Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida NKURUNZIZA ahamagarira abarundi gutora Ego, bemeze Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi rihinyanyuye

 

Kw’igenekerezo rya 2 Rusama 2018, umugambwe CNDD-FDD uramutswa ubutegetsi niho watanguye imyiyamamazo yo gutora Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi rihinyanyuye.Ibirori vy’uwo munsi bikaba vyabereye muri zone Bitare, komine Bugendana, intara ya Gitega.Kw’igenekerezo rya 2 Rusama 2018, umugambwe CNDD-FDD uramutswa ubutegetsi niho watanguye imyiyamamazo yo gutora Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi rihinyanyuye.Ibirori vy’uwo munsi bikaba vyabereye muri zone Bitare, komine Bugendana, intara ya Gitega.Tubibutse ko ico gikorwa c’imyiyamamazo kigengwa n’itegeko ry’Umukuru w’igihugu inomero 100/039 ryo ku wa 23 Ndamukiza 2018, risaba abanyeporitike n’abigenga biyandikishije mu murwi w’igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora (CENI) gutangura kwiyamamariza itora ry’Ibwirizwa Shingiro rihinyanyuye guhera ku wa 1 gushika ku wa 14 Rusama 2018.


33333333Mu ntara ya Gitega
Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yari yifatanije n’abagumyabanga, abakenyererarugamba n’imbonerakure, bari bitavye urwo rubanza, akaba mw’ijambo yashikirije ryo gutanguza icese igikorwa co kwiyamamariza ugutora iryo Biwirizwa Shingiro, nk’umukuru w’inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD,yarateye akamo abagumyabanga bose mbere n’abarundi ngo baze batore Ego bemeze iryo Bwirizwa Shingiro ry’Uburundi, akaba yagize ati:”Umwera uva i bukuru ugakwira igihugu cose, uwo mwera ni ugutora Ego mw’iyemezwa ry’Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi rihinyanyuye”. Yaciye aboneraho n’akaryo ko gusaba abagumyabanga kwihangana muri kino gihe co kwiyamamariza gutora iryo Bwirizwa Shingiro kubera ari ingendo ishikana ku ntsinzi.Nk’uko Prezida NKURUNZIZA yabandanije abishikiriza,ngo arashima ko iyo myiyamamazo itanguye igihugu cose kiri mu mahoro n’umutekano. Haruhande y’uwo mutekano, ngo mu mezi ane ya mbere, ikigo kijejwe gutororokanya amakori n’amatagisi OBR catorokanije uburyo bwinshi butari bwaboneke. Kabaye n’akaryo ko guca ku mayange ingingo inzego zirongoye umugambwe ziherutse gufata, aho akavuga ingingo zafatiwe mu masengesho yatunganijwe n’umugambwe mu ntara ya Gitega, aho bafashe ingingo mu mugambwe CNDD-FDD yo gushira Imana imbere muri vyose na hose, umunsi wa kane nawo ukaba umunsi wo gusengera igihugu.Vyongeye, ngo komite nkuru y’umugambwe CNDD-FDD yasavye abagumyabanga, abakenyererarugamba n’imbonerakure kugendera mu ndero no mu muco w’Imana. Ku bijanye n’Ibwirizwa Shingiro rishasha Umukuru w’igihugu yahamagariye abarundi gutora, ngo ibirimwo vyasabwe n’abanyagihugu kuva mu mwaka w’2012. Mu mwaka w’2015, haragiyeho umurwi w’igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y’abarundi, aho muri ivyo biganiro basaba ivyohinduka mw’Ibwirizwa Shingiro kugira rijane n’ibihe. Kuri abo bose bazoza kubigisha, baba ababahamagarira gutora Ego canke Oya ngo bazobumvirize, ariko baheze batore ikiri ku mutima. Mu gihe mu mugambwe CNDD-FDD basize imbere Imana, yabasavye kuguma mu Mana, ngo muri ico gihe, ico bazosaba cose ngo Imana izokibaha.


