Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu ntara za Ngozi, Kayanza na Muyinga Prezida NKURUNZIZA yarateye iteka ibirori vyo kwinjira inyubako zitandukanye zavuye mu nguvu z’abanyagihugu

hybbbbMu rugendo Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yagize  mu ntara za Ngozi, Kayanza na Muyinga, kuva ku wa 7 gushika ku wa 11 Mukakaro 2017 yararonse akaryo ko gutera iteka ibirori vyo kwinijra inyubako zitandukanye zavuye mu nguvu z’abanyagihugu mu ntumbero yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Izo nyubako zikaba ziri mu vyakozwe n’abo banyagihugu bitegekanijwe ko bizokwinjirwa mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 55 iheze Uburundi buronse intahe yo kwikukira.

 

Mu ntara ya Muyinga :  Ibitaro, isoko n’ikibuga  c’inkino vya kijambere  vyarinjiwe

Ku wa 8 Mukakaro 2017, mu rugendo yagize mu ntara ya Muyinga, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarifatanije n’abatowe mu ntara ya Muyinga hamwe n’abanyagihugu mu birori vyo kwinjira icese inyubako zigizwe n’isoko ya kijambere y’i Bwasare, muri komine ya Gasorwe, ibitaro biherutse kwagurwa vyo muri komine ya Giteranyi hamwe n’ikibuga c’umupira w’amaguru co ku murwa mukuru w’intara ya Muyinga « Umuco » , gishasheko umusezero w’ikizungu. Izo nyubako zitadukanye zubatswe n’abanyagihugu babifashijwemwo n’ibiro vy’Umukuru w’igihugu mu kubaronsa ibikoresho bitandukanye nk’amabati, ivyuma vyo kwubaka, n’ibindi .Tubibutse ko izo ziri mu nyubakwa 55 zatororokanijwe kugira zinjirwe mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 55 iheze Uburundi bwikukiye.
Ku mutumba Bwasare, muri komine ya Gasorwe, mu ntara ya Muyinga, Prezida NKURUNZIZA ari kumwe na buramatari w’intara ya Muyinga hamwe n’abashingamateka n’abakenguzamateka batowe mu ntara ya Muyinga n’abandi bakozi bakuru bakuru, yarateye iteka ibirori vyo kwinjira icese isoko ya kijambere y’i Bwasare. Iyo soko ifise ibibanza 55 bashobora kudandarizamwo. Ico gihe Umukuru w’igihugu yasavye abanyamuyinga kwijukira gucuruza ibidandazwa bidasa, gutyo umwe azoze arashorera uwundi kubera ubudasa bwavyo. Muri komine ya Giteranyi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarateye iteka ibirori vyo kwinjira icese ibitaro vy’aho mu Giteranyi biherutse kwagurwa. Ivyo bitaro bikaba biherutse kwiyubakira aho abana baremvye barwarira. Iyo nyubakwa yakira abana ikaba ishobora kwakira abana 40. Haruhande y’iyo nyubakwa, harubatswe iyindi nzu bakiriramwo abandi barwayi baremvye, utuzu twa surwumwe, ibigega vy’amazi bibiri hamwe n’aho abakozi bivunira umusase.Muri ivyo bikorwa ahanini vyakozwe ku buryo bw’ibitaro, ibiro vy’Umukuru w’igihugu vyatanze intererano y’amabati.
Inyuma y’umutaga, Prezida NKURUNZIZA yararongoye ibirori vyo kwinjira icese ikibuga c’umupira w’amaguru ca kijambere citiriwe « Umuco » gishasheko umusezero w’ikizungu, aho buramatari n’abatowe muri iyo ntara bamugabiye ishashi z’inka zibiri. Inyuma yo kwinjira icese ico kibuga ca kijambere, Umukuru w’igihugu, Prezida NKURUNZIZA yaciye akurikirana urukino rwa nyuma rw’igikombe citiriwe Umukuru w’igihugu, urukino rwahuje umurwi « Olympic star » w’i Muyinga n’umurwi « Messager FC » w’i Ngozi.  Umurwi « Olympic Star » w’i Muyinga ukaba ariwo watahukanye intsinzi y’ibitsindo 2 kuri 1 c’umurwi « Messager FC » w’i Ngozi. Ku dushimwe twatanzwe, umukinyi yarushije abandi muri urwo rukino ni Saidi Slim akinira umurwi « Olympic Star » w’i Muyinga, yaronse ibahasha y’ ibihumbi 500 vy’amafaranga y’amarundi yatanzwe n’ibanki ECOBANK. Umurwi wa « Messager FC » w’i Ngozi waronse ibahasha y’imiriyoni 3 z ‘amafaranga y’amarundi. Umurwi « Olympic Star » w’i Muyinga, haruhande y’igikombe waronse, waranatahukanye ibahasha y’imiriyoni 5 z’amafaranga y’amarundi. Abagize icobaterera mu bikorwa vyo kwubaka ico kibuga bararonkejwe impapuro z’iteka bivanye n’ico umwe wese yaterereye. Mu ntara za Kayanza na Ngozi: Inyubakwa zigizwe n’amashure hamwe n’ibiro vy’abarongozi vyarinjiwe Ku wa 10 Mukakaro 2017, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarateye iteka ibirori vyo kwinjira icese inyubakwa zigizwe n’ishure ry’imyuga, ibiro vy’umukuru wa zone Mubuga, muri komine Ngozi n’intara ya Ngozi. Izo nyubakwa ziri mu rukurikirane rw’izindi 55 zatororokanijwe zizogenda zirinjirwa gushika mu kwezi kwa Myandagaro bihagarikiwe n’indongozi ku rwego rwo hejuru. Izo nyubakwa zubatswe n’abanyagihugu zinjirwa mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 55 iheze Uburundi buronse intahe yo kwikukira.

