Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uruhara rw’ishirahamwe ADRA mu gufasha abanyagihugu ku rwanya ubukene n’inzara ni ntangere

 

DSC07030Ishirahamwe ADRA Burundi ni ishirahamwe ryigisha abanyagihugu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa minsi yose ribicishije mu bijanye n’uburimyi n’ ubworozi, hamwe n’amagara meza. Iryo shirahamwe rikaba rikorera mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Muramvya. Ishirahamwe ADRA Burundi rero rikaba riherutse kugendura ibikorwa mu mashirahamwe atandukanye risanzwe rikurikirana mu mugambi waryo « Duhinduke dutere imbere »; bari kumwe n’abamenyeshamakuru bo mu ma radiyo n’ibimenyeshamakuru bitandukanye vyaha mu Burundi. Muri ico gihe rero, n’abajejwe intwaro bari bahishikiye, aho beretswe bakanabwirwa ivyaranguwe n’iryo shirahamwe. Ivyo bikorwa bikaba vyatunganijwe kuva kw’igenekerezo rya 24 gushika ku rya 28 Mukakaro 2017 mu makomine ane ariyo Rugombo, Buganda, Murwi na Mugina yo mu ntara ya Cibitoke.Ishirahamwe ADRA Burundi ni ishirahamwe ryigisha abanyagihugu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa minsi yose ribicishije mu bijanye n’uburimyi n’ ubworozi, hamwe n’amagara meza. Iryo shirahamwe rikaba rikorera mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Muramvya.

