Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi bariteye iteka ryo kwerekana aho bahagaze kw’ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa Shingiro

 

Kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2018, abarundi bakwije ibisabwa niho barangura igikorwa co gutora bahitamwo kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi rishasha. Ibinyamakuru vyandika n’ibikoresha imbuga ngurukanabumenyi bikaba vyarunze urunani  mu ntumbero yo gukurikirana ico gikorwa mu ntara zose z’igihugu no kugishikiriza abarundi n’amakungu amakuru y’ingene catunganijwe.Kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2018, abarundi bakwije ibisabwa niho barangura igikorwa co gutora bahitamwo kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi rishasha. Ibinyamakuru vyandika n’ibikoresha imbuga ngurukanabumenyi bikaba vyarunze urunani  mu ntumbero yo gukurikirana ico gikorwa mu ntara zose z’igihugu no kugishikiriza abarundi n’amakungu amakuru y’ingene catunganijwe.


SDSDMu ntara ya Ngozi
Umukuru w’igihugu ari kumwe n’umutambukanyi wiwe baranguriye ico gikorwa kw’ishure shingiro ry’i Buye (ECOFO-Buye) muri komine Mwumba, intara ya Ngozi. Inyuma yaho, Prezida NKURUNZIZA akaba yarashimiye Imana yashikanye abarundi kuri iryo sango kandi bakazinduka ku bibanza vy’itora.Yaboneyeho akaryo ko kwibutsa abarundi   ko aribo bo nyene basavye ko Ibwirizwa Shingiro rihinyanyurwa.Yarashikirije icipfuzo c’uko  ibizova muri iryo tora bizoshimwa na bose.Ico kibanza c’i Buye cari kigizwe n’ibiro 4, hakaba hari hitezwe abenegihugu 1989 bahatorera. Muri komine Mwumba hari hitezwe igitigiri c’abenegihugu bababa 34.982 bagabuwe mu bibanza vy’itora 34. Umugambwe CNDD-FDD wonyene  niwo wari waserukiwe mu gikorwa co gukurikirana ico gikorwa hamwe n’abarorerezi 15 baserukiye ishirahamwe ryitwa RAM.


