Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uguhimbaza umunsi mukuru witiriwe umweranda Valentino vyokorwa mu kugaragaza urukundo rw’ukuri

 

espKu wa 14 Ruhuhuma 2019 niho abakundana  bazohimbaza umunsi wabahariwe,  witiriwe umweranda  Valentino, wama uhimbazwa kuri iryo genekerezo uko umwaka utashe. Mu kiganiro patiri Amando Kana yaremesheje  ku wa 5 Ruhuhuma 2019,ku bamenyeshamakuru, yaramenyesheje ko uwo munsi mukuru urarikirwa abakundana urukundo rw’ukuri.Ku vyerekeye inkomoko y’uwo munsi mukuru, Patiri Amando Kana asanzwe arongoye  ikigo  « Foyer de Charité » yamenyesheje ko umweranda Valentino yawutanguje yari umusaserdoti  mbere ngo yaranabaye umwepiscopi wa diyosezi ya Terni mu gihugu c’Ubutariyano.  Uwo mweranda ngo yitavye Imana mu mwaka w’270 azize ko yahezagira abugeni  mu mpisho. Umwami w’abami yitwa Claude wa kabiri yari yarahagaritse ivy’ukwubaka kugira yironkere imisore ajana ku rugamba.  Aho amariye kubona abubatse badakerebukira urugamba yaciye ashinga itegeko ribuza imisore n’inkumi gushinga ingo.Ariko ngo naho vyari uko Valentino mweranda yaguma ahezagira  ubugeni mu mpisho,  umuhungu n’umukobwa bakundanye bagize umugambi w’ugushinga urugo akabahezagira, bakagira ubugeni. Uwo mwami w’abami Claude abimenye ngo yaciye amuta mu mvuto agirako aramuca umutwe.  Mu mwaka w’1496 ngo niho Ekereziya Gatorika yatangaza ko Valentino mweranda abaye umuvunyi w’abo bose bakundana urukundo rw’ukuri, urukundo atari urw’ibishobisho gusa, rufise intumbero n’umugambi w’ugushinga urugo rutera iteka Imana n’abantu. Mu kigo ca Foyer de Charité rero hakaba harateguwe indwi zibiri ,imwe yahariwe abubatse n’iyindi yahariwe urwaruka.Patiri Amando Kana akaba yaciye atera akamo abakoresha umunsi mukuru witiriwe Valentino mu bintu vy’ugushurashura, vy’ukuborerwa; ukwiyayura umutwe ko bovyita irindi zina, ntibavyitirire uwo mweranda Valentino. 

Christine Manirambona                                                               

 

Ibihugu vyo mu muryango wa EAC birategekanya gushinga amahinguriro y’ imiduga n’impuzu

gastoIshirahamwe ry’ibihugu vyo muri Afrika y’ubuseruko EAC, rirategekanya gushinga amahinguriro akora imiduga n’impuzu kugira ayo mahunguriro azoje mu ngiro biciye mu guhingura ibikoresho bitandukanye biciye mu bihugu bigize uwo muryango. Ivyo ni ivyashikirijwe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo, ku muhingamo wo ku wa 3 Ruhuhuma 2019, aho yari aganutse avuye i Arusha mu nama igira 20 isanzwe y’abakuru b’ibihugu bigize umuryango wa EAC, aho yari yagiye aserukira Umukuru w’igihugu c’Uburundi. Nk’uko Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yabandanije abishikiriza, ngo muri iyo nama y’abakuru b’ibihugu bararabiye hamwe ingene  hoba gushira hamwe mu bijanye na poritike. Ariko kuri ico kibazo, ngo basanze hataragera kubera n’ivyo gukoresha ifaranga rimwe bitaraja mu ngiro. Vyongeye, ngo baranize kandi ivyo gushinga amahinguriro akora imiduga n’impuzu kugira ayo mahinguriro azoje mu ngiro biciye mu guhingurira ibikoresho bikenewe mu bihugu bigize umuryango.Bisubiye, ku kibazo c’Uburundi, ngo barize ikibazo cerekeye amasezerano ari hagati y’ibihugu bigize umuryango w’ubumwe bwa Buraya hamwe n’ibihugu bigize umuryango wa Afrika y’ubuseruko.Kuri ico kibazo, ngo mu nama yabereye i Dar- Es- Salaam, Uburundi bwarerekanye ko ukuboko kwo gutera umukono kuri ayo masezerano kuboshe kandi ngo ukwo kuboko kuboshwe n’abo bashaka ko ayo masezerano aterwako umukono. Uburundi busaba rero ko butezurirwa kugira bushobore gutera umukono kuri ayo masezerano.kindi cizwe muri iyo nama igira 20 isanzwe y’abakuru b’ibihugu b’umuryango wa Afrika y’ubuseruko, ngo barabiye hamwe icegeranyo catanzwe n’umuhuza mu matati y’abarundi, Benjamin William Mkapa, icegeranyo catanzwe inyuma y’ibiganiro bigira gatanu. Ico cegeranyo uwo muhuza mu matati y’abarundi ngo yacise ko ari icanyuma.

