Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abavukakomine bahamagariwe gukunda amakomine yabo

DGdvajuWAAE9wqxUmunsi mukuru wahariwe amakomine warahimbajwe kw’igenekerezo rya 5 Myandagaro 2017 mu gihugu cose, ukaba usanzwe uhimbazwa ku munsi wa gatandatu wa mbere w’ukwezi kwa Myandagaro nyene uko umwaka utashe, aho  indongozi zifatanya n’abavukakomine mu kuwuhimbaza.Umunsi mukuru wahariwe amakomine warahimbajwe kw’igenekerezo rya 5 Myandagaro 2017 mu gihugu cose, ukaba usanzwe uhimbazwa ku munsi wa gatandatu wa mbere w’ukwezi kwa Myandagaro nyene uko umwaka utashe, aho  indongozi zifatanya n’abavukakomine mu kuwuhimbaza.Ibirori Nyamukuru rero bikaba vyabereye muri komine Mwumba, intara ya Ngozi, birongowe n’Umukuru w’igihgu Petero NKURUNZIZA ari kumwe n’umutambukanyi wiwe Denise NKURUNZIZA. Akaba yahamagariye abarundi bose gukunda no guterera mw’iterambere ry’amakomine bavukamwo.Prezida NKURUNZIZA, akaba yabanje gusaba abari aho gushimira Imana kuko uwo munsi washitse hari amahoro n’umutekano mu gihugu c’Uburundi, abarundi bafatanye mu nda hamwe n’uko Imana yatanze abavyeyi n’abasokuru bobo bigishije abarundi gukunda igihugu. Yarasavye ko abavukakomine bari aho boshima uruhara abami barongoye Uburundi : Ntare Rushatsi, Ntare Rugamba na  Mwezi gisabo, bagize mu kurwanira igihugu c’Uburundi hamwe n’uko Rwagasore yashikanye Uburundi ku ntahe y’ukwikukira. Yaciye amenyesha ko amamuko  y’uwo munsi mukuru w’amakomine bayasanga mu nyigisho zo gukundisha abenegihugu igihugu cabo, uwo munsi kandi ngo ni inzira ifasha cane gukunda igihugu no kucitangira, ngo uranafasha imibano hagati y’abavukakomine kuko iyo bahuye bakaganira ibijanye n’amakomine yabo basanze ari ibintu bifasha kwubaka kazoza keza k’igihugu. Ngo icatumye bagaruka ku bavukakomine ngo basanze  iyo abantu bakunda iyo bavukiye ari nka kurya umwana akunda umuvyeyi wiwe, ari naco gituma atatunga riza risumba abavukanyi. Umunsi mukuru w’amakomine rero ngo ni isoko ry’umubano mwiza, amahoro arama, amahoro n’umutekano ngo kuko iyo utekanye bituma ukora ibikorwa vyiza kandi unezerewe. Prezida NKURUNZIZA yaranamenyesheje kandi ko uwo munsi wabaye uwudasanzwe muri uwu mwaka w’2017, kuko wahimbajwe aribwo bwa mbere hafashwe ingingo yuko guhera mu 2016 hatangwa uburyo bwo guteza imbere amakomine, bwo kuyashigikira mu migambi y’iterambere. Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko uwo munsi utuma abavukakomine baja hamwe bakegerana umwe wese ico ashoboye akakizana harimwo umuganda wa Reta. Ngo mu minsi iri imbere bagiye kuduza urutoke amafaranga Reta yahora iha amakomine yiyongere kugira imigambi y’iterambere irwire mu makomine yose. Imvukira nazo nyene umwe wese ngo yogira ico yokorera i komine yiwe . Ngo ni naco gituma mu gukunda ikomine ari ugukura amaboko mu mpuzu umwe wese akubaka ikomine avukamwo gutyo ngo mu myaka mike igihugu kizotera imbere. Yarashimiye abarundi bariko baritanga mu gukunda iyo bavuka ,  ngo niyo nzira irashe yo gukunda igihugu. Yarashimiye abarundi bari hirya no hino kw’isi ata kindi biyumvira atari uguteza imbere Uburundi, ngo ingabanwa ya mbere Imana yatanze ni ugukunda igihugu cane cane aho uba waravukiye. Uwo munsi mukuru rero ngo utuma abantu bibuka iyo bavukiye, kandi ngo ubutunzi bwa mbere bw’amakomine ni abavukakomine. Prezida NKURUNZIZA yasozereye amenyesha ko umunsi mukuru w’amakomine utuma abarundi bagira ubumwe kandi ngo ubutunzi bwa mbere ni imibano myiza hagati y’abavukagihugu kuko butabonetse ngo baca bubaka basambura. Muri ubwo bumwe rero yabasavye ko umwe wese yogira ico akora. Ikindi yamenyesheje ni uko mu minsi iri imbere hagiye gushirwa mu makomine yose amashirahamwe y’imvukira yitwararika abatishoboye.   Imbere yaho, musitanteri wa komine Mwumba, Emmanuel Ndayizeye yari yabanje gushikiriza ubutumwa bwa Reta ku banyagihugu buvuga ko abavukakomine bose kuri uwo munsi bahamagarirwa guhurira hamwe ngo baramukanye amahoro, biginane, basangire agahiye bongere bihwereze hamwe aho ibikorwa vy’iterambere vya komine yabo bigeze. Ngo abanyagihugu nibo iterambere rikomokako rikongera rikabagarukako ku rwego urwarirwo rwose. Yaciye amenyesha ko iciyumviro ngenderwako c’uwo munsi mukuru ari « Ubumwe n’urukundo mu bavukakomine niyo nzira irashe idushikana kw’iterambere rirama no gukunda igihugu cacu». Ngo mu gihe uwo munsi wahimbajwe mu gihugu cose haratunganijwe ibikorwa n’inyigisho zo gukundisha igihugu urwaruka ruri mu mashure n’urutiga, basabwe kurushigikira no kuruhimiriza. Ngo intumbero nyamukuru y’uwo munsi, ni ugukomeza no kubungabunga intahe y’ukwikukira kw’igihugu c’Uburundi n’ukwikukira kwabo nyene ; kuronsa akaryo abavukakomine n’ababa muriyo komine ngo bace irya nino ibibazo vy’iterambere rya komine, n’inyishu zapfunditswe, abarongoye abandi bagashikiriza ivyarangutse n’ibitashoboye kuranguka muri rusangi ; gutsimbataza ingendo nziza y’intwaro ibereye, aho abatowe mu nzego babwirizwa gushikiriza ababatoye aho bagejeje igikorwa co kubaja imbere mw’iterambere ; gukomeza umuco mwiza wamye uranga abarundi, ubasaba gukunda iwabo no kubateza imbere, urwaruka rugakeburirwa gukunda ibikorwa no kwitangira igihugu carwibarutse ; kwiginana no kwunga ubumwe hagati y’abavukakomine n’abayiranguriramwo imirimo yabo, bose bakagira urunani rw’intamenwa mu guharanira amahoro, iterambere, ubutungane, ukwishira n’ukwizana kw’igihugu. Twobamenyesha kandi ko murivyo birori hatanzwe udushimwe tugizwe n’amasuka ku bantu bagize ico bamara muri iyo komine hamwe n’udushimwe ku bahiganywe mu kwiruka aho 3 ba mbere baronka amabahasha agizwe n’amafaranga hamwe n’isuka, abandi nabo bakaronka isuka. Barongeye kandi baronsa impapuro z’umutsindo abanyeshure bahejeje amashure yo kubarira yo ku mutumba Rwabiriro. Ikindi twobamenyesha nuko imbere yuko ibirori birangira habaye ugusangirira hamwe ibifungurwa n’ibinyobwa.


