Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Indwi yahariwe kumenyesha amakuru itegekanijwe mu kwezi kwa Gitugutu

IMG 001122Indwi yahariwe ukumenyesha amakuru yari itegekanijwe mu kwezi kwa Nyakanga yungururijwe kw’igenekerezo rya 6 gushika ku wa 10 Gitugutu 2017. Ivyo biri mw’itangazo inomero 004 ryo ku wa 28 Nyakanga 2017 ryasohowe n’urwego rw’igihugu rujejwe kugenzura no gucungera ibimenyeshamakuru CNC, itangazo ryashizwe ahabona n’icegera c’umukuru w’urwo rwego akongera akaba n’umuvugizi, Aimée Divine Niyokwizigirwa, ku wa 28 Nyakanga 2017, inyuma y’ikoraniro rya bose ryatunganijwe kuva kw’igenekerezo rya 27 gushika ku wa 28 Nyakanga 2017, mu nrata ya Muyinga.Indwi yahariwe ukumenyesha amakuru yari itegekanijwe mu kwezi kwa Nyakanga yungururijwe kw’igenekerezo rya 6 gushika ku wa 10 Gitugutu 2017.

Ivyo biri mw’itangazo inomero 004 ryo ku wa 28 Nyakanga 2017 ryasohowe n’urwego rw’igihugu rujejwe kugenzura no gucungera ibimenyeshamakuru CNC, itangazo ryashizwe ahabona n’icegera c’umukuru w’urwo rwego akongera akaba n’umuvugizi, Aimée Divine Niyokwizigirwa, ku wa 28 Nyakanga 2017, inyuma y’ikoraniro rya bose ryatunganijwe kuva kw’igenekerezo rya 27 gushika ku wa 28 Nyakanga 2017, mu nrata ya Muyinga.Nk’uko icegera c’umukuru wa CNC akongera akaba n’umuvugizi w’urwo rwego, Aimée Divine Niyokwizigira yabandanije abishikiriza, ngo iruhande y’ingingo yo kwigiza inyuma indwi yahariwe ukumenyesha amakuru, hari izindi ngingo zafatiwe ibimenyeshamakuru  kubera bitashize mu ngiro amasezerano bifitaniye n’urwego CNC. Izo ngingo ngo zafashwe inyuma yo kwihweza ibikorwa vy’amaradiyo n’ibimenyeshamakuru kubera ko hariho utunenge twibonekeje mu bikorwa vy’ibimenyeshakuru bimwe bimwe.Utwo tunenge natwo ngo dufatiye ahanini kw’ihonyangwa ry’amategeko n’akarangamutima k’umwuga wo kumenyesha amakuru, ishikirizwa ry’inkuru zihengamye hamwe  n’itangwa ry’inkuru zivuye ku masoko atatohojwe neza. Vyongeye, ngo kubera ko hari ibimenyeshamakuru bitaragirana amasezerano n’urwego CNC, ibindi navyo bikaba bitaratera igikumu ku cegeranyo c’ivyo biyemeje kurangura, urwego CNC rwafashe ingingo yo guhagarika ibiganiro vy’ iradiyo CCIB FM+ mu kiringo c’amezi atatu kuva kw’igenekerezo rya 2 Gitugutu 2017.

Iyo ngingo ngo yafashwe kubera iyo radiyo yashikirije amakuru ateye kubiri n’akarangamutima k’umwuga n’amategeko mw’ijambo ryayo ry’intangamarara ryo ku wa 18 Nyakanga 2017.Iyindi ngingo yafashwe, yafatiwe amaradiyo n’imboneshakure, aho vyatswe uburenganzira bwo gukora kubera ko vyacerewe gutangura imirimo hisunzwe amategeko. Izo nazo ni iradiyo Miguel, iradiyo Citizen, iradiyo Twitezimbere, iradiyo Tugirubuntu, iradiyo RTBF, iradiyo Ijwi ry’amahoro, iradiyo na tereviziyo « La vivante ijwi ry’impemburo », tereviziyo yitwa « télé 10 Burundi », tereviziyo « Voix d’espoir », tereviziyo « distributeur dénomée MMDS ». Ayandi maradiyo n’imboneshakure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera ko zitashoboye kwubahiriza amasezerano zifitaniye n’urwego CNC, no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo vyazo bifitaniye n’ubutungane mu kiringo bahawe na CNC, ni iradiyo Bonesha FM, iradiyo y’abanyagihugu RPA, iradiyo na tereviziyo « Renaissance ». Icegera c’umukuru w’urwego CNC akongera akaba n’umuvugizi w’urwo rwego yaboneyeho akaryo ko kwibutsa ibinyamakuru bimwe bimwe bitanga amakuru bicishije mu nyandiko bidatanga ikinyamakuru muri CNC, y’uko kuva ku wa mbere Gitugutu 2017 bizotangura gufatirwa ingingo. Ibimenyeshamakuru navyo vyakebuwe kenshi na CNC ku tunenge twibonekeza mu mirimo yavyo ko bitikosoye, navyo nyene bigiye gufatirwa ibihano bitegekanijwe n’amategeko mu minsi ya vuba. 

  Déo Misigaro                                                                                                

 

Ouvrir