Ishirahamwe ADRA Burundi rero rikaba riherutse kugendura ibikorwa mu mashirahamwe atandukanye risanzwe rikurikirana mu mugambi waryo « Duhinduke dutere imbere »; bari kumwe n’abamenyeshamakuru bo mu ma radiyo n’ibimenyeshamakuru bitandukanye vyaha mu Burundi. Muri ico gihe rero, n’abajejwe intwaro bari bahishikiye, aho beretswe bakanabwirwa ivyaranguwe n’iryo shirahamwe. Ivyo bikorwa bikaba vyatunganijwe kuva kw’igenekerezo rya 24 gushika ku rya 28 Mukakaro 2017 mu makomine ane ariyo Rugombo, Buganda, Murwi na Mugina yo mu ntara ya Cibitoke.Uwuserekira ADRA Burundi muri iyo ntara akongera akaba ari nawe umuhuzabikorwa mu gisata kijejwe ivy’uburimyi n’ubworozi Steven Ndayisenga yamenyesheje ko umugambi « Duhinduke dutere imbere » ufashwe mu mugongo na Reta ya Danemark ibicishije mw’ishirahamwe ADRA Danemark. Steven yamenyesheje kandi ko uwo umugambi ufise intumbero zitatu nyamukuru: gutunganya amashirahamwe y’abanyagihugu mu kwiteza imbere ; kubungura ubumenyi mu bisata bibiri ( igisata c’uburimyi n’ubworozi hamwe n’igisata c’amagara meza); guha ubumenyi abarongoye abandi mu ntwaro kugira bashobore gutanga inyishu ibereye ku bibazo vy’abanyagihugu. Muri komine Buganda kumutumba wa Kansega, iryo shirahamwe ryarigishije abanyagihugu ingene babika umwimbu wabo mu bigega rusangi bigatuma birinda kuwusesagura narirya imbuto ziba zikenewe. Abanyagihugu ubwabo bakaba babishima ngo kuko uretse guhereza umwimbu mu masoko, ngo baba kandi barwanije n’ubusuma bwo mu mazu. Aho i Kansega nyene, iryo shirahamwe ADRA  ririko rirakurikiranira hafi iyubakwa ry’inzu ya Koperative izotuma abanyagihugu bakorera hamwe kugira barwanye ubukene. Hambavu y’ivyo, inama nkarishabwenge zaratunganijwe mu ntumbero yo kwigisha abanyagihugu ingene bohingura umwimbu, gutegura neza imfungurwa mu kuzishiramwo ivyankenerwa vyose umubiri ukeneye no gutuma ivyo bahinguye bigira agaciro kanini kw’isoko. Muri iyo komine  nyene muri zone Nyamitanga, iryo shirahamwe ryarigishije abanyagihugu ingene bosaba ivyo bakeneye babicishije mu bwitonzi ntangere. Icibonekeje ni uko muri iyo zone hari ikibazo co kuronka amazi meza , ariko abashinzwe intwaro bafadikanije n’abanyagihugu bakaba bemeye kugitorera umuti urama mu minsi ya vuba.K’umutumba Mugimbu muri zone Ngoma komine Murwi, ishirahamwe ADRA Burundi mu mugambi « Duhinduke dutere imbere » ryarabahaye inyigisho zijanye no gusumbasumbanya ingorane bivanye n’akarere baherereyemwo. Abo nabo baragiye hamwe basanga ingorane isumba izindi mu gisata c’uburimyi iri ku giterwa c’igitoke nkuko intara yabo ya Cibitoke yitirirwa ko irima cane ico giterwa. Ni muri iyo ntumbero baciye bagira urunani kugira ngo bafate mu minwe ico kibazo maze bafashe guteza imbere ico giterwa. Icegera c’uwurongoye urwo runani Ntakirutimana Christine  amenyesha ko biyemeje kuzovugira  amashirahamwe y’ abarimyi ku ngorane ishikira igiterwa c’igitoke no kuvugira abadandaza  ibivuye mu gitoke bitandukanye; agahamagarira kandi abatarajijuka gukura amaboko mu mpuzu mu kwiteza imbere mu ngo zabo no mu guteza imbere igihugu cabibarutse.  Muri komine Rugombo ku musozi Gabiro-Ruvyagira naho nyene ishirahamwe ADRA Burundi ryaragenduye ibikorwa birangurwa n’ishirahamwe ryitwa Kira inzara. Uwurongoye ishirahamwe Bahishibona Theogène hamwe n’umwanditsi Kwizera Jean Claude bamenyesheje ko ishirahamwe ryatanguye mu ntumbero yo kugwanya inzara  na cane cane bahereye mu ngo zabo bishobotse no mu kibano. Iryo shirahamwe rero rikaba ririma ubwoko butandukanye bw’amavoka hamwe n’imyembe borekereye (greffés). Hambavu y’ivyo bakaba barima n’imboga. Kw’ishure rya Rukina ya mbere abaserukiye ishiramwe ADRA  Burundi  barishikiye  ahariko habera inyigisho zo gusoma, kwandika no guharura .Iryo shirahamwe ryarabandanije urugendo muri segiteri Ruvumera  aho ryari ryarigishije umugambi wo kuziganya no kuguranana ishirahahwe Gira Umwete Tubeho neza rihurikiyemwo amashirahamwe atandukanye. Abahurikiye muri iryo shirahamwe bakaba bashimishwa n’intambwe bagezeko yo kuguranana mu kwiteza imbere banashimira ishirahamwe ADRA Burundi ku nyigisho ryabahaye.Nk’uko yabigize mu yandi makomine, ishirahamwe  ADRA  Burundi ryaragendeye ivuriro ritoyi ryo ku mutumba Camakombe wo muri komine Mugina. Aho naho, amashirahamwe atatu atandukanye yaragiye hamwe mu ntumbero yo kwiyagurira ibitaro bivuye ku nyigisho bahawe n’ishirahamwe ADRA Burundi. Ngo kukaba nkako, imbere y’izo nyigisho abarwayi baryama bashika batatu ku gitanda kimwe, ivyo navyo ngo bishobora gukwegera izindi ndwara zitandukanye ababa bagwariye muri ivyo bitaro. Abanyagihugu bo muri zone Ruziba ari naho iryo vuriro riri bakaba basaba Reta y’Uburundi kugira ico iterereye muri ico gikorwa co kwagura iryo vuriro.

