ku 8 Myandagaro 2018 ikaba yihaye ikiringo c’amezi 18.  Jeanne Francine Nkunzimana ajejwe igisata c’isuku n’ibidukikije mu bushikiranganji bw’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 14 Ruheshi 2019 akaba yamenyesheje ko intambwe bagezeko ari uko abantu batari bake bamaze kumenya iryo tegeko kuko ari co kintu ca mbere bihutiye gukora. Ariko ngo amakenga aracahari kuko batabona abantu bipfuza gukora ivyosubirira ubwo bumwanya.Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo muri kino gihe rero bariko bihutira kubimenyesha abantu bose vyega kugirango ico kiringo kize cubahirizwe.   Abanyagihugu benshi ngo baramaze kurimenya na cane cane ababikoresha ku rwego rwa mbere rwo kubikura hanze.  Ikivyerekana ngo ni uko iyo bipfuza kuja kurangura babanza gusaba uruhusha ubushikiranganji bw’ibidukikije uburimyi n’ubworozi kugirango barabe ko biri muri ivyo bibujijwe canke mu bishobora kwemererwa.  Jeanne Francine akaba yamenyesheje ko iyo ntambwe bayishima kuko ababwirizwa gusaba impusha bazisaba kandi ngo akabona ko no mu kigo kijejwe gutororokanya amakori OBR bagerageza kubifasha . Ku vyerekeye rero ikibazo c’ivyosubirira ubwo bumwanya ngo ni ikibazo kitoroshe kuko ngo ntibarabona vy’ukuri abantu bariko barakora ibisubirira ubwo bumwanya ariko ngo hariho ikigo bita « PACOBU » kiri ngaha mu gihugu kiriko kirakora udukarato dushobora  kubusubirira.Aho rero ngo bakizera ko bazorwiza umuntu agereranije n’igitigiri bari basanzwe bakora. Ikindi ngo ni uko no muri iryo tegeko harimwo ko Reta izokworohereza abanyamitahe bipfuza gukora ibintu bisubirira ubwo bumwanya.Ikindi bariko barakora ngo ni ukugenzura bahereye ku bantu bari basanzwe babukora mu gihugu kugirango bamenye ko ico kiringo cegereje guhera kandi hageze ata muntu azosubira guhingura akamwanya ngaha mu gihugu.Muri iki gihe ababukoresha ngo n’ababa bafise ico bita «matières premières» basanzwe bari barazanye kuko ntawurekuriwe kuzana ivyo bibuhingura mu gihugu. Bariko baragerageza kubagendera baraba aho bigeze bongera babasaba kwiyumvira gukora ivyobusubirira.Ku bijanye n’intambamyi bagiye baragira ngo ni uko hibonekeje abantu batari bake batari bazi iryo tegeko aho basanga hari uwabitumye hanze akanabirihira bibujijwe bimaze gushika aho vyokwinjiye mu gihugu bigashika ntiyemererwe. Ico rero ngo ntikibahimbara kuko mu bisanzwe ubushikiranganji buba bwifuza ko babanza gusaba uruhusha.  Ikindi ngo n’ayo makenga bafise yo kuronka ibibisubirira ariko ngo babandanya bahimiriza abafise uburyo kugirango bashobore kubikora.  Ikindi ngo ni uko hari abasaba impusha bavuga ko bashaka kuyakoresha ivyo bita « tank » mugabo bagasanga ni bimwe nyene vy’ubumwanya. Hari n’abandi ngo bababwira ko bashobora kuzana ubumwanya bubora ariko ingorane ni uko badafise ibikoresho bikwiye vyoheza bigapima ko vy’ukuri ubwo bumwanya bubora. Ariko ngo n’aho biri uko mu kazi kenshi na kenshi amakenga yamaho ngo ntakizobuza ko itegeko ryagiyeho ritegerezwa kuja mu ngiro kugirango bashike kw’ihangiro bihaye.Jeanne Francine  Nkunzimana yarangije yibutsa ko ingaruka mbi z’ubumwanya ari uko iyo babuturiye umwotsi wabwo ufise  ingaruka mbi ziturutse kuguhema, indwara zituma amaraso adatembera neza. Ikindi naco iyo bagataye mw’isi ndimwa ntikabora kandi igitungwa kikariye gica gipfa. 

