Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge vyarungutse ibitanda 150

 

dovcUmuyobozi mukuru w’ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge, Koroneri Marc Nimburanira amenyesha ko abarwayi benshi bavyirukira mu gihe bifasha mu kuvura indwara nyinshi, mbere hakaba n’ibitanda 150 bigenewe abarwayi vyiyongeye ku bitanda 250 vyari bihasanzwe, vyose hamwe bigaca biba 400. Ivyo akaba yabivuze mu kiganiro yahaye igisata c’ubushinguro bw’ibinyamakuru n’ibitabu gikukira iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta(documentation),aho yongeye amenyeha ko ivyo bitaro bishobora gukora gusumba mu gihe uburyo bw’amafaranga bwoboneka.Umuyobozi mukuru w’ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge, Koroneri Marc Nimburanira amenyesha ko abarwayi benshi bavyirukira mu gihe bifasha mu kuvura indwara nyinshi, mbere hakaba n’ibitanda 150 bigenewe abarwayi vyiyongeye ku bitanda 250 vyari bihasanzwe, vyose hamwe bigaca biba 400. Ivyo akaba yabivuze mu kiganiro yahaye igisata c’ubushinguro bw’ibinyamakuru n’ibitabu gikukira iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta(documentation),aho yongeye amenyeha ko ivyo bitaro bishobora gukora gusumba mu gihe uburyo bw’amafaranga bwoboneka.


Ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge ni ivy’ abasirikare kw’izina gusa

  Koroneri Marc Nimburanira ntarya umunwa mu kuvuga ko ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge ari ivy’abasirikare kw’izina gusa Nkako ngo ivyo bitaro bivura abantu bose baba abasirikare, abaporisi, abanyagihugu basanzwe eka mbere n’abanyamahanga. Vyongeye, nta bibanza bigenewe abasirikare, abaporisi canke abandi barwayi muri ivyo bitaro. Iyo hageze ko binjira mu bitaro bose baravangana. No mu bakozi, ivyo bitaro bikoresha harimwo abasirikare n’abatari abasirikare. Gusa, abasirikare bakora muri ivyo bitaro bahashirwa n’umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitwararika abahoze ku rugamba mu gihe abakozi batari abasirikare bagiriranira amasezerano y’akazi n’ubuyobozi bukuru bw’ivyo bitaro. Marc Nimburanira aranezerezwa kandi arishimira imigenderanire y’akazi iri hagati y’abakozi b’abasirikare n’abakozi batari abasirikare. Nkako, uko bari muri iyo mice ibiri, bakorera hamwe, barafashanya neza kandi basenyera ku mugozi umwe.  Hariho mbere n’abakozi batari abasirikare baja baramenyereye umurindi w’abasirikare nko mu gutonda kare kandi ku masaha ku kazi ku buryo bakora ibishimishije cane co kimwe n’abakozi bagenzi babo b’abasirikare. 


Ivyo bitaro birashobora kwakira abarwayi barenga 500 kumunsi. 

Mu kazi ka minsi yose, haba mu bijanye no kwakira canke gusohora amafaranga canke kuvura, ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge birafise imashini nyabwonko zituma abakozi bakora akazi kabo neza kandi ku gihe. Ivyo bitaro birashobora rero kwakira abarwayi barenga amajana atanu ku munsi. Igisata co gupima indwara (laboratoire) conyene kirashobora kwakira abantu barenga amajana abiri na mirongo itandatu baje kwisuzumisha indwara. Muri ivyo bitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge  uhasanga ibisata vyinshi. Aha twovuga nk’aho abavyeyi bibarukira, ahavurirwa abana, aho bavurira abantu babanje gukorwa, aho bagororera abavunitse, iradiyo, aho bakirira indembe, aho bafashiriza abaravye guhema n’ibindi. Ibisata vyose biri muri ivyo bitaro  abantu baravyirukira rwose. Muganga Marc Nimburanira arabiha insiguro. Hariho icigwa cabaye haraheze imyaka itatu canke ine hakoreshejwe uburyo bw’umungambi ushingiye ku guha amanota abakozi ufatiye ku mwimbu. Mu vyo ico cigwa cashitseko kandi cerekanye, ngo ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge biza kw’isonga mu kwakira neza abaje babigana. Vyongeye, ubuyobozi bukuru bw’ivyo bitaro ngo ntibuhengeshanya guhimiriza abakozi kwitaho no kwakira neza abaje babitura. Naho biri uko, Marc Nimburanira aremeza yuko ivyo bitaro bishobora gukora ibirenze ngaho mu gihe uburyo bw’amafaranga bwoboneka. Nkako imyidogo y’uko abakozi badakwiye irahari. Ivyo bitaro bikoresha abakozi bangana uko bangana ubu kuko amafaranga bifise adatuma barenza ngaho. N’ibikoresho usanga muri ivyo bitaro bidakwiye kuko hariho ibibuze kubera uburyo atari ikirenga. Ariko, n’aho ibikoresho bidakwiye, abakozi barita ku rutare kugira batunganirize abarwayi babituye. 