Nshimirimana Gloriose (Uwimenyereza)

 

Ugukingira ibidukikije ngo bidufasha kubungabunga amagara yacu

DSC03337nnnhhhUbwenge Imana yaduhaye tubukoreshe mu ku bungabunga ivyo yaremye ntihagire na kimwe co hungabana kuko iyo kimwe muri ivyo gitosekajwe n’ibihingurwa nyezina bibi bigizwe n’ubumara  POPs amagara y’abantu arahasinzikarira bigaca bigorana ingene dushikira iterambere rirama.Ubwenge Imana yaduhaye tubukoreshe mu ku bungabunga ivyo yaremye ntihagire na kimwe co hungabana kuko iyo kimwe muri ivyo gitosekajwe n’ibihingurwa nyezina bibi bigizwe n’ubumara  POPs amagara y’abantu arahasinzikarira bigaca bigorana ingene dushikira iterambere rirama.Ivyo vyashikirijwe n’umushingantahe Alphonse Polisi, umuyobozi w’ibidukikije n’ihindagurika ry’ibihe, mw’ijambo ryiwe ryo kwugurura uruganda rwateguwe n’ishirahamwe riharanira iterambere ridakumira (FCDI), rifadikanije n’ubushikiranganji bw’ibidukikije, bubicishije mu rwego rwo gukingira ibidukikije OBPE, hari kw’igenekerezo rya 26 mukakaro 2017.

Uwo muyobozi akaba n’umuhinga yanonosoye ibijanye n’ibihingurwa nyezina yashikirije icigwa abari batumiwe muri urwo ruganda nabo bakaba bari ababangamiwe gusumba abandi n’ibihingurwa nyezina POP canke abatuma abandi babangamirwa. Aho twovuga nk’ababa hafi yaho bata imicafu ku Buterere, abakozi b’ishirahamwe REGIDESO kubera bakoresha ibikono bibika amavuta atuma turonka umuyagankuba, abakozi bajejwe isuku mu buzi kuko aribo baturira ibicafu hamwe, abashingura bimwe mu miti ikoreshwa mu gu pompa, n’abashoferi kubera ivyuka bisohorwa n’imiduga. Aho yabamenyesheje ibiranga ubumara  POPs, imirwi igeramiwe gusumba iyindi hamwe n’ubwoko bw’ubumara  POPs. Yamenyesheje ko ubumara POPs buri mu mirwi itatu nayo ikaba ari iyi: Ibikoreshwa mu gupompa, amavuta akoreshwa muri vya bikono bituma turonka umuyagankuba, hamwe n’imicafu baturira. Yaranamenyesheje ko biguma vyongerekana. Mu ntango vyari 12 ubu bikaba bigeze kuri 22. Yanamenyesheje ko ubwo bumara  butadonoka. Bwinjiye mu mubiri buja mu maraso, mu maberebere, umwana abwonse aca abukurana bukamugirako ingaruka mbi. Ndetse n’umuvyeyi yibungenze arashobora kubwanduza umwana wiwe biciye mu ruzogi. Ubwo bumara rero ngo bukaba bukunda kwarikira mu binure. Umuhinga Polisi yamenyesheje ko uwuriye inyama canke akanywa amata y’igitunwa cariye ubwo burozi aca abwandura kubera butabora.Ikindi yashikirije ni uko imyotsi itubahiriza imbibe irashobora gushikiriza ubwo bumara umuntu wese yegereye aho bwatuririwe. Yasavye abarima ko bahejeje gukangaza boca bazika ivyatsi bikazovamwo ifumbire aho kubiturira. Ku bakinjika, ngo ntiboguma iruhande y’inkono ngo bagume bokera ivyuka boja barasimba kwenyegeza. Yanamenyesheje ko ivyo bihingurwa nyezina bitera indwara mbi nka kanseri. Yarashimiye cane ishirahamwe FCID ku bikorwa vyiza vyinshi rimaze gukora kandi nubu rikibandanya mu kurwanya ingaruka mbi ziterwa n’ibihingurwa nyezina akanamenyesha ko Reta izokwama ifata mu mugongo abo bose bazokora imigambi myiza irwanya ubumara  POPs.  Icegera c’uwurongoye  ishirahamwe FCID, Emile Nkurunziza, yaramenyesheje ko iryo shirahamwe ritazotezura ku migambi yaryo yoguteza imbere abantu(communautés) ribicishije mu kubungabunga ibidukikije. Akaba ari muri iyo ntumbero bamaze gutanga inyigisho ku bamenyeshamakuru, urwaruka hamwe n’abafata ingingo baronkejwe inyigisho kubijanye no kwirinda inkurikizi mbi z’ama POPs.  Barashoboye gufasha abakenyezi baserukira abandi 200 kugira bamenye ingene bokwikingira ama POPs baranaronswa n’ibikoresho vyo kwikingira mu gihe bariko barapompa.  Ariko rero ngo abarimyi barakwiye kwegera abajejwe indimo kugira babereke ingene bakoresha imiti myiza birinde uburozi, kuko inkurikizi z’ubwo burozi ni nyinshi cane harimwo n’izijanye n’irondoka, aho abavyeyi banyoye canke bakarya ubwo burozi bashobora kuvyara ibiburirane.
Yolande NINTUNZE