Abanywanyi b’umugambwe CNDD-FDD basabwe kugendera mu bugombe bw’Imana
Ico gikorwa co kwiyamamariza gutora Ibwirizwa Shingiro rishasha, ngo n’ishaka ry’abarundi. Mu mpanuro yatekereye abanywanyi b’umugambwe CNDD-FDD, yabasavye ko bogendera mu bugombe bw’Imana kurya bavyiyemeje, batange akarorero keza. Nk’abagumyabanga n’abakenyererarugamba n’imbonerakure, abagira inama yo kuba abanyamahoro, ivyo akabisaba abarundi bose. Muri bino bihe vyo kwiyamamariza gutora Ibwirizwa Shingiro rishasha, yasavye abarundi guteramira amahoro n’umutekano ijoro n’umutaga. Vyongeye, yishimikije ivyabaye muri kahise, aho basokuru barwaniye igihugu cacu, yasavye abanywanyi b’umugambwe CNDD-FDD kuba intwari kurya kwa basokuru, bakorane n’Imana.Abari aho, yabasavye guhagararira ineza y’abanyagihugu bose, Ibwirizwa Shingiro ngo ni iry’igihugu cose, na ntaryo bame barwanira iteka ry’Uburundi n’abazukuruza. Ku banywanyi b’umugambwe CNDD-FDD, yabasavye kugira urunani rw’intamenwa, bazibire ibihengeri vyose umwansi ashobora gucamwo kugira abacanishemwo. Mu bihe nk’ibi, yabasavye kwihanganirana kubera ko kwihangana bishikana ku ntsinzi, bazirikane igihugu kubera muri kino gihe ikiraje ishinga abarundi ari ukurwanya ubukene, amacakubiri, gukingira ibidukikije n’ibindi.Mw’ijambo ryiwe munyamabanga mukuru  w’umugambwe, Evariste Ndayishimiye nawe yaramenyesheje ko iryo Bwirizwa Shingiro rihinyanyuye bahamagarira abarundi gutora, ari ukugira rijane n’ibihe. Iryo Bwirizwa Shingiro, ngo ni inkoni abarundi tuzokwishimikiza mu myaka iri imbere. Vyongeye, ngo iryo Bwirizwa Shingiro ngo rije gutsimbataza ubwigenge bw’Uburundi, intwaro rusangi hamwe no kwikurako akagaye n’agacinyizo vy’abakavamahanga. Bisubiye, ngo guhindura Ibwirizwa Shingiro ngo ni uburenganzira bw’abarundi.


Ibwirizwa Shingiro rihinyanyuye ngo rije gukomeza iyinjira ry’Uburundi muri EAC
Iryo bwirizwa Shingiro rihinyanyuye, ngo ni ukuva mu mwiza uja mu muco, abarundi basezerere ubutegetsi bw’ubwomekerano. Eka ngo ni kazoza k’abarundi bose. Ibwirizwa Shingiro rihinyanyuye, ngo riraha uburenganzira Umukuru w’igihugu kwitorera abamufasha kurongora igihugu, atari bamwe baza kurwanya Reta bari muriyo. Muri iryo Bwirizwa Shingiro rihinyanyuye, ngo Imana igiye guhabwa ikibanza ca mbere. Ivyo ngo bizotuma abajejwe amabanga aya canke ariya, bareka gutinya amaso y’abantu, batinye ay’Imana. Mu gihe ikiringo c’Umukuru w’igihugu cavuye ku myaka 5 kikaja ku myaka 7, ngo bizotuma baronka umwanya wo gushira mu ngiro imigambi bemereye abanyagihugu mu gihe co kwiyamamaza.Mu ngingo ngenderwako 15 zotuma abarundi batora iryo Bwirizwa Shingiro rihinyanyuye, umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko rije gukomeza iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa Afrika y’ubuseruko (EAC) kubera ko twahora duhagarika imigambi bategekanya kurangura. Ivyo ngo ahanini vyatumwa n’uko igihe co gutora amafaranga Reta ikoresha kidahuye n’ic’ibindi bihugu bisangiye uwo muryango. Muri iryo Bwirizwa Shingiro, ngo abarundi bose barangana mu kwishira n’ukwizana mu budasa bwabo. Vyongeye, iryo Bwirizwa Shingiro rirategekanya uko ikomine itegerezwa gutwarwa, ivyo navyo bikaba bijanye no kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, urwaruka n’abakenyezi bakaronswa ikibanza kibakwiye.Tubamenyeshe ko muri ivyo birori vyo gutanguza icese imyiyamamazo ku mugambwe CNDD-FDD vyari vyitambwe n’abaserukira ibihugu vya Tanzaniya, Afrika y’Epfo, Kongo iharanira demokarasi (RDC), Côte d’Ivoire, Nigéria, n’abandi. Bukeye bwaho ku wa 2 Rusama 2018, umugambwe CNDD-FDD, wabandanirije imyiyamamazo yo gutora Ibwirizwa Shingiro rihinyanyuye mu ntara za Rutana, Karusi na Ruyigi