Inyubako nshasha aho abakenyezi bibarukira hakavurirwa n’abana zarazanye akarusho
Muri Nyakanga 2017, haruguruwe inyubako nshasha ku bitaro vy’abasirikare mu Kamenge aho abavyeyi bibarukira hakavurirwa n’abana. Iciyumviro co kwubaka izo nyubakwa nshasha, umuyobozi mukuru w’ibitaro afatikanije n’abakozi akoresha batanguye kuciyumvira mu 2015, baca baratangura kugishira mu ngiro. Ngo bagize ico ciyumviro kuko ibitaro vyari bifise ikibazo co kurengerwa n’abo cakira na cane cane abarwayi binjira ibitaro. Imbere yaho, ibitaro vyashobora kwakira abinjira ibitaro bangana n’250. Ubu ivyo bitaro vyakira abantu 400. Bisigura yuko ibitanda 150 vyokwakira abinjira ibitaro vyiyongereye muri ivyo bitaro vy’abasirikare. Kuva izo nyubakwa nshasha zinjiwe, aho bahora bakirira abavyeyi bibaruka canke abana binjiye ibitaro baciye bahahebera igisata citwa mu gifaransa “Médecine interne” hamwe n’abakozwe. Ibitaro ngo vyarungutse rero ibibanza vyokwakiriramwo abinjira ibitaro kandi biraheza biraronka ihemero. Vyongeye izo nyubakwa nshasha zaratumwe abavyeyi bibaruka n’ibibondo bakirwa neza kuruta mbere. Ngo ni agahengwe gusa kuko ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge n’uno munsi vyama vyuzuye abarwayi baryamwe mu bitaro. Birashika mbere n’aho abarwayi bari bakeneye kwinjira ibitaro babarungika ahandi kubera kubura aho babaraza. Ariko akarusho koko kariho muri ivyo bitaro ku bijanye no kuraza abarwayi mu bitaro.


Ibitaro birafise umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none(scanner na IRM) 
Muganga Marc Nimburanira aramenyesha abitura ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge yuko ubuyobozi bukuru buriko burategura ibikorwa bizorangurwa mu myaka itatu iri imbere. Ni ukuvuga mu 2018 na 2020. Gurtyo ibitaro bizogira ico biterereye mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no gushigikira abahonze ku rugamba ku buryo bw’umwihariko be n’igihugu cose muri rusagi. Uwo mugambi mushasha urafatira ku basirikare b’abarundi barungikwa kugarukana amahoro n’umutekano mu mahanga nka za Somariya canke Centrafrique. Abo basirikare birashika bagakomerekera ku rugamba. Birashika kandi yuko baca baja kuvurirwa mu bihugu vya Kenya na Afrika y’Epfo kuko uburyo n’ubuhinga bwo kubavura ataburiho mu Burundi. Ivyo biraheza bigatera ingorane abo basirikare b’abarundi kuko baba bari kure y’imiryango yabo. Vyongeye, ururimi rukoreshwa muri ivyo bihugu ruraheza rukabagora kuko tutavuga ururimi rumwe. Eka mbere n’ibifungurwa vyaho ntibaba babimenyereye. Vyumvikana yuko ibintu vyinshi biheza bikagora abo basirikare b’abarundi barwariye mu mahanga. Muri uwo mugambi w’ 2018-2020, ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge birategekanya rero kwironsa ubuhinga n’ibikoresho bigezweho vyotuma bishobora kuvura mwene abo basirikare bashikiwe n’impanuka. Bategekanya kuronka igisata co kubagiramwo abakomeretse canke abavunitse  (Chirurgie) n’ico kugarurira ubuzima abataye ubwenge (Réanimation) biteye imbere cane. Nico gituma biyumvira kugura ico bita mu gifaransa scanner hamwe na IRM (Imagerie par résonnance magnétique). Scanner ituma bafata amasanamu abarwayi bakabona ibintu vyinshi vyononekaye mu mubiri. IRM naco ni icuma gikomeye cane ku buryo gishobora kubona ivyo scanner itashoboye kwerekana.Uwo rero ngo ukaba ari umugambi usaba amafaranga menshi mugabo ufise akamaro kanini ku gihungu. Arico gituma muganga Marc Nimburanira ahamagarira abarundi bose kuwushigikira. Aho ubu ibintu bigeze, umugambi uriko urigwa wongera wemezwa n’inzego zose zibijejwe kugira uheze ushirwe mu ngiro. Mu 2020, abarongoye ibitaro bazoheza bawurimbure barabe aho ishirwa mu ngiro ryawo rigeze. Marc Nimburanira yizera yuko mu gihe uwo mugambi woshirwa mu ngiro, naho ibitaro arongoye bitazoca bironka uburyo, ubuhiga n’ubumenyi bwose bizotuma bavura indwara zose ziri mu Burundi, abarungikwa kuvurirwa hanze nabo bazoheze bagabanuke. 

