Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uburundi bwaratumiwe mu nama y’abakuru b’ibihugu vyo mu karere k’ibiyaga binini

dddoooezUburundi bwaratumiwe mu nama y’abakuru b’ibihugu bigize inama mpuzamakungu y’akarere k’ibiyaga binini (CIRGL) itegekanijwe ku wa 19 Gitugutu 2017, ikazobera i Brazaville ku murwa mukuru w’igihugu ca Kongo Brazaville. Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA akaba yashikirijwe ubutumire bw’iyo nama n’intumwa idasanzwe y’umukuru w’igihugu ca Kongo- Brazaville akongera akaba n’umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu, Jean Claude Gakosso, mu bonano yahaye iyo ntumwa, ku wa 6 Gitugutu 2017. Ivyo bikaba vyashikirijwe n’umuvugizi w’umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa inyuma y’uwo mubonano, yongeye amenyesha ko muri iyo nama,  Uburundi buzoserukirwa ku rwego rwo hejuru.Uburundi bwaratumiwe mu nama y’abakuru b’ibihugu bigize inama mpuzamakungu y’akarere k’ibiyaga binini (CIRGL) itegekanijwe ku wa 19 Gitugutu 2017, ikazobera i Brazaville ku murwa mukuru w’igihugu ca Kongo Brazaville. Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA akaba yashikirijwe ubutumire bw’iyo nama n’intumwa idasanzwe y’umukuru w’igihugu ca Kongo- Brazaville akongera akaba n’umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu, Jean Claude Gakosso, mu bonano yahaye iyo ntumwa, ku wa 6 Gitugutu 2017.

Ivyo bikaba vyashikirijwe n’umuvugizi w’umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa inyuma y’uwo mubonano, yongeye amenyesha ko muri iyo nama,  Uburundi buzoserukirwa ku rwego rwo hejuru.Nk’uko umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yabandanije abishikiriza, ngo intumwa idasanzwe y’umukuru w’igihugu ca Kongo-Brazaville yari azanye ubutumwa bwa mugenzi we arongoye ico gihugu, aho yamutumira mu nama y’abakuru b’ibihugu bigize ishirahamwe CIRGL itegekanijwe kw’igenekerezo rya 19 Gitugutu 2017. Muri urwo rugendo rw’iyo ntumwa idasanzwe y’umukuru w’igihugu ca Kongo- Brazaville, Jean Claude Gakosso, ngo yari aje kwirabira kandi uko ibintu vyifashe mu Burundi, aho yasanze ngo ibintu vyifashe neza. Mu Burundi ngo hari amahoro n’umutekano, ibikorwa vy’iterambere hamwe n’imirimo itandukanye y’igihugu irabandanya. Ivyo rero ngo ntivyamutangaje, ariko ngo atangazwa n’ivyandikwa ku Burundi ata kuri kurimwo. Aho rero agatera akamo abandi  ko boza barishikira mu Burundi kugira barabe uko ibintu vyifashe.Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA ngo  yaramushimiye kuri ubwo butumire, aho yamubwiye ko Reta y’Uburundi ari igihugu kimwe mu bigize uwo muryango kandi ko Uburundi buzoserukirwa ku rwego rwo hejuru. Muri uwo mubonano kandi, Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko amahoro n’umutekano biri mu gihugu vyobandanya bitsimbatara kugira ntihabe gusubira inyuma. Ivyo navyo ngo bizoshoboka ari uko intambamyi  n’inzitizi zihari zimwe zimwe zovanwaho. Muri izo ntambamyi akavuga igihugu c’Urwanda ngo cahaye indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n’imirwi yagerageje gutera Uburundi ndetse ngo n’ubu igifise uwo mugambi, iyo nayo ikabandanya isasirwa indava muri ico gihugu.Vyongeye, ngo Reta y’Uburundi yarasavye ko hoza abahinga bakaraba ibirego vy’Urwanda rwareze Uburundi ko arivyo, ariko ngo abo bahinga basanze ivyo birego atarivyo. Ku ruhande rw’Uburundi nabwo ngo bwarasavye ko abo bahinga boja mu Rwanda kuraba ko gihaye indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n’abitegurira guhungabanya amahoro n’umutekano mu Burundi ngo Urwanda rwaravyanse. Kabaye akaryo ko gusaba uwo mushikiranganji w’imigenderanire n’ugufashanya n’ibindi bihugu wa Kongo-Brazaville ko bokwicarira ico kibazo, mbere hafatwe ingingo zotuma amahoro n’umutekano bitsimbatara mu karere.

