Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umuhuza w’abarundi arashima ukungene akorana n’umukuru w’igisagara ca Bujumbura

 

DSC 0229Kw’igenekerezo rya 12 Ndamukiza 2018, umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana yaragendeye ibiro vy’umukuru w’igisagara ca Bujumbura kugira barabire hamwe inyishu ku bibazo vy’abanyagihugu bituye umuhuza.Inyuma y’umubonano wabaye hagati y’umuhuza n’uwurongoye igisagara ca Bujumbura, Freddy Mbonimpa baragendeye aho bahora basuka imicafu iva mu mazu ku Buterere harengewe mu nyuma yaho baca ngo bagendera ikibanza c’imfatakibanza basigaye batamwo imicafu  biva mu ngo kiri muri karitiye Gisyo zone Kanyosha , komine Muha. Inyuma y’urwo rugendo, umuhuza w’abarundi  yarahaye ikiganiro abamemyeshamakuru aho yabamenyesheje ko ashimira umukuru w’igisagara ca Bujubura ukungene bagize iminsi bakorana ari  mu bijanye n’imyanda mu gisagara canke mu bijanye naho imiduga ihagara. Ngo naho vyose bitaragenda neza  hariho ivyahindutse. Umuhuza w’abarundi ngo yagendeye umukuru w’igisagara kugira bavugane    bijanye n’abanyagihugu  bo muri karitiye Gisyo bamwituye  bavuga ko indwara zigiye kubica kubera imicafu basigaye basuka hafi y’imihana  kugira abafashe  kubashikira imbere maze  ikibazo cabo gitorerwe inyishu ibereye. Ku bwa Nduwimana, ngo ku Buterere hariho ikibazo kubera aho bata imicafu huzuye kandi naho basigaye bata imicafu muri karitiye Gisyo ivyinfatakibanza hari ikindi kibazo kuko hegereye imihana y’abanyagihugu ari naco gituma ico kibazo kirengeye igisagara ca Bujumbura.

