Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uburundi burarumije imyaka 10 bwinjiye mw’ishirahamwe ry’Afrika y’ubuseruko. Ni n’akaryo keza ku barundi mu butandukane bwabo bwo kurabira hamwe intambwe imaze gushikwako hatibagiwe n’ingorane Uburundi bwagiye buragira muri ukwo kwinjira kwabwo mw’ishirah

dododUburundi burarumije imyaka 10 bwinjiye mw’ishirahamwe ry’Afrika y’ubuseruko. Ni n’akaryo keza ku barundi mu butandukane bwabo bwo kurabira hamwe intambwe imaze gushikwako hatibagiwe n’ingorane Uburundi bwagiye buragira muri ukwo kwinjira kwabwo mw’ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’Ubuseruko (EAC). Ivyo vyavuzwe n’umuvugizi w’ubushikiranganji bujejwe iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko, Jean Paul Sindayigaya mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Yabandanije amenyesha ko igihugu c’Uburundi catanguye gushira mu ngiro amasezerano agenga ibijanye no gutoreza hamwe amakori n’ibindi bihugu bihurikiye mu muryango wa EAC guhera igenekerezo rya 1 Mukakaro 2009.


Ngo guhera ico gihe, abikorera ivyabo b’abarundi barinjiza ibikoresho nkenerwa mu guhingura ibindi hamwe n’ibindi bikoresho bikenerwa mu mahinguriro yabo canke bagashorera hanze ata makori n’amatagisi ariko bagasabwa kwerekana urupapuro rw’amamuko y’ibintu vyabo. Ngo umugambi wo kworohereza ibijanye n’urudandazwa no gutwara ibintu n’imiduga warateye imbere biboneka. Ngo nk’ikamyo yahora imara iminsi 21 mu nzira ikuye ibintu ku kivuko c’i Dar Es Salaam mu gihugu ca Tanzaniya canke Mombasa mu gihugu ca Kenya ibizana i Bujumbura ubu ntikirenza iminsi 6.

Ngo umudandaza w’umurundi yemewe arashobora kuronkera i Bujumbura ibidandazwa vyiwe atiriwe arabisanga ku kivuko c’i Mombasa canke i Dar Salaam kugira abirihire bigaca bituma yunguka umwanya n’amafaranga. Sindayigaya yamenyesheje ko iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa EAC ryatumye igihugu kija mu mugambi munini mu bijanye n’inyubako.  Aho twovuga iyubakwa ry’ibarabara rihuza Urwanda n’Uburundi n’uburengero bw’igihugu ca Tanzaniya n’umugambi werekeye amabarabara y’indarayi. Ngo iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa EAC ryaratumye haba imigambi iza kurangurirwa mu gihugu nko mu bijanye n’indero n’amagara y’abantu. Sindayigaya amenyesha ko ingorane zijanye n’iyinjira ry’Uburundi muri EAC zitabuze. Yatanze akarorero k’ingorane z’ukwigenga mu bijanye n’ugushira ku rugero rumwe amategeko amwe amwe nkoramutima igihugu gisanzwe gikoresha n’amasezerano agenga isoko rusangi ry’ishirahamwe EAC. Ngo abarundi, mu butandukane bwabo, ntibaragira imigabo n’imigambi ya EAC kandi ntibarahindura ingendo n’ivyiyumviro ku bijanye no kuja hamwe kw’ibihugu.
Aline Kanyana

Ouvrir