Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ishirahamwe PNUD ngo rirashima intambwe Uburundi bugezeko mw’itunganywa ry’imigambi y’iterambere rirama

DFqE jKXgAAk7X1Icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu, Joseph Butore yarakiriye mu biro iwe ku wa 26 Mukakaro 2017 umuhuzabikorwa w’ibisata mpuzamakungu akongera agaserukira ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD, Garry Conille. Inyuma y’uwo mubonano, umuvugizi w’icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Isidore Ntirampeba yamenyesheje ko uwo mushitsi yashimye intambwe Uburundi bushitseko aca agirako arasaba ko Reta yoshigikira ikongera igaheraheza icegeranyo cakozwe ku bijanye n’imigambi mikuru y’iterambere rirama gutyo Uburundi bugaca buba urumuri rwa Afrika. Ngo Butore yarashimiye ishirahamwe PNUD kuko igihe abafasha Uburundi bari babuteye akagere bitewe n’igihe igihugu carimwo iryo shirahamwe ryagumye rishigikiye Uburundi. Ngo birakenewe ko imigambi mikuru mikuru y’iterambere ryamaho yoshika hansi mu banyagihugu kugira ngo uwariwe wese abone ko ari iyiwe. Ngo PNUD yokora uko ishoboye kwose kugira ntihasubire kuba ingorane nkizabaye igihe hariko harashirwa mu ngiro imigambi y’ikimpumbi aho vyabonetse ko icatumye itagenda neza aruko abo yega batari bahawe uruhara mw’ishirwa mu ngiro no mw’itegurwa ryayo. Ngo Butore yarasavye uwo mushitsi ko icegeranyo c’imigambi mikuru mikuru y’iterambere rirama kimaze kuboneka coca gishirwa mu rurimi rw’Ikirundi hanyuma kigashikira abanyagihugu gushika hasi maze bose bagatahura ibiri muri iyo migambi. Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu yasavye kandi uwo mushitsi ko ivyo bemera ko bazokorera Uburundi bobishitsa kuko vyarabonetse muri kahise ko harivyo bemera ntibabikore. Ngo abarundi bazonezerwa imvugo ijanye n’ingiro.
Aline Kanyana

 

Ouvrir