Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu Nama Nshingamateka: Haraye hemejwe integuro y’ibwirizwa ijanye n’ingurane yo kwubaka ingomero z’umuyagankuba kuri Jiji na Murembwe

mloInama Nshingamateka yaremeje ijana kw’ijana, ku wa 24 Ruhuhuma 2017 i Bujumbura, integuro y’ibwirizwa ijanye n’amaseserano y’ingurane y’imiriyoni 70 mu mafaranga y’abanyaburaya, yashizweko umukono hagati ya Reta y’Uburundi n’ibanki y’i buraya ijejwe guteza imbere ubutunzi (BEI) ku wa 11 Kigarama 2014 mu gihugu ca Luxembourg. Ayo mafaranga akaba agenewe kwubaka ingomero z’umuyagankuba ku nzuzi Jiji na Murembwe. Umushikiranganji w’amasoko ntanganguvu n’agataka Côme Manirakiza niwe yashikirije imvo n’imvano y’iyo nteguro y’ibwirizwa. Yamenyesheje ko Reta yipfuza mu gihe ca vuba n’ica kure, kurwiza umuyagankuba kugira ngo hazoboneke n’umusesekara ushobora kugurishwa mu bindi bihugu. Reta rero ngo itegekanya kwubaka ingomero hamwe no guteza imbere ivyerekeye umuyagankuba uva ku mishwarara y’izuba kugira ngo ivyo gukoresha imashini bizimvye cane bizohebwe. Ngo irategekanya kandi gusanura ivyuma n’ibindi bikoresho bifasha gukwiragiza umuyagankuba mu gihugu vyononywe n’intambara. Ikindi Reta iriko iritegurira ni ugutanganya ukundi gusha ishirahamwe rijejwe guhingura no gukwiragiza amazi n’umuyagankuba mu gihugu (REGIDESO) kugira ngo ryitegurire neza kugira ngo rizoshobore kuzorangura neza imirimo ishinzwe ifise umuyagankuba mwinshi uzova mu ngomero za Jiji na Murembwe ungana na megawati (MW) 49,5 hamwe n’uwundi uzotangwa n’izindi ngomero zizokwubakwa hatibagiwe umuyagankuba uzova ku mishwarara y’izuba uzokwiyongera. Ku bwa Manirakiza, ngo umuyagankuba niwiyongera igiciro cawo kizokwiyongera gutyo abarwizatunga baze ari benshi gukorera muri ico gisata ndetse ngo n’ibindi bisata bizotera imbere kubera hazoba hari umuyagankuba ukwiye. Côme Manirakiza yabandanije amenyesha ko uwo mugambi wo kwubaka izo ngomero zibiri uzokorwa ku mafaranga angana n’imiriyoni 270,40 y’amadorari y’abanyamerika. Ngo abemeye kuyatanga ni : Ibanki y’isi yose izotanga imiriyoni 100 USD, BEI imiriyoni 95 USD ariyo angana n’imiriyoni 70 z’amafaranga y’abanyaburaya, ishirahamwe ry’abanyaburaya rizotanga imiriyoni 36,6 USD, ibanki ya Afrika ijejwe iterambere (BAD) imiriyoni 22 USD. Reta y’Uburundi nayo izotanga imiriyoni 14,30 USD, REGIDESO nayo itange imiriyoni 2, 50 USD. Manirakiza, yamenyesheje ko uwo mugambi wo kwubaka izo ngomero uzomara imyaka ine. Ni ukuvuga ko ngo mu mwaka w’2022 umuyagankuba ungana na MW 32,5 uzotangwa n’urugomero rwo kuri Jiji na MW17 uzotangwa n’urugomero rwo kuri Murembwe uzotangura gukwiragizwa na REGIDESO mu gihugu. Yamenyesheje ko abanyagihugu bo mu micungararo y’inzuzi Jiji na Murembwe bazoba aba mbere mu kuronswa kuri uwo muyagankuba. Yaramenyesheje kandi ko mu kwishura iyo ngurane, ari ishirahamwe REGIDESO rizoja rirariha ku mafaranga avuye ku muyagankuba ryagurishije ribicishije kuri Reta. Ntiyibagiye kumenyesha ko ibijanye n’ivyo gukurakuranwa mw’itangwa ry’umuyagankuba bizoherana n’uwu mwaka turimwo kuko ngo kuva mu 2018, MG zingana hafi 40 zibura muri iki gihe kugira ngo abakeneye umuyagankuba bawuronswe zizoboneka. Ariko ngo ibiciro vy’amazi n’umuyagankuba ntibizobura kuduzwa. Inyuma yo kwemeza impinyanyuro zari zashikirijwe n’umurwi w’abashingamateka bize iyo nteguro y’ibwirizwa, abashingamateka bose uko ari 106 ni ukuvuga 93 bari bahari na 13 bari batumye bahavuye bemeza iyo nteguro y’ibwirizwa yerekeye ingurane yo kwubaka ingomero z’umuyagankuba ku nzuzi Jiji na Murembwe.

