Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida NKURUNZIZA asaba ibihugu bigize umuryango wa EAC guhangana n’ihindagurika ry’ibihe n’indwara z’ivyaduka rizana

fdeerUbunyamabanga nshingwabikorwa bw’ishirahamwe ry’ibihugu vyo muri Afrika y’ubuseruko (EAC) bufadikanije n’ubushikiranganji bukukira ibiro vy’Umukuru w’igihugu bujejwe gukurikirana ibikorwa muri EAC n’ubushiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya SIDA bwaratunganije kuva ku wa 29 gushika ku wa 31 Ntwrante 2017, inama igira gatandatu ihariwe ubuhinga n’ubushakashatsi ku bijanye n’amagara y’abantu mu bihugu bigize umuryango wa EAC .Iyo nama ikaba yatunganijwe mu ntumbero yo kugenzura no kurwanaya indwara zihanze akarere n’uguhangana n’ihindagurika ry’ibihe hamwe no kwumvibikwiye gukorwa kugira hatuzwe ivyo vyose bituma indwara ziguma zirwirirana. Ibirori vyo kwugurura icese iyo nama bikaba vyatewe iteka n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, aho yateye akamo ibihugu bigize uwo muryango wa EAC ngo bishire inguvu hamwe bihangane n’ihindagurika ry’ibihe n’indwara z’ivyaduka rizana. Hariho n’abandi banyacubahiro batari bake nk’abaserukiye ibihugu vyabo, abahinga n’abashakashatsi bari bitavye ivyo birori.Mw’ijambo ryiwe rero, Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza   yarashimiye abatunganije iyo nama bakemera n’uko ibera mu Burundi kuko hari bamwe bamwe bavuga ibinyoma ko mu Burundi ata mutekano uhari kandi ngo ni iteka n’umunezero ku gihugu.Yarashimiye abantu bose bama bitangiye igihugu mu gihe kibituye. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yamenyesheje ko ahatagira amagara meza ataterambere rishoboka ni naco gituma isi yose itegerezwa guhaguruka kugira abantu n’isi babako bikingirwe. Yaragarutse ku kibazo c’ihindagurika ry’ibihe rituma indwara z’ivyaduka rizana. Yaraboneyeho akaryo ko gushimira abaganga bitanga ijoro n’umurango kugira barokore ubuzima bw’abantu aca abasaba ko mu bikorwa vyabo bokwama basenga kugira Imana ibafashe kuko ariyo muganga mukuru.Yasavye abitavye iyo nama ko iyo yobagirira ikimazi mu guhanahana ubumenyi mu bijanye n’amagara y’abantu n’ugukingira ibidukikije. Umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda Sida, Josiane Nijimbere nawe nyene yarashimye kubona iyo nama ibereye mu gihugu c’Uburundi ashimira n’abayitunganije kandi ngo ije hageze kuko ari akaryo ko kwigira hamwe ukuntu bagiye gukinga, kuvura no kugenzura imiti iva mu gihugu ija mu kindi bongere bungurane ubwenge ku bijanye n’ubuvuzi.Yavuze ko ari akaryo kandi ko kwitunganya kugira begeranye uburyo n’ibikoresho bikenewe kugira bakingire amagara y’abanyagihugu. Muri iyo nama nyene   komite ijejwe gutunganya iyo nama yararahiye imbere y’Umukuru w’igihugu n’abayitavye biyemeza ko bagiye kurangura neza ibikorwa babashinze. Ku munsi ugira kabiri kw’igenekerezo rya 30 Ntwarante 2017 ibintu nyamukuru vyari ku rutonde kwari ukurabira hamwe incanco zokorwa , n’ibimenyetso biranga indwara iterwa n’imicafu, guhimiriza abanyagihugu kwisuzumisha no kwirinda indwara z’ibiza, gushiraho imiti nyayo yica koko imikorobe, hamwe no kurabira hamwe ikibanza gikwiye guharirwa igisata c’amagara y’abantu n’ihindagurika ry’ibihe mu karere. Barerekanye   ivyavuye mu bushakashatsi bwakozwe aho Prosper Niyongabo umuyobozi akaba n’umushakashatsi kw’ishure kaminuza ry’ubuhinga mu vy’ubuvuzi INSP yamenyesheje ko iyo nama izoba ngirakamaro ku barundi mu kwirinda indwara z’andukira kandi mu mwanya muto. Ubwo bushakashatsi bukaba bwagizwe ku ndwara za Ebola, marariya, igituntu n’izindi akamenyesha kandi ko ubwo bushakashatsi bwakozwe n’abahinga bava mu bihugu vyose bigize akarere bakaba barashize ahabona ibituma indwara ziguma ziyongera nk’irwirirana ry’abantu , inzara, ihindagurika ry’ibihe, uruja n’uruza, hamwe n’imiti iba idakwije ubushobozi kuri izo ndwara bigatuma umuntu avurwa ntakire neza ku buryo aguma yanduza abandi atazi ko akirwaye. Yaragarutse ku ndwara ya marariya yabaye ikiza mu Burundi aho yaciye ahimiriza abantu bose kurwanya marariya mu kuryama mu musegetera urimwo umuti wica imibu iminsi yose kuko aribwo buryo nyabwo bwo kuzitira tutaronerwa . Twobamenyesha ko mu gihe inama yariko iraba hariko haradandazwa imiti n’ibikoresho bitari bike bakoresha mu gisata c’ubuvuzi.

