Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Haherutse gushirwaho ho urupapuro ndangamunyeshure ruzomuherekeza mu myaka yose y’amashure yisumbuye

DSC03598Umuvugizi w’ubushikiranganji bujejwe inyigisho z’amashure yisumbuye, aya kaminuza n’ubushakashatsi, Juma Edouard yararemesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru ku wa 28 Ntwarante 2017 i Bujumbura kugira ngo amenyeshe abavyeyi n’abanyeshure ndetse n’abanyagihugu bose ko ubwo bushikiranganji bwashizeho urupapuro ndangamunyeshure ruzomuherekeza kuva atanguye umwaka w’indwi w’ishure nshingiro gushika aheze amashure yisumbuye. Ngo ni urupapuro ruzotangwa rumatanye na rumwe ishure ritanga umwaka uheze rwerekana amanota umunyeshure yaronse (bulletin). Urwo rupapuro rero ngo ruzoba ruriko amakuru yose akenewe ku munyeshure haba umwidondoro wiwe wose, amanota yagiye araronka n’amashure yizeko yose hatibagiwe ingingo abarongoye amashure bagiye bamufatira. Abarongoye amashure baragabishwa kutazorihisha urwo rupapuro kuko ruzotangwa ku buntu nk’uko biri ku rupapuro rwerekana amanota y’umunyeshure. Juma Edouard yaramenyesheje ko ata muyobozi n’umwe w’ishure azoba arekuriwe kwakira umunyeshure mushasha adafise urwo rupapuro ndangamunyeshure kuva mu ntango z’umwaka utaha w’ishure w’2017 ushira uw’2018. Ngo ku bazoba bahejeje umwaka w’icenda w’ishure nshingiro, igishasha mu mwidondoro w’umunyeshure ni uko kuri urwo rupapuro habwirizwa kwandikwako inomero yahawe mu gukora ca kibazo ca Reta gitanga uburenganzira bwo kubandanya igice ca kabiri c’amashure yisumbuye. Urwo rupapuro ngo ruzoherekeza umunyeshure aho azoja kwiga hose, ivyo ngo bikazofasha mu kuvavanura na bimwe wasanga umunyeshure ashobora kubandanya amashure gushika aheze, agakora n’ikibazo ca Reta mbere akanagitora adafise ibikenewe vyose vyerekana ko yize neza amashure yose yisumbuye. Wasanga ngo ubushikiranganji bushobora kwima urupapuro rw’umutsindo umunyeshure bumwagiriza kuba adakwije ibisabwa canke ko yasubiyemwo gatatu umwaka w’ishure. Urwo rupapuro ndangamunyeshure kandi ngo ruje gukuraho ingorane nyinshi zibonekeza ku bayobozi b’ishure mu guhanahana amadosiye y’abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye cane cane iyo bagiye barahindagura ibigo vy’amashure bizeko. Ngo bizotuma kandi abavyeyi n’abanyeshure badasubira kuruhishwa canke kujuragizwa no kurondera ku mashure atandukanye ibisabwa vyose vyahora bija mu ma dosiye y’abanyeshure. Juma Edouard yabandanije amenyesha ko urwo rupapuro ndangamunyeshure nirwatangura gukora, ata munyeshure numwe azoba yemerewe gusubiramwo umwaka gatatu kiretse ku mvo zumvikana nk’izijanye n’indwara abarongoye ishure bamenyeshejwe kandi bagatohoza neza ko ari zo. Izo mvo kandi ngo zibwirizwa kwandikwa kuri rwa rupapuro ndangamunyeshure. Abayobozi b’ishure baragabishwa ko abazorenga kuri iyo ngingo bazohanwa kandi bongere bishure ku giti cabo ivyo igihugu kizoba catakaje bivuye mu kwandika umunyeshure asubiyemwo umwaka gatatu. Juma Edouard yasozereye ikiganiro ahamagarira abavyeyi n’abanyeshure kwitwararika cane no kubungabunga neza urwo rupapuro ndangamunyeshure kuko ngo uwuzoba atarufise, naho yokwerekana « bulletin » yonyene iriko amanota meza , atazoshobora kwemererwa kubandanya amashure cane cane iyo bibaye ngombwa ko ahindura ikigo c’ishure.