  Gilbert Ntahorwamiye

Documentation                                                                                                   

 

Ibihugu bifise ingabo zifasha kugarukana umutekano muri Somariya bisaba ko zose zofatwa kumwe

 

DSClkoi 0572Ibihugu vyarungitse ingabo zavyo mu nteko za AMISOM gufasha kuragukana umutekano mu gihugu ca Somariya bisaba ko izo ngabo zose zofatwa kumwe ata kuvangura mu bijanye n’uburyo hamwe n’amategeko azigenga.Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu nama yahuje abakuru b’ibihugu bifasha kugarukana umutekano mu gihugu ca Somariya yabereye mu gihugu c’Ubuganda ku wa 2 Ntwarante 2018, nk’uko vyashikirijwe  n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo  ku wa 3 Ntwarante 2018, ku kibuga c’indege ca Bujumbura, igihe yari aganutse avuye mu gihugu c’Ubuganda aho yari yaserukiye Uburundi. 

Ibihugu vyarungitse ingabo zavyo mu nteko za AMISOM gufasha kuragukana umutekano mu gihugu ca Somariya bisaba ko izo ngabo zose zofatwa kumwe ata kuvangura mu bijanye n’uburyo hamwe n’amategeko azigenga.Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu nama yahuje abakuru b’ibihugu bifasha kugarukana umutekano mu gihugu ca Somariya yabereye mu gihugu c’Ubuganda ku wa 2 Ntwarante 2018, nk’uko vyashikirijwe  n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo  ku wa 3 Ntwarante 2018, ku kibuga c’indege ca Bujumbura, igihe yari aganutse avuye mu gihugu c’Ubuganda aho yari yaserukiye Uburundi. Nk’uko yabimenyesheje, ngo muri iyo nama bize ikibazo co kuraba ikurikizwa ry’ingingo y’2372 y’Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU ivuga ko bogabanya ingabo ziri muri Somariya, ndetse ko bogabanya abandi kuko ngo mu mwaka uheze  w’2017, bagabanije abashika 1000. Kuri iyo ngingo rero ngo abakuru b’ibihugu bafashe ingingo yuko ata musirikare n’umwe bosubira kugabanya kuko bagabanije bitera umutekano muke ku basirikare baba basanzwe bariyo mbere n’ico gihugu ca Somariya kigahungabana, kandi ngo iyo ngingo yafashwe yari ishigikiwe n’igihugu c’Uburundi. Ikindi naco, ngo bivanye n’uko Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU ryari ryaremeye ko rizofasha mu gutanga ibikoresho harimwo na za kajugujugu, ingabo zose zigafatwa kumwe, kandi ngo bari baremeranije ko ibikoresho vyose bizokoreshwa,nayo ibizoba vyononekaye bikazosubirizwa, basavye ko ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika (U.A.) ko ryofashanya n’Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU kugirango barabe ibishoboka vyose kugirango barondere uburyo ivyo bintu bishirwa mu buryo. Ikindi naco bumvikanye ni uko babonye ko ingabo ziri muri Somariya zidakorera ku mategeko amwe zikongera zikaba  zidafise ibikoresko bimwe, ku buryo habaye isanganya kugira ngo baje gutabara bifata umwanya muremure.

Ngo abari muri iyo nama bakaba baciye basaba ko ingabo zose zoronswa kajugujugu. Ku vyerekeye ko abasirikare b’Uburundi bari bavuye i Mogadiscio bahuye n’abansi hagapfa abasirikare batatu, barahojeje imiryango yabo, ivyo kandi ngo vyavuye ku kuntu ingabo z’Uburundi zitari zabimenye kuko batari bafise vyabikoresho biguruka bitagira uwubigendesha  bita drône. Ariko rero ngo basavye ko ingabo z’Uburundi zose n’abandi bose bari muri ico gihugu boronswa uburyo bungana harimwo ayo ma « drône » abafasha kuronka inkuru hakiri kare kugira ngo zishobore gucungera umutekano. Kandi ivyo ngo izo ngorane bahura ntizishobora kubaca inkokora kuko bazi ko icabajanye ari ukugarukana amahoro n’umutekano, ngo rero ntibosiga igihugu ca  Somariya kidatunganijwe neza.