Mu ntara za Rutana na Makamba
Imyiyamamazo yo gutora Ibwirizwa Shingiro rishasha yatunganijwe n’umugambwe CNDD-FDD yabereye muri zone Kayero, komine Mpingakayove, intara ya Rutana yari irongowe n’umunyamabanga mukuru wawo Evariste Ndayishimiye. Gutora ibwirizwa shingiro rishasha ngo ni akaryo ko kwemeza ko igihugu c’Uburundi cikukiye kandi cigenga. Evariste Ndayishimiye  yaramenyesheje abari bitavye urwo rubanza ko gutora Ibwirizwa Shingiro rishasha ngo ni akaryo kubenegihugu ko kwemeza ko igihugu c’Uburundi cikukiye, cigenga kandi kirongorwa n’inzego zitorewe n’abenegihugu.Nk’uko Evariste Ndayishimiye yahamagariye abari ngaho ko uwo munsi w’itora ku wa 17 Rusama 2018, abazotora botora Ego, bagashira igikumu mu kadirisha imbere y’ibara ryera kandi ngo igikorwa co kwitorera Ibwirizwa Shingiro n’ikimenyetso kiboneka cerekana ko Uburundi buri ku ntambwe ishimishije, aho yaciye ashimira Reta ko yerekanye ko yubahiriza agateka k’umwenegihugu kuko ariyo yatsimbataje demokarasi igaha ijambo abenegihugu kandi ikabishira mu ngiro. Yasavye abagumyabanga ko atawobahenda kuko amategeko yose agenga igihugu ajana n’ibihe bagezeko, nayo Ibwirizwa Shingiro rikaba riri muri ayo mategeko ari naco gituma Ibwirizwa Shingiro rihari rishaje bakaba bagomba kwitorera rishasha rizoba inkoni bazokwishimikiza mu kubaka Uburundi bw’ubu n’ubwa kazoza. Niko guca abamenyesha ko abarundi kugira bagarukane agateka ari uko bokwitorera amategeko abagenga ariyo Bwirizwa Shingiro. Iryo bwirizwa shingiro rero ngo nico gituma bazoritora kuko ari ukwikurako akagaye n’agacinyizo k’abakoroni bo bamye bategurira Uburundi amategeko mabi, aca abasaba kuba intwari kuko igihugu ari icabo. Kwitorera Ibwirizwa Shingiro rishasha ngo ni ukwanka abategetsi b’abomekerano kuko bakorera mu kwaha kw’abakoroni arico gituma ngo bokwitorera intwaro ibereye. Kuritora kandi ngo ni umushinge bivuga kuva mu mwiza uja mu muco, kandi ngo batoye Ibwirizwa shingiro akajagari mu Burundi no mu ntwaro kazoba gasezerewe. Yaranamenyesheje ko Uburundi bagiye kubukunda kurusha uko bahora kuko aribo bashinze umushinge wa kazoza kabwo.
Ngo gutora Ibwirizwa Shingiro rishasha ni ukugaruka ku mico n’akaranga vyaranzwe kuva kera kuko ryemeza neza ko igihugu c’Uburundi cubakwa bihereye mu muryango kandi ngo umutegetsi azoza gutwara igihugu azobanza kurahira ashize Imana imbere, azogira ico atinya yubahe ivy’abenegihugu kuko ivyabo ariryo shaka ry’Imana. Ibwirizwa Shingiro rishasha ngo riratanga igihe gikwiye kugira ngo inzego z’igihugu zishobore kurangura imigambi abenegihugu bitoreye, rikubahiriza amasezerano y’umuryango w’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko, rikubahiriza agateka ka zina muntu, ryubahiriza ukwishira n’ukwizana kw’umurundi wese, rirubaha rikubahiriza ubudasa bw’abarundi rikongera rikemera intwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi. Niko guca amenyesha ko ku bw’ingingo zose ziri mw’Ibwirizwa Shingiro umugambwe CNDD-FDD bazoritora bose ata n’umwe