Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Imyaka 46 irarangiye ikinyamakuru UBUMWE gitanguye gukora

DSC 0831Igenekerezo rya 1 Ruheshi 2017 niho ikinyamakuru canyu UBUMWE cari kirumije imyaka 46 gitanguye gukora, hari ku wa 1 Ruheshi 1971. Mu ntumbero yo kwiginana n’abanywanyi hamwe n’abasomyi baco, umuyobozi n’abakozi b’ikinyamakuru UBUMWE bashimye gushikiriza ivyerekeye kahise kaco na cane cane ibihe vyoroshe n’ibigoye caciyemwo, bishingiye ku ntahe zashinzwe n’umwe babagitanguje n’umwe mu bigeze kukirongora, uwahoze arongoye urwego nshingwantwaro rw’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta (PPB ), umwe mu bakozi baco yaboneye izuba abandi , umwe mu basomyi b’iki kinyamakuru, uwurongoye urwego rujejwe kugenzura ibinyamakuru bikorera mu Burundi.

 

Abarundi bato bato bakeneye kumenyeshwa amakuru mu rurimi bumwa kandi bakunda

Uwiyumviriye ishirwaho ry’ikinyamakuru UBUMWE, akaba yarabaye n’umuyobozi mukuru w’ico gisata mu kiringo c’imyaka ibiri n’igice, Cyprien Mbonimpa amenyesha ko ikinyamakuru UBUMWE cashizweho mu ntumbero nyamukuru yo kwigisha canke gukangurira ivyiyumviro n’imigambi abarundi mu rurimi batahura. Cyprien Mbonimpa, amenyesha kandi ko ikinyamakuru UBUMWE kikivuka cari gifise intumbero yo kwitwararika abanyagihugu bo mu gihugu hagati mu gihe ikinyamakuru Le Renouveau cari kigenewe incambwenge. Aributsa ingene catanguye,ngo cari gifise ishusho y’akanyamakuru gatoyi bita mu rurimi rw’igifaransa “Bulletin de l’ ABP” kandikwa mu ndimi zibiri Ikirundi n’Igifaransa. Ngo muri Nyakanga 1978 niho hatunganywa inama nkuru y’abafasha Uburundi. Uwo Mbonimpa aca yiyumvira ko ari ngombwa ko bakurikirana ku munsi ku munsi ivyahavugiwe. Akaba rero yaciye aja kubisaba uwari umushikiranganji wa mbere w’ico gihe, umuhisi Edouard Nzambimana nawe arabimwemererera. Umwe wese mu bafasha Uburundi bari bitavye iyo nama akaba yarashobora kubona mu gitondo ivyo yaraye ashikirije. Ivyo rero ngo vyatumye Uburundi n’ikinyamakuru bironka ishusho nziza ku basanwe bafasha Uburundi. Cyprien Mbonimpa ngo yaciye asabira abamenyeshamakuru akarusho kangana n’ibice 50 kwijana kugira bashobore gukorana umwete n’ishaka. Ako karusho ngo bagaha uwakoze amategeko akurikijwe. Uwudakoze uko bitegerejwe ntiyakaronka. Aremeza ko vyatumye abakozi bo mw’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta batera intambwe nini. Ngo abiyumviriye ikinyamakuru UBUMWE basanze ari ngombwa ko abarundi bamenyeshwa amakuru mu rurimi bumva bakunda , ivyo vyaca bituma bibashika ku mutima. Ku bw’ivyo birakwiye ko coba iyogi ry’iterambere rya bene Burundi. Kugira ngo bishoboke atera akamo abakirongoye n’abamenyeshamakuru ko gukora uko bashoboye kwose kugirango iikinyamakuru UBUMWE kimenyeshe ivyiyumviro vy’intwaro abanyagihugu, congere gishikirize abatwara imyitwarariko y’abatwarwa,ngo coshira cane cane inguvu mu makuru yerekeye uburimyi,kikwitwararika kumenyekanisha abashoboye kurima no kworora kijambere, kumenyekanisha aho abanyagihugu bogurira imbuto zirobanuye, ahadandarizwa iki canke kiriya kugira bamenye aho basumira naho bashorera. Atanga akarorero ku matara akoresha imishwarara y’izuba usanga abarundi benshi batazi aho agurirwa kandi akenewe cane muri ubu bukene bw’umuyagankuba. Ikindi ngo comenyekanisha uburyo bwo guhingura, kubika no kudandaza ivyimburwa.Ku