Déo Misigaro                                                                                                     

 

 

Urwaruka rutagira akazi rusabwa kwijukira ibikorwa vy’amaboko kugira rushobore kwiteza imbere

reeecaUrwaruka rutagira akazi  rusabwa kwijukira ibikorwa vyo  kw’itezimbere  no guteza imbere aho babaye muntumbero yokurwanya gukwegakwegerwa mu bubisha butandukanye ivyo bikaba vyamenyeshejwe numwunganirizi w’umukuru w’igisagara ca Bujumbura ku w’ 3 Gitugutu 2017ariko yugurura  inama yatunganijwe n’ishirahamwe rikurikirana abahoze k’urugamba mu  Burundi CEDAC. Iyo nama yahuje urwaruka  rwo mu mazone ya Nyakabirwa ,Buterere na Gihosha. Astère Ndayisaba yamenyesheje ko uwo mugambi uje hageze mu gisagara ca Bujumbura mu gihe urwaruka rwinshi rwugarijwe n’agashomeri. Muri urwo rwaruka uwo mugambi uzofasha ni abaciye mw’ishure bakayaheza ntibaronke akazi, n’abandi batashoboye kubandanya amashure. Ngo urwo rwaruka rero rurabangamirwa cane n’ugukwegerwa mu mabi atandukanye narirya baba batagira akazi ugasanga barajanye nyabahururu. Uwo mwunganizi yabandanije amenyesha abo baje baserukira urwo rwaruka ko uwo mugambi uje kubegeranya kandi ko ufise intumbero nyamukuru yo gukora iterambere aho babaye kandi na cane cane iterambere ryabo mu nyigisho zizogenda ziratangwa mu gihe bazoba bariko barakora ibikorwa vy’amaboko.