avuyemwo. Evariste Ndayishimiye yasozereye abamenyesha  ingingo 15 zituma bose bazotora Ego, zimwe murizo ngo ni ukugira Uburundi bwikukire vyukuri, abenegihugu baronke iteka n’itekane, hatsimbatare ingendo ya demokarasi, dutsimbataze agateka ka zina muntu, turonke iterambere mu butunzi no mu mibano, Uburundi bugire amahoro n’umutekano, ubutegetsi bwegere abenegihugu, umukenyezi aronke ikibanza kibereye mu Burundi, urwaruka ruronke ikibanza mu migambi y’iterambere ry’igihugu, inzego z’igihugu zitsimbatare, inzego zivuye mu matora zirame, abarundi bagume bunze urunani, hazobe kazoza keza kubariho n’abazovuka, demokarasi itsimbatare mu Burundi abarundi bose bubahirizwe mu gihugu c’amavukiro. Ngo gutora Ibwirizwa Shingiro rishasha ni ukugaruka ku mico n’akaranga vyaranzwe kuva kera kuko ryemeza neza ko igihugu c’Uburundi cubakwa bihereye mu muryango kandi ngo umutegetsi azoza gutwara igihugu azobanza kurahira ashize Imana imbere, azogira ico atinya yubahe ivy’abenegihugu kuko ivyabo ariryo shaka ry’Imana. Ibwirizwa Shingiro rishasha ngo riratanga igihe gikwiye kugira ngo inzego z’igihugu zishobore kurangura imigambi abenegihugu bitoreye, rikubahiriza amasezerano y’umuryango w’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko, rikubahiriza agateka ka zina muntu, ryubahiriza ukwishira n’ukwizana kw’umurundi wese, rirubaha rikubahiriza ubudasa bw’abarundi rikongera rikemera intwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi. Niko guca amenyesha ko ku bw’ingingo zose ziri mw’Ibwirizwa Shingiro umugambwe CNDD-FDD bazoritora bose ata n’umwe avuyemwo. Evariste Ndayishimiye yasozereye abamenyesha  ingingo 15 zituma bose bazotora Ego, zimwe murizo ngo ni ukugira Uburundi bwikukire vyukuri, abenegihugu baronke iteka n’itekane, hatsimbatare ingendo ya demokarasi, dutsimbataze agateka ka zina muntu, turonke iterambere mu butunzi no mu mibano, Uburundi bugire amahoro n’umutekano, ubutegetsi bwegere abenegihugu, umukenyezi aronke ikibanza kibereye mu Burundi, urwaruka ruronke ikibanza mu migambi y’iterambere ry’igihugu, inzego z’igihugu zitsimbatare, inzego zivuye mu matora zirame, abarundi bagume bunze urunani, hazobe kazoza keza kubariho n’abazovuka, demokarasi itsimbatare mu Burundi abarundi bose bubahirizwe mu gihugu c’amavukiro. Twobamenyesha kandi ko umunyamabanga w’umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana Sylvain Nzikoruriho mw’ijambo ryiwe ryo kwakira abashitsi yamenyesheje ko umugambwe wifashe neza n’inzego ziri ku kivi kandi umutekano wifashe neza. Yaranamenyesheje ko abanyarutana bazozinduka gutera igikumu mu kadirisha imbere y’ibara ryera kuko  Ibwirizwa Shingiro rishasha rihinyanyuwe neza.Bukeye bw’aho umunyamabanga mukuru w’umugambwe ku rwego rw’igihugu Evariste Ndayishimiye yarabandanije imyiyamamazo yabereye mu ntara ya Makamba komine Mabanda. Uwo munyamabanga yamenyesheje abanyamakamba ko gutora Ego Ibwirizwa Shingiro ari ukwemeza ivyo abarundi basavye muri vyabiganiro vyatunganywa n’umurwi CNDI.  


