Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge vyarungutse ibitanda 150

 

dovcUmuyobozi mukuru w’ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge, Koroneri Marc Nimburanira amenyesha ko abarwayi benshi bavyirukira mu gihe bifasha mu kuvura indwara nyinshi, mbere hakaba n’ibitanda 150 bigenewe abarwayi vyiyongeye ku bitanda 250 vyari bihasanzwe, vyose hamwe bigaca biba 400. Ivyo akaba yabivuze mu kiganiro yahaye igisata c’ubushinguro bw’ibinyamakuru n’ibitabu gikukira iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta(documentation),aho yongeye amenyeha ko ivyo bitaro bishobora gukora gusumba mu gihe uburyo bw’amafaranga bwoboneka.Umuyobozi mukuru w’ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge, Koroneri Marc Nimburanira amenyesha ko abarwayi benshi bavyirukira mu gihe bifasha mu kuvura indwara nyinshi, mbere hakaba n’ibitanda 150 bigenewe abarwayi vyiyongeye ku bitanda 250 vyari bihasanzwe, vyose hamwe bigaca biba 400. Ivyo akaba yabivuze mu kiganiro yahaye igisata c’ubushinguro bw’ibinyamakuru n’ibitabu gikukira iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta(documentation),aho yongeye amenyeha ko ivyo bitaro bishobora gukora gusumba mu gihe uburyo bw’amafaranga bwoboneka.


Ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge ni ivy’ abasirikare kw’izina gusa

  Koroneri Marc Nimburanira ntarya umunwa mu kuvuga ko ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge ari ivy’abasirikare kw’izina gusa Nkako ngo ivyo bitaro bivura abantu bose baba abasirikare, abaporisi, abanyagihugu basanzwe eka mbere n’abanyamahanga. Vyongeye, nta bibanza bigenewe abasirikare, abaporisi canke abandi barwayi muri ivyo bitaro. Iyo hageze ko binjira mu bitaro bose baravangana. No mu bakozi, ivyo bitaro bikoresha harimwo abasirikare n’abatari abasirikare. Gusa, abasirikare bakora muri ivyo bitaro bahashirwa n’umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitwararika abahoze ku rugamba mu gihe abakozi batari abasirikare bagiriranira amasezerano y’akazi n’ubuyobozi bukuru bw’ivyo bitaro. Marc Nimburanira aranezerezwa kandi arishimira imigenderanire y’akazi iri hagati y’abakozi b’abasirikare n’abakozi batari abasirikare. Nkako, uko bari muri iyo mice ibiri, bakorera hamwe, barafashanya neza kandi basenyera ku mugozi umwe.  Hariho mbere n’abakozi batari abasirikare baja baramenyereye umurindi w’abasirikare nko mu gutonda kare kandi ku masaha ku kazi ku buryo bakora ibishimishije cane co kimwe n’abakozi bagenzi babo b’abasirikare. 


Ivyo bitaro birashobora kwakira abarwayi barenga 500 kumunsi. 

Mu kazi ka minsi yose, haba mu bijanye no kwakira canke gusohora amafaranga canke kuvura, ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge birafise imashini nyabwonko zituma abakozi bakora akazi kabo neza kandi ku gihe. Ivyo bitaro birashobora rero kwakira abarwayi barenga amajana atanu ku munsi. Igisata co gupima indwara (laboratoire) conyene kirashobora kwakira abantu barenga amajana abiri na mirongo itandatu baje kwisuzumisha indwara. Muri ivyo bitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge  uhasanga ibisata vyinshi. Aha twovuga nk’aho abavyeyi bibarukira, ahavurirwa abana, aho bavurira abantu babanje gukorwa, aho bagororera abavunitse, iradiyo, aho bakirira indembe, aho bafashiriza abaravye guhema n’ibindi. Ibisata vyose biri muri ivyo bitaro  abantu baravyirukira rwose. Muganga Marc Nimburanira arabiha insiguro. Hariho icigwa cabaye haraheze imyaka itatu canke ine hakoreshejwe uburyo bw’umungambi ushingiye ku guha amanota abakozi ufatiye ku mwimbu. Mu vyo ico cigwa cashitseko kandi cerekanye, ngo ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge biza kw’isonga mu kwakira neza abaje babigana. Vyongeye, ubuyobozi bukuru bw’ivyo bitaro ngo ntibuhengeshanya guhimiriza abakozi kwitaho no kwakira neza abaje babitura. Naho biri uko, Marc Nimburanira aremeza yuko ivyo bitaro bishobora gukora ibirenze ngaho mu gihe uburyo bw’amafaranga bwoboneka. Nkako imyidogo y’uko abakozi badakwiye irahari. Ivyo bitaro bikoresha abakozi bangana uko bangana ubu kuko amafaranga bifise adatuma barenza ngaho. N’ibikoresho usanga muri ivyo bitaro bidakwiye kuko hariho ibibuze kubera uburyo atari ikirenga. Ariko, n’aho ibikoresho bidakwiye, abakozi barita ku rutare kugira batunganirize abarwayi babituye. 


