Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Inama Nshikiranganji yaremeje integuro y’Ibwirizwa risubiramwo igitabu c’amategeko mpanavyaha

deuMu ntumbero yo gutosora ingingo zimwe zimwe ziri mu gitabu c’amategeko mpanavyaha, inama y’abashikiranganji yakoranye ku magenekerezo ya 10 na 12 Rusama 2017, irongowe n’Umukuru w’igihugu,Petero NKURUNZIZA yarihweje yongera iremeza integuro y’Ibwirizwa risubiramwo igitabu c’amategeko mpanavyaha. Ivyo bikaba vyashikirijwe kw’igenekerezo rya 12 Rusama 2017, n’umunyamabanga mukuru akaba n’umuvugizi wa Reta, Firipo Nzobonariba. Iyo nteguro y’Ibwirizwa risubiramwo igitabu c’amategeko mpanavyaha yashikirijwe n’umushikiranagnji w’ubutungane,ivuga ko igitabu c’amategeko mpanavyaha gikurikizwa muri iki gihe cagiyeho mu mwaka w’ 2009. Naho bisa n’uko ari ica vuba, ngo birakenewe ko hari ivyosubirwamwo kugirango ibihano bimwe bimwe bikomezwe, n’ingingo zimwe zimwe zirimwo zitosorwe kugirango zitahurike neza. Aha twovuga nk’igihano co gukora ibikorwa vy’akamaro rusangi gisubirira umunyororo ku wakoze icaha gitoyi, canke ku bakoze ivyaha bakiri bato. Ico gihano kivunjwa cahora kingana n’umunyororo w’umwaka umwe, iyi nteguro ikaba igishira ku myaka ibiri kugirango intumbero yavyo yo kugabanya ibitigiri vy’abafungwa mu mabohero ishikweko. Iyi nteguro ngo iratomora neza ibijanye no kunyuruza abantu, irerekana ibihano bijanye n’urudandazwa rw’abantu n’ingene abakorewe ico caha bakingirwa, irategekanya ibihano ku muntu canke ishirahamwe ritegura umugambi wo kwihombesha ku mayeri no mu bubeshi kugira ntirishobore kuriha ivy’abandi, rirategekanya ibihano ku bijanye no gukora, kudandaza canke kunywa ibinyobwa bibujijwe, iratomora neza ibijanye no gukoresha abantu mu bushurashuzi, ivyo guhohotera ibikoko, igashira ibijanye n’amatungo adasigurika mu vyaha vyegereye ico kurya canke gutanga ibiturire. Iyi nteguro ngo irahana kandi ukwiyerereza, usegerereza be no gukoresha abandi mu gusegerereza. Iyi nteguro ikaba yaremejwe ibanje gutorwa no kwunganirwa. Mu bikorwa vy’iyo Nama Nshikiranagnji, abagize Reta y’Uburundi barize izindi nteguro z’amabwirizwa 4 n’integuro y’itegeko imwe nazo zika ari izi zikurikira: Integuro y’Itegeko ritangaza vy’imfatakibanza ko itongo rizokwubakwamwo inyubakwa zizokoreramwo Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka rikenewe ku neza rusangi, yashikirijwe n’Umushikiranganji w’Amazi, Ibidukikije, no gutunganya Amatongo. Reta y’Uburundi ngo yarafashe icemezo co kwubakira Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka, inyubakwa zizokoreramwo mu ntara ya Gitega, hakaba harabonetse ikibanza kingana n’amahegitare 7 ahitwa Nyabututsi. Ariko abahinga nabo bakaba basanze ico kibanza ari gito cane ku nyubakwa nk’izo, icokwira kikaba coba kingana na hegitare 70. Kubera ko ico kibanza kizoba ari ico kwubakwamwo inyubakwa zihambaye z’igihugu kandi Reta ikaba ifise hegitare 7 gusa, Reta ibwirizwa gukura mu minwe y’abanegihigu ayo mahegitare 63 asigaye, ikabaha umuzibukiro. Inama y’abashikiranganji yamenyeshejwe yuko abenegihugu bene amatongo bashigikiye uwo mugambi ariko basaba yuko bobanza kuronswa umuzibukiro ubereye ahasigaye ko ata ngorane. Iyo nteguro yaremejwe.