Yarongeye arasaba ko iryo iterambere ryaje riboneka  ko habaye iterambere mu gihe habonetse ihinduka ari ku kuntu ayo makaratiye azoba asukuye bikwiye, kandi ukuntu urwo rwaruka ruzofasha mu bikorwa vy’iterambere ryabo bagiye hamwe mu nyigisho bazogenda bararonka mu kwitunganiriza imigambi.Yarangije amenyesha abarongoye amakaratiye yo  muri ayo mazone ya Nyakabiga, Buterere na Gihosha ko ivyo bikorwa bobikurikiranira hafi mu gihe bije kwunganira ayo makaratiye mw’iterambere mu gihe kandi aribo bihitiyemwo ahakenewe gukorwa gusumba ahandi. Urwaruka rutagira akazi  rusabwa kwijukira ibikorwa vyo  kw’itezimbere  no guteza imbere aho babaye muntumbero yokurwanya gukwegakwegerwa mu bubisha butandukanye ivyo bikaba vyamenyeshejwe numwunganirizi w’umukuru w’igisagara ca Bujumbura ku w’ 3 Gitugutu 2017ariko yugurura  inama yatunganijwe n’ishirahamwe rikurikirana abahoze k’urugamba mu  Burundi CEDAC. Iyo nama yahuje urwaruka  rwo mu mazone ya Nyakabirwa ,Buterere na Gihosha. Astère Ndayisaba yamenyesheje ko uwo mugambi uje hageze mu gisagara ca Bujumbura mu gihe urwaruka rwinshi rwugarijwe n’agashomeri. Muri urwo rwaruka uwo mugambi uzofasha ni abaciye mw’ishure bakayaheza ntibaronke akazi, n’abandi batashoboye kubandanya amashure. Ngo urwo rwaruka rero rurabangamirwa cane n’ugukwegerwa mu mabi atandukanye narirya baba batagira akazi ugasanga barajanye nyabahururu. Uwo mwunganizi yabandanije amenyesha abo baje baserukira urwo rwaruka ko uwo mugambi uje kubegeranya kandi ko ufise intumbero nyamukuru yo gukora iterambere aho babaye kandi na cane cane iterambere ryabo mu nyigisho zizogenda ziratangwa mu gihe bazoba bariko barakora ibikorwa vy’amaboko. Yarongeye arasaba ko iryo iterambere ryaje riboneka  ko habaye iterambere mu gihe habonetse ihinduka ari ku kuntu ayo makaratiye azoba asukuye bikwiye, kandi ukuntu urwo rwaruka ruzofasha mu bikorwa vy’iterambere ryabo bagiye hamwe mu nyigisho bazogenda bararonka mu kwitunganiriza imigambi.Yarangije amenyesha abarongoye amakaratiye yo  muri ayo mazone ya Nyakabiga, Buterere na Gihosha ko ivyo bikorwa bobikurikiranira hafi mu gihe bije kwunganira ayo makaratiye mw’iterambere mu gihe kandi aribo bihitiyemwo ahakenewe gukorwa gusumba ahandi. Uwujejwe kumenyesha amakuru mw’ishirahamwe rikurikirana abahoze ku rugamba  mu Burundi CEDAC  Philipe Masabo yaratumiriye abarongoye ayo makaratiye kuraba ko imigambi batanze ariyo abagize ivyirwa berekanye ko bayikoreyeko. Abo barongoye amakaratiye baciye bashikiriza ko bafise akarigangamuhogo ku hantu babona ko hasa n’ahababaye gusumba ahandi batagiye barashiramwo, nabo bararonse inyishu aho babamenyesheje ko uwo mugambi ata mafranga meshi bashizemwo batazokora ibikorwa bikomakomeye ko ari ugusibura imiserege no gukora utubarabara tw’imigenderanire, ngo ariko ibiraro binini binini atavyo bazokora. Yarongeye arababwira ko amafaranga menshi bayashize mu guhemba abakozi ahandi bagiye baragira amafaranga make make.Uwo mugambi rero ngo uzotwara amahera angana n’190706 y’ama dorari y’abanyamerika ukaba uzomara iminsi 72.  Inyuma y’ivyo bikorwa vy’amaboko bizomara amezi atatu, ngo uwo mugambi uzobandanya ukurikirana urwo rwaruka mu kubongerereza ko mafaranga bazoza barayababikira mu gutunganya imigambi bazohitamwo gukorera hamwe bishimikije inyigisho bazogenda bararonswa.
 Anitha Bizimana 

(Uwimenyereza)

 

 

Umugambi w’igihugu uhariwe urwaruka rw’abakorerabushake ngo urufitiye akamaro kanini

zeerraUmugambi w’igihugu w’urwaruka rw’abakorerabushake uri mu bushikiranganji w’urwaruka inkino n’imico kama ngo ufitiye akamaro kanini urwaruka. Ivyo vyashikirijwe n’umuyobozi w’uwo mugambi Alice Nduwimana mu nama ubwo bushikiranganji bwari bwatunganije yo kurabira hamwe icokorwa kugira uwo mugambi ubandanye utera imbere. Hari kw’igenekerezo rya 28 Nyakanga 2017.  Nk’uko Alice Ndikumana yabimenyesheje ngo uwo mugambi watanguye mu mwaka w’2014 ukaba umaze imyaka ine ukorera mu ntara za Gitega, Bujumbura na Ngozi.  Uwo mugambi ngo ufasha urwaruka mu kuronka uburambe mu kazi gutyo bikabafasha kurondera akazi bafise ico berekana bamaze kumenyera akazi, gufasha mu bikorwa vyo guteza imbere igihugu, kwiteza imbere hamwe no gufasha mu bikorwa vyo gutsimbataza amahoro.

Uwo mugambi ngo washizweho kugira wumvishe urwaruka ko rutegerezwa gutanga inguvu zarwo kugira ruterere mu kwubaka igihugu no kugitsimbatazamwo amahoro. Ngo muri iyo myaka ine umugambi w’urwaruka rw’abakorerabushake umaze kwegeranya urwaruka rushika kus 504 ruri muri izo ntara zitatu, ngo bakaba bakorera mu bisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu. Hampande y’urwo rwaruka rushika ku 504, ngo hariho abasanzwe bafasha ubushikiranganji, bashimye ingene uwo mugambi utunganijwe baca bazana imigambi yo gutanga urundi rwaruka no mu zindi ntara.  Yaheraheje amenyesha ko bashima ibimaze kuranguka muri uwo mugambi n’uko ivyiyumviro abari bitavye iyo nama batanze bizofasha kugira uwo mugambi ubandanye neza bivanye n’uko uwo mugambi wari intango, uburyo nabwo bwariho ngo bwari ubwo gukorera mu ntara zitatu gusa ariko ngo bubonetse uwo mugambi uzoheza ukwiragizwe mu ntara zose z’iguhugu, urwaruka narwo ruharonkere akunguko.