Mu gisagara ca Bujumbura
Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yaranguriye ico gikorwa co guhitamwo  kwemeza canke guhakana  Ibwirizwa Shingiro, kw’ishure ryisumbuye “Lycée communal de Nyakabiga”, risanzwe riri muri zone Nyakabiga, komine Mukaza. Inyuma y’ico gikorwa, Gaston Sindimwo yaribukije ko abarundi bo mu mihingo yose y’igihugu biyemereje mu biganiro ko Uburundi buhindura Ibwirizwa Shingiro. Akaba nawe nyene yitabiriye ico gikorwa nk’abandi barundi bose bakunda igihugu cabo.Yarashimiye rero abarundi bazindutse uwo munsi kugira bagaragaze ikiri ku mutima.Muri ico kibanza intumwa z’umugambwe CNDD-FDD n’iz’urunani rw’Amizero y’abarundi” zari zahishikiye muri ico kibanza c’itora cari kigizwe n’ibiro 11 kugira zikurikirane uko ico gikorwa kiriko kiragenda. Bamwe mu bakuru b’ibiro vy’itora babwira abamenyeshamakuru ko badafise uruhusha rwo gutanga ibitigiri vy’abari bamaze gutora bagaca babarungika ku bagize umurwi  ujejwe gutunganya amatora ku rwego rwa komine (CECI).Mu gisagara ca Bujumbura aho ikinyamakuru  UBUMWE nko muri komine Ntahangwa zone Carama ,ku kibanza c’itora co kw’ishure  Ecole Source du Savoir, igikorwa c’itora catanguye igihe c’isaha imwe n’iminuta 14 kubera ibikoresho bimwe bimwe bitari vyaharaye,nk’udusandungu tw’amatora n’utuzu tw’ubwiherero.Ivyo bikoresho bikaba vyashitse muri ico gitondo.Kuri ico kibanza  hariho intumwa z’umugambwe  CNDD-FDD bari baje gucungera uko ico gikorwa kigenda co kimwe n’abarorerezi bari barungitswe amashengero atandukanye harimwo Fontaine Isoko.Ku kibanza c’itora co kw’ishure «Nouvel Horizon » muri karitiye Gahahe zone Carama hoho batanguye kare mu gitondo,igihe c’isaha zine ku buryo igihe c’isaha zine abantu baza gutora bari batanguye kubaganuka.Muri ico kibanza c’itora abahagarikiye amatora barorohereza abanyagihugu barwaye ,abageze mu zabukuru bakabatambutsa kugira bahejeje gutora bace babandaza basubire iwabo. Kuri kuri ico kibanza naho nyene umugambwe CNDD- FDD wari waserukiwe n’intumwa zaje kuraba ingene ico gikorwa kigenda,hakaba n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike yari yaharungitse abarorerezi. Ku kibanza c’itora co kw’ishure shingiro yo ku Musaga iri muri komine Muha igikorwa c’itora ryo kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro rihinyanyuye catanguye isaha cumi na zibiri z’igitondo. Abatora bari benshi cane mu masaha yo mu gatondo, gushika isaha zine bakaba bariko baragabanuka. Ico gikorwa kikaba cagenze neza mu mutekano ntangere. Imigambwe nka CNDD-FDD, UPRONA, hamwe n’abigenga biyunze mu runani « Amizero y’abarundi »yari yarungitse intumwa gukurikirana ico gikorwa, hamwe n’ishirahamwe ridaharanira ivyicaro vya poritike « Fontaine Isoko ».Ku kibanza c’itora co ku kigo c’imyuga (Centre artisanal) co ku  Musaga muri komine Muha ico gikorwa caritabwe ku bwinshi kuva  mu gitondo ca kare aho abanyagihugu baza ari benshi kugira abarangije gutora bace baja ku mirimo yabo.Hariho abakurikirana uko ico gikorwa kiriko kiragenda nk’intumwa z’imigambwe CNDD-FDD, UPRONA, hamwe n’intumwa z’abigenga biyunze mu runani « Amizero y’abarundi »hamwe n’abarorerezi baserukiye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike. Muri ivyo bibanza uko ari bibiri bakaba barubahirije amategeko ingingo  z’umurwi CENI bakaba bahagaritse ico gikorwa  isaha cumi z’umuhingamo. Ku kibanza c’itora co kw’ishure yisumbuye aho bita « kwa Vyisi », aho bita Lycée Kanyosha iri muri segiteri ya Muzenga, quartier Kinanira II, zone Musaga, komine Muha.Nk’uko umwe mu bakozi b’umurwi CENI tutashatse gutanga umwidondoro wiwe  kubera atari mu bagenewe gushikiriza amakuru yabitumenyesheje, ngo bari bararanye ibikoresho vya nkenerwa ivyo bikaba vyabatumye batangura igikorwa cabo hakiri kare, ni ukuvuga isaha cumi na zibiri n’inusu z’igitondo.  Aho hakaba  hari ibiro vy’itora icenda. Abanyagihugu bakaba batoye mu mutekano ntangere.Aho hakaba  hari ibiro vy’itora icenda. Abanyagihugu bakaba batoye mu mutekano ntangere.Ku kibazo c’uko vyose vyoba vyagenze neza uwo twavuganye yatumenyesheje ko bagize ibibazo vy’abaje gutora ariko batari biyandikishirije muri ico kibanza c’itora.Ico ngo caciye gitorerwa umuti kuko ngo baciye babagirira urutonde rw’inyongera bisangije(liste additionnelle).                                                                Mu ntara ya Cibitoke Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore yaranguriye igikorwa co gutora ku kibanza c’itora c’i Masango muri komine Bukinanyana.Muri iyo ntara hiyandikishije abantu bazotora 286.888 muribo abakenyezi  148.001 n’abagabo 138.887. Hari ibibanza vy’itora  200  n’ibiro 718. Muri rusangi amatora yatanguye ku gihe yongera agenda neza ku buryo isaha zitandatu ata mirongo yibonekeza. Mu Ruhagarika naho nyene muri komine Buganda haheruka kubera ubwicanyi, ico gihe nyene hari hamaze gutora abantu 1.812 ku biyandakishije 2.336.Imgambwe CNDD-FDD na UPRONA yari yarungitse intumwa ku bibanza bimwe bimwe vy’itora, hamwe rero  n’amashirahamwe yari yarungitse abarorerezi bayo nka CODIP na ONELOP.