Integuro y’Ibwirizwa risubiramwo igitabu c’amategeko yerekana ingene imanza z’ivyaha zitohozwa, ziburanishwa, zicibwa n’ingene zikurikizwa, yashikirijwe n’Umushikiranganji w’Ubutungane. Igitabu cayo mategeko gikurikizwa ubu kiriho kuva muri Ndamukiza 2013, ariko naho womenga ntikirasaza cane, haribonekeza ubukozi bw’ikibi bushasha buza buravuka, bisaba ko muri ico gitabu hajamwo ingingo nshasha, na cane cane mu bijanye no gusaka aho usanga nko ku vyaha bimwe bimwe umutahe wo gusaka utorindirwa, ndetse no gusaka mw’ijoro bikaba ngombwa. Iyi nteguro irarekurira kandi abajejwe amatohoza gusaka no mu mashini nyabwonko bakanavomamwo ivyo bakeneye bibafasha mu matohoza yabo. Irategekanya ndetse no gusaka hakoreshejwe ubuhinga buhanitse aho uwujejwe amatohoza ashobora gukorera ku mashini yiwe akabona ingene icaha cakozwe. Iyi nteguro irabandanya utwigoro two guteza imbere ubutungane kugirango ivyaha bishasha vyibonekeza ubu bitari bihasanzwe navyo nyene bihanwe. Ni muri iyo ntumbero ishiraho uburyo bushasha bw’amatohoza butari buhasanzwe nko gukurikirana ibijanye n’itumatumanako, gutohoza biciye muri bwa buhinga bwa none, gufata amajwi n’amasanamu mu bibanza bimwe bimwe be n’imiduga, n’ibindi.Iyi nteguro iragabanya kandi ibiringo mu bijanye n’itohoza n’icibwa ry’imanza ku vyaha vy’itonga kugirango izo manza zinyaruke. Iyi nteguro nayo nyene yaremejwe ibanje gutosorwa.

Integuro y’ibwirizwa ritunganya ibijanye n’amabohero yashikirijwe n’Umushikiranganji w’Ubutungane.

Isubirwamwo ry’ibwirizwa ritunganya ivy’amabohero rigamije ahanini kuriroranisha n’ayandi mabwirizwa n’amategeko ahari, aha twovuga nk’Ibwirizwa Shingiro, igitabu c’amategeko yerekana ingene imanza z’ivyaha zitohozwa, ziburanishwa, zicibwa n’ingene zikurikizwa, igitabu c’amategeko mpanavyaha, n’ibindi. Ngo ije kandi kugaragaza umwitwariko wa Reta ku bijanye no kwubahiriza agateka ka muntu, no gushira mu ngiro amasezerano mpuzamakungu ajanye n’ukugene abapfungwa bafatwa, Uburundi bwemeje. Iyindi ntumbero ngo ni uko ibohero ryoba ikibanza gifasha umupfungwa kwirimbura akisubirako, kugirango niyarivamwo bimworohere gusubira kubana n’abandi neza. Iyi nteguro ngo iratunganya kandi ibijanye n’imirwi imwe imwe y’abapfungwa aho ni abakenyezi, abagendana ubumuga, n’abana. Ngo irahinyanyura kandi ingingo zimwe zimwe zataye igihe mu kuziroranisha n’amategeko akurikizwa, aha twovuga nk’izijanye n’igihano co gupfa cafuswe mu gitabu mpanavyaha c’Uburundi. Haruhande yo guhinyanyura izo ngingo zimwe zimwe, ngo iyo nteguro irashiramwo n’ibindi bishasha bituma abapfungwa boroherezwa. Irongera igategekanya n’uburyo bushasha abapfungwa bacungerwa kugirango ntibatere akajagari mu mabohero. Iyo nteguro yaremejwe.

Integuro y’Ibwirizwa ritunganya Inama nkuru ijejwe gukinga no gutuza ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara be n’ivyaha vy’agahomerabunwa Integuro y’ibwirizwa ritunganya Inama nkuru y’Ubumwe bw’abrundi no gusubiza hamwe. Izo nteguro uko ari zibiri zashikirijwe n’Umushikiranganji w’Intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukunda igihugu. Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi ngo ririho kuva muri Ntwarante 2005 rirategekanya mu ngingo yaryo y’268 ko mu ntumbero y’uko abarundi benshi bagira uruhara mu gutunganya ivy’igihugu, Reta ishiraho Inama Nkuru zikurikira : Inama Nkuru y’Ubumwe bw’abarundi no gusubiza hamwe Inama Nkuru yo gukinga no gutuza ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara be n’ivyaha vy’agahomerabunwa