Schola Uwanyirigira

 

Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ahamagarira abarundi gukomeza bakora ibikorwa vyo kwiteza imbere

DSC 0911Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yarifadikanije n’abanyagihugu bo ku mutumba Murengeza uri muri komine Mpanda mu kwubaka ibitaro aho bariko basiga isima hasi muri ivyo bitaro vyumurwizatunga Désiré Minani. Ngo bikazoba bifise uburaro bw’abarwayi 250 hamwe n’ibisata vyo kwakiriramwo abavyeyi, abana hamwe n’ibindi bisata. Ngo ivyo bitaro bakipfuza ko bizotangura gukora kw’igenekerezo rya 25 Kigarama 2017. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yasavye abanyabubanza kuba umwe muri iki gihe Uburundi bugeze mu kiringo co kumenya ukuri. Yarongeye aramenyesha ko aje kubipfuriza umwaka mushasha kandi yongera abasanga ku kivi kugira abatere intenge mu bikorwa vy’iterambere bariko barakora. Ngo arashimira amakomite y’umutekano kuko ngo akora neza muri iyo ntara. Yaravuze kandi ko intara ya Bubanza yari aramutse agendera iri mu ntara 5 zirangwamwo umutekano, agasaba abanyagihugu baho ko boguma bafatanye mu nda ntihagire uwabaciramwo. Umukuru w’igihugu akaba yabemereye ko azokora uko ashoboye kugira iyo ntara ishikire izindi mw’iterambere kuko yaciye mu magume adasanzwe. Yamenyesheje kandi ko abarundi bari mu mahoro bobandanya bakora ibikorwa vyo kwiteza imbere. Yaramenyesheje kandi ko ashimiye abanyabubanza ko bitavye ibiganiro bihuza abarundi bikerekana ko bafatanye munda. Ikindi Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje ni uko abitwaje inzira z’igikenye bazobarwanya bivuye inyuma. Yaboneyeho guhamagarira abanyabubanza kwitabira gutanga intererano yabo mu murwi ujejwe ukuri n’ukurekuriranira kugira igihugu kironke amahoro muri kazoza bongere bavavanure n’amacakubiri. Yarongeye arababwira ko bokwitegurira amatora yo mu mwaka w’2020. Mu nyuma y’aho Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaciye aja muri komine Rugazi aho yifadikanije n’abanyagihugu mu kuvanga isima n’umusenyi vyo kwubaka amashure shingiro ya Mabuye.

Thérèse Niyonkuru

 

Abadasigana bahamagariwe kwitegurira amatora yo mu 2020 bisunze ingendo ya Rwagasore

