Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida NKURUNZIZA yaratanguje icese ibikorwa vyo gucukura inzahabu mu ntara ya Cibitoke

Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, yaruguruye icese, kw’igenekerezo rya 31 Gitugutu 2017, ibikorwa vyo gucukura ubutare muri komine Mabayi intara ya Cibitoke birangurwa n’ishirahamwe « Tanganyika Mine Burundi ». Mw’ijambo ryiwe, Prezida  NKURUNZIZA yabanje gushimira Imana ku kugene  Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA, yaruguruye icese, kw’igenekerezo rya 31 Gitugutu 2017, ibikorwa vyo gucukura ubutare muri komine Mabayi intara ya Cibitoke birangurwa n’ishirahamwe « Tanganyika Mine Burundi ». Mw’ijambo ryiwe, Prezida  NKURUNZIZA yabanje gushimira Imana ku kugene   Yama yitwararika  igihugu c’Uburundi ndetse abarundi bakaba bari   mu kanyamanuza, mu mahoro n’umutekano ntangere, Prezida NKURUNZIZA akaba yamenyesheje abari aho ko mu mpera z’ukwezi kwa Mukakaro uwu mwaka yari muri Mutambu gutanguza ibikorwa vyo gucukura ubutare bw’akabuyenge, akabuye k’agaciro kadasanzwe, atahandi kari atari mu Burundi kitwa mu rurimi rw’igifaransa « Terre rare ».

 ngaooooNgo ako kabuyenge nta munyamahanga yagahaye abarundi atari Imana Mushoboravyose. Ngo ni iyo Mana nyene ishishikara gutera iteka Uburundi mu kubuha n’ubundi butare ari bwo nzahabu bwatumye yishikira mu ntara ya Cibitoke gutanguza icese icukurwa ryabwo.Iryo ngo ni iteka ku gihugu c’Uburundi na cane cane muri komine ya Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke. Ngo iyo komine ibaye impfura y’amakomine yose muri ico gikorwa. Ngo icukurwa ry’ubutare mu Burundi rizosahiriza ubutunzi bw’igihugu. Aha rero, Prezida  NKURUNZIZA yasavye ko ico gikorwa cokorwa hubarijwe amategeko acerekeye. Ngo hariho ibwirizwa Reta yashizeho mu mwaka w’2013 rishinga amategeko agenga ubutare mu Burundi. Iryo tegeko ngo ryaje risubirira iryari rihari ryataye igihe kuko ryari iryo mu mwaka w’1976. Ngo hisunzwe ibiri muri iryo bwirizwa vyaciye bishoboka ko ishirahamwe « Tanganyika Gold » ryemererwa gukora ubushakashatsi ku bijanye n’ubutare bw’inzahabu mbere rica rigiriranira amasezerano na Reta y’Uburundi uwu mwaka w’2017 haca havuka ishirahamwe rihuza Reta y’Uburundi n’iryo shirahamwe ryitwa « Tanganyika Mining Burundi ». Ngo muri iryo shirahamwe Reta y’Uburundi ifisemwo umutahe w’ibice 15 kw’ijana. Ngo hazokoreshwa ubuhinga buhanitse buzotuma ibice birenga 90 kw’ijana vy’inzahabu biboneka. Yararemesheje abakora mu gisata c’ubutare kuko ngo hazokubakwa ishure ryisumbuye ryo kwigisha ubuhinga bwo gucukura ubutare kuko igihugu c’Uburundi gifise ubutare bwinshi.Ngo hisunzwe amategeko agenga icukurwa ry’ubutare mu Burundi birategekanijwe ko abari muri ico gisata baronswa ikiringo c’imyaka 25.