Evelyne Niyonzima

 

Abakristu basabwa kwirinda kugarariza ababarongoye kuko Imana ariyo yabateye iryo teka

 

DjjjuSC 0669Kw’igenekerezo rya 4 Ntwarante 2018, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ari kumwe n’umupfasoni wiwe bahimbajrie umunsi w’Imana ku rushengero rw’Urutare «Eglise du Rocher » ruri ku mutumba Buye, muri komine Mwumba, intara ya Ngozi .Ubutumwa bwashikirijwe abakristu uwo munsi bukaba bwashimikiye ku kwirinda kugarariza ababarongoye kuko batewe iryo teka n’Imana. Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje abakristu bari aho ko umwaka w ‘2018 ari umwaka  wo gutandukanya ibibi n’ivyiza, bakagendera mu muco w’Imana . Ngo n’umwaka kandi w’iterambere,wo kubohoka hamwe no gutotahara muri vyose .Yaripfurije abakristu bari aho ko umwaka w’2018  woba umwaka w’imigisha bongere bawuronkemwo amahoro . Kw’igenekerezo rya 4 Ntwarante 2018, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ari kumwe n’umupfasoni wiwe bahimbajrie umunsi w’Imana ku rushengero rw’Urutare «Eglise du Rocher » ruri ku mutumba Buye, muri komine Mwumba, intara ya Ngozi.

Ubutumwa bwashikirijwe abakristu uwo munsi bukaba bwashimikiye ku kwirinda kugarariza ababarongoye kuko batewe iryo teka n’Imana. Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje abakristu bari aho ko umwaka w ‘2018 ari umwaka  wo gutandukanya ibibi n’ivyiza, bakagendera mu muco w’Imana . Ngo n’umwaka kandi w’iterambere,wo kubohoka hamwe no gutotahara muri vyose .Yaripfurije abakristu bari aho ko umwaka w’2018  woba umwaka w’imigisha bongere bawuronkemwo amahoro . Mw’ijambo ry’Imana ryashikirijwe uwo munsi  rikaba riri  mu gitabu co Guharura igice ca 16, kuva ku murongo wa mbere gushika ku w’14 havuga ngo « Mwiyubare kugarariza ».Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA akaba yasiguriye abakristu  bari aho ko bokwirinda kugarariza kugira ntibazopfe rubi. Yarasavye abavyeyi kuba maso kugira abana babo ntibagararize .Yaravuze ko mu mwaka w’2018 ari uguhaguruka bagasenga kugira ntibaterwe n’impwemu mbi yo kugarariza. Ngo uburongozi bwose buva ku Mana   akaba ari naco gituma kizira kugarariza uburongozi kuko uba ugararije Imana. Yasavye abakristu bari aho bose ko bokwubaha ababarongoye, basenge birukane impwemu mbi yo kugarariza. Denise NKURUNZIZA yaravuze ko abakora mu bisata bitandukanye bakwiye gusenga kugira birukane impwemu mbi yo kugarariza ababarongoye . Ngo iyo ugararije umuvyeyi uba ugararije Imana kuko ariwe yamuguhaye.

Ngo Imana niyo ishiraho abarongozi kugira ibaceko mu gushikiriza ijambo ryayo abantu bayo kandi uburongozi buri ku rugero rutandukanye.Ngo hari abo hejuru n’abo hasi kandi bose bakaguma ari abarongozi.Yaravuze ko hari abantu Imana ishinga amabanga ariko ibibanza barimwo ntibibabumbe bakaguma barondera ibindi bibanza.Ngo burya umunyabwenge ashima ivyo Imana yamuhaye akabirangura neza ibindi bikazokwizana. Yarasomye kandi muri Matayo, igice  23 ku murongo wa 6 n’uw’7 hasigura ibijanye n’abakunda ivyicaro vy’icubahiro .Ngo bibiriya ivuga ko abafarizayo ari abanyabwenge b’ivyanditswe bakunda ibibanza vy’imbere bagakunda kugirwako bwakeye mu mabarabara no mu tuguriro, bagashima ko babahamagara « Rabi » ni ukuvuga mwigisha kandi mwigisha nawe yari Yesu Kristo.Ngo umuntu aravye neza baba bashatse kwishira mu kibanza ca Yesu Kristo.  Ngo uwuzokwishira hejuru azocishwa bugufi. Ngo abakunda kugarariza no nabo nyene bakunda kwishira hejuru. Yarasavye abakristo kwitandukanya n’abagarariji bakore ivy’Imana igomba kugira ntibapfe rubi. 

Thérèse Niyonkuru                                                                            

 

Mu Nama Nshingamateka: Integuro y’ibwirizwa rigenga imiti yica udukoko twonona ibiterwa yaremejwe