Mu ntara ya Bubanza 
umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda yaranguriye igikorwa c’itora  ku kibanza   co ku Mpanda. Kuri ico kibanza  abitavye itora bari bazindutse ari benshi. Mu ntara ya Makambaumukuru w’Inama Nkenguzamateka, Réverien Ndikuriyo yatoreye ku kibanza c’itora c’i Gatwe muri komine  Kayogoro. Inyuma y’ico gikorwa akaba yaribukije ko abarundi ari bo bonyene biyemereje mu biganiro vyabahuje ko Uburundi buhindura Ibwirizwa Shingiro ryabwo. Akaba yarashimiye abenegihugu bazindutse uwo munsi kugira bagaragaze ikiri ku mutima.Kuri ico kibanza c’itora umugambwe CNDD-FDD wari uhafise intumwa zikurikirana ico gikorwa hamwe n’urinani rw’Amizero y’abarundi hamwe rero n’abarorerezi b’amashirahamwe adaharanira ivycaro vya poritike nka AJAP, CODIP,  ACOPA, hamwe n’ishengero rya “Méthodiste”.


Ddat1ajVAAAD9wQMu ntara ya Karusi, 
igikorwa c’itora ryo kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro rihinyanyuye cagenze neza muri rusangi.Muri Komine Buhiga isanzwe iri ku mugwa mukuru w'intara  ya Karusi  ku biro vy'itora vyose abanyagihugu bahashitse kare  kuko kw'isaha ya 12 n'iminota 15 zo mugitondo hari imirongo miremire. Ku kibanza c’itora co kw’ishure shingiro ry’i Buhiga (ECOFO-Buhiga) ku biro vy’itora vya mbere abenegihugu 413 bari bamaze gutora ku bantu 483 biyandikishijeMuri Komine Bugenyuzi abahagarikizi b’amatora b’umurwi CENI, bacerewe iminota 15 bivuye ku bikoresho nk'irangi n'ikidodo baronse batevye gatoyi. Muri iyo komine  nyene hamwe  na Komine Buhiga, Gihogazi, Gitaramuka na Mutumba abarorerezi bari abo mu mugambwe CNDD-FDD kiretse ku biro vyo ku kibanza c’itora c’ishure   ry’uburimyi “ITABU-Karusi” twahasanze n'uwo mu mugambwe UPRONA. Kugera ku gihe c'isaha 5 z'umurango muri komine Gitaramuka, ku kibanza c'itora co kw'ishure ry'isumbuye rya komine ku biro vy’itora Gisirika cari kigizwe n’ibiro 6,  ku biro vy'itora vya mbere hari hamaze gutora abantu 320 ku 400 biyandikishije, mu gihe muri komine Mutumba ku biro vy'itora vy'ishure ryisumbuye rya komine  bita “Mubaraga” no 1 hari hamaze gutora abantu 357 ku 456 bari biteze. Muri komine Nyabikere naho ku kibanza c'itora  ca  Ngugo ku biro vya mbere hari hamaze gutora abantu 311 ku 473 biyandikishije. Muri rusangi nta tunenge tunini twibonekeje kiretse ko hari abagore batwaye amakarata y'abagabo babo ngo babatorere badatwaye uburangamuntu bwabo aho basubijwe inyuma.

