Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

urudandazwa rw’inshato rurashobora kuzanira amahera y’agaciro Uburundi n’ubutunzi bwabwo bukisununura

Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore amenyesha ko inshato ziri mu bidandazwa bishobora kwinjiza amahera y’agaciro mu kigega ca Reta, ubutunzi bw’Uburundi bukisununura mu gihe urudandazwa rwazo rukozwe mu mategeko. Ivyo yabimenyesheje kw’igenekerezo rya 25 Mukakaro 2017 igihe yari ahejeje kugendera amashirahamwe abiri AFRITAN na SINOBU ahingura inshato akorera mu gisagara ca Bujumbura ari kumwe n’abandi banyacubahiro.Yaramenyesheje ko intumbero y’urwo rugendo kwari ugushigikira abarwizatunga abasanze ku kivi akibonera ingene bakora, akabona ibigenda neza n’ibibagora. Ngo Uburundi bufise ikibazo c’amahera y’agaciro, inshato n’ibizihingurwamwo bikaba vyokwinjiza amahera y’agaciro kuruta uko vyahora kubera ko abarundi bahora baja kubirondera hanze y’igihugu bizimvye boca babigurira hano iwacu.

ndaygamiy

Muri rusangi rero ayo mashirahamwe 2 yagendewe n’icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu basanze ari ibisata bitandukanye kandi hakiri ibikorwa vyinshi bisigaye kugira bitunganywe neza nk’uko bavyifuza.Yarabashimiye ukuntu bakora ariko ngo borushirizaho kugira bubahirize ibidukikije. Abarongoye ayo mahinguriro baramenyesheje ko bafise ingorane ifatiye ku kutaronka inshato ku rugero bifuza kugira bashobore kuzishora mu mahanga. Ivyo rero ngo ntibitahuritse kuko baravye urugero ibitungwa bishokako zategerezwa kuba ari nyinshi kuruta uko zingana ubu. Yaciye aboneraho akanya ko gutera akamo abajejwe ubushikiranganji bw’ubudandaji, igisata c’ubworozi n’abajejwe ivyo amakori ngo bakore bivuye inyuma kugira hamwe hoba hari inshato zica mu nzira zitazwi bihagarare kugira akazi kaboneke n’amahera y’agaciro yinjire mu gihugu.Ivyo ngo akaba yabishimikiyeko kuko kw’isoko mpuzamakungu ngo urushato ruvuye mu Burundi rufise agaciro kanini kuko ikiro kimwe c’urushato rw’inka gishobora gushikana idorari imwe y’abanyamerika, ikiro kimwe c’urw’intama canke impene kigashikana amadorari 2 ,8. Ngo hamwe bitunganijwe neza nta nkeka ko urwo rudandazwa ruzoteza imbere Uburundi ku rugero rumwe n’icayi n’ikawa.
Josélyne Ndayegamiye

 

 

Ouvrir