 Schola Uwanyirigira

 

Ibiharuro bijanye n’ibidukikije ngo birafasha mu migambi y’iterambere ry’igihugu

cfvbIbiharuro bijanye n’ibidukikije birafasha mu migambi y’iterambere ry’igihugu. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru w’ikigo kijejwe gutunganya ibiharuro bijanye n’iterambere «ISTEEBU», Nicolas Ndayishimiye mu gihe ico kigo cari catunganije uruganda rwo kuraba ivyo biharuro uko vyifashe mu Burundi. Hari kw’igenekerezo rya 21 Ntwarante 2017. Nk’uko umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwegukira mu biro vy’Umukuru w’igihugu bujejwe intwaro ibereye, Marguerithe Kamana yabimenyesheje, ngo igisata c’’Ishirahamwe Mpuzamakungu kijejwe gutunganya ibiharuro kibifashijwemwo n’umurwi w’abahinga mu biharuro bijanye n’ibidukikije ngo barateje imbere ibikoresho vyo kuraba ibiharuro bijanye n’ibidukikije mu ntumbero yo gufasha igihugu guteza imbere ivyo biyemeje muri ivyo biharuro, kubitororokanya hamwe n’ibindi. Ngo ntawokwirengagiza ko ibiharuro vyiza bifasha abafata ingingo gutora inzira nziza mu gutora inyishu z’ibibazo no gutanga ivyiyumviro vyubaka ku vyasabwe vyose. Yaheraheje amenyesha ko urwo ruganda ruzobafasha kumenya gutunganya ibiharuro bijanye n’ibidukikije ku rwego rw’igihugu, ibikenewe, akamaro, ibihari n’aho bazobikura. Nk’uko umuyobozi w’ikigo « ISTEEBU », Nicolas Ndayishimiye yabimenyesheje , ngo urwo ruganda rwari rwerekeye kuraba ibiharuro bijanye n’ibidukikije uko vyifashe. Ikindi ngo kwari ukuraba ingene ibisata bikora ibijanye n’ibidukikije vyoshira hamwe inguvu kugirango ivyo biharuro bije ahabona, bifise akanovera keza gafasha gufata ingingo zibereye. Bimwe muri ivyo biharuro ngo hari aho biri n’ahandi bitari. Mu Burundi naho aho bisanzwe biri ngo usanga ata buhinga bwo kubishira ahabona bumeze neza burashirwaho ngo   akaba ari naco gituma bari bakoranye kugira barabire hamwe ivyokorwa kugira ivyo biharuro babishire ahabona hanyuma ababikorerako bishobore kubafasha mu gufata ingingo na cane cane muri kino gihe isi ndimwa ibangamiwe n’ihindagurika ry’ibihe. Ivyo biharuro rero ngo birafasha mu bijanye n’iterambere ry’igihugu kubera ko igihe cose umuntu ashatse kwubaka inyubako rusangi yobanza kuraba ico ibiharuro bimwereka mu bijanye n’inkurikizi zijanye n’ibidukikije. Rero ngo ivyo biharuro ni nkenerwa ku gihugu no kw’isi yose mu bijanye n’imigambi itegurwa kuko ngo hategerezwa kurabwa ingaruka mbi zijanye n’umugambi wose baravye ku bidukikije.

Evelyne Niyonzima

 

