Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Amashirahamwe ya Reta n’ayo ifisemwo imitahe asabwa kwongereza inguvu kugira arwize umwimbu

 

ccvfAmashirahamwe ya Reta n’ayo ifisemwo imutahe asabwa kwongereza inguvu kugira arwize umwimbu. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore ku wa 31 Mukakaro 2018 mu nama yagirishije abarongoye ayo mashirahamwe mu ntumbero yo kurabira hamwe intambwe bagezeko mu gushira mu ngiro ivyo bari biyemeje kw’igenekerezo rya 13 Kigarama 2017. Amashirahamwe ya Reta n’ayo ifisemwo imutahe asabwa kwongereza inguvu kugira arwize umwimbu. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore ku wa 31 Mukakaro 2018 mu nama yagirishije abarongoye ayo mashirahamwe mu ntumbero yo kurabira hamwe intambwe bagezeko mu gushira mu ngiro ivyo bari biyemeje kw’igenekerezo rya 13 Kigarama 2017. Nk’uko Joseph Butore yabimenyesheje, ngo ibiro vy’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu vyari vyasavye ayo mashirahamwe mu nama yabaye ku wa 13 Kigarama  2017, kwari  ugukurikirana ibikorwa vy’amashirahamwe barongoye mu gutanga umwimbu. Niko guca amenyesha ko muri ayo mashirahamwe ayashika atanu (5) gusa harimwo ihingura ibinyobwa BRARUDI, ishirahamwe rijejwe guteza imbere uburaro mu bisagara (FPHU), ibanki BCB,  ibanki BANCOBU n’ishirahamwe  rijejwe gutunganya imirimo y’ikivuko ca Bujumbura GPSB :

Global Port Services Bujumbura) ariyo yashoboye gushikiriza inyungu. Yaciye amenyesha ko naho hariho amashirahamwe yashoboye gutera intambwe hakiriho n’ayandi atarabishikako, ivyo navyo ngo bigatuma Reta itabona inyungu mu mitahe iba yarashize muri ayo mashirahamwe. Yaranamenyesheje ko ku vyerekeye ivyiyumviro bitandukanye vyagiye birashikirizwa n’abo barongoye ayo mashirahamwe hisunzwe ivyari vyarashikirijwe mu nama yaheruka, yamenyesheje ko ibikenewe ari ukuraba ingene ayo mashirahamwe yoshira mu ngiro ivyotuma anaguka abarongozi nabo bagakurikiza amategeko, bakongera bakamenya ko abakozi bakorana bazi akazi bajejwe. Ikindi naco kijanye n’uko hari abashikirije ko amashirahamwe adatera imbere bivanye n’uko Reta ibafitiye amadeni manini ahubwo ngo bobanza bagafata ingingo zituma ababaheraniye batabandanya kubaheranira gusumba kuko kenshi usanga abayobozi b’ayo mashirahamwe bariko barinyegeza inyuma y’ivyo Reta ibafitiye kugira banyuruze amatungo ya Reta. Ikindi naco ngo boshira hamwe amadosiye yabagoye kwishuza bakayashikiriza inzego zibakurira kugira babafashe kwishuza. Yaheraheje abasaba gukora bivuye inyuma kuko inyishu nyamukuru ari ugukurikiza itegeko ry’Umukuru w’igihugu inomero 100/196 ryo mu 2016 rivuga ibijanye n’uko amashirahamwe ya Reta akora, nayo ivyerekeye ugutanga  amasoko ya Reta ngo ni ukuraba ko hatobamwo ka mwana wa mama.

Evelyne Niyonzima

 

Reta yiyemeje kuzokwitwararika abarundi birukanywe mu gihugu c’Urwanda

 