Abarundi  na cane cane imvukira za komine Mukaza basabwa kugendera urukundo bakirinda

ba sesankuyoze


Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo niwe yarongoye ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru wahariwe amakomine vyabereye muri komine Mukaza, ikukira igisagara ca Bujumbura , ikaba ari nayo komine yiwe y’amavuko.Gaston Sindimwo yatanguje ivyo birori mu kwugurura icese inyubakwa y’iyakiriro ry’abavyeyi y’ivuriro  ryo kw’i Jabe , muri zone Bwiza .Iryo vuriro ngo ryubatswe ku ntererano y’ikigega kijejwe gusahiriza mw’iterambere ry’amakomine (Fonic) ku  mahera yababa imiriyoni 50 z’amarundi. Mu nyuma yaho, yaciye yifadikanya n’abanyagihugu mu rugendo rw’abashikanye muri Zone Nyakabiga ari n’aho habereye ibirori nyezina.Mw’ijambo yashikrije abari bitavye ivyo birorir, Gaston Sindimwo yasavye abanyamukaza kugendera urukundo igihe cose bagafatana mu nda mu budasa bw’abo, bakima amatwi ba sesankuyoze babahamagarira mu migumuko n’ugucanamwo aca atera akamo kandi  imvukira za komine Mukaza ko kugendera akaranga amahoro n’ubumwe  kugira bazibire ico cose coza gihungabanya igihugu cabibarutse.Yaboneyeho n’akaryo ko gushimira umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA kuko yibutse imvukira z’igisagara ca Bujumbura mu kubashinga amabanga y’igihugu .Ibirori vy’uwo munsi mukuru vyaranzwe kandi n’imvyino n’intambo zitandukanye. Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu akaba yararonkejwe urupapuro rw’iteka, yambikwa ikidari yongera arashikirizwa ingabire y’inka  kuko yabaye intwari kandi akaba umwizigirwa. Mw’ijambo ry’ikaze ryashikirijwe na musitanteri  wa komine Mukaza Bazimpaka yarashimye umugambi w’igihugu wo kwongereza amahera yahora ahabwa amakomine. Aca ahamagarira imvukira za komine Mukaza kubandanya bitanga kugira amashure yongerezwe ku buryo ata shure na rimwe rizijamwo abana barenga 60 kuko ngo biribonekeza ko umwimbu mu mashure udashimishije. Yarangije  asaba abanyamukaza kwijukira gutera ibiti bakigora bakabivomera   kuko bizobafasha mu kwikinga izuba.   

Evelyne Niyonzima              

Josélyne Ndayegamiye

 

Ouvrir