Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Imyiteguro y’amatora y’impinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro n’ayo mu 2020 ngo irashimishije

 

6 CopieUko iminsi ihera niko ikiringo c’amatora yo mu 2020 na cane cane ayo kwemeza canke guhakana integuro nshansha y’Ibwiriza Shingiro rigenga Uburundi yo muri Rusama 2018 yegereza. Ababijejwe bariko barakora ibishoboka vyose kugira amatora yo muri Rusama 2018 azokwitabwe n’abakwije ibisabwa n’amategeko bose kandi azobe ku mugaragaro. Imigambwe itari mike yemewe mu Burundi iramaze mbere no kumenyesha ko izokwitaba ayo matora.Uko iminsi ihera niko ikiringo c’amatora yo mu 2020 na cane cane ayo kwemeza canke guhakana integuro nshansha y’Ibwiriza Shingiro rigenga Uburundi yo muri Rusama 2018 yegereza. Ababijejwe bariko barakora ibishoboka vyose kugira amatora yo muri Rusama 2018 azokwitabwe n’abakwije ibisabwa n’amategeko bose kandi azobe ku mugaragaro. Imigambwe itari mike yemewe mu Burundi iramaze mbere no kumenyesha ko izokwitaba ayo matora.Nti bikiri agaseseshwarumuri. Amatora yo kwemeza canke guhakana integuro nshansha y’Ibwirizwa nshingiro yatanzwe na Reta y’Uburundi azoba kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2018. Nkako, Umukuru w’igihugu, Petero Nkurunziza yarateye igikumu kw’itegeko N° 100/027 ryo ku wa 18 Ntwarante 2018 rihamagarira Abarundi bakwije ibisabwa n’amategeko y’Uburundi kwitabira kuri iryo sango amatora yo kwemeza canke guhakana integuro nshasha y’Ibwirizwa Shingiro. 


