Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu ntara za Gitega na Karusi: Prezida NKURUNZIZA asaba abarundi kuvavanura n’imbuto mbi y’amacakubiri

DSC ponhy0863Mu ntumbero yo gutanga za nyigisho zo kuzirikana igihugu ico ari co, ku magenekerezo ya 6 na 7 Ntwarante 2018, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA  yarishikiye mu ntara za Gitega na Karusi, aho yagirishije inama ihariwe izo nyigisho nyene abavukantara n’abandi basanzwe baziranguriramwo imirimo, akaba yasavye abarundi bakiboshwe n’inyifato mbi z’amacakubiri batewemwo n’abakoroni kuvavanura nazo kugira bagire intumbero imwe yoguteza imbere igihugu c’Uburundi.Mu ntumbero yo gutanga za nyigisho zo kuzirikana igihugu ico ari co, ku magenekerezo ya 6 na 7 Ntwarante 2018, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA  yarishikiye mu ntara za Gitega na Karusi, aho yagirishije inama ihariwe izo nyigisho nyene abavukantara n’abandi basanzwe baziranguriramwo imirimo, akaba yasavye abarundi bakiboshwe n’inyifato mbi z’amacakubiri batewemwo n’abakoroni kuvavanura nazo kugira bagire intumbero imwe yoguteza imbere igihugu c’Uburundi.
Mu ntara ya Gitega
Mu nyigisho Prezida NKURUNZIZA yatanze ku wa 7 Ntwarante 2018, ku mvukira z’intara ya Gitega n’abandi basanzwe bayiranguriramwo imirimo, yarababwiye iyo igihugu cavuye n’iyo kigeze yongera ababwira n’iyo kigana nk’uko vyashikirijwe n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu Jean Claude Karegwa Ndezako inyuma y’iyo nama yabaye mu mwiherero ngo izo nyigisho z’ukuzirikana ico arico igihugu, iyo ntara ngo ikaba igira icenda mu ntara z’igihugu Umukuru w’igihugu amaze gutangiramwo izo nyigisho.Ngo Prezida NKURUNZIZA yipfuza ko abarundi bovavanura n’amacakubiri n’inyifato mbi zitabereye na cane cane imbuto y’amacakubiri batewemwo n’abakoroni. Yaravuze kandi ko Umukuru w’iguhugu afise umugambi n’ishaka ridasanzwe ko imbuto y’amacakuburi boyirandurana n’imizi mu gihugu c’Uburundi. Yarongeye aramenyesha ko Prezida NKURUNZIZA yasavye abarundi kugira babishikeko n’ukuja kw’isoko bagasubira kugira inyifato basokuru n’abasokuruza bagendera akarorerero keza n’iragi ryiza barazwe n’incungu z’Uburundi n’abo bose bitangiye igihugu uhereye kuri Ntare Rushatsi Cambarantama, Mwezi Gisabo, Ndadaye, Rwagasore n’abandi.
Mu ntara ya Karusi  
Bukeye bwaho, ku wa 8 Ntwarante 2018, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yari aramutse agendera  intara ya Karusi, akaba yagirishije inama ihariwe inyigisho zo kuzirikana igihugu ico ari co abavukantara n’abandi bayiranguriramwo imirimo bahuriye  muri komine Bugenyuzi. Ngo iyo ntara ya Karusi ikaba yabaye iyigira cumi mu zimaze gutangwamwo izo nyigisho. Ngo yaravuze ko izo nyigisho zizofasha abarundi kumenya amabanga y’igihugu. Ngo igihugu c’Uburundi kirafise amabanga cishangije kuko amabanga yose ajanye n’imiziro, abarundi bakamenya ikizira. Umuvugizi w’umukuru w’igihugu,  Jean Claude Karegwa Ndezako yaravuze ko Prezida NKURUNZIZA abigisha gufatira akarorero ku nararibonye haba mu bami canke mu ncungu z’igihugu. Ngo intumbero nyamukuru y’izo nyigisho ngo ni ugufasha abarundi « kurogorwa » aravye inzira Uburundi bwaciyemwo. Ngo abarundi basa n’abariye ishano ngo kuko iyo umuntu ariye ishano akeneye umurogoro,rero ngo umurogoro niwo ariko aratanga hirya no hino mu gihugu.       