DSC cde1312Ku wa 7 Ntwarante 2018, integuro y’ibwirizwa rigenga imiti yica udukoko twonona ibiterwa n’udutera ibitungwa bimwe bimwe yarizwe irongera iratorwa n’Inama Nshingamateka ku majwi 93 kuri 93, ni ukuvuga abashingamateka 83 bari bahari hamwe na 10 bari batumye. Akunguko iyo nteguro y’ibwirizwa izanye ngo ni uko itegeko ngenderwako ryagenga ico gisata ryari iryo mu mwaka w’2002, bikaba vyari ngombwa ko iryo tegeko rihinyanyurwa kugira rijane n’ibihe. Ibikorwa vy’Inama Nshingamateka vyari birongowe n’umukuru wayo, Pascal Nyabenda, aho bari batumiye umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, Déo Guide Rurema kugira atange imvo n’imvano yatumye Reta y’Uburundi irungika iyo nteguro y’ibwirizwa kugira yigwe yongere yemezwe.Ku wa 7 Ntwarante 2018, integuro y’ibwirizwa rigenga imiti yica udukoko twonona ibiterwa n’udutera ibitungwa bimwe bimwe yarizwe irongera iratorwa n’Inama Nshingamateka ku majwi 93 kuri 93, ni ukuvuga abashingamateka 83 bari bahari hamwe na 10 bari batumye. Akunguko iyo nteguro y’ibwirizwa izanye ngo ni uko itegeko ngenderwako ryagenga ico gisata ryari iryo mu mwaka w’2002, bikaba vyari ngombwa ko iryo tegeko rihinyanyurwa kugira rijane n’ibihe. Ibikorwa vy’Inama Nshingamateka vyari birongowe n’umukuru wayo, Pascal Nyabenda, aho bari batumiye umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, Déo Guide Rurema kugira atange imvo n’imvano yatumye Reta y’Uburundi irungika iyo nteguro y’ibwirizwa kugira yigwe yongere yemezwe.Nk’uko umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi, yatanguye abishikiriza, ngo abahinga n’amashirahamwe mpuzamakungu atari make barerekanye ko uburyo bubereye bwotuma haboneka imiti ikwiye, yodandazwa ikanakoreshwa neza kugira harwizwe umwimbu hatabaye kubangamira amagara y’abantu, ari uko ama Reta yose yoshiraho amategeko abereye agenga iyo miti, hakanashirwaho n’inzego zijejwe gushira mu ngiro ayo mategeko.Vyongeye, ngo mu mategeko mpuzamakungu n’ay’ibihugu agenga urudandazwa n’ikoreshwa ry’imiti yagiye arahinduka cane muri iyi myaka 20 iheze. Itegeko ngenderwako mpuzamakungu rigenga urudandazwa n’ikoreshwa ry’imiti, ryemejwe mu mwaka w’1985 n’inama igira 23 y’urwego nshingwantwaro rw’ishirahamwe riraba imfungurwa n’uburimyi kw’isi FAO, ryashinzwe kugira hatangwe intumbero ngenderwako kuri abo bose bakorera muri ico gisata, ariko na cane cane ama Reta hamwe n’amahinguriro y’iyo miti. Kuva mu mwaka w’1985, iryo tegeko ngenderwako ryasubiwemwo mu mwaka w’1989 hanyuma rihinyanyurwa mu mwaka w’2002.


Iyo nteguro y’ibwirizwa ije kwisunga ayandi mategeko mpuzamakungu
Kuva mu mwaka w’1985, ayandi mategeko mpuzamakungu menshi araba ibijanye n’imiti canke itunganywa ryayo yagiye arashirwa mu ngiro. Amakuru makuru muri ayo akavuga nk’amasezerano y’i Rotterdam araba ibuzwa ry’idandazwa n’ikoreshwa ry’imiti ifise ubumara burengeje n’ubundi bumara bukoreshwa mu mahinguriro, amasezerano mpuzamakungu ya Stockholm araba ibijanye no kurwanya ubumara buhumanya butadonoka, amasezerano ya Bâle agenga uruja n’uruza rw’imyanda ifise ubumara hagati y’ibihugu, hakaba n’ayandi nk’amasezerano ya Montréal araba ivy’ubumara bwonona igisenge c’isi ca Ozone, n’ayandi. Iyo nteguro y’ibwirizwa rishasha rijanye n’itunganywa n’ikoreshwa ry’imiti rizofasha gushira mu mategeko y’Uburundi ingingo nkoramutima dusanga mu mategeko mpuzamakungu igihugu cateyeko umukono. Mu bibazo vyabajijwe n’abashingamateka, barashatse kumenya ingaruka iyo miti igira ku tundi dukoko nk’inzuki, aho bivugwa ko zidashe aho bapomfye iyo miti bituma ubuki bwazo buta akanovera. Kuri ico kibazo, umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi yamenyesheje ko hariho imiti iyo bayipomfye ijaniranya udukoko twose twaba utwonona ibiterwa n’utundi twose harimwo n’inzuki. Abegetsi, ngo babagira inama yo kujana imizinga yabo ku miciro y’amashamba, kugira inzuki zishobore kudaha ahatari iyo miti. Mu bindi bibazo vyabajijwe, abashingamateka barasavye ko hojaho ububiko bw’imiti nk’iyo bwamaho kugira igihe cose habonetse udukoko twonona ibiterwa bashobore kwikora kuri iyo miti bitagoranye. Kuri uwo mwitwarariko w’abashingamateka, Déo Guide Rurema yamenyesheje ko kuva mu mwaka uheze,w’2017 ngo harashizweho ububiko bwamaho bwa mwene iyo miti, ndetse ngo n’uko Reta yoshiramwo uburyo kugira iyo miti ishikire abarimyi ku giciro kitavuna nk’uko bikorwa ku mwavu w’ikizungu n’imbuto zirobanuye. Mu ntumbero yo gukingira amagara y’abanyagihugu, abashingamateka barasaba ko birya bikoresho biba vyavuyemwo iyo miti bitosubira kugurishwa ku masoko, aho bakavuga ibibido, n’ibindi. Aho umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi yasiguye ko iyo nteguro y’ibwirizwa ije gutunganya gushasha ibijanye n’imiti yica udukoko tw’ibiterwa n’ibitungwa bimwe bimwe ngo rije gutorera inyishu ivyo bibazo vyose, ndetse n’abarundi bahimirizwe  ku ngaruka mbi ivyo bikoresho bishobora gutera ku magara y’abantu. Icegera ca kabiri c’umukuru w’Inama Nshingamateka yarashatse kumenya aho igikorwa co kuronsa abarimyi umwavu w’ikizungu kigeze, kuri ico kibazo, umushikiranganji w’uburimyi n’ubworozi yamenyesheje ko uwo mwavu wamaze gushika mu ntara zose. Uwo mwavu w’ikizungu, ngo uriko uratangwa uzokoreshwa mu gihe c’irima ry’impeshi hamwe n’igihe c’irima c’ici. Kubona iyo fumbire isa n’iyatevye, ahanini ngo vyatumwe n’uko igihugu ca Tanzaniya cari cafashe ingingo yuko ata fumbire izosubira gusohoka igihugu, nico gituma vyafashe umwanya kugira Uburundi busabe uwo mwavu woza mu Burundi. 