vtreoMu rukurukirane rw’ibirori vy’isabukuru yo guhimbaza imyaka 55 iheze umugambwe w’abadasigana UPRONA utahukanye intsinzi mu matora yo mwaka w’1961 yatumye Uburundi buronka intahe y’ukwikukira,kw’igenekerezo rya 18 Ruhuhuma 2017,abadasigana baserukiye abandi bavuye mu mihingo nka yose y’igihugu barahuriye ku murwa mukuru w’intara ya Cankuzo kugira bifatanye n’abadasigana bo mu ntara ya Cankuzo aho bigina iyo ntsinzi nyene ku civugo « Badasigana,iri sabukuru ritubere akaryo ko kwisuzuma ». Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu,Gaston Sindimwo yari asanzwe ari mu rugendo rw’akazi muri iyo ntara, akaba rero yaraharonkeye akaryo ko gutera akamo abadasigana bose ko kwitegurira amatora yo mu mwaka w’2020 bisunga ingendo y’umuganwa Rudoviko Rwagasore, gurtyo basubize hamwe, abahubishijwe nabo basubire mu ruhongore.Twobamenyesha ko ivyo birori vyari birongowe n’icegera c’umukuru w’umugambwe UPRONA, Etienne Simbakira ari kumwe n’umunyamabanga wa mbere w’umugambwe UPRONA mu ntara ya Cankuzo, Aloys Rubuka. Mw’ijambo ryiwe, Gaston Sindimwo yabanje gushimira abitavye urwo rubanza,yongera ashimira n’abadasigana bitavye amatora aheruka yo mu mwaka w’2015,mbere aca abamenyesha ko bageze mu kindi gihe ciza co kwitegurira amatora yo mu mwaka w’2020. Yaragarutse ku gituma umugambwe UPRONA utazokwibagirwa mu mateka y’Uburundi,ngo nta murundi ashobora kuvuga Uburundi bwikukiye ashira iruhande UPRONA, ku bw’iyo mvo rero ngo ntawushobora gutandukanya UPRONA n’Uburundi. Yarahanuye abadasigana kuba maso kubera ngo hariho ba karimi bagenda baravuga ayamuhe, barondera kubahubisha.Ngo ntari hagati yabo nk’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu ku bw’abagiye mu mabarabara no mu migumuko.Yarabamenyesheje ko ibirori vy’iyo sabukuru vyabahurije mu ntara ya Cankuzo vyobabera akaryo ko kwirimbura,umwe wese akaraba igikorwa ngirakamaro yaranguriye umugambwe mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu mwaka w’2020.Rero ngo nk’abadashobora kuduza ikivi bobisa abandi nakare ngo « uwutari bukuvune yokuva inyuma » .Ngo nta n’uworonka icitwazo kuko ata mudasigana ariko araburabuzwa mu Burundi. Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yarasavye abadasigana gukorana n’abajejwe intwaro kuva hasi ku mitumba.Yarongeye ahanura abadasigana kwama bagendera ubumwe ngo kuko aribwo buzoshikana abarundi ku mahoro n’iterambere birama. Icegera c’umukuru w’umugambwe UPRONA, Etienne Simbakira ari nawe yari arongoye ibirori vy’uwo munsi yariganiye abadasigana bari ngaho kahise k’umugambwe UPRONA mu ncamake, imigambi n’imigabo ya Rwagasore n’ingene we n’abo bagendanye bahamagarira abarundi bose guharanira intahe y’ukwikukira babumbatiye ubumwe narirya hari mu gihe c’iterabwoba rihambaye ku buryo bakora mu kinyegero bikinga ijoro, maze Rwagasore akaba yabahamagara ngo bamukurikire ataravye ubwoko, intara,amadini n’ibindi. Etiennne Simbakira akaba yabwiye abari ngaho ko ingorane zatanguye kwibonekeza inyuma y’aho abansi b’Uburundi bagandaguriye Rwagasore kuko abo bagendanye mu guharanira intahe y’ukwikukira hamwe n’ubutegetsi bw’igihugu bwahora mu minwe y’abanyamahanga baciye bacanamwo kubera baciye batangura gupfa ibibanza vy’ubutegetsi.Simbakira yarakebuye abari ngaho abamenyesha ko baravye neza basanga n’ubu abarundi bapfa ubutegetsi.Ku bwiwe ngo izo ngorane nizo zahungabanije umugambwe UPRONA          kugeza n’aho haza intwaro z’igikenye zikawigarurira kuva mu1966 gushika kw’ikoraniro kaminuza ryawo ryo mu 1992 hanyuma mu matora yo mu 1993 uratsindwa.Icegera c’umukuru w’umugambwe UPRONA yaratekereye abadasigana bari ngaho impanuro abona zotuma umugambwe ushobora gusubira gutsinda. Ngo ubwa mbere ho ngo ingendo ibereye ku bashaka gukura ubutegetsi buriho ni ukubicisha mu matora,bikaba bitumvikana ingene muri demokarasi umuntu canke umurwi w’abanyeporitike borondera gukuraho ubutegetsi hanyuma bakabuza abanywanyi babo kuja mu matora,hanyuma babona abayitavye baratsinze bakarondera kuja mu butegetsi bakoresheje imigumuko n’uguhungabanya umutekano, ngo ako ni akajagari.Icegera c’umukuru w’umugambwe UPRONA akaba yaciye atera akamo abadasigana ko gukomeza amakomite yo ku mitumba, indongozi z’umugambwe ku nzego zo hejuru nazo yazisavye kwiyegereza abadasigana bato bato babasanze ku kivi,hanyuma babahimirize gufashanya no kwigisha umugambwe bahereye mu miryango yabo. Mw’ijambo ry’ikaze ryashikirijwe n’umunyamabanga wa mbere w’umugambwe UPRONA mu ntara ya Cankuzo, Aloys Rubuka yarashimiye kw’izina ry’abadasigana Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yishikiye ahariko habera urwo rubanza kuko bibatera intege narirya hari hahuriye abadasigana bo mu ntara nka zose z’igihugu.Yaramenyesheje abo badasigana ko Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yitwararitse ibikorwa vy’abadasigana muri rusangi na cane cane abo muri iyo ntara, n’ikimenyamenya ngo bubaye ubugira kabiri abagendera kuva agenye muri ayo mabanga ,kandi ngo n’igihe atari bwayajemwo yahoze abagendera.Yaribukije abadasigana ko uwo munsi wo guhimbaza intsinzi y’umugambwe UPRONA ari akaryo ko kwirimbura,bakaraba iyo bavuye,aho bageze n’iyo baja. Twobamenyesha ko ibirori vy’uwo munsi vyatanguriye ku rugendo rwahereye ku biro vy’umurwa mukuru w’intara ya Cankuzo rwari rwitabwe n’abadasigana benshi baciye mu mabarabara atandukanye y’umurwa mukuru w’iyo ntara, bakaba barusozereye mu bwugamo bw’ihoteri yitwa « Delta », ari naho hashikiririjwe amajambo y’urwo rubanza, abatimbo bavuza ingoma ndetse n’imirwi itandukanye y’abavyinyi bakaba batari vyatanzwe kuryosha ivyo birori.Mu gusozera, abadasigana bo mu ntara ya Cankuzo barashikirije agashimwe k’igisabo Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu,Gaston Sindimwo icegera c’umukuru w’umugambwe Etienne Sindimwo nawe bakaba bamushikirije agashimwe k’inanga.Eka na buramatari w’intara ya Cankuzo yarakubitiye ahabereye urwo rubanza mu ntumbero yo kubereka ko batariko batamba birorera.