Ukuganira ngo ni uburyo bwiza bwo gukinga amatati

xsdcwUkuganira ngo ni uburyo bwiza bwo gukinga no gutatura amatati bidaciye mu ngimba haba muri poritike canke mu bindi vyose bijanye n’imibereho y’abanyagihugu. Ngo nakare ibigiye inama bigira Imana. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu nama yo guhanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo gutsimbataza umugambi w’intwaro ibereye yamaze iminsi itatu ( kuva ku wa 21 gushika ku wa 23 Ntwarante 2017) yari yatunganijwe n’urwego rw’umuhuza w’abarundi. Ibirori vyo kwugurura iyo nama bikaba vyari vyatewe iteka n’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yari yaserukiye Reta. Mw’ijambo ryiwe yamenyesheje ko ugutunganya intwaro ibereye ari inzira nziza ikinga amatati.Yaravuze kandi ko ikiraje ishinga Reta ari uko ibiganiro hagati y’abarundi vyobandanya kuko ariyo nzira nyamukuru yo gutatura amatati. Umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana ku ruhande rwiwe, yamenyesheje ko umugenzo wo kuganira ari uburyo bwiza bwo gukinga no gutatura amatati bidaciye mu nguvu. Ngo ihangiro ry’iyo nama nkarishabwenge ryari ukurabira hamwe ingene hotsimbatazwa intwaro igengwa n’amategeko mu ntumbero yo gushiraho umubano mwiza hagati y’abanyagihugu. Abari bitavye urwo ruganda basavye ko urwego rw’umuhuza rwohabwa uburyo bukwiye n’abakozi babishoboye kugira barangure imirimo neza. Abari bitavye urwo ruganda barasavye kandi ko botunganya ibiganiro ku maradiyo ku ndwi ku ndwi ku bijanye n’akaranga, ibikorwa n’akamaro k’umuhuza w’abarundi. Ngo ikindi naco ni uko bohimiriza abajejwe gukingira agateka ka zina muntu kugira bakorere hamwe mu gutsimbataza intwaro ibereye mu bisata vyose. Umuhuza w’abarundi yasavye abitavye urwo ruganda gukorana n’ubushikiranganji, amashirahamwe, umurwi wigenga w’igihugu ujejwe agateka ka zina muntu (CNIDH) kugira ntihabeho ukwitiranya ibintu ku kazi. Umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana yamenyesheje abari bitavye urwo ruganda ko bohimiriza abanyagihugu kwitaho ivy’akaranga, guharanira amahoro, guhariranira no gutatura amatati bidaciye mu ngimba mu gutsimbataza intwaro rusangi n’ibindi. Abari bitavye urwo ruganda basavye kandi ko urwego rw’umuhuza rwofasha mu gukurikirana abarongoye abandi no gufasha mu guhuza abanyagihugu, gusubiza hamwe abarundi hamwe no mu guteza imbere agateka ka zina muntu bataravye igitsina. Ngo yofasha kandi gutegura imitima y’abarundi ku bijanye n’amatora yo mu mwaka w’2020 biciye mu banyagihugu . Ngo umuhuza yofasha kandi gukomeza ibiganiro vy’amahoro hagati y’imigambwe, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike akongera agashiraho ikigo cigisha agateka ka zina muntu n’intwaro ibereye. Umuhuza w’abarundi akaba yamenyesheje kandi ko kuri ivyo vyose bashikirije agiye kwihutira kubishira inama zo gusuzuma ivyo vyose biyemeje ko vyagiye mu ngiro.

Thérèse Niyonkuru

 

Igiporisi c’Uburundi kirashimirwa kuko cubahiriza umutekano w’abanyagihugu bose nk’uko kibitegekwa na Reta

DSC 0405Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo amenyesha ko ashimira igiporisi c’Uburundi cahindutse rwose ubu kikaba cubahiriza umutekano ku neza y’abanyagihugu bose nk’uko kibitegekwa na Reta.Ivyo yabivuze kw’igenekerezo rya 23 Ntwarante 2017, igihe yari aramutse agendera igiporisi c’inyamiramabi kijejjwe gukurikirana inkozi z’ikibi no gutunganya amatohoza ku vyaha vyakozwe mu ntumbero yo guhasha inkozi z’ikibi, yishikiye ku biro vy’inyamiramabi vyo kw’i Jabe. Gaston Sindimwo akaba yakiriwe n’indongozi z’igiporisi zari zirongowe n’umushikiranganji w’umutekano, Allain Guillaume Bunyoni. Uwurongoye iyo komisariya, komirseri jenerari Emile Manisha akaba yabanje kumubwira mu ncamake ukuntu ibikorwa bitunganije muri ico kigo c’inyasmiramabi. Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu,Gaston Sindimwo nawe yaramenyesheje abari ngaho ko urwo rugendo rwari mu ntumbero ya Reta yo gusanga abakozi ku kivi nk’uko amaze iminsi abigira mu bindi bisata. Igiporisi rero ngo gitegerezwa kuvugwa uko kiri ngo ni co gituma amaze iminsi akigendera kugirango abarundi n’amakungu bamenye ivyo gikora yongere atere akamo abaciyumvirako ibitari vyo babibeshuze. Yamenyesheje ko yari yaje kubasanga ku kivi kugirango arabe uko bakora ari ico bakeneye babafashe, ngo akaba yasanze ari igiporisi cahindutse cane kimeze neza rwose, mbere akaba yaciye ashimira umushikiranganji w’umutekano ko abo arongoye bubahirije imigambi ya Reta. Yaciye asaba umushikiranagnji w’umutekano ko yokomeza uko guhinduka kw’igiporisi mu ntumbero yo gutuza ba rwankabiyago bashaka kuvuga igiporisi uko kitari. Yaciye kandi agendera agasho gapfungirwamwo abagabo aho yasanze bararwanije inkozi z’ikibi, abakoze nabi barafatwa kugira babandanye bagira amatohoza baheze babirungike mu nzego z’ubutungane zibijejwe. Gaston Sindimwo akaba yagiye abemereye imashini nyabwonko imwe yongera amenyesha ko muri Reta bipfuza ko mu gisata co kwandika umwidondoro w’abantu (service d’identification)   boronka imashini zikwiye agasaba umugiraneza yoba azifise ko yozitanga kugirango igiporisi kironke uburyo bukwiye bwo gukora neza. Ku kibazo cerekeye itangwa ry’urupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa n’ubutungane (extrait du casier judiciaire), Gaston Sindimwo yamenyesheje ko ivyerekeye kwegereza ico gisata abanyagihugu buguruye ibiro mu ntara zitanu aho uwuzoba abikeneye abironka muri izo ntara ata ngorane.