Mu ntara za Karusi Ngozi
Imyiyamamazo yo gutora Ibwirizwa Shingiro rishasha yatunganijwe n’umugambwe CNDD-FDD ku wa 3 Rusama 2018 nyene yarabereye muri komine Buhiga, intara ya Karusi yari irongowe n’icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore ari kumwe  n’umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda.
Umugambwe CNDD-FFDuhamagarira abanyakarusi gutora Ego  Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore, mw’ijambo ryiwe yaramenyesheje abari ngaho ko ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro ari uburenganzira bw’abarundi kandi ari bo nyene vyega ngo kuko Ibwirizwa Shingiro ritegerezwa guhinyanyurwa bijanye n’ibihe. Yaravuze kandi ko abarundi bafise umwidegemvyo wo guhindura ibwirizwa shingiro. Ngo guhindura Ibwirizwa Shingiro kandi n’ukwikurako akagaye k’abakoroni, n’uguha icubahiro abanyagihugu, n’ukwiyamiriza abanyepolitike batumwa n’abakoroni, n’ugusezerera ivyiyumviro bishaje hamwe n’akaryo ko kwemeza ko igihugu cikukiye.Umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda nawe yaramenyesheje ko gutora Ibwirizwa Shingiro ari ukugira barwanye akajagari kari mu gihugu. Ngo nk’akarorero, Umukuru w‘igihugu ntashobora gushiraho umushikiranganji ukwo ashaka, arinda kumusaba mu mugambwe kandi hariho abatari mu migambwe babishoboye. Ngo abo rero baca bakorera inyungu z’imigambwe baturukamwo aho gukorera ineza y’igihugu. Yaravuze ko ikindi  cahinyanyuwe ari ukugira bubahirize ikibazo c’ubwoko n’igitsina na cane cane mu gisata c’ubutungane. Yarongeye aravuga ko mw’Ibwirizwa Shingiro rihari, inzego zose zihereza ibiringo rimwe, ivyo rero bigatuma igihugu gishobora kugwa mu kaga. Pascal Nyabenda yaremeje ko ari co gituma mw’Ibwirizwa Shingiro rishasha izo nzego zitanganya ibiringo, ic’Umukuru w’igihugu kizomara imyaka indwi, ic’izindi nzego kizomara imyaka itanu.Pascal Nyabenda yaragarutse ku mvo nyamukuru 15 zatumye umugambwe Cndd-fdd uhitamwo guhamagarira abanyagihugu gutora Ego.Yaragarutse no ku nyifato ibereye yo gutora muri twa tuzu tw’amatora birinde amajwi y’impfagusa. Bukeye bwaho umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda ari kumwe n’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore barabandanije imyimamazo yabereye  muri komine Ngozi iri mu ntara ya Ngozi. 