Jean-Robert Nshorirambo  

 

Amashirahamwe ajejwe gutumatumanako amakuru ngo afise uruhara runini mw’iterambere ry’igihugu

deoAmashirahamwe ajejwe gutumatumanako amakuru ngo afise uruhara runini mw’iterambere ry’igihugu muri kino gihe hakoreshwa ubuhinga bwa none. Ivyo bituma haba mu bisata vy’ubutunzi, indero, guhanahana amafaranga vyoroha, kuvura hakoreshejwe ubwo buhinga bwa none navyo nyene ngo bikoroha . Mu mwaka w’2017, ngo abarongoye iradiyo na tereviziyo vy’igihugu boshiraho umurongo ugira kabiri kuri tereviziyo y’Uburundi, mw’ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru ONATEL naho ngo hogira igikozwe kugira rinagurwe maze ishirahamwe ry’amaposita mu Burundi rigakora nk’ibanki. Ivyo ni bimwe biri mw’ijambo Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yashikirije ku wa 20 Ruhuhuma 2017, aho yariko arugurura ibikorwa vy’inama y’abarongoye abandi mu kazi mu bushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru, mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyaranguwe mu mwaka w’2016 hamwe no guhanahana ivyiyumviro ku migabo n’imigambi yo mu mwaka w’2017. Iyo nama ikaba yabereye mu kigo c’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta PPB. Nk’uko Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yabandanije abishikiriza, ngo mu mwaka w’2017, Reta y’Uburundi yiteze ko tereviziyo y’Uburundi isigaye ikoresha ubuhinga bwa none iboneka mu bice vyose vy’igihugu n’uko hokwugururwa umurongo ugira kabiri, ku bijanye n’ibiganiro bagaha ikibanza kinini ibiganiro bijanye n’imico kama y’Uburundi hamwe n’ibijanye n’ubutunzi n’imibano na cane cane ku biba biriko birakorwa mu gihugu. Ku bijanye n’ishirahamwe ry’amaposita mu Burundi, ngo iryo shirahamwe rimaze kwugurura ibiro vy’amaposita 146, aho ikomine yose isigaye ifise ibiro, ubu risabwa ko ryokora nk’ibanki. Ariko rero, Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu asaba abarongoye ishirahamwe ry’amaposita mu Burundi guhagurukira ubunyonyezi bwibonekeza mu biro vy’amaposita, aho hamaze kwibwa amafaranga atari make. Mu gihe ubuhinga bwa none ari ntasubirizwa mw’iterambere ry’igihugu, ngo n’uko ubwo buhinga bwa none bwoshika mu gihugu hagati ndetse hagashirwaho n’imirwi yigisha ubwo buhinga mu mashure.