 Déo Misigaro                                                                                                    

 

 

Abakozi b’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta barashimirwa ku mwimbu wabo mwiza

DmmoSC00900Abakozi b’iyandikiro ry’ibinyamakuru  vya Reta (PPB) barashimirwa ku mwimbu wabo mwiza, umuntu arabiye ku binyamakuru basohora nka « Le Renouveau » candikwa mu rurimi rw’igifaransa kigasohoka  ku munsi ku munsi  kidasivye na rimwe hamwe n’  UBUMWE » candikwa mu rurimi rw’ikirundi kigasohoka rimwe mu ndwi naco nyene kidasivye na rimwe kubera abamenyeshamakuru n’abandi bakozi bo mu bisata bitandukanye bigize ubuyobozi bukuru bw’iyandikiro ry’ibunyamakuru vya Reta bakora bashize hamwe.  Ivyo bikaba vyamenyeshejwe n’umuyobozi mukuru w’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta (PPB), Louis Kamwenubusa mu nama yabagirishije ku wa 9 Ntwarante 2018.

Akaba yaharonkeye n’akaryo ko kubamenyesha ko n’ubushikiranganji bakukira bushimishwa n’ibikorwa barangura,mbere bukanabatera intege  ngo bongereze inguvu. Abakozi b’iyandikiro ry’ibinyamakuru  vya Reta (PPB) barashimirwa ku mwimbu wabo mwiza, umuntu arabiye ku binyamakuru basohora nka « Le Renouveau » candikwa mu rurimi rw’igifaransa kigasohoka  ku munsi ku munsi  kidasivye na rimwe hamwe n’  UBUMWE » candikwa mu rurimi rw’ikirundi kigasohoka rimwe mu ndwi naco nyene kidasivye na rimwe kubera abamenyeshamakuru n’abandi bakozi bo mu bisata bitandukanye bigize ubuyobozi bukuru bw’iyandikiro ry’ibunyamakuru vya Reta bakora bashize hamwe.  Ivyo bikaba vyamenyeshejwe n’umuyobozi mukuru w’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta (PPB), Louis Kamwenubusa mu nama yabagirishije ku wa 9 Ntwarante 2018.Akaba yaharonkeye n’akaryo ko kubamenyesha ko n’ubushikiranganji bakukira bushimishwa n’ibikorwa barangura,mbere bukanabatera intege  ngo bongereze inguvu. 

