Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ngo birakenewe ko amashirahamwe ya Reta yotungaywa ukundi kugira ashobore gutera imbere

DSCO1623Umukomiseri arongoye ishirahamwe rijejwe gukurikirana ingene amashirahamwe ya Reta akora SCEP, Pacifique Munyeshongore, amenyesha ko ubutunzi bw’amashirahamwe ya Reta amwe amwe butifashe neza,bitumwe n’uko menshi muri yo yatanguye gukora mu myaka y’1980  ku buryo usanga afise ibikoresho bishaje, Reta nayo ikaba itagitanga uburyo muri ayo mashirahamwe. Ivyo akaba yabivuze ku wa 5  Ruheshi 2017, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Yabandanije amenyesha ko muri ibi bihe, ibihugu vyose vyo kw’isi bigendera ku ntumbero y’ihiganwa, ata nyamwigendako ariho kandi mu bwigenge, arico gituma amashirahamwe ya Reta atagishobora guhiganwa n’ayandi mashirahamwe y’abikorera ivyabo yo mu gihugu. Amenyesha kandi ko iyindi mpamvu ari uko ata mategeko ahari akingira ayo mashirahamwe ya Reta mu vyerekeye ihiganwa.  Ngo ivyo bituma ubutunzi bw’amashirahamwe  ya Reta bugenda bugabanuka. Ngo ikindi gituma ubutunzi bw’amashirahamwe ya Reta butembagara ni uko usanga rimwe na rimwe budatunganijwe neza kandi ugasanga n’uburyo bubonetse  aribwo buciye buja guhemba abakozi kenshi na kenshi usanga ari ingwizamurongo. Ngo mu mashirahamwe ya Reta haraba ihiganwa ry’amasoko kugira bishoboke kugenzura ukungene amasoko atangwa ariko iryo higanwa riratuma hagera igihe ibikoresho bibura kubera usanga bateba gutunganya igikorwa c’abahiganirwa ayo masoko. Munyeshongore yatanze akarorero k’ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru ONATEL rifise ingorane y’ukubaho. Ibikoresho vy’iryo shirahamwe ngo ni ivyakera kandi ntirishobora gutera imbere kubera hari ayandi mashirahamwe menshi yo gutumatumanako afise ubuhinga buhanitse muvy’ubuhinga ngurukanabumenyi. Munyeshongore yamesheje kandi ko bikenewe ko haba ivyigwa vyo kwerekana neza ukungene  amashirahamwe ya Reta yosubira gutunganywa gushasha. Ngo kugira ishirahamwe rya Reta ritere imbere birashoboka ko ryohabwa abigenga bakarikoreramwo mu gihe kinaka, birashoboka kandi ko ryokwugururira imiryango abigenga bakazana imitahe canke bakarishira mu minwe y’abikorerera ivyabo burundu. Ngo urwego rw’abashikiranganji rwari rujejwe gukurikirana ibibazo vy’ubutunzi mu mashirahamwe ya Reta rugiye gukorana mu minsi ya vuba kugira rutange intumbero y’ivyokorwa kugira ayo mashirahamwe ya Reta ageze ahatemba ashobore kunagurwa.

Aline Kanyana

 

Ouvrir