Christine Manirambona

 

Abantu basabwa kubandanya bashira mu ngiro amabwirizwa y’isuku

IMG 20190619 WA0001Mu ntumbero yo gukinga indwara zituruka kw’isuku rike, abantu basabwa kubandanya bashira mu ngiro ya mabwirizwa cumi y’isuku. Nikunywa amazi meza, ugukaraba n’isabuni, abadashoboye kuronka ayo mu mabombo bakayateka, ni bimwe mu bizotuma izo ndwara ziranduranwa n’imizi. Ako kamo katewe n’umushikiranaganji w’amagara y’abantu no kurwanya SIDA Thadée Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru.Mu ntumbero yo gukinga indwara zituruka kw’isuku rike, abantu basabwa kubandanya bashira mu ngiro ya mabwirizwa cumi y’isuku. Nikunywa amazi meza, ugukaraba n’isabuni, abadashoboye kuronka ayo mu mabombo bakayateka, ni bimwe mu bizotuma izo ndwara ziranduranwa n’imizi. Ako kamo katewe n’umushikiranaganji w’amagara y’abantu no kurwanya SIDA Thadée Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru.Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo mu minsi iheze hateye ikiza ca Korera mu gisagara ca Bujumbura muri zone Kanyosha iri muri Komine Muha, kikaba carabonetse no mu ntara ya Cibitoke Komine Rugombo. Avuga ko bashoboye kuvura abafashwe n’iyo ndwara mbere benshi muri bo bakaba bamaze no kuva mu bitaro. Hambavu yo kubavura harabaye ibikorwa vyo gupompa mu mihana iwabo kugira imigera yoba yarahasigaye ishobore kwicwa. Harabaye no guhimiriza abanyagihugu mu kubandanya bagira isuku aho baherereye. Mu duce basanze hari amabombo atuguruye, amenyesha ko bashoboye kuyugurura kugira abanyagihugu babandanye baronka amazi meza. Kubera ko ayo mazi asanzwe ari make, ngo barashoboye gufashanya n’abajejwe umutekano n’abandi basanzwe babashigikira nka UNICEF kugira babaronse ayandi mazi meza. Ikindi ashikiriza abanyagihugu n’uko imiti yo kuvura iyo ndwara ihari, ariko akabandanya abasaba ko babonye uwufise ikimenyetso co gucibwamwo bokwihutira kwa muganga kugira babatunganirize. Abasaba kandi gukoresha utuzu twa surwumwe aho tutari naho bakadutunganya. Mu cigwa bakoze bahereye mu Rugombo gushika i “Nyanza-lac”, amazi yose yisuka mu nzuzi nka Rusizi canke mu kiyaga ca Tanganyika, bapimye basanze harimwo imigera itera Korera. Nico gituma bagiye kuraba ingene abanyagihugu bo mu kiyaya c’imbo boronswa urucanco rw’iyo ndwara.Ku kibazo kijanye n’ikiza Ebola, amenyeha ko gushika uno munsi ico kiza kitaraboneka ngaha mu Burundi. Ngo baragerageje barashira abaganga ku mipaka, bapima abinjiye mu gihugu kugira ntihagire uwuza ayifise. Babonye uwufise ikimenyetso c’ubushuhe, ico gihe abaganga baca baraba icatumye haba ubwo bushuhe harimwo na Ebola. Ngo barahimiriza kandi abanyagihugu kugira bamenye uko iyo ndwara ifata. Hari n’abaremeshakiyago bigishije barenga 4626 bari mu burere bw’ubuvuzi bwegereye imbibe z’igihugu, nabo bakaba bafasha mu kwigisha mu mihana ingene iyo ndwara ifata n’ibimenyetso vyavyo. Hari abaganga 962 bigishijwe ubuhinga bwo gushobora gupima iyo ndwara, gushobora kumenya ingene bayikingira, n’igihe hoza uwuyirwaye ntashobore kwanduza abandi. Ikiriko kirakorwa rero cihuta ngo n’uko abakozi b’ubushikiranganji bari muri ubwo burere bw’ubuvuzi bagiye kubaha urucanco rukinga Ebola kugira bakore batekaniwe kandi n’iyo bobona uwuyirwaye bashobore kumutunganiriza nabo nyene bakingiwe. Hari n’ibindi bikoresho bigiye kuboneka vuba ico bita (laboratoire mobile) kugira ngo bababwiye bati  aha naha turabonye uwufise ibimenyetso vya Ebola, iyo laboratoire ice ijayo kugira borohereze uwo muntu bamufate amaraso hanyuma bayapimireyo. Bazoheza bamuvure indwara bamutoye. Basanze agwaye Ebola naho, ico gihe  ngo hariho imiduga rusehabaniha izoheza ikamujana mu kigo bateguye kuyivuriramwo.  Ikindi yashikirije nuko mu burere bumwe bumwe na cane cane mu burere bwo mu buraruko no mu buseruko hari marariya nyinshi navyo bikava ahanini ko habaye ihindagurika ry’ibihe navyo vyatumye haba imibu myinshi. Hari n’ibindi bikorwa vy’iterambere biriko birakorwa mu gihugu hagati usanga intara nka zose barima umuceri hamwe n’ubworozi bw’amafi navyo bituma imibu ironka aho yarikira ikaba myinshi. Ico bakoze rero nuko bashikirije Reta umugambi wuko hambavu y’amavuriro hoboneka abandi baganga boshobore kwegera mu mihana y’abategereye amavuriro kugira ngo babapime ningoga hanyuma babashire ku miti. Baciye rero bashira abaganga barenga 360 aho bari babonye  yuko iyo ndwara imaze kugwirirana. Ico gihe vyatumye bapima abantu benshi kandi barabavura ari naco cerekanye ko marariya ari nyinshi. Umushikiranganji Thadée Ndikumana, akaba yarangije ahamagarira abanyagihugu gukoresha neza imisegetera ndetse bakaba bariko barategura isekeza ryo kuyitanga ku banyagihugu bose. Ariko akabasaba kuyikoresha igikorwa yagenewe, abatabikora nabo bagatuzwa kuko aribo batuma badashika kuco bifuza.  