Inyubako nshasha aho abakenyezi bibarukira hakavurirwa n’abana zarazanye akarusho
Muri Nyakanga 2017, haruguruwe inyubako nshasha ku bitaro vy’abasirikare mu Kamenge aho abavyeyi bibarukira hakavurirwa n’abana. Iciyumviro co kwubaka izo nyubakwa nshasha, umuyobozi mukuru w’ibitaro afatikanije n’abakozi akoresha batanguye kuciyumvira mu 2015, baca baratangura kugishira mu ngiro. Ngo bagize ico ciyumviro kuko ibitaro vyari bifise ikibazo co kurengerwa n’abo cakira na cane cane abarwayi binjira ibitaro. Imbere yaho, ibitaro vyashobora kwakira abinjira ibitaro bangana n’250. Ubu ivyo bitaro vyakira abantu 400. Bisigura yuko ibitanda 150 vyokwakira abinjira ibitaro vyiyongereye muri ivyo bitaro vy’abasirikare. Kuva izo nyubakwa nshasha zinjiwe, aho bahora bakirira abavyeyi bibaruka canke abana binjiye ibitaro baciye bahahebera igisata citwa mu gifaransa “Médecine interne” hamwe n’abakozwe. Ibitaro ngo vyarungutse rero ibibanza vyokwakiriramwo abinjira ibitaro kandi biraheza biraronka ihemero. Vyongeye izo nyubakwa nshasha zaratumwe abavyeyi bibaruka n’ibibondo bakirwa neza kuruta mbere. Ngo ni agahengwe gusa kuko ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge n’uno munsi vyama vyuzuye abarwayi baryamwe mu bitaro. Birashika mbere n’aho abarwayi bari bakeneye kwinjira ibitaro babarungika ahandi kubera kubura aho babaraza. Ariko akarusho koko kariho muri ivyo bitaro ku bijanye no kuraza abarwayi mu bitaro.


Ibitaro birafise umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none(scanner na IRM) 
Muganga Marc Nimburanira aramenyesha abitura ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge yuko ubuyobozi bukuru buriko burategura ibikorwa bizorangurwa mu myaka itatu iri imbere. Ni ukuvuga mu 2018 na 2020. Gurtyo ibitaro bizogira ico biterereye mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no gushigikira abahonze ku rugamba ku buryo bw’umwihariko be n’igihugu cose muri rusagi. Uwo mugambi mushasha urafatira ku basirikare b’abarundi barungikwa kugarukana amahoro n’umutekano mu mahanga nka za Somariya canke Centrafrique. Abo basirikare birashika bagakomerekera ku rugamba. Birashika kandi yuko baca baja kuvurirwa mu bihugu vya Kenya na Afrika y’Epfo kuko uburyo n’ubuhinga bwo kubavura ataburiho mu Burundi. Ivyo biraheza bigatera ingorane abo basirikare b’abarundi kuko baba bari kure y’imiryango yabo. Vyongeye, ururimi rukoreshwa muri ivyo bihugu ruraheza rukabagora kuko tutavuga ururimi rumwe. Eka mbere n’ibifungurwa vyaho ntibaba babimenyereye. Vyumvikana yuko ibintu vyinshi biheza bikagora abo basirikare b’abarundi barwariye mu mahanga. Muri uwo mugambi w’ 2018-2020, ibitaro vy’abasirikare vyo mu Kamenge birategekanya rero kwironsa ubuhinga n’ibikoresho bigezweho vyotuma bishobora kuvura mwene abo basirikare bashikiwe n’impanuka. Bategekanya kuronka igisata co kubagiramwo abakomeretse canke abavunitse  (Chirurgie) n’ico kugarurira ubuzima abataye ubwenge (Réanimation) biteye imbere cane. Nico gituma biyumvira kugura ico bita mu gifaransa scanner hamwe na IRM (Imagerie par résonnance magnétique). Scanner ituma bafata amasanamu abarwayi bakabona ibintu vyinshi vyononekaye mu mubiri. IRM naco ni icuma gikomeye cane ku buryo gishobora kubona ivyo scanner itashoboye kwerekana.Uwo rero ngo ukaba ari umugambi usaba amafaranga menshi mugabo ufise akamaro kanini ku gihungu. Arico gituma muganga Marc Nimburanira ahamagarira abarundi bose kuwushigikira. Aho ubu ibintu bigeze, umugambi uriko urigwa wongera wemezwa n’inzego zose zibijejwe kugira uheze ushirwe mu ngiro. Mu 2020, abarongoye ibitaro bazoheza bawurimbure barabe aho ishirwa mu ngiro ryawo rigeze. Marc Nimburanira yizera yuko mu gihe uwo mugambi woshirwa mu ngiro, naho ibitaro arongoye bitazoca bironka uburyo, ubuhiga n’ubumenyi bwose bizotuma bavura indwara zose ziri mu Burundi, abarungikwa kuvurirwa hanze nabo bazoheze bagabanuke. 

  Gilbert Ntahorwamiye

Documentation                                                                                                   

Ouvrir