Ishirahamwe ONATEL rigiye kunagurwa

Ku bijanye n’ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru ONATEL, abarirongoye basabwa ko rinagurwa kubera ko haciye imyaka icumi ivyuma rikoresha bidasubirijwe. Joseph Butore yamenyesheje ko Reta itazoriheba ngo rigende akagirire, akipfuza ko muri uwu mwaka ryonagurwa. Eka n’aho nyene, asaba ababijejwe kwugurura bagakorana n’amashirahamwe asanzwe yo hanze afise uburambe muri ivyo vyo gutumatumanako amakuru. Abarongoye amashirahamwe atandukanye yo mu bushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru asaba gukoresha neza uburyo bahabwa na Reta naho budakwiye, abakozi baje ku kivi bateze imbere igihugu. Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu yasozereye ijambo ryo kwugurura iyo nama abamenyesha ko mu mwaka w’2016 baronse amanota 81,7%. Mu myitwarariko abayobozi bakuru barongoye ibisata bitandukanye batuye Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu ahanini afatiye ku buryo bakoresha budakwiye, guhinyanyura amategeko yo gutanga amasoko kugira binyaruke, ibikoresho bishaje bikeneye gusubirizwa hamwe n’imodokari zo kwunguruza abakozi bagiye mu bikorwa vyo kurondera amakuru. Naho bashikirije ingorane bahuye nazo mu mwaka w’2016, izo zikaba zatumye ahanini badashika kw’ihangiro bihaye, bariyemeje kubandanya bakora ibishoboka kugira bateze imbere ibisata barongoye. Mu binyamakuru vya Reta na radiyo na tereviziyo vy’igihugu, ABP hamwe n’ikigo c’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta PPB, abayozi bakuru b’ivyo binyamakuru barasaba ko boronswa imodokari zunguruza abakozi bagiye mu bikorwa vyo kurondera amakuru, kubandanya bakora kugira ivyo binyamakuru bijane n’ibihe vya none mu gukoresha ubuhinga bwa none, kuronswa ibikoresho bigezweho, n’ibindi. Mu kigo c’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta PPB, haruhande yo gusaba imodokari barasavye ko Reta yobarosa imoteri ifasha igihe umuyagankuba ucitse kubera ko iyisanzwe ihari imaze imyaka 25 iriko irakora, ikaba ikeneye gusubirizwa. Mu migambi ya kazoza, umuyobozi mukuru wa PPB yaramenyesheje ko agiye kubandanya arondera ukuntu ico kigo biciye mu gufashanya n’ishirahamwe UNESCO coronka ibikoresho vyofasha gusohora ikinyamakuru « Le Renouveau » gisohoka ku munsi ku munsi hamwe n’ikinyamakuru UBUMWE gisohoka ku ndwi, kubera ko ngo ico kigo gisohora imiriyoni 30 ku kwezi kugira ivyo binyamakuru bisohoke