DSqqC02476Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA arashimira cane abarundi birukanywe mu gihugu c’Urwanda kuko ngo barenganijwe ariko ntibatere induru. Yaciye mbere anahumuriza abo barundi batashe ko Reta y’Uburundi  ataco itazokora kugira ngo yame hafi yabo. Ivyo yabishikirije muri komine Vumbi intara ya Kirundo ku wa 30 Mukakaro 2018, imbere y’uko ashikiriza imfashanyo imiryango  ingana hafi 1500 y’abarundi  bo mu ntara ya Kirundo batahutse bava mu buhungiro. Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA arashimira cane abarundi birukanywe mu gihugu c’Urwanda kuko ngo barenganijwe ariko ntibatere induru. Yaciye mbere anahumuriza abo barundi batashe ko Reta y’Uburundi  ataco itazokora kugira ngo yame hafi yabo. Ivyo yabishikirije muri komine Vumbi intara ya Kirundo ku wa 30 Mukakaro 2018, imbere y’uko ashikiriza imfashanyo imiryango  ingana hafi 1500 y’abarundi  bo mu ntara ya Kirundo batahutse bava mu buhungiro. Muri iryo jambo, Petero NKURUNZIZA yarashimiye cane abo barundi kuko ngo bategetse kuva mu gihugu c’Urwanda bagaca batahuka mu gihugu cabo c’amavukiro ata nduru bateye muri ico gihugu. Ngo kubona ata kajagari bateye mu gihugu c’Urwanda ngo ni ivyo gushima. Yaciye abamenyesha ko batashe mu gihugu cabo c’amavukiro, igihugu ciza Imana yahaye abarundi. Yararemesheje abo bararundi batashe imbokoboko mu gihugu cabo ngo nta nzara izobica abarundi na Reta ibarongoye ari ho bari. Prezida akaba yarabamenyesheje ko yishikiye mu ntara ya Kirundo ari kumwe n’abashikiranganji kugira ngo berekane ko Reta yifatiye mu minwe ikibazo c’abo batahutse. Ngo ico umurundi wese afitiye uburenganzira nabo bazokironka. Ngo buri ndwi zibiri uwuserukira Reta y’Uburundi azokwama abashikako arabe ubuzima bwabo ingene bwifashe. Eka mbere muri iryo jambo, Prezida NKURUNZIZA yaciye abaha impanuro yo kugendera indero runtu. Ngo ubwenge n’inkomezi bari bafise mu gihugu c’Urwanda  babizane babikoreshe mu gihugu cabo c’amavukiro.

Yaboneyeho gutera akamo abarundi  bakiri mu bihugu bahungiyemwo nka Kenya, Tanzaniya na Kongo (RDC) ngo batahuke kuko amahoro ari umusesekara mu gihugu. Yarateye akamo abarundi bagorewe mu gihugu c’Urwanda ngo batahuke. Ivyo mbere ngo vyatumye Reta y’Uburundi ivugana n’uwujejwe ishirahamwe ryitaho impunzi kw’isi HCR ko hotegurwa inama yobera mu gihugu kindi yohuza abaserukira Uburundi n’abaserukira Urwanda na HCR kugira ngo bige ingene abarundi bari mu Rwanda botahuka mu gihugu cabo. Ngo Reta irazi ko abo barundi birirukanywe amategeko atubahirijwe ariko yaciye asaba abirukanywe ko bagira ukwihangana. Yabasavye kurangwa n’ubuntu no kwihangana. Ngo mu kiringo bataratotahara neza ngo Reta igiye gufata ingingo yo kubashigikira. Ngo ari abana biga canke abarwaye bazohabwa amakarata yo kwivuza kugira ngo ntihazogire abahitwanwa n’indwara ko bativuje. Ngo ni bareme Reta izobitwararika. Yaciye asaba abajejwe intwaro kwama hafi abo batahutse, ngo bame bashikana ibibazo bafise kugira ngo Reta ibitorere umuti.Inyuma y’iryo jambo, rero niho Umukuru w’igihugu, yaciye ashikiriza abo barundi bahungutse imfashanyo ku miryango 1500, umuryango umwe ukaba waronswa umupfuko w’umuceri w’ibiro 25. Yaciye mbere yemera ko agiye kubarungikira imfashanyo igizwe n’itoni z’ibiharage zingana   zitanu n’ibigori. Yasavye abandi barundi gutanga ku musesekara wabo mbere ngo akaba aberetse akarorero.Mwomenya ko imbere y’ico gikorwa yari yabanje kwifatanya n’abanyagihugu bo muri Komine Kiremba mu ntara ya Ngozi mu bikorwa rusangi aho bariko bubaka ishure ry’imyuga ku musozi Kabare ryantangujwe n’imvukira z’iyo komine zikunda igihugu. Eka no muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo yarifatanije n’abanyagihugu kubaka ibiro vya zone vumbi. 