 

 

Abanyeshure bashika ibihumbi 12 nibo bitezwe mu bikorwa vyo mu buruhuko

DSC 0114qqqqKw’igenekerezo rya 31 Mukakaro 2017, Umushikiranganji w’indero, amashure ya kaminuza n’ubushakashatsi, Janvière Ndirahisha yaratanguje icese ibikorwa vy’ukwezi kwose vy’amahuriro y’urwaruka rw’abanyeshure ruri mu buruhuko. Ivyo birori bikaba vyabereye muri komine ya Mukaza. Ivyo bikorwa ngo bizotuma abo banyeshure bataja guhurumbira ibitagira akamaro vyongere bibarinde ingeso mbi nyinshi zitandukanye.Kw’igenekerezo rya 31 Mukakaro 2017, Umushikiranganji w’indero, amashure ya kaminuza n’ubushakashatsi, Janvière Ndirahisha yaratanguje icese ibikorwa vy’ukwezi kwose vy’amahuriro y’urwaruka rw’abanyeshure ruri mu buruhuko.

Ivyo birori bikaba vyabereye muri komine ya Mukaza. Ivyo bikorwa ngo bizotuma abo banyeshure bataja guhurumbira ibitagira akamaro vyongere bibarinde ingeso mbi nyinshi zitandukanye.Mw’ijambo ryiwe ryo kwugurura ivyo bikorwa, Janvière Ndirahisha yamenyesheje ko indero y’urwaruka iri mu vyo Reta yitwararitse, ivyo ngo biraheza bikabonekera mu bikorwa bitandukanye yama itunganiriza urwaruka mu buruhuko. Yamenyesheje ko kw’igenekerezo rya 15 Mukakaro uwu mwaka w’2017 ariho Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yatanguza icese ibikorwa vyo mu buruhuko ku rwaruka ruri mu gihugu cose, ibirori ngo bikaba vyabereye muri komine Gishubi,  intara ya Gitega. Ngo Prezida NKURUNZIZA akaba yamenyesheje urwaruka rwose ko rutegerezwa kugira agatima ko gukunda igihugu carwibarutse, rugakura amaboko mu mpuzu rugakora bigashimwa.Umushikiranganji Janvière Ndirahisha akaba yamenyesheje ko ibikorwa nk’ivyo vyo mu buruhuko bifise akamaro ntangere. Ku bw’ivyo ngo abanyeshure ibihumbi 12 nibo bitezwe mu bibanza 24 vyo mu makomine agize igisagara ca Bujumbura. Muri komine Ntahangwa ngo hari ibigo 12, muri komine Mukaza na Muha ibigo 6 imwe imwe yose. Ikigo kimwe kimwe cose kikazokwakira abanyeshure 500.Ngo abanyeshure bazi ko igihe c’uburuhuko ari akaryo ko kuryama, kwicara ku mabarabara, kwicara munsi y’ibiti n’ahandi gutyo izo nyifato ugasanga ngo zibakwegera mu kuja kunywa ibiboreza canke ibiyayuramutwe, mu busambanyi, mu bwicanyi n’ibindi. Mu ntumbero yo kurwanya ivyo vyose ngo ubushikiranganji bw’indero, amashure ya kaminuza n’ubushakashatsi bubifashijwemwo n’ibisata bimwe bimwe vya ONU bwaratunganije ibikorwa vyo mu buruhuko. Hambavu y’ivyo ngo abo banyeshure bazoharonkera inyigisho zitandukanye. Muri izo harimwo izijanye no gukunda igihugu n’ugutsimbataza  amahoro, kwitaho neza