    Josélyne Ndayegamiye

 

Igiturire na magendo ngo bigiye guhagurukirwa birwanywe

DSC 0040Igiturire na magendo ngo biri mu bintu vyica igihugu kuko ubikwirikiranije biva mu gisata kimwe bikaja mu kindi. Ivyo rero ngo ni ibintu bigiye guhagurukirwa n’amategeko mu kiringo c’ukwezi, ngo ashobora kuzoba yahindutse kugira uwufashwe muri ayomakosa aheze acirwe urubanza. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu nama Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yagiranye n’abakozi bakuru bakuru bo mu rwego rw’ubutungane, umutekano, kwivuna abansi, abo mu ntwaro mu gihugu hagati, abajejwe igendereza n’abo muri sentare ijejwe kurwanya igiturire bo mu ntara zitanu,arizo: Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Cankuzo, ku wa 31 Ntwarante 2017, ku murwa mukuru wa komine Gashikanwa, mu ntara ya Ngozi. Nk’uko icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana yabimenyesheje inyuma y’iyo nama, ngo Uburundi bwarateye intambwe muri iyi myaka itatu, ni ukuvuga mu mwaka w’2015, uw’2016 hamwe n’uwu turimwo. Ivyo rero ngo bikabonekera ku kuntu amafaranga ariko arakoreshwa ari ayatozwa mu gihugu hagati ata mfashanyo. Nk’abarongoye abandi, Umukuru w’igihugu yabasavye gukomeza uwo murindi amafaranga atozwa abandanye yiyongera. Ivyo ngo vyashitsweko kubera akageso ko kurya igiturire na magendo vyarwanijwe. Abo barongozi bakaba bavuye ngaho bihaye intumbero yo kurwanya ako karanda, na cane cane mu bisata vy’ubutare, imiti, ibifungurwa hamwe n’abanyuruza amafaranga y’igihugu. Abo bantu ngo bagiye guhagurukirwa barwanywe. Ndetse ubu ngo uwo wese azofatwa muri ayo makosa, ntakumwihanganira, ico yise « tolérance zéro à la corruption ». Vyongeye, ngo n’amategeko agiye guhindurwa, mu kiringo c’ukwezi kugira uwuzofatwa azoce acirwa urumukwiye. Mu rwego rw’ubutungane, ngo hari ingingo yafashwe n’umwe muribo, ngo ntihoba kuvuguruzanya bitabonetse neza aho vyaturutse. Aho bagatanga akarorero ngo k’ikamyo yafatiwe mu Kirundo itwaye mandarine zivuye mu Rumonge, ngo ariko ku mpapuro z’inzira zerekana ko itagiye kure, igiye mu gisagara ca Bujumbura. Abo bantu bagize uruhara mu bintu nk’ivyo ngo bofatwa gute ? Mu gisata c’ubutare, baragarutse kuri bwa butare bwa « Coltan », aho abasuma b’ubwo butare bafatiwe mu Kayanza bacirwa urubanza, ariko bungururije urubanza mu ntara ya Ngozi bakambikwa izera. N’abaciye urwo rubanza mu ntara ya Ngozi bari bafashwe ngo ubu bashobora kuba bidegemvya. Aho kuri ico kibazo, umushikiranganji w’ubutungane yamenyesheje ko abo bantu n’aho bashobora kuba bararekuwe ata kintu na kimwe co mu rwego rw’ubutungane bashobora gukora mu Burundi kubera batacizewe n’abanyagihugu. Muri iyo nama nyene, baragarutse ku bijanye no kugarukira imico n’akaranga vy’abarundi « moralisation de la société », nk’indongozi zo ku rwego rwo hejuru, ngo bakwiye gutunganiriza ababagana. Mu kibano naho, ngo kubona bageze aho bari uno munsi, ngo hari ababafashije kugira bagere kuri iyo ntambwe, bafashe barya babafashije kugera aho bageze, na kare ngo urukwavu rurakura rukonka abana. Mu buzi butandukanye, ngo bijukire gushimira abakora neza, abakora nabi nabo bahanwe. Ngo rero imbere yo gufata ingingo babanze kuzihweza neza, kubera ko bari mu bantu bafata ingingo zikomeye. Kuri ivyo vyo kugarukira imico kama, basabwa ko vyobonekera mu nyambaro, imvugo n’ingendo bibe koko ibiranga umurundi, intumbero ngo ni uko twese ivyo twobibona kumwe. Uwo mugambi wo kugarukira imico kama watanguriye mu gisagara ca Bujumbura ukazokwira igihugu cose.