bwiwe ngo ubuhinga bwa none butegerezwa gufasha ico kinyamakuru gushika kuvyo ciyemeje n’igisata c’indero kidasigaye inyuma.Mbonimpa avuga yuko ico kinyamakuru cokwiragizwa mu mashure matomato, mu yisumbuye na kaminuza.Ibijanye n’ubuhinga bigishwa bikaja birandikwa mu kinyamakuru ;gutyo bikaba vyofasha ko basoma ikinyamakuru UBUMWE ntibacibagire. Atanga akarorero ku mashure nshingiro,aho abadashoboye kubandanya boca baja barabibonera mu kinyamakuru bakiyibutsa ubuhinga bize mu mirimo yabo ya minsi yose. Yaratanze n’inzira yofasha kugira gishike ku co abakijwejwe bifuza mu kugikwiragizwa mu gihugu cose biciye mu ma sengero no mu misigiti ariko bakabaha agashirukabute, ngo bokigurisha mu mashure yose mu ma komine no ku mitumba. Reta ngo yogifasha ikagitera intege gutyo gishike kuvyo ciyemeje. Amashirahamwe yigenga nayo ngo yogiranira amasezerano n’ikinyamakuru UBUMWE ashingiye ku gutezanya imbere. Ikinyamakuru UBUMWE ngo carateye intambwe iboneka mu kwitwararika ubuzima bw’abanyagihugu Umukuru w’inama nkuru ijejwe gukurikirana ingene ibimenyeshamakuru bikora(CNC), Ramadhan Karenga arakeza ikinyamakuru UBUMWE aravye intambwe giteyeko, agashima uburyo citwararika ingorane z’abanyagihugu akanahamagarira abacandika kureka kuguma kimenyesha amakuru yerekeye inzego n’aya poritike cane, ahubwo ngo gikomeze kumenyekanisha amakuru ateza imbere abanyagihugu aza abereka ico bokora n’igihe bogikora. Ku bw’uwurongoye urwego CNC Ramadhan Karenga, ikinyamakuru UBUMWE ngo carateye intambwe iboneka mu gushikiriza amakuru afatiye ku buzima bw’abanyagihugu. Naho biri uko, agisaba kutera intambwe mu kumenya abo candikira. Agisaba kutibanda ku nkuru za poritike n’inzego ahubwo kirabe ivya nkenewa vyotuma abarundi batera imbere hisunzwe imirimo yabo ya minsi yose. Uwukeneye kwiyunguruza n’ikinga mbe arisanga he ? Uwushaka kuja mu ntara iyi canke iriya ategerera umuduga he ? Uwukeneye imboga, ivyamwa, ibitoke, ibiraya, ibiharage, igodora, intebe n’ibindi abigurira he ? Abamenyeshamakuru ngo bogira urunani na bagenzi babo bo mu bindi binyamakuru kugira bamenye ibigezweho.Bishobotse ngo bonarondera uduterefone baha abanyamyuga n’abarimyi ngo baganire biboroheye. Karenga asaba abamenyeshamakuru ko bomenya ubuzima bwose bw’igihugu bukandikwa nk’umunyamahanga aje mu Burundi bikamufasha. Nk’akarorero ibarabara ricitse vyomenyekana kare kugira abari kuricamwo banyure ahandi. Borondera inkuru z’abarovyi bakamenya ko ifi zikenye canke zirwiriye baravye ko ukwezi kwaka bugaca canke ata kuhari kugira bavyitegurire. Bakamenya ko kw’isoko yo mu Rutumo zizimbutse kurusha i bujumbura canke mu Mvugo ariho zirwiriye gutyo umuguzi n’umugurisha bagategekanya. Amavoka aragwiriye Gitega, inanasi I Makamba. Ikindi Umukuru w’urwego CNC akaba yanajejwe amabanga atari make muri uwo mwuga, yashimikiyeko ni uko ico kinyamakuru gikwiye kurondera uburyo bwo kwiteza imbere mu gutunganya ama tombola nka kurya kwa tumarane irungu, ibanje no kurondera uburyo bwo kubitunganaya. Ubwo buryo bobukura mubo basanzwe bafashanya, twogikwiragiza no mu biro vy’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Ikinyamakuru UBUMWE gihamagariwe kandi kuvyura umuco w’abasomyi mu barundi. Ngo abajejwe ikinyamakuru UBUMWE botunganya icigwa co kuraba abasomyi bafise n’ivyo bandika (analyse des contenus et étude d’audience).