Inama Nkuru y’Umutekano Inama Nkuru ijewe ibibazo vy’Ubutunzi n’Imibano

Inama Nkuru ijejwe ivyo kumenyesha amakuru Muri iki gihe, ngo icibonekeza ni uko Inama Nkuru zimwe zimwe muri izo zikora biboneka, aha tukavuga Inama Nkuru y’Umutekano be n’ Inama Nkuru ijejwe ivyo kumenyesha amakuru, izindi nazo zikaba zitarabaho, nk’ Inama nkuru y’Ubumwe bw’Abarundi no gusubiza hamwe. Ku bijanye n’Inama Nkuru ijejwe gukinga no gutuza ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara be n’ivyaha vy’agahomerabunwa, igengwa n’Ibwirizwa ryo muri Nyakanga 2003, vyumvikana ko ribwirizwa gusubirwamwo kugirango ryisunge Ibwirizwa Shingiro ryo mu 2005. Ku vyerekeye Inama Nkuru y’Ubumwe bw’Abarundi no gusubiza hamwe, ishirwaho ryayo ngo riri mu ntumbero yo kwubahiriza ibwirizwa nshingiro kuko kuva rigiyeho, iyo Nama Nkuru ntiyigeze ijaho. Izo nteguro zaremejwe zibanje guhinyanyurwa. Urwandiko rwerekeye ingene Uburundi bwinjira mu mashirahamwe n’imiryango y’ibihugu vyo muri aka karere, rwashikirijwe n’Umushikiranganji mu biro vy’Umukuru w’igihugu ajejwe ibibazo vyo mw’Ishirahamwe ry’Ibihugu vyo muri Afrika y’Ubuseruko (EAC). Uburundi ngo nta muhora bufise ku ma bahari, bukaba buri hagati na hagati ya Afrika y’Ubuseruko na Afrika yo hagati, bikaba arivyo vyatumwe iyinjira mu mashirahamwe y’ibihugu vyo muri ibi bice vya Afrika biba umwitwariko. Iyinjira muri ayo mashirahamwe canke imiryango ni inkingi igira kane muri wa Mugambi w’ishusho ry’Uburundi mu mwaka w’ 2025, na wa mugambi wo kunagura ubutunzi no kurwanya ubukene ukaba wari washize ico kibazo mu kibanza ca kabiri. Kubera aho Uburundi busanzwe buri ahatari heza ufatiye ku bindi bihugu, butegerezwa kubikorerako mu guteza imbere ubutunzi. Uburundi rero ngo bwariyemeje kwinjira mu muryango w’Ibihugu vyo muri Afrika y’Ubuseruko, ariko budahevye kuba mu muryango w’Ishirahamwe ry’Ibihugu vyo mu biyaga binini, Isoko rusangi yo mu bihugu vya Afrika y’Ubuseruko n’Ubumanuko, n’Ishirahamwe ry’ibihugu vyo muri Afrika yo hagati. Ngo ni muri iyo ntumbero rero uwo mugambi wateguwe. Ugamije gufatira ku bituma Uburundi batabonera akunguko kaboneka mu kwinjira muri ayo mashirahamwe kugirango bubikorereko mu gutera imbere. Uwo mugambi rero uzofatira ku nkingi zine nkuru nkuru ari zo: gukomeza intwaro ibereye no kwinjira mu mashirahamwe yo mu karere,   gukomeza amahoro, umutekano n’igihugu cubakiye ku mategeko,   guteza imbere inyubako zituma ubutunzi bwiyongera (amabarabara, ingomero z’umuyagankuba, gutumatumanako…),   gukomeza ugufashanya mu vy’ubutunzi, urudandazwa, ivy’imibano, n’ibidukikije. Inama y’abashikiranganji imaze kwihweza urwo rwandiko yasanze vyoba vyiza uwo mugambi ubaye urabangira, ukarindira uwundi nyamukuru uraba iterambere ry’igihugu muri rusangi usanzwe uriko urategurwa ko usohoka , uwo nawo ukazoza uwisunga. Mu tuntu n’utundi, abashikiranganji barahanahanye amakuru ku biraba ubuzima bw’igihugu Umushikirangani w’amasoko ntanganguvu n’ubutare akaba yaramenyesheje ingingo zafashwe kugira haboneke agahengwe ku bijanye n’igitoro kimaze iminsi gikenye, Inama y’abashikiranganji ikaba yasavye yuko ingingo ruhasha zofatirwa abanyuruza igitoro kuko bari mu basongera isibe.

Vyatororokanijwe na

Jean-Robert

Nshorirambo

 

Abanyagihugu bahamagariwe kwijukira kurima ikawa, kuyikorera no gusubiriza iyishaje