  Déo Misigaro

 

Ikigo ISTEEBU caragize itohoza rigira 3 kw’irwirirana ry’abantu rifatiye ku magara y’abantu

DSC 0813mmmUMUYOBOZI mukuru w’ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro bijanye n’iterambere ISTEEBU, Nicolas Ndayishimiye amenyesha ko ico kigo giheruka kwegeranya ivyiyumviro mu banyagihugu kugira gitange ibiharuro vy’ukuri ku vyerekeye irwirirana ry’abantu rifatiye ku magara y’abantu. Ivyo akaba yabivuze mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Uwo muyobozi yamenyesheje ko ikiyo ingorane z’umutekano muke igihugu gihitiyemwo zitaba, iryo tohoza riba ryakozwe mu mwaka w’ 2015 mu ntumbero yo kwerekana ukungene amagara yifashe mu migambi y’ikimpumbi OMD. Ngo ivyo biharuro bizokwerekana ivyakozwe mu gisata c’amagara y’abantu naho bitanguye bitevye, vyongere vyerekane urugero imigambi y’iterambere rirama itanguriyeko. Ndayishimiye yamenyesheje ko iryo tohoza ryagizwe ku ngo zingana n’18200 zo mu gihugu cose kandi ibiharuro bizovamwo bizotuma haboneka urugero ibiharuro vy’ irwirirana rifatiye ku magara y’abantu ku ntara no ku gihugu bigezeko. Yabandanije amenyesha ko irwirirana rifatiye ku magara y’abantu rigira 3 rizokwerekana urugero ihohoterwa rifatiye ku gitsina rigezeko. Ngo ibiharuro mfatakibanza bizoboneka muri Rusama 2017 nayo ibiharuro vya nyuma bizoboneka muri Gitugutu 2017 bitevye muri Munyonyo 2017 kubera ibipimo vy’indwara ya Sida bitaraboneka. Ngo ku vyerekeye amatohoza ajanye n’indwara ya SIDA, imbere yuko amaraso y’abantu bagizweko amatohoza bayajana aho bayapima, babanza gukuraho ikintu cose cotuma umuntu amenya ati uwu ni naka yari muri iri tohoza. Ngo iryo tohoza riba uko imyaka 5 iheze kandi ivyo biharuro bikoreshwa mu gufata ingingo. Ngo ubushikiranganji bw’amagara y’abantu burarindiriye ibiva mw’itohoza kw’irwirirana rifatiye ku magara y’abantu rigira 3 kugira bushobore gushiraho umugambi ugira 2 ujanye n’uguteza imbere amagara meza. Mwomenya ko iryo tohoza kw’irwirirana ry’abantu rifatiye ku magara y’abantu rigira 3 rizotwara amafaranga y’amarundi. angana n’imiriyaridi 5.