Abayobozi bakuru basabwa gukoresha neza uburyo buke bafise

Kuri iyo myitwarariko yo mu mirimo ya minsi yose y’abayobozi bakuru barongoye ibisata bitandukanye, umushikirangnji wo gutumatumanako amakuru, Nestor bankumukunzi, yamenyesheje ko ubwo bukene buhari busanzwe buzwi ariko ko inyishu zizogenda ziratorwa buke buke. Abo bayobozi bakuru akabasaba gukoresha neza n’ubwo buryo bukeya buhari. Eka n’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yarabahumurije, aho yabamenyesheje ko inyishu zimwe zimwe zishobora kuboneka ibindi bibazo bikazogenda biratorerwa umuti buke buke. Ku bijanye n’amategeko agenga ivyo gutanga amasoko, Joseph Butore yamenyesheje ko ivyo bigiye kwigwa mu Nama nshikiranganji imbere y’umunsi mukuru wa Pasika. Tubamenyeshe ko yasozere iyo nama akeza abo barongoye abandi mu kazi kubona ibikorwa vyaranguwe mu mwaka w’2016, basanzwe bakora mu buryo butoroshe. Mu mwaka w’2017, ngo ibikorwa vyategekanijwe basabwa kubirangura n’ubukerebutsi n’ubwira, nayo amashirahamwe akeneye kunagurwa agategekanya kuyagendera kugira barabire hamwe ivyokorwa kugira ntagende akagirire. Abarongoye inama nshingwantwaro mu bisata bitandukanye basabwa gukorana kugira bahe Reta intumbero yokorerako. Ndetse ngo ubushikiranganji butwarirwa mu biro vy’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu agategekanya kubugendera nk’uko yabikoze mu bushiranganji bwo gutumatumanako amakuru.

Déo Misigaro

 

 

Umukuru w’urwego CNC arahimiriza abamenyeshamakuru kwiyandikisha

DSCF0300Ku magenekerezo ya 25 na 26 Gitugutu 2016, ikigo c’abamenyeshamakuru «Maison de la presse» gifadikanije n’ikigo «UNESCO» vyaratunganije inyigisho ku bamenyeshamakuru mu ntumbero yo kubahimiriza ku bijanye n’ibwirizwa ribagenga ryo ku wa 9 Rusama 2015 . Izo nyigisho zikaba zuguruwe n’uwuserukira urwego rujejwe kugenzura ibinyamakuru Rhamadan Karenga. Nk’uko uwo mukuru w’urwego rujejwe kugenzura ibinyamakuru yamenyesheje abamenyeshamakuru , iryo bwirizwa ngo rirasobanura neza uwo mwuga w’ukumenyesha amakuru , rikanavuga yuko uwo mwuga mu Burundi urekuriwe kandi uwukora muri uwo mwuga afise uburenganzira bw’ukurondera akanonosora neza akongera agatanga neza ayo makuru aba yaronse mu nzira y’ubwigenge. Ikindi kandi ngo ni uko uwo mumenyeshamakuru mu gihe yoba ariko ararangura imirimo yiwe afise ububasha bwose ata muntu n’umwe yomubuza gukora canke ngo amwake ibikoresho canke avyonone kandi iryo bwirizwa risobanura neza ukuntu abagize ayo mashirahamwe y’ukumenyeshamakuru n’uguhanahana amakuru bafise uburenganzira bw’ukutariha amakori bita «TVA» y’umwimbu mu bintu vyose baba baguze. Iryo bwirizwa rero rirabaha uburenganzira kandi rikanabemerera gushinga amashirahamwe yigenga. Ikindi kandi ngo gikomeye cane ngo ni uguhimiriza abamenyeshamakuru gukora kugirango bahe amakuru atomoye adahahamura umunyagihugu     ayo baba biboneye canke bafitiyeko ivyemezo ni ukuvuga ko ata kintu na kimwe co kubesha cobamwo. Muri iryo bwirizwa kandi ngo risaba ko umuntu uwo ari we wese aba afise ikarata imuranga kandi akaja kwiyandikisha mu biro bikuru bijejwe gukurikirana akazi n’imirimo yo kumenyesha amakuru «CNC». Umukuru w’urwo rwego rero akaba yongeye kumenyesha ko muri iryo bwirizwa iyo karata itangwa n’urwo rwego ariko kugirango   iyitange itegerezwa kwisunga ibwirizwa ritaravuka ari naco gituma benshi batagira ikarata zibaranga kandi ko bazoca bahindura kugirango ibisabwa bije ahabona, umumenyeshamakuru aronke iyo karata imuranga bidaciye kurondera irindi bwirizwa, bisigura rero ko ngo iyo karata izoca itangwa mu maguru masha. Karenga Rhamadan kandi akaba yakengurukiye abamenyeshamakuru bamaze kwiyandikisha mbere akaba yamenyesheje ko bagera ku 435.