Mu ntara ya Cankuzo 
igikorwa c’itora ryo kwemeza, canke guhakana Ibwirizwa Shingiro cagenze neza nk’ahandi muri rusangi. Muri iyo ntara intumwa z’imigambwe ya CNDD-FDD, UPRONA, FNL, hamwe n’urunani rw’Amizero y’abarundi nibo bashoboye kwishikira ku bibanza vy’itora. Muri komine Gisagara ikukira iyo ntara ku kibanza c’itora c’i Bumba hari umuywanyi w’urunani rw’abigenga “Amizero y’abarundi” yafashwe ariko yigishiriza abantu bari ku murongo imbere y’ibiro vy’itora gutora “Oya”, abajejwe umutekano bakaba baramufashe kugira bamushikirize abo mu butungane, aho bamusanganye iterefone ngendanwa irimwo ubutumwa bwo gutera ubwoba abantu, ariko hakaba bagenzi biwe baciye bamutorokesha. 


Mu ntara     ya   Muyinga
Abanyagihugu baritavye igikorwa c’itora ryo kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro rihinyanyuye kandi cagenze neza muri  rusangi. Muri komine Butihinda ibiro vy’itora vyari vyuguruye kuva isaha cumi na zibiri zo mu gitondo kandi abenegihugu bari bazindutse ku buryo hibonekeza imirongo miremire ku bibanza vy’itora vyose. Ku kibanza co kw’ishure shingiro ry’ i Taba igihe c’isaha zitatu n’iminuta 50  abanyagihugu 742 nibo baribamaze gutora ku bantu 1433 biyandikishije. Ku biro vya gatatu vyo ku kibanza c’itora c’i Tangara, uwari arongoye ibiro inomero 3 yitwa Vincent Nzisabira yari yasivye. Ariko nk’uko umurwi CENI ubitegekanya waciye umusubiriza n’uwundi beretse uko  bahagararira amatora. Ku bibanza vy’itora vyo muri iyo ntara uko ari  25 hari intumwa z’umugambwe CNDD-FDD, iz’abigenga bo mu runani “Amizero y’abarundi” hamwe n’abarorerezi b’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike nka CACEDEBU, ONELOP-Burundi. Ingorane yahabaye ni iyo umusirikare umwe adakomeye mu mutwe yatse mugenziwe inkoho aca arasa mu kirere bica bitera umutekano muke. Ariko abandi basirikare baciye bamutesha. Igikorwa co gutora kikaba cahavuye kibandanya. Muri komine Butihinda igihe c’isaha indwi abantu bari bagabanutse cane. Ico gihe nyene abarongoye ibiro vy’itora bakaba baramenyesheje ko abari bamaze gutora bangana n’ibice 90 kw’ijana vy’abiyandikishije.


Mu ntara ya Bujumbura 
Abenegihugu baritavye ico gikorwa, hakaba hari ibibanza vy’itora i Sororezo no ku Muyira. Ku murwa mukuru w’intara ya Bujumbura mw’Isare, igihe c’isaha zibiri n’iminota 15 abanyagihugu 448 nibo bari bamaze gutora kuri 1331 biyandikishije. Ku kibanza c’itora co Kuruyange hari hahuriye intumwa 6 z’umugambwe CNDD-FDD, 2 z’ab’urunani rw’abigenga “Amizero y’abarundi”, hamwe n’amashirahamwe adahanira ivyicaro vya poritike nka CODIP na ONELOP.


