Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uburundi ngo buramaze kwunguka ibitari bike kuva bwinjiye mu muryango wa EAC

CAM00512 1Umushikiranganji ajejwe iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko, Isabelle Ndahayo, amenyesha ko inyuma y’imyaka cumi Uburundi bwinjiye muri iryo shirahamwe, EAC, bumaze kwunguka ibitari bike. Ivyo yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, kuwa 27 Ruheshi 2017 i Bujumbura. Muri ico kiganiro, umushikiranganji Isabelle Ndahayo yamenyesheje ko igihugu c’Uburundi cagize akunguko kanini mu myaka cumi kimaze cinjiye muri iryo shirahamwe. Muri ico kiganiro ngo Uburundi bwashimye gutegura indwi yahariwe ukwibuka imyaka cumi bumaze muri iryo shirahamwe aho mbere icivugo : ”imyaka cumi irangiye uburundi bwinjiye mw’ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko : inyungu bwaharonkeye, ivyaranguwe, uturusho,intambamyi n’imigambi ya kazoza » ari naco cashizwe imbere.

Ngo ishirahamwe rya Afrika y’Ubuseruko ryitaho iterambere mu vy’ubutunzi kuko ngo ivyo bihugu vyiyemeje gukorera hamwe ku neza ya kimwe kimwe cose kugira rishike kw’ihangiro ryiyemeje. Umushikiranganji Isabelle Ndahayo yibukije ko Uburundi bwateye igikumu ku masezerano yo kwinjira mw’ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko kw’igenekerezo rya 18 Ruheshi 2007 i Kampala mu gihugu c’Ubuganda, maze cinjira icese kuwa mbere Mukakaro 2007. Muri ico kiganiro Isabelle Ndayaho yamenyesheje ko Uburundi bwinjiye mw’ishirahamwe EAC bufise intumbero yo kwugurura imihora bucishamwo ibidandazwa,gikura canke gishora hanze uravye aho giherereye. Ngo carondera kandi guteza imbere ubutunzi, gufashanya n’ibindi bihugu bigize Ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko mu bisata bitandukanye. Gutuma ubuzima bw’abenegihugu bwisununura no Gushikira iterambere rirama kandi ridakumira kuri bose .kw’igenekerezo rya 01 Mukakaro 2017, ngo igihugu c’Uburundi kizohimbaza imyaka cumi iheze cinjiye mw’Ishirahamwe rya Afrika y’Ubuseruko. Ngo kazoba ari akaryo keza ku burundi ko gukubitiza agatima mpembero kuvyo bwiyemeje mu bijanye no gutanga umuganda wabwo mu kwubaka Ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko.Ngo kazoba ari akaryo keza kandi ku benegihugu bose mu butandukane bwabo, uhereye ku batwara gushika k’umwenegihugu muto muto ;ngo hatibagiwe kandi n’ingorane Uburundi bwagiye buragira muri ukwo kwinjira kwabwo mw’ishirahamwe rya Afrika y’ubuseruko.
Abandanya amenyesha ko kwinjira muri EAC atari urubanza ruba rimwe rukaba ruheze, ah’ubwo ngo ni umugambi ugamije kuzoshika kwishingwa rya Reta Zunze Ubumwe ya Afrika y’Ubuseruko biciye ku ntambwe zimwe zimwe nko gutoreza hamwe amakori n’amatagisi ku rugero rumwe no mu ndinganizo imwe, gushinga isoko rusangi, hamwe n’ishingwa ry’ifaranga rimwe muri iryo Shirahamwe. Isabelle Ndahayo ati « Uburundi bumaze gushika kubitari bike kuva bwinjiye muri EAC : bimwe muri vyo hari ugushira mu ngiro amasezerano agenga ibijanye no gutoreza hamwe amakori n’amatagisi ku rugero rumwe n’indinganizo imwe n’ibindi bihugu bigize iryo shirahamwe ». Kubwo uwo mushikiranganji, ngo umugambi wo kworohereza ibijanye n’ urudandazawa no gutwara ibintu n’imiduga warateye imbere biboneka. Yanatanze akarorero ku modoka yahora imara iminsi mirongo ibiri n’umwe mu nzira ikuye ibintu ku kivuko c’i Dar Es Slaam canke i Mombasa ibizana i Bujumbura ubu itarenza iminsi itandatu . Yaranagarutse ku ngorane zimwe zimwe zibonekeza muri ico gikorwa c’iyinjira ry’Uburundi muri EAC. Aha yashikirije ko kwigenga mubijanye no gusanisha amategeko amwe nkoramutima igihugu gisanzwe gikoresha n’amasezerano agenga isoko rusangi ry’iryo shirahamwe no kwigenga mu bijanye no gusanisha inzego zimwe zimwe. Umushikiranganji, Isabelle Ndahayo yarishuye kandi ibibazo vy’abamenyeshamakuru. Ku kibazo co kumenya ikiriko kirakorwa muri EAC kugira ngo imigenderanire hagati y’Uburundi n’Urwanda isubire kumera neza, yishuye ko ico kibazo abarongoye EAC bagifise mu minwe. Ngo ni ukurindira rero ico bazoshobora gukora mu ntumbero yo gufasha ivyo bihugu kwongera kwunga imigenderanire myiza.
Nathan Ntahondi na
Alphonse Nahayo
(uwimenyereza)

 

Ouvrir