ibidukikije, kwimenyereza kurondera uburyo bwo kwiteza imbere , guteza imbere igihugu, n’ibindi.Janvière Ndirahisha akaba yarangije asaba abanyeshure gukurikirana neza izo nyigisho kuko bazohungukira vyinshi, yongera ashimira abo bose bariko baritanga kugirango ivyo bikorwa bigende neza na cane cane ibisata vy’ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyafashije muri uwo mugambi.Uwaserukiye ishirahamwe rijejwe kwitaho ineza y’abana «UNICEF», yamenyesheje ko bene ivyo bikorwa vyari vyabaye no mu mwaka uheze , kandi ngo vyarangiye neza ari naho mbere haciye hava iciyumviro c’uko uwu mwaka,  hosubira hagatunganywa ibikorwa nk’ivyo. Yamenyesheje ko urwaruka rusanzwe ari inguvu z’igihugu, ku bw’ivyo rero ngo iyo rudakurikiranywe neza haba ingorane. Ku bw’ivyo ngo urwaruka rushika ibihumbi 12 nirwo ruzokwirikirana ivyo vyigwa ngo ari naco gituma rukwiye kuvyitaba rwose kandi  rukabikurikirana neza kuko ari rwo Burundi bw’ejo, ndetse mbere ngo rushobora kuba Burundi bw’uno munsi kuko rushoboye ibitari bike.

Estella Niyongere

 

 

Reta n’abikorera ivyabo begwa n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa EAC baririmbuye

 

DSC07088vvUmushikiranganji ajejwe gukurikirana iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’Afrika y’Ubuseruko, Isabelle Ndahayo yarashikirije ku wa 31 Mukakaro 2017 icegeranyo c’ivyaranguwe mu mezi atandatu aheze ya mbere y’umwaka w’2017 aho yamenyesheje ko ibikorwa vyabo biriko bigenda neza mbere abakorera mu bisata vya Reta n’abikorera ivyabo begwa n’umugambi w’iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubseruko EAC vyirimbuye bagakubitiza agatima mpembero ku ntambwe Ubrundi bugezeko yo,kwinjira muri uwo muryango wa EAC.Umushikiranganji ajejwe gukurikirana iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’Afrika y’Ubuseruko, Isabelle Ndahayo yarashikirije ku wa 31 Mukakaro 2017 icegeranyo c’ivyaranguwe mu mezi atandatu aheze ya mbere y’umwaka w’2017 aho yamenyesheje ko ibikorwa vyabo biriko bigenda neza mbere abakorera mu bisata vya Reta n’abikorera ivyabo begwa n’umugambi w’iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubseruko EAC vyirimbuye bagakubitiza agatima mpembero ku ntambwe Ubrundi bugezeko yo,kwinjira muri uwo muryango wa EAC.Ndahayo yamenyesheje ko batunganije uruganda kugira bace hirya no hino umugambi ujanye n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’Ubuseruko mu ntumbero yo guhimbaza imyaka cumi iheze uburundi bwinjiye mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko EAC.