DSC05225Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA asaba ubushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi guhimiriza abanyagihugu kurima ikawa, kuyikorera no gusubiriza iyishaje. Ivyo yabivugiye muri zone Ngoma komine Gashikanwa intara ya Ngozi ku wa 19 Rusama 2017 mu gihe yariko aramura ikawa ziri mu mirima yiwe aho ku musozi wa Rutanga. Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje kandi ko ubwo bushikiranganji bwokwereka abanyagihugu ibiterwa bibana n’ikawa nk’amateke, icamwa bita «pastèque» n’ibindi mu ntumbero yo kurwiza umwimbu w’ibiterwa mbumbarugo biza bibunganira. Yarongeye amenyesha ko ikawa ari nk’igitoro Imana yahaye Uburundi kugira bushobore kwiteza imbere. Ikawa y’Uburundi ngo ifise akanovera ku buryo n’uwuyinyoye aca akunda Uburundi. Ikawa kandi ngo ni igiterwa gifasha mw’iterambere kuko arico ca mbere kizana amahera y’agaciro mu gihugu afasha kurangura imigambi y’iterambere. Yamenyesheje kandi ko muri uwo murima harimwo ibiti vy’ikawa birenga ibihumbi 3; akaba aziga kuronka umwimbu w’amatoni ari hagati y’atandatu n’indwi. Uwo mwimbu ngo urashimishije aravye ko ari umusaruro wa mbere. Niko kumenyesha ko mu myaka ine umwimbu uzoba wiyongereye ku buryo hashobora kwimbuka hagati y’amatoni 30.000 n’amatoni 40.000. Ibiti vya mbere ngo vyatewe mu mwaka w’2014, ibindi mu mwaka w’2015 n’2016. Izo kawa   rero ngo zamye umwimbu kare kuko mu bisanzwe ikawa itangura kwama ku myaka ine ariko zozo ikaba zamye ku myaka 3.Iyo kawa rero ngo yayiteye mu ntumbero yo guterera agacumu k’ubumwe mw’iterambere ry’igihugu no mu ntumbero yo guteza imbere umuryango wiwe. Imbere yo kwamura izo kawa Prezida NKURUNZIZA yabanje gusenga aho yasavye Imana guhezagira uwo mwimbu n’umwimbu w’ikawa mu gihugu cose. Yasavye Imana kandi umugisha ku muryango wiwe, umugisha ku gihugu cose no ku bazokwihereza iyo kawa narirya ikawa y’Uburundi ifise akanovera keza. Ngo Imana ifashe kandi abarimyi b’ikawa baronke umwimbu ushimishije gutyo bashobore kwikenura n’igihugu citeze imbere mu butunzi. Inyuma yaho, Prezida NKURUNZIZA yarifadikanije n’abanyagihugu bo muri komine Nyamurenza mu kwubaka uruzitiro rw’inyubakwa izokoreramwo umuyobozi ajejwe indero muri komine, Nyamurezwa uwujejwe uburimyi muri iyo komine, umuganga w’ibitungwa muri komine hamwe n’ikigo co gusomeramwo ibitabu. Aho muri komine Nyamurenza nyene Umukuru w’igihugu yarahaye imfashanyo y’umuceri imiryango 300 ya ba ntahonikora, umwe wose ukaba waronse ibiro 10. Iyo mfashanyo yaratanzwe kandi muri komine Gashikanwa n’Umukuru w’igihugu nyene aho imiryango 300 ya ba ntahonikora yaronse ibiro 10 umwe wose. Imbere yaho Prezida NKURUNZIZA yabanje kwifadikanya n’abanyagihugu bo muri iyo komine mu bikorwa rusangi aho bariko bubaka amasomero yo kwungura ishure Nshingiro ryo ku musozi Butaha no muri komine Gashikanwa. Abanyagihugu ngo batanga amaboko hamwe n’ibikoresho bashoboye hanyuma Umukuru w’igihugu nawe akaba yabahaye isima n’amabati. Ivyo tukaba twabimenyeshejwe na musitanteri arongoye iyo komine, Jeanne françoise Ndayiragije. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yarifadikanije kandi n’abanyagihugu bo muri komine Mwumba mu kwubaka isoko ya kijambere yo mu Vyerwa.

Epitace Nduwayo

 