Yasavye abanyacibitoke kwubaha amategeko agenga icukurwa ry’ubutare mu Burundi. Yabasavye gukorana neza n’abasanzwe bacukura ubutare muri iyo ntara. Ngo uwo bizoshika agakurwa mw’itongo ryiwe azoronswa umuzibukiro ukwiye. Yasavye abanyacibitoke kubumbatira amahoro n’umutekano kugira ngo igikorwa co gucukura ubutare kizanire akarusho igihugu mw’iterambere. Mwomenya ko bitegekanijwe ko ishirahamwe Tanganyika Mining Burundi rizokwama riha Uburundi imiriyoni zishika 50 z’amadorari y’abanyamerika uko umwaka utashe kandi ngo rizokwama ririha amatagisi n’amakori nk’uko n’amategeko abivuga. Ngo ubutare nka Nickel nabwo bwaratowe no mu ntara ya Rutana, i Ngozi, Kirundo mbere anasaba abahawe impusha zo kugira ubushakashatsi muri utwo turerere ko bokora ningoga kugira ngo bitarenze mu kwezi kwa gatandatu k’umwaka w’2018 baronswe impusha zo gucukura ubwo butare.Nk’uko vyashikirijwe n’umushikiranganji w’ubutare n’agataka, Manirakiza Côme ngo ubushakashatsi bwerekanye ko hariho inzahabu zishobora kuzoshikana amatoni 32. Ikindi co kumenya ni uko ahazoronderwa ubutare hangana uburinganire bushika ibirometero kwadarato 516.
Prezida  NKURUNZIZA yaruguruye icese inyubakwa zitandukanye  mu ntara za Cibitoke,  Kayanza na Ngozi
Inyuma y’inama yagiranye na ba buramatari muri komine ya Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke, ku wa 31 Gitugutu 2017, Petero NKURUNZIZA yaciye yugurura ikigo gishasha c’inyigisho z’imyuga muri iyo komine kigizwe n’amasomero icenda n’ibiro vy’abazorongora ico kigo. Ico kigo gifise n’ikibuga c’inkino z’umupira w’amaboko   cubatswe n’ishirahamwe Tanganyika Mining Burundi. I Ndora mu ntara ya Cibitoke na ho Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yuguruye icese isoko ya kijambere yubatswe muri ako karere imbere yuko aca ashika mu ntara ya Kayanza aho yuguruye ishure shingiro rya Karunyinya ya gatatu ryubatswe na Reta y’Uburundi ifashwe mu mugongo n’ishirahamwe ryitaho abana UNICEF. Bukeye bw’aho, Umukuru w’igihugu NKURUNZIZA yarashimiye abo bose bitanze batiziganya mu kurangura ibikorwa vy’iterambere nk’inyubakwa zitandukanye n’ibindi uno munsi biriko birugururwa ku mugaragaro bitegekanijwe kwinjirwa mu gihe abarundi  bahimbaza imyaka 55 iheze baronse intahe yo kwikukira. Ivyo yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru  ku wa 2 Munyonyo 2017 mu ntara ya Ngozi ahejeje kwugurura icese ikigo  « IREMBO Center» cubatswe mu gisagara ca Ngozi n’ishengero Anglikane.

Ico kigo gifise ivyumba 27, uburiro n’ibibanza vyo guteguriramwo inama. Ku bw’ Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA ngo ni umunezero mwinshi kubona iryo shengero ryateguye ikigo giteye igomwe. Ngo ni ikimenyamenya ko umugambi wo guteza imbere igihugu abarundi bose bawusangiye kandi ko nibashishikara kwiyumvira kw’iterambere ryabo ata nkeka ko igihugu kizotera imbere bimwe biboneka. Ngo muri kino gihe biragaragara ko abarundi bamenye ko kwiteza imbere ari ihangiro ryiza kandi biyemeje kuzoshikako. Ngo nibashishikare ntibadebukirwe kwama ku mirimo kuko ari yo soko ry’iterambere. Iryo shengero ryaciye mbere rimugabira inka.Mwomenya ko uwo munsi nyene muri zone Gatsinda iri muri komine Mwumba, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yari ahejeje kwugurura ishure shingiro  rya Rwarangabo ya kabiri  ryubatswe n’ikigega FONIC gifadikanije n’abenegihugu. Kuri iryo shure nyene harubatswe n’ikigo co gusomeramwo ibitabu.

Nathan Ntahondi

 

Ouvrir