Mu ntara ya Kirundo
Ku bibanza vy’itora vyo kw’ishure shingiro ry’i Bugabira no kw’ishure ryisumbuye ry’aho i Bugabira nyene, haribonekeje intumwa z’umugambwe  CNDD-FDD, na UPRONA hamwe n’abarorerezi b’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike nka CAPES+, CODIP, hamwe n’ishengero CEPBU. Umushiranganji w’ibikorwa vya Reta, jean Bosco Ntunzwenimana yaranguriye ico gikorwa c’itora muri  komine Bugabira ihana urubibe n’igihugu c’Urwanda, ari nayo asanzwe avukamwo, hakaba hari ku kibanza  c’itora co kw’ishure shingiro ry’i Sanganiro. Nawe nyene inyuma y’ico gikorwa yaramenyesheje ko ashimishwa no kubona iryo sango rishitse bamwe mu babanyi biwe  bari barahungiye mu Rwanda barahungutse kandi bakaba bari mu barekuriwe gutora. Ku kibanza c’itora co kw’ishure shingiro ryi Kanyinya muri komine Kirundo abanyeshure nibo bari benshi ku mirongo y’abitavye itora. Ku kibanza c’itora co kw’ishure shingiro ry’i Gikuyo, abajejwe guhagarikira amatora ngo bari ku kivi kuva isaha cumi na zibiri zo mu gitondo. Muri iyo ntara ya Kirundo, igihe c’isaha  zitanu n’igice mu bibanza bimwe bimwe vy’itora, ibitigiri vy’abari bamaze gutora vyari vyegereje cane  ivy’abiyandikishije ngo batore. Aho naho ni nko kw’ishure shingiro ryo ku Mutwenzi muri komine Kirundo hari ibiro vy’itora 4 hari hamaze gutora abanyagihugu 1684 kuri 1948 biyandikishije. Iruhande y’abarorerezi barungitswe n’amashirahamwe yo mu gihugu hagati hariyongeyeko abarorerezi bo ku mugabane wa Afrika baserukiye ishirahamwe OADAME ,(Observatoire africain pour la démocratie et l’assistance en matière électorale), hakaba n’abandi baserukiye ishengero ry’abangirikani,  na CEPBU  hamwe na Eglise vivante.


Mu ntara ya Muramvya 
Ku kibanza co kw’ishure ritoya ry’ i Masango harabaye ukwihenda ku rutoke rujako irangi umuntu ahejeje gutora, ubwa mbere bashira ku rukumu mugabo bamaze kwumva insiguro zatanzwe n’umukuru w’umurwi CENI abicishije ku maradiyo yunze urunani bahavuye bakoresha urutoke nkambarukoko. Umugambwe CNDD-FDD wari warungitse intumwa n’ishirahamwe rimwe ridaharanira ivyicaro vya poritike ACOPA ryari ryarungitse abarorerezi. Ku kibanza c’itora co kw’ishure shingiro  Muramvya ya gatatu (ECOFO-Muramvya III), hari umutamakazi yatabuye ikarata yiwe y’itora. Ku kibanza c’itora co kw’ishure shingiro Muramvya ya mbere (ECOFO-Muramvya I) n’ishure ryisumbuye ry’i Muramvya (Lycée de Muramvya), igikorwa c’itora catanguye gitevye kubera abakozi batari bwaronke ikidodo  n’irangi bijana, ariko mu nyuma barabibaronkeje.Ikibanza c’itora Muramvya II cari kigizwe n’ibiro 4, igihe s’isaha zitandatu, ku biro vy’itora vya mbere hari hamaze gutora abanyagihugu 334 kuri 524 biyandikishije, ni ukuvuga ibice 63 %. Ku biro vy’itora vya kabiri abanyagihugu 362 nibo bari bamaze gutora kuri 524 biyandikishije, ni ukuvuga ibice 67,4%. Ku biro vya gatatu navyo hari hamaze gutora 310 kuri 5O8 biyandikishije, ni ukuvuga ibice 61,01%, no ku biro  vy’itora vya kane abanyagihugu 339 bari bamaze gutora kuri 508 biyandikishije ,ni ukuvuga ibice 66,7%.Muri komine Bukeye ku kibanza ca ECOFO-Bukeye I, igihe c’isaha zitandatu  n’iminuta 20,abenegihugu 2.770 bari bamaze gutora kuri 3926 biyandikishije,ni ukuvuga ibice 70,5%, mu gihe ku kibanza ECOFO- Gahaga abanyagihugu 1581 bari bamaze gutora kuri 2034 biyandikishije. Ku kibanza c’itora ETS Saint Paul Kiganda cari gifise ibiro 4, igihe c’isaha zine, abanyagihugu 966 bari bamaze gutora kuri 1625 biyandikishije, ni ukuvuga ibice 59%. Ku kibanza c’itora co kw’ishure ryisumbuye ry’i Kiganda  cari kigizwe n’ibiro 2 igihe c’isaha zitanu n’iminuta 20 abenegihugu 515 bari bamaze gutora kuri 825. 