Umugambi w’igihugu w’urwaruka rw’abakorerabushake uri mu bushikiranganji w’urwaruka inkino n’imico kama ngo ufitiye akamaro kanini urwaruka. Ivyo vyashikirijwe n’umuyobozi w’uwo mugambi Alice Nduwimana mu nama ubwo bushikiranganji bwari bwatunganije yo kurabira hamwe icokorwa kugira uwo mugambi ubandanye utera imbere. Hari kw’igenekerezo rya 28 Nyakanga 2017.  Nk’uko Alice Ndikumana yabimenyesheje ngo uwo mugambi watanguye mu mwaka w’2014 ukaba umaze imyaka ine ukorera mu ntara za Gitega, Bujumbura na Ngozi.  Uwo mugambi ngo ufasha urwaruka mu kuronka uburambe mu kazi gutyo bikabafasha kurondera akazi bafise ico berekana bamaze kumenyera akazi, gufasha mu bikorwa vyo guteza imbere igihugu, kwiteza imbere hamwe no gufasha mu bikorwa vyo gutsimbataza amahoro. Uwo mugambi ngo washizweho kugira wumvishe urwaruka ko rutegerezwa gutanga inguvu zarwo kugira ruterere mu kwubaka igihugu no kugitsimbatazamwo amahoros. Ngo muri iyo myaka ine umugambi w’urwaruka rw’abakorerabushake umaze kwegeranya urwaruka rushika kus 504 ruri muri izo ntara zitatu, ngo bakaba bakorera mu bisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu. Hampande y’urwo rwaruka rushika ku 504, ngo hariho abasanzwe bafasha ubushikiranganji, bashimye ingene uwo mugambi utunganijwe baca bazana imigambi yo gutanga urundi rwaruka no mu zindi ntara.  Yaheraheje amenyesha ko bashima ibimaze kuranguka muri uwo mugambi n’uko ivyiyumviro abari bitavye iyo nama batanze bizofasha kugira uwo mugambi ubandanye neza bivanye n’uko uwo mugambi wari intango, uburyo nabwo bwariho ngo bwari ubwo gukorera mu ntara zitatu gusa ariko ngo bubonetse uwo mugambi uzoheza ukwiragizwe mu ntara zose z’iguhugu, urwaruka narwo ruharonkere akunguko.

Evelyne Niyonzima

 

 

Prezida NKURUNZIZA yaruguruye inyubakwa zitandukanye mu ntara za Ngozi na Kayanza

 