Hagati aho yarabasavye kwitanga muri iki gihe kurusha uko bahora mu gushikiriza abanyagihugu amakuru ajanye n’umugambi w’amatora y’ibwirizwa shingiro n’amatora yo mu mwaka w’2020 Reta iriko irategura, bayakuye hirya no hino mu gihugu kandi bayashikirijwe n’abatware n’abatwarwa, ndetse n’abarundi bo mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw’igihugu.  Kugira ivyo bishoboke, Louis Kamwenubusa yasavye abamenyeshamakuru ko mu gihe bagiye gutunganya amakuru  ajanye n’ingendo inzego zirongoye igihugu zigira mu ntara, boharonkera akaryo kurondera amakuru yerekana ukuntu abarundi biteguriye amatora yiimrije n’ibiriko birakorwa n’abarongoye abandi mu ntara,mu makomine no ku mitumba.  Abamenyeshamakuru kandi ngo boza baratanga icegeranyo c’inkuru baba banditse kugira bije mu cegeranyo gitangwa uko amezi  mezi 3 aheze. Abakozi bo muri PPB bakaba basabwe kandi kuba barangije gutanga amafaranga bakuye ku mufuko wabo y’intererano  y’amatora gushika ku wa 5 Ndamukiza 2018. 

Anitha Bizimana

 

 

Reta ngo irashima intambwe umurwi CENI ugezeko mw’itegurwa ry’amatora yimirije

DSCnzooz 1330Mu ntumbero yo kwibonera ingene umurwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora CENI uriko urakora, kw’igenekerezo rya 8 Ntwarante 2018, abagize Reta y’Uburundi barishikiye mu kigo CECORES aho abakozi ba CENI bakoresha imashini nyabwonko barangurira imirimo yabo, mbere bakaba basanze bariko binjiza muri izo mashini ibiranga abazitaba amatora y’impinyanyuro y’ibwirizwa shingiro n’amatora yo mu 2020. Mu ntumbero yo kwibonera ingene umurwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora CENI uriko urakora, kw’igenekerezo rya 8 Ntwarante 2018, abagize Reta y’Uburundi barishikiye mu kigo CECORES aho abakozi ba CENI bakoresha imashini nyabwonko barangurira imirimo yabo, mbere bakaba basanze bariko binjiza muri izo mashini ibiranga abazitaba amatora y’impinyanyuro y’ibwirizwa shingiro n’amatora yo mu 2020. Abo banyacubahiro bahejeje kugendura ivyo bikorwa ,umushikiranganji w’intwaro  yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukunda igihugu, Pascal Barandayigiye akaba yamenyesheje kw’izina rya Reta ko bashima intambwe umurwi CENI ugezeko mw’itegurwa ry’amatora yimirije.Nk’uko yabivuze rero,ngo Reta irashimishwa n’ingene igikorwa co gushira mu mashine nyabwongo ibiranga abazokwitaba amatora y’ibwirizwa shingiro kiriko kirangurwa n’ishirahamwe “G and C Vision”. Pascal Barandayigiye yashishikaye amenyesha ko basanze igikorwa co gushira mu mashine nyabwonko ibiranga abazitaba amatora kiriko kigenda neza cane.

Ngo abashikiranganji bashimye kwishikira ahariko habera ico gikorwa kugirango birabire ingene biriko bitera imbere. Ivyo ngo ni kugira kandi bamenye neza ko amatora y’Ibwirizwa Shingiro rishasha ategekanywa muri Rusama 2018 azoba mu gihe ata ntambamyi zijanye n’ubuhinga bwo kuyategura zoba. Ikindi ngo cashimishije abashikiranganji ni uko ubuhinga buriko burakoreshwa muri ico gikorwa bwatowe n’umurundi. Eka mbere ngo ni iteka ku gihugu kutama kiriko kirazera inze. Eka mbere ngo abakozi bariko bararangura uwo murimo bariko baronka ubumenyi bwo gukora mu rutonde kugira ngo umwimbu ube mwiza. Ngo imirwi ikora ni ine umwe uhera mu gitondo ugashikana isha zitandatu z’umutaga, umurwi ugira kabiri ugahera isaha zitandatu gushika isaha cumi na zibiri zo ku mugoroba. Umurwi ugira gatatu ngo uhera isaha cumi na zibiri zo ku mugoroba gushika isaha zitandatu z’ijoro mu gihe umurwi ugira kane uhera isaha zitandatu z’ijoro kugeza isaha cumi na zibiri zo mu gitondo. Ivyo rero ngo birakwiye kwigisha abarundi ko akazi kadakwiye guhagarara kugira ngo iterambere ry’igihugu ryiyongere.Umushikiranganji, Pascal Barandagiye yarateye intege kandi abariko barakora ico gikorwa. Ngo umwe wese asabwa kuba mu masaha atandatu yinjije muri izo mashine nyabwonko ibiranga abazokwitaba amatora bashika 150. Ngo uwurengeje abo araheza agahabwa mbere agashirukabute. Eka mbere ngo vyaragaragaye ko abakoze neza ico gikorwa kurusha abandi mu matora yaheruka yo mu 2015 ko baronkejwe ako kazi vyoroshe.  Reta rero ngo iratera intege umurwi CENI mu gikorwa cawo kandi yiyemeje gushigikira cane uwo murwi kugirango uze urangure ico ujejwe neza. Yarashimiye kandi n’ishirahamwe “G and C Vision” ku buhinga ntangere ririko rirangurana ico gikorwa.Mwomenya ko imbere yaho, Pierre Claver Ndayicariye yari yabanje gusigurira abashikiranganji bari aho igikorwa kiriko kirarangurwa. Baciye bagendera ibibanza bitandukanye biriko biberamwo ico gikorwa ivyo n’avyo akaba ari ahabikwa ibitabu vyanditswemwo ibiranga abazitaba amatora vyaje biva mu ntara zose z’igihugu inyuma y’iyandikwa ry’abazokwitaba amatora ryarangiye kw’igenekerezo rya 17 Ruhuhuma 2018. Ngo imashini nyabwonko ziriko zirakoreshwa zingana n’340 mbere ibiranga abarundi biyandikishije barenga imiriyoni zibiri bikaba bimaze gushirwa muri izo mashine nyabwonko.
Umurwi CENI  urakengurukira abawufashe mu mugongo mu nteguro y’umugambi w’amatora yimirije
Kw’igenekerezo  rya 6 Ntwarante 2018 umurwi ujejwe gutunganya amatora CENI waratunganije inama  ku basanzwe bafasha  mw’itunganya ry’ tamatora « parténaires électoraux »  mu ntumbero yo kubamenyesha aho ibikorwa  bijanye n’ugutegura amatora y’ibwirizwa shingiro rishasha bigeze.Umukuru w’uwo murwi, Pierre Claver Ndayicariye akaba mw’ijambo yashikirije yarakengurukiye abashoboye kwitaba ubwo butumire  na cane cane abafasha mu nteguro y’uwo mugambi ku mutima w’ugukunda igihugu ibisata  n’inzego baserukira vyerekanye.  Ikindi yaciye amenyesha ngo ni uko ibibanza vy’ukwiyandikishirizamwo bingana n’ibihumbi bitatu n’amajana umunani na mirongo ibiri  n’umunani « 3828 » hamwe n’ibiro vy’ukwiyandikishirizamwo  bishika  ku bihumbi cumi na kimwe n’amajana atanu na mirongo umunani na bitatu «11.583». 