Imvukira z’igisagara ca Bujumbura zisabwa kwitaho ururimi rw’amavukiro

cacaaaImvukira z’igisagara ca Bujumbura zisabwa kwitaho ururimi rw’amavukiro ngo kubera ko hari amabanga udashobora kuzezwa utazi ururimi rw’ikirundi. Eka ngo mu gihe imvukira z’igisagara ca Bujumbura zihanzwe n’ibikorwa vy’ubushurashuzi biciye mu guhahamira amaronko, abavyeyi basabwa kugarukira indero y’uruvyaro rwabo, na ntaryo bagarukire imico n’akaranga vy’Uburundi. Izo ni zimwe mu mpanuro Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yatekereye imvukira za komine ya Mukaza, mu gisagara ca Bujumbura, hari mu nama yagiranye nabo ku wa 16 Rusama 2017, muri zone ya Buyenzi, nk’uko vyashikirijwe n’ icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana inyuma y’iyo nama yabaye mu mwiherero. Nk’uko Alain Diomède Nzeyimana yabandanije abivuga , ngo muri iyo nama Prezida NKURUNZIZA yaramenyesheje ko imvukira za komine Mukaza zikwiye kwishimira ikomine yabo kubera hari icicaro c’imirimo ikomeye hari n’ibiro vy’Umukuru w’igihugu, amabanki, amashure harimwo na za kaminuza, n’ibindi. Ariko rero ngo n’aho muri kahise imvukira z’iyo komine bamwe muri bo bagendanye n’uwaharaniye intahe y’ukwikukira, ngo nta vyinshi baronse vyo kubafasha. Ubu rero ngo muri izo ngendo, Umukuru w’igihugu amaze iminsi agira mu gisagara ca Bujumbura, ngo ni akaryo keza ko kubatera intege kugira bashobore kwiteza imbere. Nk’imvukira za komine Mukaza, ngo bakwiye kuzirikana ko igihugu ari icabo hamwe n’imiryango yabo, kuri ivyo ngo nta muntu azoza agikunda kubarusha. Inyuma yaho abakoronije igihugu baziye mu Burundi, ngo hari imico n’akaranga vyahindutse ku buryo hari ivyahindutse ugereranije nuko basokuru n’abasokuruza bari babayeho. Kuri basokuru ngo umuryango wari umutahe ukomeye, aho umwana bamwereka uko azokura, ingene azoshinga urugo rukaba urw’umuryango. Mu gisagara ca Bujumbura, ngo vyarabagoye bibagira ko igisagara ari agataka kabo, ngo barakwiye rero kuzirikana, bakamenya ivyo bosubiramwo. Mu ntumbero yo gutunganya neza igisagara, yasozereye izo mpanuro ababwira ibintu 15 boshira mu ngiro kugira batunganye neza igisagara ca Bujumbura kugira kimere neza nk’izindi ntara. Muri ivyo bintu, yabasavye kugarukira ururimi rw’ikirundi kubera ko hari amabanga utazi ururimi rw’amavukiro udashobora kuzezwa. Ku bavyeyi, yabasavye kugarukira indero y’abana babo birinde kuja mu bikorwa bidatomoye nk’ubushurashuzi. Ndetse ngo muri komine Muha, muri zone ya Kanyosha ngo haherutse gutorwa inyubakwa yari irerewemwo abana b’abigeme bakora ibikorwa vy’uburaya, akaba arico gituma yabasavye kugarukira imico n’akaranga vy’Uburundi. Imbere yaho, umukuru w’igisagara ca Bujumbura, Freddy Mbonimpa yarashimye iyo ngendo nshasha y’Umukuru w’igihugu yo kugendera amakomine agize igisagara ca Bujumbura kugira baganire n’abanyagisagara akababakiye. Ndetse akaba yarashimye kubona imvukira z’igisagara ziherutse kuronswa ibibanza vyo kwubakamwo 100, aho ngo ni mu gihe basa n’abari baribagiwe. Eka ngo n’umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya amatongo n’ibisagara ni imvukira y’igisagara ca Bujumbura, ndetse no mu Nama Nshingamateka ya Afrika y’ubuseruko mu murwi w’abashingamateka baserukiye Uburundi hakaba harimwo imvukira y’igisagara ca Bujumbura. Mu myitwarariko batuye Umukuru w’igihugu, baramusavye ko igisagara ca Bujumbura hamwe n’ibindi bisagara biriko birakura vyogira amategeko abigenga, aho akavuga Bujumbura, Gitega na Ngozi. Mu gihe ikibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura kigiye kwubakwamwo inyubakwa y’akarorero y’ubudandaji, basavye ko kubera ahaherereye agataka kazokwubakwamwo iyo nyubakwa yohabwa igiciro kugira uburyo buzovamwo buzofashe guteza imbere igisagara ca Bujumbura. Tubamenyeshe ko kubona iyo nama yabereye muri zone ya Buyenzi, Umukuru w’igihugu yari yabisezeraniye abaserukiye imvukira z’iyo zone mu mubonano yabahaye ku wa 12 Ndamukiza 2017.

Imvukira zo mu gisagara ca Bujumbura zisabwa kandi kutadohoka kw’ibanga ryo kurera abana babo