Ico cegeranyo rero ngo reta y’Uburundi nticemera kandi ngo n’ibiganiro bigira gatanu bafata ko bitabaye kubera batanze imvo zatumye batavyitaba. Ariko ngo muri iyo nama igira 20 y’abakuru b’ibihugu, ngo baremeranije ko ikiringo c’umuhuza mu matati y’abarundi carangiye. Ikigiye gukurikira, ngo n’abakuru b’ibihugu bigize umuryango wa EAC bazotanga intumbero kugira Uburundi buje mu matora y’2020.Ku bijanye n’ivyari muri ico cegeranyo, aho yasaba ko ibwirizwa Shingiro ryatowe ryosubirwamwo, Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko ibwirizwa Shingiro ari iry’abarundi ubwabo. Muri ico cegeranyo kandi, umuhuza yasaba ko hoja Reta y’imfatakibanza, kuri ico, ngo muri kahise vyarabonetse ko iza isubiza inyuma intwaro rusangi, ico rero ngo ntaco bashobora kubiganirako. Mu gihe ikiringo c’umuhuza mu matati y’abarundi caheze, ngo kurondera uwundi bizoca mu nama y’abakuru b’ibihugu, ivyo navyo ngo bizofata umwanya munini, abarundi rero ngo bakwiye kuja ku kivi, bitegurire amatora, ntibasubire gusamazwa n’izo nama. Ku kibazo co kumenya ico iyo nama yavuze ku migenderanire isanzwe yifashe nabi hagati y’Uburundi n’Urwanda,  Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu c’Uburundi yandikiye ikete bagenzi we bo mu muryango wa Afrika y’ubuseruko aho yasaba inama idasanzwe yokwiga ico kibazo. Ubu rero ngo Uburundi burarindiriye kugira burabe ingingo izofatwa. Kubona umuryango wa EAC ugiye kurongorwa n’Umukuru w’igihugu c’Urwanda, ngo ntaco bitwaye, igikuru ngo n’uko yoshira mu ngiro ivyo Uburundi busaba. Ishirahamwe ry’ibihugu vyo muri Afrika y’ubuseruko EAC, rirategekanya gushinga amahinguriro akora imiduga n’impuzu kugira ayo mahunguriro azoje mu ngiro biciye mu guhingura ibikoresho bitandukanye biciye mu bihugu bigize uwo muryango. Ivyo ni ivyashikirijwe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo, ku muhingamo wo ku wa 3 Ruhuhuma 2019, aho yari aganutse avuye i Arusha mu nama igira 20 isanzwe y’abakuru b’ibihugu bigize umuryango wa EAC, aho yari yagiye aserukira Umukuru w’igihugu c’Uburundi. Nk’uko Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yabandanije abishikiriza, ngo muri iyo nama y’abakuru b’ibihugu bararabiye hamwe ingene  hoba gushira hamwe mu bijanye na poritike. Ariko kuri ico kibazo, ngo basanze hataragera kubera n’ivyo gukoresha ifaranga rimwe bitaraja mu ngiro. Vyongeye, ngo baranize kandi ivyo gushinga amahinguriro akora imiduga n’impuzu kugira ayo mahinguriro azoje mu ngiro biciye mu guhingurira ibikoresho bikenewe mu bihugu bigize umuryango.Bisubiye, ku kibazo c’Uburundi, ngo barize ikibazo cerekeye amasezerano ari hagati y’ibihugu bigize umuryango w’ubumwe bwa Buraya hamwe n’ibihugu bigize umuryango wa Afrika y’ubuseruko.Kuri ico kibazo, ngo mu nama yabereye i Dar- Es- Salaam, Uburundi bwarerekanye ko ukuboko kwo gutera umukono kuri ayo masezerano kuboshe kandi ngo ukwo kuboko kuboshwe n’abo bashaka ko ayo masezerano aterwako umukono. Uburundi busaba rero ko butezurirwa kugira bushobore gutera umukono kuri ayo masezerano.kindi cizwe muri iyo nama igira 20 isanzwe y’abakuru b’ibihugu b’umuryango wa Afrika y’ubuseruko, ngo barabiye hamwe icegeranyo catanzwe n’umuhuza mu matati y’abarundi, Benjamin William Mkapa, icegeranyo catanzwe inyuma y’ibiganiro bigira gatanu. Ico cegeranyo uwo muhuza mu matati y’abarundi ngo yacise ko ari icanyuma. Ico cegeranyo rero ngo reta y’Uburundi nticemera kandi ngo n’ibiganiro bigira gatanu bafata ko bitabaye kubera batanze imvo zatumye batavyitaba. Ariko ngo muri iyo nama igira 20 y’abakuru b’ibihugu, ngo baremeranije ko ikiringo c’umuhuza mu matati y’abarundi carangiye. Ikigiye gukurikira, ngo n’abakuru b’ibihugu bigize umuryango wa EAC bazotanga intumbero kugira Uburundi buje mu matora y’2020.Ku bijanye n’ivyari muri ico cegeranyo, aho yasaba ko ibwirizwa Shingiro ryatowe ryosubirwamwo, Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko ibwirizwa Shingiro ari iry’abarundi ubwabo. Muri ico cegeranyo kandi, umuhuza yasaba ko hoja Reta y’imfatakibanza, kuri ico, ngo muri kahise vyarabonetse ko iza isubiza inyuma intwaro rusangi, ico rero ngo ntaco bashobora kubiganirako. Mu gihe ikiringo c’umuhuza mu matati y’abarundi caheze, ngo kurondera uwundi bizoca mu nama y’abakuru b’ibihugu, ivyo navyo ngo bizofata umwanya munini, abarundi rero ngo bakwiye kuja ku kivi, bitegurire amatora, ntibasubire gusamazwa n’izo nama. Ku kibazo co kumenya ico iyo nama yavuze ku migenderanire isanzwe yifashe nabi hagati y’Uburundi n’Urwanda,  Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu c’Uburundi yandikiye ikete bagenzi we bo mu muryango wa Afrika y’ubuseruko aho yasaba inama idasanzwe yokwiga ico kibazo. Ubu rero ngo Uburundi burarindiriye kugira burabe ingingo izofatwa. Kubona umuryango wa EAC ugiye kurongorwa n’Umukuru w’igihugu c’Urwanda, ngo ntaco bitwaye, igikuru ngo n’uko yoshira mu ngiro ivyo Uburundi busaba. 