Thérèse Niyonkuru                                                          

 

 

Umukenyezi ni inkingi y’iterambere ry’imiryango n’igihugu cose

DX1gRe7XkAAEFPWKw’igenekerezo rya 8 Ntwarante 2018, Uburundi bwarifadikanije n’amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ibirori ku rwego rw’igihugu bikaba vyabereye ku murwa mukuru w’intara ya Kayanza ku kibuga c’inkino c’i Gatwaro, bikaba vyari vyatewe iteka n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA ari kumwe n’umutambukanyi wiwe Denise NKURUNZIZA hamwe n’abanyacubahiro bo mu nzego zitandukanye, abakozi bakuru bakuru ba Reta buguruye ivyo birori mu kugira urugendo bagana ico kibuga c’i Gatwaro.  Twobamenyesha ko icivugo c’uno mwaka cari «Mu mitumba, no mu bisagara twese ku kivi, duhindure ubuzima bw’abakenyezi». Ijambo nyamukuru rw’uwo munsi ryashikirijwe n’Umukuru w’igihugu ,Petero NKURUNZIZA,yabanje kumenyesha abari ngaho ko bahimbaje uwo munsi mukuru bari mu mahoro n’umutekano n’umwimbu ari umusesekara. Ngo uwo munsi kabaye akaryo ko kwirimbura bafatiye ku migambi y’abakenyezi.  Yaravuze ko uwo munsi ari umunsi mukuru udasanzwe kuko ikibanza barimwo arico bagiriyemwo amasengesho yo guheza umwaka w’2017. Yarongeye aravuga ko ukwezi kwa gatatu ari ukwezi muri Reta bashizeho icivugo ngo «Duhe ikibanza kibereye umukenyezi niwe nkingi y’iterambere rirama ». Ngo umukenyezi niwe atanga indero mu rugo, agakunda urugo rwiwe bakongera bakamuhanuza ijambo.

Yaravuze kandi ko umukenyezi w’umurundikazi atandukanye n’abandi bakenyezi bo mu bihugu vyo hanze mu mico n’imigenzo yiwe . Ngo umukenyezi n’inkingi y’urugo nico gituma ari uwo gushigikira kandi bakamushigikira mu migambi yose. Umukuru w’igihugu yasavye abakenyezi kwitaho indero y’abana babo na cane cane abigeme aho hibonekeza inda z’ishushu  ku bana bakiri bato. Yarasavye abakenyezi bose kwirimbura bakaraba ko bokwitwa abapfasoni. Prezida NKURUNZIZA yasavye abakenyezi kwijukira amashirahamwe kugira biteze imbere kuko inzira zo guteza imbere umukenyezi zuguruwe hasigaye ko umukenyezi nawe ategura imigambi ya kazoza. Ngo nk’uko vyanditswe mu gitabu ca Yeremiya 33 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 havuga ngo uhoraho niwe abirema akabikomeza nico gituma Umukuru w’igihugu yabasavye gusaba Imana yo mw’ijuru ibaronse ingabirano yo kugira iyerekwa rizobashikana kw’itunganywa ry’imigambi y’iterambere ry’imiryango yabo no gihugu cose. Yarongeye asaba abakenyezi ko bokwitondera imfashanyo kuko hari abazana imfashanyo baje gusambura abo bazihaye.Kw’igenekerezo rya 8 Ntwarante 2018, Uburundi bwarifadikanije n’amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ibirori ku rwego rw’igihugu bikaba vyabereye ku murwa mukuru w’intara ya Kayanza ku kibuga c’inkino c’i Gatwaro, bikaba vyari vyatewe iteka n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA ari kumwe n’umutambukanyi wiwe Denise NKURUNZIZA hamwe n’abanyacubahiro bo mu nzego zitandukanye, abakozi bakuru bakuru ba Reta buguruye ivyo birori mu kugira urugendo bagana ico kibuga c’i Gatwaro.  Twobamenyesha ko icivugo c’uno mwaka cari «Mu mitumba, no mu bisagara twese ku kivi, duhindure ubuzima bw’abakenyezi». Ijambo nyamukuru rw’uwo munsi ryashikirijwe n’Umukuru w’igihugu ,Petero NKURUNZIZA,yabanje kumenyesha abari ngaho ko bahimbaje uwo munsi mukuru bari mu mahoro n’umutekano n’umwimbu ari umusesekara. Ngo uwo munsi kabaye akaryo ko kwirimbura bafatiye ku migambi y’abakenyezi.  Yaravuze ko uwo munsi ari umunsi mukuru udasanzwe kuko ikibanza barimwo arico bagiriyemwo amasengesho yo guheza umwaka w’2017. Yarongeye aravuga ko ukwezi kwa gatatu ari ukwezi muri Reta bashizeho icivugo ngo «Duhe ikibanza kibereye umukenyezi niwe nkingi y’iterambere rirama ». Ngo umukenyezi niwe atanga indero mu rugo, agakunda urugo rwiwe bakongera bakamuhanuza ijambo. Yaravuze kandi ko umukenyezi w’umurundikazi atandukanye n’abandi bakenyezi bo mu bihugu vyo hanze mu mico n’imigenzo yiwe . Ngo umukenyezi n’inkingi y’urugo nico gituma ari uwo gushigikira kandi bakamushigikira mu migambi yose. Umukuru w’igihugu yasavye abakenyezi kwitaho indero y’abana babo na cane cane abigeme aho hibonekeza inda z’ishushu  ku bana bakiri bato. Yarasavye abakenyezi bose kwirimbura bakaraba ko bokwitwa abapfasoni. Prezida NKURUNZIZA yasavye abakenyezi kwijukira amashirahamwe kugira biteze imbere kuko inzira zo guteza imbere umukenyezi zuguruwe hasigaye ko umukenyezi nawe ategura imigambi ya kazoza. Ngo nk’uko vyanditswe mu gitabu ca Yeremiya 33 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 havuga ngo uhoraho niwe abirema akabikomeza nico gituma Umukuru w’igihugu yabasavye gusaba Imana yo mw’ijuru ibaronse ingabirano yo kugira iyerekwa rizobashikana kw’itunganywa ry’imigambi y’iterambere ry’imiryango yabo no gihugu cose.