AREEMu ntara ya Bururi
Ku  kibanza c’itora co kuri koreje ya komine Bururi  hibonekeje imirongo miremire y’abanyagihugu baje kuhatorera ku buryo babonye ko vyoba vyiza bamwe bagiye gutorera ku kibanza c’itora ca Lycée Bururi kubera ko rwa rutonde rw’abiyongereye ku rutegekanijwe ku biro rwarengewe. Hanyuma abo bahitamwo guheba gutora bakisigura bavuga ko bazize ivyo batazi.Twobamenyesha ko buca abarundi bazindukira gutora, nk’igihe c’isaha zitanu z’ijoro, harumvikanye igerenade yatewe ku kibanza c’itora co ku Muyange ku mutumba Gatanga, zone Munini, komine Bururi, ariko akaba ataco yononye nk’uko vyamenyeshejwe na komiseri w’igiporisi ku rwego rw’intara akongera akaba arongoye n’igisata c’igendereza mu ntara.Tubamenyeshe ko aho nyene higeze guterwa igerenade mu gihe co kwandika abazitaba amatora y’Ibwirizwa Shingiro n’ayo mu 2020 n’aho nyene akaba atacononekaye. Ku bibanza vy’amatora imigambwe CNDD-FDD, SAHWANYA- FRODEBU, UPRONA, urunani rw’abigenga “Amizero y’abarundi”yari yaharungitse intumwa hatibagiwe n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike nka AJA, ACOPA,ONELOP.Hari n’abanywanyi b’urunani “Amizero y’abarundi”bafashwe bariko babwira abitavye  amatora ngo batore “Oya”bakaba baciye baja kubapfungira mu gasho k’igiporisi ku murwa mukuru w’intara ya Bururi kugira baze bacirwe urubanza.

Mu ntara Kayanza
Umuhuza w’abarundi Edouard Nduwimana yaranguriye igikorwa c’itora ry’Ibwirizwa Shingiro ku kibanza c’itora ca Kigarama-Bisinde muri komine   Gahombo ari nayo avukamwo, hari kw’isaha zitanu zo mu gitondo. Muri zone Murima, komine Kayanza ku kibanza c’itora co kw’ishure ry’imyuga, igihe c’isaha zibiri n’igice abanyagihugu 313 nibo bari bamaze gutora kuri 887. Intumwa z’umugambwe CNDD-FDD, n’iz’Amizero y’abarundi”n’abarorerezi b’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike nka   AJAP, CODIPna ACOPA bari bishikiye muri ivyo bibanza gukurikirana ingene ico gikorwa kiriko kiragenda. Vyongeye muri ivyo bibanza   igihe c’isaha zitatu abanyagihugu 1862 bari bamaze gutora kuri 4320 biyandikishije. Ku kibanza ca Ruganza I igihe c’isaha zine abanyagihugu 287 nibo bari bamaze gutorakuri 406 biyandikishije.Ku biro bimwe bimwe vy’itora ntibari bacakira abatora biyongereye ku  rutonde rutegekanijwe n’umurwi CENI kubera ko igitigiri ntarengwa  ca 50 cari cakwiye. Vyagenze uko no ku kibanza c’itora ca ECOFO Acces School y’ i Musave ku murwa mukuru w’ intaraya Kayanza.