Déo Misigaro                                                                                               

 

 

Indwara ya Korera iracibonekeza mu Rumonge no mu Gisagara ca Bujumbura

kkouiKw’igenekerezo rya 28 Nzero 2019, ubushikiranganji bw’ amagara y’abantu no kurwanya SIDA bwaratunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu ntumbero yo  kumenyesha ingene indwara ya Korera yifashe mu gihugu muri iki gihe. Umuvugizi  w’Ubwo bushikiranganji, Jean Bosco Girukwishaka  yamenyesheje rero  ko iyo ndwara  yibonekeje mu ntara zibiri arizo Rumonge n’igisagara ca Bujumbura. Yabandanije amenyesha ko mu ntara ya Rumonge abantu 150 aribo bafashwe na Korera, muri abo ,148 barakize, umwe nawe akaba yari akirwaye uwo munsi ariko  uwundi umwe yarahitanywe n’iyo ndwara  kubera yituye abaganga atevye. Ngo mu gisagara ca Bujumbura, indwara ya korera yibonekeje kuva kw’igenekerezo rya 12 Nzero 2019 mu mazone ya kinama, Buterere, Kanyosha na Kajaga,kuva kuwa 28 Nzero 2019 abantu 12 baramaze gukira, batatu bari mu bitaro, umuntu umwe yarahitanwe n’iyo ndwara kubera yituye ivuriro atevye. Girukwishaka yamenyesheje ko mu vyigwa  ubushikiraganji bujejwe amagara y’abantu bwagiye burakora vyerekanye  ko umugera wa Korera  uboneka  mu biziba aho amazi atega bivuye mu gihe c’imvura turimwo. Ngo biboneka rero ko ari abana bafise kuva ku  myaka 10 n’iyirenga bafashwe   n’iyo ndwara ya Korera  kuko aribo bakunda gukinira mu biziba. Girukwishaka akaba yanateye akamo abanyagihugu kugira babuze abana  gukinira mu biziba. Uwo muvugizi w’ubushikanganji bw’ amagara y’abantu yarahumurije kandi abanyagihugu ko vyagaragaye ko ingingo zo kurwanya ikiza Korera zashoboye gutanga inyishu ishimishije. Ngo muri iki gihe, ubushikiranganji bwarakoranye n’abajewe intwaro, abajejwe ibisata bitanga amazi mu kurwanya ikiza Korera.

