Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU ngo rigiye gufasha Uburundi mu migambi y’iterambere

 

aaaaaaIshirahamwe Mpuzamakungu ONU ngo rigiye gufasha Uburundi mu migambi y’iterambere mu gushira imbere umuti w’ibibazo vy’ubutunzi n’imibano hamwe no gufata mu mugongo ibijanye no gufasha umurwi ujejwe gufasha abarundi kumenya ukuri no gusubiza hamwe (CVR).Ikindi bazoshimikirako ni uguherekeza umugambi w’amatora yo mu 2020. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu mubonano Prezida NKURUNZIZA yahaye Jurg Lauber arongoye igisata ca ONU kijejwe guherekeza igihugu c’Uburundi mu mugambi wo gutsimbataza amahoro, nk’uko vyashikirijwe n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa. Uwo mubonano ukaba wabereye ku mutumba Buye muri komine Mwumba, intara ya Ngozi, kw’igenekerezo rya 30 Ntwarante 2018. Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU ngo rigiye gufasha Uburundi mu migambi y’iterambere mu gushira imbere umuti w’ibibazo vy’ubutunzi n’imibano hamwe no gufata mu mugongo ibijanye no gufasha umurwi ujejwe gufasha abarundi kumenya ukuri no gusubiza hamwe (CVR).

Ikindi bazoshimikirako ni uguherekeza umugambi w’amatora yo mu 2020. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu mubonano Prezida NKURUNZIZA yahaye Jurg Lauber arongoye igisata ca ONU kijejwe guherekeza igihugu c’Uburundi mu mugambi wo gutsimbataza amahoro, nk’uko vyashikirijwe n’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa. Uwo mubonano ukaba wabereye ku mutumba Buye muri komine Mwumba, intara ya Ngozi, kw’igenekerezo rya 30 Ntwarante 2018. Nk’uko Jean Claude Karerwa yabimenyesheje, ngo uyo mushitsi akaba yaragendeye Uburundi incuro igira gatandatu. Prezida NKURUNZIZA ngo yaramuganiriye ibikorwa biriko birararangurwa mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n’umutekano mu gihugu. Baravuganye kandi ibijanye n’umurwi ujejwe gufasha abarundi kumenya ukuri no gusubiza hamwe(CVR), ibiriko birakorwa n’umurwi ufasha abarundi gutatura amatati ajanye n’amatongo n’ayandi matungo. Ngo baravuganye kandi n’ibindi bikorwa bijanye na poritike, aho Uburundi bugejeje kwitegurira igikorwa co gushikiriza abarundi aho bahagaze ku bijanye n’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro, hamwe no kwitegurira amatora yo mu 2020. Yaramenyesheje kandi ko bavuganye ibijanye n’impunzi z’abarundi zihunguka kubwinshi aho abarenga ibihumbi amajana abiri bamaze gutahuka ngo mugabo ugasanga rimwe rimwe abo mu mashirahamwe mpuzamakungu batanga ibitigiri bidahuye n’ukuri kunyungu zitandukanye. Prezida NKURUNZIZA ngo yaramubwiye ko igihugu kirimwo amahoro n’umutekano kandi ibikorwa vyose vyaba ivyo guteza imbere igihugu canke ivy’ugutuma abarundi basubiza hamwe ubutagisubira inyuma bigenda neza mbere ko n’ibitari vyarakozwe vyari bitegekanijwe n’amasezerano ya Arusha vyakozwe muri uyu mwaka harimwo umurwi w’igihugu ujejwe kurwanya ivyaha vy’ihonyabwoko n’ivy’agahomerabunwa hamwe n’umurwi w’igihugu ujejwe gutsimbataza ubumwe bw’abarundi no gusubiza hamwe. Jurg Lauber nawe ngo yarashimye cane intambwe Uburundi buguma butera kuko ngo uko baza mu Burundi babona ibintu bitera imbere na cane cane mu vya poritike. Ngo baraganiriye n’abarongozi batandukanye harimwo n’uwurongoye umurwi CVR bakaba baratangajwe n’intambwe bateye mbere ngo akaba yaripfuje ko bishobotse Reta y’Uburundi yokongera ikiringo uyo murwi kuko ivyo uriko urakora ari vyiza cane. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ngo yarabibemereye ko abarongozi b’abarundi bazobiraba, kandi ko ari ku neza y’igihugu ko abarundi bamenya ukuri kandi bagasubiza hamwe, rero ngo bikenewe uyo murwi uzokongerwa ikiringo ubandanye. Jurg Lauber ngo yarashimye kandi ukuntu umurwi CENI uriko urategura ibijanye n’ugushikiriza abarundi aho bahagaze mu bijanye n’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro. Nayo ku vyerekeye inama mpuzamakungu ONU ngo ico bagiye gushira imbere n’ugutorera umuti ibibazo vy’ubutunzi n’imibano, kandi ngo bagiye gufata mu mugongo Uburundi mu bijanye no gushigikira umurwi CVR. Aho naho ngo Prezida NKURUNZIZA akaba yavuze ko hariho ivyemewe vyinshi n’amakungu mugabo bitakozwe, Jurg Laubert nawe ngo akaba yaciye yemera ko agiye kuraba ababijejwe bakikubita agashi bagashigikira Uburundi haba muri ivyo vyo gufasha abarundi kumenya ukuri no kurekuriranira , no mu guherekeza amatora yo muri 2020 na cane cane mu gufasha imigambi y’iterambere ngo kuko arivyo bikenewe kugira amahoro n’umutekano bitsimbatare mu Burundi. 

Evelyne Niyonzima

Ouvrir