Mu  ntara ya Gitega
Ku murwa mukuru w’iyo ntara, igikorwa c’itora ry’Ibwirizwa Shingiro catanguye isaha cumi na zibiri zo mu gitondo, aha rero ni nko mu makaririye ya Magarama na Nyamugari hibonekeje imirongo miremire ico gihe. Gushika isaha zitandatu nta tunenge twibonekeje. Ku biro vyose vy’itora hari imtumwa  z’imigambwe CNDD-FDD,  FRODEBU Nyakuri, UPRONA, FNL n’”Amizero y’abarundi ”hamwe n’abarorerezi b’abashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike nka Croix Rouge yo mu Burundi, CACEDEBU na NAD hamwe n’ishengero”Eglise méthodiste libre”.Twisunze  amakuru yatanzwe n’umwe mu bagize CEPI Gitega, ngo komne Gitega yonyene irimwo abantu 110.000 biyandikishije kugira bazitabire amatora bagabuwe mu bibanza vy’itora 65 hamwe n’ibiro 246.Hariho abitavye ico gikorwa co gutora bitwaje twa dukaratasi biyandikishirizako gusa badafise n’ikarata ndangamuntu. Bakaba baciye basabwa gusubira iwabo gutora uburangamuntu bwabo.Hakaba  n’uwundi munyagihugu yatereye ikarata y’itora yiwe mu gasandugu k’itora. Mwomenya ko uwurongoye iyo ntara ya Gitega,Venant Manirambona yabohoje abantu 4 bari bapfungiwe mu gasho k’igiporisi ku mvo  z’uko bafashwe bagira imyiyamamazo inyuma y’igihe gitegekanijwe n’amategeko.


Mu ntara ya Mwaro
Mu makomine ya Kayokwe na Nyabihanga igikorwa c’itora ry’Ibwirizwa Shingiro  ri hinyanyuye  cagenze neza.Inyuma y’isaha zitandatu abari bamaze gutora bararenga hafi ibice 80 kw’ijana vy’abiyandikishije. Abajejwe gucungera umutekano bari barikanuye. Imigambwe CND-FDD,UPRONA, n’Amizero y’abarundi “ yari yarungitse intumwa ku biro vy’amatora, hamwe rero n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike nka ONELOP, n’amashengero ya “Fontaine  Isoko” na” Eglise méthodiste libre”