Nathan Ntahondi

 

Mu bushikiranganji bw’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije Ibikorwa vyaranguwe mu gice ca mbere c’umwaka w’2018 birashimishije birashimishije

 

DSC00383Umushikiranganji  w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije, Déo Guide Rurema amenyesha ko ivyaranguwe n’ubushikiranganji arongoye mu gice ca mbere c’umwaka w’2018 bishimishije.Umushikiranganji  w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije, Déo Guide Rurema amenyesha ko ivyaranguwe n’ubushikiranganji arongoye mu gice ca mbere c’umwaka w’2018 bishimishije.Ivyo yabivuze mu kiganiro yaremesheje ku bamenyeshamakuru mu ntumbero yo gushikiriza ivyaranguwe n’ubwo bushikiranganji mu gice ca mbere c’umwaka wa 2018. Nk’uko umushikiranganji Déo Guide Rurema yabimenyesheje muri ico kiganiro, ngo mu bijanye no gutwara neza baratanze ivyegeranyo 6 vy’ivyaranguwe mu kwezi kwa Mukakaro 2018, bijanye no gushira mu ngiro imigambi ya Reta mu bushikiranganji harimwo n’ibindi vyegeranyo vyagiye biratangwa. Ngo harakozwe ibikorwa bishika 8 mu bisata vyose vy’ubushikiranganji mu ntumbero yo guhimiriza abakozi kurwanya igiturire, gukorana neza no gutonda ku masaha ku kazi, ivyo ngo bikaba vyaranguwe ku bice 66 kw’ijana, hongera kandi hatunganywa ibikorwa bijanye n’uburimyi hamwe n’ubworozi. Ku bijanye no kwongereza umwimbu, mu gutunganya imyonga n’ibibanza bishashe, ngo amahegitari 1206 y’imyonga niyo yatunganijwe hamwe n’amahegitari 2308 yanywesheje amazi mu ntara ya Cibitoke. Muvyo gushira ahabona ivyankenerwa mu burimyi, idosiye  idondora ivyerekeye isoko ritangwa rijanye no kugura amatoni 250 y’ibigori vya kijambere hamwe n’amatoni 250 y’ibigori bisanzwe ngo niyo yakozwe, ivyo bikaba vyaranguwe ku bice 40 kw’ijana.