Amakomine ahabwa ikinyamakuru yoterera kugira kibandanye kibashikira

Umuyobozi w’ikinyamakuru UBUMWE, Donatien Sabiyumva amenyesha ko ikinyamakuru UBUMWE gitangwa mu makomine yose y’igihugu kandi gushika ubu ayo makomine akironka ataco atanze nk’ikiguzi. Amenyesha ko hamwe ayo makomine yotangura guterera mu kugura ico kinyamakuru vyobafasha cane mu gutuma ndetse baronka n’amakuru atandandukanye.Kukaba nkako, ubwo buryo bwoheza bugafasha abamenyeshamakuru gushika muri ayo makomine bakabashikiriza iryo bagona. Arashima intambwe ikinyamakuru kigezeko haba mu kuronswa ibikoresho n’abamenyeshamakuru naho atawovuga ko bikwiye. Ivyo akabimenyesha agereranije n’urugero vyari bishitseko mu myaka iheze. Ikindi umuyobozi ashima ni urugero rwo gutanga amakuru bagezeko aho ikinyamakuru gisigaye gikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi. Ivyo ngo bakabishimira ubuyobozi bukuru bw’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta (DGPPB).   Ngo iyo abamenyeshamakuru bakwiye haraboneka inkuru zitandukanye zo mu bisata vyose. Sabiyumva yamenyesheje ko hari ingorane ko ikinyamakuru UBUMWE gitangwa ku buntu mu makomine yose no mu ntara, ngo ikomine yose ironka ibinyamakuru 15 nayo ku mirwa mikuru y’intara bahasiga ibinyamakuru 30. Ngo hari kandi imigambi yo gukorana n’amashirahamwe afise imigambi arangurira mu makomine mu kumenyesha ivyo akora nayo agatanga uburyo bwo gufasha ibimenyeshamakuru. Sabiyumva yasavye Reta ko yobandanya ishigikira ikinyamakuru UBUMWE mu kubandanya ikironsa uburyo kuko gushika ubu agafashanyo k’imiriyoni 50 ku mwaka yahora itanga kahagaze ; canke ikaronsa uburyo bwo gushiraho aho bacapira ibinyamakuru kuko gushika ubu ikinyamakuru UBUMWE gicapwa n’abikorera ivyabo (imprimerie). Mu migambi ya kazoza,umuyobozi Sabiyumva amenyesha ko bifuza gukorana gusumba n’abajejwe intwaro kugira batangure gushira mu migambi kuriha ico kinyamakuru basanzwe baronka kugera ubu.Vyongeye uko bakironka nabo bijukire kumenyesha ivyo batangura gutyo barwize amakuru atangwa n’abanyagihugu bitume ico kinyamakuru gihurumbirwa.

 

Amakuru yerekeye ubuzima bw’abanyagihugu atuma bahurumbira ikinyamakuru

Juvénal Baranshamaje, ni umwe mu bahoze barongoye ikinyamakuru UBUMWE hagati y’umwaka w’1980 n’umwaka w’1994, akaba amenyesha ko mu gihe yari agishinzwe ayo mabanga, ikinyamakuru UBUMWE casomwa ku bwinshi aho bagurisha ibinyamakuru birenga 12. 000 ku ndwi ni ukuvuga uko gisohotse. Yabandanije amenyesha ko kugira UBUMWE bwijukirwe gusomwa, yagiye gusaba umushikiranganji yari ajejwe ibimenyeshamakuru ko bohindura amakuru bashira mu kinyamakuru mu gushiramwo amakuru y’ubuzima bw’abanyagihugu. Ngo ico gihe baciye barwiza amakuru avuga ubuzima bw’ abanyagihugu mu bisata bitandukanye. Urundi ruhande rw’amakuru rwashimikiweko ni amakuru yo gutwenza. Ngo hari ibisata bita «cishamwo utwenge», «uko bukenye uko bwije» na «Ngenzirabona». Kugira ikinyamakuru UBUMWE kigurwe, cakorana n’abanyagihugu bo mu makomine yose bagatanga amakuru y’aho baherereye bakoresheje agasandugu ka posita. Ngo abanyagihugu bakorana cane n’ikinyamakuru barabashimira mu kubaha ibinyamakuru bakaja kwigurishiriza aho babaye. Ngo amashirahamwe atandukanye ashaka ko ikinyamakuru kimenyekanisha ivyo ariko arakora, yaratanga uburyo bwo gufasha ikinyamakuru.