Yarongeye asaba abakenyezi ko bokwitondera imfashanyo kuko hari abazana imfashanyo baje gusambura abo bazihaye.Umushikiranganji w’agateka ka zina muntu n’ugushigikirana Martin Nivyabandi nawe  yaramenyesheje ko umukenyezi w’umurundikazi atari umunyakigo gusa asigaye ari bitumwako mu bisata bitandukanye vy’igihugu. Yaciye asaba abigeme b’abarundikazi kwijukira amashure na cane cane ko Reta yafashe ingingo yo kwigisha abana ku buntu . Yaramenyesheje ko umukenyezi w’umurundikazi yamaze gutera imbere mu bisata bitari bike haba mu bidandazwa n’ibindi. Uwurongoye ihuriro ry’abakenyezi ku rwego rw’igihugu Janvière Ndirahisha nawe yabanje gushimira Umukuru w’igihugu yaje kwifadikanya n’abakenyezi ivyo bikerekana ko aha agaciro umukenyenzi . Yaciye amenyesha ko abakenyezi bakengurutse ishirwaho ry’itegeko ryo guhasha ihohoterwa rifatiye ku gitsina n’ingingo y’Umukuru w’igihugu, ko ingo zose zokwubakana biciye mu mategeko abatanditswe bakandikwa. Yaciye asaba Reta ko yokwubahiriza ibice 30 kw’ijana n’ibiburiburi haba mu buzi bwa poritike canke mu buzi bwa Reta na cane cane ko abakenyezi aribo benshi mu Burundi nk’uko babigaragaje mw’iyandikwa ry’amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa Shingiro n’amatora yo mu mwaka w’2020 aho abakenyezi biyandikishije kugera ku bice 52 kw’ijana vy’abazokwitaba amatora yimirije . Ihuriro ry’abakenyezi bo mu kayanza rikaba ryaciye rigabira Umukuru w’igihugu inka yitwa  Muco kuko ngo umwaka w’2018 ari umwaka wahariwe umuco.   