Ku mutumba Kibimba uri muri komine ya Muhanga, mu ntara ya Kayanza, Umukuru w’igihugu yarateye iteka ibirori vyo kwinjira icese ishure ry’imyuga rigizwe n’amasomero 9, inyubakwa 3 zo gukoreramwo ibikorwa vyo kwimenyereza « travaux pratiques », inyubakwa zirimwo ibiro bitandukanye hamwe n’utuzu twa surwumwe. Iryo shure rikazokwakira abanyeshure bayobewe ikibazo gitanga uburenganzira bwo gutangura igice ca kabiri c’ishure shingiro, rikaba rifise ubushobozi bwo kwakira abanyeshure 200.
Mu gihe ari ishure ry’imyuga, ngo rifise ibisata vyigisha ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru « informatique », guteranya ivyuma hamwe n’ivyo gukwiragiza amazi . Nk’uko twabimenyeshejwe na musitanteri wa komine Muhanga, Raymond Sindabizera, ngo iryo shure ryubatswe n’abanyagihugu mu bikorwa vy’iterambere rusangi, ibiro vy’Umukuru w’igihugu bikaba vyabaronkeje ibikoresho bigizwe n’isima, amabati n’ivyuma vyo kwubaka, rikaba rifise n’umuyagankuba, bizotuma ibikorwa vyo kwimenyereza vyoroha ku banyeshure narirya ari ishure ry’imyuga. Mu ntara ya Ngozi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarifatanije n’abanyagihugu bo muri komine Ngozi mu birori vyo kwinjira icese ibiro vya zone Mubuga, muri komine n’intara ya Ngozi. Uwo ngo ni umugambi witunganirijwe n’ikomine n’abanyagihugu ubwabo, ibiro vy’Umukuru w’igihugu bikaba vyabaronkeje amabati. Uwo ni umugambi wo kuronsa indongozi zitandukanye ibiro zikoreramwo haba mu makomine no ku mitumba. Ivyo biro vya zone Mubuga, bikaba bifise n’ahazokorera ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana, ibiro vy’abaporisi n’inyubakwa ishobora kwakira inama zitandukanye. Eka n’ivyo biro vya zone Mubuga vyubatswe n’abanyagihugu mu bikorwa vy’iterambere rusangi. Ku mutumba Rutanga, muri komine Gashikanwa, intara ya Ngozi, Prezida NKURUNZIZA yararonkeje imfashanyo igizwe n’umuceri urenga amatoni 4,5 imiryango 665 ifise amikoro make, aho umuryago waronswa ibiro 7 vy’umuceri. Iyo miryango ni iyo mu makomine ya Gashikanwa na Nyamurenza, mu ntara ya Ngozi. Inyuma y’igikorwa co gutanga iyo mfashanyo, Umukuru w’igihugu yarifatanije n’abanyagihugu bo ku mutumba Hayiro, mu bikorwa vy’iterambere rusangi vyo kwagura ishure ryisumbuye ryo kuri uwo mutumba Hayiro, uri muri komine Mwumba, intara ya Ngozi. Ivyo bikorwa vyari bijanye no gucanga umusenyi n’isima vyo gusiga hasi mu masomero abiri ariko arubakwa.  Kubwa musitanteri wa komine Mwumba, Emmanuel Ndayizeye, ngo ico gikorwa co kwiyubakira inyubako hakoreshejwe inguvu z’abanyagihugu ni ico gushima kubera ko bapfunyiriza urugendo abana bakwurikirana ivyigwa vyabo muri ayo mashure. Iryo shure ry’i Hayiro ryakira urwaruka rwo mu makomine ya Mwumba na Nyamurenza, aho ubu bagira ibirometero biri hagati ya 2 na 3. Mu bikorwa vyo kwubaka iryo shure, ngo ibiro vy’Umukuru w’igihugu vyatanze amabati, isima n’ivyuma vyo kwubaka.