Christine Manirambona

 

Indwara y’uruhumyi ngo ifise ingaruka mbi nyinshi iyo itavuwe hakiri kare

IMG 20170111 114249Mu Burundi indwara y’uruhumyi yitwa «trachome» abantu benshi ngo bakunda kwita uburire ngo irabaho kandi iyo umuntu ayirwaye agaheza akayivuza hakiri kare ngo irakira. Nayo iyo itavuwe ningoga ngo iraheza igakwega ingaruka mbi nyinshi ku magara y’uwuyirwaye. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuganga asanzwe arongoye umugambi w’igihugu ujejwe indwara zititaweho bihagije n’uruhumyi mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA, Victor Bucumi. Nkuko yabandanije abimenyesha ngo indwara y’uruhumyi canke uburire ntikunda gufata umuntu uwari we wese. Ngo ikunda gukarira abantu babayeho mu buryo budashemeye, babayeho nabi, abantu usanga bugarijwe n’ubukene butagira izina, impfuvyi n’abapfakazi batagira shinge na rugero. Abo nabo kenshi na kenshi ngo usanga ari abantu baba begeranirijwe hamwe nk’akarorero abantu baba mu birwati, mu ma site y’impunzi, n’ahandi. Victor Bucumi yamenyesheje ko iyo ndwara y’uburire ifatira mu jisho gutyo hakaza utuguma tumeze nk’udusebe. Ngo uko hahera iminsi rero ijisho ryafashwe n’iyo ndwara ritariko riravurwa ngo niko ritera risinzikara. Ariko ngo birashoboka ko iyo iyo ndwara igeze kure, ijisho rirwaye baribaga mu gihe umurwayi aronse uburyo bwo kwa muganga. Iyo rimaze gusinzikara rero naho ritabazwe ngo uca usanga rikweze ingaruka mbi umuntu wese atokwipfuza ko bimushikira mu buzima bwiwe. Izo nazo ngo nuko ubwa mbere iyo ijisho rifashwe n’iyo ndwara ritavuwe kare uca usanga ingohe zose zahungurutse. Hanyuma ijisho ngo rigaca riguma ririra rivamwo amasozi umwanya wose. Igikurikira naco ngo nuko ijisho rishobora guhuma. Iyo umuntu ahumye amaso yose naho ngo aba atakaje vyinshi mu buzima bwiwe kuko ata kazi aba agishoboye gukora atakibona. Ngo si ivyo gusa eka ngo nico ukeneye cose n’abandi bakikugirira. Victor Bucumi akaba yamenyesheje ko hari intara zimwe zimwe nka Karusi, Muyinga n’igice ca Ruyigi abo mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu bamaze kugendera kandi ngo bagize n’ibipimo baraba abarwaye iyo ndwara. Aho naho ngo bakaba baranatanze n’umuti uvura iyo ndwara ku bantu bose basanze bayirwaye. Ariko ibitigiri vy’abarwayi ngo bikaba bitaramenyekana. Iyo ndwara rero ngo ikaba ivurwa n’umuti witwa zythromax igihe itaragera kure.

Estella Niyongere

 