Thérèse Niyonkuru                                         

 

Abadandaza bose basabwa kuza baratanga ama fagitire bahawe n’ikigo OBR ku bidandazwa bagurisha

DSC 0403Ikigo kijejwe gutororokanya amakori n’amatagisi (OBR ) gisaba  abadandaza bose kuza baratanga amafagitire bahawe n’ico kigo nyene ku bidandazwa bagurisha, abatazovyubahiriza nabo bakazotangishwa ihadabu ingana n’ibice 20 kw’ijana (20%)  vy’ikiguzi.Ikigo kijejwe gutororokanya amakori n’amatagisi (OBR ) gisaba  abadandaza bose kuza baratanga amafagitire bahawe n’ico kigo nyene ku bidandazwa bagurisha, abatazovyubahiriza nabo bakazotangishwa ihadabu ingana n’ibice 20 kw’ijana (20%)  vy’ikiguzi.Ivyo vyashikirijwe na Jean Berchmas Niyonzima ajejwe igisata co gutoza amakori  ava mu gihugu hagati mu kigo OBR, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku bijanye n’ingingo ya 70 y’itegeko inomero 1 /28 ryo ku wa 31 Kigarama 2017 ritegekanya amafaranga azokoreshwa na  Reta y’Uburundi  mu mwaka w’2018 azotozwa abadandaza . Hari kw’igenekerezo rya 27 Ruhuhuma 2018.

Nk’uko Jean Berchmas Niyonzima yabimenyesheje muri ico kiganiro, ngo abadandaza badatanga amafagitire kuvyo bagurishije bazotangishwa ihadabu ringana n’ibice mirongo ibiri kwijana (20%) ry’ikiguzi nayo ngo abatangakori bose b’itagisi nyogeragaciro (TVA)  bazokwirengagiza gutanga fagitire  yerekana iyo tagisi kuvyo badandaje, ko iruhande y’ihadabu y’ivyo bice mirongo ibiri kwijana (20%) hongerwako ibice ijana kw’ijana (100%) vy’iyo tagisi. Niko guca amenyesha ko ayo mahera atari ayabo ahubwo ko ari y’abaguzi babashikiriza kugira nabo bayashikane mu kigega ca Reta. Ikigo OBR rero ngo carabimenyekanishije kibicishije mu makete komiseri mukuru ajejwe  ico kigo  yarungikiye  abadandaza bose bo mu gihugu hagati rimenyesha ko iyo fagitire  yagiye mu ngiro kuva igenekerezo  rya 1 Nzero 2018. Yarongeye aramenyesha ko ikigo OBR  kiriko kiraca hose ku nzu ku nzu  y’umudandaza kimumenyesha  ayo mategeko ingene ameze kugira ngo uwo mudandaza ntazokwicuze. Ayo mategeko rero ngo araremereye kuko asaba ko kira kintu  umudandaza agurishije  yandika iyo fagitire hanyuma n’umuguzi nawe nyene  akayitahana bivanye n’uko nawe nyene ayikenera cokimwe n’abadandaza. Umuntu uwo ariwe wese rero ngo afise uburenganzira  bwo kuronka iyo fagitire kuko ngo iryo tegeko ryerekeye abantu bose yaba umudandaza muto canke mukuru .Yarangije asaba abamenyeshamakuru gufasha ikigo OBR kumenyesha abadandaza bo ngaha mu gihugu harimwo n’abanyamahanga bahakorera  ko iryo tegeko ryamaze kuja mu ngiro kandi ko hatogira uwovuga ko atavyo yamenye, nayo uwuzofatwa nawe azofatwe ku caha azi ko yakoze. Mu bibazo abamenyeshamakuru babajije, barashatse kumenya ko iryo tegeko riraba abadandaji bose harimwo n’abadandaji bato bato, mu nyishu bahawe barababwiye ko riraba uwariwe wese afise ico adandaza, ngo niyo hibonekeza utugorane mu badandaza bizoba vyagoye, ikigo OBR kizotanga intumbero yingene abo bantu bokwigenza kugira bamenyekanishe ivyo badandaje. Ngo igikenewe ni uko amatagisi yotorwa nk’uko bitegerezwa bigaca mukumenyekanisha ivyo badandaje biciye mu mafagitire. Ikindi naco bashatse kumenya nuko abadandaza bahora batanga ikori mu gisagara ca Bujumbura ariko bataritanga muri OBR iryo tegeko ribaraba. Abo rero nabo nyene ngo rirabaraba kuko itagisi batanga bayitanga bisunze ibitabu bandikamwo ivyo binjije. Abanyagihugu rero ngo bomenyera ko kwandika fagitire ari umugenzo mwiza kugira ngo Reta canke « Mairie » imenye ivyo umudandaza yinjije no kumenya ikori izomuca biciye muri fagitire.

