Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ubushikiranganji bw’agateka ka zina muntu, imibano n’iterambere burashima ivyo bwaranguye mu mwaka w’2017

 

martiUmushikiranganji w’agateka ka zina muntu n’iterambere ridakumira, Martin Nivyabandi, yarashimiye cane abakozi bo muri ubwo bushikiranganji ku bikorwa bishimishije bwaranguye mu mwaka w’2017 kuko ngo ubwo bushikiranganji bwanaronse ikibanza ciza. Ivyo yabishikirije ku wa 2 Ruhuhuma 2018 igihe abakozi n’abakoresha bari baramutse barabira hamwe ivyo baranguye n’ivyo bagiye kuzorangura mu mwaka w’2018.Umushikiranganji w’agateka ka zina muntu n’iterambere ridakumira, Martin Nivyabandi, yarashimiye cane abakozi bo muri ubwo bushikiranganji ku bikorwa bishimishije bwaranguye mu mwaka w’2017 kuko ngo ubwo bushikiranganji bwanaronse ikibanza ciza. Ivyo yabishikirije ku wa 2 Ruhuhuma 2018 igihe abakozi n’abakoresha bari baramutse barabira hamwe ivyo baranguye n’ivyo bagiye kuzorangura mu mwaka w’2018.Mw’ijambo ryiwe, Martin Nivyabandi yibukije abakozi b’ushikiranganji arongoye ko uko umwaka utashe bama bahurira hamwe kugira ngo barabire hamwe ibiba vyararanguwe mu mwaka urangiye no kurabira hamwe ivyo bazorangura mu mwaka ukurikira.

Niko rero kubakengurukira ku mutima wo kwitanga batiziganya mu bikorwa wabaranze mu mwaka w’2017. Ngo amanota ubwo bushikiranganji bwaronse yafatiye kw’irangurwa neza ry’imigambi  butegerezwa kurangura. Iyo na yo ni ugutsimbataza intwaro ibereye, uguteza imbere agateka ka zinamuntu, ugukinga no gutegekaniriza akazoza abenegihugu no gushigikira agateka n’iterambere ry’umukenyezi.Martin Nivyabandi yarangije ijambo ryiwe asaba abakozi bo mu bushikiranganji bw’agateka ka zinamuntu n’iterambere ridakumira kuganira mu guhana hana ivyiyumviro ku vyo bashoboye kurangura mu mwaka uheze n’ivyo biyemeje kurangura mu mwaka w’2018. Inyuma y’iryo jambo Salvator Ndayegamiye asanzwe akurikirana ishirwa mu ngiro ry’imigambi yubwo bushikiranganji yaciye ashikiriza ivyaranguwe n’ibizorangurwa mu mwaka w’2018. Ngo mu gisata co gutunganya intwaro ibereye haratunganijwe inama zishika 59 kugira ngo abakozi bame barabira hamwe ingene ibikorwa vy’ubushikiranganji biriko birarangurwa. Ivyo ngo vyaraha cane icizero abakozi ko umwimbu uzogenda neza. Ngo ni muri izo nama kandi hatangwa impanuro zihagaze kugutsimbataza intwaro ibereye kandi abakozi baritabiriye izo mpanuro kuko bagiye bazishira mu ngiro gurtyo akazi kakarangurwa neza. Ngo indinganizo z’ibikorwa uko amezi atatu arangiye zaratunganijwe. Ngo harashinzwe urubuga ngurukanabumenyi n’ubushikiranganji. Ngo ubushikaranganji bwaraterereye cane mu gushira mu ngiro amasezerano mpuzamakungu yerekeye iyubahirizwa ry’agateka ka zina muntu. Ngo harateguwe ivyegeranyo bigenda vyerekana uko agateka ka zina muntu kifashe mu Burundi. Ngo harateguwe ibiganiro ku maradiyo yerekeye agateka ka zina muntu eka mbere ngo haranatanzwe inyigisho zerekeye agateka ka zina muntu. Nk’uko Salvator Ndayegamiye yashishikaye abishikiriza, ngo ubwo  bushikiranganji bwaragendeye amabohero n’ubusho bishika 97. Ngo muri ico gihe ubwo bushikiranganji bwasanze hari abantu barenga 2050 bari bapfunze n’ivy’ agateganyo.

Ngo abashika 474 barashoboye kurekurwa  kuko ubutungane bwasanze bari bapfunzwe bidaciye mu mategeko kandi ata caha kibagira.  Abafise amikoro make barashoboye kuvuzwa n’ibindi. Eka ngo hari n’abandi bashikiwe n’ivyago bitewe n’imvura baronkejwe impfungurwa n’uburaro.Abakozi baciye bahanahana ivyiyumviro kuvyo baranguye mbere banarabira hamwe ivyo bazorangura mu mwaka w’2018. Umushikiranganji yaboneyeho akaryo ko gutanga impanuro ku gushishikara imirimo. Ngo abakozi bamenye ko uwudakora atoshimirwa ariko ngo hashimirwa umukozi w’ukuri. Yasavye kandi abakozi kumenya ko bategerezwa kwitanga muri ibi canke biriye basabwa na Reta gukora kuko ngo nko guterera itegurwa ry’amatora abarundi bimirije ari igikorwa ciza cane abarundi bategerezwa gushira ku muzirikanyi. Abarundi ngo bategerezwa kwibako ntibame bazera inze kandi ngo birashoboka. Ibiro vy’uwo munsi vyarangiye umushikiranganji Martin Nivyabandi ashikiriza abitanze kurusha abandi udushimwe twari tugizwe na seritifika n’ibahasha.

Nathan Ntahondi

Ouvrir