Christine Manirambona

  

 

Ugutonda umurongo ku bituro vy’imodaka zunguruza abantu ngo birorohereza ab’amagara make

DSC 0771Abanyagihugu barashima ingingo yafashwe n’ishirahamwe ATRABU yo gutondesha ku mirongo abiyunguruza n’imiduga itwara abantu n’ibintu kuko borohereje ba magara make, abagendana ubumuga canke abageze mu zabukuru. Ivyo vyamenyeshejwe na Bosco Minani arongoye ishirahamwe ryo gutwara abantu n’ibintu ATRABU mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Ubumwe kw’igenekerezo rya 20 Gitugutu 2016. Yamenyesheje ko mu kazi kabo ka minsi yose bita ku rutare kugira abiyunguruza boroherwe. Ngo bararavye uruhagarara rwahora rwibonekeza ku bituro vy’amabisi cane cane mu masaha yo kuva ku kazi bamwe bagaca mu madirisha y’imiduga ibiyo bikameneka mbere bakanakomereka abandi bakibwa mu gihe bariko baranigana ngo bashobore kwinjira. Niho rero bigiriye inama yo kurondera ukuntu bokworohereza abantu badafise ubushobozi bwo kunigana canke guca mu madirisha nk’abantu barwaye, abibungenze, abagendana ubumuga canke bageze mu zabukuru mu gushiraho itegeko ry’uko umuntu wese azoba akeneye gufata bisi azotonda umurongo gushika ashikirwe kandi ngo ivyo babikoze kuko bisanzwe biri mu mategeko agenga uruja n’uruza mu mabarabara. Abo bakorana ivyo bikorwa mu minsi ya mbere vyarabagoye kuko intango yose yama igoye ariko aho bigeze ubu bose barabishima kuko vyorohereza bose. Yamenyesheje   igituma bafashe iyo ngendo y’ imirongo ni kubera ubukene bw’imiduga abantu nabo baguma bagwira.Imodoka bahora bakoresha zashaje zirahagarara atazizisubirira ziraboneka kubera ingingo yafashwe na Reta y’uko ata miduga itwara abantu   ifise imiryango yugurukira mw’ibarabara izosubira kwinjira mu gihugu ariko izo nazo zitugurukira mw’ibarabara zirazimvye cane ku buryo bitorohera benshi kuzigura. Ngo biribonekeza ko izo zisigaye ziriko zirakora zishaje zigenda ziratabura impuzu z’abantu canke zikabakomeretsa. Ariko naho biri uko kumbure ivy’imirongo birashobora guhera kuko ishirahamwe ATRABU ririko riraganira n’ishirahamwe OTRACO kugira abanyagihugu boroherwe mu kwiyunguruza.  Minani yaboneyeho akanya ko gusaba Reta ngo ibe irabangira kuri iryo tegeko kugira babe barazana iyo miduga itazimvye kugira abiyunguruza boroherwe hama igihe uburyo buzoboneka bazoheza bagure izo zitugurukira mw’ibarabara.Yarashikirije ikibazo kijanye n’ibiciro avuga ko abatwara abantu bakora bahomba kuko mu gushinga ibiciro Reta yisunga ibiciro vy’ibitoro itaravye urugendo imodoka igira kuko hose hatangana kandi imodoka ntizikenera ibitoro gusa n’ibindi vyose bigize imiduga vyaraduze ibiciro kandi zikaba zinashaje zikenera gusubirwamwo kenshi.

 Josélyne Ndayegamiye

      

 
Ouvrir