Ivyo rero ngo bikazohinduka  ivyo gutoreramwo ni hagera gutora muri Rusama 2018, bamaze kumenyeshwa itariki.  Igikorwa c’ukwiyandikisha rero ngo cagenze neza  mu mahoro n’umutekano akaba mbere yaciye akengurukira abajejwe umutekano babibafashijemwo.Haba  rero ngo mu ntara zo hagati mu gihugu n’abari hanze y’igihugu  mu bijanye no gufasha kugarukana umutekano ngo ntibibagiwe, bose barashoboye kwiyandikisha.  Pierre Claver Ndayicariye akaba yarongeye kumenyesha ko igitigiri c’abiyandikishije kigera ku miriyoni zitanu n’amajana indwi na mirongo ine na babiri 5.000.742, kikaba ari igitigiri gishimishije. Ariko ngo naho biri uko mu gihe c’ukwiyandikisha hari utunenge twibonekeje. Utwo natwo ngo ni nko kutubahiriza amategeko ya CENI, gusamara kuri bamwe bamwe, hamwe n’abagomvye gutwarwa n’ ivyiyumviro vyo hanze. Pierre Claver Ndayicariye yaraharonkeye akaryo ko kwibutsa abari ngaho ko umwaka w’2018 watanguranye n’urutonde ngirakamaro rwa poritike  rujanye n’ibikorwa umurwi CENI uzorangura. Uwo murwi rero  ukaba washizweho kugira utangure gutegura ibijanye n’itora ry’ibwirizwa shingiro, ivyo bikorwa rero bikaba vyatanguriye muri komine Bugendana, intara ya Gitega  ku wa 12 Kigarama 2017.  Ngo abagize ibiro vy’umurwi CENI bakaba bari bahishikiye kugirango bakurikirane ibishikirizwa kuri uwo musi. Pierre Claver Ndayicariye rero akaba yaramenyesheje  ko inyuma y’iryo sango ry’ i Bugendana Reta  yakoze ibitari bike, ivyo navyo ngo ni nk’ugusigurira abanyagihugu impinyanyuro y’ibwirizwa shingiro .  Abategetsi batari bake bo mu Burundi  bakaba ngo barishikiye mu  ntara zose z’igihugu kugirango basigurire abanyagihugu ibishasha biri muri iryo bwirizwa shingiro hamwe no kubibutsa ivyari bihasanzwe. Yaciye kandi abamenyesha ko ubu umurwi CENI userukiwe mu ntara zose z ‘igihugu (CEPI) hamwe no mu makomine yose (CECI).  Iyo mirwi yose rero ngo ikaba ariyo yakoze igikorwa co kwandika.

Nathan Ntahondi

Christine Manirambona

 

 
Ouvrir