Evelyne Niyonzima na 

Livingstone Ndayizeye(yimenyereza)

 

 

Ngo harakenewe ibikoresho bikwiye vy’igiporisi kijejwe gufasha mu gihe c’amasanganya n’ibiza

DSC 1141Mu Burundi ngo harakenewe ibikoresho bikwiye vy’igiporisi kijejwe gukinga amasanganya n’ibiza no kugarukira ku bahuye navyo hamwe n’ikigo c’igihugu gitunganirizwamwo ibikorwa vyose vyo gutabara mu gihe ahabaye amasanganya atandukanye nk’imiriro, imyuzurira n’ibindi.Mu Burundi ngo harakenewe ibikoresho bikwiye vy’igiporisi kijejwe gukinga amasanganya n’ibiza no kugarukira ku bahuye navyo hamwe n’ikigo c’igihugu gitunganirizwamwo ibikorwa vyose vyo gutabara mu gihe ahabaye amasanganya atandukanye nk’imiriro, imyuzurira n’ibindi.Ivyo bikaba vyamenyeshejwe n’umwunganirizi w’umushikiranganji w’umutekano, Serge Ntakavura ku wa 1Ntwarante 2018, mu gihe igisata co gukinga amasanaganya n’ibiza mu giporisi cahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ivyo no gutabara abo vyashikiye.

Yararonse n’akaryo ko kwibutsa ko umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga impanuka n’ibiza ufise intumbero yo kwumvisha abanyagihugu ingingo Reta y’igihugu cose ifata zo gukinga amasanganya n’ibiza hamwe no gufasha abo vyashikiye no gukingira amatungo yabo. Uburundi ngo bushira imbere gutsimbataza ivyo gukingira no gutabara abantu bashikiwe n’ivyago bene ivyo biba ibiturutse kw’ihindagurika ry’ibihe nk’imyuzurira, imiyaga y’ibihuhusi, imisozi ishunguruka canke amasanganya y’umuriro, ibiza bituruka ku ndwara  n’ibindi.  Yaboneyeho akaryo ko kumenyesha yuko kuva imvura itasura imaze kwonona ibitari bike kuko hamaze kwitaba Imana abantu 49, inzu 2.933 zirononekara nayo izindi nzu 1.225, amasomero 200 arasambuka, imirima iri ku mahegitari 14.163 irononekara. Naho biri uko ngo Reta ibifashijwemwo n’abayifasha yishinze kugabanya bimwe biboneka abantu bashikirwa n’ayo masanganya n’ibiza mu kuronsa inyigisho abantu bose bashobora kugira ico bafashije gushika no ku mitumba.Ngo Reta irafasha kandi abantu bose vyagoye kubera amasanganya n’ibiza. Nico gituma Reta itera intege abo bose barokora abantu bagize amasanganya canke bashikiwe n’ibiza, bakanakingira n’ivyabo. 

Muri iyo ntumbero rero ubuyobozi bukuru mu giporisi bujejwe gukinga impanuka n’amasanganya ngo bwigishije abaporisi 105 mu kuraba abantu bapfuye bahitanywe n’amasanaganya canke ibiza bitandukanye bubifashijwemwo n’ishirahamwe rijejwe gutabara imbabare (CICR). Muri kazoza naho ngo ubwo bushikiranagnji bw’umutekano butegekanya kwigisha abaporisi gutegura imitego y’ibirwanisho ruhonyanganda, kwigisha abaporisi kuzimya imiriro no gutabara abantu baba batwawe n’imyuzurira canke ikiyaga Tanganyika. Mu ntamabamyi naho ngo hari ubukene bw’ibikoresho nk’imodoka zo kuzimya imiriro, impuzu abaporisi bambara mu gihe bagiye kuzimya, ubwato bwo gutaba mu kiyaga Tanganyika no mu bindi biyaga vy’Uburundi, hakaba n’ubukene bw’umuganga yize gutohoza ikiba cishe umuntu.

Epitace Nduwayo   

 

 

Ishirahamwe PNUD ngo rirashimishwa nivyo rirangurana na Reta mu gukinga impanuka n’ibiza