Ikindi cakozwe ni uko habonetse amatoni 30.000 y’ifumbire y’ikizungu hamwe na 7.800 y’ishwagara, bikaba vyaranguwe ku bice 64 kw’ijana, hongera haronderwa imiti yo kurwanya udukoko n’indwara zibangamira imirima navyo nyene bikaba vyaranguwe ku bice 85 kw’ijana. Ikindi naco cakozwe mu bijanye no kwongereza umwimbu, ngo haratewe imivyaro 100.000 y’amabungo  hamwe n’imivyaro y’ibiti vy’ivyamwa vyo mu bwoko bw’imicungwe bingana n’30.000. Yarongeye amenyesha ko ku bijanye no kwongereza ubworozi bw’ibitungwa hamwe n’ubw’ifi, habaye ivyo guhindura amaraso aho inka 8626 zimishijwe ku rushinge ku nka 10.000 zari zategekanijwe, bikorwa ku bice 86,26 kw’ijana. Ngo harongeye kandi himburwa utwana tw’ifi 70.000 kuri 150.000 twari twategekanijwe, hakaba hariko hubakwa inyanja 4 mu ntara ya Ngozi, muri Bujumbura na Karusi naho bikaba vyaranguwe ku bice 60 kw’ijana. Ku bijanye no kwongereza umwimbu w’ibiterwa bihingurwa biciye mu mahinguriro, amahegitari agera kuri 3.199 y’igiterwa c’ipampa yararimwe mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, na Rutana ku 3.342 yari yarategekanijwe. Ngo harongeye himburwa amatoni y’icayi kibisi 32.393 ku 52.945 yari yarategekanijwe hongera harimwa hegitari 450 y’amatuta y’icayi, bongera baronka amatoni agera kuri 126.171,6 y’ikawa hari hategekanijwe umwimbu ugera ku matoni 100.000. Mu bindi vyaranguwe n’ubwo bushikiranganji ngo harabaye guhesha agaciro umwimbu wo mu burimyi n’ubworozi, bimwe mu vyakozwe ngo hakaba harubatswe inzu yo guhingura iforomaji mu ntara ya Karusi hamwe no guheraheza kwubakwa ibibanza bito bito 6 vyo kwegeranirizamwo umwimbu muri iyo ntara nyene. Ikindi yamenyesheje kijanye no guhesha agaciro umwimbu nuko amasoko 4 y’ibitungwa n’ibibanza 9 vyo kubagiramwo biriko birubakwa, ibibanza 2 bisanzwe vyo kubagiramwo navyo vyakomejwe, hakongera hakaba hariko haherahezwa ibigo 4 vy’isuzumiro ry’indwara z’ibitungwa kuri 5 vyategekanijwe mu ntara za Kirundo, Makamba, Cankuzo na Rutana. Yarongeye amenyesha kandi ko haranguwe ibijanye no guteza imbere ubushakashatsi bufatiye ku biterwa, ku bitungwa hamwe n’ubushakashatsi bufatiye ku buhinga mu bijanye n’imfungurwa. Mu bijanye n’ivyaranguwe mu gisata co kubungabunga ibidukikije, ngo harabaye ugutunganya amasoko y’amazi, kurwanya itosekara no gukuraho ivyonona ibidukikije, guteza imbere no gutunganya neza ibijanye n’amashamba, hamwe no gupima no gusubiza ku gihe ibipimo vy’umubumbe w’isi, gutunganya amakarata n’uburinganire bw’isi no gukurikirana abatanga amakuru ajanye n’ikirere. Yaheraheje amenyesha ko habaye uguhimiriza abakozi gukorera hamwe no kwishikira ku kivi, kurondera uburyo bujanye no kurwanya akaranda k’impene n’intama hamwe no gutunganya gushasha ubushikiranganji kugira ibikorwa biranguke neza.
Evelyne Niyonzima

 

Intara ya Kayanza niyo yabaye iya mbere mw’ihiganwa ry’ikawa z’akanovera

 