Aline Kanyana

 

 

Abo Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU ryizera rikabashinga amabanga basabwa gushingira intahe ukuri ku Burundi

cfgjjkkUmukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarahaye umubonano umukuru w’umurwi ujejwe ibibazo vy’Uburundi mu gisata c’Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU kijejwe gutsimbataza amahoro, Jürg Lauber kw’igenekerezo rya 30 Ntwarante 2017. Inyuma y’uwo mubonano icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana yaramenyesheje ko Umukuru w’igihugu yakeje uwo mushitsi n’abo vyagendanye kuko muri kino gihe bariko baritwararika ibibazo biraba Uburundi. Prezida NKURUNZIZA ngo yarababwiye ko hariho ibintu vyihutirwa Uburundi buriko burakora n’ibindi bintu biboneka Uburundi bumaze gushikako mu bijanye n’umutekano. Ngo yarababwiye kandi ko hariho ingorane zijanye n’ibifungurwa bidakwiye ariko ko Reta iriko ikora ibishoboka vyose kugira izikure mu nzira. Ngo Prezida NKURUNZIZA yarababwiye ukuntu Uburundi bukorana n’amakungu kuva Uburundi bwikukiye, ngo barakoranye ibitari bike hakaba hari ivyo amakungu yafashije n’ibindi atafashije baravye kahise k’Uburundi aho abantu bagiye barapfa amakungu agahora ariko ngo abarundi baragiye mu biganiro intambara irahagarara kandi ngo bageze ku ntambwe ya nyuma kugira haherahezwe cane cane ibijanye n’ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi bitunganijwe n’umurwi ubijejwe CVR. Umukuru w’igihugu ngo yabasavye ko bofasha kugira abakivuga ko mu Burundi hariho ihonyabwoko bave i buzimu baje i buntu, bashire imbere ukuri. Ngo yarabamenyesheje kandi ko ku vyerekeye ukubana n’ayandi makungu ubu biriko bigenda neza nayo abantu bakoreye ku nkuru zitari zo ngo bakaba baragarutse mu gihugu kuko amahoro ariho. Jurg Lauber nawe ngo akaba yaciye amenyesha ko bazogerageza ibishoboka vyose bakegera Reta n’abandi bafashanya n’Uburundi, bakagira inama nyinshi kugira barabe ukuntu bokorana neza n’Uburundi kurusha uko bimeze ubu.