Bukeye bwaho ku wa 17 Rusama 2017, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaragirishije inama imvukira zo muri komine Ntahangwa, aho yabasavye mbere n’izindi mvukira zo mu gisagara ca Bujumbura zidasigaye inyuma gukomeza imico, imigenzo n’akaranga vyamye biranga abarundi. Ivyo navyo kugira bishoboke ngo bihera mu ndero y’urwaruka kuko ubwenge buhera ku ndero yo ku ziko nayo ubumenyi buva ku mashure nk’uko vyashikirijwe n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu Jean Claude Karerwa, igihe iyo nama yari irangiye. Nk’uko Karerwa yabandanije abimenyesha, ngo Prezida NKURUNZIZA yasavye rero abavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura kutadohoka kw’ibanga ryo kurera abana babo kuko ariryo shingiro ry’ubutunzi n’iterambere rirama ry’igihugu. Ngo yabagirishije inama ku muce ugira kabiri w’ingendo yatanguje mu ntango z’umwaka aho yagendeye ikomine zose zigize igisagara ca Bujumbura uko ari zitatu. Ico gihe akaba yarabemereye ko n’imiburiburi azobagirisha inama gatatu ku mwaka kugira baganire ukugene boteza imbere igisagara cabo, baganire kandi ibijanye no kubumbatira amahoro n’umutekano hamwe n’ibijanye n’imibano. Ngo akaba rero yaheruka muri iyo komine ku wa 26 Nzero 2017. Umukuru w’igihugu ngo yari yazanywe no kwigisha kuko ubwa mbere yari intangamarara aho yababwira ko agiye gutanguza inyigisho zifasha abanyagihugu kuzirikana ukugene bokwigenza n’ukugene boteza imbere igisagara cabo. Izo nyigisho kandi ngo ziriko ziratangwa mu ntara zitandukanye z’igihugu. Mu kigabane ca mbere ngo yashimikiye ku gitabu c’ijambo ry’Imana mu gitabu c’umuhanuzi Hoseya (Ozée), ikigabane ca kane, umurongo wa gatandatu, aho handitse ngo «abantu banje bishwe no kutamenya». Afatiye kuri ico kigabane yarabigishije ibijanye n’imigenzo, imico n’akaranga, iyo Uburundi bwavuye, iyo buja n’aho buteye uwu munsi. Yarabahaye kandi n’inyigisho zobafasha kugira igisagara cabo n’igihugu bitere imbere. Ngo yababwiye kandi ko igihugu cubakiye ubwa mbere ku mico, imigenzo n’akaranga ariko kubasaba gukomeza imico n’akaranga vy’abarundi. Ngo Prezida NKURUNZIZA yarababwiye kandi ko abarundi bakwiye kumenya iyo bava n’iyo baja kuko uwutazi kahise kiwe,akaba yaboneyeho n’akaryo ko kubereka iyo Uburundi bwavuye guhera ku ntwaro za cami, ivyo bakoreye Uburundi, aca abasaba kugendera kw’iragi ryiza abami babasigiye. Abandi bagiriye akamaro Uburundi n’abarundi ngo ni uwarondeye intahe y’ukwikukira. Niko gusaba abanyagisagara n’abarundi bose ngo bagerageze gukora kugira baze basigire iragi ryiza abana babo. Iherezo ryiza naryo ngo rizoheza ribe intango nziza ku rwaruka rw’Uburundi. Asaba rero abarundi guhinduka, guhindura ingendo, imvugo n’ingiro kuko ari naho bashobora guhindura ibintu. Izo nyigisho rero ngo zizotangwa ku kiringo c’amasaha ari hagati ya 20 na 30, akaba yabemereye ko azoza araca hirya no hino kugira banoganze izo nyigisho. Yarabibukije ko yisunze ibiri mu bigenga abantu, abarundi bafise ubwoko bumwe kuko bavuga ururimi rumwe, basangiye igihugu kandi basangiye imico n’imigenzo. Abazungu rero ngo baje mu Burundi bafise intumbero yo kugabura abarundi kugira bashobore kubaganza, babambura impuzu y’ubuntu, babambura impuzu y’Abarundi, babambika impuzu y’ubwoko ari navyo vyabazingamitse. Niko kubasaba kuvavanura n’iyo nyifato mu ntumbero yo gutegura kazoza keza k’abana babo n’igihugu cabo. Mw’ijambo ry’ikaze umukuru w’igisagara ca Bujumbura, Freddy Mbonimpa yarashimiye Umukuru w’igihugu ku kubona yaratanguye kugendera imvukira zo mu gisagara kuva mu mwaka uheze w’2016 mu ntumbero yo kwigira hamwe ukugene boteza imbere igisagara. Kubona abagendera rero ngo ni ingendo nshasha kuko abandi batwaye Uburundi batigeze bagirisha inama imvukira zo mu gisagara ca Bujumbura. Yamenyesheje ko muri izo mvukira harimwo abantu bafise ubuhinga bwinshi kandi butandukanye kugira bateze imbere igisagara cabo. Yamenyesheje ko ingorane zihanze iyo komine Ntahangwa n’igisagara cose ari imisozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura, aho inkukura ivayo iza gutwara ibintu mu gisagara, ariko gusaba ko cokingirwa. Yarasavye kandi ko hoba itegeko rigenga igisagara iririho rishira igisagara ca Bujumbura mu zindi ntara. Yasavye ubushikiranganji bubijejwe ko bworitunganya mu maguru masha kugira naco gishobore gukora nk’uko ibindi bisagara bikora. Arashima ko ahahora isoko nkuru ya Bujumbura 0hagiye kwubakwa ariko agasaba ko vyoha umutahe igisagara kuko agataka ari ako igisagara Ca Bujumbura.

Do Misigaro na

Epitace Nduwayo          

          

 