Ngo hambavu y’ivyo, ubushikiranganji bw’ amagara y’abantu bwaragiye burapompa umuti mu nzu zo mu bice iyo ndwara yagiye irabonekamwo.Kw’igenekerezo rya 28 Nzero 2019, ubushikiranganji bw’ amagara y’abantu no kurwanya SIDA bwaratunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu ntumbero yo  kumenyesha ingene indwara ya Korera yifashe mu gihugu muri iki gihe. Umuvugizi  w’Ubwo bushikiranganji, Jean Bosco Girukwishaka  yamenyesheje rero  ko iyo ndwara  yibonekeje mu ntara zibiri arizo Rumonge n’igisagara ca Bujumbura. Yabandanije amenyesha ko mu ntara ya Rumonge abantu 150 aribo bafashwe na Korera, muri abo ,148 barakize, umwe nawe akaba yari akirwaye uwo munsi ariko  uwundi umwe yarahitanywe n’iyo ndwara  kubera yituye abaganga atevye. Ngo mu gisagara ca Bujumbura, indwara ya korera yibonekeje kuva kw’igenekerezo rya 12 Nzero 2019 mu mazone ya kinama, Buterere, Kanyosha na Kajaga,kuva kuwa 28 Nzero 2019 abantu 12 baramaze gukira, batatu bari mu bitaro, umuntu umwe yarahitanwe n’iyo ndwara kubera yituye ivuriro atevye. Girukwishaka yamenyesheje ko mu vyigwa  ubushikiraganji bujejwe amagara y’abantu bwagiye burakora vyerekanye  ko umugera wa Korera  uboneka  mu biziba aho amazi atega bivuye mu gihe c’imvura turimwo. Ngo biboneka rero ko ari abana bafise kuva ku  myaka 10 n’iyirenga bafashwe   n’iyo ndwara ya Korera  kuko aribo bakunda gukinira mu biziba. Girukwishaka akaba yanateye akamo abanyagihugu kugira babuze abana  gukinira mu biziba. Uwo muvugizi w’ubushikanganji bw’ amagara y’abantu yarahumurije kandi abanyagihugu ko vyagaragaye ko ingingo zo kurwanya ikiza Korera zashoboye gutanga inyishu ishimishije . Ngo muri iki gihe, ubushikiranganji bwarakoranye n’abajewe intwaro, abajejwe ibisata bitanga amazi mu kurwanya ikiza Korera. Ngo hambavu y’ivyo, ubushikiranganji bw’ amagara y’abantu bwaragiye burapompa umuti mu nzu zo mu bice iyo ndwara yagiye irabonekamwo.

Aline Kanyana

 

 