DSC 0237 Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA  yaruguye icese inyubakwa  yo kwakira ingenzi «Hotel  Ruhuka » iri i Buye, komine Mwumba intara ya Ngonzi ifise  ivyumba 52 , ahazokorerwa inama, hamwe n’ibindi bibanza bitandukanye vyo kwakiriramwo ingenzi haba ubunywero canke aho gufungurira. Aho hakaba  hari kw’igenekerezo rya 1 Gitugutu 2017 .Abarwizatunga batandukanye bo mu Burundi bakaba aribo bagiye hamwe baraheza bararangura uwo mugambi wo kwubaka iyo nzu bakoresheje amafaranga y’amarundi  angana n’imiriyaridi zibiri n’igice. Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA  yaruguye icese inyubakwa  yo kwakira ingenzi «Hotel  Ruhuka » iri i Buye, komine Mwumba intara ya Ngonzi ifise  ivyumba 52 , ahazokorerwa inama, hamwe n’ibindi bibanza bitandukanye vyo kwakiriramwo ingenzi haba ubunywero canke aho gufungurira. Aho hakaba  hari kw’igenekerezo rya 1 Gitugutu 2017 .Abarwizatunga batandukanye bo mu Burundi bakaba aribo bagiye hamwe baraheza bararangura uwo mugambi wo kwubaka iyo nzu bakoresheje amafaranga y’amarundi  angana n’imiriyaridi zibiri n’igice. Mw’ijambo ryiwe, Prezida NKURUNZIZA  yarasavye abarwizatunga bo mu Burundi  kuja hamwe mu gihe cose bazoba bipfuza gukora imigambi y’iterambere nakare ngo umutwe umwe ntiwigira inama.Yarashimiye cane  abo barwizatunga bo batashimye kurangurira ico gikorwa mu kindi gihugu kandi bari babishoboye, amenyesha ko berekanye umutima wo gukunda igihugu cabibarutse mu kugiteza imbere.Yarabashimiye kandi ko bumvirije impanuro yabahaye,  ko batoba banyamwigendako kuko ngo nyamwigendako ntarimira impeshi . Evariste Ntungicimpaye yaserukuye abo barwizatungabubatse  nawe yamenyesheje ko iyo nyubakwa izofasha mw’iterambere ry’igihugu mu gutanga akazi n’amakori azoja mu kigega ca Reta. Imbere yaho, Prezida NKURUNZIZA yabanje kwugurura icese ivuriro rikuru rya Masanganzira riri muri komine Kiremba intara ya Ngonzi . Iryo vuriro rikaba ririmwo aho bazorwariza abakuze, abana, tutibagiye aho bazokwakirira abavyeyi n’ibindi bibanza bitandukanye bazoranguriramwo imirimo itandukanye.  Avuye aho, yaciye aja kwugurura icese inzu y‘inama iri muri komine Kiremba zone Rukere yubatswe muri ya mafaranga imiriyoni 500  Reta y’Uburundi yaronsa amakomine ibicishije mu kigenga Fonic Prezida NKURUNZIZA akaba yaruguruye icese ishure shingiro rya Ruyange riri muri komine Tangara, intara ya Ngonzi rigizwe n’amasomero 6 hamwe n’ibiro vy’umuyobozi. Yaciye kandi yongera aja ku musozi Musenyiri muri komine Tangara nyene aho hariko harubakwa ibitaro vy’akarorero kugira ngo yirabire aho  ibikorwa vyo kwubaka ivyo bitaro bigeze. Bukeye bwaho,  kw’igenekerezo rya 2 Gitugutu 2017 Petero NKURUNZIZA  yaragiye mu Rukeco muri komine Busiga aho ishirahamwe ry’abasubijwe mu buzima busanzwe ryororera  ifi n’inkoko. Mu nyuma Prezida NKURUNZIZA yaciye aja kwugurura ishure ry’imyuga rya Magamba riri muri komine Kayanza intara ya Kayanza. Iryo shure rikaba ryubatswe n’abanyagihugu bafashijwe  n’intererano ya Reta y’Uburundi. 

 Thérèse Niyonkuru                                                             

 