Abanyagihugu bahamagariwe gutunganya neza amazi acafuye ava mu ngo zabo

DSC 0188Abajejwe intwaro basabwa gufasha guhimiriza abanyagihugu bijukire gutunganya amazi acafuye ava mu ngo zabo. Ivyo ngo vyotuma n’ikiyaga Tanganyika gisanzwe gitanga ibice 90% vy’amazi akoreshwa mu gisagara ca Bujumbura gikingirwa. Ihangiro ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryihaye ni uko mu mwaka w’2030 amazi acafuye kw’isi yoba yagabanutse ku rugero rw’ibice 50%. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’abatanze ibiganiro, ku wa 22 Ntwarante 2017, aho ubuyobozi bukuru bujejwe gutunganya amazi n’isuku bwari bwatunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi. Nk’uko umuyobozi ajejwe gutunganya amazi, Jérémie Nkinahatemba yabimenyesheje ariko aca ku mayange uko uwo munsi wavutse ngo umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi kw’isi watanguye guhimbazwa ku wa 22 Ntwarante 1992, biturutse ku ngingo ya 47 y’ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Muri ya migambi y’ikimpumbi y’ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ngo n’uko gushika mu mwaka w’2030, amazi acafuye yoba yagabanutse ku rugero rw’ibice 50% kw’isi yose. Ariko rero nk’uko Jérémie Nkinahatemba yabimenyesheje, ngo hafi imiriyaridi zibiri z’abantu kw’isi barashobora gufatwa n’indwara za choléra n’izindi ndwara ziritutse ku kunywa amazi mabi. Eka ngo ibice 80% vy’amazi acafuye ngo aturuka ku bikorwa vy’abantu, ayo mazi ngo akarangurura mu nzuzi n’ibiyaga atayunguruwe. Kw’isi yose abantu hafi ibihumbi 900 barashobora guhitanwa n’indwara ziturutse ku mazi mabi acafuye uko umwaka utashe. Nk’uko icivugo mu Burundi kibivuga « Dutunganye neza amazi acafuye mu ntumbero yo gukingira ibidukikije », abajejwe intwaro basabwa gufasha guhimiriza abanyagihugu kwijukira gutunganya neza amazi acafuye ava mu miryango yabo. Mu Burundi, ngo uko igisagara ca Bujumbura cagiye caguka, vyatumye imicafu yiyongera, gutyo kubera idatunganije neza, myishi muri iyo igaherera mu kiyaga Tanganyika iturutse mu nzuzi zica mu gisagara. Nk’uko umuyobozi ajejwe isuku n’amazi no kugenzura ko amazi ari meza, Jeanne Francine Nkunzimana yamenyesheje ko n’aho hari ikibanza co gutyorora amazi acafuye kugira arungikwe mu nyanja ku Buterere, ngo kicubakwa mu mwaka w’1994, ngo cari gutyorora amazi 40 000 m3 ku munsi. Ubu ngo muri kino gihe, ico kibanza gityorora hagati ya 10 000 m3 na 12 000 m3 ku munsi.

Imiryango mike niyo ikoresha ikibanza co kuyungurura amazi acafuye

N’aho ico kibanza kihari, ngo imiryango mike niyo irungika amazi acafuye muri ico kibanza, vyumvikana ko hari iyindi miryango itari mike amazi acafuye anyengetera mu kuzimu uko nyene. Haruhande y’ayo mazi yo mu miryango, ngo n’amazi y’inkukura ava ku misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura kubera ko adatunganije neza yisuka mu kiyaga Tanganyika. Eka n’umuyobozi ajejwe gukurikirana   ikiyaga Tanganyika, Jean Marie Nibirantije yamenyesheje ko hari umugambi wo gukingira ico kiyaga uzorangurirwa mu bihugu bine bisangiye ico kiyaga, ushigikiwe n’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya. Biciye muri uwo mugambi nyene, ngo bimirije kuronsa ishirahamwe rijejwe gutunganya isuku mu gisagara SETEMU ivyuma bizofasha kuduza amazi acafuye kugira ashikanwe mu kibanza co kuyayungurura co ku Buterere. Ariko rero, ngo ufatiye ku kuntu igisagara cagiye kiraguka, ngo ico kibanza co ku Buterere gikwiye kwagurwa, kicubakwa ngo cari guhingura amazi acafuye ku rugero rw’ibice 38%. Aho cubakwa mu mwaka w’1994, ngo amakaritiye ya Kanyosha, Kinindo na Musaga ntiyari kuri uwo muhora, nico gituma ico kibanza gikwiye kwagurwa. Tubamenyeshe ko uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amazi wahimbajwe mu Burundi ku wa 25 Ntwarante 2017, mu Minago, mu ntara ya Rumonge. ngo kakaba kari akaryo ko kubamenyesha ko bagiye kuronswa amazi meza kubera hari isoko amahoro riherutse gutorwa, ndetse n’ibikorwa vyo kujana amazi mu gisagara ca Rumonge bigiye gutangura kubera ko ishirahamwe Regideso rigiye gutanga isoko. Aho mu ntara ya Rumonge, ngo no ku Mugomere hazokwimbwa ikinogo ahazova naho nyene amazi azofasha mu gisagara ca Rumonge. Ibikorwa vy’uwo munsi vyasozerewe mu kugendera ihoteli « Club du lac Tanganyika », aho amazi acafuye akoreshwa muri iyo hoteli ayungururwa agafasha mu bikorwa vyo kuvomera amashurwe.

Déo Misigaro

 

 
Ouvrir