Abarundi bose,  harimwo n’ ababa hanze bahamagariwe kwitaba amatora
Mu ngingo z’iryo tegeko ry’Umukuru w’igihugu za 2, 3, 4 na 5 biraboneka yuko ata murundi n’umwe akumiriwe kandi yuko amatora azoba ku mugaragaro. Nkako , abarundi bose bakwije ibisabwa n’amategeko, baba ababa mu Burundi, ababa mu mahanga canke abasirikare bari mu bikorwa vyo gufasha ku garukana amahoro mu bihugu vya Somaliya na Centrafrique barahamagariwe kwitaba ayo matora. Imigambwe, inani z’imigambwe n’abigenga bakwije ibisabwa n’amategeko kandi bavyipfuza bose barahamagariwe kwiyandikisha mu murwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya  amatora (CENI) kuva kw’igenekerezo rya 23 Ntwarante 2018 gushika ku rya 6 Ndamukiza 2018 kugira igihe kigeze bazoshware igihugu cose  kwigisha gutora Ego canke Oya integuro nshasha y’Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi (tubisanga mu ngingo za 2, 3 na 4. Biraboneka kandi yuko intwaro itazokwivanga mw’itunganywa ry’amatora kuko ibikorwa vy’ubuhinga bijanye n’amatora bizotunganywa na CENI (tubisanga mu ngingo za 3 na 4. Nk’akarorero CENI niyo izoshinga ikerekana ibibanza bizoberamwo amatora mu gihugu cose. Izokorana kandi n’abayoboye ingabo z’abarundi ziri mu gihugu ca  Somaliya na Cantrafrique mu gushinga ibibanza aho ingabo ziri muri ivyo bihugu zizotorera. Abarundi baba mu mahanga bazotorera mu buserukizi bw’igihugu cacu hakurikijwe ibizoba vyasabwe kandi vyerekanywe numurwi CENI.Mu ntumbero yo gutuma amatora yitabwa na bose kandi aba ku mugaragaro, kuva kw’igenekerezo rya 3 gushika ku rya 6 Ndamukiza 2018, intonde mfatakibanza zari zimanistwe mu bibanza 3 733 vyo kwiyandikirishamwo vyari vyatowe kandi vyagenywe n’umurwi CENI. Abari biyandikishije kuva kw’igenekerezo rya 8 gushika ku rya 17 Ruhuhuma 2018 kugira bazoje mu matora yo muri Rusama 2018 no mu mwaka w’2020 baciye basabwe n’umurwi CNI kuja Kuraba ko vy’ukuri banditswe kandi ko n’amazina yabo yanditswe neza. Intumbero nyamukuru ikaba ari uko ata murundi n’umwe yoreka gutora kubera akanenge kajanye n’ubuhinga kibonekeje mu gihe c’iyandikwa.  Uwo murwi wategekanya yuko mu ndwi yatanguye kw’igenekerezo rya 9 Ndamukiza 2018 hazotunganywa  igikorwa co gukosora utunenge twibonekeje mu ntonde mfatakibanza. Ivyo biheze umurwi CENI  uzoca utegura amakarata y’amatora. Ngaho umuntu yokwibutsa yuko umurundi wese akwije ibisabwa n’amategeko azoronka ikarata imwe y’itora izomuha uburenganzira bwo gutora muri Rusama 2018 no mu matora yo mu 2020. Kugira vyemerwe yuko Ibwirizwa Shingiro rishasha ryatowe hategerezwa kuboneka igice c’abitavye amatora bose hiyongeyeko ijwi rimwe (Ibicice mirongo itanu kw’ijana guteranya n’ijwi rimwe (tubisanga mu ngingo ya 5. Umurwi CENI warugururiye kandi imiryango abarorerezi b’amatora. Ivyo vyashikirijwe n’ umukuru w’umurwi CENI Pierre-Claver Ndayicariye. Hari mu nama yahuje umurwi CENI n’abegwa n’ikibazo c’amatora mu Burundi yabereye i Bujumbura kw’igenekerezo rya 20 Ntwarante 2018. Muri iyo nama abarorerezi n’intumwa z’imigambwe bavyipfuza basabwe kwiyandikisha muri CENI canke mu biro vy’imirwi yigenga ijejwe amatora mu ntara (CEPI) kuva kw’igenekerezo rya 15 gushika ku rya 30 Ndamukiza 2018. Ivyo bizotuma ata gahigihigi kahaba kuri aba canke bariya ngo amatora yibwe.  Mu nama yo ku wa 20 Ntwarante 2018, umukuru w’umurwi  CENI yarahamagariye kandi imigambwe, inani z’imigambwe n’abigenga bipfuza kuja mu myiyamamazo yo gutora Ego canke Oya integuro nshansha y’Ibwirizwa Shingiro kwiyandikisha muri uwo murwi. Umuvugizi wa CENI nawe yaramenyesheje kw’igenekerezo rya 7 Ndamukiza 2018 yuko imyiyamamazo izotangura kw’igenekerezo rya mbere Rusama 2018. Pierre-Claver Ndayicariye yongeye avuga yuko amatora yo muri Rusama azotunganywa hakoreshejwe uburyo butanzwe na Reta mu gihe uburyo bw’abatora yo mu  2020 atunganywa hakoreshejwe intererano zizoba zatanzwe n’abarundi ubwabo. Umugambwe UPRONA wumvise nk’ejo ako kamo katewe na CENI. Nkako, Icegera ca mbere  c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo asanzwe ava mu mugambwe wa Rwagasore yarifadikanije n’abadasigana bo muri zone Musaga iri muri komine Muha mu gisagara ca  Bujumbura igihe bariko barugurura ingoro y’umugambwe biyubakiye ku Musaga. Hari kw’igenekerezo rya 7 Ndamukiza 2018. Gaston Sindimwo yaboneyeho akanya ko gusaba yuko UPRONA  woshinga abadasigana babiri babiri ahantu hose hazobera amatora. Abo badasigana bategerezwa kuba atari abacangero mugabo ari abantu bagiye gucungera koko amatora. Bukeye bwaho, ni ukuvuga kw’igenekerezo rya 8 Ndamukiza 2018, umukuru w’umugambwe UPRONA, Abel Gashatsi yari i Gisozi n’i Nyakararo. Muri komine Gisozi iri mu ntara ya Mwaro. Yari aramutse atanguza icese isekeza ryo gushinga inzego z’umugambwe ku mitumba yose y’igihugu. Ni muri ivyo birori nyene Abel Gashatsi yamenyesheje ko abadasigana bazororera amatora yo muri Rusama 2018 no mu mwaka w’ 2020 bazova mu bazoba batowe ngo baje mu nzego z’umugambwe ku mitumba.