Umugambi « Umwana mu muryango » ugiye kuzoza urafasha abana begeranirijwe mu bigo hamwe n’imiryango

sqqazaUmugambi « Umwana mu muryango » ugiye gukorerwa mu bushikiranganji bw’agateka ka zina muntu ngo ugiye kuzoza urafasha abana begeranirijwe mu bigo hamwe n’imiryango. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw’agateka ka zina muntu Félix Ngendabanyikwa mu nama yo kwugurura ibikorwa vy’umugambi  « umwana mu muryango». Iyo yabereye mu gisagara ca Bujumbura kw’igenekerezo rya 29 Nzero 2019. Umugambi « Umwana mu muryango » ugiye gukorerwa mu bushikiranganji bw’agateka ka zina muntu ngo ugiye kuzoza urafasha abana begeranirijwe mu bigo hamwe n’imiryango. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw’agateka ka zina muntu Félix Ngendabanyikwa mu nama yo kwugurura ibikorwa vy’umugambi  « umwana mu muryango». Iyo yabereye mu gisagara ca Bujumbura kw’igenekerezo rya 29 Nzero 2019. Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro n’ishirahamwe  mpuzamakungu ryitaho abatishoboye (IRC) kandi ngo wahawe uburyo bwo gukora n’ishirahamwe ry’abanyaburaya (U.E.).

Yaranamenyesheje kandi ko uwo mugambi uzokorera mu gisagara ca Bujumbura, n’intara za Bujumbura, Gitega ba Muyinga kuko basanze ku bitigiri bafise  ariho havuye abana bo mw’ibarabara benshi kandi ngo ukazotwara uburyo bungana n’imiriyoni 3.600.000  z’amafaranga y’abanyaburaya. Ikindi yamenyesheje ni uko uwo mugambi uzoba uje gushigikira ingo zitandukanye zakiriye abo bana canke ibigo birimwo abo bana batagira imiryango bivanye n’uko uwo mugambi uvuga ko umwana ari uwo kuba mu muryango atari uwo kuba mw’ibarabara. Ngo uje kugira bagerageze kwibukanya, kwigishanya no guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n’uruhara n’ikibanza c’umwana mu muryango bongere bibutse n’abavyeyi ikibanza c’umwana kuko hari abamaze kuvyibagira bivanye n’uko hariho n’abarungika abana gusegerereza kugira babazanire amahera baronse. Niko guca amenyesha ko, kiretse ibikorwa bahora bakora mu bushikiranganji mu bijanye n’igisata c’abana, hazoba hariho akarusho kuko n’ibikorwa bari baratanguye bijanye no gukura abana mw’ibarabara vyari vyarashizwe mu ngiro ariko ugasanga abana baragarutse canke hakaza bashasha.Ngo bakibaza rero ko bafadikanije n’ishirahamwe IRC bizokunda ko abazokurwa mw’ibarabara bazosubizwa mu miryango bakagumayo hanyuma hagahabwa inyigisho imiryango itandukanye kugirango abo bana bagumizwe mu miryango yabo. Yaheraheje amenyesha ko haruhande y’ibikorwa bariko baratunganya mu bushikiranganji muri barya bana baduganywe mu miryango iwabo, harimwo bamwe naho bari mw’ibarabara bari bafise ubwenge budasanzwe kuko basanze abana bashika 7 barabaye aba mbere mw’ishure kandi bari bavuye mw’ibarabara. Ku bw’ivyo rero ngo basanze igihugu kiriko kiratakaza abana bategerezwa kukigirira akamaro, baca babona ko arivyo bazoza barakorerako kugira barabe ko abana bavuye mw’ibarabara basubiye mw’ishure, n’ingene mu miryango vyifashe kugira bamenye ko umwana aba mu muryango vy’ukuri. 
Evelyne Niyonzima

 

 

Abavyeyi basabwa kuba hafi y’abana babo babarinde mu ngeso mbi zo kunywa ibiyayuramutwe

 

