Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Imirwi itandukanye y’abarundi irashigikirwa mw’iterambere na Reta zunze Ubumwe za Amerika biciye ku mashirahamwe

1Uwuserukira Reta zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, Ambassaderi Anne Casper yaragendeye mu gihugu hagati aho yaronse akaryo ko kuganira n’abarundi batandukanye ku vyerekeye ubuzima bwabo bwa minsi yose. Ambasaderi Casper yaratembereye imihana y’abatwa bo muri komine Muhanga mu Ntara ya Kayanza aho yakiranywe igishika cinshi cane harimwo intambo n’imvyino. Uwuserukira Reta zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, Ambassaderi Anne Casper yaragendeye mu gihugu hagati aho yaronse akaryo ko kuganira n’abarundi batandukanye ku vyerekeye ubuzima bwabo bwa minsi yose. Ambasaderi Casper yaratembereye imihana y’abatwa bo muri komine Muhanga mu Ntara ya Kayanza aho yakiranywe igishika cinshi cane harimwo intambo n’imvyino. Muvyari bimujanye ahanini harimwo gushigikira ibikorwa vy’ishirahamwe ASSEJEBA (association des Jeunes Batwa) rifashijwe na Reta zunze Ubumwe za Amerika mu gushikiriza bamwe muri bo bashika ku majana umunani ibibaranga; ivyo navyo akaba ari: amakarata ndangamuntu, impapuro z’amavuka, n’impapuro z’abubakanye. Ambasaderi Casper akaba yashikirije ko “ico ari igikorwa gihambaye cane kuko izo mpapuro zerekana ubwenegihugu zigahesha icubahiro kiremwa muntu”.

Vyongeye, bamwe muri abo batwa, baramushikirije ibibazo bibahanze na cane cane ubukene bw’imfungurwa n’uburaro bubereye. Muri iyo minsi ibiri hagati mu gihugu, Ambasaderi Casper yarashoboye kandi kuganira n’urwaruka rwakurikiye inyigisho zerekeye kubumbatira amahoro n’ukwiga imyuga, zitangwa n’ishirahamwe «  Counterpart International » ishigikiwe na Reta zunze Ubumwe za Amerika. Baramubwiye ibintu bishika ku mutima vyerekeye ingene ubuzima bwabo bwahindutse, bakiga kwakira abandi mu budasa bwabo, bakamenya ingene bihanganira abantu badasangiye ivyiyumviro, bagashobora no kurangura imirimo yo kwiteza imbere bari kumwe n’abantu bavuye mu mihingo itandukanye.Ambasaderi Casper, yarishikiye no kuraba inyigisho zariko zitangwa n’ishirahamwe CEDAC zihabwa urwaruka ku vyerekeye kuba umuhuza mu matati ari mu kibano biciye mu mwumvikano. Iryo shirahamwe rikaba rikorana na Reta zunze Ubumwe za Amerika rikaba rimaze gutanga inyigisho nk’izo ku rwaruka rugera ku  bihumbi cumi na kimwe.Ambasaderi Casper arangiza amenyesha ko igihe cose aronse akanya ko gutemberera hagati mu gihugu, yumviriza akongera akiga ibintu bishasha ku vyerekeye ingene abarundi babayeho, ivyo bakeneye, ibibagora n’uburyo bavyifatamwo. Muri  urwo rugendo akaba yize imigani ibiri: « Ntazibana zidakubitana amahembe  kandi ukuri gushirira mu Kuyaga ».

Louis KAMWENUBUSA

 

Ouvrir