Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ubushikiranganji bujejwe ibidukikije bugiye gukurikiranira mu buryo budasazwe ibikorwa mu bijanye no gukingira inzuzi

IMG59Inzuzi Muha, Nyabagera, Kanyosha, Gasenyi, Gikoma na Ntahangwa zica mu gisagara ca Bujumbura akaba arizo zigize akarimbi hagati y’ikomine n’iyindi zikisuka mu Kiyaga Tanganyika. Izo nzuzi zirabangamiye inyubako cane cane uruzi Ntahangwa. Izo nzuzi zikara cane cane mu gihe c’imvura, aho zita inzira ugasanga zirononye inyubako n’ibindi. Uruzi Ntahangwa ruca mu makaritiye abangamiwe cane akaba ari amakaritiye ya Mutanga, Kigobe, Nyakabiga, Jabe, Buyenzi na Ngagara rurabangamiye inyubakwa zo murayo makaritiye. Amakariye ya Mutanga, Kigobe na Nyakabiga arabangamiwe cane. Ibarabara ryitwa Mukarakara rica mu kigobe ryarononekaye ntawukiricako. Mu guta inzira, urwo ruzi rugomba rushikire ingo ziri mu Kigobe gushika naho benezo bataye baromoka kubera hari ikimanga giteye ubwoba. Urwo ruzi rwarononye ibarabara rija ku mugoboka, ubu abagenda n’amaguru nibo bonyene bashobora kuricako, hamwe iryo barabara ryokononekara rwose bizoba bigoye kuko ntayindi nzira ababa ku mugoboka bashobora gucamwo. Ibihome vy’amashure shingiroyo ya mutanga sud bifise imigaga eka n’ishure ritoye ryo mu Nyakabiga aho bita kuri « Jardin public » rirabangamiwe n’uruzi Ntahangwa. Kugira hamenyekane ikigiye gukorwa kugira inyubako ziri ku nkengera z’inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura ntizibandanye zibangamirwa, ikinyamakuru UBUMWE caragendeye umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya amatongo no gukingira inyubako, Omer Niyonkuru. Uwo muyobozi yamenyesheje ko uruzi Gasenyi, haruguru y’igitarurwa hari ivyigwa vyakozwe kugira barabe ukungene bokingira uturere mvomerantara. Ngo ivyo vyigwa bizokwerekana ahazoterwa ibiti n’ahazokubakwa uruhome rushigikira isi. Ngo hepfo y’ibarabara rica hambavu y’uruzi Gasenyi, ishirahamwe rijejwe inyubako ABUTIP ririko rirahakora. Ngo hariho umugambi w’Ibanke y’isi yose iriko irafasha kugira ivyigwa vyo gukingira akarere ka Sare. Niyonkuru yarahumurije abegereye uruzi Ntahangwa ko muri ir’ici hari imigambi yo gukingira uturere mvomerantara mukuhatera ibiti, hari n’umugambi wo gusanura amabarabara yo ku Mugoboka no mu Kigobe yabaye nabi. Ngo abahinga basavye ko impome zikingira uruzi Ntahangwa zosubira kubakwa. Ubushikiranganji bujejwe ibidukikije ngo bugiye gukurikiranira mu buryo budasazwe ibikorwa mu bijanye no gukingira inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura.

Aline Kanyana

 

Ouvrir