Gloriose Nshimirimana                                                                                           

 

Ishirahamwe CIPB riritaho impfuvyi n’abapfakazi

DSC02540tttyrKw’igenekerezo rya 15 Ruheshi 2019, umushikiranganji w’agateka ka zina muntu Martin Nivyabandi yarashimiye ishirahamwe CIPB ku bikorwa vyiza vy’iterambere rirangura. Ivyo yabimenyesheje ku munsi ishirahamwe CIPB ryari ryateguye gusangira ibifungurwa n’impfuvyi n’abapfakazi basanzwe bakorana mu ntumbero yo gusozera amafungo y’ukwezi kwa Rhamadani. Nk’uko umushikiranganji yabandanije abimenyesha mw’ijambo ryiwe, yarakeje umuryango w’aba Islam kuko ushira imbere ukubaha Imana babicishije mu mafungo n’uko bayarangije mu mahoro n’umutekano. Kw’igenekerezo rya 15 Ruheshi 2019, umushikiranganji w’agateka ka zina muntu Martin Nivyabandi yarashimiye ishirahamwe CIPB ku bikorwa vyiza vy’iterambere rirangura. Ivyo yabimenyesheje ku munsi ishirahamwe CIPB ryari ryateguye gusangira ibifungurwa n’impfuvyi n’abapfakazi basanzwe bakorana mu ntumbero yo gusozera amafungo y’ukwezi kwa Rhamadani. Nk’uko umushikiranganji yabandanije abimenyesha mw’ijambo ryiwe, yarakeje umuryango w’aba Islam kuko ushira imbere ukubaha Imana babicishije mu mafungo n’uko bayarangije mu mahoro n’umutekano. Yarabakeje kandi ko  umuryango wabo wahimirije gukora mu mashirahamwe, ashima ko amashirahamwe yabo yavutse yifashe neza, agakora n’ibikorwa vy’iterambere, na cane cane ko iryo  ishirahamwe  ririko rikora ibikorwa vy’iterambere harimwo ugufasha impfuvyi n’abapfakazi. Yasozereye abasaba kwitabira umugambi wo gufasha mu gukura abana n’abakuze basegerereza mw’ibarabara, yongera atera akamo amashirahamwe gutanga imfashanyo bakayishikiriza kandi abo yagenewe kuko hari ayo batuma igikorwa bakagikora ukundi. Ikindi n’uko yabemereye ko Reta y’Uburundi ibicishije ku bushikiranganji izobaha akandi gaseke ko kuzofasha iryo shirahamwe.Umukuru w’ishirahamwe CIPB nawe, yarakengurutse ukuntu ubushikiranganji bwama bwabafashije uko bagize amafungo, acamenyesha ko bateguye urwo rubanza kugira basangire ibifungurwa  n’abapfakazi n’impfuvyi kuko biri mu migenzo yabo bakora ijanye n’uguhimbaza umunsi mukuru w’irayidi. Ngo kubera umunsi w’irayidi usanga bawuhimbaza mu miryango, bashimye kuwuhimbaza mu muryango wabo CIPB ubahuza bose, kugira basangire uwo munezero w’amafungo wa Rhamadani nabo basanzwe bakorana buri munsi. Ikindi naco yamenyesheje n’uko hari mu ntumbero yo kubaremesha no kwerekana ko bari mu muryango umwe, bongere banabandanye urukundo rwo gushigikirana hagati yabo. Yarongeye amenyesha ko kabaye akaryo ko kuja hamwe bashimira Imana ko muri ayo mafungo ata n’umwe yabavuyemwo, bakayaheraheza mu gihugu hatekanye. Yaheraheje asaba abanywanyi ba CIPB kubandanya bafatanye mu nda mu gutsimbataza amahoro kandi ngo baze bitabe amatora yo mu 2020.