Uburundi bwaritavye inama igira 18 y’abakuru b’ibihugu bigize umuryango wa EAC

11455Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yaritavye ku wa 18 Rusama 2017, inama isanzwe igira 18 y’abakuru b’ibihugu n’amareta mu muryango wa Afrika y’ubuseruko (EAC), aho yari yaserukiye Umukuru w’igihugu mu bikorwa abategetsi b’ibihugu bigize EAC arivyo : Uburundi,Urwanda, Tanzaniya, Kenya,Ubuganda na Sudani y’Epfo. Ku kibuga c’indege ca Bujumbura, Gaston Sindimwo akaba yamenyesheje imbere yo gufata indege yamureruye imujana mu gihugu ca Tanzaniya, ko bazokwiga ibibazo bisanzwe vyo muri uwo muryango kugira barabe ukungene ivy’isoko rusangi vyifashe n’ukungene ibijanye n’ubwiyunge bwa poritike vyoja mu ngiro ata nkomanzi. Abamenyeshamakuru baramubajije ingorane zerekeye ubukene bw’igitoro buri mu gihugu, Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu nawe yabishuye ko ingorane z’igitoro atari izo abanyagihuhugu gusa ahubwo ari izo igihugu cose, aca amenyesha ko Reta iriko irakora uko ishoboye kwose kugira mu minsi mikeya igitoro kiboneke. Yaramenyesheje kandi ko izo ngorane zaje kwunyurwa n’uko umuyagankuba wakenye bitumwe n’uko igisagara ca Bujumbura n’ibindi bisagara vyagutse bica bituma igitoro cahora gikoreshwa ciyongera. Ngo cavuye ku maritiro 6.000 ku munsi kija ku maritiro 13.000 kubera mu mashirahamwe menshi n’ubuzi bumwe bumwe baciye bakoresha imoteri zinywa igitoro. Ubu rero ngo bariko bararaba ukungene borangura amaritiro y’igitoro ashika ivyo bihumbi 13.000. Ngo ntaco Reta idakora kugira ico kibazo gitorerwe umuti. Ku kibazo c’uko atari Umukuru w’igihugu ubwiwe yitavye iyo nama yishuye ko Umukuru w’igihugu ashobora kwigira ubwiwe canke agatuma uwo ashatse, akaba rero yagiye kumuserukira. Ngo ni nk’uko yari no gutuma umushikiranganji kuko igikuru ari uko ibibazo vyega umuryango vyigirwa hamwe n’ibihugu vyose bigize uwo muryango. Niko kumenyesha ko atawosubira kubaza ico kibazo kuko Umukuru w’igihugu aba aserukiwe kuko atari ubwa mbere biba kuko n’abandi bakuru b’ibihugu bahora batuma kandi bazobandanya batuma mu gihe cose bizoba bikenewe.

Epitace Nduwayo

 

Umupfasoni w’Umukuru w’igihugu yaragendeye ikigo c’ishirahamwe SWAA-Burundi yibangikanije imfashanyo

DABu 11XsAAUmutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yarashikirije imfashanyo igizwe n’amatoni abiri y’umuceri, ibitenge 160, amata yo mu bwoko bwa Natura yahawe abakuze hamwe n’amata bita Picot agenewe abana batonka ba nyina,               abakenyezi bagendana umugera wa SIDA babifashijwemwo n’ishirahamwe ry’abakenyezi ryiyemeje kurwanya ikiza SIDA « SWAA-Burundi », hari kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2017 igihe yari aramutse agendera ikigo c’iryo shirahamwe « SWAA-Burundi » kiri muri karitiye Kigobe, komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Twobamenyesha ko umupfasoni w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA asanzwe ari we aserukira ishirahamwe rihurikiyemwo abakenyezi b’abakuru b’igihugu muri Afrika ryishinze kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA mu mpfunyapfunyo « OPDAS ». Mw’ijambo Umupfasoni w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yashikirije abari ngaho, yamenyesheje ko yagendeye ico kigo SWAA-Burundi mu ntumbero yo gushigikira ibikorwa bisanzwe birangurwa n’amashirahamwe atandukanye mu gufasha impfuvyi n’imiryango itishoboye kubera ikiza ruhonyanganda SIDA. Yaravuze ko igihugu c’Uburundi kiri mu bihugu vyo munsi ya Sahara bizwi ko birimwo abantu benshi bagendana umugera wa SIDA. Ngo naho biri uko, baramaze gutera intambwe iboneka mu kurwanya ico kiza biciye mu kwigisha abantu no kwipimisha umugera wa SIDA. Yaravuze kandi ko akeje abamaze kwipimisha bakamenya uko amagara yabo yifashe aca aboneraho akaryo ko gutera akamo abataripimisha ngo bihute kwipimisha. Yarongeye aratera akamo abarundi ndetse n’abanyamahanga baba mu Burundi ko boshigikira abo bana n’imiryango bafashwa n’ikigo SWA -Burundi kuko imfashanyo baronka ibasahiriza mu minsi mikeyi, idashobora kubamara ubukene. Yarashimiye amashirahamwe SWAA-Burundi na ANSS n’ayandi mashirahamwe ariko arakora atiziganya mu gufasha impfuvyi no mu kuronsa imiti ipfupfahaza abagendana umugera wa SIDA. Yarongeye aramenyesha ko mw’ishirahamwe rihurikiyemwo abakenyezi babakuru b’igihugu muri Afrika « OPDAS » bashigikiye imigambi y’ayo mashirahamwe kuko barajwe ishinga n’ukurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA. Yahanuye abagendana umugera wa SIDA bamaze kwipimisha ko bofata imiti yabo neza kugira amagara yabo amere neza, abanyeshure bakiga bakarangiza, abakuze bakarangura imigambi y’iterambere. Abashikirije amajambo y’uwo munsi, bava mu mashirahamwe atandukanye nka ANSS na RBP+ n’ayandi bashimiye umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu ku mfashanyo yabashikirije na cane cane amata y’abana, bakaba bari bayakeneye cane. Umushikiranganji w’amagara y’abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda SIDA, Josiane Nijimbere yarashimiye umutumbukanyi w’Umukuru w’igihugu,Denise NKURUNZIZA kuri iyo mfashanyo , aranamumenyesha ibitari bike bimaze kurangurwa mu ntumbero yo gufasha abagendana umugera wa SIDA no gukingira abana kugira ntibandure umugera wa SIDA bari mu mbanyi. Yaramenyesheje ko barwije ibibanza vyo kwipimishirizamwo nko mu mwaka w’2015 vyari ibibanza 838, ariko mu mpera z’umwaka w’2016 vyari ibibanza 1238. Ngo ibibanza babakwirikiraniramwo navyo mu mwaka w’ 2015 vyari 824 hanyuma mu mwaka w’2016 vyari 1028. Yaramenyesheje ko amavuriro mu mwaka w’2015 yangana n’349 , mu mwaka w’ 2016 yari amavuriro angana n’655. Yarongeye aramenyesha ko abantu bari ku miti mu mwaka w’2015 bangana n’42169 hanyuma mu mwaka w’2016 mu mpera z’ukwezi kw’icenda bangana n’47978. Ngo ibibanza vyagiye biriyongera akaba ari naco gituma bishimiye ko bariko baragerageza kuyirwanya. Mu ntumbero yo kurwanya ico kiza ubushikiranagnji bw’amagara y’abantu no kurwanya SIDA bwararonkeje ikigo SWAA-Burundi icuma gipima igituntu. Josiane Nijimbere yamenyesheje kandi ko bagiye kwongereza inguvu kugira ntihagire uwosubira kwandura umugera wa SIDA.