 Ngo ivyo bikorwa vyabaye akaryo keza ku bafata ingingo za poritike ; ubushikiranganji butandukanye ; abikorera ivyabo hamwe n’abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike ko bokubitiza agatima mpembero ku ntambwe Uburundi bugezeko mu bijanye n’iyinjira ryabwo mu muryango w’ibihugu bigize Afrika  y’ubuseruko  n’ingorane bwagiye buragira. Yaravuze kandi ko batunganije uruganda rwo kumenyekanisha ibijanye n’urudandazwa njabukambibe n’ishirwa mu ngiro ry’umugambi w’akarere kamwe ko gutorezwamwo amakori n’amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko rwatunganijwe mu ntara ya Muyinga. Ngo baratanguje icese ihiganwa rishingiye kwandika ivyese ku muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko mu mwaka w’2016. Yaravuze kandi ko batanguje ku mugaragaro ihiganwa mu bjanye no gucapa ikimenyetso tsitso kiranga umuryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko hamwe n’ibimenyetso cumi biranga inzego n’amashirahamwe awukomokako. Ngo harabaye kandi itunganywa ry’ikiganiro « Tumaranirungu » ku bijanye n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa EAC, bongera bakomeza kwigisha no kumenyekanisha ibijanye n’umuryango wa EAC.Isabelle Ndahayo yamenyesheje kandi ko iruhande y’ivyo bikorwa nyamukuru vyaranguwe, ubushikiranganji bwashoboye gutunganya ibijanye no guhagarikira inyungu z’Uburundi haba mu nama zategekanije canke zidategekanijwe n’amategeko mu muryango wa EAC hamwe  n’itunganywa ry’uruganda ku rwego rw’igihugu kugira hashobore kwemezwa umugambi ujanye no guteza imbere amaposita hamwe no gukarihiriza ubwenge abakozi ba Reta hamwe n’abikorera ivyabo mu bijanye no kworohereza uruja n’uruza rw’ibidandazwa mu muryango wa EAC. Ngo barakurikiranye ibijanye n’ishirwa mu ngiro ry’ingingo  zaba izafashwe n’Inama y’abakuru b’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko canke inama y’abashikiranganji bajejwe imigabo n’imigambi y’uwo muryango. 

Thérèse Niyonkuru                                                                       

 

 

Ibikorwa vyo gusanura ibarabara RN1 n’ukwubakira inzuzi za Gasenyi na Ntahangwa ngo biriko biragenda neza