Imigambwe itari mike iramaze kumenyesha yuko izokwitaba amatora yo muri Rusama 2018
Imigambwe itari mike yemewe n’amategeko mu Burundi, ibicishije mu bimenyeshamakuru vyo ngaha mu gihugu, iramaze gushikiriza icese ko izokwitaba amatora yo ku wa 17 Rusama 2018 nk’uko itegeko ry’Umukuru w’igihugu ryo ku wa 18 Ntwarante 2018 ribisaba. Nk’akarorero, igihe yari i Gisozi ku wa 8 Ndamukiza 2018, Umukuru w’umugambwe UPRONA yarahamagariye abadasigana kubana neza n’abanywanyi  b’ iyindi migambwe be no gukora bivuye inyuma kugira abanyamugambwe basubirana. Yaciye agirako asaba abanyamugambwe wiwe kwitabira amatora yimirije, ntibazosibe isango rigeze nk’uko bamwe bamwe mu badasigana babigize mu matora yo mu 2015. Ico basabwa gutora (Ego canke Oya) bazoheza bagishikirizwe n’indongozi z’umugambwe igihe cavyo gishitse.Jacques Bigirimana aramutswa uno munsi umugambwe FNL nawe nyene yarahamagariye abanywanyi b’umugambwe wiwe (abanamarimwe) kwitaba amatora yo muri Rusama 2018. Aho hari muri komine Kabezi iri mu ntara ya Bujumbura kw’igenekerezo rya 7 Ndamukiza 2018 no muri zone Mungwa iri muri komine n’intara ya Gitega. Jacques Bigirimana yari asanzwe agiye kugendera abanywanyi biwe bari muri iyo mihingo kugira abatere intege yongere atere iteka ibirori vyo kwugurura ingoro z’uyo mugambwe zahubatswe. Yarasavye ashimitse yuko abanamarimwe bokwima amatwi basesankuyoze, baba abarundi canke abanyamahanga, boza babahenda ngo ntibazokwitabe amatora yo muri Rusama 2018. Ku bwa Jacques Bigirimana, mwene abo bantu, ngo ni abansi b’amahoro na demokarasi mu Burundi kandi bipfuriza igihugu cacu gusubira inyuma mu ntambwe y’ukwikukira tumaze gutera. Ico abanamarimwe bazotora bazoheza bakimenyeshwe igihe kigeze. Gaspard Ntirampeba uno munsi niwe arongoye kandi agaserukira imbere y’amategeko umugambwe Sangwe-PADER. Yatowe n’ikoraniro rya kabiri risanzwe ry’uyo mugambwe ryabereye i Bujumbura kw’igenekerezo rya 7 Ndamukiza 2018. Asubiriye mu burongozi bw’uyo mugambwe umuhisi Augustin Nzojibwami yitavye Imana kw’igenekerezo rya 6 Myandagaro 2016. Mw’ijambo ryiwe rijanye n’uwo munsi, Gaspard Ntirampeba yamenyesheje yuko mu migambi ya poritike y’umugambwe Sangwe-PADER harimwo gutegura amatora yo muri Rusama 2018 n’ayo mu mwaka w’2020. Yasavye abanywanyi biwe ko botora integuro nshasha y’Ibwirizwa Shingiro kuko impinyanyuro zaryo zijanye n’ingene uwo mugambwe ubona ibintu mu Burundi. Ku bwa Ntirampeba, iryo bwirizwa rizotuma igihugu gitwarwa nk’uko bisabwa mu bihe tugezemwo kandi kuritora biri mu bwigenge bw’igihugu c’Uburundi.N’icegera c’umukuru w’umugambwe Sahwanya-Frodebu, Léonce Ngendakumana be n’umukuru w’urunani Amizero y’Abarundi, Agathon Rwasa, baramenyesheje yuko abanywanyi babo bazokwitaba amatora yo muri Rusama 2018. Aho hari kw’igenekerezo rya 29 Ntwarante 2018. Bari bavuye kwandikisha muri CENI umugambwe n’urunani baserukira kugira bazokwitabe isekeza ryo kwigisha gutora Ego canke Oya integuro nshasha y’Ibwirizwa Shingiro.Umunsi umwe imbere y’uko Umukuru w’igihugu ashira umukono kw’itegeko rihamagarira abarundi kwitaba amatora yo ku wa 17 Rusama 2018, umupfasoni Générose Nahimana yari yahamagariye abanywanyi b’umugambwe Kaze-FDD kwitaba ari benshi amatora yo muri Rusama 2018 be n’amatora yo mu 2020. Ni mu gihe yari ahejeje gutorwa ngo arongore uwo mugambwe n’ikoraniro ridasanze ry’uyo mugambwe ryabereye i Bujumbura kw’igenekerezo rya 17 Ntwarante 2018. Générose Nahimana yasubiriye Jean-Bosco Ndayikengurukiye ku burongozi bw’umugambwe Kaze-FDD.
Gilbert Ntahorwamiye

Documentation

Ouvrir