Thérèse Niyonkuru

                                                                

 

Uburundi bwarateye intambwe mu bijanye n’iterambere ridakumira ibitsina

ezzeIgihugu c’Uburundi ngo carateye intambwe mu bijanye. n’iterambere ridakumira mu gushiraho amategeko amwe amwe naho hakiri agahaze bivanye n’imico n’imigenzo hamwe n’ukudatahura neza ingene umukenyezi yoserukirwa mu nzego z’igihugu. Ngo kuva mu 2003, Uburundi bugeze ku ntambwe ishimishije mu bijanye n’iterambere ridakumira naho hakiriho vyinshi vyo gukosora. Ivyo ni ivyashikirijwe n’uwujejwe igisata c’ iterambere ridakumirwa mu bushikiranganji bw’agateka ka zina muntu, Spès Caritas Barankariza mu nama Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere « PNUD » yateguye yo kurabira hamwe intambwe aho igeze mu bijanye n’ukunganisha ibitsina mu Burundi . Ku bwiwe ngo ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingovyi, ariko haramaze kuboneka amanota atari make, ngo bariko baragereza vya bice 30% ariko ngo bipfuza ko ayo manota aduga agashika ku rugero rw’uko abakenyezi bangana n’abagabo na cane cane ko aribo benshi mu gihugu. Kugirango abakenyezi batere imbere ngo birasaba n’imico,imigenzo n’ akaranga, ivyo vyose ngo bigatuma abarundi babona ko hataragera ko umukenyezi aja ku rugero rumwe n’umugabo. Ariko rero ngo barashima ko ubu abakenyezi n’abagabo bashobora kwicarana, bakarabira hamwe ibibazo bihanze igihugu kandi ngo ivyo ntibibe mu gisagara gusa ariko ngo bishike hose no mu mitumba yo hagati mu gihugu. Ngo harakenewe ko bose bavyumva kumwe kuko iterambere ry’umukenyezi riza ari iterambere ry’igihugu cose kandi ngo nabo nyene barakora co kimwe n’abagabo. Ngo harakenewe uburyo n’ubumenyi kuko ngo hari abakenyezi benshi batazi amategeko ahari abagenga kandi ngo kugira bayamenye hakenerwa uburyo bwo gushika mu gihugu hagati kubahimiriza, bakayabigisha bakayamenya. Spès Caritas Barankariza yamenyesheje kandi ko hamwe Ibwirizwa shingiro ryohindurwa, ngo boheza bagaca bongeramwo ibintu vyose babona ko harimwo agahaze mu mategeko agenga abakenyezi. Uwurongoye ibiro vy’Ivyishirahamwe Mpuzamakungu rijejwe iterambere mu Burundi ishirahamwe rijejwe guteza imbere abanyagihugu « PNUD », Nathalie Boucly, mw’ijambo ryiwe ryo kugurura iyo nama yamenyesheje ko iyo nama ari akaryo keza ko guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n’ukungana kw’ibitsina mu migambi y’iterambere ry’igihugu. Ukungana kw’ibitsina ngo bisaba umuntu wese ko abishiramwo uruhara ntangere kandi ngo bifise akamaro kanini kuko ngo imigambi iheza ikarangurirwa hamwe ata wanya wangura

Estella Niyongere

 
Ouvrir