Intererano y’ihuriro ry’abakenyezi ngo ni ntangere mu guhanura urwaruka

Inyuma y’uwo mubonano Prezida NKURUNZIZA yaciye yakira abagize ibiro vy’ihuriro ry’abakenyezi. Inyuma yawo, uwurongoye ihuriro ry’abakenyezi mu Burundi, Jamvière Ndirahisha akaba yamenyesheje ko intumbero y’uwo mubonano kwari ukumuramutsa, Umukuru w’igihugu nawe ngo yarabakeje ku vyo baciyemwo muri iyi myaka 2 iheze kuko ihuriro ry’abakenyezi ryakoze ibintu vyinshi mu bijanye no guhanura urwaruka rwahora rwihereza amabarabara ngo rubone ko kuja mw’ibarabara ata ciza bizobazanira. Ikindi baganiriye ngo ni uko hari abakenyezi benshi mu gihugu bakoze ibintu vyinshi hanyuma bamwe ntibamenyekane canke ntibashobore kuvyigisha urwaruka kandi ariko kazoza k’ejo. Ngo baraganiriye n’ukuntu borondera mu gihugu intererano y’ivyiyumviro vy’abakenyezi baba abahurikiye mw’ihuriro ry’abakenyezi mu Burundi n’abandi batoba baririmwo kugira bahanahane ivyiyumviro barabe uko bategerezwa kubaho. Mu Burundi ngo bategerezwa gushiraho umurwi w’abakenyezi bakurikirana ibikorwa vya minsi yose mu butandukane bwabo no mu ntara zitandukanye kuko abakenyezi ari benshi bashobora guteza imbere igihugu. Ngo baganiriye kandi n’ibijanye n’indero y’abana iriko iratituka. Mu ndero abavyeyi ngo baradebukiwe kuko nabo nyene hakiriho abadatanga akarorero keza mu bijanye n’inyambaro ngo n’abana usanga badaheza ngo bambare neza bikwije kugira baze bashike kuri kazoza keza kandi gateza imbere igihugu

Evelyne Niyonzima

 

Ubwenge bw’umukenyezi bwubaka urugo, ubukerebutsi bukarukomeza

DSC03349Ku magenekerezo ya 24 na 25 Ntwarante 2017 umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise Nkurunziza yaragendeye abanyagihugu bo muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura aho yatanze inyigisho ku mirwi   itandukanye y’abanyagihugu baho . Akaba yahereye ku bakenyezi b’indongozi aho yaberetse akamaro k’umukenyezi mu rugo no mu gihugu. Ngo umukenyezi ni inkingi y’urugo, iyo inkingi ikomeye n’inzu iraheza igakomera. Muri izo nyigisho Denise Nkurunziza yashaka ko yibukanya n’abo bakenyezi ico Imana yabagize n’ico bashoboye mu buzima bwabo kuko hari vyinshi vyononekara iyo umukenyezi atifashe uko ategerezwa. Mu bisanzwe ngo umukenyezi Imana yamuhaye ingabirano yo kuba umufasha haba mu muryango canke mu kazi, rero ngo ni bamenye ko iyo umuntu aguhamagaye ngo umufashe ni uko haba hariho ico atishoboje.Abo bakenyezi b’indongozi yabahamagariye kuba indongozi zibikwiriye kugira amahoro bisasagare mu miryango no mu gihugu cose, igihugu kibemwo amahoro. Kugira ivyo vyose bishoboke abakenyezi barakeneye ubwenge kugira batunganye imirimo yabo neza ariko ubwenge nyabwo ni ubwo kwubaha Imana umuntu   akitandukanya n’icaha. Yarashimikiye ku caha c’ubusambanyi   n’ububeshi kigeramiye ingo nyinshi muri kino gihe. Yababwiye ko umukenyezi yiyubaha atarenga ibigo kuko bisambura urugo rwiwe n’urwa mugenziwe kandi aba ariko yigisha abana biwe ,abababanyi eka n’abo atwara kuko ngo wiba uhetse ukaba wigishije uwuri mu mugongo. Umukenyezi w’ubwenge akwiye kubumbwa n’utwo afise, ntarya ideni ngo ariherane,ntaraguza yirinda akarenganyo,ntaborerwa,amenya intege nke z’umugabo wiwe akamushigikira, ntagenda aravuga ivy’urugo. Ngo umukenyezi w’umunyabwenge umutima w’umugabo uramwizigira. Mu nyigisho yahaye urwaruka yabahamagariye kwanka kubaho nk’imburabwenge kuko yemera amajambo yose akajana nyabahururu ariko uw’ubwenge we yama agavye. Nabo nyene yarabigishije ku bijanye n’icaha c’ubusambanyi n’uguta ubusugi kw’abigeme kuko ngo ni ingabire y’agaciro Imana yabahaye ngo ni amaraso y’isezerano k’uwo bazubakana aca abahanura kwirinda kwiyandagaza bagire abagenzi beza.Yaranabibukije ko indwara ari nyinshi zifatira mu bihimba vy’irondoka haba ku bahungu canke ku bigeme.