Ngo Reta irakwiye kugitorera inyishu muri rusangi. Nduwimana  yamenyesheje ko ico kibazo c’aho basuka imicafu iva mu mpangu  kidatorewe inyishu muri rusangi, ibiri i Bujumbura bizoba biri mu zindi ntara z’igihugu mu myaka iza. Yabandanije atera akamo Reta ko yoraba ukungene  imicafu yohingurwamwo ibintu bitandukanye nk’umuyagankuba n’ibindi. Umuhuza w’abarundi yamenyesheje ko abanyagihugu baba muri karitiye  Gisyo batarira busema kuko imicafu iva mu mpangu bata hafi yaho baba ishobora kubatera ingorane.  Umuhuza w’abarundi  akaba yamenyesheje ko bavuganye  kandi n’umukuru w’igisagara  ibijanye no kwegereza ubutegetsi abanyagihugu  nkuko ibwirizwa rigenga amakomine ribivuga kuko  hari abituye umuhuza harimwo n’abashingamateka bamumemyesha ko iryo bwirizwa ritariko rirakurikizwa mu gisagara. Kuri ico kibazo co kwegereza abanyagisagara ubutegetsi, ngo umukuru w’igisagara ca Bujumbura  yamenyesheje ko hari umurwi uriko uravyiga kugira ngo bikunde iryo bwirizwa rishobore kuja mu ngiro. Kw’igenekerezo rya 12 Ndamukiza 2018, umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana yaragendeye ibiro vy’umukuru w’igisagara ca Bujumbura kugira barabire hamwe inyishu ku bibazo vy’abanyagihugu bituye umuhuza.Inyuma y’umubonano wabaye hagati y’umuhuza n’uwurongoye igisagara ca Bujumbura, Freddy Mbonimpa baragendeye aho bahora basuka imicafu iva mu mazu ku Buterere harengewe mu nyuma yaho baca ngo bagendera ikibanza c’imfatakibanza basigaye batamwo imicafu  biva mu ngo kiri muri karitiye Gisyo zone Kanyosha , komine Muha. Inyuma y’urwo rugendo, umuhuza w’abarundi  yarahaye ikiganiro abamemyeshamakuru aho yabamenyesheje ko ashimira umukuru w’igisagara ca Bujubura ukungene bagize iminsi bakorana ari  mu bijanye n’imyanda mu gisagara canke mu bijanye naho imiduga ihagara. Ngo naho vyose bitaragenda neza  hariho ivyahindutse. Umuhuza w’abarundi ngo yagendeye umukuru w’igisagara kugira bavugane    bijanye n’abanyagihugu  bo muri karitiye Gisyo bamwituye  bavuga ko indwara zigiye kubica kubera imicafu basigaye basuka hafi y’imihana  kugira abafashe  kubashikira imbere maze  ikibazo cabo gitorerwe inyishu ibereye. Ku bwa Nduwimana, ngo ku Buterere hariho ikibazo kubera aho bata imicafu huzuye kandi naho basigaye bata imicafu muri karitiye Gisyo ivyinfatakibanza hari ikindi kibazo kuko hegereye imihana y’abanyagihugu ari naco gituma ico kibazo kirengeye igisagara ca Bujumbura. Ngo Reta irakwiye kugitorera inyishu muri rusangi. Nduwimana  yamenyesheje ko ico kibazo c’aho basuka imicafu iva mu mpangu  kidatorewe inyishu muri rusangi, ibiri i Bujumbura bizoba biri mu zindi ntara z’igihugu mu myaka iza. Yabandanije atera akamo Reta ko yoraba ukungene  imicafu yohingurwamwo ibintu bitandukanye nk’umuyagankuba n’ibindi. Umuhuza w’abarundi yamenyesheje ko abanyagihugu baba muri karitiye  Gisyo batarira busema kuko imicafu iva mu mpangu bata hafi yaho baba ishobora kubatera ingorane.  Umuhuza w’abarundi  akaba yamenyesheje ko bavuganye  kandi n’umukuru w’igisagara  ibijanye no kwegereza ubutegetsi abanyagihugu  nkuko ibwirizwa rigenga amakomine ribivuga kuko  hari abituye umuhuza harimwo n’abashingamateka bamumemyesha ko iryo bwirizwa ritariko rirakurikizwa mu gisagara. Kuri ico kibazo co kwegereza abanyagisagara ubutegetsi, ngo umukuru w’igisagara ca Bujumbura  yamenyesheje ko hari umurwi uriko uravyiga kugira ngo bikunde iryo bwirizwa rishobore kuja mu ngiro. Ngo abanyagihugu baratuye kandi umuhuza ikibazo kijanye n’amasoko yo mu gisagara ca Bujumbura yubatswe  kijambere mugabo vyabonetse ko  abadandaza bamwe bamwe basanze barabuze ibibanza vyabo. Ngo nko mw’isoko ya Kinama, bameyesha ko ishirahamwe ryahora ricungera umutekano baryirukanye bidaciye mu mategeko. Edouard  Nduwimana yamenyesheje ko ashima ko umukuru w’igisagara ca Bujumbura yatanze umuco ku bibazo abanyagihugu bafise, ngo kanatsinda muvyo ajejwe ni uko aba ikiraro hagati y’intwaro n’abanyagihugu hanyuma akabona guhanura Reta no kuyifasha guhindura ibintu bimwe bimwe. Umukuru w’igisagara Freddy Mbonimpa nawe yamesheje ko aho basuka imicafu iva mu mpangu  ku Buterere huzuye kandi amabarabara yononekaye, bituma bidakunda ko babandanya kuhakorera muri iki kiringo kuko bikenewe ko imashine zikomeye zahora zihakorera zirwaye mugabo ibikenewe kugira  zisubire zikore biriko biraronderwa. Ngo izo mashini rero zisubiriye gukora ikibazo co guta imicafu iva mu mpangu muri karitiye Gisyo kizoba kirangiye. Mbonimpa yameyesheje ko akamo k’abanyagihugu bo mu Gisyo basaba ko boreka guta imicafu iva mu mazu  hafi y’imihana yabo kumvikana kandi ngo birakwiye ko ikibazo kijanye n’ahatabwa imicafu cokwigwa n’inzego zo hejuru. Umukuru w’igisagara ca Bujumbura yameyesheje ko vyoba vyiza Reta ihaye igisagara ca Bujumbura ikibanza kinini kandi kiri kure y’imihana y’abantu co gutamwo imicafu iva mu mpangu  nkuko vyari vyaremewe imbere y’umwaka w’2015 kugira bikunde hashobore kwubakwa  ishirahamwe rijejwe guhinguramwo iyo micafu ibintu nkenerwa mu buzima bw’umuntu nk’ifumbire n’ibindi. Abanyagihugu bo muri karitiye Gisyo barashimye kubona ikibazo bafise umuhuza ariko aragikurikirana, bongera bibutsa ko hamwe ikiza c’indwara cotera kubera iyo micafu iva mu nzu bata ahegereye imihana, Reta yokoresha uburyo butari buke mukuvuza abarwaye.    

 Aline Kanyana

Ouvrir