Mu ntara za Ruyigi na Cankuzo

Imyiyamamazo yo gutora Ibwirizwa Shingiro rishasha yatunganijwe n’umugambwe CNDD-FDD yarongeye ibera muri zone Kayero, komine Mpingakayove, intara ya Rutana ku wa 3 Rusama 2018, irongowe n’icegera c’umunyamabanga mukuru wawo Joseph Ntakarutimana. Ibwirizwa Shingiro rishasha ngo rije gusezerera agasuzuguro, risubize iteka abarundi Icegera c’umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD Joseph Ntakarutimana yamenyesheje ko mu guhinyanyura ingingo zimwe zimwe zo mw’Ibwirizwa Shingiro ryahahora washatse gusezerera agasuzuguro k’abanyamahanga n’abarundi bakorana, risubize iteka abarundi. Ngo ni intumbero yo gutsimbataza intahe yo kwikukira y’igihugu. Yabahanuye kwirinda basamandari baza bavuga ayamuhe ariko abasaba kutabumviriza. Niko kumenyesha abagumyabanga bose bari bitavye ivyo birori ko Ibwirizwa Shingiro iguhugu gikoresha muri kino gihe risahaje  arico gituma bahisemwo kurihinyanyura. Bisubiye ngo Ibwirizwa Shingiro rishasha rije gukuraho akajagari kari mu ntwaro gutyo uwatsinze kugira arongore igihugu ashinge amabanga y’igihugu abo ashaka ko bamufasha kukirongora. Muri kino gihe ngo hari abashikiranganji bananiza Reta. Ariko ngo rimaze kwemezwa Umukuru w’igihugu azoheza agene abamufasha gutwara bashira mu ngiro imigambi y’umugambwe watsinze kandi ababogoze igihe cose abona ko batakoze uko avyipfuza. Yarongeye amenyesha ko amatora yahora ari urusobekerane atazoheza ngo atunganywe mu mwaka umwe kuko ay’abashingamateka n’abakenguzamateka azoba imyaka ibiri imbere y’ayo Umukuru w’igihugu. Muri kino gihe akaba yatunganywa mu kwezi kumwe, vyaruhisha abanyagihugu kandi bigatwara n’uburyo bwinshi. Ba musitanteri nabo ngo bazoheza batunganye imirimo ya komine batabanje gusaba uruhusha abagize inama ya komine nk’uko biri muri kino gihe ; ivyo bikaba vyababohera amaboko I mugongo kuko batatunganya imigambi y’iterambere uko bavyipfuza. Iryo Bwirizwa shingiro rimaze gutorwa inama ya komine izogenzura ivyo baranguye gusa. Ibwirizwa rishasha kandi ngo  riza riha ikibanza gikomeye Imana mbere n’abazoba bashinzwe amabanga akomeye y’igihugu  bakazorahira bavyisunze. Ikindi kandi ngo cahindutse ni ikiringo uwuzoba yagomwe n’abanyagihugu ngo abarongore cavuye ku myaka itanu kija ku myaka indwi. Imyaka itanu ngo izoba iyo kurangura imigambi azoba yariyemeje nayo ibiri ibe iyo gutegura amatora akurikira. Ibwirizwa rishasha kandi ngo rizoraba ko ivyerekeye ubwoko n’igitsina bipanze neza mu rwego rw’ubutungane. Bisubiye ngo urwego rw’ubutungane ruzoshigikirwa, ruhabwe ubwigenge gutyo bakoze amakosa bacirwe imanza na sentare zo mu gihugu aho kurengutswa muri sentare zo mu makungu.Abarongoye inzego z’igihugu zikomeye ngo babwirizwa kuba bafise ubwenegihugu bw’Uburundi gusa kuko ngo vyibonekeje ko baheza guta igihugu mu kaga bagaca bijabukira. Abo nabo ngo ni Umukuru w’igihugu, icegera c’Umukuru w’igihugu, Umukuru w’Inama nshingamateka, Umukuru w’Inama Nkenguzamateka hamwe n’Umushikiranganji wa mbere. Bisubiye Reta uko yari isanzwe yubatse bizohinduka kuko hazoba icegera c’Umukuru w’igihugu kimwe kizova mu mugambwe udasa n’uwo Umukuru w’igihugu kandi badasangiye ubwoko, hongere habe n’umushikranganji wa mbere ava mu mugambwe umwe n’Umukuru w’igihugu kugira ashire mu ngiro imigambi y’umugambwe. Yarangije yereka abagumyabanga ukugene ikarata y’amatora izoba imeze, aca abasaba no kuzotora Ego. Yarabatekereye n’impanuro aho yabasavye kwitonda mu kwirinda agasotoro kugira babure aho babaca. Abagumyabanga ngo bagendana n’Imana, iyo nayo ikaba idakunda abanyabwoba. Yaboneyeho akaryo ko gutera akamo abakiri mu makambi y’impunzi muri Tanzaniya guhunguka kugira baze kwubaka igihugu cabo. Ako kamo yagateye n’abandi bose bahungiye mu bihugu bitandukanye nk’Urwanda, Ubuganda, Kongo no mu bihugu vya Buraya kiretse abari ku rutonde rw’abaronderwa n’ubutungane.  Tubamenyesheje kandi ko bukeye bwaho ibikorwa nkivyo vyabandanirije mu ntara ya Cankuzo komine Mishiha zone Muzenze umutumba Kirehe, umukuru w’umugambwe muri iyo ntara Réverien Ndugi akaba yamenyesheje ko umugambwe wifashe neza kuko ufise inama nshingiro ku mitumba yose uko ari 87.

Déo Misigaro Evelyne Niyonzima

Thérèse Niyonkuru na Epitace Nduwayo

Ouvrir