Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Reta y’Uburundi isaba Urwanda kurekura impunzi z’abarundi ngo batahuke batarinze kubavangura

FB IMG 1519298179669Inyuma y’aho zimwe mu mpuzi z’abarundi ziherutse gutahuka zirukanywe mu gihugu c’Urwanda, Reta y’Uburundi yarasohoye itangazo ryashikirijwe  n’umunyamabanga wayo akongera akaba n’umuvugizi wayo, Firipo Nzobonariba, ku wa 3 Ndamukiza 2018, aho isaba abategetsi b’igihugu c’Urwanda yuko iruhande y’uwo murwi w’impunzi baheruka kurekura ngo utahe, boreka n’izindi mpunzi z’abarundi bagize ingwati mu makambi, babifatanije n’abakozi bamwe bamwe b’ishirahamwe rijejwe ivy’impunzi HCR ku mpamvu z’inyungu ziteye isoni, ngo bazirekure nazo nyene zitahire mu gihugu c’amavukiro.Inyuma y’aho zimwe mu mpuzi z’abarundi ziherutse gutahuka zirukanywe mu gihugu c’Urwanda, Reta y’Uburundi yarasohoye itangazo ryashikirijwe  n’umunyamabanga wayo akongera akaba n’umuvugizi wayo, Firipo Nzobonariba, ku wa 3 Ndamukiza 2018, aho isaba abategetsi b’igihugu c’Urwanda yuko iruhande y’uwo murwi w’impunzi baheruka kurekura ngo utahe, boreka n’izindi mpunzi z’abarundi bagize ingwati mu makambi, babifatanije n’abakozi bamwe bamwe b’ishirahamwe rijejwe ivy’impunzi HCR ku mpamvu z’inyungu ziteye isoni, ngo bazirekure nazo nyene zitahire mu gihugu c’amavukiro.Nk’uko iryo tangazo ribivuga, ngo ku munsi w’Imana, igenekerezo rya 1 Ndamukiza 2018, niho Reta y’Uburundi yamenyeshwa ko hari impunzi z’abarundi zishika 1.604 zatahutse zirukanywe mu gihugu c’Urwanda, zikaba ari izigizwe n’abayoboke ba Zebiya Ngendakumana, zazananye mu gihugu ca Republika iharanira demokarasi ya Kongo (RDC) haraheze iminsi mikeyi zikaba zababa 2.500.

Ngo abo batahukanywe uwo munsi bazananye ku mupaka Nemba-Gasenyi mu ntara ya Kirundo kandi bari bagizwe ahanini n’abapfasoni, abana n’abantu bageze mu zabukuru.Iryo tangazo rivuga kandi ko mu vyashikirijwe n’abo batahukanywe ku nguvu, bagishika  biyemereye yuko boba birukanywe mu Rwanda kuko banse kwinjizwa mu mirwi y’abarwanyi ngo boba bitegurira gutera igihugu c’Uburundi, abakiri bato bashika hafi 1.000 benshi muribo bagizwe n’abigeme n’imisore bakaba bagumanywe ku nguvu mu gihugu c’Urwanda kugirango bazobajane muri iyo mirwi y’inkozi z’ikibi.Iryo tangazo ribandanya rivuga ko bukeye kw’igenekerezo rya 2 Ndamukiza 2018,kubera gutinya igitsure c’amakungu ku vyari vyaraye bishikirijwe n’abo bahungutse hamwe n’imyidogo yabo ijanye n’uko batandukanye n’imiryango yabo, iyindi mirwi ibiri igizwe n’abagabo n’urwaruka ngo baciye batahukanwa n’ubutegetsi bw’Urwanda ariko babacishije  mu yandi mayira 514 muri bo bakaba bazananye ku Kanyaru ya ruguru mu Kayanza,381 nabo bazanana ku Ruhwa mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Cibitoke.Ngo ubutegetsi bw’Uburundi bwatunganije igikorwa co gusuzuma imyidondoro yabo mu ntumbero yo kuraba ko abo bantu aribo vy’ukuri bariko bararonderwa n’imiryango yabo bari batandukanijwe.Reta y’Uburundi ngo ikaba rero yamirira kure ivyashikirijwe n’ubutegetsi bw’Urwanda ko izo mpunzi zirukanywe kubera zanse kwiyandikisha, ngo ahubwo ari urwitwazo kubera yuko abagabo bagikomeye be n’imisore n’inkumi batari bagumijwe mu Rwanda kubera batemeye guhindura ibijanye n’ukwemera kwabo. Iboneraho n’akaryo ko kwibutsa yuko haheze imyaka igera kuri 4 abayoboke b’uwitwa Zebiya Ngendakumana bagiye mu gihugu ca Repuburika iharanira demokarasi ya Kongo (RDC) ahitwa i Kamanyola baca bigumirayo.Inyifato itoroshe y’izo mpunzi ivuye kuvyo bemera ngo niyo yatumye haba ugutana mu mitwe n’abajejwe umutekano muri ico gihugu ca Kongo, ndetse hakaba harabayemwo n’abahasize ubuzima, ari navyo vyatumye bamwe muri bo baja kurondera ubuhungiro mu gihugu c’Urwanda.Nk’uko iryo tangazo ribivuga ngo kiretse ko igihugu c’Urwanda gisanzwe gicumbikiye bamwe mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi muri Rusama 2015 hamwe n’inkozi z’ikibi zahekuye Uburundi muri ya migumuko yo mu mwaka w’2015, ugushaka kwinjiza impunzi ku nguvu mu mirwi y’abarwanyi ngo ni uguca kubiri n’amasezerano mpuzamakungu Urwanda rwo nyene rwemeje, yihaniza igihugu icarico cose cakiriye impunzi kuzinjiza muri mwene iyo mirwi yitwaje ibirwanisho, akihaniza kuzigirisha imyimenyerezo ya gisirikare no kuziha ibirwanisho. Akarorero ngo ni ba bana bafatirwa mu gitero c’i Kabarore mu kibira muri Mukakaro 2015, aho beretswe abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, bagashikirizwa n’amakungu bicishijwe mw’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibibondo UNICEF, imbere yo kujanwa mu bavyeyi babo.Muri iryo tangazo nyene, Reta y’Uburundi iragaruka no ku yandi masezerano yemejwe n’ibihugu vyose vyo kw’isi ubutegetsi bw’Urwanda buguma burengako, igaca itera ivyatsi ako kigenzo k’igihugu c’Urwanda cubahuka kwogera ku kugene impunzi zibayeho n’ingorane zisanganywe mu gushaka gukwegera abakiri bato mu bikorwa vy’ubukozi bw’ikibi. Iboneraho n’akaryo ko gushima umutima wo gufatana mu nda izo mpunzi zerekanye mu kwanka kugaburwamwo imirwi n’abategetsi b’igihugu c’Urwanda mu ntumbero yo kubaha ibirwanisho ngo babarungike gutera igihugu cabibarutse, igaca itera akamo  n’abandi barundi bose bakiri hanze y’igihugu ngo batahuke kuko Reta nyene n’abandi barundi benewabo babarindiranye igishika, umutekano wabo n’ivyabo ukaba ari wose.

Vyatororokanijwe na Jean-Robert Nshorirambo

 

Ouvrir