Abasomyi bahurumbira ibinyamakuru bibashikiriza amakuru atohoje, bikabaha n’ijambo

 

Jean Marie Vianney Ndimubandi ni umusomyi w’ikinyamakuru UBUMWE. We rero ngo yahisemwo guhurumbira ikinyamakuru UBUMWE kubera ko iyo aronse umwanya ariho aheza akacakira akagisoma.Ngo nayo amakuru agisangamwo si ya makuru y’ibihuha, ngo ni amakuru aba yaratohojwe. Ikindi naco ngo amakuru yo kw’iradiyo ajana n’ibihe kuko afise isaha avugirwako, mu gihe ayanditse mu kinyamakuru umuntu ashobora kuyasoma aho aronkeye umwanya atarinze gusiganwa nayo. Vyongeye, ngo iyo umuntu abonye agafoto kiwe mu kinyamakuru araheza agahimbarwa. Ati «nico gituma dushima ibinyamakuru biduha amakuru atohoje neza bikabuha n’ijambo».

Ibikorwa vy’abandika ikinyamakuru UBUMWE birashimwa n’incabwenge

Umwigisha amaze imyaka 40 atanga ivyigwa muri kaminuza akaba yararongoye n’urwego shingwantwaro rw’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta, Paul Ngarambe, arakeza cane abandika ikinyamakuru UBUMWE ku kungene bashikiriza amakuru.

Yameneysheje ko ahora azana abanyeshure yigisha akaranga k’Uburundi, aho ico kinyamakuru candikirwa bakibonera ingene Ikirundi gikoreshwa n’uburyo gikoresha bugezweho. Yasanze batari bakizi kandi aho bakimenyeye ubu baragisoma. Gusa birabagora kuronka udufaranga two kukigura kuko gisa n’uko kizimvye. Arakenguruka bivuye ku mutima uburyo abamenyeshamakuru bandikira abarundi ingene baja hamwe bagahanahana ivyiyumviro, ariko akifuza ko bokwiha intumbero yo kwandika ibijanye n’intara zose z’igihugu, bakiha nk’ikiringo c’umwaka mu nyuma bagafata ikiringo co gushikira amakomine yose mu nyuma imitumba. Ivyo vyotuma abagisoma, bamenya igihugu cabo mbere bakanagikunda kurusha. Ikindi asaba ni uko bokarihiriza ubwenge abamenyeshamakuru kugira babadanye binagura mu bijanye n’ico bifuza gushikako.

Arifuza ko ikinyamakuru UBUMWE cokwandikwa ku buryo bwa none bukaja ku yindi mirongo Facebook, Whatsapp)

Abanditsi barashima intambe ikinyamakuru kigezeko baravye iyo cavuye

Umwanditsi w’ikimenyeshamakuru UBUMWE kuva mu mwaka w’1979, Denise Bavuna yamenyesheje ko ashima intambwe ico kinyamakuru kigezeko kubera aho hambere umumenyeshamakuru avuye kurondera amakuru yarandika inkuru yiwe ku rupapuro agaca ayihereza abanditsi nabo bakayandika bakoresheje imashini itari mu buhinga bwa none, umuntu yagenda arafatanya indome. Ngo ivyo bintu vyatwara umwanya munini kandi kubera ata mashine nyabwonko zari zihari, naho habaho uguhubura amakosa, vyarashika akagumamwo. Ngo ico gihe nta vyuma bifata amasanamu vyari bihari, mu mwanya wa mbere amafoto bayagura mw’itororokanizo ry’amakuru ABP . Ngo Kubera ubuyobozi bukuru bw’ibimenyeshamakuru vya Reta bwabonye ko ukugura amafoto muri ABP uyatwara uburyo bw’ikirenga, vyarabaye ngombwa ko bagurira ivyuma bifotora abamenyeshamakuru bakoresha bonyene kugira baze barifotorera, bakaza baraja kwogesha amafoto. ko bibatwara uburyo bwinshi, haraguzwe ivyuma bifotora vy’ikinyamakuru, umumenyeshamakuru akaza arifotorera munyuma bakaja kwogesha amafoto. Bavuna yamenyesheje ko kubera hari akazi kamara umwanya mureremure, ikinyamakuru nticagira umunsi gisohokerako, vyaravana n’amakuru yabonetse. Yabandanije amenyesha ko abona ko ikinyamakuru kigeze ku ntambwe ishimishije kuko hari imashini nyabwonko n’ivyuma bifata amasanamu bikozwe mu buhinga bwa none, ivyo bituma akazi kanyaruka kandi ikinyamakuru kigasohoka ku gihe. Umumenyeshamakuru ariyandikira inkuru n’imashini, akifotorera akazanira umwanditsi akazikora.

Yolande Nintunze

Jean-Robert Nshorirambo

na Aline Kanyana

 

Ouvrir