DSC02597Kw’igenekerezo rya 2 Myandagaro 2018 niho hatunganywa ibirori vyo gusozera ihiganwa ryo gutora ikawa z’akanovera kadasanzwe mu mwaka w’2018.Ivyo birori bikaba vyabereye mu gisagara ca Bujumbura birongowe n’umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi, Déo Guide Rurema, bikaba vyari vyitabwe n’abashitsi bakorera mu gisata c’ikawa barimwo n’abaguzi baje bava mu bihugu 14  arivyo : Ubushinwa, Uburusiya, Maleziya, Koreya y’Epfo, Ubuswise, Norvege,Ubuganda, Kenya,Ubuyapani,Tayiwane, Reta zunze ubumwe za Amerika,Hong Kong, Australie n’Ubwongereza.Kw’igenekerezo rya 2 Myandagaro 2018 niho hatunganywa ibirori vyo gusozera ihiganwa ryo gutora ikawa z’akanovera kadasanzwe mu mwaka w’2018.Ivyo birori bikaba vyabereye mu gisagara ca Bujumbura birongowe n’umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi, Déo Guide Rurema, bikaba vyari vyitabwe n’abashitsi bakorera mu gisata c’ikawa barimwo n’abaguzi baje bava mu bihugu 14  arivyo : Ubushinwa, Uburusiya, Maleziya, Koreya y’Epfo, Ubuswise, Norvege,Ubuganda, Kenya,Ubuyapani,Tayiwane, Reta zunze ubumwe za Amerika,Hong Kong, Australie n’Ubwongereza.Twobamenyesha ko amakoperative yagiye mw’ihiganwa yari 41 ariko 29 akaba ariyo yaronse udushimwe. Muri ayo makoperative 29 nyene, indwi niyo yaronse udushimwe tudasanzwe bita mu mvugo  y’iryo higanwa « lot présidentiel ».Mw’ijambo ryashikirijwe n’umushikiranganji w’ibidukikije,uburimyi n’ubworozi, Déo Guide Rurema  ico gihe yaramenyesheje ko ikawa ari igiterwa ngirakamaro mu gihugu c’Uburundi haba ku barimyi b’ikawa kuko gifasha mw’itunga ry’imiryango n’iry’igihugu. Ngo ikawa riri mu biterwa bituma igihugu cinjiza amahera menshi y’agaciro, akaba arico gituma Reta y’Uburundi iriko ishiramwo inguvu zidasanzwe mu gukurikirana, mu kunagura no guteza imbere ico giterwa kugira haboneke umwimbu mwinshi w’akanovera. Reta y’Uburundi irashima kandi irashigikiye umugambi « CUP OF EXCELLENCE » kuko ufise intumbero nziza yo kumenyekanisha akanovera k’ikawa y’Uburundi mu makungu, biciye ku baguzi mvamakungu bitaba ihiganwa. Ngo uwo mugambi uraterera kandi mu bijanye no kuduza igiciro ku kiro c’ikawa yo mu Burundi, bigatuma haba akarusho ku murimyi yitanze atiziganya mu gukorera ico giterwa co kimwe n’abandi bose bitanze mu kubungabunga amatonorero n’amakoborero y’ikawa. Reta y’Uburundi ngo irashimira abakorera mu gisata c’ikawa bama bitanga batiziganya mu gutunganya iryo higanwa. Ngo kugira umwimbu n’akanovera vyiyongere gusumba , Reta isaba gukurikirana ikawa y’Uburundi narirya  yisangije akanovera kadasanzwe, kurondera amasoko menshi kandi meza bishobotse adafatiye kuri ca giciro mpuzamakungu c’ikawa, kurwiza imibonano n’abaguzi basanzwe bagura ikawa y’Uburundi canke n’abipfuza kuyigura kugira  bamenyekanishe akanovera kadasanzwe kayo ari nako kaduza igiciro cayo, kwemera  ko umurimyi w’ikawa ariwe shingiro ry’umwimbu, mu kumwama hafi mu bikorwa vyose bijanye no gukorera ico giterwa hamwe no kumuha igiciro gikwiye mw’igurishwa ry’ikawa ihishiye. Ngo abakorera mu gisata c’ikawa nabo basabwa gukorana n’abajejwe uburimyi n’ubworozi mu ntara hamwe n’abajejwe intwaro gushika ku rwego rwo ku mitumba kuko aribo bamana n’abarimyi. Umushikiranganji w’ibidukikije, uburimyi n’ubworozi yarashimiye abo bashitsi baje  bava muri ivyo  bihugu twavuze arivyo:

Ubushinwa, Uburusiya, Maleziya, Koreya y’Epfo, Ubuswise, Norvege,Ubuganda, Kenya,Ubuyapani,Tayiwane, Reta zunze ubumwe za Amerika, Hong Kong, Australie n’Ubwongereza, bazanywe no gukurikirana akanovera k’ikawa y’i Burundi. Yarakeje abari bahejeje kuronswa impapuro zemeza ko muri abo bahinga  mu guhonja ikawa baranguye umurimo wabo neza haba ku rwego rw’igihugu canke mpuzamakungu. Yarakeje abarimyi b’ikawa  babaye aba mbere mu kanovera gasumba izindi.Aca aramenyesha  icese ko intara ya Kayanza ariyo yabaye iya mbere kubera berekanye ubuhinga budasanzwe mu gutegura no mu guhingura ikawa bakaba baronse amanota arenga 91 kw’ijana (91,43%). Ngo mu mwaka w’2018 akanovera kariyongereye cane ku buryo hatsinze ikawa zingana na 29 kuri 41 zari zahawe abahonji b’ikawa bo ku rwego mpuzamakungu. Ngo vyongeye ni ubwa mbere mu gihugu c’Uburundi baronka ikawa 7 (7 lots) aronka amanota arenga 90 kw’ijana (90%) arizo bita ikawa zidasanzwe « lots présidentielle ». Izo kawa zose zikaba zizogurishwa ku buryo budasanzwe mu kwezi kwa Nyakanga 2018 kuri bwa buhinga ngurukanabumenyi babifashijwemwo n’ishirahamwe risanzwe rikorana n’abakorera mu gisata c’ikawa mu Burundi, riri muri Amerika bita ACE « Alliance for Coffee Excellence ». Yarakeje abarimyi yongera arabatera intege ko bobandanya bakora neza kuko ari iteka ku gihugu. Yaboneyeho akaryo ko gutumira abarimyi b’ikawa bose  kubafatirako akarorero kugira umwimbu w’ikawa y’akanovera ubandanye wiyongera hanyuma barwize ikawa z’akanovera muri izo ntara zibonekejemwo batandukire n’izindi. Yarongeye arashimira ibanki y’isi yose yabafashe mu mugongo mu migambi itandukanye hamwe n’abadi bose. Ngo Reta izobaronsa imivyaro mishasha kuko ahenshi iboneka ko ishaje kandi itacimbuka. Yaravuze kandi ko Reta y’Uburundi izobaronsa ifumbire, imiti harimwo n’ibikoresho bitandukanye ibicishije mu mugambi wayo ujejwe guteza imbere ico gikorwa c’ikawa « PACSC »ufashwe mu mugngo n’Ibanki y’isi yose.                                                                 Thérèse Niyonkuru