Evelyne Niyonzima

 

Amabarabara ni inkingi y’iterambere rirama

DS3C02538Umugambi wo gutunganya neza amabarabara ni mwiza kuko uzanira iterambere abanyagihugu bose. Ivyo ni ivyashikirijwe n’icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Joseph Butore mu bikorwa rusangi vyo gutunganya neza ibarabara riva kuri zone ya Gihosha rigashika kw’isoko ritoya ryo mu Gasenyi muri komine ya Ntahangwa. Hari ku wa 15 Ruheshi 2019.Umugambi wo gutunganya neza amabarabara ni mwiza kuko uzanira iterambere abanyagihugu bose. Ivyo ni ivyashikirijwe n’icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Joseph Butore mu bikorwa rusangi vyo gutunganya neza ibarabara riva kuri zone ya Gihosha rigashika kw’isoko ritoya ryo mu Gasenyi muri komine ya Ntahangwa. Hari ku wa 15 Ruheshi 2019.Umukuru w’igisagara ca Bujumbura, Feddy Mbonimpa yabanje gushimira icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yemeye kwifadikanya n’abanyagihugu bo muri komine ya Ntahangwa muri zone ya Gihosha mu bikorwa vy’iterambere rusangi vyo gutunganya neza iryo barabara.Yaribukije abanyagihugu bo muri zone ya Gihosha ko iryo barabara rifitiye akamaro abanyagihugu bose baba ababa ngaho canke abatahaba kuko iyo rikoze neza rituma imigenderanire iba myiza, imiduga itononekara ivyuma bimwe bimwe nk’ivyo bita “amortiseurs” n’ibindi. Yahamagariye abanyagihugu kubandanya bashira inguvu hamwe kugirango iryo barabara rikorwe neza. Mw’ijambo ryiwe ry’uwo munsi, Joseph Butore yabanje gushimira amakoperative hamwe n’abanyagihugu na cane cane ababa muri ako karere iryo barabara ricamwo kuko biyumviriye umugambi mwiza wo gusubira gutunganya iryo barabara neza. Kugirango iryo barabara risubire kumera neza yabamenyesheje ko ivyo vyoshoboka ari uko bose bagize urunani bagashira inguvu hamwe, eka ngo babishatse mu minsi mike iryo barabara bosanga rishashemwo amabuye neza bimwe bita “pavé”. Yateye intege abari mu makoperative bari aho, bo bafashe iya mbere muri ivyo bikorwa vy’iterambere rusangi vyo gutunganya neza iryo barabara riva kuri zone ya Gihosha rigashika kw’isoko ritoya ryo mu Gasenyi muri komine ya Ntahangwa. Uwo mugambi batanguje w’amakoperative ngo ni kimwe mu bintu bituma haba iterambere rirama mu gihugu. Joseph Butore yaribukije abari aho ko umugambi w’amakoperative watangujwe na Rwagasore kuva Uburundi bucikukira, ngo ni kimwe mu birwanisho bikomeye yakoresheje. Ariko icagoranye ni uko intwaro zagiye zirakurikirana ngo zitigeze ziha ikibanza gikomeye amakoperative nk’ica Rwagasore mw’itunganywa ry’igihugu. Arico gituma mu ntwaro y’iki gihe, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD washatse kuvyura uwo mugambi w’amakoperative gutyo uhagarare neza wongere ushware igihugu cose. Yateye akamo abarundi kuja mu makoperative kuko azobagirira akamaro ntangere.Ubudasa mu makoperative ngo burahambaye cane, ngo ntihagire abantu binjira mu makoperative bakwegewemwo ariko muyo bitunganirije bo nyene kandi bisunze amategeko. Joseph Butore yamenyesheje ko kuva mu 2016, bafashe umwanya ukwiye wo gushiraho amategeko atomoye yotuma amakoperative aboneka mu 2017 hagiyeho itegeko rikuru rigenga amakoperative. Muri uyu mwaka naho, hakajaho itegeko ryerekana ingene ikigo kijejwe gukwirikirana ibikorwa vy’amakoperative kizokora. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA akaba aherutse gutera umukono ku nyandiko zigena abarongozi b’ico kigo. Yasavye abarundi kwima amatwi imburakimazi kuko iyo umugambi mwiza w’iterambere ubonetse hatabura abawurwanya. Yaheraheje ahamagarira abanyagisara bose kwama batunganya neza aho babaye haba mu bijanye n’amabarabara, amakanivo, n’ibindi gutyo umugambi nk’uwo ushware hose, ukwire amakomine yose eka ngo n’igisagara cose.
Estella Niyongere

 
Ouvrir