ssdqqMu Burundi hari ibintu vyinshi bituma abana barenza imyaka 10 baja mu ngeso mbi zo kunywa ibiyayuramutwe. Muri ivyo ngo harimwo ingene abavyeyi batagifitiye umwanya ukwiye abana babo ngo babahe indero runtu. Igihambaye gusumba vyose ngo ni uko abavyeyi bategerezwa kurondera umwanya bakaba hafi y’abana babo, bakabigisha kumenya iciza n’ikibi. Ivyo ni ivyashikirijwe n’uwanonosoye ibijanye n’inyifato asanzwe ariko arangurira imirimo mw’ishirahamwe ryitaho ineza y’abana “FVS-AMADE”, Viviane Ndayitwayeko mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Ubumwe ku wa 30 Nzero 2019.Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo  mu bituma abana baja kunywa ibiyayuramutwe    cane cane urumogi, ngo ni vyinshi. Hariho ingene abavyeyi basigaye batwarwa n’akazi ka minsi yose gutyo ugasanga  nta mwanya wo kugumana n’abana bagifise. Mu Burundi hari ibintu vyinshi bituma abana barenza imyaka 10 baja mu ngeso mbi zo kunywa ibiyayuramutwe. Muri ivyo ngo harimwo ingene abavyeyi batagifitiye umwanya ukwiye abana babo ngo babahe indero runtu. Igihambaye gusumba vyose ngo ni uko abavyeyi bategerezwa kurondera umwanya bakaba hafi y’abana babo, bakabigisha kumenya iciza n’ikibi. Ivyo ni ivyashikirijwe n’uwanonosoye ibijanye n’inyifato asanzwe ariko arangurira imirimo mw’ishirahamwe ryitaho ineza y’abana “FVS-AMADE”, Viviane Ndayitwayeko mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Ubumwe ku wa 30 Nzero 2019.Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo  mu bituma abana baja kunywa ibiyayuramutwe    cane cane urumogi, ngo ni vyinshi. Hariho ingene abavyeyi basigaye batwarwa n’akazi ka minsi yose gutyo ugasanga  nta mwanya wo kugumana n’abana bagifise. Muri ico gihe umwana ngo iyo aja kw’ishure atashe araheza akagumana n’abakozi akaba aribo bamuha indero gutyo bagatanga ivyo bafise. Kenshi na kenshi abana bakura uko abavyeyi babo babareze. Indero umwana akura ku bavyeyi ngo irahambaye cane arico gituma ngo bategerezwa kwitwararika abana babo, bakarondera umwanya wo kugumana nabo, bakabereka ivyo bakwiye gukora n’ibizira gukorwa, bakabakundisha ishure n’ibindi. Hari kandi abavyeyi ngo usanga babanye nabi muhira canke bakunda kwama baborerwa gutyo bigatuma abana bashaka kurondera ibintu bishobora kubibagiza umubabaro bamamwo. Ngo nta mwana yokurira muri ubwo buzima bumeze uko ngo aheze nawe agire ubuzima bwiza. Ku bw’ivyo ngo abavyeyi bogerageza kwumvikana, bakirinda kuborerwa kuko umwana ashaka gukurira ahantu abona abantu bamwitwararika kandi bamukunda.Viviane Ndayitwayeko yarongeye amenyesha ko ikindi gikunda gutuma abana baja kunywa urumogi  ari agakuku k’urunganwe, gutyo ugasanga umwana arakwirikiye bagenzi biwe ariko atazi icabatumye baja muri iyo ngeso. 

Ariko mu gihe abavyeyi baba ari  bantu bafise umwanya ukwiye wo kuba hafi y’abana babo mu kubereka ikibereye n’ikitabereye gukorwa ngo uwo mwana arashobora kureka gukwirikira bagenzi biwe kuko aba azi gutandukanya iciza n’ikibi. Ubukene mu miryango abo bana babamwo nabwo nyene burashobora kubatuma baja mu biyayura mutwe ariko ngo si kenshi ivyo bikunda kwibonekeza kuko iyo ari abana barezwe neza ngo baraheza bakaja kurondera akazi ko guteka canke ko kurera abana gutyo ngo bagaheza bakabaho, bakongera bakarungikira n’amafaranga abavyeyi. Abavyeyi kandi ngo bogerageza kurungika abana babo kw’ishure bakongera bakaribakundisha kuko baca barambirwa bakaja ku marigara ari navyo bica bituma baja kunywa n’ibiyayura mutwe. Ica nyuma ngo ni uko abavyeyi bokwitaho kumenya abana bagendana n’ababo gutyo bakaraba ko bafise ingeso nziza basanze ari mbi bakabereka ingene bohindura abagenzi, bakabarinda kuraba amareresi y’ibiterasoni bakongera bakareka kumenyereza guha abana babo amafaranga kubayafise kuko ngo ari vyiza ko umwana avuga ico yipfuza bagaheza bakakimugurira ariko batarinze kuyamuha, ahubwo ngo bomumenyereza kwiga ingene ayironderera. Viviane Ndayitwayeko yarangije ahanura abavyeyi bafise abana kugerageza kurondera umwanya wo kugumana n’abana babo kuko ngo ari itunga rya mbere kandi ata kindi na kimwe coza kubasubirira, babatoze indero nziza kuva bakiri bato gutyo ngo baheze bareke kuja kunywa ibiyayura mutwe na cane cane ko bifise ingaruka mbi nyinshi ku magara yabo.