AB58Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yaragendeye ku wa 4 Myandagaro 2017, ibarabara rya Bugarama RN1 ririko rirasanurwa hamwe n’ikibanza bahora bacukuramwo ibikoresho vy’ukwubaka kiri muri komine Isare hamwe n’izunzi za Nyabagere na Gasenyi bariko barubakira. Inyuma y’urwo rugendo, Joseph Butore yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru aho yamenyesheje ko muri iyi myaka mu gihe c’imvura, mu gisagara ca Bujumbura hama haba ingorane  zivuye ku mvura y’isegenya igatera imyuzurira ica mu nzira zidatunganije hanyuma mazi ashitse mu nzuzi ziri mu gisagara ca Bujumbura, agaca ata inzira agatera ibibazo. Yaribukije ko  ikiza catewe n’umwuzurira co muri Ruhuhuma 2014, aho hapfuye abantu benshi biturutse ku mvura yaguye ari nyinshi hanyuma amazi yo muri Gasenyi na Nyabagere no muri Gikoma agata inzira yategerezwa gucamwo. Muri izo ngorane  niho havuye iciyumviro ca mbere c’umugambi wo kwubakira inzuzi zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura no gukingira ibice bimwe bimwe vy’ibarabara RN1. Butore yemeje ko yisunze ivyo yabonye n’ivyo yabariwe n’abahinga ibikorwa vyo kwubaka ibice bimwe bimwe vya RN1 n’ukwubakira inzuzi za Gasenyi na Nyabagere biriko birakorwa neza hisunzwe ivyigwa vyakozwe. Ngo hari uwundi mugambi uriko urategurwa wo gutunganya aho amazi y’imvura yoca kugira ashobore gushika neza mu kiyaga Tanganyika, abanje kugabanywa umurindi. Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yaragendeye ku wa 4 Myandagaro 2017, ibarabara rya Bugarama RN1 ririko rirasanurwa hamwe n’ikibanza bahora bacukuramwo ibikoresho vy’ukwubaka kiri muri komine Isare hamwe n’izunzi za Nyabagere na Gasenyi bariko barubakira.

Inyuma y’urwo rugendo, Joseph Butore yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru aho yamenyesheje ko muri iyi myaka mu gihe c’imvura, mu gisagara ca Bujumbura hama haba ingorane  zivuye ku mvura y’isegenya igatera imyuzurira ica mu nzira zidatunganije hanyuma mazi ashitse mu nzuzi ziri mu gisagara ca Bujumbura, agaca ata inzira agatera ibibazo. Yaribukije ko  ikiza catewe n’umwuzurira co muri Ruhuhuma 2014, aho hapfuye abantu benshi biturutse ku mvura yaguye ari nyinshi hanyuma amazi yo muri Gasenyi na Nyabagere no muri Gikoma agata inzira yategerezwa gucamwo. Muri izo ngorane  niho havuye iciyumviro ca mbere c’umugambi wo kwubakira inzuzi zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura no gukingira ibice bimwe bimwe vy’ibarabara RN1. Butore yemeje ko yisunze ivyo yabonye n’ivyo yabariwe n’abahinga ibikorwa vyo kwubaka ibice bimwe bimwe vya RN1 n’ukwubakira inzuzi za Gasenyi na Nyabagere biriko birakorwa neza hisunzwe ivyigwa vyakozwe. Ngo hari uwundi mugambi uriko urategurwa wo gutunganya aho amazi y’imvura yoca kugira ashobore gushika neza mu kiyaga Tanganyika, abanje kugabanywa umurindi. Butore yasavye ibisata vya Reta bikurikirana ivyo bikorwa ko vyokongereza umurindi kugira imigambi iriko iratunganywa ije mu ngiro. Yabandanije atera akamo abanyagihugu baba mu micungaro y’inzuzi za Gasenyi na Nyabagera zicamwo canke iyo ziza zizanana ko bokwibuka ko muri iri ci ari igihe ciza co kurwanya koko ingaruka mbi zivuye ku myuzurira mu gusibura canke guca imiserege.

Aline Kanyana

 

 

UKudakurikiza amategeko mu kuzuza ibitegerezwa kuja kuri fagitire ngo bitera agahombo Reta

 

