Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Dukingire isi yo muvyeyi wa twese

MboneraneUmuhinga mu bidukikije, Albert Mbonerane amenyesha ko ata  kintu na kimwe gishobora kubaho mu vyaremwe kw’isi hatakiriho iyo si  kuko ivyo turya vyose biva mw’isi ikongera ikatubika mugihe tuyivuyeko. Isi rero ngo ni umuvyeyi dukwiye kubungabunga kuko nta muntu yofata umuvyeyi ngo amwambure ivyo yambaye canke  afate umupanga amuteme. Ku bwiwe ngo hari ubucuti bukomeye hagati y’umuntu n’isi. Rero ngo nta terambere rirama  rishoboka mu gihe ibidukikije bitabungambunzwe neza kuko isi ariyo idutunze. Ivyo vyamenyeshejwe n’umuhinga mu bidukikije  Albert Mbonerane mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE kw’igenekerezo rya 8 Ruheshi 2017.

Igenekerezo rya 5 Ruheshi n’umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije uhimbazwa iminsi  yose uko umwaka utashe. Ukaba watowe kugira kw’isi yose abantu bategere ko ibintu biduhuza ari ibidukikije.Uwo munsi bawushizeho kugira tuje turibukanya yuko nitwaba dushaka kubaho neza kw’isi tukagira n’iterambere rirama n’uko turinda kubungabunga ibidukikije.  Mbonerane yaragarutse kukuntu Imana yaremye Isi n’ibiyibako yibutsa ko umunsi wa mbere yatanguye kurema isi hanyuma imaze gutunganya ikirere n’ibiterwa vyose umuntu azokenera ica iramurema; Umuntu aribaza rero igituma Imana itatanguye kurema umuntu imbere yuko irema isi, n’uko yabanje gutegura vyose hama irabimushikiriza imubwira iti akira uyu murima uwurime wongere uwuzigame. Ivyo rero vyerekana ko Imana yaduhaye isi idusaba n’uko twoyibungabunga. Yamenyesheje kandi ko habaye ihwaniro ryambere mpuzamakungu mu mwaka 1972 mu gihugu ca Suède  mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene bohagurukira ibidukikije kugira barondere ineza y’abantu bariho uno munsi no gutegura kazoza k’urwaruka. Haciye hakurikira ihuriro   ryabereye mu gihugu ca Bresil mu mwaka w’ 1992 kugira bashireho amasezerano mpuzamakungu yo gukingira ibidukikije kuko barabona ko bidakingiwe bikwiye.  Albert Mbonerane arashima ko kw’isi yose no mu Burundi bashize uwo munsi mukuru mu yindi minsi  ihimbazwa. Ariko hano iwacu haracariho agahaze naho ivyo dufungura vyose biva mw’isi aho yaciye agaruka kw’ijambo ryashikirijwe na  Papa Bénoit XVI yakunda ibidukikije cane avuga ko isi ivuga, twoja turumviriza ico itubwira nitwaba dushaka kubaho neza, twiteho kumenya ico idukeneyeko kuko hariho agateka ka zina muntu n’ak’ibidukikije . Isi rero iridoga iyo itubahirijwe kuko barayirima, bagatera bakimbura hama bakagaruka kuyigirira nabi mu kuyambura ivy’Imana yayambitse. Aho hambere, uburundi cari igihugu gitotahaye mbere banacita ngo ni ubu Suisse bwa Afirika; yari imvugo ngereranyo kuko Suisse cari ighugu gitotahaye cane kibereye ijisho aho umuntu atashobora guca igiti canke ngo ateme ishamba atabifitiye uruhusha. Ivyo rero vyobera akarorero abarundi bagasubiza agateka igihugu camanye bagasubira kwambika imisozi, isi ndimwa kuko inyungu ni iyacu twese. Iyo umuntu abonye igiti akareka kukibonamwo amafaranga kuko kibitse ivyiza vyinshi biruta ayo mahera anyaruka. Yarangije ikiganiro asaba ko amategeko 4 agenga ibidukikije ariyo : Itegeko rigenga itunganywa ry’amatongo ryemejwe mu1986; itegeko rijejwe gukingira ibidukikije ryemejwe mu 2000; itegeko rigenga gukingira amashamba ryemejwe mu 2014; hamwe n’itegeko rishasha rigenga gukingira amazi ryemejwe mu 2012 yokubahirizwa hagashigwaho igiporisi kijejwe gukingira ibidukikije kugira mu gihe hafashwe uwarenze ayo mategeko bakamenya uwo bamushikiriza. Yasavye kandi Reta ko yoshiraho Sentare iraba ibidukikije kugira haboneko aho bitwara mu gihe hari uwahungabanije ibidukikije bongere baronke n’aho bavugira, bamenye bati hariko hakorwa iki kugira ayo mategeko yubahirizwe.                                                                            

Josélyne Ndayegamiye

Claude Niyonkuru

 (uwimenyereza)

                                                                                              

                                  

                                                 

Ouvrir