Prezida NKURUNZIZA yaratanguje ibikorwa vy’irima ry’ agatasi

agatasiUmukuru w’igihugu c’Uburundi, Petero NKURUNZIZA  yararanguye  ibikorwa bitandukanye mu ntara  ya Ngonzi aho yatanguje ibikorwa  vyo kurimira  agatasi hanyuma yifadikanya  n’abanyagihugu bo mu makomine atandukanye aho baba bariko bararangura ibikorwa vy’iterambere rusangi.  Aho hari kw’igenekerezo rya 30 Nyakanga 2017.Umukuru w’igihugu c’Uburundi, Petero NKURUNZIZA  yararanguye  ibikorwa bitandukanye mu ntara  ya Ngonzi aho yatanguje ibikorwa  vyo kurimira  agatasi hanyuma yifadikanya  n’abanyagihugu bo mu makomine atandukanye aho baba bariko bararangura ibikorwa vy’iterambere rusangi.  Aho hari kw’igenekerezo rya 30 Nyakanga 2017.Ibikorwa vy’uwo munsi Prezida NKURUNZIZA yabitanguriye ku mutumba Rutanga komine Gashikanwa aho yatanguje ibikorwa vyo  kurimira agatasi mu mirima yiwe. Prezida  NKURUNZIZA akaba yateye imbuto zitandukanye zirobanuye zigizwe n’ibiharage, ibiraya,amateke, imibito y’ibijumbu n’ibindi . Umukuru w’igihugu imbere yo gutera akaba yabanje gusengera izo mbuto hamwe n’izizoterwa mu gihugu cose. Yarateye izo mbuto ku buringanire bungana na hegitari  3 aho hegitari  imwe yaterwamwo ibiharage , iya kabiri igaterwamwo ibiraya, iya 3 nayo  ibigori. Prezida NKURUNZIZA yarasengeye  imbuto ziriko ziraterwa mu gatasi ko zomera zikazokwimburwamwo umusesekara kandi Imana ikazorinda inkukura  imirima. Umukuru w’igihugu yaciye atanga imfashanyo ku miryango ifise amikoro make bava muri komine ya Mwumba, Nyamurenza  na Gashikanwa . Iyo mfashanyo ikaba yari igizwe n’itoni 5 z’umuceri, amasafuriya ashika ku 557, amasahani angana 557, hamwe n’ ivyaruzo bishika 557. Umuryango umwe  ukaba waronswa  ibiro 7 vy’umuceri.Prezida NKURUNZIZA kandi yarifadikanije  n’abanyagihugu mu bikorwa vy’iterambere rusangi mu kwubaka bw abarorerezi  b’umupira ku  kibuga « Agasaka »  c’ingozi . Yarongeye abandaniriza ibikorwa Rusangi muri komine Mwumba aho  i Ngozi aho bariko barasasa amabuye  hasi basiga  n’isima bongera bagura ishure shingiro ryo kw’i Hayiro . Iryo shure rikaba igizwe n’ amasomero abiri n’ibiro umuyobozi azokoreramwo. 

Thérèse Niyonkuru
                                                                         

 

 

Ugufasha abagendana ubumuga ngo bitera imigisha

madamgasKw’igenekerezo rya 6 Gitugutu 2017,  umutambukanyi w’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu,  Béatrice Harerimana yaratanze imfashanyo ingana n’itoni imwe n’inusu y’umuceri kw’ishure “Kanura” riri muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Iryo shure rikaba ryigiramwo  abana bagendana ubumuga bw’ukutabona bangana  n’64 hamwe na 66 batagendana ubumuga.Kw’igenekerezo rya 6 Gitugutu 2017,  umutambukanyi w’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu,  Béatrice Harerimana yaratanze imfashanyo ingana n’itoni imwe n’inusu y’umuceri kw’ishure “Kanura” riri muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Iryo shure rikaba ryigiramwo  abana bagendana ubumuga bw’ukutabona bangana  n’64 hamwe na 66 batagendana ubumuga.Mw’ijambo ryiwe Béatrice Harerimana akaba yamenyesheje ko akengurukira Imana yo yamushoboje kuhashika yongera abamenyesha ko yigeze kuhaca agenda abemereye ko azogaruka kubagendera. Akaba rero ngo ari co gituma yashimye kubagendera. Ikindi kandi yabamenyesheje  ngo ni uko aho yashoboye kudodora yashoboye kuronka iyo mfashanyo aca asaba abo bana ko bokwiga neza bakagendera indero runtu. Yamenyesheje kandi ko yabazaniye n’agafanta hamwe n’ibitumbura kugirango basangire yongera abamenyesha ko azogaruka kubaramutsa. Yaciye kandi ashimira abashoboye kwiyumvira kwubaka ikigo co gufashirizamwo abana bagendana ubumuga bw’ukutabona yongera amenyesha ko gufasha umuntu agendana ubumuga ari igikorwa ciza kizana imigisha. Mwomenya ko uwo mutambukanyi w’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yabanje kwishikira ahari inzu y’uburaro bw’abagendana ubumuga yongera aragendera n’amashure bigiramwo. Mw’ijambo ry’ikaze umuyobozi  w’iryo shure, Ernest Nindagiye akaba yakengurukiye uwo mutambukanyi w’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu kuba yabiyumviriye, yongera amenyesha ko kurera abana bagendana ubumuga ari igikorwa kitoroshe, agasaba ko bokwama babafata mu mugongo.  Yarashimiye kandi abo bose babafasha kugirango abo bana bashobore gutera intambwe mu buzima. 

Christine Manirambona

 

 
Ouvrir