Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida NKURUNZIZA arashimira ba buramatari ku bikorwa bamaze kurangura mu mwaka w’2017

buramatari2Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yaragirishije inama ba buramatari muri komine Ryansoro iri mu ntara ya Gitega, aho hari kuwa 14 Mukakaro 2017. Nk’uko umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Karerwa Jean Claude yabishikirije abamenyeshamakuru inyuma y’iyo nama, ngo Petero NKURUNZIZA yabanje guha ijambo ba buramatari bose kugira ngo umwe wese ashikirize ingene vyifashe mu ntara arongoye. Ngo inyuma y’ivyashikirijwe na ba buramatari bose vyaragaragaye ko muri rusangi vyifashe neza mu bisata vy’ umutekano n’iterambere. Ariko kandi abarongoye intara bose basavye Umukuru w’igihugu ko yoshishikara kubafata mu mugongo ku bijanye n’inyubako rusangi. Muri iyo nama kandi ngo Umukuru w’igihugu yarahaye ijambo umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu. Uwo nawe ngo yarashimiye ba buramatari bose kuko bakora batiziganya mu kurwanya inzoga zitemewe n’amategeko no gusaba abubakanye hadakurikijwe amategeko ko bokubakana amategeko akurikijwe. Ahenshi rero ngo mu ntara baramaze kwumva ako kamo. Umukuru w’igihugu ngo yaciye nawe afata ijambo, aho yashimiye ba buramatari kubera bakora batiziganya kugira ngo amahoro n’umutekano bishishikare kubumbatirwa. Ngo yarabashimiye cane ingene batunganije neza ihimbazwa ry’umunsi mukuri wo kwibuka imyaka mirongo itanu bamaze bikukiye. Ngo yarabashimiye ingene bariko bakora bivuye inyuma kugira ngo ingo zose zo mu Burundi zibeho zubahirije amategeko. Ngo Umukuru w’igihugu yaboneyeho akaryo ko gusaba abarongoye intara ko ikibazo c’amasoko ariko asubizwa mu minwe y’amakomine cokorwa amategeko yubahirijwe kugira ngo amakori n’amatagisi avuye muri ayo masoko afashe igihugu. Ikindi ngo bokwirinda ko haba ukuvangatiranya kw’ibidandanzwa muri ayo masoko kandi ntihabe akajagari mu kuyatunganya. Ngo gushira ayo masoko mu minwe y’amakomine ba buramatari bokwirinda ntihabe akajagari hagati y’abayahorana n’amakomine. Ngo yasavye ba buramatari kwama na ntaryo babera akarorero abo barongoye. Ngo ni bababere urumuri kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere. Ngo yasavye ko abenegihugu bokwama bigishwa kuziganya kuko ayo mafaranga baziganije ashobora gufasha mu gutanga ingurane kugira ngo abenegihugu babandanye biteza imbere. Ngo yarasavye abafise amabanki gufasha abenegihugu kugira ngo biteze imbere mu kubaronsa ingurane zitavuna. Ku bw’ivyo rero ngo ni bashire imbere inyungu y’igihugu. Ikindi Umukuru w’igihugu yashikirije muri iyo nama ngo ni uko hazotunganywa igikorwa co kwungura ubumenyi ba buramatari gishobora kuzobera mu bindi bihugu kugira ngo baronswe ubumenyi butuma batunganya intwaro neza aho baherereye. Aha ngo igihugu c’Ubushinwa ngo kirashobora kuzofasha muri ico gikorwa.

Umukuru w’igihugu kandi ngo yarasavye ko ata bokwikika mu kiza muri ya migambi yo kuvura abana batarenza imyaka itanu ku buntu n’abakenyezi bibaruka. Ngo yarasavye kandi abatahuka mu gihugu bari baragiye mu bindi bihugu ariko kandi bakaraba ko hatoba harimwo inkozi z’ikibi. Muri iyo nama kandi, ngo Perezida NKURUNZIZA yarasavye ko abavyeyi bokurikirana abana babo bari mu buruhuko. Ngo indero nziza ni yo abavyeyi basabwa guha abana babo mu kubabera akarorero. Ngo hari abana batanguye gusaba ibisigi kandi abavyeyi bakiriho. Ngo iyo ndero si yo kuko ibisigi ari ivyabana batakigira abavyeyi. Yasavye kandi ko ibikorwa vyo mu buruhuko bw’abanyeshure vyotunganywa neza kugira ngo bishike kwihangiro nyakuri. Ngo yarasavye kandi ba buramatari kutama bariko basaba ibiro vy’Umukuru w’igihugu ngo ni bibaterere mu vy’inyubako. Ahubwo ngo nibakorane n’imvukira z’intara kugira ngo haboneke ibikoresho. Abarwizatunga b’izo ntara ngo boterera cane. Yasavye kandi ba buramatari gusaba abo barongoye gufatana mu nda bari kukivi. Ngo yarangije iyo nama asaba ba buramatari ko hotunganywa mw’ikomine yose n’iburiburi ibibuga bibiri vy’inkino kugira ngo habe ugutsimbataza amahoro biciye mu nkino.

Nathan Ntahondi

 

Ouvrir