Ibitaro vyo mu Rushubi vyararonkejwe mfashanyo

Umutabukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise Nkurunziza yaragendeye ibitaro vyo mu Rushubi, muri komine Isare, intara ya Bujumbura aho yari yabashiriye imfashanyo y’amakarato 101 y’amata hamwe n’amakinga 7yo kwunguruza abarwariye mu bitaro . Ayo makarato yaronkejwe abagendana umugera wa sida n’abarwariye muri ivyo bitaro. Muganga arongoye ibitaro vyo mu Rushubi, Claude Nijimbere yamenyesheje umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu ko bafise ibikoresho bidakwiye hamwe n’amabarabara atameze neza ivyo bigatuma ruseha baniha itoroherwa gushikira abayikeneye kubera ikorera mu misozi ihanamye yo mu makomine ya Isare, Mubimbi na Mutimbuzi. Denise Nkurunziza akaba yarakengurukiye abakora kuri ivyo bitaro, abasaba kuguma bitaho abarwayi. Mu ntumbero yo gukengurukira umupfasoni w’Umukuru w’igihugu, Denise Nkurunziza ku vyiza amaze iminsi arangurira muri iyo intara, abanyagihugu bakaba bamugabiye inyana y’ishashi yitwa yarukundo hamwe n’utuganuke dutandukanye. Ako kaganuke yagashikirijwe na buramatari w’intara ya Bujumbura, Nadine Gacuti. Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yarongeye aratanga inyigisho ku bubakanye muri komine Isare, akaba yashimikiye kw’ijambo ry’ubwizigirwa n’ubugororotsi. Denise NKURUNZIZA yasavye abarongozi n’imiryango kuba abizigirwa kuko babaye gutyo n’igihugu cotunga kigatunganirwa. Ngo abizigirwa ni abagabo n’abakenyezi b’agaciro kuko bisuzuma iminsi yose bakirinda gutsitaza abantu bagakora ibihimbara Imana. Yaciye ahamagarira abitavye izo nyigisho kuba abizigirwa kuko umwizigirwa yama akora kugira anezereze benshi ataravye inyungu ziwe. Denise Nkurunziza yarasavye abarongozi kutiyorobeka ngo kuko umurongozi atagira ubwizigirwa ntaho aba ataniye n’imva yo yama yakaka inyuma ariko imbere yuzuye amagufa. Ngo abizigirwa bagumije ibanga mu bihe bitoroshe Imana irabazigama ikabakorera ibitangaza ; nabo iherezo ryabo ryama ari ryiza. Yamenyesheje kandi ko ivyo vyose kugira bishoboke bokwama basenga Imana iminsi yose bakayisaba inkomezi z’ukuba abizigirwa ibihe vyose. Yaciye atumira abanyagihugu kuba abizigirwa mu bikorwa vyo guteza imbere intara yabo.

Thérèse Niyonkuru

Josélyne Ndayegamiye                                                      

 

Mu Nama Nshingamateka : Integuro z’amategeko akuraho amatagisi ku bifungurwa biva hanze mu kiringo c’amezi atatu zaremejwe