 

Mu Bushikiranganji bwo gutwara abantu n’ibintu n’ibikorwa vya Reta Ibikorwa vyo kwubaka amabarabara mashasha no gusanura ayashaje vyaratunganijwe ku rugero rushimishije

 

wwwqUbushikiranganji bwo  gutwara abantu n’ibintu ,ibikorwa vya Reta, inyubako no gutunganya amatongo barashimishwa n’ivyo baranguye muri kino gice ca mbere c’umwaka w’2018 nk’uko vyamenyeshejwe  n’uwutwara ubwo bushikiranganji  Jean Bosco Ntunzwenimana mu cegeranyo yashikirije abamenyeshamakuru kw’igenekerezo rya 1 Myandagaro 2018.Ubushikiranganji bwo  gutwara abantu n’ibintu ,ibikorwa vya Reta, inyubako no gutunganya amatongo barashimishwa n’ivyo baranguye muri kino gice ca mbere c’umwaka w’2018 nk’uko vyamenyeshejwe  n’uwutwara ubwo bushikiranganji  Jean Bosco Ntunzwenimana mu cegeranyo yashikirije abamenyeshamakuru kw’igenekerezo rya 1 Myandagaro 2018.Yamenyesheje ko mu bisata vyose bikukira ubwo bushikiranganji ibikorwa vyagenze neza kandi bishimishije .Muri bimwe bimwe muvyaranguwe yamenyesheje ko,  nko mu gisata c’amabarabara ivyigwa vyarakozwe bimwe bimwe biraja mu ngiro ibindi bikiri mu nteguro. Ibarabara Bujumbura –Rumonge ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD yaramaze kwemera ko izotanga imfashanyo yo kuzoryubaka ingana n’imiriyoni 60 mu mahera  y’abanyamerika,ibanki y’isi yose nayo ikemera kuzotanga imiriyoni 30 z’amadorari.Yabandanije amenyesha ko mu vyaranguwe babifashijwemwo n’imfashanyo Uburundi bwahawe n’ibanki y’ibihugu vy’abarabu yitaho iterambere ry’Ubutunzi bwa Afrika  BADEA  iy’ikigega c’igihugu ca Arabiya Sawudite kijejwe iterambere n’ikigega c’Ibihugu vyimbura ibitoro citaho iterambere kw’isi  OFID .Muri kino gihe bakaba bariko barasanura  mu gushiga no kwagura ibarabara rikuru inomero 5 rya  Bujumbura Nyamitanga rifise uburebure bw’ibirometero 30 ,bakaba bageze ku bice 60 kw’ijana ry’ibitegekanijwe kurangurwa .Mu gisata co gutwara abantu n’ibintu naho ishirahamwe OTRACO ryaratunganije neza ibituro vy’imiduga mu Kamenge . Ikindi yamenyesheje ni uko ibijanye no kwubaka ikibuga c’indege c’i Kabamba i Ngozi umurwi ujejwe gushinga igitigiri c’imizibukiro izotangwa watanze icegeranyo, ubu bakaba bimirije gutunganya ivyigwa vy’ingene ico kibuga kizokubakwa. Jean Marie Ntunzwenimana yarangije amenyesha ko ubwo ubushikiranganji bwaronse amanota 88,02 kw’ijana mw’irangurwa ry’ibikorwa vyari vyategekanijwe na Reta mu mwaka w’2017.