Estella Niyongere

 

Abarundi babishoboye basabwe guhiganirwa ibibanza bitanu vy’abakomiseri ba CNIDH

DSC jjk1429Kw’igenekerezo rya 30 Nzero 2019, Inama Nshingamateka yarashize ahabona itangazo rihamagarira abarundi babishoboye guhiganirwa ku bibanza vy’abakomiseri b’umugwi w’igihugu ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH. Umuvugizi w’umukuru w’Inama Nshingamateka, Alexis Badian Ndayihimbaze yamenyesheje ko kugira Inama Nshingamateka imenyeshe ko umugwi CNIDH ukeneye abakomiseri batanu basubirira abahahora, yisunze ingingo y’9 mu gace ka 1 n’ingingo ya 13 na 17 mu gace ka 2 z’itegeko inomero 1/04 ryo ku wa 5 Nzero 2011 rishiraho uwo murwi. Ngo ibikorwa birangurwa n’abakomiseri ari navyo bigenga uwo mugwi, biri mu ngingo za 4, 5 na 6 z’itegeko rigenga umugwi w’igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu, navyo ni ibi bikurikira : gukingira no guharanira agateka ka zina muntu. Ngo abo bose boba bipfuza guhiganirwa ivyo bibanza basabwa ibi bikurikira : kuba ari abarundi, bashikana imyaka 30 n’iyirenga, kuba bafise amateka y’ubwigenge na poritike yose yemerewe umunyagihugu, kuba batagirizwa guhungabanya agateka ka zina muntu no kurenga amategeko kiretse uwagirizwa icaha kitamuvuyeko, kuba badafise urwego na rumwe rwa poritike begamiye, kuba batarigera bahagarikwa na rimwe mu kazi. Iruhande y’ibisabwa,ngo abipfuza guhiganirwa ivyo bibanza bategerezwa kuba bashoboye kuvuga no kwandika neza cane Ikirundi, kuvuga no kwandika neza Igifaransa, kumenya ururimi rw’Icongereza koba ari akarusho. Ngo kuboba basanzwe bakora mu mashirahamwe ategamiye Reta, bategerezwa kuba bafise uburambe bw’imyaka 5 canke irenga muri ico gisatakuba barakoreye mu bindi bihugu koba ari akarusho. Ngo ababa bifuza guhiganirwa ico kibanza basabwe kuzuza idosiye irimwo : ikete ryanditswe n’iminwe ritarenza impapuro zibiri rigenewe umukuru w’umugwi washizweho n’Inama Nshingamateka,    urupapupuro rwerekana ivyo umuntu yaranguye, ifotokopi y’ikarata ndangamuntu, urupapuro rw’umwidondoro, urupapuro rwerekana inyifato n’imico, urupapuro rwerekana ivyo umuntu yaranguye, aho naho ni kubasanzwe bigisha mu mashure ya kaminuza hamwe no mu bakorera mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike yitaho agateka ka zina muntu, urupapuro rwemeza ko badakurikiranwa n’ubutungane, kumenyesha abantu batatu babazi neza, basabwe gutanga amazina yabo, akazi bakora, terefone hamwe na e-mail vyabo.  Ku bava mu mashengero na madini, ngo basabwe ikete ryemeza ko barungitswe n’indongozi zabo. Ngo ibisabwa ngenderwako vy’iryo higanwa bazobisanga kw’irembo ry’ahari ingoro y’amakoraniro mu Kigobe. Barashobora kubisanga kandi ku rubuga ngurukanabumenyi www.assemblee.bi, facebook : Inama Nshingamateka hamwe na Twitter :@nshingamateka. Ngo amabahasha yugaye neza yanditseko «candidature au poste de commissaire membre de la CNIDH » azoshirwa mu gasandugu kugaye kozoba kari kw’irembo ry’ikigo c’ahari Ingoro y’Amakoraniro mu Kigobe kw’ibarabara ryitiwe Mwambutsa IV, ku minsi y’akazi kuva ku munsi  wa kane igenekerezo rya 31 Nzero 2019 gushika ku munsi wa kane igenekerezo rya 14 Ruhuhuma 2019, kuva isaha imwe n’igice yo mu gitondo gushika isaha cumi n’imwe n’igice z’umugoroba.Kw’igenekerezo rya 30 Nzero 2019, Inama Nshingamateka yarashize ahabona itangazo rihamagarira abarundi babishoboye guhiganirwa ku bibanza vy’abakomiseri b’umugwi w’igihugu ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH. Umuvugizi w’umukuru w’Inama Nshingamateka, Alexis Badian Ndayihimbaze yamenyesheje ko kugira Inama Nshingamateka imenyeshe ko umugwi CNIDH ukeneye abakomiseri batanu basubirira abahahora, yisunze ingingo y’9 mu gace ka 1 n’ingingo ya 13 na 17 mu gace ka 2 z’itegeko inomero 1/04 ryo ku wa 5 Nzero 2011 rishiraho uwo murwi. Ngo ibikorwa birangurwa n’abakomiseri ari navyo bigenga uwo mugwi, biri mu ngingo za 4, 5 na 6 z’itegeko rigenga umugwi w’igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu, navyo ni ibi bikurikira : gukingira no guharanira agateka ka zina muntu. Ngo abo bose boba bipfuza guhiganirwa ivyo bibanza basabwa ibi bikurikira : kuba ari abarundi, bashikana imyaka 30 n’iyirenga, kuba bafise amateka y’ubwigenge na poritike yose yemerewe umunyagihugu, kuba batagirizwa guhungabanya agateka ka zina muntu no kurenga amategeko kiretse uwagirizwa icaha kitamuvuyeko, kuba badafise urwego na rumwe rwa poritike begamiye, kuba batarigera bahagarikwa na rimwe mu kazi.