DSC04356Abashingamateka baremeje integuro y’ibwirizwa risubiramwo amabwirizwa agenga amatagisi atangishwa ku mbibe z’igihugu mu karere kagize ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko (ibwirizwa inomero 1/10 ryo ku wa 30 Ruheshi 2009) ; amatagisi nyongeragaciro (Ibwirizwa inomero 1/12 ryo ku wa 29 Mukakaro 2013) n’ibwirizwa rishiraho amafaranga atozwa ku bikorwa abo mu ntwaro batunganiriza abenegihugu (Ibwirizwa inomero 1/12 ryo ku wa 26 Rusama 2006). Izo nteguro zemejwe n’abashingatmateka bose bari bitavye ibikorwa vy’inama ya bose yo ku wa 29 Ntwarante 2017. Imbere yo kwemeza izo nteguro umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda amaze guha ikaze abashingamateka bari bitavye iyo nama n’umushikiranganji w’ikigega ca Reta, Domitien Ndihokubwayo yaciye asaba uwo mushikiranganji gushikiriza imvo n’imvano y’itegurwa y’izo nteguro z’amategeko. Umushikiranganji w’ikigega ca Reta Domitien Ndihokubwayo yashikirije ko Reta yitwararitse cane ibijanye n’ihindagurika ry’ibiciro vy’ibifungurwa.   Ngo kubera ivyo biciro biguma biduga, ngo Reta yafashe ingingo yo gukura amatagisi ku bifungurwa biza bivuye hanze y’igihugu kugira ngo umwenegihugu aronke akoyoko. Nk’uko Domitien Ndihokubwayo yabishikirije muri iyo mvo n’imvano ngo iyo ngingo izotuma ivyo bifungurwa vyongereza ku mwimbu w’igihugu kugira ngo abarundi baronke ivyo bafungura badatamye cane. Ngo nk’uko vyagenze mu mwaka w’2012 ngo izo nteguro zafatiye ku matagisi atangishwa ku mbibe z’igihugu, amatagisi nyongeragaciro n’amatagisi atangishwa mu ntwaro. Nk’uko Domitien Ndihokubwayo yashishikaye abishikiriza ngo kugira ngo ntihagire abikika mu kiza mu kwiba igihugu ngo hazotegurwa urutonde rw’imfungurwa zizoba zidatangishwa ayo matagisi. Ngo ayo;tegeko ashirwa mu ngiro   rero Inama Nshingamateka na Nkegnuzamateka ziyemeje. Mbere yaciye asaba ko abashingamateka boyemeza. Mu nyuma umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda yaciye asaba umurwi wamaho wakoreye kuri izo nteguro gushikiriza icegeranyo cawo. Ndikumana Pierre Claver, icegera c’uwurongoye uwo murwi niwe yashikirije ivyakozwe n’uwo murwi. Uwo murwi rero washikirije impungenge y’uko ikiringo c’amezi atatu cafashwe cerekeye izo nteguro ari gito cane kubera ibirere umuntu atazi igihe bizokwisubirako umwimbu ukaboneka ari mwinshi. Aha umushikiranganji yishuye ko mu gihe vyoboneka ko ico gihe kibaye gito ngo hazoca hafatwa izindi ngingo. Ngo ico kiringo kirashobora kuzoshirwa nko ku mezi atandatu. Eka mbere umushikranganji yarerekanye n’ingaruka iyo ngingo izogira ku mafaranga Reta ikoresha. Uwundi mwitwarariko w’abashingamateka ni uko ngo muri ka hise iyo Reta ifashe ingingo bene izo wasanga abacuruza ari bo baronka akarusho kurusha abaguzi. Ngo none hazokorwa iki ubu kugira ngo umuguzi abone vy’ukuri ko izo ngingo zimugiriye akamaro. Aha umushikiranganji w’ikigega ca Reta Domitien Ndihokubwayo   yamenyesheje ko hasanzwe hariho umurwi washizweho mu mwaka w’2012 wari ujejwe gukurikirana ishirwa mu ngiro ry’ingingo nk’izo zari zafashwe ico gihe. Ngo niyaba ngomba uwo murwi uzoshobora kwongera guhabwa ico gikorwa. Abashingamateka rero barahawe ijambo kugira ico bashikirije kuri izo nteguro. Bamaze kuzica hirya no hino baciye bose bazemeza.

Nathan Ntahondi

 
Ouvrir