DSC 0378Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD ngo rirashimishwa n’ukugene rifashanya na Reta y’Uburundi mu gisata co gukinga impanuka  n’ibiza kuva mu mwaka w’2007. Ivyo vyamenyeshejwe n’umuyobozi w’iryo shirahamwe PNUD, Alfredo Teixeira ku wa 26 Ruhuhuma 2018 mu gihe yariko aratanguza inama yo kwiga no kwemeza umugambi w’igihugu wo gukinga no kugarukira ku bahuye n’amasanganya hamwe n’ibiza bituruka kw’ihindagurika ry’ibihe canke ku bikorwa vy’abantu bihungabanya ibidukikije.Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD ngo rirashimishwa n’ukugene rifashanya na Reta y’Uburundi mu gisata co gukinga impanuka  n’ibiza kuva mu mwaka w’2007. Ivyo vyamenyeshejwe n’umuyobozi w’iryo shirahamwe PNUD, Alfredo Teixeira ku wa 26 Ruhuhuma 2018 mu gihe yariko aratanguza inama yo kwiga no kwemeza umugambi w’igihugu wo gukinga no kugarukira ku bahuye n’amasanganya hamwe n’ibiza bituruka kw’ihindagurika ry’ibihe canke ku bikorwa vy’abantu bihungabanya ibidukikije.

Ishirahamwe PNUD rero ngo rirashigikiye ishirwaho ry’umugambi w’igihugu wo gukinga impanuka n’ibiza no kugarukira ku bahuye navyo. Ngo rirashigikiye kandi n’ibikorwa bizorangurwa biciye mu mugambi w’igihugu uzorangurwa kuva mu mwaka w’2018 gushika mu mwaka w’2021. Iyo poritike kandi ngo itegerezwa kwitwararika abantu b’intege nke nk’abakenyezi hamwe n’imirwi y’abantu basa n’abakumiwe nk’abatwa n’abagendana ubumuga. Ngo iyo poritike kandi irategekanya ivyokorwa mu gihe habaye amasanganya n’ibiza hamwe no gukarihiriza ubwenge abajejwe kugarukira ku bahuye n’ivyo biza n’amasanaganya hamwe n’abantu bose ubwabo. Ngo hojaho n’uburyo bwo kuburira abantu ku masanganya canke ibiza bigira bibe mu ntumbero yo kugabanya ibintu vyononekara. Umuyobozi w’ishirahamwe mpuzamkungu PNUD yamenyesheje ko iryo shirahamwe rizobandanya rifata mu mugongo Reta y’Uburundi mu gukinga amasanganya n’ibiza. Reta y’Uburundi ngo ibicishije ku rwego rw’igihugu rujejwe gukinga no kugarukira ku bahuye n’amasanganya n’ibiza ngo izokarihiriza ubwenge abajejwe gukinga impanuka no kugarukira ku bahuye nazo mu ntumbero yo kugabanya ububabare n’abagira amasanganya. N’umukuru w’urwego rujejwe gukinga amasanganya n’ibiza hamwe no kugarukira ku bahuye nayo, Komiseri Antoine Ntemako nawe nyene yamenyesheje ko bikenewe ko abantu bajejwe gukarihirizwa ubwenge mu ntumbero yo kugabanya ayo masanganya n’ibiza hamwe n’ububabare ku bahuye navyo. Ngo ni naho n’abantu bahitanwa n’ayo masanganya bogabanuka mbere n’ayo masanganya akagabanuka. Ngo harakwiye kandi gushirwaho ikarata yerekana ahantu hakunda kuba amasanganya n’ibiza mu ntumbero yo kubikinga. Ngo horwizwa n’ibikoresho vyo kuzimya umuriro no gutabara abahuye n’amasanganya. Abajejwe kuzimya imicanwa nabo bakaronswa ibikoresho n’imyambaro ituma bakora akazi kabo neza nabo ntibahasige ubuzima. N’ivyuma bijejwe gucungera ikirere ngo yorwizwa, ibiriho bigasanurwa mbere hagashirwaho n’ubundi burere burimwo ibikoresho bigezweho. Uwo mugambi uzorangurwa kuva mu mwaka w’2018 gushika mu mwaka w’2021, nawo ngo uzotwara amadorari y’abanyamerika arenga imiriyoni 5.