Iruhande y’ibisabwa,ngo abipfuza guhiganirwa ivyo bibanza bategerezwa kuba bashoboye kuvuga no kwandika neza cane Ikirundi, kuvuga no kwandika neza Igifaransa, kumenya ururimi rw’Icongereza koba ari akarusho. Ngo kuboba basanzwe bakora mu mashirahamwe ategamiye Reta, bategerezwa kuba bafise uburambe bw’imyaka 5 canke irenga muri ico gisatakuba barakoreye mu bindi bihugu koba ari akarusho. Ngo ababa bifuza guhiganirwa ico kibanza basabwe kuzuza idosiye irimwo : ikete ryanditswe n’iminwe ritarenza impapuro zibiri rigenewe umukuru w’umugwi washizweho n’Inama Nshingamateka,    urupapupuro rwerekana ivyo umuntu yaranguye, ifotokopi y’ikarata ndangamuntu, urupapuro rw’umwidondoro, urupapuro rwerekana inyifato n’imico, urupapuro rwerekana ivyo umuntu yaranguye, aho naho ni kubasanzwe bigisha mu mashure ya kaminuza hamwe no mu bakorera mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike yitaho agateka ka zina muntu, urupapuro rwemeza ko badakurikiranwa n’ubutungane, kumenyesha abantu batatu babazi neza, basabwe gutanga amazina yabo, akazi bakora, terefone hamwe na e-mail vyabo.  Ku bava mu mashengero na madini, ngo basabwe ikete ryemeza ko barungitswe n’indongozi zabo. Ngo ibisabwa ngenderwako vy’iryo higanwa bazobisanga kw’irembo ry’ahari ingoro y’amakoraniro mu Kigobe. Barashobora kubisanga kandi ku rubuga ngurukanabumenyi www.assemblee.bi, facebook : Inama Nshingamateka hamwe na Twitter :@nshingamateka. Ngo amabahasha yugaye neza yanditseko «candidature au poste de commissaire membre de la CNIDH » azoshirwa mu gasandugu kugaye kozoba kari kw’irembo ry’ikigo c’ahari Ingoro y’Amakoraniro mu Kigobe kw’ibarabara ryitiwe Mwambutsa IV, ku minsi y’akazi kuva ku munsi  wa kane igenekerezo rya 31 Nzero 2019 gushika ku munsi wa kane igenekerezo rya 14 Ruhuhuma 2019, kuva isaha imwe n’igice yo mu gitondo gushika isaha cumi n’imwe n’igice z’umugoroba. 

Vyatororokanijwe na Aline Kanyana

 
Ouvrir