Mu ntara ya Rumonge
Igikorwa c’itora ryo kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro rihinyanyuye cagenze neza muri rusangi nko mu zindi ntara. Mu biharuro vy’imfatakibanza, «Ego» iza imbere ku majwi 68,95% mu ntara ya RumongeMu ntara ya Rumonge, amatora yo guhinyanyura ibwirizwa Shingiro, Ego yatowe ku majwi 68,95% Oya nayo  yatowe ku majwi 22,05%. Ku bantu 220044 bari biyandikishije, abatoye ni 214 879, ni ukuvuga ko amatora yitabwe ku rugero rw ‘ibice 97,65%. Ivyo ni ibiharuro vy’imfatakibanza vy’ukuntu amatora yagenze mu ntara ya Rumonge, ibiharuro vyashikirijwe n’umukuru w’umurwi  ujejwe gutegura amatora mu ntara ya Rumonge (CEPI), Léopord Niyonganji, mu gatondo ko ku wa 18 Rusama 2018, ku murwa mukuru w’intara ya Rumonge ahari icicaro c’ivyo biro.Nk’uko biboneka mu biharuro vyatororokanijwe n’umukuru w’umurwi ujejwe gutegura amatora CEPI mu ntara ya Rumonge, Léopord Niyonganji, ku bantu 220044 bari biyandikishije kugira bitabire amatora yo guhinyanyura Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi, abantu 214 879 nibo bitavye ayo matora, ni ukuvuga ko ayo matora yitabwe ku bice 97,65%. Ku bantu bitavye itora 214879, abatoye Ego ni 148 165, ni ukuvuga ibice 68,95%. Abatoye Oya ni 47 401, ni ukuvuga ibice 22,05%. Amajwi yabaye impfagusa ni 5034, ni ukuvuga ibice 2,34%, abatagize ico babivugako bakaba 13279, ni ukuvuga ibice 6,17%.Ku bijanye n’uko amatora yagenze mu makomine 5 agize intara ya Rumonge, Buyengero Ego yatsinze ku majwi 77,2%, komine ya Rumonge yagize kabiri mu gutora Ego, aho bayitoye ku majwi 72,6%, iya gatatu ni Burambi, aho Ego yatowe ku majwi 68,92%, ikomine ifise ikibanza ca kane muri ayo matora ni Bugarama, aho Ego yatowe ku majwi 62,6%, iyanyuma yatoye Ego ni komine ya Muhuta, aho Ego yatowe ku majwi 53,25%. Muri yo makomine nyene, Oya yatowe ku majwi 37,7%, muri komine ya Bugarama, muri komine ya Muhuta, Oya yatowe ku majwi 33,55%, muri komine ya Burambi Oya yatowe ku majwi 19,9%, muri komine ya Rumonge, Oya yatowe ku majwi 19,7% hamwe na komine ya Buyengero, aho Oya yatowe ku majwi 17,75. Muri izo komine zigize intara ya Rumonge, harabaye n’amajwi y’impfagusa hamwe n’abatagize ico babivugako. Muri komine ya Rumonge, amajwi yabaye impfagusa ni 2067, ni ukuvuga ibice 2,3%, muri komine ya Burambi, amajwi yabaye impfagusa ni 1321, ni ukuvuga ibice 4,31%, muri komine ya Buyengero amajwi yabaye impfagusa, ni 945, ni ukuvuga ibice 3,16%, muri komine  Bugarama, amajwi yabaye impfagusa ni 582,ni ukuvuga bice 3,3%, muri komine  Muhuta, amajwi yabaye impfagusa ni 113, ni ukuvuga ibice 3,95%. Abo ataco babivuzeko muri komine  Rumonge, ni amajwi 5707, ni ukuvuga ibice 2,3%, komine  Muhuta ni amajwi 2619, ni ukuvuga ibice 3,24%, muri komine  Burambi, abo ataco babivuzeko ni 2098, ni ukuvuga ibice 6,85% hamwe na komine  Buyengero, aho abo ataco babivuzeko ari 1454, ni ukuvuga ibice 4,87%, muri komine  Bugarama abo ataco babivuzeko, ni 1401, ni ukuvuga ibice 8,08%.Muri rusangi, amatora yagenze neza, aho abatora bazindutse gutora ku masaha yategekanijwe n’umurwi w’igihugu ujejwe gutegura amatora CENI, ayo masaha nayo ni isaha cumi na zibiri zo mu gitondo, hamwe n’ahandi isaha y’icumi yari itegekanijwe ko ibiro vy’itora biba vyugaye, yageze abatora bahejeje. Icibonekeje ni uko abarorerezi b’ibimigambwe n’inani hamwe hamwe ntibari bahari kiretse abo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n’abamwe mu bari bahagarariye amatora bagomba gufasha abatora gutora ivyo bipfuza, ariko utwo tugorane twaratorewe umuti n’ababijejwe. 

  Amakuru yatororokanijwe n’urunani

rw’ibimenyeshamakuru                                                                                                          

Ouvrir