Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abakristu basabwa kwirinda kugarariza ababarongoye kuko Imana ariyo yabateye iryo teka

 

DjjjuSC 0669Kw’igenekerezo rya 4 Ntwarante 2018, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ari kumwe n’umupfasoni wiwe bahimbajrie umunsi w’Imana ku rushengero rw’Urutare «Eglise du Rocher » ruri ku mutumba Buye, muri komine Mwumba, intara ya Ngozi .Ubutumwa bwashikirijwe abakristu uwo munsi bukaba bwashimikiye ku kwirinda kugarariza ababarongoye kuko batewe iryo teka n’Imana. Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje abakristu bari aho ko umwaka w ‘2018 ari umwaka  wo gutandukanya ibibi n’ivyiza, bakagendera mu muco w’Imana . Ngo n’umwaka kandi w’iterambere,wo kubohoka hamwe no gutotahara muri vyose .Yaripfurije abakristu bari aho ko umwaka w’2018  woba umwaka w’imigisha bongere bawuronkemwo amahoro . Kw’igenekerezo rya 4 Ntwarante 2018, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ari kumwe n’umupfasoni wiwe bahimbajrie umunsi w’Imana ku rushengero rw’Urutare «Eglise du Rocher » ruri ku mutumba Buye, muri komine Mwumba, intara ya Ngozi.

Ubutumwa bwashikirijwe abakristu uwo munsi bukaba bwashimikiye ku kwirinda kugarariza ababarongoye kuko batewe iryo teka n’Imana. Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje abakristu bari aho ko umwaka w ‘2018 ari umwaka  wo gutandukanya ibibi n’ivyiza, bakagendera mu muco w’Imana . Ngo n’umwaka kandi w’iterambere,wo kubohoka hamwe no gutotahara muri vyose .Yaripfurije abakristu bari aho ko umwaka w’2018  woba umwaka w’imigisha bongere bawuronkemwo amahoro . Mw’ijambo ry’Imana ryashikirijwe uwo munsi  rikaba riri  mu gitabu co Guharura igice ca 16, kuva ku murongo wa mbere gushika ku w’14 havuga ngo « Mwiyubare kugarariza ».Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA akaba yasiguriye abakristu  bari aho ko bokwirinda kugarariza kugira ntibazopfe rubi. Yarasavye abavyeyi kuba maso kugira abana babo ntibagararize .Yaravuze ko mu mwaka w’2018 ari uguhaguruka bagasenga kugira ntibaterwe n’impwemu mbi yo kugarariza. Ngo uburongozi bwose buva ku Mana   akaba ari naco gituma kizira kugarariza uburongozi kuko uba ugararije Imana. Yasavye abakristu bari aho bose ko bokwubaha ababarongoye, basenge birukane impwemu mbi yo kugarariza. Denise NKURUNZIZA yaravuze ko abakora mu bisata bitandukanye bakwiye gusenga kugira birukane impwemu mbi yo kugarariza ababarongoye . Ngo iyo ugararije umuvyeyi uba ugararije Imana kuko ariwe yamuguhaye.

Ngo Imana niyo ishiraho abarongozi kugira ibaceko mu gushikiriza ijambo ryayo abantu bayo kandi uburongozi buri ku rugero rutandukanye.Ngo hari abo hejuru n’abo hasi kandi bose bakaguma ari abarongozi.Yaravuze ko hari abantu Imana ishinga amabanga ariko ibibanza barimwo ntibibabumbe bakaguma barondera ibindi bibanza.Ngo burya umunyabwenge ashima ivyo Imana yamuhaye akabirangura neza ibindi bikazokwizana. Yarasomye kandi muri Matayo, igice  23 ku murongo wa 6 n’uw’7 hasigura ibijanye n’abakunda ivyicaro vy’icubahiro .Ngo bibiriya ivuga ko abafarizayo ari abanyabwenge b’ivyanditswe bakunda ibibanza vy’imbere bagakunda kugirwako bwakeye mu mabarabara no mu tuguriro, bagashima ko babahamagara « Rabi » ni ukuvuga mwigisha kandi mwigisha nawe yari Yesu Kristo.Ngo umuntu aravye neza baba bashatse kwishira mu kibanza ca Yesu Kristo.  Ngo uwuzokwishira hejuru azocishwa bugufi. Ngo abakunda kugarariza no nabo nyene bakunda kwishira hejuru. Yarasavye abakristo kwitandukanya n’abagarariji bakore ivy’Imana igomba kugira ntibapfe rubi. 

Thérèse Niyonkuru                                                                            

Ouvrir