DSC07951gggggNgo kudakurikiza amategeko mu bijanye n’ukwuzuza ibitegerezwa kuja kuri facture iyo umuguzi aguze  ngo bituma Reta ihahombera itagisi mu gihe  idashikirijwe n’uwo mudandaza. Ni muri iyo ntumbero kw’igenekerezo rya 4 Myandagaro 2017 , Ikigo kijejwe gutororokanya  amakori n’amatagisi  OBR cagendeye imangazini  zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero  yo guhimiriza abadandaza ngo bisunge ingendo yo gutanga fagiture  isa kuri bose nk’uko amategeko abitegekanya. Komiseri ajejwe igisata  amakori yo hagati mu gihugu, Jean Berchimas Niyonzima yamenyesheje ko abadandaza bokoresha iyo fagitire itegerejwe  mu kwerekana itagisi nyongeragaciro (TVA) ; gutyo abajejwe kuyanduza baga tegerezwa kuyishira kuri fagiture  bagaheza bakabimenyekanisha uko ukwezi guheze. Ngo n’abadategerezwa gushirako tagisi nyongeragaciro ni ukuvuga abadandaza bafise umutahe uri musi y’imiliyoni ijana ngo nabo nyene barafise ivyo bategerezwa kwuzuza hanyuma bagaheza bakamenyekanisha ivyavuye mu rudandazwa rwabo kugirango barihe ikori rijanye n’akazi bakora. Yorongeya amenyesha ko iyo fagiture  atari nshasha ngo OBR yasomye itegeko iraheza yiyumvira yuko fagiture  yokwirikizwa kuri bose yoba ari imwe.Ngo ibikuru bikuru  biri muri iyo fagiture  rero ngo iyo umuntu aguze bategerezwa gushirako izina ryiwe,umwidondoro wa nyene kudandaza; izina ry’ishirahamwe; agashirako na nomero ndangamucuruza hanyuma akandika ubwoko bw’ikidandazwa agurishije  agashirako n’igiciro caco akerekana n’itagisi itegerezwa kujako agaheza akayishikiriza Reta.

Yarangije avuga ko ikigo OBR kiriko kiritegura kugira ngo  mu ntango   za Nyakanga 2017 abadandaza bose bazobe bafise iyo fagitire. aNgo kudakurikiza amategeko mu bijanye n’ukwuzuza ibitegerezwa kuja kuri facture iyo umuguzi aguze  ngo bituma Reta ihahombera itagisi mu gihe  idashikirijwe n’uwo mudandaza.Ni muri iyo ntumbero kw’igenekerezo rya 4 Myandagaro 2017, Ikigo kijejwe gutororokanya  amakori n’amatagisi  OBR cagendeye imangazini  zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero  yo guhimiriza abadandaza ngo bisunge ingendo yo gutanga fagiture  isa kuri bose nk’uko amategeko abitegekanya. Komiseri ajejwe igisata  amakori yo hagati mu gihugu, Jean Berchimas Niyonzima yamenyesheje ko abadandaza bokoresha iyo fagitire itegerejwe  mu kwerekana itagisi nyongeragaciro (TVA); gutyo abajejwe kuyanduza baga tegerezwa kuyishira kuri fagiture  bagaheza bakabimenyekanisha uko ukwezi guheze. Ngo n’abadategerezwa gushirako tagisi nyongeragaciro ni ukuvuga abadandaza bafise umutahe uri musi y’imiliyoni ijana ngo nabo nyene barafise ivyo bategerezwa kwuzuza hanyuma bagaheza bakamenyekanisha ivyavuye mu rudandazwa rwabo kugirango barihe ikori rijanye n’akazi bakora. Yorongeya amenyesha ko iyo fagiture  atari nshasha ngo OBR yasomye itegeko iraheza yiyumvira yuko fagiture  yokwirikizwa kuri bose yoba ari imwe.Ngo ibikuru bikuru  biri muri iyo fagiture  rero ngo iyo umuntu aguze bategerezwa gushirako izina ryiwe,umwidondoro wa nyene kudandaza; izina ry’ishirahamwe; agashirako na nomero ndangamucuruza hanyuma akandika ubwoko bw’ikidandazwa agurishije  agashirako n’igiciro caco akerekana n’itagisi itegerezwa kujako agaheza akayishikiriza Reta. Yarangije avuga ko ikigo OBR kiriko kiritegura kugira ngo  mu ntango   za Nyakanga 2017 abadandaza bose bazobe bafise iyo fagitire. 

Nshirimamana Gloriose (Uwimenyereza)

 
Ouvrir