Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uruhara rw’ishirahamwe ADRA mu gufasha abanyagihugu ku rwanya ubukene n’inzara ni ntangere

 

DSC07030Ishirahamwe ADRA Burundi ni ishirahamwe ryigisha abanyagihugu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa minsi yose ribicishije mu bijanye n’uburimyi n’ ubworozi, hamwe n’amagara meza. Iryo shirahamwe rikaba rikorera mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Muramvya. Ishirahamwe ADRA Burundi rero rikaba riherutse kugendura ibikorwa mu mashirahamwe atandukanye risanzwe rikurikirana mu mugambi waryo « Duhinduke dutere imbere »; bari kumwe n’abamenyeshamakuru bo mu ma radiyo n’ibimenyeshamakuru bitandukanye vyaha mu Burundi. Muri ico gihe rero, n’abajejwe intwaro bari bahishikiye, aho beretswe bakanabwirwa ivyaranguwe n’iryo shirahamwe. Ivyo bikorwa bikaba vyatunganijwe kuva kw’igenekerezo rya 24 gushika ku rya 28 Mukakaro 2017 mu makomine ane ariyo Rugombo, Buganda, Murwi na Mugina yo mu ntara ya Cibitoke.Ishirahamwe ADRA Burundi ni ishirahamwe ryigisha abanyagihugu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa minsi yose ribicishije mu bijanye n’uburimyi n’ ubworozi, hamwe n’amagara meza. Iryo shirahamwe rikaba rikorera mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Muramvya.