Josélyne Ndayegamiye   

 

Igihugu ca Misiri ciyemeje guha Uburundi imfashanyo zitandukanye harimwo n’amabati 500 000

 

bbghjKw’igenekerezo rya 30 Mukakaro 2018, Umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda yaraganutse avuye mu gihugu ca Misiri aho yari yitavye ubutumire bwa mugenziwe arongoye Inama NshinAgamateka y’ico gihugu. Mu kiganiro yatanze ku bamenyeshamakuru ku kibuga c’indege ca Bujumbura, Pascal Nyabenda yamenyesheje ko muri urwo rugendo barashoboye kubonana n’umukuru w’Inama Nshingamateka y’igihugu ca Misiri hamwe n’umushikiranganji ajejwe imigenderanire n’ayandi makungu w’ico gihugu. Abo bategetsi bakaba baraganiriye ibijanye  n’amazi y’uruzi Nil no gushigikirana hagati y’ibihugu vy’Uburundi na Misiri.  Ngo igihugu ca Misiri caremeye guha igihugu c’Uburundi imfashanyo y’amabati angana n’500 000, mbere kikaba kimaze gutanga  amabati 182. 000. Umukuru w’Inama Nshingamateka yaramenyesheje ko abategetsi b’igihugu ca Misiri  bagiye kubadanya barungika mu Burundi amabati asigaye.

Yabandanije amenyesha  ko ico gihugu ca Misiri ciyemeje kwubakira Uburundi  urugomero rw’umuyagankuba  i Kirasa n’ibitaro mu ntara ya  Gitega.Abategetsi b’igihugu ca Misiri ngo baremeye ko bagiye gushira mu ngiro ivyo bemeye.Kw’igenekerezo rya 30 Mukakaro 2018, Umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda yaraganutse avuye mu gihugu ca Misiri aho yari yitavye ubutumire bwa mugenziwe arongoye Inama NshinAgamateka y’ico gihugu. Mu kiganiro yatanze ku bamenyeshamakuru ku kibuga c’indege ca Bujumbura, Pascal Nyabenda yamenyesheje ko muri urwo rugendo barashoboye kubonana n’umukuru w’Inama Nshingamateka y’igihugu ca Misiri hamwe n’umushikiranganji ajejwe imigenderanire n’ayandi makungu w’ico gihugu. Abo bategetsi bakaba baraganiriye ibijanye  n’amazi y’uruzi Nil no gushigikirana hagati y’ibihugu vy’Uburundi na Misiri.  Ngo igihugu ca Misiri caremeye guha igihugu c’Uburundi imfashanyo y’amabati angana n’500 000, mbere kikaba kimaze gutanga  amabati 182. 000. Umukuru w’Inama Nshingamateka yaramenyesheje ko abategetsi b’igihugu ca Misiri  bagiye kubadanya barungika mu Burundi amabati asigaye. Yabandanije amenyesha  ko ico gihugu ca Misiri ciyemeje kwubakira Uburundi  urugomero rw’umuyagankuba  i Kirasa n’ibitaro mu ntara ya  Gitega.Abategetsi b’igihugu ca Misiri ngo baremeye ko bagiye gushira mu ngiro ivyo bemeye.Ku ruhande rw’Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka,  kugira amasezerano yamaze guterwako umukono aje mu ngiro ngo hagiye kujaho umurwi w’abashingamateka n’abakenguzamateka b’impande zose. Uwo murwi ngo niwo uzofasha kurungika abakenguzamateka, abashingamateka hamwe n’abakozi bo muri izo nzego  kuja gukarisha ubwenge mu gihugu ca Misiri. Umushikiranganji w’imigenderanire w’igihugu ca Misiri nawe ngo yaremeye ko igihugu ciwe kigiye kuronsa ingabire y’imiduga yo kwiyunguruza abakozi bo mu rwego rw’Inama Nshingamateka.
Aline Kanyana

 
Ouvrir