Epitace Nduwayo

 

 

Inama Nshingamateka yararihiye amafaranga 6.000.000 abantu 28 bavuriwe mu bitaro vya HPRC na CHUK

DSCvvv03710Abagize urwego rw’Inama Nshingamateka baratanze amahera yo kurihira bamwe mu barwayi bo mu bitaro vyitiriwe umuganwa Karori vyo mu Buyenzi (Hôpital Princent Régent Charles) HPRC mu mpfunyapfunyo n’abo mu bitaro vyitiriwe umwami Khaled vyo mu Kamenge (Centre hospitalo-universitaire de Kamenge) CHUK mu mpfunyapfunyo, bavuwe bagakira ariko bakabura amahera yo kuriha kugira bashobore kurekurwa, hakaba hari ku wa 2 Ntwarante 2018. Mu  bitaro vyo mu Buyenzi HPRC ayo mahera yashikirijwe n’Umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda, mu bitaro CHUK vyo mu Kamenge anaho yashikirijwe n’ivyegera vy’Umukuru w’Inama Nshingamateka aribo Agathon Rwasa na Jocky Chantal Nkurunziza.Abagize urwego rw’Inama Nshingamateka baratanze amahera yo kurihira bamwe mu barwayi bo mu bitaro vyitiriwe umuganwa Karori vyo mu Buyenzi (Hôpital Princent Régent Charles) HPRC mu mpfunyapfunyo n’abo mu bitaro vyitiriwe umwami Khaled vyo mu Kamenge (Centre hospitalo-universitaire de Kamenge) CHUK mu mpfunyapfunyo, bavuwe bagakira ariko bakabura amahera yo kuriha kugira bashobore kurekurwa, hakaba hari ku wa 2 Ntwarante 2018. Mu  bitaro vyo mu Buyenzi HPRC ayo mahera yashikirijwe n’Umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda, mu bitaro CHUK vyo mu Kamenge anaho yashikirijwe n’ivyegera vy’Umukuru w’Inama Nshingamateka aribo Agathon Rwasa na Jocky Chantal Nkurunziza.

Ahejeje kugendera ibitaro HPRC vyo mu Buyenzi, Umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda yamenyesheje ko batanze imiriyoni zitatu z’amahera y’amarundi mu bitaro “Prince Régent Charles” mu mpfunyapfunyo HPRC n’imiriyoni zitatu nyene mu Bitaro “Roi Khaled” CHUK mu mpfunyapfunyo. Ngo baratanze kandi n’ibitenge ku bantu bamwe bamwe bafise amikoro make. Ivyo ngo vyatumye abarwayi 17 kuri 21 bari ku rutonde aribo barekurwa mu bitaro “Princent Régent Charles” nayo mu bitaro “Roi Khaled” hakaba harekuwe abarwayi 11 kuri 17 bari ku rutonde. Ngo iyo mfashanyo bayitanze mu ntumbero yo kugarukira ku barwaye ku munsi baba bashaka kwifurizanya umwaka mushasha mu Nama Nshingamateka,mbere ivyo ngo bakaba bamaze kubigira umugenzo.Imvo igira kabiri yatumye baja gufasha abarwayi ngo ni uko muri kino gihe abakristu bari mu mapfungo y’Ikarema, ivyo navyo bigasaba yuko amugatorika wese agarukira ku bamerewe nabi. Ngo ni nayo mpavu yatumye yongerezako umuriyoni ku giti ciwe kugira bakwize ayo mahera imiriyoni zitandatu. Yindi ntumbero ngo ni ukugira abo bahora mu bitaro bazoshobore guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika bari mu miryango yabo. Ku basigaye yameyesheje ko abandi bagiraneza canke izindi nzego zoraba ukugene zibagarukirako, nabo bagashobora gutaha. Yamenyesheje ko ni vyashoboka igikorwa nk’ico bazokirangura no bindi bitaro kuko naho nyene bategerezwa kuba bariyo. Ku kugene bazoshobora gushika mu mihana iwabo yamenyesheje ko imiryango yabo izoheza ikiyungnganya kuko yibaza ko benshi bava mu ntara za hafi narirya ata ntara n’imwe itagira ibitaro. Ku boba bava mu ntara za kure nabo ngo n’ibitaro vyoraba ukugene bibunganira. Ku kibazo c’abakozi 25 birukanywe mu bitaro ‘Prince Régent Charles’ kandi bari bamaze amezi atandatu bakora, Umukuru w’Inama Nshingamateka yamenyesheje ko ico kibazo bagishikirijwe n’umuhuza w’abarundi kandi bariko baragikurikirana. Ariko yamenyesheje ko mu kubakura ngo bavuze ko batigeze bakora ibibazo kandi kugira uronke akazi muri ivyo bitaro ubanza gukora ikibazo. Ngo hari n’amakenga yashikirijwe kuko bavuga yuko hari n’abari basanzwe bakora ahandi  ku buryo ari ibintu vyo gukurikirana.

Epitace Nduwayo

 

 
Ouvrir