Ishirahamwe ADRA Burundi rero rikaba riherutse kugendura ibikorwa mu mashirahamwe atandukanye risanzwe rikurikirana mu mugambi waryo « Duhinduke dutere imbere »; bari kumwe n’abamenyeshamakuru bo mu ma radiyo n’ibimenyeshamakuru bitandukanye vyaha mu Burundi. Muri ico gihe rero, n’abajejwe intwaro bari bahishikiye, aho beretswe bakanabwirwa ivyaranguwe n’iryo shirahamwe. Ivyo bikorwa bikaba vyatunganijwe kuva kw’igenekerezo rya 24 gushika ku rya 28 Mukakaro 2017 mu makomine ane ariyo Rugombo, Buganda, Murwi na Mugina yo mu ntara ya Cibitoke.Uwuserekira ADRA Burundi muri iyo ntara akongera akaba ari nawe umuhuzabikorwa mu gisata kijejwe ivy’uburimyi n’ubworozi Steven Ndayisenga yamenyesheje ko umugambi « Duhinduke dutere imbere » ufashwe mu mugongo na Reta ya Danemark ibicishije mw’ishirahamwe ADRA Danemark. Steven yamenyesheje kandi ko uwo umugambi ufise intumbero zitatu nyamukuru: gutunganya amashirahamwe y’abanyagihugu mu kwiteza imbere ; kubungura ubumenyi mu bisata bibiri ( igisata c’uburimyi n’ubworozi hamwe n’igisata c’amagara meza); guha ubumenyi abarongoye abandi mu ntwaro kugira bashobore gutanga inyishu ibereye ku bibazo vy’abanyagihugu. Muri komine Buganda kumutumba wa Kansega, iryo shirahamwe ryarigishije abanyagihugu ingene babika umwimbu wabo mu bigega rusangi bigatuma birinda kuwusesagura narirya imbuto ziba zikenewe. Abanyagihugu ubwabo bakaba babishima ngo kuko uretse guhereza umwimbu mu masoko, ngo baba kandi barwanije n’ubusuma bwo mu mazu. Aho i Kansega nyene, iryo shirahamwe ADRA  ririko rirakurikiranira hafi iyubakwa ry’inzu ya Koperative izotuma abanyagihugu bakorera hamwe kugira barwanye ubukene. Hambavu y’ivyo, inama nkarishabwenge zaratunganijwe mu ntumbero yo kwigisha abanyagihugu ingene bohingura umwimbu, gutegura neza imfungurwa mu kuzishiramwo ivyankenerwa vyose umubiri ukeneye no gutuma ivyo bahinguye bigira agaciro kanini kw’isoko. Muri iyo komine  nyene muri zone Nyamitanga, iryo shirahamwe ryarigishije abanyagihugu ingene bosaba ivyo bakeneye babicishije mu bwitonzi ntangere. Icibonekeje ni uko muri iyo zone hari ikibazo co kuronka amazi meza , ariko abashinzwe intwaro bafadikanije n’abanyagihugu bakaba bemeye kugitorera umuti urama mu minsi ya vuba.K’umutumba Mugimbu muri zone Ngoma komine Murwi, ishirahamwe ADRA Burundi mu mugambi « Duhinduke dutere imbere » ryarabahaye inyigisho zijanye no gusumbasumbanya ingorane bivanye n’akarere baherereyemwo. Abo nabo baragiye hamwe basanga ingorane isumba izindi mu gisata c’uburimyi iri ku giterwa c’igitoke nkuko intara yabo ya Cibitoke yitirirwa ko irima cane ico giterwa. Ni muri iyo ntumbero baciye bagira urunani kugira ngo bafate mu minwe ico kibazo maze bafashe guteza imbere ico giterwa. Icegera c’uwurongoye urwo runani Ntakirutimana Christine  amenyesha ko biyemeje kuzovugira  amashirahamwe y’ abarimyi ku ngorane ishikira igiterwa c’igitoke no kuvugira abadandaza  ibivuye mu gitoke bitandukanye; agahamagarira kandi abatarajijuka gukura amaboko mu mpuzu mu kwiteza imbere mu ngo zabo no mu guteza imbere igihugu cabibarutse.  Muri komine Rugombo ku musozi Gabiro-Ruvyagira naho nyene ishirahamwe ADRA Burundi ryaragenduye ibikorwa birangurwa n’ishirahamwe ryitwa Kira inzara. Uwurongoye ishirahamwe Bahishibona Theogène hamwe n’umwanditsi Kwizera Jean Claude bamenyesheje ko ishirahamwe ryatanguye mu ntumbero yo kugwanya inzara  na cane cane bahereye mu ngo zabo bishobotse no mu kibano. Iryo shirahamwe rero rikaba ririma ubwoko butandukanye bw’amavoka hamwe n’imyembe borekereye (greffés). Hambavu y’ivyo bakaba barima n’imboga. Kw’ishure rya Rukina ya mbere abaserukiye ishiramwe ADRA  Burundi  barishikiye  ahariko habera inyigisho zo gusoma, kwandika no guharura .Iryo shirahamwe ryarabandanije urugendo muri segiteri Ruvumera  aho ryari ryarigishije umugambi wo kuziganya no kuguranana ishirahahwe Gira Umwete Tubeho neza rihurikiyemwo amashirahamwe atandukanye. Abahurikiye muri iryo shirahamwe bakaba bashimishwa n’intambwe bagezeko yo kuguranana mu kwiteza imbere banashimira ishirahamwe ADRA Burundi ku nyigisho ryabahaye.Nk’uko yabigize mu yandi makomine, ishirahamwe  ADRA  Burundi ryaragendeye ivuriro ritoyi ryo ku mutumba Camakombe wo muri komine Mugina. Aho naho, amashirahamwe atatu atandukanye yaragiye hamwe mu ntumbero yo kwiyagurira ibitaro bivuye ku nyigisho bahawe n’ishirahamwe ADRA Burundi. Ngo kukaba nkako, imbere y’izo nyigisho abarwayi baryama bashika batatu ku gitanda kimwe, ivyo navyo ngo bishobora gukwegera izindi ndwara zitandukanye ababa bagwariye muri ivyo bitaro. Abanyagihugu bo muri zone Ruziba ari naho iryo vuriro riri bakaba basaba Reta y’Uburundi kugira ico iterereye muri ico gikorwa co kwagura iryo vuriro.

Nshimirimana Gloriose (Uwimenyereza)

Ouvrir