Prezida NKURUNZIZA  ahimiriza abarundi kwijukira kuvomera indimiro mu gihe c’ici

Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yisunze igihe c’irima ryo mu myonga ku barundi, ku wa 11 Mukakaro 2017, yarateragiye ibiharage, amashu, ibiraya, itomati, irengarenga, intore n’ipiripiri mu murima ufise uburinganire bw’ihegitari uri ku mutumba Rutanga, muri komine ya Gashikanwa, mu ntara ya Ngozi. Ivyo bikorwa bikaba biri mu ntumbero yo guhimiriza abarundi kwijukira kuvomera indimiro zabo mu gihe c’irima c’ici kugira barime bimbure ibihe vyose vy’umwaka. Nk’uko yama abikora mu bihe vyo guteragira no kwimbura, Prezida NKURUNZIZA yatanguye gusenga ashira izo mbuto mu biganza vy’Imana. Eka ngo kuvomera no kwimbura ni ivy’Imana, agasaba ko abarundi bokwijukira kurima mu gihe c’ici kugira barime bimbure ibihe vyose vy’umwaka. Inyuma yo gusengera izo mbuto, Umukuru w’igihugu yaciye yifatanya n’abandi bari aho mu gikorwa co guteragira ivyo biterwa vyose twavuze mu ntumbero yo guha akarorero abarimyi kugira bijukire kuvomera indimiro mu gihe c’ici.
Aho ku mutumba Rutanga, haruhande y’uburimyi, Umukuru w’igihugu araharangurira kandi n’ubworozi bw’ibitungwa bitandukanye bigizwe n’inka, ingurube n’impene. Yaboneyeho akaryo ko kuja kuraba ingurube yororeye aho ku mutumba Rutanga. Inyuma yaho, yarakurikiranye imyimenyerezo y’umupira w’amaguru ku rwaruka ruri mu kiruhuko gikuru mu ntumbero yo gutororokanya urwaruka ruzoja mw’ishure ry’umupira w’amaguru « académie le messager FC ». Urwo rwaruka rukaba rufise hagati y’imyaka 8 na 15. Urwo rwaruka ruri mu mirwi itatu, abafise hagati y’imyaka 8 na 10, abafise imyaka iri hagati ya 11 na 12 hamwe n’abafise imyaka iri hagati y’imyaka 13 na 15. Inyuma y’ikiruhuko gikuru, ngo muri iyo mirwi itatu bazotoramwo abashika 25 mu murwi umwe wose. Urwo rwaruka 75 nirwo ruzoheza rugakurikirana inyigisho z’umupira w’amaguru mw’ishure « académie le messager FC ». Urwo rwaruka rusanzwe ruva mu makomine ya Ngozi, Mwumba n’ayandi makomine yegeranye n’izo komine kandi rukaba ruva mu miryango yifashe n’iyibayabaye. Eka ngo ni n’uburyo bwo kurufasha kugira rugire ico rwimariye mu kiruhuko c’amezi abiri kugira ntibaje mu bintu ata kamaro bibafitiye. Mu gusozera ibikorwa vy’uwo munsi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarifatanije n’abanyagihugu bo muri komine ya Mwumba mu bikorwa vy’iterambere rusangi vyo kwubaka isoko ya kijambere yo mu Vyegwa. Ivyo bikorwa vyari bijanye no gucanga umusenyi n’isima vyo gusiga hasi mu tuzu two kudandarizamwo.
Déo Misigaro

 

 

Ouvrir