Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Impinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro ngo iroranishijwe n’ibihe tugezemwo

DUUURA CopieIsekeza ryo gusigurira abaserukira abandi  mu ntwaro  impinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro rirabandanya  mu gihugu, aho kw’igenekerezo rya 5 Nzero 2018  Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yishikiye mu ntara ya Kayanza muri Komine Gatara mu ntumbero yo gusigurira abarongoye abandi mu ntwaro, abanyamigambwe, abaserukira amadini n’abo mu mashirahamwe yigenga impinyanyuro y’ingingo zimwe zimwe ziri mw’Ibwirizwa Shingiro rishasha ryimirije gutorwa n’abanyagihugu.Isekeza ryo gusigurira abaserukira abandi  mu ntwaro  impinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro rirabandanya  mu gihugu, aho kw’igenekerezo rya 5 Nzero 2018  Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yishikiye mu ntara ya Kayanza muri Komine Gatara mu ntumbero yo gusigurira abarongoye abandi mu ntwaro, abanyamigambwe, abaserukira amadini n’abo mu mashirahamwe yigenga impinyanyuro y’ingingo zimwe zimwe ziri mw’Ibwirizwa Shingiro rishasha ryimirije gutorwa n’abanyagihugu.Gaston Sindimwo akaba yabanje kubamenyesha ko icatumye Reta yiyumvira guhinyanyura Ibwirizwa Shingiro ari uko hari ingingo zimwe zimwe zitari zikijanye n’ibihe, hakaba n’izindi zari ziteye amadidane kandi bakaba bafatiye no ku vyiyumviro vyashikirijwe n’abarundi hamwe n’abanyamigambwe.

Ngo kukaba nkako,   Ibwirizwa Shingiro ryahinyanyuwe kugira inzego z’igihugu zikomezwe. Abibaza nabo  ko mu guhindura Ibwirizwa Shingiro rihari hazohonyangwa amasezerano ya Arusha yarabahumurije, abamenyesha ko atariko biri kuko mu ndahiro abagize inzego za Reta bagira harimwo ko bazokwubahiriza agateka ka zina muntu n’amasezerano yo guhagarika  intambara ari navyo ahanini biri  mu masezerano ya  Arusha.Abari muri iyo nama bakaba barashikirije ibibazo bibabakiye  ku bijanye n’ikibanza c’amasezerano ya Arusha mw’Ibwirizwa Shingiro rishasha n’ibijanye n’uko umushikiranganji wa mbere akuwe azoca ajana na Reta yiwe. Aho yabishuye ko muri ico gihe   umukuru w’igihugu ashiraho uwundi mushikiranganji wa mbere hanyuma ari kumwe n’uwo mushikiranganji wa mbere yagenye bagashiraho abandi bashikiranganji.Ikindi kibazo  bashikirije cari kijanye  n’abaja muri Reta aho mw’Ibwirizwa Shingiro rya kera abashikanye  ibice 5 kw’ijana mu matora baronka  abashikiranganji muri Reta ariko ko muri rishasha harimwo ko Umukuru w’igihugu n’umushikiranganji wa mbere bashinga Reta ihurikiyemwo bose.Gaston sindimwo yarangije inama amenyesha ko iki ari ikiringo Reta yihaye co gusigurira abaserukira abandi  impinyanyuro z’ingingo zimwe zimwe z‘Ibwirizwa Shingiro ariko hazoboneka akaryo ku banyepolitike ko gusigurira no guhimiriza  abanywanyi babo kwemeza canke guhakana integuro y’Ibwirizwa Shingiro rihinyanyuye hanyuma uwuzobirengako akabikora atarabirekurirwa akazohanwa n’amategeko.  Twobamenyesha ko no ku wa 3 Nzero 2018, Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu , Gaston Sindimwo yari yagendeye komine Kayokwe iri mu ntara ya Mwaro, mu ntumbero yo gusigurira abarongoye abandi mu makomine, abaserukira amashengero n’abandi zimwe mu ngingo zo mw’Ibwirizwa Shingiro zahinyanyuwe n’umurwi ubijejwe. Nk’uko yabishikirije ngo iyo mpinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro ngo yarizwe neza kuko izoza itorera inyishu zimwe mu ngingo zitakijanye n’ibihe tugezemwo.Ku kibazo c’uko Ekereziya gatorika itatanze aboja mu mirwi ijejwe gutunganya amatora mu ntara CEPI Gaston Sindimwo yishuye ko mu mirwi CEPI ari ubushake bw’amashirahamwe canke imigambwe.Ariko umwitwrariko wa Reta akaba ari uko umurwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora CENI wisunga itsimbatazwa ry’ubumwe bw’abarundi, amoko agaserukirwa nk’uko amasezerano y’amahoro yapfunditswe n’abarundi i Arusha mu gihugu ca Tanzaniya yubahirizwa.Mu gusozera, yasavye abo bari baje baserukira abandi kuzosigurira neza iyo mpinyanyuro y’Ibwirizwa Shingiro abo barongoye kugira baze baryemeze ata n’umwe asigaye inyuma.                                                                           

     Josélyne Ndayegamiye

 

Ouvrir