Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umunsi witiriwe umweranda Valentino ngo umenyesha urukundo Imana yashimye ruranga abantu

DSCF0872Umunsi witiriwe umweranda  Valentino ku batamenye Imana ngo ni umusi mukuru w’abantu bakundana  ariko ngo ku bamenye Imana ngo ni umusi mukuru  baciye bagira w’ukumenyesha inkuru nziza imenyesha urukundo rw’Imana n’urukundo rw’ukuri Imana yashimye ko abantu bakundana. Umunsi witiriwe umweranda  Valentino ku batamenye Imana ngo ni umusi mukuru w’abantu bakundana  ariko ngo ku bamenye Imana ngo ni umusi mukuru  baciye bagira w’ukumenyesha inkuru nziza imenyesha urukundo rw’Imana n’urukundo rw’ukuri Imana yashimye ko abantu bakundana. Ivyo vyamenyeshejwe  na Patiri Pierre  Nsengiyumva akora mu biro bijejwe  ubutumwa bw’ingo n’imiryango muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura mu kiganiro yahaye  ikinyamakuru UBUMWE . Nk’uko yabandanije abivuga  ngo uwo munsi mukuru watanguye hari umwami yitwa Claude wa kabiri . 

Ngo hari rero mu gihe c’intambara hanyuma uwo mwami agiye mu ntambara akabura abantu bajana kumufasha ariko kwiyumvira ko bababura kuko baja kugira ubugeni , ico gihe rero ngo yaciye atanga itegeko ry’uko ata bugeni bwosubira kuba mu gihugu ciwe. Amaze kubibuza rero ngo niho umupatiri yitwa Valentino yaca atangura kuja arakira abantu mw’ibanga akabaherekeza akabaraganisha akabategurira ubugeni akongera akabaraganisha. Mu nyuma ngo umwami amaze kubimenya  yaciye afatisha uwo mupatiri  amushira umucamanza mukuru . Uwo mucamanza mukuru abonanye n’uwo mupatiri aca amubwira ko afise umwana arwaye hamwe yomusengera agakira  aheza akemera ko Imana basenga ari iy’ ukuri. Uwo mwana aramusengera arakira  ab’iwabo n’uwo mucamanza bose  barahinduka baraheza ngo barabatizwa ,umwami abimenye aca  yicisha uwo mucamanza yongera acisha umutwe uwo mupatiri . Kuva ico gihe ngo baciye bamufata nk’umuvunyi w’abakundana hakaba rero ngo hari hasanzwe umusi mukuru w’abapagani kuri iyo tariki bobo bashira imbere ubusambanyi ariko ngo muri Ekereziya bamaze kwakira uwo munsi mukuru ku kwanka ko abantu babandanya bavyiyitirira ngo wahavuye uhindura intumbero uca uba umunsi mukuru w’ukumenyesha inkuru nziza , umunsi mukuru w’ukujana umuco mu rukundo rw’abantu bakundana.  Uwo munsi mukuru waciye ushingwa neza icese n’umupapa yitwa Gélase mu kinjana ca gatanu uca uba umunsi mukuru uhimbazwa muri Ekereziya  Gatorika.  Aha mu Burundi mu kigo ca « Foyer de charité » ngo watanguye mu mwaka w’2009 kugirango bafashe urwaruka ntiruwuhimbaze ukutari ko mu nyuma, harajamwo n’ubutumwa bw’ingo n’imiryango uca uba umunsi mukuru w’ukwigisha indero mu rwaruka n’urukundo hagati y’abubakanye.Kuva rero izo nyigisho zitanguye waciye uhinduka umunsi mukuru w’ukwiga  ibijanye n’ubuzima bwa minsi yose ariko ngo haracariho bakeyi bagitwarwa n’ibindi birori.Ku bijanye n’indinganizo y’inyigisho zibera mu kigo ca « Foyer de charité » inyigisho ngo zatunganirijwe  kuva itariki 11 gushika 17 Ruhuhuma 2018. Izo nyigisho zikazoba zerekeye abo bose bavyifuza urwaruka, abubatse hamwe n’imisore n’inkumi. 


Umunsi mukuru w’iminyota ngo uhamagarira umukristu guhinduka
Patiri Pierre Nsengiyumva  yarongeye amenyesha muri ico kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ko ku wa 14 Ruhuhuma 2018 uzoba ari umunsi mukuru w’iminyota muri Ekereziya Gatorika. Uwo munsi rero ngo umukristu w’ukuri aba atanguye iminsi 40 yo kwisonzesha no kwibabaza kugirango abe kumwe na Yezu yababaye akabapfira ku musaraba. Nk’uko yabandanije abimenyesha,  ngo kuri uwo munsi abakristu barisonzesha uko bashoboye haba mu vyo bafungura canke muri ivyo binyobwa. Ngo rero baraheza bakaronka inyigisho zitandukanye mu maparuwasi baherereyemwo. Igihe basiga iminyota babwira umukristu ngo « Igarure wemere inkuru nziza », aho rero ngo ni umunsi werekana ko umuntu akwiye kugaruka ku Mana, akibuka ko kw’isi abantu bahaca barengana.Ikarema rero ngo ica iheza ikibutsa iminsi 40 Yezu yamaze yisonzesha,  igaheza ikibutsa abakristu ko bokwisonzesha bakibabaza kugirango bagaruke ku Mana, baze bahimbaze umunsi mukuru wa Pasika  barawiteguriye neza.Pasika rero ngo niwo munsi mukuru umuntu yovuga  cane  muri Ekleziya katorika kuko ngo iyo Yezu apfa ntazuke vyose vyari guca biba ubusa. Ikarema rero ngo iba hasigaye iminsi 40 ngo hahimbazwe Pasika. 

Christine Manirambona

 

Ouvrir